Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ההתפתחות הילד טבעה ומהלכה פרקים 1 13 ללא פרק 3 (1)

סיכום הספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה"

 • Be the first to comment

ההתפתחות הילד טבעה ומהלכה פרקים 1 13 ללא פרק 3 (1)

 1. 1. ‫פרק‬1-‫תיאוריות‬‫התפתחות‬.‫מרכזיות‬ ( )‫שלי‬ ‫תיאוריות‬‫המדגישות‬‫את‬‫ההתפתחות‬:‫הקוגניטיבית‬ .‫תיאוריית‬ ‫א‬‫עיבוד‬‫המידע‬. ‫בתיאוריה‬‫זו‬‫יש‬‫ניסיון‬‫להבין‬‫את‬‫תהליכי‬‫החשיבה‬‫האנושיים‬"‫י‬ ‫ע‬‫השוואתם‬‫לפעולת‬.‫מחשב‬ -‫יחידת‬ ‫המח‬‫העיבוד‬,‫מקבל‬ ‫המרכזית‬‫מידע‬‫מן‬,‫מעבד‬ ‫הסביבה‬‫אותו‬‫ועושה‬‫השוואות‬‫והתאמות‬‫על‬ ‫בסיס‬‫מידע‬‫שכבר‬‫אוחסן‬.‫מרכז‬ ‫בזיכרון‬‫ההתעניינות‬‫הוא‬‫בשינויים‬‫החלים‬‫עם‬‫הגיל‬‫בזיכרון‬‫ובמיומנויות‬ ‫של‬‫פתירת‬.‫בעיות‬ •‫ידע‬-‫ידע‬ ‫דקלרטיבי‬‫המאוחסן‬.‫בזיכרון‬ ‫ככל‬‫שמאגר‬‫מידע‬‫על‬‫תגובות‬‫אפשריות‬‫לסיטואציה‬‫מסוימת‬‫יהיה‬‫רחב‬‫יותר‬,‫הפתרון‬‫למצב‬‫יהיה‬‫מוצלח‬ ,‫גמיש‬ ‫יותר‬‫ומהיר‬.‫מרגע‬ ‫יותר‬‫שהפעולה‬‫נבחרה‬‫על‬‫הילד‬‫להוציאה‬.‫לשם‬ ‫לפועל‬‫כך‬‫עליו‬‫לחפש‬‫בזיכרונו‬ ‫אחר‬‫הפעולות‬,‫שהן‬ ‫הנכונות‬‫חלק‬‫מהידע‬‫הפרוצדורלי‬‫שלו‬)‫הידע‬‫כיצד‬‫לעשות‬.(‫דברים‬ ‫לפי‬‫תאורייה‬,‫יעילותו‬ ‫זו‬‫של‬‫ילד‬‫בן‬5‫תגבר‬‫על‬‫זו‬‫של‬‫בן‬‫שנתיים‬‫וזאת‬‫עקב‬2:‫סיבות‬ 1.‫בסיס‬‫הידע‬‫של‬‫בן‬-‫ה‬5‫רחב‬-‫יותר‬ ‫יותר‬‫ידע‬" "‫בזיכרונו‬ ‫מאוחסן‬‫על‬‫משמעותם‬‫של‬‫אירועים‬‫ועל‬ ‫איך‬‫לעשות‬.‫דברים‬ 2.‫הוא‬‫יכול‬‫להשתמש‬‫במידע‬‫ביתר‬:‫הוא‬ ‫יעילות‬‫יכול‬‫לשלוף‬‫אותו‬‫מהר‬,‫יכול‬ ‫יותר‬‫להשתמש‬‫בו‬ ‫לעריכת‬‫השוואות‬‫נאותות‬,‫להסיק‬ ‫יותר‬‫מסקנות‬‫ביתר‬‫זריזות‬.'‫וכו‬ ‫שני‬‫יתרונות‬‫אלו‬‫מסייעים‬‫בזיהוי‬‫בעיות‬.‫ובפתרונן‬ .‫תחומי‬ ‫ב‬‫מומחיות‬. ‫תחומים‬‫ספציפיים‬‫בהם‬‫יש‬‫לאדם‬‫ידע‬‫או‬‫מיומנות‬‫מפותחים‬.‫בני‬ ‫מאוד‬‫אדם‬‫מפתחים‬‫תחומי‬‫מיומנות‬ ,‫גם‬ ‫שונים‬‫משום‬‫השונות‬‫במיומנויות‬‫הקוגניטיביות‬‫בתחומים‬.‫ספציפיים‬ ‫המחזיקים‬‫בתאורייה‬‫זו‬‫רואים‬‫את‬‫ההתפתחות‬‫כשיפורים‬‫הדרגתיים‬‫החלים‬,‫בזיכרון‬ ‫בקשב‬,‫ובחשיבה‬ ‫המביאים‬‫למיומנות‬‫גבוהה‬‫יותר‬‫בפרוש‬‫אירועים‬‫ולטווח‬‫רחב‬‫יותר‬‫של‬‫אסטרטגיות‬‫לפתרון‬.‫בעיות‬ .‫התאורייה‬ ‫ג‬‫של‬'‫ה‬ ‫פיאז‬‫על‬‫התפתחות‬‫קוגניטיבית‬. '‫ה‬ ‫פיאז‬‫טען‬‫שככל‬‫שהילדים‬,‫חלים‬ ‫גדלים‬‫שינויים‬‫איכותיים‬‫מרכזיים‬‫בדרך‬‫שבה‬‫הם‬‫מבינים‬‫את‬‫העולם‬ ‫ולומדים‬.‫עליו‬ ‫לילדים‬‫גדולים‬‫יותר‬‫יש‬‫יותר‬‫מידע‬‫ומיומנויות‬‫מאשר‬,‫אך‬ ‫לקטנים‬,‫חשיבתם‬ ‫בנוסף‬‫מאורגנת‬‫בדרכים‬ ‫שונות‬.‫מיסודן‬ ‫ההסתגלות‬‫במהלך‬,‫מביאה‬ ‫ההתפתחות‬‫להופעתם‬‫של‬‫דפוסי‬‫חשיבה‬.‫כל‬ ‫שונים‬‫הילדים‬" "‫נורמליים‬ ‫ה‬ ‫עוברים‬‫אותן‬‫תקופות‬‫התפתחות‬,‫באותו‬ ‫מרכזיות‬‫סדר‬‫ובאותו‬.‫גיל‬ 1
 2. 2. ‫תמורות‬‫מרכזיות‬‫בחשיבה‬‫חלות‬‫בגיל‬,‫שבע‬ ‫שנתיים‬‫ואחת‬‫עשרה‬,‫ובתוך‬ ‫בערך‬‫כל‬‫תקופת‬‫התפתחות‬ ‫ישנה‬‫שורה‬‫של‬‫שלבים‬‫הכרוכים‬‫בשינויים‬‫איכותיים‬‫קטנים‬‫יותר‬.‫בחשיבה‬ ‫תרגול‬‫אינו‬‫יכול‬‫לזרז‬‫בצורה‬‫משמעותית‬‫את‬‫המעבר‬‫דרך‬.‫בטרם‬ ‫השלבים‬‫יוכל‬‫להתרחש‬‫הצעד‬‫הבא‬ ‫בהתפתחות‬,‫צריכים‬ ‫קוגניטיבית‬‫הידע‬‫והמיומנות‬‫להתארגן‬‫במבנה‬‫קוגניטיבי‬-‫רחב‬ ‫חדש‬.‫יותר‬ :‫ילדים‬ ‫לדוגמא‬‫בני‬‫שנתיים‬‫מייצגים‬‫דברים‬‫בשכלם‬‫ומנקודת‬‫המבט‬,‫ומתקשים‬ ‫שלהם‬‫להעלות‬‫בדעתם‬ ‫כיצד‬‫אחרים‬‫עשויים‬‫לחוות‬‫את‬‫העולם‬‫או‬.‫הם‬ ‫לייצגו‬‫אינם‬‫מבינים‬‫שלבני‬‫אדם‬‫שונים‬‫יש‬‫נקודות‬‫מבט‬ .‫משלהם‬ ‫ילד‬‫בן‬5‫לעומת‬,‫מסוגל‬ ‫זאת‬‫כבר‬‫לחשוב‬‫חשיבה‬, ,‫להשתמש‬ ‫כלומר‬ ‫ייצוגית‬‫בסמלים‬‫מנטליים‬‫המייצגים‬ ‫את‬,‫את‬ ‫האני‬,‫אובייקטים‬ ‫הזולת‬.‫הם‬ ‫ואירועים‬‫מתחילים‬‫להבין‬‫שנקודות‬‫המבט‬‫של‬‫בני‬‫אדם‬‫אחרים‬ ‫לעיתים‬‫שונות‬.‫הם‬ ‫משלהם‬,‫במידה‬ ‫יכולים‬,‫לחשוב‬ ‫מוגבלת‬‫מה‬‫עובר‬‫על‬‫אדם‬‫פצוע‬‫ומה‬‫יכול‬‫להקל‬‫על‬ ,‫ויכולים‬ ‫מצוקתו‬‫לשער‬‫גם‬‫מה‬‫יחריף‬‫את‬.‫העזרה‬ ‫מצוקתו‬‫והלגלוג‬‫מקורן‬‫באותן‬‫יכולות‬.‫קוגניטיביות‬ ,‫ילד‬ ‫בנוסף‬‫בן‬5‫יכול‬‫לגעור‬‫במגלשה‬‫על‬‫שפגעה‬,‫דבר‬ ‫בחברו‬‫שילד‬‫בן‬9‫לעולם‬‫לא‬.‫השימוש‬ ‫יעשה‬ ‫בגישה‬, '‫הנוגעת‬ ‫נית‬ ‫הפיאז‬‫לשלבים‬‫בחשיבה‬‫השונים‬‫זה‬‫מזה‬‫מהבחינה‬,‫מאפשר‬ ‫האיכותית‬‫לנו‬‫לנבא‬‫את‬ ‫סוג‬‫הבעיות‬‫שילד‬‫בגיל‬‫מסויים‬‫יכול‬‫לפתור‬‫ואת‬‫סוגי‬‫השגיאות‬.‫שייעשה‬ ‫תיאוריות‬‫המדגישות‬‫את‬‫ההתפתחות‬‫החברתית‬.‫והרגשית‬ ‫תיאוריית‬‫הלמידה‬‫החברתית‬. ‫זוהי‬‫תיאוריה‬‫הנשענת‬‫במידה‬‫רבה‬‫על‬‫מודלים‬,‫בהדגשת‬ ‫ביהביוריסטיים‬‫החשיבות‬‫של‬‫שינוי‬‫הדרגתי‬ ,‫באמצעות‬ ‫בהתנהגות‬‫חיזוקים‬‫חיוביים‬,‫בפרט‬ ‫ושליליים‬‫באמצעות‬‫תצפית‬‫בתוצאות‬‫החברתיות‬‫של‬ ‫פעילות‬,‫בתהליך‬ ‫מסוימת‬‫הקרוי‬.‫חשוב‬ ‫חיקוי‬-‫הלמידה‬ ‫להדגיש‬‫של‬‫האדם‬‫נעשית‬‫בהקשר‬‫החברתי‬ )‫באמצעות‬‫תצפית‬‫ופעילות‬‫גומלין‬‫עם‬.(‫חסידי‬ ‫אחרים‬‫התיאוריה‬‫רואים‬‫את‬‫ההתפתחות‬‫כתהליך‬‫הדרגתי‬ ‫מצטבר‬)‫כמו‬‫באסכולת‬‫עיבוד‬,(‫אולם‬ ‫המידע‬‫המוקד‬‫שלהם‬‫הוא‬‫ההתנהגות‬‫החברתית‬‫ולא‬.‫יש‬ ‫החשיבה‬ ‫כאן‬‫ניסיון‬‫להסביר‬‫את‬‫ההבדלים‬‫בין‬‫ילדים‬‫בגילים‬.‫תיאוריה‬ ‫שונים‬‫זו‬‫יעילה‬‫יותר‬‫בהסבר‬‫תגובות‬ ‫חברתיות‬‫ורגשיות‬‫ספציפיות‬‫אצל‬,‫ופחות‬ ‫ילדים‬‫בהסבר‬‫דפוסים‬‫אוניברסליים‬‫של‬‫שינויים‬‫בהתנהגות‬ ‫החלים‬‫עם‬.‫הגיל‬ ‫השקפות‬:‫פסיכואנליטיות‬ ‫לפי‬,‫התנהגות‬ ‫פרויד‬‫לא‬‫תקינה‬‫נובעת‬‫מהתבטאות‬‫לא‬‫נאותה‬‫של‬‫דחפים‬-‫יצרים‬ ‫מולדים‬‫עזים‬‫המעוגנים‬ ‫בביולוגיה‬,‫כגון‬ ‫האנושית‬‫הצורך‬‫במין‬‫או‬‫בהבעת‬.‫תוקפנות‬ ‫בעת‬" ,‫פ‬ ‫ע‬ ‫הלידה‬,‫נפש‬ ‫פרויד‬‫האדם‬‫אינה‬‫אלא‬‫מלאי‬‫של‬‫דחפים‬‫ואינסטינקטים‬‫פרימיטיביים‬‫הנקרא‬.‫איד‬ 2
