Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Bài giảng, ngực bụng] cơ thân mình

14,962 views

Published on

Giải phẫu

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

[Bài giảng, ngực bụng] cơ thân mình

 1. 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc Caàn Thô Khoa Y Boä moân Giaûi phaãu CÔ THAÂN
 2. 2. 1. Keå teân theo lôùp vaø chöùc naêng cuûa caùc cô noäi taïi thaønh ngöïc 2. Keå teân theo lôùp caùc cô löng gaùy 3. Moâ taû nguyeân uûy, höôùng ñi, baùm taän vaø taùc duïng cuûa caùc cô thaønh buïng tröôùc beân 4.Moâ taû vaø veõ sô ñoà bao cô thaúng buïng 5.Keà teân vaø chöùc naêng caùc cô thaønh buïng sau MUÏC TIEÂU
 3. 3. Cô thaønh ngöïc Cô ngoaïi lai Cô noäi taïi Cô thaønh buïng Cô TB tröôùc beân Cô TB sau Cô hoaønh Cô ñaùy chaäu Cô löng gaùy THAØNH PHAÀN CÔ THAÂN CÔ THAÂN
 4. 4. 3 lớp: - Ngoài: cơ gian sƣờn ngoài - Giữa: cơ gian sƣờn trong - Trong: cơ gian sƣờn trong cùng, cơ dƣới sƣờn cơ ngang sƣờn cơ nâng sƣờn CÔ THAØNH NGÖÏC
 5. 5. CƠ GIAN SƢỜN NGOÀI - Ng.ủy: Bờ dƣới 11 xg sƣờn trên, các sợi chạy dọc xuống dƣới ra trƣớc. - Bám tận: Bờ trên các xg sườn ngay dưới - TK: TK gian sườn tương ứng - Động tác: nâng các xg sườn  hít vào
 6. 6. CƠ GIAN SƢỜN TRONG - Ng.ủy: Bờ dƣới các xg sƣờn, sụn sƣờn  chạy dọc xuống dƣới ra sau. - Bám tận: Bờ trên các xg sườn ngay dưới - TK gian sườn tương ứng - Động tác: + 4-5 gian sƣờn trên  nâng sườn  hít vào + Các gian sƣờn dƣới  hạ sƣờn  thở ra
 7. 7. CƠ GIAN SƢỜN TRONG CÙNG - Ng.ủy: Rãnh sƣờn các xg sƣờn trên - Bám tận: Bờ trên xg sườn dưới - TK: TK gian sườn tương ứng
 8. 8. CƠ DƢỚI SƢỜN - Ng.ủy: Từ bờ dƣới các xg sƣờn - Bám tận: Bờ trên xg sườn thứ 2 hoặc 3 phía dƣới - TK: TK gian sƣờn - Động tác: nâng sƣờn  trợ giúp hít vào
 9. 9. CƠ NGANG NGỰC - Ng.ủy: 1/2 dƣới mặt sau xg ức & mỏm mũi kiếm - Bám tận: mặt sau các sụn sƣờn từ thứ 2, hoặc 3 đến thứ 6 - TK: TK gian sƣờn
 10. 10. CƠ NÂNG SƢỜN - Ng.ủy: mỏm ngang các đs N7 – N11 - Bám tận: mặt ngoài các xg sƣờn kế cận, giữa củ & góc sƣờn - TK: nhánh sau gai sống từ C8 – N11 - Động tác: nâng sƣờn  hít vào
 11. 11. 2 lớp: - Nông: xếp 3 lớp từ nông đến sâu: + Cơ thang, cơ lƣng rộng + Cơ nâng vai, cơ trám + Cơ răng sau trên và dƣới - Sâu: các cơ cạnh sống  từ xg chẩm đến xg cùng, xếp 3 lớp từ nông đến sâu: + Cơ dựng sống + Cơ ngang gai + Cơ gian gai, cơ gian ngang CÔ ÔÛ LÖNG
 12. 12. LỚP NÔNG Cơ thang - Ng. ủy: đƣờng gáy trên, ụ chẩm ngoài, mỏm gai C1 – N12 - Bám tận: 1/3 ngoài bờ sau xg đòn, trong trên mỏm cùng vai, mép trên bờ sau gai vai. - TK: dây phụ, đám rối C3 - Động tác: xoay xg vai vào gần cs, nâng & khép xg vai.
 13. 13. LỚP NÔNG Cơ lưng rộng - Ng. ủy: Mỏm gai N6 – xg cùng, 1/3 sau mào chậu, 4 xg sƣờn cuối - Bám tận: rãnh gian củ xg cánh tay - TK: ngực lƣng Є đám rối cánh tay - Động tác: duỗi, khép, xoay trong xg cánh tay.
 14. 14. LỚP NÔNG Cơ nâng vai - Ng. ủy: Mỏm ngang C1-C6 - Bám tận: bờ trong xg vai - TK: lƣng vai - ĐT: nâng xoay xg vai, nghiêng cổ. Cơ trám: trám bé & trám lớn - Ng. ủy: Mỏm gai C7-N5 - Bám tận: bờ trong xg vai - TK: lƣng vai - ĐT: nâng, kéo xg vai vào trong.
 15. 15. LỚP NÔNG Cơ răng sau trên - Ng.ủy: Mỏm gai C6-N2 - Bám tận: mặt ngoài 4 xg sƣờn trên - TK: 4 TK gian sƣờn trên - ĐT: nâng sƣờn lúc hít vào Cơ răng sau dƣới - Ng.ủy: Mỏm gai N11-L3 - Bám tận: mặt ngoài 4 xg sƣờn cuối - TK: 4 TK gian sƣờn cuối - ĐT: hạ sƣờn.
 16. 16. LỚP SÂU Cơ dựng sống - Cơ chậu sườn: + Chậu sườn TL + Chậu sườn ngực + Chậu sườn cổ - Cơ dài & cơ gai: + Dài ngực & gai ngực + Dài cổ & gai cổ + Dài đầu & gai đầu - Động tác: duỗi & nghiêng cs.
 17. 17. LỚP SÂU Cơ ngang gai: bám từ mỏm ngang sang mỏm gai đs - Cơ nhiều chân: - Cơ xoay: xoay ngực, xoay cổ. - Cơ bán gai: bán gai ngực, bán gai đầu - Động tác: xoay cs.
 18. 18. LỚP SÂU Cơ gian gai: bám giữa các mỏm gai Cơ gian ngang bám giữa các mỏm ngang - Động tác: gian gai  duỗi cột sống Cơ gian ngang : duỗi và ngiêng cs TK cho cơ cạnh sống: TK gai sống
 19. 19. Cô hoaønh A B C CÔ HOAØNH
 20. 20. TT. Gaân Dc. Cung giöõa Dc. Cung trong D/ch Cung ngoaøi CÔ HOAØNH
 21. 21. Loã TM chuû Loã ÑM chuû Loã thöïc quaûn CÔ HOAØNH

×