Baby boomer generation

2,821 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baby boomer generation

 1. 1. WORLD WAR 21939-1945 เมื่ อ มี ส งครามชายนั บ ล้ านๆคน ได้ ถู ก ส่ ง ตั ว ไปรบใน สงครามโลกครังที่สอง หรื อบางส่วนที่แม้ ไม่ได้ ไปแต่ด้วยสภาพสงคราม ้ ก็ชะลอการมีบตรไปก่อนบางส่วนในบางประเทศเมื่อเกิดสงครามความ ุ เดือดร้ อนจากสงครามทาให้ อตราการเสียชีวิตของทารกมีสูงจนทาให้ ั อัตราการเกิดในช่วงสงครามมีไม่มาก
 2. 2. Post War เมื่อ สงครามสงบ ทุ ก สิ่ง ทุก อย่างเข้า สู่ส ภาพปกติ บรรดาชาย ฉกรรจ์กลับจากสงครามมาสู่ครอบครัวจึงทาให้มปรากฏการณ์ เด็กๆ ี เกิดใหม่มากขึ้น ประเมินกันว่าในอเมริกามีจานวนเด็กที่เกิดในช่ว ง ระยะเวลาดัง กล่ า วสู ง ถึง 78 ล้า นคนในประเทศไทยก็เ ช่ น กัน ได้ ส่ งเสริมและสนับสนุ นให้ม ีก ารเพิ่มจ านวนประชากร เพื่อ เป็ นก าลัง สาคัญในการพัฒนาและฟื้ นฟูประเทศหลังเหตุการณ์สงคราม ในช่วง หลังสงครามโลกมีอตราการขยายตัวของประชากรสูงมากจนระดับเกิน ั กว่าปีละ4.0 ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเพิมจานวนประชากรจึงมีจานวน ่ มากและเพิมขึนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก ่ ้
 3. 3. พฤติกรรมการบริโภคของBaby Boomer
 4. 4. พฤติกรรมการบริโภคของBaby Boomer ผูบริ โภคกลุ่ม Gen B อายุ 49-67 ปี ปั จจุบนเนื่องจากเป็ นกลุ่มผูบริ โภคที่มีขนาด ้ ั ้ ใหญ่ มีกาลังซื้อ มีศกยภาพในการบริ โภคสิ นค้า อีกทั้งเป็ นผูบริ โภคที่มีทศนคติที่ดี ั ้ ั ต่อการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าเพื่อตัวเอง และบุคคลใกล้ชิด ผูบริ โภคกลุ่มนี้หากกาลัง ้ ทางานอยูก็กาลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวตในบั้นปลายอย่างมีความสุข สามารถเดินทาง ่ ิ ท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา หากเลิกทางานแล้ว ก็เป็ นผูบริ โภคที่พร้อมจะซื้อ ้ สิ นค้าตามความต้องการของตน อย่างไรก็ตามคนรุ่ นนี้จึงเป็ นคนที่รู้คุณค่าของเงิน ั ขยันขันแข็งในการทางาน มุมานะเพื่อสร้างฐานะให้กบครอบครัว ส่วนใหญ่ แต่งงานตั้งแต่อายุยงน้อยมีลูกเร็ ว มีความนิยมรับราชการเพราะเชื่อว่าเป็ นอาชีพที่ ั มีเกียรติและศักดิ์ศรี ตราสิ นค้าที่คนกลุ่มนี้คนเคย ก็จะเป็ นตราสิ นค้าดั้งเดิมอย่าง ุ้ ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งไทย จักรซิงเกอร์ รถโฟล์กเต่า นมตราหมี เบียร์ สิ งห์ เป็ นต้น
 5. 5. รู ปแบบการดาเนินชีวต ิ 1. อนุรักษ์ นิยมกึงสมัยใหม่ ่ 5. ต้ องการให้ ตัวเองดูดี 2. เชื่อมั่นในตัวเอง 6. ใช้ ชีวิตเรียบง่ าย 3. มีประสบการณ์ เยอะ 7. ทรงอิทธิพลทางความคิด 4. รักครอบครัว
 6. 6. ในปั จจุบัน กลุ่ม Baby Boomer ปัจจุบนมีอายุระหว่าง 49-67 ปี ั มีความต้องการ การดูแลสุ ขภาพ เลิกทางานแล้ว ต้องการท่องเที่ยว หาประสบการณ์ใหม่ๆ