 3. 3. ‫בשנות‬‫החיים‬‫הראשונות‬‫מופיע‬. ,‫תפקידו‬ ‫העצמי‬ ‫האגו‬‫העיקרי‬‫של‬‫האגו‬‫הוא‬‫למצוא‬‫דרכים‬‫בטוחות‬ ‫ונאותות‬‫לביטוי‬‫הדחפים‬.‫כך‬ ‫האינסטינקטיביים‬‫מפתח‬‫הילד‬‫את‬‫היכולת‬‫לדחות‬‫סיפוק‬‫דחפים‬.‫למשל‬ ,‫החשש‬ ‫בתחילה‬‫מפני‬‫עונש‬‫הוא‬‫שמעודד‬‫את‬‫השליטה‬‫העצמית‬.‫בסוף‬ ‫החדשה‬‫שנות‬,‫מפתח‬ ‫הגן‬‫הילד‬ ‫אני‬‫עליון‬‫או‬, .‫הכללים‬ ‫כעת‬ ‫מצפון‬‫והערכים‬‫של‬‫ההורה‬‫יהפכו‬‫לחלק‬‫מהעצמי‬‫של‬.‫הוא‬ ‫הילד‬‫מרגיש‬‫אשם‬ ‫אם‬‫מתנהג‬‫לא‬,‫מנסה‬ ‫כראוי‬‫להיות‬‫ילד‬‫טוב‬‫גם‬‫כשאין‬‫מבוגרים‬‫בסביבה‬‫וכן‬‫כושר‬‫השליטה‬‫בדחפים‬ .‫משתפר‬ ‫פרויד‬‫הציע‬‫גם‬‫תאוריה‬‫של‬‫התפתחות‬‫האישיות‬,‫המסבירה‬ ‫האינדיווידואלית‬‫כיצד‬‫מבוגרים‬‫מסגלים‬ ‫לעצמם‬‫סגנונות‬‫שונים‬‫של‬‫התנהגות‬‫חברתית‬.‫ורגשית‬ ‫בכתביו‬‫נתפסה‬‫האישיות‬‫כמתפתחת‬‫במהלך‬‫הילדות‬‫בשורה‬‫של‬.‫בכל‬ ‫שלבים‬,‫ההנעה‬ ‫שלב‬‫הראשונית‬ ‫של‬‫הילד‬‫היא‬‫לספק‬‫את‬‫החף‬‫לתענוג‬‫חושי‬‫בחלק‬‫מסוים‬‫של‬.‫פרויד‬ ‫הגוף‬‫ראה‬‫את‬‫השלבים‬‫האלה‬‫כחלק‬ ‫מההתפתחות‬.‫הוא‬ ‫הנורמלית‬‫טען‬‫כי‬‫כל‬‫הילדים‬‫עוברים‬‫שלבים‬‫אלו‬‫באותו‬‫הסדר‬‫ופחות‬‫או‬‫יותר‬‫באותו‬ .‫הגיל‬ ‫אישיותו‬‫של‬,‫לפי‬ ‫אדם‬‫גישה‬,‫היא‬ ‫זו‬‫תוצאה‬‫של‬‫המידה‬‫בה‬‫סופקו‬‫הדחפים‬‫בכל‬.‫גם‬ ‫שלב‬‫תת‬‫סיפוק‬‫וגם‬ ‫סיפוק‬‫יתר‬‫יכולים‬‫לגרום‬‫לחרדה‬,‫מצב‬ ‫וקיבעו‬‫שבו‬‫אדם‬‫שלא‬‫הצליח‬‫לפתור‬‫את‬‫הסוגיות‬‫המרכזיות‬ ‫בשלב‬,‫ממשיך‬ ‫מסוים‬‫לחיות‬‫אותן‬‫שוב‬‫ושוב‬‫בדרכים‬‫סמליות‬)‫תינוק‬‫שנגמל‬‫בכוח‬‫מיניקה‬‫יכול‬‫להיעשות‬ ‫טרוד‬‫בהשגת‬‫טיפול‬‫מאחרים‬‫או‬‫להתמכר‬,‫כדי‬ ‫לאלכוהול‬‫להתמודד‬‫עם‬‫תחושת‬.‫משום‬ ‫בדידות‬ ‫שהקונפליקט‬‫האוראלי‬‫המוקדם‬‫נמצא‬‫בתת‬‫הכרה‬‫של‬,‫הוא‬ ‫האדם‬‫לא‬‫יהיה‬‫מודע‬‫לסיבות‬‫להתנהגות‬.(‫זו‬ ‫הוגים‬‫פסיכואנליטיים‬,‫מדגישים‬ ‫מודרניים‬‫יותר‬‫את‬‫התפתחות‬,‫או‬ ‫האגו‬‫התפתחות‬,‫וסבורים‬ ‫העצמי‬ ‫שבני‬‫האדם‬‫מעורבים‬‫בצורה‬‫פעילה‬‫יותר‬‫בקביעת‬‫מהלך‬.‫התפתחותם‬ ‫הם‬‫נוטים‬‫לשמר‬‫חלק‬‫מדעותיו‬‫של‬-‫פרויד‬ 1.‫לרגשות‬‫יש‬‫השפעה‬‫מכרעת‬‫על‬‫חשיבתו‬‫של‬.‫האדם‬ 2.‫מערכות‬‫יחסים‬‫מוקדמות‬‫חיוניות‬‫להתפתחות‬.‫האדם‬ 3.‫קונפליקטים‬‫מן‬‫העבר‬‫יכולים‬‫להידחק‬‫אל‬‫התת‬‫הכרה‬‫ובכל‬‫זאת‬‫להשפיע‬‫על‬‫חייו‬‫של‬.‫אדם‬ 4.‫לאותם‬‫אירועים‬‫יכולות‬‫להיות‬‫משמעויות‬‫שונות‬‫לבני‬‫אדם‬‫שונים‬‫בגלל‬‫ההיסטוריה‬ ‫ההתפתחותית‬‫השונה‬.‫שלהם‬ ‫אריקסון‬,‫כמו‬,‫מייחס‬ ‫פרויד‬‫תפקיד‬‫מכריע‬‫לרגשות‬‫וליחסים‬,‫בעיקר‬ ‫חברתיים‬‫לאלה‬‫המתפתחים‬ ‫בשלבים‬‫מוקדמים‬‫של‬.‫החיים‬ ‫גם‬‫אריקסון‬‫מדבר‬‫על‬‫שלבים‬‫בהתפתחות‬‫הנבדלים‬‫מהבחינה‬,‫שבני‬ ‫האיכותית‬‫אדם‬‫עוברים‬‫בסדר‬ .‫אך‬ ‫מסוים‬‫אצלו‬‫שלא‬‫כמו‬‫אצל‬,‫אין‬ ‫פרויד‬‫אפשרות‬‫לקיבעון‬‫בשלב‬.‫מסוים‬ ‫אריקסון‬‫האמין‬‫שכל‬‫שלב‬‫בהתפתחות‬‫כרוך‬‫בסוגיית‬‫התפתחות‬,‫שכל‬ ‫אחרת‬‫אדם‬‫פותר‬.‫יש‬ ‫לעצמו‬‫כאלו‬ ‫שפתרונותיהם‬‫משביעי‬‫רצון‬‫יותר‬‫משל‬.‫אחרים‬ 3
 4. 4. :‫האכלה‬ ‫למשל‬‫היא‬‫תחום‬‫חשוב‬‫בפעילות‬‫הגומלין‬‫בין‬‫תינוק‬,‫אך‬ ‫להוריו‬‫איכות‬‫הטיפול‬‫אותו‬‫מקבל‬ ‫התינוק‬‫אינה‬‫מתמצה‬‫בסיפוק‬‫אוראלי‬.,‫גם‬ ‫בלבד‬, ,‫הרגעה‬ ‫נענוע‬ ‫משחק‬'‫נותנים‬ ‫וכו‬‫לתינוק‬‫אמצעי‬‫ללמוד‬ ‫על‬‫מידת‬‫היענות‬‫ההורים‬‫ועל‬‫האפשרות‬‫לסמוך‬.‫עליהם‬ ‫לפי‬,‫האיכות‬ ‫אריקסון‬‫הכוללת‬‫של‬‫הטיפול‬‫קובעת‬‫האם‬‫הילד‬‫יפתח‬‫אמון‬‫בסיסי‬‫או‬.‫חשדנות‬ •‫ישנה‬‫טבלה‬‫בעמוד‬40‫בספר‬‫המסכמת‬‫את‬‫השלבים‬‫הן‬‫של‬‫פרויד‬‫והן‬‫של‬‫אריקסון‬–!!!‫חשוב‬ ‫השלבים‬‫של‬‫אריקסון‬‫נקראים‬-‫חברתיים‬ ‫פסיכו‬‫משום‬‫שבכולם‬‫ממלאים‬‫תפקיד‬‫חשוב‬‫יחסים‬‫עם‬.‫אחרים‬ ‫השלבים‬‫של‬‫פרויד‬‫נקראים‬-‫סקסואלים‬ ‫פסיכו‬‫משום‬‫שהם‬‫מתמקדים‬‫בסיפוק‬‫הדחפים‬‫הבסיסיים‬‫להשגת‬ ‫תענוגות‬.‫חושיים‬ ‫תיאוריית‬‫ההסתגלות‬‫של‬‫בולבי‬: ‫בתאוריה‬‫זו‬‫מבקש‬‫בולבי‬‫לחבר‬‫יד‬‫את‬‫ההיבט‬,‫החברתי‬ ‫הרגשי‬‫והקוגניטיבי‬‫של‬.‫נקודת‬ ‫ההתפתחות‬ ‫המוצא‬‫שלו‬‫היא‬‫הרעיון‬‫שתינוקות‬‫נוטים‬‫מראש‬‫להתנהג‬‫בדרכים‬‫המעודדות‬‫קרבה‬‫עם‬‫אלה‬‫המטפלים‬ .‫זהו‬ ‫בהם‬‫חלק‬‫מהתורשה‬‫האבולוציונית‬‫שלנו‬.‫בדומה‬‫לגורי‬‫הקופים‬‫הנצמדים‬‫לפרווה‬‫של‬‫אמם‬‫כדי‬‫לא‬ ‫להיפרד‬,‫תינוקות‬ ‫ממנה‬‫האדם‬,‫קוראים‬ ‫בוכים‬‫למטפל‬‫שלהם‬‫וזוחילם‬‫אחריו‬‫עד‬‫שהם‬‫משיגים‬.‫קרבה‬ ‫נטייה‬‫להתקשרות‬‫בגיל‬‫מוקדם‬‫הינה‬‫נטייה‬‫ביולוגית‬,‫ששיאה‬ ‫מוקדמת‬‫שותפות‬"‫בעלת‬"‫עם‬ ‫יעד‬.‫ההורים‬ ‫לרעיון‬‫זה‬‫בולבי‬‫מוסיף‬‫את‬‫הרעיון‬,‫שאיכות‬ ‫הפסיכואנליטי‬‫הטיפול‬‫תלויה‬‫באיכות‬‫הטיפול‬‫בו‬‫מתנסה‬ .‫התינוק‬ ‫תינוק‬‫שמטפליו‬‫נענים‬‫לצרכיו‬‫יפתח‬‫אמונה‬‫שהוא‬‫יכול‬‫להשפיע‬‫על‬‫הסביבה‬‫ולקבל‬‫טיפול‬‫מהזולת‬‫בכל‬ ‫עת‬‫שיזדקק‬, .‫יאמינו‬ ‫בהמשך‬ ‫לו‬‫אמונה‬‫כללית‬‫יותר‬‫שהם‬‫יכולים‬‫להתגבר‬‫על‬‫מצוקה‬‫או‬.‫אסון‬ ‫מטפלים‬‫שאינם‬‫נענים‬‫לתינוק‬‫עלולים‬‫לגרום‬‫לו‬‫להפוך‬‫תלותי‬‫ולפקפק‬,‫ואף‬ ‫ביכולתו‬‫להופכו‬‫להיות‬ ‫מבודד‬‫מהחברה‬‫או‬.‫עם‬ ‫תוקפני‬‫אלה‬‫נמנים‬‫תינוקות‬‫שדוחפים‬‫אותם‬‫לעצמאות‬‫בגיל‬‫מוקדם‬.‫מידי‬ ‫התיאוריה‬‫של‬‫בולבי‬‫מיחסת‬‫תפקיד‬‫חשוב‬‫גם‬‫ללמידה‬.‫ולקוגניציה‬ •‫מודל‬‫פעולה‬-‫במהלך‬ ‫פנימי‬‫זמן‬‫ממושך‬‫של‬‫פעילות‬‫גומלין‬‫עם‬‫המטפלים‬,‫מפתחים‬ ‫שלהם‬ ‫תינוקות‬‫ציפיות‬‫מוכללות‬‫לגבי‬‫תגובות‬‫המטפלים‬‫ולגבי‬‫תפקידם‬‫שלהם‬‫ביצירת‬‫התגובות‬.‫האלה‬ ‫מרגע‬‫שנוצרו‬‫מודלים‬,‫הם‬ ‫אלו‬‫המנחים‬‫מערכות‬‫יחסים‬.‫התינוק‬ ‫בעתיד‬‫יישם‬‫דפוסי‬‫אמונה‬ ‫רחבים‬‫יותר‬‫בהקשרים‬‫רבים‬‫ושונים‬)‫דומה‬‫לתאוריה‬‫של‬'‫ה‬ ‫פיאז‬‫על‬‫התפתחות‬.(‫קוגניטיבית‬ ‫ישנה‬‫דוגמא‬,‫בסוף‬ ‫בספר‬‫כל‬‫אחת‬‫מהתיאוריות‬‫המדגימה‬‫אותן‬"‫י‬ ‫ע‬‫סיטואציה‬‫מגן‬.‫ילדים‬ ‫מדוע‬‫יש‬‫מספר‬‫כה‬‫רב‬‫של‬?‫תאוריות‬ 4
 5. 5. 1.‫תיאוריות‬‫שונות‬‫מתמקדות‬‫בהיבטים‬‫שונים‬‫של‬.‫ההתפתחות‬ 2.‫כמו‬,‫עדיין‬ ‫תמיד‬‫אין‬‫מספיק‬‫מידע‬‫בכדי‬‫לגבש‬‫תיאוריה‬-‫כל‬ ‫חובקת‬‫ולהוכיח‬‫את‬.‫תקפותה‬ ‫שיטות‬‫לחקר‬:‫ההתפתחות‬ :‫הניסוי‬ ‫מחקר‬‫שבו‬‫החוקרים‬‫שולטים‬‫בתנאים‬‫כדי‬‫שיוכלו‬‫להוציא‬‫מכלל‬‫אפשרות‬‫את‬‫כל‬‫ההשפעות‬‫האחרות‬‫חוץ‬ ‫מההשפעה‬.‫הנחקרת‬ -‫חסרונות‬ 1.‫תקפות‬:‫לעיתים‬ ‫סביבתית‬‫לא‬‫ניתן‬‫להכליל‬‫ממצאים‬‫המתקבלים‬‫במעבדה‬‫על‬‫העולם‬‫שמחוצה‬.‫לה‬ 2.‫שאלות‬‫מחקר‬‫מעניינות‬,‫לא‬ ‫רבות‬‫ניתנות‬‫להחקר‬‫באמצעות‬‫ניסוי‬)‫נכון‬‫במיוחד‬‫בתחום‬‫ההתפתחות‬ .(‫החברתית‬ ‫תצפית‬‫בתנאים‬:‫טבעיים‬ ‫גישה‬‫מרכזית‬‫בתחום‬‫האתיולוגיה‬,‫המבקשת‬‫להבין‬‫את‬‫התנהגותם‬‫של‬"‫ח‬ ‫בע‬‫באמצעות‬‫תצפית‬‫מדוקדקת‬ ‫על‬‫המינים‬‫בסביבת‬‫המגורים‬‫הטבעית‬.‫שלהם‬ -‫תצפית‬ ‫יתרון‬‫זו‬‫מועילה‬‫בחקר‬‫סוגיות‬‫רבות‬‫בעלות‬‫נגיעה‬.‫חברתית‬ -‫לא‬ ‫חסרון‬‫מסבירה‬‫מדוע‬‫מופיעה‬‫התנהגות‬.‫מסויימת‬ ‫חקר‬‫שינויים‬‫לאורך‬:‫זמן‬ -‫מחקר‬:‫מחקר‬ ‫אורך‬‫של‬‫קבוצת‬‫נבדקים‬‫אחת‬‫במשך‬‫זמן‬.‫ממושך‬ -‫מחקר‬:‫מחקר‬ ‫רוחב‬‫שבו‬‫משווים‬‫החוקרים‬‫בין‬‫קבוצות‬‫של‬‫בני‬‫אדם‬‫בני‬‫גילים‬‫שונים‬‫בנקודת‬‫זמן‬.‫אחת‬ :‫מהיר‬ ‫יתרון‬‫וזול‬: .‫לא‬ ‫חסרון‬ ‫יותר‬‫מראה‬‫תהליך‬.‫התפתחותי‬ ‫שילוב‬‫של‬2‫השיטות‬: ‫מערך‬‫אורכי‬-‫סוג‬ ‫מואץ‬‫של‬‫מחקר‬‫אורך‬‫שבו‬‫חוקרים‬‫בו‬‫בזמן‬‫כמה‬‫קבוצות‬‫גיל‬‫ועוקבים‬‫אחריהן‬‫על‬‫פני‬ ‫תקופת‬‫זמן‬.‫מוגדרת‬ ‫סוגיות‬‫מרכזיות‬‫בנושא‬:‫ההתפתחות‬ 1.‫התפתחות‬‫בשלבים‬‫או‬‫התפתחות‬?‫הדרגתית‬ ‫נושא‬‫זה‬‫נוגע‬‫במיוחד‬‫לדפוסים‬‫כללים‬‫של‬‫שינוי‬.‫חסידי‬ ‫קוגניטיבי‬‫תאוריית‬‫עיבוד‬‫המידע‬‫מאמינים‬ ‫שההתפתחות‬‫הקוגניטיבית‬‫היא‬‫תוצאה‬‫של‬‫שיפור‬‫הדרגתי‬‫בקשב‬,‫בזכרון‬‫ובמיומנות‬‫של‬‫פתרון‬ .‫לעומת‬ ‫בעיות‬,‫התאורייה‬ ‫זאת‬‫של‬'‫ה‬ ‫פיאז‬‫טוענת‬‫שההתפתחות‬‫הקוגניטיבית‬‫כרוכה‬‫לא‬‫רק‬ 5
