Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Enrope language policy - estonian

Download to read offline

Enrope language policy - estonian

  • Be the first to like this

Enrope language policy - estonian

  1. 1. Date: 19.8.2021 ENROPE Keelepoliitika The ENROPE Group Üks ENROPE projekti keskseid eesmärke oli legitimeerida ja kinnitada mitmekeelsus akadeemilise praktikana. Seetõttu mõtlesime ja arutasime, kuidas me kasutame keeli kõigis oma tegevustes ja toodetes (intellektuaalsed väljundid ehk IO). Selleks töötasime välja käesoleva keelepoliitika, mis vaadati läbi ja koostati projekti jooksul. See dokument hõlmab ENROPE keelepoliitika eesmärke, vastuvõetud mõisteid, teavet rakendamise ja keelelise kvaliteedi tagamise kohta. 1. Keelepoliitika eesmärgid 1.1 Teadlikkus, praktilisus, läbipaistvus: Püüdes saavutada suuremat keelte võrdsust, tunnistasime, et elame maailmas, kus mõlemad keeled on hierarhiliselt korraldatud ja kus tuleb arvestada praktilisi kaalutlusi. Käesoleva dokumendi eesmärk on muuta ENROPE keelepoliitika põhjendused läbipaistvaks. 1.2 Erinevate keelte, inimeste ja teadmiste kaasamise eetika: Püüdes järgida tundlikkuse, sallivuse, austuse ja huvi kõigi keelte ja keelevariantide vastu, mida kasutavad ja õpivad erinevad rühmad ja ühiskonnad, püüdsime oma aruteludes, tegevustes ja mujalgi rakendada kaasavaid tavasid. Me ei pidanud keelekasutust iseenesestmõistetavaks, vaid osalesime kogu projekti jooksul erinevates aruteludes. Nähtavaks tõendiks sellest on käesolev dokument (mis on meie arutelude tulemus), ENROPE osalejate poolt ENROPE intensiivsete õppenädalate käigus koostatud parimad praktikad ning kommenteeritud bibliograafia, et muuta muudes keeltes kui inglise keeles toodetud teadmised kättesaadavaks ja nähtavaks. 1.3 Eetika ja ligipääsetavus: Projekti tulemuste parema kättesaadavuse ja kasulikkuse huvides tõlgiti olulised ja strateegilised osad kõikidesse partnerite keeltesse (vt 2.1). See tagab, et osalemine ja väljundid on kättesaadavad erineva keelelise taustaga sihtrühmadele. See otsus tasakaalustas ligipääsetavust, kaasatust ja praktilisust. Need kaalutlused juhindusid ka meie kvaliteedi tagamise strateegiast (vt 4). 2. Mõisted 2.1 Partnerite keeled: ENROPE partnerinstitutsioonides kasutatavad institutsionaalsed keeled (katalaani, inglise, hollandi, eesti, friisi, prantsuse, saksa, hispaania, türgi, katalaani, saksa ja türgi).). 2.2 Keeled ja variatsioonid: Keeled ja keelekombinatsioonid, mis kuuluvad osalejate individuaalsesse keelerepertuaari, nt poola, itaalia, mandariini, urdu, kreeka, kõmri, šveitsi ja tavasaksa, Ameerika ja Euroopa hispaania, Mauritiuse kreooli jne. 1
  2. 2. Date: 19.8.2021 2.3 Suhtluskeeled: Mis tahes keel(ed), mida kasutatakse translingviseerimiseks, nt arutada midagi mis tahes eespool nimetatud keeles või täiendavates keeltes või nende kombinatsioonis 2.4 Inglise keel kui lingua franca: Keel, mida kõik grupi liikmed saavad kasutada ühise keelena. Aktsepteeritakse kõiki inglise keele variante, sealhulgas USA, Ühendkuningriigi variante, teisi maailma inglise keeli ja võõrkeelena kasutatavat inglise keelt (Jenkins, 2013; 2003, Seidlhofer, 2006). Vt ka 4. Kvaliteedi tagamine 2.5 Mitmekeelsus, translingvistika: Plur>E ja PlurCur projektidele tuginedes mõistame nende mõistete all lähenemisviisi, mis tähendab meie arvates järgmist: ● minna kaugemale eraldi keeltest, näiteks kasutades mitmekeelsuse oskust vahendamiseks, tõlkimiseks, koodivahetuseks ja mitmekeelseks suhtluseks ● olles teadlik sellest, et keeleoskus erinevates keeltes on erineval määral arenenud, sõltuvalt iga keele suhtlusvajadustest. Mitmekeelsus on seega midagi enamat kui pelgalt eraldi keelte ja oskuste lisamine. ● olles teadlik, et eri keeltel on erinevad funktsioonid; seega kasutatakse eri keeli erinevates valdkondades ja erinevatel tasemetel, sõltuvalt igapäevastest vajadustest. ● teadvustada, et keelelised/mitmekeelsed teadmised on mõtetes omavahel seotud ja kõik keeled on omavahelises vastastikuses seoses, mis viib ülekande nähtuste tekkimiseni. ● teadvustada, et inimene vajab toetust oma mitmekeelse repertuaari arendamiseks, säilitamiseks ja haldamiseks. 