รูปเล่มรายงาน Baby boomer

14,673 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปเล่มรายงาน Baby boomer

 1. 1. Baby Boomer Group1 MK541 BABY BOOMER CONSUMER BEHAVIOR อาจารย์ วจนะ ภูผานี จัดทาโดยนายขจรวุฒิ อาสาสิ งห์ รหัส 54010911074 MK541นางสาวพรพิมล กรมแสง รหัส 54010911080 MK541นางสาวสุ ภาดา ขันสมบัติ รหัส 54010911092 MK541นางสาวณัฐวรรณ กุ้งหล้ า รหัส 54010911110 MK541นางสาวศิริวรรณ กงสะเด็น รหัส 54010911143 MK541 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิยาลัยมหาสารคาม 1
 2. 2. Baby Boomer Group1 MK541 สารบัญ หน้ า1. Baby Boomer คืออะไร 2-42. ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มในส่ วนแบ่ งตลาด กลุ่ม Baby Boomer 5-83. ประสบการณ์ ร่วมสมัยของ Gen B 9-104. รู ปแบบการดาเนินชีวิตของ Generation 11-125. ตัวอย่างบริษัท ที่ทาการตลาดกับกลุ่มตลาด Babe Boomer 136. การหาข้ อมูลก่ อนตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า 147. การเลือกตลาดเปาหมาย ( Target Market Selection) ้ 14-158. การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ Positioning 15-169. บทวิเคราะห์ 17-1810. อ้ างอิง 19 2
 3. 3. Baby Boomer Group1 MK541 Baby Boomer คืออะไร Baby Boomer Generation เป็ นเป็ นช่วงอายุของประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมปัจจุบนที่จดแบ่งโดย ั ัช่วงอายุของประชากรในแต่ละช่วงของสังคมในแต่ละยุคสมัย Generation B : Gen B หรื อเรี ยกเต็มคาในภาอังกฤษว่า Baby Boomer Generation เป็ นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1946 จนถึงปี ค.ศ.1964 ซึ่ งเป็ นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีสงครามชายนับล้านๆคนได้ถูกส่ งตัวไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองบางส่ วนที่แม้ไม่ได้ไปแต่ดวยสภาพสงครามก็ชะลอการมีบุตรไปก่อนบางส่ วนในบาง ้ประเทศเมื่อเกิดสงครามความเดือดร้อนจากสงครามทาให้อตราการเสี ยชีวิตของทารกมีสูงจนทาให้อตราการเกิด ั ัในช่วงสงครามมีไม่มาก แต่เมื่อสงครามสงบ ทุกสิ่ งทุกอย่างเข้าสู่ สภาพปกติ บรรดาชายฉกรรจ์กลับจากสงคราม มาสู่ ครอบครัวจึงทาให้มีปรากฏการณ์เด็ก ๆเกิดใหม่มากขึ้น ประเมินกันว่าในอเมริ กามีจานวนเด็กที่เกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสู งถึง 78 ล้านค นในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการเพิ่มจานวนประชากร เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาและฟื้ นฟูประเทศหลังเหตุการณ์สงคราม ในช่วงหลังสงครามโลกมีอัตราการขยายตัวของประชากรสู งมากจนระดับเกินกว่าปี ละ4.0ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเพิ่มจานวนประชากรในยุ คBaby Boomers จึงมีจานวนมากและเพิมขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกและเมื่อใดก็ ่ตามที่คนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่ งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่น้ นๆซึ่ ง ัจะนาไปสู่ การพัฒนาประเทศตามไปด้วย จนในระยะหลังจึงได้มีมาตรการวางแผนครอบครัวที่ทาให้ประชากรลดลงจนในปัจจุบนมีอตราการเติบโตของประชากรลดลงจนต่ากว่าร้อยละ1.0ต่อปี ในปัจจุบน ั ั ั ( editor, 2551 :ออนไลน์) ยุค Baby Boomersนันคือกาเนิดทารกขนานใหญ่ที่เริ่ มต้นในสหรัฐอเมริ กา ่ อันเป็ นแหล่งเริ่ มต้นที่ทารกแข่งขันเกิด แล้วขยายตัวไปยุโรปและญี่ปนในเวลาต่อมา ุ่ ประชา กร กลุ่ม Baby Boomers ที่โตขึ้นเรื่ อยมา ซึ่ งทาให้ปิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลงตามวัยของคนกลุ่มนี้ดวยปรากฏการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นในยุคที่ ้ BabyBoomers เติบโตขึ้นมาล้วนเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจและเป็ นที่จดจาตลอดมามีหลายเหตุการณ์ นับแต่สินค้าประเภทผ้าอ้อมใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาหารเด็กอ่อนสาเร็ จรู ป อาหารเสริ ม แผนการออม ประกันชีวิต และการศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการมหาศาลของผูเ้ ป็ นพ่อแม่ของประชากรกลุ่มใหญ่น้ ี และจนถึงปัจจุบนประชากรกลุ่ม Baby Boomersก็ยงคงเป็ นผูบริ โภคที่มีกาลังซื้ อมหาศาล ั ั ้(จานง วัฒนเกส , 2542) 3
 4. 4. Baby Boomer Group1 MK541 “ Baby Boom” เป็ นปรากฏการณ์ดานประชากรศาสตร์ ซึ่ งหมายถึงประชากรกลุ่มที่เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2. ้หรื อประมาณปี พ.ศ.2489 – 2507 โดยที่ในยุคดังกล่าวหลายๆ ประเทศทัวโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มี ่การเพิ่มจานวนประชากร เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาและฟื้ นฟูประเทศหลังเหตุการณ์สงคราม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเพิ่มจานวนประชากรในยุค Baby Boom จึงมีจานวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก และเมื่อใดก็ตามที่คนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่ งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่น้ นๆ ซึ่ งจะนาไปสู่ ัการพัฒนาประเทศตามไปด้วย ปัจจุบนประชากรยุค ั Baby Boom จะมีอายุอยูระหว่าง 44 – 62 ปี เป็ นวัยที่กาลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ วยผูสูงอายุและกาลังจะ ่ ั ้เกษียณอายุจากการทางาน โดยข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขระบุว่า “ประเทศใดที่มีอตราส่ วนของผูสูงอายุที่อายุ ั ้เกิน 60 ปี ขึ้นไป อยูในระหว่าง 7-14 % ถือว่าประเทศนั้นเป็ นประเทศผูสูงอายุ แต่ถาหากมีอตราส่ วนเกิน 14 % หมายถึงประเทศ ่ ้ ้ ันั้นเป็ นประเทศผูสูงอายุเต็มตัว ซึ่ งผลพวงของปรากฏการณ์ประชากรศาสตร์ ยค Baby Boom ได้ส่งผลกระทบ ถึงการเพิ่มจานวน ้ ุของผูสูงอายุในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยจากการสารวจพบว่าประเทศไทยมีจานวนประชากรยุค Baby Boom สู งถึง 13.7 % ้และมีสัดส่ วนการเพิ่มจานวนของผูสูงอายุที่มีอายุต้ งแต่ 60 ปี ขึ้นไปสู งกว่า 7 % ประกอบกับแนวโน้มของการมีอายุไขเฉลี่ยที่ ้ ัยาวนานขึ้นของคนไทยมีจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยพบว่าอายุขยเฉลี่ยในเพศหญิงสู งขึ้นถึง 96.5 ปี และในเพศชายสู งขึ้นถึง 87 ปี ัซึ่ งมีการคาดการณ์ว่าอีก 4 ปี ข้างหน้าหรื อประมาณปี พ.