Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หน่วยที่ 4 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

459 views

Published on

หน่วยที่ 4 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หน่วยที่ 4 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

 1. 1. หน่วยที่ 4 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่าย
 2. 2. ลักษณะการเชื่อมโยง เครือข่าย เป็ นการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์ โดยช่องทางการสื่อสารจะ ถูกจับจองสาหรับอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกัน การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด
 3. 3. ลักษณะการเชื่อมโยง เครือข่าย เป็ นการเชื่อมโยง เครือข่ายที่ใช้เส้นทางหรือ ลิงค์เพื่อการสื่อสารร่วมกัน การเชื่อมโยงแบบหลายจุด
 4. 4. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ลักษณะการเชื่อมต่อจะมี อุปกรณ์ เช่น ฮับหรือสวิตช์ เป็ น ศูนย์กลาง โครงสร้างแบบสตาร์
 5. 5. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็ นการเชื่อมต่ออุปกรณ์บนสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว ไม่มีอุปกรณ์ใดทาหน้าที่เป็ นผู้ควบคุมการสื่อสาร โครงสร้างแบบบัส
 6. 6. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็ นการเชื่ อมต่อที่ มี ลักษณะเป็ นวงแหวน การรับ- ส่งข้อมูลจะเป็ นไปในทิศทาง เดียวโดยใช้ โครงสร้างแบบริง
 7. 7. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย การนาเครื อข่าย ย่อยๆ ที่มีโครงข่ายตาม แบบที่กล่าวข้างต้นทั้งสาม แบบมาเชื่อมต่อกันให้มี ขนาดใหญ่ โครงสร้างแบบผสม
 8. 8. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็ น เ ท คโ น โ ล ยี เครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่ โดยใช้คลื่นวิทยุในการ รับ-ส่งข้อมูล โครงสร้างแบบไร้สาย
 9. 9. การให้บริการของเครือข่าย มีคอมพิวเตอร์หลัก 1 เครื่องทาหน้าที่เป็ นแม่ข่ายไว้ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็ นลูกข่าย แบบแม่ข่าย-ลูกข่าย
 10. 10. การให้บริการของเครือข่าย เครือข่ายประเภทนี้จะ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใดเป็ นเครื่องหลักใน การให้บริการ แบบเท่าเทียม
 11. 11. ไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาส์ก เลขที่ใช้ในการบอกที่ อยู่เฉพาะของโหนดหรือโฮส รวมถึงคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์เครือข่าย หมายเลขไอพีแอดเดรส
 12. 12. ไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาส์ก แบ่งเป็ น 5 คลาส ได้แก่ Class A, Class B, Class C, Class D และ Class E ประเภทของหมายเลข IP Address
 13. 13. ไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาส์ก ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด โดยจะต้องกาหนดซับเน็ต มาส์กให้กับอุปกรณ์ควบคู่ไปกับไอพีแอดเดรส Subnet Mask

×