Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การดูแลผ่าตัดรักษาเด็กแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory pediatric surgery)

6,108 views

Published on

การดูแลผ่าตัดรักษาเด็กแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory pediatric surgery)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

การดูแลผ่าตัดรักษาเด็กแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory pediatric surgery)

 1. 1. ambulatory pediatric Surgery Sawanpracharak hospital Nakhonsawan การดูแลผ่าตัดรักษาเด็กแบบผู้ป่วยนอก
 2. 2. • การดูแลผ่าตัดรักษาเด็กแบบผู้ป่วยนอก • ambulatory pediatric surgery • pediatric day surgery • pediatric outpatient surgery
 3. 3. ผ่าตัดรักษาเรียบร้อยปลอดภัย ไม่ต้องนอนค้างคืนในโรงพยาบาล ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย มีผลดีด้านจิตใจของเด็กและพ่อแม่
 4. 4. ประกอบด้วยกุมารศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ Team
 5. 5. ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด • บิดามารดาเด็กจะได้รับคาแนะนาเรื่อง การวินิจฉัยโรค การผ่าตัดรักษา การให้ยาชาว่าเป็นการดมยาสลบ หรือฉีดยาชาเฉพาะที่ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 6. 6. ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด • งดให้อาหารทุกชนิดแก่เด็กอย่างน้อย 8 ชั่วโมง นมชงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง นมแม่ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง น้าหวาน น้า อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด • ให้มาก่อนเวลานัดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง • บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อ ยินยอมผ่าตัด
 7. 7. ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด • ถ้าเด็กมีไข้ ไอ น้ามูก หอบ มาก่อนประมาณ 3 วัน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองควรแจ้ง ให้แพทย์ พยาบาลทราบ เพราะมีความเสี่ยง เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังดมยาผ่าตัด อาจต้องเลื่อนการผ่าตัดไปจนกว่าเด็กปกติ • ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดใดๆที่จะเป็น อันตราย อาจต้องนอนพักในร.พ.
 8. 8. หลังผ่าตัด • เด็กส่วนใหญ่จะตื่นหลังดมยาผ่าตัดเสร็จ จะ นอนพักในห้องพักฟื้นสังเกตอาการประมาณ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงและให้คุณพ่อหรือคุณแม่ เข้าไปดูเด็ก โดยก่อนกลับบ้านต้องให้เด็ก รู้สึกตัวดี ทานน้าหรือนมได้ปกติ • พยาบาลจะให้คาแนะนาการดูแลหลังการ ผ่าตัดสามารถซักถามได้
 9. 9. ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 10. 10. ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 11. 11. ด้านหน้าห้องผ่าตัด
 12. 12. หน้าห้องผ่าตัด
 13. 13. • เปลี่ยนชุด • ป้ ายชื่อสวมข้อมือ • ถอดสร้อยคอโลหะ
 14. 14. เจ้าหน้าที่พาเข้าห้องผ่าตัด
 15. 15. มารดาอาจอยู่ด้วยกับเด็กขณะเริ่มดมยาสลบ ถ้ามารดามีครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
 16. 16. นพ.วิทยา ธราธรพิสุทธิกุล ทีมวิสัญญีแพทย์
 17. 17. นพ.ธานินทร์ ภิญโญพรพาณิชย์ ทีมวิสัญญีแพทย์
 18. 18. นพ.เผด็จ บุญมาก ทีมวิสัญญีแพทย์
 19. 19. พญ.กมลทิพย์ ประสพสุข ทีมวิสัญญีแพทย์
 20. 20. พญ.วนิดา โล้วพฤกษ์มณี ทีมวิสัญญีแพทย์
 21. 21. พญ.อันทิกา มั่นต่าย ทีมวิสัญญีแพทย์ พญ.อันทิกา มั่นต่าย ทีมวิสัญญีแพทย์
 22. 22. พญ.สุนทรีรัตน์ อินทร์น้อย ทีมวิสัญญีแพทย์
 23. 23. พญ.ศรีสุดา ไล้ทองคา ทีมวิสัญญีแพทย์
 24. 24. Caudal block
 25. 25. กุสาวดี ทัศนันท์ ศิริพรรณ ปฏิญญา พนมพร ทีมห้องผ่าตัด
 26. 26. เตรียม scrub
 27. 27. ห้องพักฟื้น
 28. 28. การผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมเด็ก แบบผู้ป่วยนอกที่พบบ่อย Most common Ambulatory pediatric surgery