 6. 6. ‫בשינויים‬‫בנושאים‬, "‫אלה‬ ‫ל‬ ‫הנ‬‫גם‬‫בשינויים‬‫איכותיים‬‫בדרך‬‫שבה‬‫ילדים‬‫חושבים‬‫על‬‫העולם‬‫ומבינים‬ .‫אותו‬ 2.‫התנסויות‬‫מוקדמות‬‫מול‬‫התנסויות‬:‫בהווה‬ ‫הויכוח‬‫נוגע‬‫לאיזה‬‫התנסויות‬‫חשובות‬.‫תאורטיקנים‬ ‫יותר‬‫מאסכולת‬‫הלמידה‬‫החברתית‬‫אינם‬‫מיחסים‬ ‫חשיבות‬‫רבה‬‫לגיל‬‫שבו‬‫חלות‬.‫ההתנסויות‬ ‫תהליכים‬‫התפתחותיים‬–‫פרק‬'‫מס‬2 :‫ענבל‬ ‫סיכמה‬‫אהרוני‬:‫טל‬064550146 ‫כל‬‫היצורים‬‫החיים‬‫מתפתחים‬‫בסביבה‬‫מסוימת‬–," "‫טבעו‬ ‫הקשר‬‫של‬‫הקשר‬‫זה‬‫משפיע‬‫על‬‫מהלך‬ .‫אם‬ ‫ההתפתחות‬‫ההקשר‬‫אינו‬‫תקין‬‫גם‬‫ההתפתחות‬‫עלולה‬‫להיות‬‫לא‬.‫ישנם‬ ‫תקינה‬‫סיפורים‬‫אנושיים‬ ‫רבים‬‫התומכים‬‫הרעיון‬‫שהמגע‬‫האנושי‬‫חיוני‬‫להתפתחות‬.‫התקינה‬ ‫אצל‬‫בני‬‫אדם‬‫שגדלו‬‫בתרבויות‬‫שונות‬‫נוטים‬‫להימצא‬‫דפוסים‬‫שונים‬‫של‬‫מאפייני‬,‫כשרים‬ ‫אישיות‬ ‫קוגניטיבים‬‫ויחסים‬' .‫בתרבות‬ ‫לדוג‬ ‫חברתיים‬‫היפנית‬‫כלל‬‫ההתנהגות‬‫העיקרי‬‫הוא‬‫קונפורמיות‬‫בקבוצה‬ ‫ולא‬‫התבלטות‬.‫תינוק‬ ‫אישית‬‫שזה‬‫עתה‬‫נולד‬‫נתפס‬‫כעצמאי‬‫מטבעו‬‫והמשימה‬‫הראשונה‬‫במעלה‬‫היא‬ ‫לעשותו‬‫לתלוי‬)‫לחלק‬‫מן‬.(‫גם‬ ‫הקבוצה‬‫בתוך‬‫תרבות‬‫כללית‬‫אחת‬‫לנסיבות‬‫חיים‬‫שונות‬‫יש‬‫השפעה‬‫על‬ .‫ההתפתחות‬ ‫ההקשרים‬‫במבט‬:‫כללי‬ ‫ההקשרים‬‫של‬‫ההתפתחות‬‫הם‬‫ההיסטוריה‬‫האבלוציונית‬‫של‬,‫התרבות‬ ‫האדם‬‫שהילד‬‫נולד‬,‫התקופה‬ ‫בה‬ ‫המסוימת‬‫בהיסטוריה‬‫שבה‬‫חי‬,‫הקהילה‬ ‫הילד‬‫שהילד‬‫חי‬, ,‫קבוצת‬ ‫המשפחה‬ ‫בה‬‫בני‬‫גילו‬‫ובית‬‫הספר‬ ‫והאקלים‬-‫כלכלי‬ ‫החברתי‬‫של‬.‫כל‬ ‫סביבתו‬‫אלה‬‫משפיעים‬‫על‬‫ההתפתחות‬‫בדרך‬‫מורכבת‬.‫ומשולבת‬ ‫המודל‬‫של‬-‫ברונפנברנר‬ ‫יתר‬‫הפרק‬‫מוקדש‬‫לבחינת‬‫כל‬‫אחת‬‫מן‬‫הטבעות‬.‫במודל‬ 6
 7. 7. ‫הביולוגים‬ ‫הנתונים‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫סכמות‬ ‫צירוף‬ ‫הקרובה‬ ‫הסביבה‬ -‫חברתי‬ ‫הקשר‬ ‫כלכלי‬ ‫תרבותי‬ ‫הקשר‬ ‫ההקשר‬‫הביולוגי‬ ‫עומד‬‫במרכז‬‫המודל‬‫של‬.‫קיימים‬ ‫ברונפנברנר‬‫בו‬3:‫יסודות‬ 1.‫המורשת‬‫האבולוציונית‬‫המשותפת‬‫לכל‬‫בני‬.‫האדם‬ 2.‫הירושה‬‫הגנטית‬‫האישית‬‫של‬.‫הילד‬ 3.‫תוצאות‬‫פעילות‬‫הגומלין‬‫שבין‬‫הגנים‬.‫לסביבה‬ ‫המורשת‬‫האבולציונית‬‫של‬:‫האדם‬ ‫ילדים‬‫באים‬‫לעולם‬‫מצוידים‬‫במורשת‬‫אבולוציונית‬‫עשירה‬‫המשפיעה‬‫רבות‬‫על‬‫דרכי‬.‫מורשת‬ ‫פעולתם‬‫זו‬ ‫מורכבת‬‫מתכונות‬‫מסוימות‬‫המשותפות‬‫לכל‬‫הפרימטים‬)‫סדרה‬‫הכוללת‬‫את‬‫בני‬‫האדם‬.(‫והקופים‬ -'‫היכולת‬ ‫לדוג‬‫להפיק‬‫מזון‬,‫נטיית‬ ‫מהאם‬‫מורשת‬‫לחפש‬‫גירוי‬‫חברתי‬‫וליצור‬‫התקשרויות‬‫חזקות‬‫עם‬ ,‫וכן‬ ‫המטפלים‬‫הנטייה‬‫להבחין‬‫בצלילים‬‫של‬‫דיבור‬‫אנושי‬‫ולהקשיב‬‫אליהם‬)‫אופייני‬‫לבני‬.(‫האדם‬ ‫ההתפתחות‬‫של‬‫תינוקות‬‫חלה‬"‫י‬ ‫עפ‬‫לוח‬‫זמנים‬‫מדויק‬‫גם‬‫בנסיבות‬‫שונות‬,‫מה‬ ‫מאוד‬‫שמעיד‬‫על‬‫השפעה‬ ‫חזקה‬‫של‬.‫הנטייה‬ ‫התורשה‬‫החזקה‬‫לפעול‬‫על‬‫הסביבה‬‫במקום‬‫לנהוג‬‫בפאסיביות‬‫הוא‬‫הבסיס‬‫שבכל‬ ‫הנתונים‬‫הביולוגים‬‫של‬.‫לפרימטים‬ ‫האדם‬‫המפותחים‬‫ביותר‬‫דוגמת‬‫בני‬‫האדם‬‫יש‬‫חקרנות‬‫עצומה‬‫ונטייה‬ ‫לפתור‬.‫כמו‬ ‫בעיות‬‫כן‬‫נראה‬‫שבילדים‬‫טבועה‬" "‫לרכוש‬ ‫מוכנות‬‫את‬‫המיומנות‬‫המורכבת‬‫של‬‫רכישת‬.‫שפה‬ 7
 8. 8. ‫מה‬‫שאנו‬‫יכולים‬‫ללמוד‬‫תלוי‬‫בחלקו‬‫ברמת‬‫ההתפתחות‬‫שלנו‬-' )‫תינוקות‬ ‫לדוג‬‫שרק‬‫נולדו‬‫יכולים‬‫ללמוד‬ ‫במהירות‬‫לכוון‬‫את‬‫עוצמת‬‫המציצה‬‫שלהם‬‫מאחר‬‫ופעולה‬‫זו‬‫קשורה‬‫ליניקה‬‫וחיונית‬,(‫ואולם‬ ‫להישרדות‬ ‫הכושר‬‫הבסיסי‬‫ללמוד‬‫הוא‬‫חלק‬‫מן‬‫הירושה‬‫הביולוגית‬.‫שלנו‬ ‫כבני‬‫אדם‬‫אנו‬‫יורשים‬‫גם‬‫את‬‫נטייה‬‫מוקדמת‬‫להיות‬‫חברותיים‬‫החיונית‬.‫תינוקות‬ ‫להישרדותנו‬‫הבאים‬ ‫לעולם‬‫מצוידים‬‫בהתנהגויות‬‫הנוטות‬‫להפיק‬‫תגובות‬‫טיפוליות‬.‫ממבוגרים‬ ‫מאפיינים‬‫גנטים‬‫אישיים‬ ‫לכל‬‫ילד‬)‫חוץ‬‫מתאומים‬(‫יש‬ ‫זהים‬‫מטען‬‫גנטי‬‫אישי‬‫שונה‬‫ולכן‬‫גם‬‫הקשר‬‫ביולוגי‬‫שונה‬‫במקצת‬ .‫הבדלים‬ ‫להתפתחותו‬‫כאלה‬‫בין‬‫ילדים‬‫שונים‬‫משפיעים‬‫על‬‫ההתפתחות‬‫במישרין‬' .‫לפגם‬ ‫לדוג‬ ‫ובעקיפין‬ ‫הגנטי‬‫הגורם‬‫לתסמונת‬‫דאון‬‫יש‬‫השפעה‬‫ישירה‬‫על‬‫ההתפתחות‬‫הגופנית‬‫והשיכלית‬‫והשפעה‬‫עקיפה‬ ‫מבחינת‬‫ציפיות‬‫החברה‬‫מילד‬‫הלוקה‬‫הלוקה‬‫בתסמונת‬‫זו‬‫המשפיעות‬‫על‬‫החינוך‬‫שהילד‬,‫מקבל‬ ‫ההזדמנוית‬‫שניתנות‬‫לו‬.'‫יש‬ ‫וכדו‬‫חוקרים‬‫המאמינים‬‫שהגנים‬‫משפיעים‬‫במישרין‬‫גם‬‫על‬‫היבטים‬‫מסוימים‬ ‫של‬‫ההתנהגות‬‫כגון‬‫רמת‬‫הפעילות‬.‫והזהירות‬ ‫פעילות‬‫הגומלין‬‫בין‬‫הגנים‬‫לסביבה‬ ‫בעת‬‫הלידה‬‫המערך‬‫הביולוגי‬‫של‬‫האדם‬‫כבר‬‫כולל‬‫מאפיינים‬‫שנוצרו‬‫בחלקה‬‫בהשפעת‬‫גורמים‬‫סביבתיים‬ ‫כגון‬‫בריאות‬, ,‫שימוש‬ ‫תזונתה‬ ‫האם‬‫בחומרים‬‫מסוכנים‬.'‫וכו‬ ‫לאחר‬‫הלידה‬‫ממשיכה‬‫להשפיע‬‫על‬‫המערך‬‫הביולוגי‬‫של‬‫הילד‬‫קשת‬‫רחבה‬‫של‬‫גורמים‬‫סביבתיים‬‫למשל‬ .‫מוחו‬ ‫תזונה‬‫המתפתח‬‫של‬‫הילד‬‫ומערכת‬‫העצבים‬‫המרכזית‬‫שלו‬‫נתונים‬‫במיוחד‬‫להשפעות‬‫של‬ ‫ההתנסויות‬.‫אחת‬ ‫והסביבה‬‫השאלות‬‫החשובות‬‫היא‬‫באיזו‬‫מידה‬‫הגנים‬‫מרסנים‬‫או‬‫מגבילים‬‫את‬‫השפעתה‬ ‫של‬‫הסביבה‬‫על‬‫התנהגויות‬.‫וודינגטו‬ ‫מסוימות‬‫השתמש‬‫במונח‬" "‫לציון‬ ‫תיעול‬‫ההגבלות‬‫האלו‬‫של‬.‫הגנים‬ ‫לדעתו‬‫יש‬‫התנהגויות‬‫שכבר‬‫מלכתחילה‬‫מתועלות‬‫במידה‬‫רבה‬'‫תינוקות‬ ‫לדוג‬‫שמתחילים‬‫למלמל‬‫בגיל‬4- 6‫חודשים‬‫בערך‬‫בלי‬‫קשר‬‫לתרבות‬‫או‬‫להקשר‬.‫מקובל‬ ‫החברתי‬‫לחשוב‬‫שמאפיינים‬‫אחרים‬‫כגון‬‫מיומנות‬ ‫בפעילות‬‫גומלין‬‫חברתית‬‫פתוחים‬‫הרבה‬‫יותר‬‫לשינויים‬.‫יש‬ ‫סביבתיים‬‫יכולות‬‫שתיעולן‬‫חלש‬‫יחסית‬ ‫בתקופה‬‫מוקדמת‬‫בחיים‬‫ועם‬‫הגיל‬‫ההגבלות‬‫נעשות‬‫נוקשות‬.‫למשל‬ ‫יותר‬‫ילדים‬‫יכולים‬‫להיוולד‬‫עם‬‫נטיות‬ ‫גנטיות‬‫להיות‬‫פחות‬‫או‬‫יותר‬‫עצבניים‬‫אך‬‫בתחילה‬‫נטיות‬‫אלו‬‫אינן‬‫מושרשות‬‫היטב‬‫והם‬‫יכולות‬‫להתחזק‬ ‫או‬‫להיחלש‬‫עם‬‫הזמן‬"‫י‬ ‫עפ‬‫סביבתו‬‫של‬.‫ביכולות‬ ‫הילד‬‫אחרות‬‫חל‬‫תיעול‬‫גנטי‬‫חזק‬‫בשלב‬‫מוקדם‬ ‫ובתקופות‬‫התפתחות‬‫מאוחרת‬‫יותר‬‫הפתיחות‬‫להשפעות‬‫הסביבה‬‫גדלה‬.‫רוברט‬ ‫והולכת‬‫מקול‬‫שיער‬‫שזה‬ ‫גם‬‫מהלכה‬‫של‬‫ההתפתחות‬.‫עד‬ ‫הקוגניטיבית‬‫גיל‬‫שנתיים‬‫ההתפתחות‬‫הקוגניטבית‬‫מתועלת‬‫בחוזקה‬"‫י‬ ‫ע‬ ‫המערך‬‫הביולוגי‬‫של‬,‫הבדלים‬ ‫הילד‬‫גדולים‬‫בין‬‫הסביבות‬‫משפיעים‬‫השפעה‬‫מועטה‬.‫לאחר‬ ‫יחסית‬‫גיל‬ ‫שנתיים‬‫מתפצלים‬‫נטיבי‬‫ההתפתחות‬‫וילדים‬‫מושפעים‬‫יותר‬‫מהבדלים‬.‫בהתנסות‬ ‫גילברט‬‫גוטליב‬‫טוען‬‫שההתנסות‬‫ממלאת‬‫תפקיד‬‫חשוב‬‫בתיעות‬‫ההתפתחות‬.‫היא‬‫משנה‬‫את‬‫טבעו‬ ‫הביולוגי‬‫של‬‫הילד‬‫ואת‬‫אופן‬‫ההתבטאות‬‫של‬.‫הגנים‬ ‫הסביבה‬‫הקרובה‬‫של‬‫הילד‬ 8