ศ.2555 เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ การเป็ นประเทศผูสูงอายุเช่นเดียวกับ ้ประเทศที่พฒนาและประเทศต่างๆ ทัวโลก จะมีจานวนประชากรผูสูงอายุสูงถึง 30 ล้านคน และเมื่อเวลานั้นมาถึงโครงสร้างประ ั ่ ้ขากรของประเทศไทยจะเคลื่อนเข้าสู่ การเป็ นประเทศผูสูงอายุเต็มตัว ผลกระทบจากการเข้าสู่ วยชราของคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้จะทา ้ ัให้เกิดภาวะพึ่งพาของผูสูงอายุที่ส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ เกิดภาวะทุพพลภาพทางสังคมรวมทั้งปัญหาสุ ขภาพ ที่มี ้ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 4
 5. 5. Baby Boomer Group1 MK541ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มในส่ วนแบ่ งตลาด กลุ่ม Baby Boomer Triguer อธิบายถึง 3 ปัจจัยที่จะอธิบายพฤติกรรมของผูบริ โภควัย 50+ ว่ามาจาก ้1. Age Effect เพราะอายุจะเป็ นตัวกาหนดความต้องการของผูบริ โภค ในวัยนี้ความต้องการสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพจะสาคัญกว่าอย่างอื่น ้2. Generation Effect นิสัยในการบริ โภคมาตั้งแต่เด็กของคนเจเนอเรชันนี้ อย่างคนที่มีอายุมากกว่า 50 ตั้งแต่ปี 1996 ซึ่ งมาจากกลุ่ม ่Baby Boom ก็จะมีนิสัยและไลฟ์ สไตล์ที่ชอบความสนุกสนาน3. Effect of the Present ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมร่ วมสมัยที่จะแทรกซึ มและหล่อหลอมเป็ นนิสัยของคนอายุ 50+ และคนรุ่ นนี้จะต้องของคุณภาพดี มีคุณค่าประชากร 50+ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ1. Master (50-59 ปี ) เป็ นกลุ่มที่นกการตลาดหมายปองมากที่สุดคือ กลุ่ม Master เพราะมีความแอ็กทีฟ และเป็ นกลุ่มที่กล้าใช้จ่าย ัเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดข้ ึนของตนเองตามแบบฉบับของ Baby Boomer ี2. Liberated (60-74 ปี ) เป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับแบรนด์มาก จนเป็ น Brand Victims มากกว่าคนหนุ่มสาว มีความเชื่อมันและมี ่ความรู ้ในแบรนด์ที่ Established มากกว่าคนทุกเจเนอเรชัน คนกลุ่มนี้จะเน้นการกินอยูเ่ พื่อสุ ขภาพ เพื่อชีวิตที่ยนยาว ผลวิจยจาก ่ ื ัDentsu ของญี่ปุ่นชี้กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่ตองการใช้อินเตอร์ เน็ต แต่ไม่รู้วิธีใช้ถึง 55% แต่หากว่าได้เล่นแล้วขนาดบิล เกตต์ยงบอกว่า ้ ัคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปดูเล่นๆ แต่เอาจริ งเอาจังแบบขุดข้อมูลกันทีเดียว3. Peaceful (75-84 ปี ) เป็ นกลุ่มที่ตองการการดูแลและการโอบอุม ช่วงอายุน้ ีเป็ นช่วงที่เชื่อกันว่าเป็ นช่วงที่ผูชายตายสู งมาก เป็ นวัย ้ ้ ้ที่ไม่ค่อยแอ็กทีฟแล้ว ไม่ค่อยมีรสนิยมในการใช้ชีวิต ต่างจาก Master อย่างสิ้ นเชิงไม่ค่อยซื้ ออะไรนอกจากอาหารและสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ4. Elderly (85 ปี ขึ้นไป) ผลการวิจยของ Novartis จากสวิสพบว่า พ.