Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הורות משותפת

916 views

Published on

מצגת הורות משותפת

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הורות משותפת

 1. 1. הורות משותפת
 2. 2. יחסי הורים וילדים שתי תפיסות יסוד משלימות <ul><li>חשיבות שיתוף הפעולה בין שני ההורים </li></ul><ul><li>חשיבות שני ההורים בחיי הילד </li></ul>
 3. 3. <ul><li>מה שאינו מובן מאליו כשההורים נשואים , קשה עוד יותר למימוש כשההורים נפרדים . </li></ul><ul><li>האם זה אפשרי ? כן . </li></ul><ul><li>כדי להגיע ל מצב הרצוי עלינו להתמקד בעידוד מעורבות של שני ההורים בחיי הילד ובניית שיתוף הפעולה ביניהם . </li></ul>יחסי הורים וילדים שתי תפיסות יסוד <ul><li>חשיבות שני ההורים בחיי הילד </li></ul><ul><li>חשיבות שיתוף הפעולה בין שני ההורים </li></ul>
 4. 4. מתכונות לקשר עם שני ההורים שתי דרכים ליישום תפיסות היסוד <ul><li>משמורת יחידנית : הילד נמצא בהחזקת אחד ההורים ונפגש עם ההורה האחר במסגרת הסדרי ראיה ( מתכונת שנות ה -50) </li></ul><ul><li>הורות משותפת : האחריות ההורית מתחלקת בין שני ההורים ( מתכונת שנות ה -2000) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>מתאימה להורים שמסכימים על חלוקה כזו של האחריות ההורית </li></ul><ul><ul><li>האם זה גם לטובת הילד שלהם ? האם זה לטובתם ? </li></ul></ul><ul><li>מבוססת על הכרעה בבית משפט </li></ul><ul><ul><li>מחפש אמת אחת ; מכריע נקודתית ; עצם ההכרעה לא מביאה בהכרח את הפיתרון הטוב לילד </li></ul></ul><ul><li>נאלצת להשתמש בכלים להכרעה </li></ul><ul><ul><li>טובת הילד ; מסוגלות הורית ; חזקות </li></ul></ul><ul><li>מדרגת הורים ל &quot; עיקרי &quot; ו &quot; משני &quot; </li></ul><ul><li>מעצימה את הקונפליקט בין ההורים </li></ul>מתכונת משמורת יחידנית הילד נמצא בהחזקת אחד ההורים ונפגש עם ההורה האחר במסגרת הסדרי ראיה
 6. 6. <ul><li>שני ההורים סבירים ולכן יש להכריע מי ההורה העדיף </li></ul><ul><li>כתוצאה מזה </li></ul><ul><li>נוצר מאבק בין ההורים להוכחת עדיפותם </li></ul><ul><li>כתוצאה מזה </li></ul><ul><li>הקונפליקט הולך ומקצין ככל שהמאבק מתמשך </li></ul><ul><li>כתוצאה מזה </li></ul><ul><li>גם לאחר הכרעה נותרת איבה , קשיים ביישום </li></ul><ul><li>ומצבים לא פתירים </li></ul>מתכונת משמורת יחידנית הילד נמצא בהחזקת אחד ההורים ונפגש עם ההורה האחר במסגרת הסדרי ראיה אפקט כדור השלג נותרת איבה , קשיים ביישום ומצבים לא פתירים אם נעצור את כדור השלג בזמן נשמר שת &quot; פ בין ההורים וקשר עם הילדים .
 7. 7. בשורה התחתונה : מתכונת המשמורת היחידנית היא שורש הבעייה הגיע הזמן להתקדם ממתכונת המשמורת היחידנית למתכונת ההורות המשותפת
 8. 8. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>אחריות הורית – החובה והסמכות של הורי הילד להחליט ולפעול בענייניו של הילד על פי טובת הילד ( ועדת רוטלוי ) </li></ul><ul><li>כלל הזכויות , החובות , הכוח , האחריות והסמכות שיש על פי חוק להורה כלפי ילדו ורכושו ( UK Children Act 1989 ) </li></ul><ul><li>בכל עניין הנתון לאחריותם ההורית חייבים ההורים לפעול תוך הסכמה ( ועדת רוטלוי ) </li></ul><ul><li>הורות משותפת - חלוקת האחריות ההורית בין שני ההורים , כך שכל אחד מהם נושא בחלק משמעותי מהאחריות בכל תחום . </li></ul>מושגי יסוד
 9. 9. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>הורות משותפת - חלוקת האחריות ההורית בין שני ההורים , כך שכל אחד מהם נושא בחלק משמעותי מהאחריות בכל תחום . </li></ul><ul><li>הורות משותפת אינה משמורת משותפת </li></ul><ul><li>משמורת משותפת היא פיתרון מסוים : חלוקה חצי - חצי של זמני הטיפול בילדים . </li></ul><ul><li>הורות משותפת היא תפיסת עולם , שיטה , דרך ששני ההורים מקבלים על עצמם </li></ul><ul><ul><li>מאפשרת מגוון פתרונות </li></ul></ul><ul><ul><li>עוסקת בכל תחומי האחריות ההורית ולא רק ב &quot; משמורת &quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>נולדת מתפיסה של נטילת אחריות מצד כל אחד מההורים </li></ul></ul><ul><ul><li>נוצרת מהידברות והסכמה בין ההורים </li></ul></ul><ul><ul><li>חלה מרגע שהילד נולד </li></ul></ul>מושגי יסוד