 9. 9. ‫בסופו‬‫של‬‫דבר‬‫כל‬‫הגורמים‬‫ההקשריים‬‫המשפיעים‬‫על‬‫הילד‬‫פועלים‬‫באמצעות‬‫בני‬,‫מקומות‬ ‫אדם‬‫ודברים‬ ‫שלילד‬‫מגע‬‫ישיר‬.‫איתם‬ 1.‫ההקשר‬-‫המשפחתי‬ ‫בני‬‫המשפחה‬‫מספקים‬‫ליד‬‫את‬‫ההזדמנויות‬‫הראשונות‬‫ליצור‬‫יחסים‬.‫לאופי‬ ‫חברתיים‬‫הריגשי‬‫של‬ ‫יחסים‬‫אלו‬‫יכולות‬‫להיות‬‫השפעות‬‫מרחיקות‬‫לכת‬–‫על‬,‫גישתו‬ ‫סקרנותו‬‫לפתרון‬‫בעיות‬‫ועל‬‫יחסי‬ ‫הגומלין‬‫שלו‬‫עם‬‫בני‬.‫בני‬ ‫משפחתו‬‫המשפחה‬‫גם‬‫מספקים‬‫מודלים‬‫של‬‫התנהגות‬)‫ילדים‬‫מחקים‬‫את‬ ‫הסובבים‬.(‫ולבסוף‬ ‫אותם‬‫מבנה‬‫המשפחה‬‫והתפקידים‬‫המוטלים‬‫על‬‫הילד‬‫מקדמים‬‫את‬‫התפתחותן‬‫של‬ ‫התנהגויות‬.‫מסוימות‬ ‫המשפחה‬‫כמערכת‬-‫במשך‬‫שנים‬‫המחקר‬‫התמקד‬‫בתפקיד‬‫האם‬‫בלבד‬‫מאחר‬"‫כ‬ ‫שבד‬‫נודעה‬ ‫לאמהות‬‫ההשפעה‬‫הישירה‬‫העיקרית‬‫על‬‫הילדים‬.‫אולם‬ ‫הקטנים‬‫ההתמקדות‬‫הזו‬‫היא‬‫בתחום‬‫צר‬‫מידי‬ ‫שכן‬‫גם‬‫ליתר‬‫בני‬‫המשפחה‬‫ישנה‬‫השפעה‬‫לא‬.‫מרעיון‬ ‫מבוטלת‬" "‫משתמע‬ ‫מערכת‬ ‫ה‬‫שהתנהגותו‬‫של‬ ‫כל‬‫אחד‬‫מבני‬‫המשפחה‬‫תלויה‬‫בין‬‫השאר‬‫בהתנהגותם‬‫של‬.‫השפעות‬ ‫האחרים‬‫דן‬‫כיווניות‬‫אלו‬‫ניכרות‬ ‫בבירור‬‫בהתפתחותה‬‫של‬‫התנהגות‬‫טיפוסית‬‫למין‬‫אצל‬‫ילדים‬.‫חוקרי‬ ‫קטנים‬‫ההתפתחות‬‫מכנים‬‫את‬ ‫זרם‬‫ההשפעה‬-‫סיטרי‬ ‫הדו‬‫הזה‬"‫דטרמיניזים‬."‫הדדי‬ "‫מודל‬"‫החליפין‬‫של‬‫ארנולד‬‫סיימרוף‬‫מתאר‬‫את‬‫ההשפעות‬-‫כיווניות‬ ‫הדו‬‫המתמשכות‬‫בין‬‫הורים‬ ‫לילדים‬‫ומביא‬‫בחשבון‬‫גם‬‫את‬‫ההקשר‬-‫כלכלי‬ ‫החברתי‬‫של‬.‫המודל‬ ‫המשפחה‬‫מסייע‬‫לחשוב‬‫על‬ ‫שאלות‬ ‫שבלעדיו‬‫היו‬‫נותרות‬‫בגדר‬‫חידה‬‫דוגמת‬‫מדוע‬‫לתינוקות‬‫מסוימים‬‫שנולדו‬‫קצת‬‫לפני‬‫המועד‬‫יש‬‫בעיות‬ ‫התפתחות‬- ?‫ילד‬ ‫והסברו‬‫שנולד‬‫לפני‬‫הזמן‬‫זקוק‬‫לטיפול‬.‫דרישות‬ ‫מיוחד‬‫אלו‬‫מטילות‬‫מעמסה‬‫על‬ ‫הורים‬‫במיוחד‬‫במידה‬‫והם‬‫עניים‬‫ולכן‬‫מצבו‬‫הפיזיולוגי‬‫של‬‫התינוק‬‫פועל‬‫פעילות‬‫גומלים‬‫עם‬‫מצבם‬ ‫הפסיכולוגי‬‫של‬‫ההורים‬,‫שהוא‬‫עצמו‬‫מושפע‬‫מניסיבותיהם‬‫הכלכליות‬.‫ישנם‬ ‫והחברתיות‬‫מיקרים‬ ‫שבהם‬‫נעשים‬‫ההורים‬‫יעילים‬‫פחות‬‫כמטפלים‬‫והתינוק‬‫אינו‬‫מתפתח‬.‫יש‬ ‫כהלכה‬‫לשים‬‫לב‬‫שהחליפין‬ ‫בין‬‫משתתפים‬‫מסוימים‬‫בהקשר‬‫מסוים‬‫הם‬‫שמולידים‬‫את‬.‫התוצאה‬ ‫מאפיינים‬‫של‬‫מערכות‬:‫משפחתיות‬ ‫מערכות‬‫משפחתיות‬‫הן‬‫מורכבות‬‫בין‬‫השאר‬‫בגלל‬‫שיש‬‫בהן‬-‫מערכות‬ ‫תת‬‫רבות‬‫וכולן‬‫מחוברות‬‫יחדיו‬ ‫ברשת‬‫משולבת‬.‫תפיסת‬ ‫ולכידה‬‫המשפחה‬‫כמערכת‬‫אין‬‫פירושה‬‫רק‬‫שכל‬‫אחד‬‫מבני‬‫המשפחה‬‫משפיע‬‫על‬ ‫האחרים‬‫אלא‬‫שכל‬‫אחד‬‫מהמשפחה‬‫מושפע‬‫במידה‬‫רבה‬‫מהארגון‬.‫השלם‬ ‫המשפחה‬‫היא‬‫מערכת‬,‫פתוחה‬ ‫דינמית‬‫הניתנת‬‫גם‬‫לשינוי‬.‫למשל‬ ‫ולהמשכיות‬‫יחסים‬‫במשפחה‬‫משתנים‬ ‫מן‬‫היסוד‬‫כאשר‬‫נולד‬‫תינוק‬.‫במהלך‬ ‫חדש‬‫התפתחותם‬‫נעשים‬‫הילדים‬‫לשותפים‬‫פעילים‬‫בהגדרת‬ ‫המערכת‬‫המשפחתית‬‫ובשמירה‬‫על‬.‫מאפיין‬ ‫קיומה‬‫נוסף‬‫הוא‬‫היכולת‬‫להופיע‬‫שוב‬‫שוב‬‫במהלך‬‫הדורות‬ .‫במשפחה‬ •‫אבות‬‫במערכת‬-‫המשפחתית‬ 9
 10. 10. ‫השפעה‬-‫מחקרים‬ ‫ישירה‬‫הראו‬‫שילדים‬‫קרובים‬‫לאבותיהם‬‫וקשורים‬‫אליהם‬‫ריגשית‬‫כבר‬‫בגיל‬ .‫המעורבות‬ ‫הינקות‬‫מתחזקת‬‫בגיל‬‫הרך‬‫במיוחד‬‫אצל‬.‫בנים‬ ‫השפעה‬-‫לאבות‬ ‫עקיפה‬‫יש‬‫השפעה‬‫על‬‫התנהגות‬‫האם‬‫והילדים‬.‫האחרים‬ •‫אחים‬‫ואחיות‬‫במערכת‬-‫המשפחתית‬ ‫השפעה‬-‫תפקידיהם‬ ‫ישירה‬‫כבני‬,‫כמורים‬ ‫לוויה‬.‫וכמודלים‬ ‫השפעה‬-‫האח‬ ‫עקיפה‬‫משפיע‬‫על‬‫התנהגות‬.‫ההורים‬ ‫ישנם‬‫חוקרים‬‫הסוברים‬‫שהשפעות‬‫האחים‬‫הן‬‫הגורמים‬‫ל‬"‫השפעות‬‫סדר‬-"‫הבדלים‬ ‫הלידות‬ ‫שיטתיים‬‫בהתנהגות‬‫ילדים‬‫התלויים‬‫בסדר‬‫בואם‬,' .‫ילד‬ ‫לדוג‬ ‫לעולם‬-‫בעל‬ ‫ראשון‬‫הנעה‬‫חזקה‬ ‫להישגים‬.‫ילד‬ ‫בלימודים‬. , -‫פתיחות‬ ‫חברותיות‬ ‫שני‬ 2.‫הקשרים‬‫קרובים‬‫מחוץ‬-‫למשפחה‬ 4‫סביבות‬‫ממלאות‬‫תפקיד‬‫מכריע‬:‫טיפול‬ ‫בהתפתחות‬,‫קבוצת‬ ‫יום‬,‫השכונה‬ ‫השווים‬‫ובית‬.‫הספר‬ ‫סביבת‬‫טיפול‬‫יום‬ ‫נראה‬‫שההשפעות‬‫על‬‫הצמיחה‬‫הקוגניטיבית‬‫הן‬‫מזעריות‬‫אבל‬‫חיוביות‬‫וטיפול‬‫היום‬‫הוא‬‫גורם‬‫חיובי‬ ‫במיוחד‬‫להתפתחות‬‫הקוגניטבית‬‫של‬‫ילדים‬‫מעוטי‬.‫הכנסה‬ ‫קבוצת‬‫השווים‬)‫בני‬‫גילו‬‫של‬(‫הילד‬ ‫שניה‬‫בחשיבותה‬‫מבחינת‬‫ההתפתחות‬‫האנושית‬‫רק‬.‫השפעתה‬ ‫למשפחה‬‫של‬‫קבוצה‬‫זו‬‫הולכת‬‫וגדלה‬ ‫בכל‬‫תקופת‬‫ההתפתחות‬‫ומגיאה‬‫לשיאה‬‫בגיל‬.‫חשיבותה‬ ‫ההתבגרות‬‫של‬‫קבוצת‬‫השווים‬‫גדלה‬‫ככל‬ ‫שילדים‬‫מבלים‬‫בה‬‫זמן‬‫רב‬.‫קבוצת‬ ‫יותר‬‫השווים‬‫מלמדת‬‫את‬‫הילד‬‫כיצד‬‫לקיים‬‫קשרי‬‫גומלין‬‫במערכת‬ ‫יחסים‬‫שיוויונית‬.‫כיוון‬ ‫סימטרית‬‫שכך‬‫היא‬‫סביבה‬‫מכרעת‬‫בחשיבותה‬‫לתרגול‬‫של‬‫מושגים‬‫כגון‬ ‫שיתוף‬.‫בה‬ ‫פעולה‬‫הילדים‬‫גם‬‫לומדים‬‫להתמודד‬‫עם‬‫תוקפנות‬‫בין‬‫אישית‬‫ויש‬‫גם‬‫חיזוק‬‫של‬,‫ערכים‬ ‫אמונות‬‫וכללי‬‫התנהגות‬‫שהם‬‫חלק‬‫מתרבות‬‫הילד‬‫כגון‬‫התנהגויות‬‫שונות‬‫המצופות‬‫מבנים‬.‫ומבנות‬ ‫השכונה‬ ‫לשכונה‬‫י‬‫שמאפיינים‬‫פיסים‬‫וחברתיים‬‫היכולים‬‫להשפיע‬‫על‬‫התפתחות‬.‫חשוב‬ ‫הילד‬‫מזה‬‫ילדים‬ ‫מושפעים‬‫גם‬‫מבני‬‫אדם‬‫אחרים‬‫החיים‬‫בשכונה‬.‫תוצאות‬ ‫ומפעילותיהם‬‫מחקרים‬‫הראו‬‫ששכונות‬ ‫משפיות‬‫על‬‫ילדים‬‫ועל‬‫מתבגרים‬‫באמצעות‬"‫חברות‬"‫שבו‬ ‫קולקטיבי‬‫המבוגרים‬‫בשכונה‬‫מספקים‬‫את‬ ‫מודל‬‫התפקוד‬‫וההשגחה‬‫על‬‫ילדי‬‫המקום‬‫ולאו‬‫דווקא‬‫באמצעות‬"‫הדבקה‬"‫שבה‬ ‫התנהגותית‬ ‫מתפשטות‬‫בעיות‬‫ההתנהגות‬‫בגלל‬‫השפעות‬‫שליליות‬‫של‬‫קבוצת‬.‫הרשתות‬ ‫השווים‬‫החברתיות‬ ‫הנוצרות‬‫בשכונות‬‫יכולות‬‫להעניק‬‫למתבגרים‬‫גם‬‫תמיכה‬‫וגם‬‫גישה‬‫למקורות‬‫כמו‬‫מקומות‬.‫עבודה‬ ‫בית‬‫הספר‬ 10
