Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn cô trang

2,912 views

Published on

Giải phẫu

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn cô trang

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Th.S VOÕ HUYØNH TRANGTh.S VOÕ HUYØNH TRANG B moân : GI I PH U HOÏCộ Ả ẪB moân : GI I PH U HOÏCộ Ả Ẫ CAÀN THÔ – 09/2006 THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNTHAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 2. 2. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN - Gai chaäu tröôùc treân - Maøo chaäu - Khôùp mu - Cuû mu - Maøo löôïc - Loài chaäu mu
 3. 3. Cô cheùo buïng ngoaøi - Nguyeân uûy : 8 treõ cô baùm maët ngoaøi 8 xöông söôøn döôùi. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN - Baùm taän : . Trong : hoøa laãn cô ñoái beân  ñöôøng traéng giöõa. . Döôùi : GCTT → cuû mu  d/ch beïn (d/ch Poupart). . Döôùi trong : 2 truï → xöông vaø cuû mu, noái nhau → caùc sôïi gian truï.
 4. 4. Cô cheùo buïng ngoaøi + Truï ngoaøi quaët leân treân vaøo trong → d/ch phaûn chieáu. + D/ch beïn → thôù sôïi voøng ra sau baùm maøo löôïc → d/ch khuyeát (d/ch Gimbernat) + D/ch khuyeát tieáp tuïc doïc theo maøo löôïc → daây chaèng löôïc (d/ch Cooper). CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 5. 5. Cô cheùo buïng trong - Nguyeân uûy : . Caân ngöïc thaét löng . 2/3 tröôùc maøo chaäu . ½ ngoaøi d/ch beïn - Baùm taän : . Caùc thôù treân : xöông söôøn 10, 11, 12 . Caùc thôù giöõa : khi thaønh caân → 2/3 treân thaønh 2 laù, → 1/3 döôùi chæ 1 laù CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 6. 6. Cô cheùo buïng trong - Baùm taän : . Caùc thôù treân : xöông söôøn 10, 11, 12 . Caùc thôù giöõa : khi thaønh caân → 2/3 treân thaønh 2 laù, → 1/3 döôùi chæ 1 laù  Ñöôøng traéng giöõa, ñoái beân . Caùc thôù döôùi : oâm laáy phía treân vaø sau CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 7. 7. Cô ngang buïng - Nguyeân uûy : . 1/3 ngoaøi d/ch beïn . Meùp trong maøo chaäu . Maïc ngöïc thaét löng . 6 suïn vaø xöông söôøn cuoái - Baùm taän : bôø ngoaøi cô thaúng buïng → caân . 2/3 treân → sau  cô . 1/3 döôùi → tröôùc thaúng buïng CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 8. 8. Cô ngang buïng - Caùc thôù cuoái cuøng : cô cheùo trong + cô ngang buïng → hôïp nhau  lieàm beïn (gaân keát hôïp). - Saâu hôn cô ngang buïng → maïc ngang → môõ ngoaøi PM → PM CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 9. 9. Cô thaúng buïng - Nguyeân uûy : Moûm muõi kieám Suïn söôøn 5, 6, 7 - Baùm taän : thaân xöông mu, 3-5 treõ gaân ngang → nhieàu ñoaïn. - Chöùc naêng: gaäp thaân CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN Treõ gaân ngang Cô thaùp
 10. 10. Cô thaúng buïng : Bao cô - 2/3 treân : . Laù tröôùc : moät phaàn caân cheùo buïng ngoaøi laù tröôùc caân cheùo buïng trong . Laù sau : laù sau caân cô cheùo buïng trong CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 11. 11. Cô thaúng buïng : Bao cô - 1/3 döôùi : . Laù tröôùc : moät phaàn caân cheùo buïng ngoaøi caân cô cheùo buïng trong caân cô ngang buïng . Laù sau : maïc ngang - Giôùi haïn giöõa 2/3 treân vaø 1/3 döôùi → ñöôøng CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 12. 12. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 13. 13. Thaàn kinh : - 6 TK gian söôøn döôùi - TK döôùi söôøn - TK chaäu haï vò - TK chaäu beïn CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 14. 14. Taùc duïng : - Giöõ &ø baûo veä caùc taïng trong oå buïng khoâng sa ra - Cuøng hoaït ñoäng  taêng raát lôùn aùp löïc oå buïng  raát quan troïng: ñaïi tieän, tieåu tieän, oùi möûa, sanh ñeû. - Giuùp ñôõ hoâ haáp khi thôû ra gaéng söùc - Trô giuùp caùc cô caïnh soáng xoay thaân theå vaø giöõ vöõng thaân theå. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 15. 15. -Ñöôøng haàm ñuïc cheách chieàu daøy caùc lôùp caân cô buïng beïn - Chöùa thöøng tinh ôû nam hoaëc daây chaèng troøn ôû nöõ. - Daøi 4-6cm, cheách töø treân xuoáng döôùi, vaøo trong, ra tröôùc. - Caáu taïo : 4 thaønh 2 ñaàu OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 16. 16. - Loã beïn noâng : naèm ngay treân cuû mu, giôùi haïn : . Truï ngoaøi, truï trong . Sôïi gian truï . D/ch phaûn chieáu - Thaønh tröôùc : . Caân cô cheùo buïng ngoaøi, truï ngoaøi, truï trong, sôïi gian truï . Phaàn nhoû caân cô cheùo buïng trong vaø cô ngang buïng OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 17. 17. - Thaønh treân : beà daøy bôø döôùi töï do cuûa cô & caân cô cheùo buïng trong vaø cô thaúng buïng, lieàm beïn. - Thaønh döôùi : d/ch beïn, d/ch khuyeát, d/ch löôïc. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 18. 18. - Thaønh sau : maïc ngang vaø phaàn nhoû lieàm beïn * Tam giaùc beïn (Hesselbach) : nôi yeáu nhaát cuûa thaønh buïng, giôùi haïn : . Ngoaøi : ÑM thöôïng vò döôùi . Trong : bôø ngoaøi cô thaúng buïng . Döôùi : D/ch beïn - Loã beïn saâu : naèm treân maïc ngang, chieáu leân thaønh buïng → treân trung ñieåm neáp beïn OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 19. 19. Neáp, hoá vuøng beïn töø ngoaøi vaøo : . ÑM TV döôùi → neáp roán ngoaøi . D/ch roán trong → neáp roán trong . D/ch roán giöõa → neáp roán giöõa . Hoá beïn ngoaøi : ngoaøi neáp roán ngoaøi → TVB giaùn tieáp . Hoá beïn trong : giöõa neáp roán ngoaøi vaø trong → TVB OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 20. 20. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 21. 21. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 22. 22. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 23. 23. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 24. 24. THAØNH BUÏNG SAUTHAØNH BUÏNG SAU
 25. 25. THAØNH BUÏNG SAUTHAØNH BUÏNG SAU Taïo bôûi: - Thaân caùc ñs TL - Caùc cô caïnh soáng vaø caùc cô vuøng löng, thaét löng - Cô thaét löng chaäu - Cô vuoâng thaét löng
 26. 26. CÔ VUOÂNG THAÉT LÖNGCÔ VUOÂNG THAÉT LÖNG - Ng.uûy: phaàn sau meùp trong maøo chaäu, chaïy thaúng leân treân. - Baùm taän: bôø döôùi xg söôøn 12, & moûm ngang caùc ñs TL - Ñoäng taùc: gaäp thaân sang beân. 2 cô cuøng co  duoãi coät soáng

×