 10. 10. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>במתכונת המשמורת היחידנית שאלנו : מיהו ההורה העדיף ? </li></ul><ul><li>במתכונת ההורות המשותפת אנחנו שואלים : </li></ul><ul><li>איך תתחלק האחריות לילד בין שני ההורים ? </li></ul><ul><li>עיקרון השיתוף ( Sharing ) : </li></ul><ul><li>שני ההורים חולקים את האחריות </li></ul><ul><li>לא מגדירים &quot; משמורן &quot; </li></ul><ul><li>לא מגדירים &quot; הסדרי ראייה &quot; </li></ul><ul><li>פשוט מתכננים את שגרת יומו של הילד במחיצת שני ההורים </li></ul>שלושת העקרונות
 11. 11. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>כשההורים מתגרשים יש לילד שני בתים </li></ul><ul><li>שאיפה לזמן הורות מירבי עם כל אחד מההורים </li></ul><ul><li>בניית שגרת חיים יציבה לילד </li></ul><ul><li>התאמת הפיתרון לצרכים וליכולות של כל בני המשפחה </li></ul><ul><li>עידוד כל אחד מההורים לקחת חלק פעיל באחריות לילד </li></ul><ul><li>עידוד כל אחד מההורים להכיר בחשיבות ההורה האחר לילד </li></ul>2. עיקרון זמן ההורות ( Parenting Time ) : הילד נהנה מזמן הורות משמעותי עם כל אחד מהוריו . שלושת העקרונות
 12. 12. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>חובת הסכמה כנורמה וכחוק </li></ul><ul><li>הסכמה ספונטנית או הסכמה נתמכת </li></ul><ul><li>ההסכמה מגבירה את הנטייה לעמוד במחויבויות </li></ul><ul><li>הגעה להסכמה – בסיס לשיתוף פעולה בין ההורים בהמשך </li></ul><ul><li>גם בהיעדר הסכמה יש להגיע לחלוקת אחריות הורית </li></ul>3. עיקרון ההסכמה : שני ההורים מגיעים להסכמה על דרך חלוקת האחריות ביניהם . שלושת העקרונות
 13. 13. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>אפוטרופסות </li></ul><ul><li>משמורת </li></ul><ul><li>הסדרי ראייה </li></ul>שינוי מונחים , שינוי תפיסות אחריות הורית זמן הורות שינוי מונחים
 14. 14. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>ילד </li></ul><ul><ul><li>במקום &quot; קטין &quot; </li></ul></ul><ul><li>משפחות מסוגים רבים </li></ul><ul><ul><li>ולא &quot; משפחה נורמטיבית &quot; </li></ul></ul><ul><li>משפחה דו - בתית </li></ul><ul><ul><li>ולא &quot; משפחה חד הורית &quot; </li></ul></ul><ul><li>יישוב סכסוך </li></ul><ul><ul><li>כחלופה ל &quot; דיון משפטי &quot; </li></ul></ul><ul><li>כלכלת הילד </li></ul><ul><ul><li>במקום &quot; מזונות &quot; </li></ul></ul>שינוי מונחים , שינוי תפיסות שינוי מונחים
 15. 15. כלי מרכזי : תוכנית הורות ( Parenting Plan ) <ul><li>מצמצמת את הויכוח העקרוני לשורת החלטות מעשיות </li></ul><ul><li>מפחיתה את החששות של שני ההורים מהעתיד </li></ul><ul><li>מונעת מחלוקות בהמשך הדרך </li></ul><ul><li>קלה יותר ליישום ולאכיפה </li></ul>מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים תוכנית ההורות נמצאת בשימוש הולך וגובר בעולם, כולל בישראל. יש מדינות שכוללות תוכנית הורות בחקיקה וחלקן אף מחייבות הכנת תוכנית הורות. איך עושים את זה ?
 16. 16. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים מושג מפתח : המתאם גורם ניטראלי אשר מוביל להידברות בין ההורים ולהגעה להסכמה על דרך חלוקת האחריות ההורית ביניהם איך עושים את זה ?