 11. 11. ‫הפעילויות‬‫בבית‬‫הספר‬‫משתנות‬"‫י‬ ‫עפ‬‫גילו‬‫של‬.‫גני‬ ‫הילד‬‫הילדים‬‫בנויים‬‫הרבה‬‫פעמים‬‫במתכונת‬ ‫גמישה‬‫ויש‬‫בהם‬‫הדגשה‬‫של‬‫פעילויות‬.‫ההוראה‬ ‫חברתיות‬‫הרישמית‬‫יותר‬‫מתחילה‬"‫כ‬ ‫בד‬‫בשנות‬ ‫הלימודים‬‫הראשונות‬‫של‬"‫ס‬ ‫ביה‬‫היסודי‬‫כאשר‬‫רוב‬‫הילדים‬‫מוכנים‬‫לכך‬‫מהבחינה‬.‫הקוגניטבית‬ ‫בית‬‫הספר‬‫הוא‬‫גם‬‫מדריך‬‫חשוב‬‫בתחום‬‫הנורמות‬.‫יש‬ ‫וההערכים‬‫ראיות‬‫לכך‬‫שדרך‬‫הניהול‬‫של‬‫בית‬ ‫הספר‬‫ויחסי‬‫הגומלין‬‫בין‬‫המורים‬‫לתלמידים‬‫יכולים‬‫לקבוע‬‫באיזו‬‫מידה‬‫תהיה‬‫ההתנסות‬‫בבית‬‫הספר‬ ‫חיובית‬‫לילדים‬. ‫ההקשר‬‫החברתי‬‫כלכלי‬ ‫כולל‬‫את‬‫הקהילה‬‫שבה‬‫קיימות‬‫הסביבות‬‫הקרובות‬‫של‬,‫מוסדות‬ ‫הילד‬‫חברתיים‬‫כגון‬‫הממשל‬‫הלאומי‬ ,‫מערכות‬ ‫והמקומי‬‫הבריאות‬‫ואירגונים‬.‫כולל‬ ‫דתיים‬‫גם‬‫תנאים‬‫חברתיים‬‫וכלכליים‬‫בקהילה‬‫ובחברה‬ ‫הרחבה‬‫יותר‬:‫שיעור‬ ‫כגון‬‫לידות‬,‫גודל‬ ‫ונישואין‬‫ממוצע‬‫של‬,‫שיעור‬ ‫משפחה‬...‫פשיעה‬ ‫ההקשר‬-‫כלכלי‬ ‫החברתי‬‫משפיע‬‫על‬‫הילדים‬‫גם‬‫בעקיפין‬‫משום‬‫שהוא‬‫משפיע‬‫על‬‫התנהגות‬.‫הוריהם‬ ‫שינויים‬‫החלים‬‫במשפחה‬‫בשל‬‫גורמים‬‫חברתיים‬:‫וכלכליים‬ 1.‫תעסוקת‬‫האם‬:‫והשפעותיה‬ ‫ההשפעות‬‫של‬‫תעסוקת‬‫האם‬‫תלויות‬‫בשפע‬‫של‬‫גורמים‬‫לרבות‬‫גילו‬‫של‬,‫משך‬ ‫הילד‬‫הזמן‬‫שהילד‬ ‫מבלה‬,‫איכות‬ ‫בעבודה‬‫הזמן‬‫שנותר‬‫לבילוי‬‫ביחד‬‫ואולי‬‫חשוב‬‫מכל‬‫משמעותה‬‫של‬‫תעסוקת‬‫האם‬‫הן‬ ‫בעיני‬‫עצמה‬‫והן‬‫בעיני‬.‫מחקרים‬ ‫בעלה‬‫הראו‬‫שתוצאות‬‫התפתחות‬‫הילד‬‫קשורות‬‫לסיפוק‬‫האם‬ ‫ממעמדה‬‫התעסוקתי‬‫בין‬‫שהיא‬‫עובדת‬‫ובין‬‫שאינה‬.‫עובדת‬ 2.‫חד‬‫הורות‬:‫והשפעותיה‬ •‫אמהות‬‫לא‬-‫נשואות‬ ‫אצל‬‫ילדים‬‫לאמהול‬‫לא‬‫נשואות‬‫בגיל‬‫העשרה‬‫מתעוררות‬‫לעיתים‬‫קרובות‬‫בעיות‬‫התפתחות‬ ‫כגון‬‫פיגורים‬‫קוגניטיבים‬‫או‬‫בעיות‬‫התנהגות‬‫בגיל‬.‫אולם‬ ‫הגן‬‫נראה‬‫שלחצי‬‫העוני‬‫הם‬ ‫האחראים‬‫במידה‬‫רבה‬‫לבעיות‬‫שמתנסים‬‫בהן‬‫ילדים‬.‫בסביבות‬ ‫אלה‬‫תרבותיות‬‫שבהן‬‫אמהות‬ ‫בגיל‬‫העשרה‬‫היא‬‫הנורמה‬‫ומשפחות‬‫מעניקות‬‫תמיכה‬‫חברתית‬‫חזקה‬‫נראה‬‫שההשפעות‬ ‫השליליות‬‫על‬‫ילדיהן‬‫של‬‫אמהות‬‫מתבגרות‬‫הם‬.‫מזערים‬ •‫הורים‬-‫גרושים‬ ‫ילדים‬‫עשויים‬‫להתנסות‬‫בהשפעות‬‫שליליות‬‫בעקבות‬.‫התגובות‬ ‫גירושין‬‫הניצפות‬‫בילדים‬ ‫להנורים‬‫גרושים‬‫מקורן‬‫גם‬‫בגירושין‬‫עצמם‬‫וגם‬‫בסכסוך‬‫בין‬.‫ההורים‬ 11
 12. 12. •‫משפחות‬‫לא‬‫שיגרתיות‬-‫אחרות‬ ‫מחקר‬‫מראה‬‫שהורים‬‫הומוסקסואלים‬‫מעורבים‬‫בגידול‬‫ילדיהם‬‫לא‬‫פחות‬‫מחורים‬ ‫הטרוסקסואלים‬‫ואינם‬‫מדווחים‬‫על‬‫בעיות‬‫עם‬‫הילדים‬‫יותר‬‫מהורים‬.‫אחרים‬ ‫מעמד‬,‫עוני‬ ‫חברתי‬,‫לחצים‬:‫והמשפחה‬ ‫חוקרים‬‫מצאו‬‫הבדלים‬‫רבים‬‫בדרכי‬‫גידול‬‫ילדים‬‫בין‬‫הורים‬‫ממעמד‬‫הפועלים‬)‫הדגשת‬‫צייתנות‬‫ועונשים‬ (‫לבין‬ ‫גופניים‬‫הורים‬‫מהמעמד‬‫הבינוני‬)‫נוטים‬‫יותר‬‫לדבר‬‫עם‬‫הילדים‬‫בהגיון‬‫ולעודד‬‫אותם‬(‫להתבטא‬ ‫עם‬‫זאת‬‫אין‬‫פירוש‬‫הדבר‬‫שטכניקות‬‫מסוימות‬,‫טיפול‬ ‫עדיפות‬‫מצוין‬‫או‬‫לחילופין‬‫גרוע‬‫בילדים‬‫חוצה‬‫את‬ ‫קווי‬.‫טיפול‬ ‫המעמד‬‫רע‬‫בקרב‬‫משפחות‬‫מעוטות‬‫הכנסה‬‫אינו‬‫נובע‬‫מהמעמד‬‫החברתי‬.‫כשלעצמו‬ ‫לגורמים‬‫הנילווים‬‫לעוני‬‫יכולות‬‫להיות‬‫השלכות‬‫חמורות‬‫על‬‫התפתחות‬.‫ילדים‬ ‫הילד‬‫הגדלים‬‫בעוני‬‫סובלים‬ ‫מבעיות‬‫בריאותיות‬‫תכופות‬‫יותר‬.‫לעתים‬ ‫ומתמשכות‬‫הבעיות‬‫מתחילות‬‫עוד‬‫לפני‬.‫הם‬ ‫הלידה‬‫נולדים‬ ‫במשקל‬‫ירוד‬‫הכרוך‬‫במגוון‬‫של‬‫ליקויים‬‫גופניים‬.‫בקרב‬ ‫ושיכליים‬‫ילדים‬‫אלו‬‫יש‬‫יש‬‫שיעור‬‫גדול‬‫יותר‬‫של‬ ‫תאונות‬‫בין‬‫היתר‬‫משום‬‫שהם‬‫מתגוררים‬‫לרוב‬‫בשכונות‬.‫מסוכנות‬ ‫משפחות‬‫עניות‬"‫כ‬ ‫בד‬‫נתונות‬‫ללחצים‬‫יותר‬‫ממשפחות‬‫מהמעמד‬,‫מה‬ ‫הבינוני‬‫שמשפיע‬‫לרעה‬‫על‬‫ההורות‬ ‫ועל‬‫התפתחות‬.‫נמצא‬ ‫הילד‬‫שכמות‬‫הלחצים‬‫במשפחה‬‫משתנות‬‫עם‬‫השינוי‬‫בנסיבות‬.‫הכלכליות‬ ‫כמו‬‫כן‬‫רמת‬‫האלימות‬‫הקשורה‬‫בעוני‬‫גם‬‫היא‬‫משפיעה‬‫על‬‫התפתחות‬.‫הגדילה‬ ‫הילד‬‫בעוני‬‫אף‬‫מחזקת‬‫את‬ ‫הסיכון‬‫להפרעות‬‫נפשיות‬‫חמורות‬‫כגון‬.‫כל‬ ‫סכיזופרניה‬‫התוצאות‬‫האלו‬‫מעמידות‬‫את‬‫ילדי‬‫העוני‬‫בעמדת‬ ‫נחיתות‬‫קיצונית‬‫בשוק‬‫העבודה‬‫וכך‬‫נמשך‬‫מעגל‬‫העוני‬‫גם‬‫לדורות‬.‫הבאים‬ ‫מובן‬‫שיש‬‫משפחות‬‫המצליחות‬‫לגדל‬‫את‬‫ילדיהן‬‫כהלכה‬‫בתנאים‬‫הגרועים‬‫ביותר‬‫אבל‬"‫רוב‬‫ההורים‬ ‫החיים‬‫בעוני‬‫אינם‬‫מנציחים‬‫את‬‫הגורל‬‫הם‬‫משקפים‬"‫אותו‬ ‫ההקשר‬‫התרבותי‬ ‫השפעות‬‫תרבותיות‬ -‫התהליך‬ ‫חברות‬‫שבו‬‫מונחלים‬‫לילדים‬‫כלילה‬‫של‬‫התרבות‬.‫החברות‬ ‫וערכיה‬‫מתרחש‬‫לא‬‫רק‬‫באמצעות‬ ‫הוראה‬‫גלויה‬‫אלא‬‫גם‬‫באמצעות‬‫התנסויות‬‫היום‬‫יום‬.‫הערכים‬ ‫בילדות‬‫המסוימים‬‫בתרבות‬‫משתקפים‬ ‫לעיתים‬‫קרובות‬‫במבנה‬‫הסביבות‬‫שבהם‬‫מבלים‬‫הילדים‬‫את‬‫זמנם‬‫כמו‬‫כן‬‫שיטות‬‫החינוך‬‫השונות‬‫הן‬ ‫תלויות‬‫תרבות‬‫ומשפיעות‬‫על‬‫הישגי‬.‫אנטרופולוגים‬ ‫הילדים‬‫מאמינים‬‫שהבדלים‬‫אלו‬‫הם‬"‫כ‬ ‫בד‬ -‫כלומר‬ ‫הסתגלותיים‬‫הערכים‬‫שהבוגרים‬‫מנחילים‬‫לילדים‬‫נוטים‬‫להכינם‬‫לביצוע‬‫לביצוע‬‫מוצלח‬‫ככל‬ ‫האפשר‬‫של‬‫הפעילויות‬‫הנדרשות‬‫בתרבות‬‫המסוימת‬' .‫על‬ ‫לדוג‬ ‫שלהם‬‫ילדים‬‫במשפחות‬‫מארצות‬‫לא‬ ‫מתועשות‬‫הוטלו‬‫מטלות‬‫חשובות‬‫לרווחת‬‫משפחתם‬‫אותם‬‫מלאו‬‫בצורה‬‫אחראית‬‫בניגוד‬‫לילדים‬ 12
 13. 13. ‫ממשפחות‬‫מתרבויות‬‫מתועשות‬‫שהיו‬.‫נראה‬ ‫אנוכיים‬‫שהיעילות‬‫הכלכלית‬‫בחברות‬‫מתועשות‬‫מצמצמת‬ ‫את‬‫הצורך‬‫בתרומת‬‫הילדים‬‫להישרדות‬‫המשפחה‬‫ולהיפך‬‫אנוכיות‬‫היא‬‫בעצם‬‫נכס‬‫בחברות‬‫התלויות‬ ‫בשאיפה‬‫לרווח‬‫אישי‬‫לשם‬‫קידום‬‫הצמיחה‬‫הכלכלית‬‫כחברות‬.‫המתועשות‬ ‫מן‬‫המושג‬‫הסתגלות‬‫תרבותית‬‫משתמע‬‫גם‬‫שלשיטתגידול‬‫ילדים‬‫אחת‬‫יכולות‬‫להיות‬‫משמעויות‬‫שונות‬ ‫ולכן‬‫גם‬‫תוצאות‬‫שונות‬-‫ב‬2‫תרבויות‬.‫שונות‬ ‫שינוי‬‫תרבותי‬‫והתפתחות‬‫הילד‬ ‫עד‬‫העת‬‫האחרונה‬‫ילדים‬‫בחברות‬‫המערביות‬‫נחשבו‬‫לבוגרים‬‫זעירים‬‫ולחצו‬‫עליהם‬‫לקבל‬‫מהר‬‫ככל‬ ‫האפשר‬‫אחריות‬‫של‬,‫השקפה‬ ‫בוגרים‬‫זו‬‫היא‬‫פרי‬‫תנאי‬‫החיים‬‫הקשים‬‫ששררו‬.‫אז‬ ‫היום‬‫הורים‬‫רבים‬‫באומות‬‫העשירות‬‫יכולים‬‫להרשות‬‫לעצמם‬‫להקדיש‬‫את‬‫מרצם‬‫לרווחתם‬‫הריגשית‬‫של‬ .‫בארצות‬ ‫ילדיהם‬‫עניות‬‫יותר‬‫ההישרדות‬‫הפיזית‬‫של‬‫הילדים‬‫היא‬‫עדיין‬‫הבעיה‬..‫העיקרית‬ ‫תת‬:‫תרבויות‬ ‫תת‬-‫קבוצה‬ ‫תרבות‬,‫ערכיה‬ ‫שאמונותיה‬‫וכללי‬‫ההתנהגותה‬‫שונים‬‫מכמה‬‫בחינות‬‫מאלו‬‫של‬‫התרבות‬ .‫תת‬ ‫השלטת‬‫תרבויות‬‫משפיעות‬‫מאוד‬‫על‬‫התפתחות‬.‫לפעמים‬ ‫הילד‬,‫הערכים‬ ‫האמונות‬‫וכללי‬‫ההתנהגות‬ ‫שהן‬‫חלק‬‫מתת‬‫התרבות‬‫של‬‫הילד‬‫מתנגשים‬‫עם‬‫אלו‬‫של‬‫התרבות‬‫השלטת‬‫למשל‬‫במסורת‬‫בעל‬‫פה‬‫של‬ ‫השחורים‬‫יש‬‫משחקי‬‫אתגר‬‫שבהם‬‫מעודדים‬‫את‬‫הילדים‬‫לקבל‬‫על‬‫עצמם‬‫תפקיד‬‫של‬,‫לפקד‬ ‫בוגרים‬ .‫בכיתה‬ ‫ולגעור‬‫משחק‬‫מילולוי‬‫זה‬‫נתפס‬‫לעיתים‬‫קרובות‬.‫כחוצפה‬ ‫ההתפתחות‬‫כהקשר‬ ‫ההתפתחות‬‫עצמה‬‫כהקשר‬‫להמשך‬.‫ההתפתחות‬ ‫ההתפתחות‬‫משמשת‬‫הקשר‬-‫ב‬2:‫דרכים‬ 1.‫היא‬‫נותנת‬‫לכל‬‫אדם‬‫היסטוריה‬‫התפתחותית‬‫המשפיעה‬‫על‬‫המשך‬‫ההתפתחות‬.‫זהו‬ ‫בעתיד‬‫רעיון‬ ‫מרכזי‬‫בתאוריה‬‫של‬‫אריקסון‬‫לפיו‬‫הדרך‬‫שילד‬‫מתמודד‬‫בה‬‫עם‬‫הסוגיות‬‫של‬‫תקופת‬‫התפתחות‬ ‫מסוימת‬‫תלויה‬‫בין‬‫השאר‬‫בהתפתחות‬‫בתקופות‬.‫הקודמות‬ 2.‫ההתפתחות‬‫היא‬‫ההקרש‬‫להתפתחות‬‫בעתיד‬‫בגלל‬‫השינוי‬‫הגופני‬‫והאינטלקטואלי‬‫שחל‬‫בילדים‬ ‫עם‬‫הבשילה‬‫המשפיע‬‫על‬‫יחסי‬‫הגומלין‬‫של‬‫הילדים‬‫עם‬.‫סביבתם‬ ‫יחסי‬‫הגומלין‬‫בין‬‫הקשרים‬ ‫ההתפתחות‬‫האנושית‬‫מתרחשת‬‫תמיד‬‫בתוך‬‫מערכת‬‫של‬‫הקשרים‬‫שנידונו‬.‫אף‬ ‫לעיל‬‫אחד‬‫מן‬‫הקשרים‬ ‫האלו‬‫אינו‬‫קיים‬‫במנותק‬‫מהאחרים‬‫ואף‬‫אחד‬‫מהם‬‫אינו‬‫משפיע‬‫בנפרד‬‫מן‬.‫השאר‬ :‫דגשים‬1.‫גורמים‬‫סביבתיים‬‫נוטים‬‫לפעול‬‫יחדיו‬-'‫יתרון‬ ‫דוג‬,‫סיפוק‬ ‫כלכלי‬,‫חיי‬ ‫בעבודה‬‫משפחה‬...‫יציבים‬ 13