3. Implementeerimine Keelelised otsused tehti organisatsioonilistel eesmärkidel, näiteks projekti läbiviimiseks ja ürituste ajal suhtlemiseks. Käesolev keelepoliitika dokument illustreerib ENROPE juhtrühma kavandatud keelevalikuid. Sellised keelevalikud põhinesid projekti eesmärkidel, eetikal, rahastajate, partnerorganisatsioonide, kasutajate ja institutsioonide nõudmistel, nagu on kirjeldatud käesolevas dokumendis. Osalejate juhitud keelevalikud töötati välja juhitud ja juhusliku mõtlemise teel vajaduste ja individuaalse keelerepertuaari üle projekti teatud osades ja tegevuste ajal. 3.1 Keelte nähtavus veebiplatvormil (IO1): Strateegilised veebilehed teevad keele nähtavaks järgnevalt ● Osalejate iseloomustused erinevates keeltes keele lehel. ● Keele valimise nupu pakkumine, mille abil kasutajad saavad valida partnerite keeled. Mõned leheküljed on kättesaadavad ainult originaalkeeles (nt Uudised). ● Strateegiliste tekstide pakkumine kõigis partnerite keeltes (vt 3.3). ● Annoteeritud bibliograafia teeb nähtavaks muudes keeltes kui inglise keeles ilmunud väljaanded. 3.2 Keeleliste otsuste reflektsiooni võimaldamine: Käesolevat dokumenti töötati välja, kohandati ja vaadati läbi kogu projekti jooksul ning seda ei tohiks pidada lõplikuks. Seda 2
  3. 3. Date: 19.8.2021 tuleb kohandada ja arendada tulevaste projektide jaoks. Veebisaidil (IO1) on 3 keelepoliitika dokumenti, mille koostasid juhtrühm ja osalejad: ● Käesolev keelepoliitika dokument kõigis partnerite keeltes. ● Keeleline majapidamisdokument. ● Link "mõtlemisrutiini" juurde, mille eesmärk on uurida, hinnata, ette kujutada, esitada, rakendada. 3.3 ENROPE toodete tõlkimine: ENROPE töörühm pidas oluliseks järgmisi tekste ja väljundeid. Seega on olemas tõlked kõikidesse partnerite keeltesse. Kõik muud tekstid on kättesaadavad inglise keeles. ● Veebilehe esileht (IO1) ● Projekti kokkuvõte (IO1) ● ENROPE pädevusmudel (IO2) ● Sissejuhatus käsiraamatusse (IO2) ● Annoteeritud kirjanduse kokkuvõte (IO1) ● E-Portfolio (avalik osa A) (IO3) ● Käesolev keelepoliitika dokument (IO1): https://docs.google.com/document/d/1KsviYNH6Hf26syyBO-qDFs4GZNJ2-Seh_dmX cOOsDHE/edit# 3.4 ENROPE toodete tõlkimine teiste poolt: ENROPE väljundite ja toodete kasutajaid kutsutakse üles tõlkima neid akadeemilistel või hariduslikel eesmärkidel täiendavatesse keeltesse, kuid neid ei tohi avaldada ilma ENROPE juhtrühma kirjaliku nõusolekuta. 4. Kvaliteedi tagamine Oma toodete viimistlemisel pidime tegema selgeks, kuidas tasakaalustada kvaliteeti, ligipääsetavust ja professionaalsust oma dokumentides. 4.1 Lähenemine inglise keele kvaliteedikontrollile: ENROPE kolleegid toovad projekti erinevaid keeleoskusi ja püüdsime üksteist toetada tekstide ja muude väljundite koostamisel nii partner- kui ka teistes keeltes. Meie keelepoliitika lähtus Ricento ja Seidlhoferi (2011, 2006) põhimõtetest. "Seidlhofer väidab, et selline emakeele normide ja ootuste eelistamine selle suhtes, mis on aktsepteeritav ja vigadeta inglise keel kõikides kontekstides, kus inglise keelt kasutatakse, olgu siis välise ringi vestluspartnerite või välise ringi ja sisemise ringi vestluspartnerite vahel, on nii ebarealistlik, irratsionaalne kui ka ebatõhus maailmas, kus inglise keele kasutajad välises ja laienevas ringis on kaugelt rohkem kui sisemise ringi variantide kõnelejaid. Ta väidab, et ""on viimane aeg, et rakenduslingvistid ja (inglise keele) õpetajad töötaksid välja uued viisid, kuidas kriitiliselt mõelda selle üle, mis on "inglise keel", arvestades selle muutunud rolli ja staatust maailmas"" (Seidlhofer, 2011: 16-17, viidatud Ricento, 2014: 364). 3