ย. 2000 ประเทศในยุโรปมีประชากรวัยนี้ถึง 32.5 % ที่ตองการ ั ้การดูแลอย่างถาวรในชีวิตประจาวัน 5
 6. 6. Baby Boomer Group1 MK541 พฤติกรรมและทัศนคติของคนกลุ่มนี้ ในประเด็นต่ างๆ ด้ วย อาทิแหล่ งช้ อปปิ้ งพวก Master , Liberate ชอบซื้ อของตามโมเดิร์นเทรด เพื่อเฟ้ นหาสิ นค้าที่เหมาะสมด้วยราคาที่ดีให้กบตัวเอง แต่การเดินในไฮเปอร์ ัมาร์ เก็ตของคนอายุมากกว่า 60 กลับลดลง 9% เพราะพวกนี้จะรู ้สึกว่าขาดความเป็ นส่ วนตัว ต่างกับคนอายุ 18-34 ที่ซ้ื อเพิมขึ้น ่20% (ผลวิจยของ WSL Strategic Retail NY หัวข้อ How America Shops) นอกจากนี้ ยังมีคาต่อว่าต่อขานจากคนกลุ่มนี้ถึงการซื้ อ ัของในโมเดิร์นเทรดจากกลุ่ม Liberated , Peaceful ว่า ไม่มีที่ให้นง 74.5 % , 74.8 % ตามลาดับ และคิวจ่ายเงินยาว 70.9%, 65.5% ่ัตามลาดับBrand Attitude โดยภาพรวมคนอายุ 50+ จะเป็ นพวกที่ให้ความสาคัญกับแบรนด์มากๆ สิ่ งที่แบรนด์นาเสนอไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพ ความมันคงปลอดภัย ประวัติ หรื อชื่อเสี ยงของแบรนด์เป็ นเรื่ องที่คนกลุ่มนี้ใส่ ใจ ผลวิจยจากอังกฤษในปี 98 ชี้ 40% ของคนอายุ 50+ ซื้ อ ่ ัของด้วยแบรนด์ที่ตนเองรู ้จก ผิดกับคนกลุ่ม 16-34 จานวน 25% เท่านั้นที่ซ้ื อแบรนด์จริ งและผลวิจยจากเยอรมันยิงย้าความเชื่อนี้ว่า ั ั ่ยิงคนมีอายุมากขึ้นเท่าไร ยิงไม่อยากใช้แบรนด์หรื อสิ นค้าใหม่ๆ ฉะนั้น คนวัยจะซื้ อ Private Label น้อยแต่มิได้หมายความว่าคน ่ ่พวกนี้จะไม่ Switch มีบางเหมือนกัน ที่อยากลองของใหม่ โดยกลุ่ม 50-69 บอกว่าจะลองถึง 63% กลุ่ม 70+ - 58.2% ผิดกับกลุ่ม ้เด็กวัย 16-29 ที่พร้อม Switchbrand ถึง 71.7% รองลงมาคือกลุ่มอายุ 14-15 ที่มี 67.7%Health & Beauty ผลการวิจยจาก CIDIL Observer ในฝรั่งเศส ปี 1998 พบว่า คนกลุ่มอายุ 50-64 จานวน 86% ยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อคุณภาพ ั70.9% บอกว่าจะกินอาหารชีวจิตในอนาคต 81.8% จะกินอาหารไขมันต่า ส่ วนเรื่ องความงาม หรื อให้ความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวนั้นเป็ นความต้องการของคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริ ง และรู ้สึกว่าตัวเองยังเป็ นหนุ่มสาวด้วย ผลการวิจยของชิเซโด้ สารวจความรู ้สึกต่ออายุ ัของผูหญิงญี่ปน พบว่า ผูหญิงวัย 60-64 รู ้สึกว่าตัวเองอายุเพิ่ง 52.7 ปี (ลบอายุตวเองไป 9.1ปี ) ส่ วนวัย 65-70 รู ้สึกว่าตัวเองเพิ่ง 57.9 ้ ุ่ ้ ัปี ลบอายุไป 8.9 ปี ส่ วนทัศนคติของคนอเมริ กนก็บอกว่า คนเราจะเริ่ มแก่เมื่ออายุหลัง 50 – 