 14. 14. .2.‫חשיבותם‬‫של‬‫הקשרים‬‫התפתחותיים‬‫שונים‬‫לילד‬‫מושפעת‬‫תמיד‬‫ממשפחת‬.‫הילד‬ 14
 15. 15. ‫פרק‬4–‫הסתגלויות‬‫ראשונות‬ ‫לתינוקות‬‫צפויות‬‫מטלות‬‫התפתחותיות‬‫רבות‬)‫בעיקר‬‫למידה‬‫על‬‫העולם‬‫בו‬‫אנו‬‫חיים‬‫וקשירת‬‫קשרים‬‫עם‬ -‫אדם‬ ‫בני‬.(‫לעומת‬ ‫אחרים‬,‫לתינוקות‬ ‫מבוגרים‬‫עמדה‬‫נחותה‬‫בהתמודדות‬‫עם‬‫מטלות‬,‫משום‬ ‫אלה‬ ‫שהמבוגרים‬‫יכולים‬‫להתבסס‬‫על‬‫ניסיון‬‫עבר‬,‫ואילו‬ ‫עשיר‬‫התינוקות‬.‫אלה‬ ‫לא‬‫חייבים‬‫ללמוד‬‫על‬‫הכול‬ ,‫על‬ ‫מההתחלה‬‫קיומם‬‫של‬,‫ועל‬ ‫אובייקטים‬‫תכונותיהם‬‫השונות‬)‫שגם‬‫משתנות‬,(‫ועל‬ ‫לעיתים‬‫כך‬ ‫שלפעולות‬‫על‬‫אובייקטים‬‫יש‬.‫כמו‬ ‫תוצאות‬‫כן‬‫הם‬‫צריכים‬‫ללמוד‬‫על‬‫אובייקטים‬‫מיוחדים‬–‫בני‬‫האדם‬– ‫ועל‬‫כך‬‫שהם‬‫בני‬‫אדם‬.‫בעצמם‬ ‫כיצד‬‫הם‬‫עושים‬,‫ללא‬ ‫זאת‬‫הכרה‬‫מוקדמת‬‫של‬‫העולם‬? ‫ובכן‬‫התינוקות‬‫באים‬‫לעולם‬‫מצוידים‬‫בכשרים‬‫מולדים‬‫המסייעים‬‫להם‬.‫כבר‬ ‫בכך‬‫בלידתם‬‫הם‬‫מצוידים‬ ‫במלאי‬‫של‬‫רפלקסים‬1 ( , )‫וביכולת‬ ‫מציצה‬ ‫למשל‬‫למידה‬.‫יכולות‬ ‫מרשימה‬‫התפיסה‬‫משתפרות‬,‫במהירות‬ ‫והם‬‫רוכשים‬‫יכולות‬‫מוטוריות‬.‫כל‬ ‫משוכללות‬‫הכשרים‬‫האלה‬‫מועילים‬‫להם‬‫בהסתגלויותיהם‬.‫הראשונות‬ ‫לכשירויות‬‫אלה‬)‫שהן‬‫אבני‬‫הבניין‬‫להתנהגויות‬‫מורכבות‬(‫מספר‬ ‫יותר‬:‫מאפיינים‬ •‫תלויות‬‫במאפיינים‬‫מולדים‬,‫כלומר‬‫ביכולות‬‫הטבועות‬‫במערכת‬‫העצבים‬‫כבר‬,‫דבר‬ ‫בלידה‬‫התלוי‬‫גם‬ ‫בבשילה‬‫של‬‫מערכת‬‫העצבים‬‫המרכזית‬)CNS.( •‫לעיתים‬‫קרובות‬‫ממלאות‬‫אחר‬‫צרכי‬‫הישרדות‬, )‫למשל‬‫רפלקס‬‫המציצה‬–‫מזון‬,‫רפלקס‬‫ההקאה‬–‫חנק‬, ‫רפלקס‬‫בכי‬–‫תשומת‬‫לב‬‫וטיפול‬.( •‫כוללות‬‫רצפים‬‫מאורגנים‬‫של‬‫פעולות‬‫המשרתות‬‫מטרה‬‫כלשהי‬)‫למשל‬‫תנועת‬‫ראש‬‫ועיניים‬‫לעבר‬ ‫מקור‬.(‫בתחילה‬ ‫גירוי‬‫רצפים‬‫אלה‬‫פשוטים‬,‫אך‬ ‫מאוד‬‫הם‬‫נעשים‬,‫מורכבים‬ ‫משוכללים‬‫ומכוונים‬.‫יותר‬ •‫כוללות‬‫תגובות‬‫סלקטיביות‬)‫למשל‬‫התרכזות‬‫בדברים‬‫גדולים‬‫ובעלי‬‫ניגודי‬‫צבעים‬,‫כמו‬ ‫חדים‬‫זוג‬ ‫עיניים‬‫או‬‫הקו‬‫המפריד‬‫בין‬‫השיער‬‫למצח‬.(‫זוהי‬ ‫האדם‬‫פעולה‬‫אוטומטית‬‫ללא‬‫מיקוד‬‫מכוון‬‫או‬,‫אולם‬ ‫מודע‬ ‫היא‬‫מספקת‬‫לתינוק‬‫הזדמנות‬‫ללמוד‬‫על‬‫הקווים‬‫המאפיינים‬‫תווי‬.‫פנים‬ •‫מאפשרות‬‫לעמוד‬‫על‬‫הקשר‬‫בין‬‫פעולות‬‫ובין‬‫תוצאותיהן‬)‫למשל‬‫תחיבת‬‫אגודל‬,‫והתחושה‬ ‫לפה‬ ‫הנעימה‬,‫לעומת‬ ‫שבעקבותיה‬‫תחיבת‬‫האגודל‬.(‫קישור‬ ‫לעין‬‫בין‬‫פעולה‬‫לתוצאה‬‫נקרא‬‫התרחשות‬ ‫מותנית‬2 . ‫הפרק‬‫דן‬-‫ב‬2‫נושאים‬:‫עיקריים‬ 1.‫ההתפתחות‬,‫וכיצד‬ ‫כתהליך‬‫משתלבים‬‫בה‬‫הגנטיקה‬.‫וההתנסות‬ •‫ניתוח‬‫סוגיית‬"‫טבע‬‫לעומת‬"‫טיפוח‬,‫וכיצד‬‫התורשה‬‫והסביבה‬‫פועלות‬‫יחד‬‫בהנחיית‬‫תהליך‬.‫ההתפתחות‬ ‫פעם‬‫מכיוון‬‫ההתפתחות‬‫המיומנויות‬‫המוקדמות‬‫וכיצד‬‫הן‬‫משתנות‬)‫ההתנהגויות‬‫והמיומנויות‬‫המוקדמות‬ ‫של‬‫תינוקות‬‫מוגבלות‬,‫ולכן‬ ‫יחסית‬‫ניתנות‬.‫ובנוסף‬ ‫להערכה‬‫הן‬‫אינן‬‫מושפעות‬‫מהתנסויות‬,‫קודמות‬ 1 ) ‫רפלקס‬Reflex(.‫מסוים‬ ‫לגירוי‬ ‫אוטומטית‬ ‫תגובה‬ – 2 ) ‫מותנית‬ ‫התרחשות‬Contigency(.‫ותוצאותיו‬ ‫אירוע‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ – 15
 16. 16. ,‫התפתחויות‬ ‫למשל‬‫על‬‫רקע‬‫הבדלי‬‫תרבויות‬/‫או‬ ‫ו‬‫ליקויים‬,(‫ופעם‬ ‫שונים‬‫מהסתכלות‬‫כיצד‬‫כל‬‫אחת‬‫מהן‬ )‫תורשה‬(‫תורמת‬ ‫וסביבה‬‫להתפתחות‬‫קליפת‬.‫המוח‬ ‫בהקשר‬‫זה‬‫חשוב‬,‫שהתינוק‬ ‫להזכיר‬‫נולד‬‫כמעט‬‫עם‬‫כל‬‫הנוירונים‬‫שיהיו‬‫לו‬‫אי‬,‫אך‬ ‫פעם‬‫רובם‬‫אינם‬ ‫מתפקדים‬.‫לאחר‬ ‫ביעילות‬‫הלידה‬‫ישנה‬‫עלייה‬‫מהירה‬‫בגודל‬‫התאים‬‫ובמספר‬‫הקישורים‬‫בין‬,‫הנוירונים‬ ‫וכמו‬‫כן‬‫נוצרת‬‫שכבת‬‫המיילין‬)Myelin.(‫התפתחות‬‫זו‬‫מסבירה‬‫את‬‫רבים‬‫מן‬‫השינויים‬‫בכשירויות‬ ,‫אולם‬ ‫התינוק‬‫כישורים‬‫אלה‬‫תלויים‬‫מאוד‬‫בהתנסויותיו‬‫של‬,‫שהן‬ ‫התינוק‬‫מרכיב‬‫חשוב‬‫בארגון‬‫התפתחות‬ ‫מערכת‬.‫העצבים‬ 2.‫הקשר‬‫בין‬‫מיומנויות‬‫מולדות‬)‫או‬‫כאלה‬‫המופיעות‬‫בשבועות‬‫הראשונים‬‫של‬(‫ובין‬ ‫החיים‬ ‫מיומנויות‬‫המתפתחות‬‫מאוחרות‬.‫יותר‬ •‫המיומנויות‬‫הראשוניות‬‫של‬‫התינוק‬‫הן‬‫הנדבך‬‫עליהן‬‫מתפתחות‬‫שאר‬‫המיומנויות‬‫המורכבות‬‫יותר‬ ‫המופיעות‬‫בסוף‬‫השנה‬‫הראשונה‬‫של‬.‫מיומנויות‬ ‫חייו‬, ,‫מוגבלות‬ ‫אמנם‬ ‫אלה‬,‫אך‬ ‫בייסודן‬‫עדיין‬‫מועילות‬ ‫בהנחיית‬‫התינוקות‬‫אל‬‫ההתנסויות‬‫המקדמות‬‫את‬‫התפתחותן‬‫של‬‫מיומנויות‬‫מורכבות‬, )‫מערכת‬ ‫למשל‬ ‫שמיעה‬‫לא‬,‫אך‬ ‫בשלה‬‫מכוונת‬‫בעיקר‬‫לקולות‬.‫מה‬ ‫אנושיים‬‫שמוביל‬‫לפיתוח‬‫מיומנויות‬.(‫שפה‬ ‫מצבי‬‫התינוק‬ ‫ישנה‬‫שיטת‬‫מיון‬‫הממיינת‬-‫ל‬6:‫מצבים‬2‫מצבי‬‫שינה‬)‫שקטה‬,(‫ופעילה‬2‫מצבי‬‫ערות‬)‫שקטה‬- (‫ו‬ ‫ופעילה‬2 ‫מצבי‬‫מצוקה‬)‫עצבנות‬.(‫מצבים‬ ‫ובכי‬‫אלו‬‫והמעברים‬‫ביניהם‬‫חשובים‬‫בחקר‬‫יכולות‬,‫מאחר‬ ‫התינוקות‬ ‫שתגובותיהם‬‫לסביבה‬‫שונות‬‫מאוד‬‫במצבים‬.‫בחודשים‬ ‫מסוימים‬‫הראשונים‬‫נעשה‬‫המעקב‬‫קל‬‫יותר‬,‫ויותר‬ ‫משום‬‫שהשליטה‬‫בהם‬‫גדלה‬,‫ומשום‬ ‫והולכת‬‫שהם‬‫הופכים‬‫להיות‬‫יציבים‬.‫וצפויים‬ ‫מצבי‬‫שינה‬ ‫תופסים‬‫חלק‬‫גדול‬‫מזמנו‬‫של‬‫התינוק‬)‫הם‬‫מבלים‬‫בהם‬‫עד‬-‫כ‬16‫שעות‬,(‫זמן‬ ‫ביממה‬‫זה‬‫מתקצר‬‫במהירות‬ ‫במהלך‬‫הינקות‬‫והילדות‬"‫כ‬ ‫ואח‬‫בהדרגה‬‫עד‬‫למשך‬‫של‬6‫שעות‬‫ביממה‬.( )‫בבגרות‬ ‫היילודים‬‫מחלקים‬‫את‬‫זמני‬‫השינה‬‫וערות‬‫שווה‬‫בשווה‬‫בין‬‫היום‬, .‫המקשה‬ ‫דבר‬ ‫והלילה‬‫על‬,‫שזמני‬ ‫ההורים‬ ‫השינה‬‫שלהם‬‫כבר‬" .‫פ‬ ‫אע‬ ‫מאורגנים‬‫שיחלוף‬‫זמן‬,‫עד‬ ‫ניכר‬‫שהתינוק‬‫יישן‬‫לילות‬, ,‫שאצל‬ ‫מסתבר‬ ‫שלמים‬ ‫תינוקות‬‫בני‬8‫שבועות‬‫מסתמן‬‫דפוס‬, . -‫שזה‬ ‫ייתכן‬ ‫לילה‬ ‫יום‬‫נובע‬‫בחלקו‬‫מבשילת‬.‫אולם‬ ‫המוח‬,‫כי‬ ‫נראה‬ ‫גם‬‫לדרך‬‫הטיפול‬‫בתינוקות‬‫יש‬.‫ישנם‬ ‫תפקיד‬,‫המשקיעים‬ ‫הורים‬‫מאמץ‬‫ניכר‬‫כדי‬‫להרגיל‬‫את‬‫התינוקות‬ ‫לישון‬‫בלילה‬)‫משאירים‬‫אותם‬‫ערים‬‫בשעות‬"‫צ‬ ‫אחה‬,‫ומאכילים‬ ‫והערב‬‫אותם‬‫יותר‬‫מן‬‫הרגיל‬‫לקראת‬ ,(‫וישנן‬ ‫הלילה‬‫חברות‬‫אחרות‬‫בהן‬‫לא‬,‫שהתינוק‬ ‫חשוב‬‫יישן‬‫כל‬.‫במקרה‬ ‫הלילה‬‫כזה‬‫דפוס‬‫מחזורי‬‫השינה‬ ‫הקצרים‬‫נוטה‬‫להתפרס‬‫על‬‫פני‬‫כל‬‫היממה‬‫ולהיות‬‫ארוך‬,‫והתינוק‬ ‫יותר‬‫מסתגל‬‫לדפוס‬‫זה‬‫ואינו‬‫נוטה‬ .‫לשנותו‬ 2‫סוגי‬:‫שינה‬ •‫שינה‬‫שקטה‬–‫התינוק‬‫שוכב‬‫בלא‬‫נוע‬‫ונושם‬‫נשימות‬‫איטיות‬.‫ומסודרות‬ 16
