Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oro tarša

8,240 views

Published on

  • Be the first to comment

Oro tarša

  1. 1. Atmosferoje, kaip ir vandenyne, yra daug srovių.Šios srovės nešioja dulkes ir teršalus beveik po visąpasaulį. Daug Sacharos smėlio buvo rasta Karibųjūroje ir jis netgi buvo susimaišęs su snieguSkandinavijoje! Tai yra normalūs ir natūralūsatmosferos procesai. Tos pačios oro srovės taip patgali pernešti ir dirbtinius teršalus. Todėl netgigyvenimas uţmiestyje mūsų neapsaugo nuopramoninėse zonose atsirandančių toksinų.Pavyzdţiui, radioaktyvus debesis iš Černobyliopasiekė netgi Japoniją! Mūsų aplinkoje yra maţiausiai 12 ţmonėms ypačkenksmingų chemikalų, kuriuos visur išnešioja orosrovės. Dulkių upės tapo toksinų upėmis. Dirbtiniaiteršalai patenka net į atokiausius pasauliokampelius.
  2. 2. ORO SUDĖTISGrynas, švarus oras – tai dujų ir įvairiausių dalelyčių mišinys. Ţemėsatmosferoje daugiausia yra azoto dujų – 78%. Be azoto ore yra deguonies(21%), Anglies dioksido (0.04%), argono ir kitų cheminių elementų. Tarpdalelių, kurios daţnai padaro orą matomą, nuspalvina dangų irdebesis, yra maţyčių vandens lašelių (iš jų susidaro rūkana, rūkas irţemutiniai debesys) bei ledo kristalų (sudarančių aukštutinius debesis). Išjūrų į orą patenka druskos kristalėlių, o iš sausumos – dulkių, kurioserasime smiltelių, augalų ţiedadulkių ir sporų bei daugybę kitokiųmedţiagų. Šios dujos ir jų priemaišos augalams ir gyvūnams daţniausiainekenksmingos; ţmogus irgi prie jų prisitaiko. Tačiau ore atsiranda irkenksmingų bet kokiai gyvybei priemaišų
  3. 3. 1.Ozono skylių atsiradimas2. Augalų ir gyvūnų nykimas3. Kyla Ţemės temperatūra4. Daugėja sveikatos sutrikimų
  4. 4. Atmosfera – tai skydas, saugantis Ţemę nuo ţalingų Saulėsspindulių. Viena iš svarbiausių to skydo dalių – ozonosluoksnis, esantis 10-60 km aukštyje virš ţemės paviršiaus. Šissluoksnis sugeria ultravioletinius spindulius.Laimė, Antarktidos ozono skylėtvyro virš teritorijos, kur gyvenalabai maţai ţmonių. Ozonosluoksniui smarkiai suplonėjusvirš kitų vietų, padariniai galėtųbūti tokie: Daugiau ţmonių susirgimų odosvėţiu ir katarakta, apaktų; Kur kas labiau plistų kai kuriosuţkrečiamosios ligos; Nukentėtų augalinisplanktonas, o tai sutrikdytųvandenynų mitybos

×