21% หลังอายุ 60 –27 % ัPerceptive คนวัย50+ เป็ นลูกค้าที่สาคัญ เพราะพวกนี้จะใช้รถใหม่มากกว่ารถมือสองและต้องเป็ นรุ่ นท็อป ในประเทศพัฒนาแล้วคนอายุ 50+ จะซื้ อรถใหม่ 50% และในจานวนนั้น 70% เป็ นรุ่ นท็อป คนกลุ่มอายุ 50-59 ยังเป็ นพวกที่เหนือมาตรฐานในการจับจ่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น เครื่ องดูดฝุ่ น จักรเย็บผ้า ทีวี ฯลฯ และมีนิสัยชอบซื้ อของประเภททาเองที่บานหรื อ ้ DIY มาทาเองที่บาน เพราะลูกหลานเริ่ มแยกครัวออกไป ทาให้มีเวลาว่างมากขึ้น ้ 6
 7. 7. Baby Boomer Group1 MK541The Art of Communication ในพจนานุกรมของการทาตลาดกับคนวัยนี้ คาว่า แก่, อาวุโส, ชรา, สู งวัยเป็ นอันเก็บไปเถิด ถ้าไม่อยากเสี ยลูกค้า การจะทาตลาดกับคนกลุ่มนี้ตองทาการสื่ อสารอย่างมีศิลปะและระมัดระวัง ซึ่ งก็คงบอกไม่ได้ว่า อันไหนถูกอันไหนผิด ขึ้นกับจังหวะ ้เวลา วัฒนธรรม ฯลฯ นีเวียเป็ นแบรนด์แรกที่เปิ ดโลกในการสื่ อสารกับผูหญิงวัยกว่า 50 เมื่อปี 1994 ด้วยการใช้นางแบบผมขาว ้โพลนวัย 52 ที่มีรอยตีนกาเพียบ และประสบความสาเร็ จ จนทาให้อีกหลายแบรนด์ในเวลาต่อมา อาทิ ลอรี อล , เอสเต้เข้าทาตลาด ัในส่ วนนี้บาง หรื ออย่างโฟล์คสวาเก้นที่ออก Beetle รุ่ นใหม่เพื่อให้คุณลูกได้แชร์ ประสบการณ์กบคุณพ่อที่เป็ น Boomer และรู ้สึก ้ ัว่า ตัวเองก็ไม่ได้แก่เหมือนรุ่ นพ่อ อีกทั้งรุ่ นพ่อก็รู้สึกว่าตัวเองยังเดิร์นNeeds ความต้องการของคนอายุ 50+ ทั้งในด้านความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง กับความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อทาการตลาดให้กบสิ นค้า/บริ การ เช่น ความต้องการของสิ นค้า/บริ การที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังขาร อย่างสายตาที่ยาวขึ้น การเคลื่อนไหวทาได้ ัช้าลง ผมหงอก โรคข้อต่ออักเสบ หูตึง ซึ่ ง NTT Do Co Mo ก็เคยออกมือถือขายคนวัยนี้ดวยปุ่ มมือถือที่มีนอยปุ่ มมาก ตัวอักษร ้ ้หน้าจอก็ใหญ่โตอ่านชัด และใช้ง่าย หรื ออาจออกสิ นค้าภายในครัวเรื อนด้วยระบบ One Touch, การปรับรู ปแบบการขายประกันชีวิตแบบ Long Term, หมากฝรั่งสาหรับคนที่ใช้ฟันปลอมของริ กลี่ย ์ , น้ าแร่ ผสมแคลเซี ยมเพื่อลดปัญหาโรคกระดูกพรุ นBehaviorวิจยของ Senioragency พบว่า คนอายุ 50+ ซื้ อสิ นค้าด้วยบรรทัดฐานที่สาคัญ คือ ั* ใช้ได้นาน 65%* ใช้ง่าย 65 %* มีประโยชน์จริ งๆ 59 %* มีการรับประกันและมีบริ การหลังการขายที่ดี 57% 7
 8. 8. Baby Boomer Group1 MK541 วิทยาลัยจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยผลการวิจยผูบริ โภคกลุ่ม Baby Boom หรื อ Gen B ซึ่ งเกิดจากการศึกษา ั ้ด้วยการทาโฟกัส กรุ๊ ป และแบบสอบถามจานวน 200 ชุด โดยแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างผูหญิง 59 ้ % ผูชาย 41 %โดยข้อมูลจาก ้กระทรวงมหาดไทยระบุว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมี Gen B อยู่ 13.3 ล้านคน หรื อคิดเป็ น 20.1% ของประชากรทั้งหมด63 ล้านคน จัดเป็ นกลุ่มที่จานวนประชากรสู งที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen X (2508-2524) Gen Y (2525-2542) หรื อ Gen M (2543-ปัจจุบน) ั ตารางที่ 1 จานวนประชากรไทยปี 2551 จานวน (ล้ านคน) Gen B 13.3 Gen Y 7.5 Gen X 9.6 Gen M 6.95 ประชากรประเทศไทยทั้งหมด 63 ล้ านคน ที่มา : กระทรวงมหาดไทย 8