 17. 17. •‫שינה‬‫פעילה‬–‫התינוק‬‫נע‬‫לעיתים‬,‫מניע‬ ‫קרובות‬‫את‬‫זרועותיו‬‫ואת‬,‫מקמט‬ ‫רגליו‬‫את‬‫פניו‬‫ונושם‬‫נשימות‬ ‫מהירות‬‫ופחות‬,‫ולפעמים‬ ‫סדורות‬‫נצפות‬‫תנועות‬‫מהירות‬‫של‬‫העיניים‬‫מאחורי‬‫העפעפיים‬)‫מצב‬‫הדומה‬ ‫לשלב‬REM, Rapid Eye Movements–‫שנת‬‫החלום‬‫אצל‬.(‫תינוקות‬ ‫המבוגרים‬‫מבלים‬‫בשלב‬‫זה‬50% ‫מזמן‬‫השינה‬‫שלהם‬)‫לעומת‬20%‫אצל‬.(‫מבוגרים‬ ‫שלא‬‫כמו‬‫אצל‬‫מבוגרים‬‫אצל‬‫תינוקות‬‫מופיעים‬‫מצבי‬‫השינה‬‫ללא‬‫כל‬‫סדר‬‫מיוחד‬)‫אצל‬‫מבוגרים‬‫מחזור‬‫של‬ -‫כ‬90,(‫והם‬ ‫דקות‬‫אינם‬‫נבדלים‬‫באורכי‬‫הגל‬, .‫המשתנה‬ ‫דבר‬ ‫האופייניים‬‫בסביבות‬‫גיל‬3.‫חודשים‬ ‫מצבי‬‫מצוקה‬ ‫להבדיל‬‫ממצבי‬,‫הם‬ ‫השינה‬‫תופסים‬‫חלק‬‫קטן‬‫מזמנם‬‫של‬‫התינוקות‬)‫פחות‬-‫מ‬10%.‫מתוכם‬‫רק‬-‫כ‬2%‫בבכי‬ ‫והשאר‬.(‫בעצבנות‬ 3‫דפוסי‬:‫בכי‬ 1.‫בכי‬‫של‬‫רעב‬–‫מתחיל‬‫ביבבה‬‫ונעשה‬‫רם‬‫ומתמשך‬.‫יותר‬ 2.‫בכי‬‫של‬‫כעס‬–‫רם‬‫יותר‬‫ולעיתים‬‫קרובות‬‫מתחיל‬.‫בפתאומיות‬ 3.‫בכי‬‫של‬‫כאב‬–‫מתחיל‬‫בצווחה‬‫חדה‬‫וגבוהת‬‫צליל‬‫וממשיך‬‫בבכי‬.‫רם‬ ‫המבוגרים‬‫מגיבים‬‫לסוגי‬‫בכי‬‫אלה‬‫בצורה‬‫שונה‬)‫גם‬‫אימהות‬‫לא‬‫מנוסות‬‫מגיבות‬‫מהר‬‫יותר‬‫לבכי‬‫של‬ ,(‫והניסיון‬ ‫כאב‬‫משפר‬‫את‬‫יכולת‬‫ההבדלה‬‫ביניהם‬)‫אחיות‬‫מנוסות‬‫בחדרי‬‫לידה‬‫לעומת‬‫אחיות‬‫טריות‬ ‫מבדילות‬‫טוב‬.‫וגם‬ ‫יותר‬‫ניסיון‬‫עם‬‫תינוק‬‫מסוים‬‫מסייע‬,‫לכן‬ ‫בכך‬‫אמהות‬‫מגיבות‬‫טוב‬‫יותר‬‫לבכי‬‫של‬‫ילדן‬ ‫לעומת‬‫ילד‬.(‫אחר‬ ‫בתינוקות‬‫טבועה‬‫היכולת‬‫להרגיע‬‫עצמם‬, )‫באמצעות‬ ‫למשל‬.‫לכן‬ ‫מציצה‬‫המוצץ‬‫כאמצעי‬,(‫אולם‬ ‫הרגעה‬ ‫גם‬‫שיטות‬‫טיפול‬‫כמו‬‫גרייה‬, ,‫חיבוק‬ ‫נענוע‬ ‫קולית‬‫והחלפת‬‫חיתול‬‫עושות‬‫את‬.‫לא‬ ‫המלאכה‬‫כל‬‫השיטות‬ ‫יעילות‬‫באותה‬,‫וישנם‬ ‫מידה‬‫הבדלים‬‫בין‬‫תינוקות‬‫שונים‬‫ובין‬‫שיטות‬‫טיפול‬.‫שונות‬ ‫שינויים‬‫במצבי‬‫התינוק‬ ‫בחודשים‬‫הראשונים‬‫תכופים‬,‫וההורים‬ ‫יותר‬‫מעורבים‬‫יותר‬‫בכך‬" , )‫י‬ ‫ע‬ ‫למשל‬‫נענוע‬‫עד‬,‫הבאה‬ ‫להירדמות‬ ‫למצב‬‫עירות‬"‫י‬ ‫ע‬,‫או‬ ‫האכלה‬‫שיכוך‬‫בכי‬.(‫אך‬ ‫ועצבנות‬‫בגיל‬5‫חודשים‬‫המצבים‬‫אינם‬‫משתנים‬‫לעיתים‬ ‫קרובות‬, "‫והמעברים‬ ‫כ‬ ‫כ‬‫צפויים‬.‫יותר‬ ‫מעורבות‬‫ההורים‬‫מתמקדת‬‫יותר‬‫בהתנהגות‬‫התינוק‬‫בשני‬‫מצבי‬‫הערות‬.‫ישנם‬ ‫שלו‬,‫אצלם‬ ‫תינוקות‬‫מעבר‬ ‫זה‬‫מתרחש‬‫במהירות‬‫ובאופן‬‫חלק‬,‫מאשר‬ ‫יותר‬‫אצל‬‫תינוקות‬‫אחרים‬, )‫שיכול‬ ‫דבר‬‫לסייע‬‫בניבוי‬‫כמה‬ ‫מתכונותיו‬‫של‬‫הילד‬.(‫תכונה‬ ‫בעתיד‬‫זו‬‫מושפעת‬‫הן‬"‫י‬ ‫ע‬‫הגנטיקה‬‫והן‬"‫י‬ ‫ע‬‫הסביבה‬‫אולם‬‫אין‬‫יודעים‬‫באיזו‬ .‫מידה‬ 17
 18. 18. ‫הרפלקסים‬‫של‬‫היילוד‬ ‫ביילוד‬‫אפשר‬‫לראות‬‫רפלקסים‬,‫חלקם‬ ‫רבים‬‫נעלמים‬‫עם‬,‫וחלקם‬ ‫הגדילה‬‫נטמעים‬‫בתנועות‬‫רצוניות‬ ‫מורכבות‬.‫הרפלקסים‬ ‫יותר‬‫מאפשרים‬‫לתינוקות‬‫להגיב‬‫לסביבתם‬‫בדרכים‬,‫ואף‬ ‫מאורגנות‬‫מסתגלות‬‫עוד‬ ‫בטרם‬‫הספיקו‬‫ללמוד‬, )‫למשל‬‫רפלקס‬‫המציצה‬.( ‫ישנם‬,‫שפחות‬ ‫אפקטים‬‫ברור‬‫למה‬‫הם‬.‫חלקם‬ ‫משמשים‬‫משמשים‬‫כתגובות‬,‫שתתפתחנה‬ ‫ראשוניות‬ ‫להתנהגויות‬‫מורכבות‬)‫כמו‬‫רפלקס‬‫ההליכה‬‫ו‬‫רפלקס‬‫הלפיתה‬,(‫וחלקם‬‫הם‬‫ירושה‬‫אבולוציונית‬ , )‫למשל‬‫רפלקס‬‫מורו‬,‫שמזכיר‬"‫ח‬ ‫בע‬‫שנופל‬‫מענף‬‫או‬,‫ומנסה‬ ‫מאימו‬‫ללפות‬‫אותה‬‫בחוזקה‬‫כדי‬‫למנוע‬‫את‬ .(‫הנפילה‬ ‫רפלקסים‬‫של‬‫הישרדות‬ ‫כפי‬,‫ישנם‬ ‫שנאמר‬‫רפלקסים‬‫המסייעים‬,‫ונשארים‬ ‫להישרדותנו‬‫לאורך‬‫כל‬‫חיינו‬, , )‫הקאה‬ ‫מצמוץ‬ ‫עיטוש‬ .('‫אולם‬ ‫וכו‬‫חוקרי‬‫התפתחות‬‫שמים‬‫לב‬,‫הקיימים‬ ‫לרפלקסים‬‫סמוך‬, ,‫ככל‬ ‫ונעלמים‬ ‫ללידה‬‫שמיומנויות‬ ‫אחרות‬, .‫כדוגמה‬ ‫נרכשות‬‫רפלקס‬‫הגישוש‬‫אחר‬‫הפטמה‬)rooting reflex(,‫וכמובן‬‫רפלקס‬‫המציצה‬ )sucking reflex.(‫לרפלקסים‬‫אלה‬‫חשיבות‬‫מרובה‬,‫אולם‬ ‫בהישרדות‬‫גם‬‫היעלמותם‬.‫לאחר‬ ‫חשובה‬ ‫כחודשיים‬‫עד‬4‫חודשים‬‫חל‬‫שינוי‬‫התפתחותי‬,‫שני‬ ‫חשוב‬‫הרפלקסים‬‫נעלמים‬‫ומופיעות‬‫התנהגויות‬ ‫אכילה‬.‫רצוניות‬ !!!‫אילולא‬‫הפסיקו‬‫בתינוקות‬,‫לא‬ ‫למצוץ‬‫היו‬‫מתחילים‬‫ללעוס‬!!! ‫חשוב‬,‫שארגון‬ ‫להבהיר‬‫ההתנהגות‬‫הנובע‬‫מן‬‫הרפלקסים‬‫אינו‬‫נוקשה‬‫לחלוטין‬‫וההתנסות‬‫יכולה‬‫לשנותו‬ , )‫הרגלי‬ ‫למשל‬‫יניקה‬‫שונים‬‫בין‬‫תינוקות‬‫היונקים‬‫מהשד‬‫או‬‫היונקים‬.(‫מבקבוק‬ ‫רפלקסים‬‫אחרים‬ ‫מדובר‬‫ברפלקסים‬‫ללא‬‫ערך‬‫הישרדותי‬‫נראה‬‫לעין‬‫אך‬‫גורמים‬‫להתפתחות‬‫התנהגויות‬‫מורכבות‬ ‫ומתוחכמות‬.‫דוגמה‬ ‫יותר‬‫אחת‬‫היא‬‫רפלקס‬‫הלפיתה‬)grasping reflex(,‫שנעלם‬‫בהדרגה‬‫בסוף‬‫החודש‬ ‫השלישי‬‫לחיי‬,‫ומתפתחת‬ ‫התינוק‬‫לפיתה‬,‫המתעוררת‬ ‫רצונית‬, "‫כאשר‬ ‫כ‬ ‫בד‬‫הוא‬‫רואה‬‫אובייקט‬‫כלשהו‬‫או‬ ‫שומע‬‫אותו‬.‫כושר‬ ‫בחשכה‬‫זה‬‫חשוב‬,‫ומאפשר‬ ‫מאוד‬‫לתינוקות‬‫מבוגרים‬‫יותר‬‫לייצב‬‫ולתפעל‬,‫אובייקטים‬ ‫שהם‬‫רוצים‬‫לעמוד‬‫על‬.‫טיבם‬ ‫דוגמה‬‫נוספת‬‫היא‬‫רפלקס‬‫ההליכה‬)stepping reflex(.‫רפלקס‬‫זה‬‫נעלם‬"‫כ‬ ‫בד‬‫בגיל‬3,‫אך‬ ‫חודשים‬ ‫כעבור‬‫חודשים‬,‫כאשר‬ ‫מספר‬‫התינוק‬‫לומד‬‫ללכת‬‫חוזרות‬‫התנועות‬, "‫אך‬ ‫ל‬ ‫הנ‬‫הפעם‬‫הן‬‫נתונות‬‫לבקרה‬ .‫רצונית‬ ‫החוקרים‬‫ההתפתחותיים‬‫עדיין‬‫לא‬‫יודעים‬‫מה‬‫גורם‬‫לרפלקסים‬‫להיעלם‬"‫כ‬ ‫ואח‬‫לחזור‬‫בתור‬‫התנהגויות‬ .‫טענה‬ ‫רצוניות‬‫אחת‬,‫כי‬ ‫גורסת‬‫בשלב‬‫מוקדם‬‫בהתפתחות‬‫הרפלקסים‬‫נשלטים‬"‫י‬ ‫ע‬‫מרכזי‬‫המוח‬,‫הנמוכים‬ ‫וככל‬‫שהתינוק‬‫גדל‬‫עוברת‬‫השליטה‬‫למרכזים‬‫גבוהים‬,‫ואז‬ ‫יותר‬‫השליטה‬‫הרצונית‬‫גורמת‬‫להתערותם‬‫של‬ ‫הרפלקסים‬‫כמרכיבים‬‫בהתנהגויות‬.‫מעבר‬ ‫השונות‬‫זה‬‫קשור‬‫בהתפתחות‬‫הנוירונים‬)‫היווצרות‬‫מעטפת‬ ‫המיילין‬‫והתרבות‬, .(‫כי‬ ‫נראה‬ ‫הקישורים‬‫המצב‬‫מורכב‬,‫משום‬ ‫יותר‬‫שתרגול‬‫של‬‫רפלקסים‬‫מעכב‬‫את‬ ,‫מצד‬ ‫היעלמותם‬,‫ומצד‬ ‫אחד‬‫שני‬‫מזרז‬‫את‬‫הופעתן‬‫של‬‫פעולות‬.‫רצוניות‬ 18