 17. 17. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים מה עושה המתאם ? <ul><li>מנהל את המקרה , עוקב אחר התקדמותו </li></ul><ul><li>יועץ להורים ו מספק להם מידע והכוונה </li></ul><ul><li>נותן הערכה מקדמית ניטראלית </li></ul><ul><li>אומד את מידת הקונפליקט ומסלול הטיפול הנדרש </li></ul><ul><li>מגשר בין ההורים ו מסייע להם להגיע להסכמה </li></ul><ul><li>קובע תוכנית הורות זמנית אם הדבר נחוץ </li></ul><ul><li>פותר בעיות ומחלוקות ו מכריע בתחומים מסוימים </li></ul><ul><li>ממשיך ללוות את ההורים והילדים לאחר ההסכם </li></ul>איך עושים את זה ?
 18. 18. פרדיגמות פורצות דרך ( לפי משרד החינוך - שפ &quot; י ) הפרדיגמות הישנות הפרדיגמות החדשות המציאות היא חד משמעית וניתנת להוכחה באמצעות ראיות . המציאות היא חומר גלם , היא אינדיקטור על מה יש לעבוד בתהליך המבוסס על הנחות יסוד . האמת איתי , אני צודק . מי שחושב אחרת שוגה . אין אמת אחת , יש נרטיבים סותרים ויש להקשיב להם מתוך אמפטיה . ההיגיון של הצד השני הוא אופציה לגיטימית . קונפליקט הוא דבר שלילי ויש להימנע ממנו ככל האפשר . קונפליקט הוא דבר מצמיח . יש לנהל אותו . לא ניתן להגיע לפתרון מתפיסת עולם של צד אחד בלבד . בני אדם הם תוצר סופי וקבוע בני אדם נמצאים בהיווצרות מתמדת והם משתנים , מושפעים , מגיבים .
 19. 19. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים עוד על המתאם <ul><li>הפנייה לתהליך תיאום </li></ul><ul><ul><li>- אם ההורים לא מסוגלים לגבש תוכנית הורות בכוחות עצמם </li></ul></ul><ul><li>איש מקצוע ניטראלי </li></ul><ul><ul><li>- תפיסה חדשנית ומוכחת </li></ul></ul><ul><li>המתאם – תחום מקצועי חדש </li></ul><ul><ul><li>- שילוב דיסציפלינות שונות : פסיכולוגיה , עבודה סוציאלית , משפטים וגישור </li></ul></ul><ul><li>תנאים לעיסוק כמתאם </li></ul><ul><ul><li>- רקע מקצועי רלוונטי , הכשרה , רישוי </li></ul></ul><ul><li>מחויבות לתפיסה מנחה </li></ul><ul><li> - טובת הילד , הורות משותפת , הסכמה בין ההורים </li></ul><ul><li>צוות רב תחומי </li></ul><ul><li> - במקרי קונפליקט בינוני או גבוה </li></ul>איך עושים את זה ?
 20. 20. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>מרכיב בלתי נפרד : כלכלת הילד </li></ul><ul><li>תוכנית ההורות כוללת גם חלוקת אחריות כלכלית </li></ul><ul><li>הסדר מימון כלכלת הילד נקבע על פי חלוקת האחריות ההורית המתקיימת בפועל </li></ul><ul><li>ההסדר דינמי , משתנה עם השינויים בתוכנית ההורות </li></ul><ul><li>אכיפה מיידית – באמצעות משכורת , הוראת קבע וכד ' </li></ul><ul><li>מונע שימוש לרעה בהורות משותפת לשם הפחתת מזונות בלי לעמוד במחויבויות </li></ul>איך עושים את זה ?
 21. 21. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים המסרים שמועברים להורים כל העת : מרבית ההורים המתגרשים יצעדו במסלול הזה הילד זקוק לקשר משמעותי עם שניכם הציפייה מכם היא להגיע להסכמה על תוכנית הורות אף אחד לא יקבל החלטות טוב יותר משניכם ביחד איך עושים את זה ?
 22. 22. מתכונת הורות משותפת האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים <ul><li>התוצאה : </li></ul><ul><li>התוכניות של ההורים דומות </li></ul><ul><li>ההורים מציעים שיתוף במקום פסילה הדדית </li></ul><ul><li>מלכתחילה אין סיבה להגיע לבית המשפט </li></ul>במצב בו לא מצליחה ההידברות יופנו ההורים לבית המשפט כשכל אחד מהם מציג תוכנית הורות לפי תפיסתו . בית המשפט ימזג בין התוכניות תוך מתן העדפה לתוכנית המשלבת יותר את ההורה השני . איך עושים את זה ?
 23. 23. תיאור התהליך ההורים מגיעים להסכמה על תוכנית ההורות בית המשפט מאשר הסכם הורות בית המשפט קובע ת &quot; ה זמנית תהליך תיאום נקודת הכניסה : intake , ת &quot; ה זמנית בית המשפט מגבש ת &quot; ה סופית תהליך תיאום נוסף איך עושים את זה ?
 24. 24. המטרה: הכנסת מירב הילדים למסגרת מונעת מאבק בין הורים <ul><li>מאבקים בין הורים לא יעלמו , אבל רפורמה במערכת – שתהיה ממוקדת בחלוקת אחריות הורית ובתיאום בין הורים – תסייע להביא יותר ילדים למסגרת שבה הוריהם נמצאים איתם בקשר משמעותי ומשתפים פעולה זה עם זה בכל הקשור לילדים . </li></ul>

×