Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
GAN – ÑÖÔØNG MAÄTGAN – ÑÖÔØNG MAÄT
- Vò trí :
- Vò trí :
- Hình theå ngoaøi : maët hoaønh
Cô hoaønh
D/ch vaønh
D/ch tam
giaùc
D/ch lieàm
D/ch troøn
- Hình theå ngoaøi : maët taïng
TMC döôùi
Caùc TM gan
Vuøng traàn
cuûa gan
Khe d/ch TM
D/ch troøn
- Hình theå ngoaøi : nhìn sau
Vuøng traàn cuûa
gan
Maïc noái nhoû
- Hình theå ngoaøi : maïc noái nhoû
-Moät soá daïng hình thaùi
• - Theo ñöôøng maïch
maät
• - Theo ñöôøng maïch maät
OÁng gan (P) & (T)
OÁng gan chung
ÑM tuùi maät
Coå tuùi maät
Pheãu tuùi maät
ÑM gan rieâng
Ñaùy tuùi maät
Thaân tuùi maät
...
- Ñoäng maïch :
- Tónh maïch gan :
TM chuû
döôùi
TM gan (P)
TM gan
giöõa
TM gan (T)
- Thaàn kinh X :
Ñaùm roái ganNhaùnh gan cuûa thaân X tröôùc
Caùc haïch gan
Caùc haïch taïng
Caùc haïch moân vò
Haïch tuùi maät
(haïch Calot)
Gi¶i phÉu häc l©msµngGi¶i phÉu häc l©msµng
®­êng mËt trong vµ ngoµi gan®­êng mËt trong vµ ngoµi gan
- Nằm ở tầng trên mạc
treo đại tràng ngang.
- Bên phải ổ bụng.
- Dưới cơ hoành.
VỊ TRÍVỊ TRÍ
VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ ...
- Giống nửa quả dưa hấu, cắt chếch từ trái sang phải.
- Màu đỏ nâu, trơn và bóng
HÌNH THỂHÌNH THỂ
VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH...
Mặt dưới (mặt tạng): mốc tưởng tượng hình H: cạnh phải (túi mật và t/m chủ
dưới), cạnh trái (rãnh dây chằng tròn và rãnh d...
-Mặt sau: không có phúc mạc phủ
-Liên quan: tĩnh mạch chủ dưới,
cột sống và thành bụng sau.
VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ N...
PHƯƠNG TIỆN GIỮ GAN TẠI CHỖPHƯƠNG TIỆN GIỮ GAN TẠI CHỖ
- T/m chủ dưới và các T/m trên gan (trái, giữa và phải).
- Mạc chằn...
CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN
TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON
- Cuống gan: đi từ cửa gan đến p...
CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN
TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON
ĐƯỜNG MẬTĐƯỜNG MẬT
- Khái niệm: ...
CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN
TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON
ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GANĐƯỜNG MẬT NGO...
CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN
TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON
ĐỘNG MẠCH GANĐỘNG MẠCH GAN
- Đ/m...
CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN
TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON
TĨNH MẠCH CỬATĨNH MẠCH CỬA
- Hợp...
TĨNH MẠCH GANTĨNH MẠCH GAN
- Tm gan gồm: Tm gan phải, giữa và trái (giữa và trái hợp thành thân chung trước khi đổ
vào tm ...
PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN
- Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trá...
PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN
- Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trá...
PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN
- Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trá...
PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN
- Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trá...
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GANCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GAN
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GANCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GAN
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt trong gan ph¶i (HPT V)
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt trong gan ph¶i (HPT Vi)
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt trong gan ph¶i (HPT Viii)
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt trong gan tr¸i (PT iV)
-
BiÕn ®æi th«ng th­¬ng ®­êng mËt trong gan víi tói mËt vµ èng tói mËt
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt ngoµi gan
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt ngoµi gan
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu
®­êng mËt ngoµi gan (2 èng mËt chñ)
BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan
(2 èng mËt chñ-kh«ng cã èng gan chung vµ 2 èng mËt chñ ®æ l¹c chç
vµo d¹ dµy)
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan
(3 d¹ng biÕn ®æi cã 2 èng tói mËt)
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan
(c¸c d¹ng 2 tói mËt)
-
BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan
(tói mËt vµ èng tói mËt)
-
Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó
ghÐp
x-quang ®­êng mËt
- C¸c yÕu tè nhËn d¹ng c¸c èng mËt...
Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó
ghÐp
x-quang ®­êng mËt: lo¹i 1
Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó
ghÐp
x-quang ®­êng mËt: lo¹i 2
Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó
ghÐp
x-quang ®­êng mËt: lo¹i 2
Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó
ghÐp
x-quang ®­êng mËt: lo¹i 3
Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó
ghÐp
x-quang ®­êng mËt: lo¹i 4
ỨNG DỤNG, MINH HỌA LÂM SÀNG LIÊN QUANỨNG DỤNG, MINH HỌA LÂM SÀNG LIÊN QUAN
GIẢI PHẪU GAN ỨNG DỤNGGIẢI PHẪU GAN ỨNG DỤNG
- ...
[Bài giảng, ngực bụng] gan duong mat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Bài giảng, ngực bụng] gan duong mat

6,188 views

Published on

Giải phẫu

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Bài giảng, ngực bụng] gan duong mat

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ GAN – ÑÖÔØNG MAÄTGAN – ÑÖÔØNG MAÄT
 2. 2. - Vò trí :
 3. 3. - Vò trí :
 4. 4. - Hình theå ngoaøi : maët hoaønh Cô hoaønh D/ch vaønh D/ch tam giaùc D/ch lieàm D/ch troøn
 5. 5. - Hình theå ngoaøi : maët taïng TMC döôùi Caùc TM gan Vuøng traàn cuûa gan Khe d/ch TM D/ch troøn
 6. 6. - Hình theå ngoaøi : nhìn sau Vuøng traàn cuûa gan
 7. 7. Maïc noái nhoû - Hình theå ngoaøi : maïc noái nhoû
 8. 8. -Moät soá daïng hình thaùi
 9. 9. • - Theo ñöôøng maïch maät
 10. 10. • - Theo ñöôøng maïch maät
 11. 11. OÁng gan (P) & (T) OÁng gan chung ÑM tuùi maät Coå tuùi maät Pheãu tuùi maät ÑM gan rieâng Ñaùy tuùi maät Thaân tuùi maät OÁng tuùi maät OÁng maät chuû D1
 12. 12. - Ñoäng maïch :
 13. 13. - Tónh maïch gan : TM chuû döôùi TM gan (P) TM gan giöõa TM gan (T)
 14. 14. - Thaàn kinh X : Ñaùm roái ganNhaùnh gan cuûa thaân X tröôùc
 15. 15. Caùc haïch gan Caùc haïch taïng Caùc haïch moân vò Haïch tuùi maät (haïch Calot)
 16. 16. Gi¶i phÉu häc l©msµngGi¶i phÉu häc l©msµng ®­êng mËt trong vµ ngoµi gan®­êng mËt trong vµ ngoµi gan
 17. 17. - Nằm ở tầng trên mạc treo đại tràng ngang. - Bên phải ổ bụng. - Dưới cơ hoành. VỊ TRÍVỊ TRÍ VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUANVỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN
 18. 18. - Giống nửa quả dưa hấu, cắt chếch từ trái sang phải. - Màu đỏ nâu, trơn và bóng HÌNH THỂHÌNH THỂ VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUANVỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN
 19. 19. Mặt dưới (mặt tạng): mốc tưởng tượng hình H: cạnh phải (túi mật và t/m chủ dưới), cạnh trái (rãnh dây chằng tròn và rãnh d/c T/M (Arantius)), nối 2 cạnh (rốn gan: đường mật ra, TM cửa và ĐM gan vào). Liên quan: Thực quản (ấn thực quản); dạ dày; tá tràng; đại tràng ngang; thận phải; thượng thận phải. VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUANVỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN LIÊN QUANLIÊN QUAN (3 mặt: trên (hoành), dưới (tạng) và sau)(3 mặt: trên (hoành), dưới (tạng) và sau)
 20. 20. -Mặt sau: không có phúc mạc phủ -Liên quan: tĩnh mạch chủ dưới, cột sống và thành bụng sau. VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUANVỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN LIÊN QUANLIÊN QUAN (3 mặt: trên (hoành), dưới (tạng) và sau)(3 mặt: trên (hoành), dưới (tạng) và sau)
 21. 21. PHƯƠNG TIỆN GIỮ GAN TẠI CHỖPHƯƠNG TIỆN GIỮ GAN TẠI CHỖ - T/m chủ dưới và các T/m trên gan (trái, giữa và phải). - Mạc chằng hoành gan. - Dây chằng tròn, d/c liềm. - D/c vành phải và trái. - D/c tam giác phải và trái. - Các nếp phúc mạc.