 19. 19. ‫טבלת‬‫דוגמאות‬‫של‬‫רפלקסים‬ ‫רפלקס‬‫תיאור‬‫דפוס‬‫התפתחות‬ ‫מצמוץ‬) blinking( ‫התינוק‬‫עוצם‬‫את‬2‫עיניו‬‫להבזק‬‫של‬‫אור‬‫או‬‫למשב‬.‫אוויר‬.‫קבוע‬ ‫בבינסקי‬) Babinsky( ‫כשמלטפים‬‫את‬‫צד‬‫כף‬‫רגלו‬‫של‬‫התינוק‬‫מן‬‫העקב‬‫ואל‬ ,‫אצבעותיו‬ ‫האצבעות‬‫נפרשות‬‫כמניפה‬‫החוצה‬‫וכף‬‫הרגל‬ ‫מסתובבת‬.‫פנימה‬ ‫נעלם‬‫בגיל‬‫שנה‬.‫בערך‬ ‫בבקין‬)Babkin(‫כשהתינוק‬‫שוכב‬‫פרקדן‬‫ומופעל‬‫לחץ‬‫על‬2‫כפות‬,‫ראשו‬ ‫ידיו‬ ‫מופנה‬‫קדימה‬,‫פיו‬‫נפתח‬‫ועיניו‬.‫נעצמות‬ ‫נעלם‬‫בגיל‬3‫חודשים‬ .‫בערך‬ ‫לפיתה‬) grasping( ‫כשמפעילים‬‫לחץ‬‫על‬‫כפות‬‫ידיו‬‫של‬‫התינוק‬‫בעזרת‬‫אובייקט‬ ,‫כגון‬ ‫כלשהו‬‫אצבעו‬‫של‬,‫אצבעותיו‬ ‫ההורה‬‫נסגרות‬‫עליו‬ ‫בלפיתה‬‫חזקה‬‫דיה‬‫לשאת‬‫את‬.‫משום‬ ‫משקלו‬‫שהלפיתה‬ ‫רפלקסיבית‬‫אין‬‫התינוק‬‫יכול‬‫לשחרר‬‫אותה‬,‫אלא‬ ‫מרצונו‬ ‫לאחר‬.‫שיתעייף‬ ‫נחלש‬‫לאחר‬3,‫חודשים‬ ‫ונעלם‬‫כעבור‬.‫שנה‬ ‫מורו‬)Moro(‫דפוס‬‫רפלקס‬,‫פרישת‬ ‫זה‬‫הזרועות‬‫לצדדים‬‫והחזרתן‬‫במהירות‬ ‫לקו‬‫האמצע‬‫של‬‫הגוף‬‫תוך‬‫קמיצת‬‫האצבעות‬‫בתנועת‬.‫לפיתה‬ ‫יכול‬‫להופיע‬‫בתגובה‬‫לכמה‬‫סוגים‬‫של‬‫גירויים‬,‫מבהילים‬ ,‫אם‬ ‫למשל‬‫נשמע‬‫רעש‬,‫או‬ ‫חזק‬‫אם‬‫מחזיקים‬‫את‬‫התינוק‬ ‫במאוזן‬‫ופניו‬‫כלפי‬,‫ומורידים‬ ‫מעלה‬‫אותו‬, ,‫כבנפילה‬ ‫במהירות‬ -‫בכ‬15. "‫מ‬ ‫ס‬ ‫נעלם‬‫בגיל‬5‫חודשים‬ .‫בערך‬ ‫הגישוש‬‫אחר‬ ‫הפטמה‬ )rooting( ‫כשמלטפים‬‫קלות‬‫את‬‫לחיו‬‫של‬,‫הוא‬ ‫התינוק‬‫מפנה‬‫את‬‫ראשו‬ ‫לעבר‬‫הלחי‬,‫ופותח‬ ‫המלוטפת‬‫את‬‫פיו‬‫על‬‫מנת‬‫למצוץ‬‫את‬ ,‫המלטף‬ ‫האובייקט‬‫את‬.‫הלחי‬ ‫נעלם‬‫בגיל‬4‫חודשים‬ .‫בערך‬ ‫הליכה‬) stepping( ‫כשמחזיקים‬‫תינוק‬‫מעל‬" ,‫כ‬ ‫ואח‬ ‫משטח‬‫מורידים‬,‫עד‬ ‫אותו‬ ‫שכפות‬‫רגליו‬‫נוגעות‬,‫אגליו‬ ‫במשטח‬‫מבצעות‬‫תנועות‬‫הדומות‬ .‫להליכה‬ ‫נעלם‬‫בגיל‬3‫חודשים‬ .‫בערך‬ ‫מציצה‬)sucking(‫כשמכניסים‬‫לפיו‬‫של‬‫התינוק‬,‫כגון‬ ‫חפץ‬‫פטמה‬‫או‬,‫הוא‬ ‫אצבע‬ ‫מוצץ‬‫אותו‬.‫בקצב‬ ‫הופך‬‫למציצה‬‫רצונית‬ ‫בגיל‬.‫חודשיים‬ ‫מתיחת‬‫הצוואר‬ Tonic Neck(( ‫כשמניחים‬‫תינוק‬‫על‬,‫הוא‬ ‫הגב‬‫נוטה‬‫לסובב‬‫את‬‫ראשו‬‫לצד‬ ‫אחד‬‫ולמתוח‬‫את‬‫היד‬‫והרגל‬‫שבאותו‬‫צד‬‫ולכווץ‬‫את‬‫היד‬‫והרגל‬ ‫שבצד‬‫האחר‬)‫כמו‬‫בתנועת‬.(‫סיוף‬ ‫נעלם‬‫בגיל‬4‫חודשים‬ .‫בערך‬ 19
 20. 20. ‫המיומנויות‬‫המוטוריות‬‫של‬‫התינוק‬ ‫בטבלה‬‫הבאה‬‫מובאים‬‫ציוני‬‫דרך‬‫עיקריים‬‫בהתפתחות‬‫המוטורית‬‫בשנתיים‬‫הראשונות‬‫לחיי‬.‫הילד‬ ‫חשוב‬,‫שמדובר‬ ‫לציין‬‫בגיל‬,‫ושילדים‬ ‫ממוצע‬‫נורמלים‬‫נבדלים‬‫זה‬‫מזה‬‫במידה‬‫ניכרת‬‫בגילאים‬‫בהם‬‫הם‬ ‫מגיעים‬‫לציוני‬‫דרך‬:‫אלה‬ '‫ה‬ ‫פיאז‬)Piaget(‫וגסל‬)Gesel, (‫שההתפתחות‬ ‫טענו‬‫המוטורית‬‫והתפתחות‬‫התפיסה‬‫הן‬‫אושיות‬‫חיי‬.‫הנפש‬ ‫ללא‬‫היכולת‬‫לתפוס‬‫את‬,‫ולסקור‬ ‫העולם‬‫אותו‬‫באורח‬,‫הילד‬ ‫פעיל‬‫היה‬‫מוגבל‬‫במגבלה‬‫חמורה‬‫באפשרות‬ ‫לרכוש‬.‫ידע‬ ‫המיומנויות‬‫המוטוריות‬‫והגדילה‬‫הפיסית‬ ‫המיומנויות‬‫המוטוריות‬‫מתפתחות‬‫בהקשר‬‫של‬‫צמיחה‬‫גופנית‬‫מהירה‬)‫בשנת‬‫החיים‬‫הראשונה‬‫התינוק‬ ‫משלש‬‫את‬‫משקלו‬‫ומתארך‬-‫בכ‬25.( , "‫העצמות‬ ‫בממוצע‬ ‫מ‬ ‫ס‬,‫השרירים‬ ‫מתקשות‬,‫והממדים‬ ‫מתחזקים‬ ‫היחסיים‬‫של‬‫הגוף‬‫משתנים‬)‫אמנם‬‫הראש‬‫עדיין‬‫גדול‬‫יחסית‬,‫אך‬ ‫לגוף‬‫במידה‬‫פחותה‬‫מאשר‬.(‫בלידה‬ ‫צמיחה‬‫מהירה‬‫זו‬‫מציבה‬‫אתגר‬‫להתפתחות‬‫מיומנויות‬,‫והתינוקות‬ ‫מוטוריות‬‫לומדים‬‫לשלוט‬‫בפעולותיהם‬ ‫תוך‬‫שימוש‬,‫שגודלו‬ ‫בגוף‬‫משתנה‬, )‫הזרוע‬ ‫למשל‬‫שהם‬‫לומדים‬‫להושיט‬‫לכל‬‫עבר‬‫הולכת‬.(‫ומתארכת‬ ,‫המערכת‬ ‫למעשה‬‫המוטורית‬‫חייבת‬‫להתכייל‬‫מחדש‬‫כדי‬‫להסתגל‬‫לשינויים‬.‫הגופניים‬ ‫גיל‬‫ממוצע‬ ( )‫חודשים‬ ‫הפעולה‬ 0-2‫מרים‬‫את‬‫הסנטר‬ 2-4‫מרים‬‫את‬‫החזה‬ 2-5‫מתהפך‬ 5-8‫יושב‬‫בלא‬‫תמיכה‬ 5-10‫עומד‬‫עם‬‫תמיכה‬ 6-10‫מתרומם‬‫לעמידה‬ 7-13‫הולך‬‫בעזרת‬ ‫רהיטים‬ 10-14‫עומד‬‫בלא‬‫תמיכה‬ 11-14‫מיטיב‬‫ללכת‬ 14-22‫עולה‬‫במדרגות‬ 20
 21. 21. ‫התינוקות‬‫נעשים‬‫בהדרגה‬‫מדויקים‬‫ומתואמים‬‫יותר‬,‫ככל‬ ‫בתנועותיהם‬‫שהתנהגויותיהם‬‫הופכות‬ ‫מרפלקסים‬‫לפעולות‬.‫רצוניות‬ ‫כמה‬‫מעקרונות‬‫ההתפתחות‬‫של‬‫המיומנויות‬‫המוטוריות‬ ‫ישנן‬4‫עקרונות‬, :‫התפתחות‬ ‫התמיינות‬ ‫כאלה‬-‫אחורית‬ ‫קדמית‬,( )‫התפתחות‬ ‫צפלוקאודלית‬-‫מרכזית‬ ‫היקפית‬( )‫והתפקוד‬ ‫פרוקסימודיסטלית‬‫המשותף‬‫של‬‫הבשילה‬.‫וההתנסות‬ •‫התמיינות‬–‫המצב‬‫בו‬‫מיומנויות‬,‫וכמעט‬ ‫כוללות‬‫לא‬,‫נעשות‬ ‫מוגדרות‬‫למערכת‬‫של‬‫מיומנויות‬.‫מדויקות‬ ‫דוגמה‬:‫כאשר‬‫מכסים‬‫את‬‫פיו‬‫ואת‬‫אפו‬‫של‬‫יילוד‬,‫הוא‬‫מניע‬‫אקראית‬‫את‬‫ידיו‬‫ואת‬,‫גופו‬ ‫רגליו‬‫מתפתל‬ ‫והוא‬,‫מה‬ ‫מייבב‬‫שמביא‬‫לסילוק‬‫כף‬‫היד‬)‫כלומר‬‫זוהי‬‫תגובה‬.(‫כעבור‬ ‫הסתגלותית‬‫מספר‬,‫באותו‬ ‫שבועות‬ ,‫תנועות‬ ‫מצב‬‫הזרועות‬‫יהיו‬‫רבות‬,‫ויכוונו‬ ‫יותר‬‫לעבר‬‫מרכז‬,‫ובכך‬ ‫הגוף‬‫יגדל‬‫הסיכוי‬‫לסילוק‬.‫אולם‬ ‫היד‬ ‫רק‬‫בגיל‬6‫חודשים‬‫יכול‬‫התינוק‬‫לסלק‬‫את‬‫היד‬,‫לעיתים‬ ‫במדויק‬‫בעזרת‬‫זרוע‬.‫כעבור‬ ‫אחת‬‫חודשיים‬ ‫נוספים‬‫הוא‬‫אף‬‫עשוי‬‫למנוע‬‫מהיד‬‫מלהגיע‬‫לפניו‬‫בכלל‬‫בעזרת‬‫תנועה‬‫מקדימה‬.‫ספציפית‬ •‫התפתחות‬-‫אחורית‬ ‫קדמית‬–‫השליטה‬‫בתנועות‬‫נוטה‬‫להתקדם‬‫מן‬‫הראש‬‫אל‬‫קצה‬‫עמוד‬‫השדרה‬)‫אצל‬ ‫שאר‬‫הפרימאטים‬‫לכיוון‬.(‫הזנב‬ ‫דוגמה‬:‫בתקופת‬‫הינקות‬‫הפעולות‬‫הראשוניות‬‫הן‬‫היניקה‬‫ותנועות‬‫העיניים‬‫ורק‬‫לבסוף‬.‫ההליכה‬ •‫התפתחות‬-‫היקפית‬ ‫מרכזית‬–‫השליטה‬‫בתנועות‬‫מתקדמת‬‫ממרכז‬‫הגוף‬‫אל‬.‫קצותיו‬ ‫דוגמה‬:‫השליטה‬‫בתנועות‬‫הראש‬‫משתכללת‬‫לפני‬‫השליטה‬‫על‬‫תנועות‬,‫שמשתכללת‬ ‫הזרועות‬‫לפני‬ ‫השליטה‬‫על‬‫תנועותיהן‬‫של‬‫כפות‬.‫נראה‬ ‫הידיים‬‫שזה‬‫נובע‬:‫מ‬ 1(‫הבדלים‬‫בקצב‬‫התפתחות‬.‫השרירים‬ 2(‫קצב‬‫הבשילה‬‫של‬‫אזורי‬‫המוח‬‫השולטים‬.‫בשרירים‬ 3(‫ציפוי‬‫העצבים‬‫במיילין‬)Myelination.( •"‫י‬ ‫עפ‬‫העיקרון‬‫הרביעי‬‫התפתחות‬‫המיומנויות‬‫המוטוריות‬‫נובע‬‫לא‬‫רק‬‫מן‬‫ה‬‫בשילה‬‫ביולוגית‬,‫אלא‬‫גם‬‫מן‬ ‫ה‬‫התנסות‬.‫בתחילה‬,‫כי‬ ‫סברו‬‫רק‬‫הבשילה‬‫הביולוגית‬‫משפיעה‬‫על‬,‫אולם‬ ‫ההתפתחות‬‫חוקרים‬‫מודרניים‬ ,‫כי‬ ‫טוענים‬‫היא‬‫מתווה‬‫רק‬‫נטיות‬‫התנהגות‬.‫ההתנסות‬ ‫כלליות‬‫חיונית‬‫להתפתחות‬‫של‬‫נטיות‬‫אלה‬ , ,‫תומכות‬ ‫ולמעשה‬ ‫ולהשתכללותן‬‫בארגון‬‫מערכת‬‫העצבים‬‫המרכזים‬.‫בהשקפה‬ ‫ובהנחייתה‬‫זו‬‫תומכות‬ ‫הראיות‬‫כי‬‫תרגול‬‫משפיע‬‫על‬‫קצב‬, ,‫שקיימים‬ ‫והעובדה‬ ‫ההתפתחות‬‫הבדלים‬‫בין‬‫תינוקות‬‫בדרך‬‫בה‬‫הם‬ ‫ממלאים‬‫אותה‬.‫מטלה‬ ‫תנועות‬‫עיניים‬‫מבוקרות‬ ‫אחת‬‫המיומנויות‬‫המוטוריות‬,‫שמתפתחות‬ ‫הראשונות‬)‫למרות‬,‫שהן‬ ‫המחשבה‬‫אוטומטיות‬(‫בשלב‬ ‫בלבד‬ ‫מוקדם‬.‫בלעדיהן‬ ‫מאוד‬‫התינוק‬‫היה‬‫מסוגל‬‫לראות‬‫רק‬‫מה‬‫שנמצא‬‫בקו‬‫הראייה‬,‫ולא‬ ‫שלו‬‫לבחון‬‫את‬‫חלקיו‬ ‫השונים‬‫של‬,‫לעקוב‬ ‫חפץ‬‫אחרי‬, -‫או‬ ‫אדם‬ ‫בני‬‫לקבע‬‫את‬‫מבט‬‫בנקודה‬‫על‬‫אף‬‫תנועות‬‫ראשו‬.‫לולא‬ ‫וגופו‬ ‫מיומנות‬‫זו‬‫הייתה‬‫יכולתם‬‫של‬‫התינוקות‬‫ללמוד‬‫על‬‫העולם‬‫מוגבלת‬.‫מאוד‬ 21

×