 29. 29. ไส้เลื่อนขาหนีบ Indirect inguinal hernia IIH
 30. 30. • พบบ่อย มีการผ่าตัดรักษามากที่สุดโรคหนึ่ง ในศัลยกรรมเด็ก พบมากในเด็กอายุน้อย กว่า 1 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง พบข้างขวามากกว่าข้างซ้าย พบสองข้างน้อย • อาการสาคัญคือ จะมีก้อนนูนยุบได้เป็นๆ หายๆ (bulging reducible mass) ที่ขาหนีบหรืออัณฑะ ก้อนจะนูนเห็นชัดเวลา ยืน ร้องไห้ เบ่ง ไอจาม IIH
 31. 31. • ตรวจคลาพบส่วนของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง อัณฑะหนาตัวบริเวณขาหนีบขอบกระดูก หัวหน่าว (silk sign positive) •แนะนาให้ปรึกษากุมารศัลยแพทย์เพื่อนัด หมายการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน (herniotomy) IIH
 32. 32. • ควรได้รับการดูแลผ่าตัดรักษาทันที เพราะ อาจมีอาการปวดก้อนที่ขาหนีบ อัณฑะไม่ยุบ หายไปจากภาวะแทรกซ้อนไส้เลื่อนติดค้าง ขาหนีบ (incarcerated IIH) , มีอาการ ปวดท้อง อาเจียน ท้องอืดจากไส้เลื่อนอุดตัน (obstructed IIH) , มีไข้สูง ปวดท้อง ท้องอืด ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนจากลาไส้เน่า ตาย(strangulated IIH) IIH
 33. 33. ถุงน้าอัณฑะ Hydrocele
 34. 34. • อาการสาคัญคือมีก้อนที่อัณฑะโตผิดปกติ ไม่ยุบหรือยุบเล็กน้อย คลาก้อนได้คล้าย ถุงน้า ไม่เจ็บปวด ใช้ไฟฉายส่องที่ก้อนพบ การเรืองแสงของก้อน (transillumination test ผลบวก) Hydrocele
 35. 35. ชนิดของถุงน้าอัณฑะแบ่งเป็น 1. ชนิดถุงน้ามีทางเชื่อมต่อกับภายในช่องท้อง (communicating hydrocele) 2. ชนิดที่ไม่มีทางเชื่อมต่อกับภายในช่องท้อง (non-communicating hydrocele) 3. เป็นถุงน้าที่ spermatic cord (Hydrocele of the cord)
 36. 36. • เป็นภาวะที่พบบ่อยในเด็กทารกแรกเกิด เกิดจากมีการสะสมน้า(สีเหลืองใส)ที่ผลิต จากเยื่อบุถุงน้าที่อยู่รอบอัณฑะ ส่วนใหญ่ ยุบหายเองได้ภายในอายุ 1 ปี ในรายที่ไม่ ยุบหรือโตมากขึ้นจึงพิจารณาให้การผ่าตัด รักษา Hydrocelectomy Hydrocele
 37. 37. อัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ Undescended testis
 38. 38. • เป็นภาวะที่คลาไม่พบอัณฑะในถุงอัณฑะ ตั้งแต่แรกเกิด พบบ่อยในเด็กทารกคลอด ก่อนกาหนด อาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้าง เกิดจากการหยุดเคลื่อนตัวของอัณฑะ ตามปกติ มักพบร่วมกับไส้เลื่อนขาหนีบ ควร ได้รับการผ่าตัดรักษาภายในอายุ 1-2 ปีเพื่อ ป้ องการภาวะมีบุตรยาก มีโอกาสเสี่ยงต่อการ เกิดมะเร็งอัณฑะ Undescended testis
 39. 39. Undescended testis ( )
 40. 40. - ร้อยละ 85 ของ undescended testis จะสามารถคลาพบอัณฑะได้ บริเวณ inguinal canal หรือ internal ring ถ้าคลาไม่พบส่งตรวจ อัลตร้าซาวด์ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ MRI เพื่อหาอัณฑะ - การรักษาคือ ผ่าตัด orchidopexy Undescended testis
 41. 41. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด phimosis
 42. 42. หมายถึงภาวะที่ไม่สามารถรูดหนังหุ้มปลาย อวัยวะเพศ (foreskin , prepuce) กลับมาทางด้านหลังหัวของอวัยวะเพศได้ Phimosis
 43. 43. - มีอาการปัสสาวะลาบาก ร้องปวดก่อนขับถ่ายปัสสาวะ - หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศโป่ง (ballooning)ขณะเบ่งถ่ายปัสสาวะ - หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศส่วนปลายบวมแดงอักเสบอาจมีสาร คัดหลั่งสีเหลืองคล้ายหนองไหลออกมาร่วด้วย (balanoposthitis) - ลาปัสสาวะมีขนาดเล็กมาก หรือถ่ายปัสสาวะเป็นหยดๆไม่พุ่ง(true phimosis) - มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะกระปริดกระปรอย ปัสสาวะมีเลือดปน (urinary tract infection , UTI) - มีก้อนนูนใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (retained smegma) - หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศติดหัวอวัยวะเพศรูดแล้วเจ็บ (preputial adhesions) - รูดหนังหุ้มปลายแล้วดันกลับไม่ได้ (paraphimosis)
 44. 44. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด Physiologic phimosis
 45. 45. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด True phimosis
 46. 46. True phimosis
 47. 47. Paraphimosis
 48. 48. Retained smegma
 49. 49. Retained smegma
 50. 50. ฤAncient egyptian circumcission
 51. 51. ข้อบ่งชี้ในการขลิบหนังหุ้มปลายได้แก่ 1. หนังหุ้มปลายไม่เปิดที่มีลักษณะของพังผืดบริเวณปลายชัดเจน ( True phimosis ) จนทาให้ปัสสาวะลาบาก มีอาการปวดเมื่อ อวัยวะเพศแข็งตัว 2. มีการอักเสบบริเวณปลายอวัยวะเพศเป็นๆหายๆ ( recurrent balanoposthitis ) 3. มีทางเดินปัสสาวะอักเสบ เป็นๆหายๆ ที่ไม่สามารถหาสาเหตุอื่นได้ ( recurrent urinary tract infection ) , ท่อไตมี ลักษณะผิดปกติ โดยมีปัสสาวะไหลย้อนกลับสู่ไตเมื่อถ่ายปัสสาวะ ทั้งนี้เกิดจากรอยต่อของท่อไตส่วนปลายที่ต่อลงกระเพาะปัสสาวะมี ลักษณะของหูรูดที่ไม่แข็งแรงพอ ซึ่งโดยปกติหูรูดส่วนนี้จะแข็งแรง ไม่มีปัสสาวะไหลย้อนกลับในขณะเบ่งปัสสาวะ หากหนังหุ้มปลายไม่ เปิดและต้องออกแรงเบ่งปัสสาวะมากก็จะยิ่งทาให้ปัสสาวะไหล ย้อนกลับมากขึ้น
 52. 52. 4.ในหลายกลุ่มวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กลุ่มชาวยิว ชาวมุสลิมและชาวคริสต์บางนิกาย เช่นเดียวกับเผ่าหลาย เผ่าในแอฟริกา ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น นิยมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ เพศชาย เพื่อทาให้การดูแลทาความสะอาดง่ายขึ้น ช่วยลดโรคติดต่อ ทางเพศ เช่น โรคหูดหงอนไก่ ( condyloma accuminata) ลด การติดเอดส์ได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ องค์การ WHO และ UN Aids ได้แนะนาให้ผู้คนในประเทศที่มีผู้ติดเอดส์มาก ขลิบปลายหนังอวัยวะ เพศ ข้อบ่งชี้ในการขลิบหนังหุ้มปลายได้แก่
 53. 53. Circumcission
 54. 54. Post circumcission
 55. 55. ลิ้นติด Tongue tie
 56. 56. - เป็นภาวะผิดปกติแต่กาเนิดในช่องปาก ของเนื้อเยื่อที่ยึดเกาะ ใต้ลิ้นกับพื้นล่างของช่องปาก(lingual frenulum) สั้นและ หนาตัว หรืออาจเกาะออกไปตามพื้นล่างของลิ้นตรงกลาง บาง รายเกาะไปถึงปลายลิ้น ดึงปลายลิ้นเป็นรูปตัว V หรือเป็นรูป หัวใจ ทาให้ปลายลิ้นเคลื่อนไหวได้น้อยลง ในรายที่เป็นมาก จะแลบลิ้นออกมาได้ไม่พ้นริมฝีปากหรือเหงือกบน และไม่ สามารถกระดกปลายลิ้นขึ้นไปสัมผัสเพดานปากได้ ไม่สามารถ เคลื่อนไหวลิ้นไปด้านข้างได้ อาจมีผลเกี่ยวกับการดูดนม แม่ การพูดไม่ชัด - การรักษาคือ ผ่าตัด frenulectomy ลิ้นติด Tongue tie
 57. 57. Mucocele
 58. 58. Dermoid cyst
 59. 59. Preauricular sinus
 60. 60. ซิสต์ทางเดินต่อมธัยรอยด์ Thyroglossal duct cyst
 61. 61. • เป็นซิสต์บริเวณคอตรงกลางของทางเดิน ต่อมธัยรอยด์ที่หลงเหลืออยู่ มักพบ บริเวณใกล้กระดูก hyoid Thyroglossal duct cyst
 62. 62. การรักษาคือการผ่าตัด Sistrunk operation
 63. 63. Branchial fistula
 64. 64. ใช้ probe แยง branchial fistula
 65. 65. Excision branchial fistula
 66. 66. Excision branchial fistula
 67. 67. สะดือแฉะจาก Umbilical granuloma
 68. 68. Umbilical hernia
 69. 69. Wart
 70. 70. Corn
 71. 71. Vascular malformations เป็นความเจริญเติบโตผิดปกติของโครงสร้างหลอด เลือดฝอย ระบบหลอดเลือดดา หลอดเลือดแดง
 72. 72. Needle aspiration and sclerosing agent injection
 73. 73. หลังทา Needle aspiration and sclerosing agent injection
 74. 74. Lymphatic malformations เป็นความเจริญเติบโตผิดปกติของโครงสร้าง หลอดน้าเหลือง
 75. 75. Needle aspiration and sclerosing agent injection
 76. 76. หลังทา Needle aspiration and sclerosing agent injection
 77. 77. ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล กุมารศัลยแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี ช่วยให้คาปรึกษา เป็นกาลังใจมาตลอด

×