 7. 7. ตัวอย่ างสินค้ าที่ตอบสนองความต้ องการ
 8. 8. การวิเคราะห์ STP (STP Analysis) การแบ่ งส่ วนตลาด(Segmentation) 1 . เกณฑ์ ด้านประชากรศาสตร์ ( Demographic) โดยแบ่งตาม ช่วงอายุ รายได้ 2. เกณฑ์ ด้านจิตวิทยา (Psychographic) รู ปแบบในการดาเนินชีวตของ Baby ิ Boomer แต่ละช่วงอายุ 3. เกณฑ์ ด้านพฤติกรรม ( Behavior ) ซึ่งแบ่งตามพฤติกรรมของในการเลือกใช้ สิ นค้า และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ รวมไปถึงสถานที่นิยมเลือกซื้อสิ นค้า/ บริ การ
 9. 9. การวิเคราะห์ STP (STP Analysis) การเลือกตลาดเปาหมาย ( Target Market Selection) ้ กลุ่ม เป้ าหมายหลัก คื อคนที่ ใส่ ใจดู แลรั กษาสุ ขภาพ และต้องการความ สะดวกสบาย เช่น กลุ่ม Gen X และ Baby Boomer หรื ออายุ 35-50 ปี ขึ้นไป จะยัง เป็ นลูกค้ากลุ่มหลักด้วยสัดส่ วน 65% แต่กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งมีอายุ 18-33 ปี หรื อ กลุ่ม Gen Y เป็ นกลุ่มสาคัญ ที่เป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจของแอมเวย์เติบโต และเป็ น กลุ่มที่สนใจเข้ามาทาธุรกิจขายตรงจานวนมาก โดยมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจาก 29% เป็ น 35%
 10. 10. การวิเคราะห์ STP (STP Analysis)การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ Positioning การว่างตาแหน่ งผลิตภัณ ฑ์ นิ วทริ ไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตนิ วเทรี ยนท์ เท่ ากับ ความรั ก เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นและทุ กคนขาดไม่ ไ ด้ โดยมุ่ ง สู่ ก ารมี “สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ สู ง สุ ด ่ (Optimal Health)” ซึ่งแนะนาผลิตภัณฑ์วาประกอบด้วยวิตามินรวม เกลือแร่ รวม สารสกัด จากพืชและไฟโตนิวเทรี ยนท์ ซึ่งถือเป็ นสารอาหารใหม่นอกเหนื อจากวิตามินและเกลือแร่ ที่ ผู้บ ริ โภคคุ ้น เคย เพื่ อ ตอบสนองรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผูค นในปั จ จุ บ ัน ที่ อ ยู่ ้ ท่ ามกลางมลพิษ และความเครี ยดจนเกิ ดปั ญ หาโภชนาการ โดยเฉพาะการไม่ ส ามารถ บริ โภคผักผลไม้เพื่อให้ได้สารอาหารจาเป็ นครบถ้วนในแต่ละวัน ปั จจุบนคนไทยใส่ ใจั สุ ขภาพมากขึ้น ใครๆ ก็อยากจะดูดี ความเครี ยดสู ง แต่ไม่ค่อยมีเวลา การบริ โภคอาหาร เสริ มจึงเป็ นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ วตอบสนองไลฟ์ สไตล์ดงกล่าวได้เป็ นอย่างดี ั
 11. 11. Position Mapping
 12. 12. Marketing Mix (4Ps) Product : นิวทริไลท์ ดับเบิล เอ็กซ์ ( NUTRILITE DOUBLE X) ้ Price  ราคาสมาชิก 1976 บาท  ราคาขายปลีก 2470 บาท
 13. 13. Marketing Mix (4Ps) Place  จาหน่ายสิ นค้าผ่านนักธุ รกิจแอมเวย์ หรื อสมาชิกบอกต่อปากต่อปาก Promotion  มีการรับประกันความพึงพอใจของสิ นค้า

×