 22. 22. CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON - Cuống gan: đi từ cửa gan đến phần trên tá tràng. - Nội dung: ĐM gan riêng, TM cửa, đường mật ngoài gan, các mạch bạch huyết và TK. - Thành phần trong cuống gan nằm giữa 2 lá phúc mạc của d/c gan-tá tràng thuộc MN nhỏ. - Liên quan: TM cửa ở sau, đường mật nằm ở trước phải và đm gan riêng ở trước trái. Tới gần rốn gan: 3 bình diện: TM cửa sau cùng rồi đến ĐM gan và đường mật CUỐNG GANCUỐNG GAN
 23. 23. CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON ĐƯỜNG MẬTĐƯỜNG MẬT - Khái niệm: đường mật trong gan, ngoài gan (chính, phụ). - Đường mật trong gan và những biến đổi giải phẫu. - Đường mật ngoài gan: chính (ống gan phải, trái, ống gan chung, ống mật chủ), phụ (túi mật, ống túi mật).
 24. 24. CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GANĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN
 25. 25. CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON ĐỘNG MẠCH GANĐỘNG MẠCH GAN - Đ/m thân tạng - đ/m gan chung (vị tá tràng) - đ/m gan riêng (vị trái) - đ/m gan phải (túi mật), gan trái…
 26. 26. CUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦNCUỐNG GAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG BAO GLISSONTRONG BAO GLISSON TĨNH MẠCH CỬATĨNH MẠCH CỬA - Hợp bởi thân lách-mạc treo tràng và T/m mạc treo tràng trên; - Thuộc bình diện sau cùng của cuống gan. - Đến cửa gan chia 2 ngành phải, trái
 27. 27. TĨNH MẠCH GANTĨNH MẠCH GAN - Tm gan gồm: Tm gan phải, giữa và trái (giữa và trái hợp thành thân chung trước khi đổ vào tm chủ dưới). - T/m Makuuchi. - T/m phân thuỳ 9, PT 1 (Spiegel) đổ vào tm chủ dưới.
 28. 28. PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN - Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trái, thuỳ vuông, thuỳ đuôi (thuỳ Spiegel) - Phân thuỳ bên, PT giữa, PT trước và PT sau. - Hạ phân thuỳ 1 (I), 2 (II), 3 (III), 4 (IV), 5 (V), 6 (VI), 7 (VII), 8 (VIII), 9 (IX). - Các khe: khe giữa (khe cửa chính), khe bên phải (khe cửa phải), khe rốn (khe cửa rốn), khe bên trái (khe cửa trái).
 29. 29. PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN - Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trái, thuỳ vuông, thuỳ đuôi (thuỳ Spiegel) - Phân thuỳ bên, PT giữa, PT trước và PT sau. - Hạ phân thuỳ 1 (I), 2 (II), 3 (III), 4 (IV), 5 (V), 6 (VI), 7 (VII), 8 (VIII), 9 (IX). - Các khe: khe giữa (khe cửa chính), khe bên phải (khe cửa phải), khe rốn (khe cửa rốn), khe bên trái (khe cửa trái).