 9. 9. Baby Boomer Group1 MK541ประสบการณ์ ร่วมสมัยของ Gen Bประสบการณ์ ร่วมสมัย 58+ 50-57 45-49ดารา มิตร-เพชรา สมบัติ-อรัญญา สรพงศ์-จารุ ณีภาพยนตร์ เงินเงินเงิน/เรื อนแพร มนต์รักลูกทุ่ง/อินทริ ทอง -ดนตรี สุ นทราภรณ์ สุ เทพ-ดิอิมพอสซิ เบิล แจ้-วงสตริ งโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมกรุ ง/เฉลิมไทย ศาลาเฉลิมกรุ ง/เฉลิมไทย ศาลาเฉลิมกรุ ง/เฉลิมไทยเทคโนโลยี ทีวีขาวดา ทีวีสี โทรศัพท์ ตูเ้ ย็น ห้างไดมารู +บันไดเลื่อนร้ านอาหาร สี ฟ้า สี ฟ้า สี ฟ้าทรงผม ทรงสวอน ทรงรังนก (แอฟโฟ่ ร์ ) ทรงทวิกกี้เครื่องแต่ งกาย มินิสเกิร์ต / เดรสลาย แม็กซี่ /ขาบาน ขาเดฟ/ขาม้า เรขาคณิ ตเหตุการณ์ สาคัญ อาภัสราเป็ นนางงามจักรวาล 14 ตุลาคม 2516 - 9
 10. 10. Baby Boomer Group1 MK541พฤติกรรมการบริโภคของ Generation B : Gen B ผูบริ โภคกลุ่ม Gen B อายุ 45-63 ปี ปัจจุบน เนื่องจากเป็ นกลุ่มผูบริ โภคที่มีขนาดใหญ่ มีกาลังซื้ อ มีศกยภาพ ้ ั ้ ัในการบริ โภคสิ นค้า อีกทั้งเป็ นผูบริ โภคที่มีทศนคติที่ดีต่อการซื้ อจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าเพื่อตัวเอง และบุคคล ้ ัใกล้ชิด ผูบริ โภคกลุ่มนี้หากกาลังทางานอยูกกาลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุ ข สามารถ ้ ่็เดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา หากเลิกทางานแล้ว ก็เป็ นผูบริ โภคที่พร้อมจะซื้ อสิ นค้าตามความต้องการ ้ของตน อย่างไรก็ตามคนรุ่ นนี้จึงเป็ นคนที่รู้คุณค่าของเงิน ขยันขันแข็งในการทางาน มุมานะเพื่อสร้างฐานะให้กบ ัครอบครัว ส่ วนใหญ่แต่งงานตั้งแต่อายุยงน้อยมีลูกเร็ ว ั มีความนิยมรับราชการเพราะเชื่อว่าเป็ นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ตราสิ นค้าที่คนกลุ่มนี้คุนเคย ก็จะเป็ นตราสิ นค้าดั้งเดิมอย่างธนาคารออมสิ น ้ ธนาคารกรุ งไทย จักรซิ งเกอร์ รถโฟล์กเต่า นมตราหมี เ บียร์ สิงห์ เป็ นต้น ( Dherapol, 2550 : ออนไลน์) 10
 11. 11. Baby Boomer Group1 MK541 รูปแบบการดาเนินชีวิตของ Generation B : Gen B 1. อนุรักษ์ นิยมกึ่งสมัยใหม่ เนื่องจากเป็ นคนที่เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงในปี 2488 Gen B รุ่ นแรกจึงได้สัมผัสกับสถานการณ์ขาวยากหมากแพงมาด้วยตัวเอง ขณะที่รุ่นหลังก็จะได้ยนเรื่ องราวความยากลาบากจากพ่อแม่ ทาให้ Gen B ้ ิมองเห็นคุณค่าของความสะดวกสบายในชีวิต ขณะเดียวกันอิทธิพลของวงการแฟชันในยุค Sixtieth, Seventieth และ Eightieth ทา ่ให้ Gen B มีบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความอนุรักษ์นิยมกึ่งทันสมัยเอาไว้ในตัวหนักเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยูกบว่าใครจะผ่านยุค ่ ัไหนมามากกว่ากัน 2. เชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมันในตัวเองของ Gen B มีสาเหตุมาจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะอย่าง ่ยิงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้คนกลุ่มนี้มีความเชื่อมันในตัวเองว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ่ ่ 3. มีประสบการณ์ เยอะ และประสบการณ์ที่ผ่านมานี่เองที่ทาให้ Gen B ไม่คิดว่าตัวเองแก่ลง แต่กลับรู ้สึกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นต่างหาก และเป็ นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากยุคไหนๆ 4. รักครอบครัว ทั้งบุพการี และลูกหลาน ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดเด่นของ Gen B ที่เกิดมาในครอบครัวใหญ่ และเป็ นครอบครัวแบบขยาย 5. ต้ องการให้ ตัวเองดูดี นอกจากรักครอบครัวแล้ว Gen B ยังรักตัวเอง และต้องการดูแลตัวเองให้ดูดีอยูเ่ สมอ Gen B จึงมีอีกชื่อว่ากลุ่ม Young at Heart 6. ใช้ ชีวิตเรียบง่ าย แม้ว่าจะอยูในยุคที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่ Gen B ก็ชอบใช้ชีวิตที่เรี ยบง่ายไม่ซับซ้อน ่ 11
 12. 12. Baby Boomer Group1 MK541 7. ทรงอิทธิพลทางความคิด ไม่เชื่อลองเหลียวไปดูผูทรงอิทธิพลทางความคิดทั้งในวงการบันเทิง วงการการเมือง หรื อ ้วงการธุรกิจ ก็จะพบแต่ Gen B ทั้งนั้น “ กล่าวได้ว่า Gen B เป็ นผูบริ โภคกลุ่มใหญ่รุ่นอาวุโสที่มีบทบาทค่อนข้างสู งในปัจจุบน เนื่องจากมี ้ ัประสบการณ์ชีวิตและการเรี ยนรู ้ทางธุรกิจและอาชีพด้านต่างๆ มามาก นอกจากนี้ยงเป็ นผูขบเคลื่อนเศรษฐกิจ ั ้ัหลักๆ ภายในประเทศมากมาย เนื่องจากอยูในกลุ่มอายุการทางานที่เป็ นหลักขององค์กร เป็ นหลักในการตัดสิ นใจ ่และเป็ นผูนาองค์กร อีกทั้งความคิดของคนกลุ่ม Gen B มีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่ นหลัง เนื่องจากเป็ นกลุ่ม ้อายุรุ่นผูใหญ่ที่เป็ น พ่อ แม่ น้า อา หรื อเจ้านาย ผูอาวุโส ้ ้ ที่มีประสบการณ์ต่างๆ ทั้งการดาเนินชีวิตและทางธุรกิจ จึงมีอิทธิพลต่อการชี้นาแนวทางการดาเนินชีวิตของ Generation อื่นๆ ที่เด็กกว่า ”ตัวอย่างบริษัท ที่ทาการตลาดกับกลุ่มตลาด Babe Boomerทางกลุ่มได้ เลือกผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ วิตามินรวม จากบริษัทแอมเวย์ กลยุทธ์ SPT ( STR Analysis) การแบ่ งส่ วนตลาด( Segmentation) นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ วิตามินรวม 1 . เกณฑ์ ด้านประชากรศาสตร์ ( Demographic) โดยแบ่งตาม ช่วงอายุ รายได้ และอาชีพของกลุ่ม Baby Boomer ออกเป็ น3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 Baby Boomer ที่มีอายุต้ งแต่ 45- 50 ปี ั กลุ่มที่ 2 Baby Boomer ที่มีอายุต้ งแต่ 49 – 57 ปี ั กลุ่มที่ 3 Baby Boomer ที่มีอายุต้ งแต่ 