  4. 4. Date: 19.8.2021 Sellest lähtuvalt võtsime vastu järgmise kvaliteedi tagamise poliitika ingliskeelsete toodete kontrollimiseks. 4
  5. 5. Date: 19.8.2021 4.2 Inglisekeelsete tekstide kvaliteedikontroll: Selleks, et tagada väljundite keeleline kättesaadavus ja professionaalsus, võtsime kvaliteedikontrolliks kasutusele mitmeosalise strateegia. Kontrollisime tekstide kasutajasõbralikkust, kaasavust ja selgust, pidades silmas nii praktikute kui ka akadeemikute laia auditooriumi. See hõlmas dokumentide kontrollimist järgmiste aspektide osas: ● Vastavus rahastajate kriteeriumidele (kontrollitakse toetusetaotluse alusel) ● Sisu (eesmärgi selgus, lugeja juhendamine, akronüümid) ● keelekasutus (nt õiged ajad ja õigekiri) ● Akadeemiline usaldusväärsus (nt praeguste arutelude ja teadmiste kajastamine). ● Kuna inglise keel on projektimeeskondade keelekasutus, koostati kõik dokumendid algselt inglise keeles. Dokumente kontrollisid kolleegid erinevatest partnerasutustest. briti, ameerika ja muud inglise keele variandid on teretulnud, kuid dokumendid peaksid olema iseenesest järjepidevad. ● "Dokumente kontrollivad vähemalt kaks erineva keelelise ja kultuurilise taustaga kolleegi erinevatest partnerinstitutsioonidest. See võimaldab meil kontrollida dokumentide selgust ja korrektsust". ● ENROPE partnerid üheksast partnerasutusest võtsid vastutuse nõutavate tõlgete eest, nagu on kirjeldatud punktis 3.3. Seejärel kontrollis mõlemat keelt valdav kolleeg sel viisil tehtud tõlkeid. ● Kasutame jälgimismuutusi (nt õigekiri, ajavormid) ja kommentaarifunktsioone (nt kui sisu on ebaselge), et teha autoritele ettepanekuid, kes seejärel tekstid lõplikult viimistlevad. ● Lisasime kõigile olulistele dokumentidele järgmise joonealuse märkuse, et tõsta lugejate teadlikkust sellest, et erinevad terminid ja mõisted tähendavad sõltuvalt erialast, keelest ja kultuuritaustast erinevaid asju. Kõigile dokumentidele tuleb lisada joonealune märkus: "Me tunnistame, et kolleegid töötavad oma karjääri eri etappidel erinevates kultuurilistes ja teaduslikes kontekstides ning kasutavad erinevaid inglise keele variante. Selle asemel, et kehtestada ühe inglise keele sordi ja emakeele normid, oleme võtnud kasutusele lähenemisviisi, mis võimaldab inglise keele paindlikumat kasutamist, seades esikohale selguse ja tõhusa suhtlemise. Mis puutub tõlgetesse, siis terminitel ja mõistetel võib erinevates keeltes olla erinev tähendus, näiteks terminid dialekt ja kogukonnakeel. Palusime kaastöötajatel esitada vastavad selgitused ainult siis, kui terminid ja mõisted võivad olla vaieldavad, põhjustada arusaamatusi või kui neid kasutatakse eri keeltes erinevalt. Täpsemalt vt ENROPE keelepoliitika." 5. Viited Jenkins, J. (2003). World Englishes: A Resource Book for Students. London and New York: Routledge. Jenkins, J. (2013). English as a Lingua Franca in the International University: The Politics of Academic English Language Policy. Routledge. Ricento, T. (2014). Thinking about language: what political theorists need to know about language in the real world. Language Policy, 13(4), 351–369. doi:10.1007/s10993-014-9322-2 Seidlhofer, B. (2011) Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press. 5
  6. 6. Date: 19.8.2021 Seidlhofer, B. (2006). English as a Lingua Franca in the Expanding Circle: What It Isn't. English in the World: Global Rules, Global Roles. Continuum. 6

Enrope language policy - estonian

Views

Total views

44

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×