 30. 30. PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN - Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trái, thuỳ vuông, thuỳ đuôi (thuỳ Spiegel) - Phân thuỳ bên, PT giữa, PT trước và PT sau. - Hạ phân thuỳ 1 (I), 2 (II), 3 (III), 4 (IV), 5 (V), 6 (VI), 7 (VII), 8 (VIII), 9 (IX). - Các khe: khe giữa (khe cửa chính), khe bên phải (khe cửa phải), khe rốn (khe cửa rốn), khe bên trái (khe cửa trái).
 31. 31. PHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GANPHÂN CHIA PHÂN THUỲ GAN, HẠ PHÂN THUỲ GAN - Một số khái niệm: thuỳ phải, thuỳ trái, thuỳ vuông, thuỳ đuôi (thuỳ Spiegel) - Phân thuỳ bên, PT giữa, PT trước và PT sau. - Hạ phân thuỳ 1 (I), 2 (II), 3 (III), 4 (IV), 5 (V), 6 (VI), 7 (VII), 8 (VIII), 9 (IX). - Các khe: khe giữa (khe cửa chính), khe bên phải (khe cửa phải), khe rốn (khe cửa rốn), khe bên trái (khe cửa trái).
 32. 32. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GANCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GAN
 33. 33. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GANCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU GAN
 34. 34. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt trong gan ph¶i (HPT V) -
 35. 35. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt trong gan ph¶i (HPT Vi) -
 36. 36. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt trong gan ph¶i (HPT Viii) -
 37. 37. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt trong gan tr¸i (PT iV) -
 38. 38. BiÕn ®æi th«ng th­¬ng ®­êng mËt trong gan víi tói mËt vµ èng tói mËt -
 39. 39. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan -
 40. 40. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan -
 41. 41. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan (2 èng mËt chñ)
 42. 42. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan (2 èng mËt chñ-kh«ng cã èng gan chung vµ 2 èng mËt chñ ®æ l¹c chç vµo d¹ dµy) -
 43. 43. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan (3 d¹ng biÕn ®æi cã 2 èng tói mËt) -
 44. 44. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan (c¸c d¹ng 2 tói mËt) -
 45. 45. BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt ngoµi gan (tói mËt vµ èng tói mËt) -
 46. 46. Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó ghÐp x-quang ®­êng mËt - C¸c yÕu tè nhËn d¹ng c¸c èng mËt ph©n thuú vµ h¹ ph©n thuú trªn X-quang ®­êng mËt: èng P (ph©n thuú tr­íc, hpt 6,7), èng T (ph©n thuú 4, hpt 2,3). - 4 lo¹i biÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt: . Lo¹i 1: 71,7%. . Lo¹i 2: 26,5%. . Lo¹i 3: 0,45%. . Lo¹i 4: 1,35%.
 47. 47. Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó ghÐp x-quang ®­êng mËt: lo¹i 1
 48. 48. Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó ghÐp x-quang ®­êng mËt: lo¹i 2
 49. 49. Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó ghÐp x-quang ®­êng mËt: lo¹i 2
 50. 50. Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó ghÐp x-quang ®­êng mËt: lo¹i 3
 51. 51. Ph©n lo¹i BiÕn ®æi gi¶i phÉu ®­êng mËt theo quan ®iÓmchia gan ®Ó ghÐp x-quang ®­êng mËt: lo¹i 4
 52. 52. ỨNG DỤNG, MINH HỌA LÂM SÀNG LIÊN QUANỨNG DỤNG, MINH HỌA LÂM SÀNG LIÊN QUAN GIẢI PHẪU GAN ỨNG DỤNGGIẢI PHẪU GAN ỨNG DỤNG - Nắm được giải phẫu thường, những biến đổi giải phẫu. - Cắt túi mật, phẫu thuật đường mật (sỏi mật, ung thư đưòng mật..) - Nạo vét hạch vùng cuống gan trong ung thư tiêu hoá. - Cắt gan: pp Tôn Thất Tùng, Lortat-Jacob, Makuuchi… - Ghép gan: toàn bộ, giảm thể tích, chia gan, ghép từ người sống, ghép gan phụ trợ…

×