55 – 69 ปี ั รายได้ การสารวจข้อมูลที่พบว่า 68.2% มีรายได้เกิน 30 ,000 บาท โดย 28.1 % มีรายได้ระหว่าง 30 ,001-50,000บาท 14.8% มีรายได้ระหว่าง 50,000 – 80,000 บาท 13.5% มีรายได้ระหว่าง 80,001-100,000 บาท และ 11.7% มีรายได้เกิน 100 ,000บาทขึ้นไป อาชีพ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานบริ ษทเอกชน ในระดับผูบริ หาร รวมถึงข้าราชการซี สูงๆ และทาธุรกิจส่ วนตัว ั ้- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ - พนักงานบริ ษทเอกชน ั - ธุรกิจส่ วนตัว พ่อบ้าน/แม่บาน ้ 12
 13. 13. Baby Boomer Group1 MK541 2. เกณฑ์ ด้านจิตวิทยา ( Psychographic) ซึ่ งสามารถแบ่งได้ตามรู ปแบบในการดาเนินชีวิตของ BabyBoomer แต่ละช่วงอายุได้ดงนี้ ั กลุ่มที่ 1 Best * อายุต้ งแต่ 45- 50 ปี ชอบความล้ าสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ ให้ ั ความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพ วิถีการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ คือ มีการพบปะปฏิสัมพันธ์กบผูคนค่อนข้างมากจากการทางานหรื อ ั ้ เครื อข่ายของการทางาน จึงมักที่จะดูแลภาพลักษณ์ท้ งภายนอกและภายในของตัวเองให้ดดอยูเ่ สมอ เช่น ใช้สินค้าคุณภาพดีที่ ั ูี เสริ มบุคลิก ทานอาหารเสริ ม และไปสถานออกกาลังกาย กลุ่มที่ 2 Bright * อายุต้ งแต่ 49 – 57 ปี รูปแบบและทัศนคติที่โดดเด่นที่สดของคนในกลุมนี ้ คือ การดูแลสุขภาพทั ้งทาง ั ุ ่กายและทางใจ โดยวิถีของธรรมชาติ เช่น การปฏิบติธรรมตามสถานปฏิบติธรรม ออกกาลังกายตามแหล่งธรรมชาติ นิยมอาหาร ั ัชีวจิต ทานวิตามินหรืออาหารเสริมเพื่อเสริมสร้ างสุขภาพ เวลาว่างกิจกรรมหลักคือการดูทีวี อ่านนิตยสาร หรือพบปะกับกลุม ่เพื่อนสนิทเป็ นกลุมเล็กๆ สินค้ าที่สนใจมักจะอิงธรรมชาติ เช่น การบริโภคผักปลอดสารพิษ หรือสมุนไพรไทย ่ กลุ่มที่ 3 Basic * อายุต้ งแต่ 55 – 69 ปี ส่ วนใหญ่จะเกษียณแล้ว กิจกรรมหลักคือการดูทีวี อ่านนิตยสารมากกว่ากลุ่ม ั Bright และ Best ให้ความสนใจกับสิ นค้าที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มองเห็นง่าย เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีปมกดขนาดใหญ่ ุ่ หน้าจอกว้างเพื่อให้เห็นตัวเลขได้ชดเจนขึ้น สิ นค้าและบริ การที่ถูกใจคนกลุ่มนี้ คือ สิ นค้าขายตรง เช่น แอมเวย์ , ทีวี ไดเร็ ค ที่มี ั แค็ตตาล็อกบริ การจัดส่ งให้ถึงบ้าน 3. เกณฑ์ ด้านพฤติกรรม ( Behavior ) ซึ่ งแบ่งตามพฤติกรรมของในการเลือกใช้สินค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รวมไปถึงสถานที่นิยมเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ ของกลุ่ม Baby Boomer มีดงนี้คือ ั สาหรับพฤติกรรมการออมนั้น Gen B เป็ นกลุ่มที่มีการออมเงินมากถึง 94 % ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการออมด้วยการฝากธนาคาร และการซื้ อประกัน โดย 66% ใช้เครดิตการ์ ดในการจับจ่าย โดยเฉลี่ยมีบตรเครดิตในกระเป๋ า 1-2 ใบ ขณะที่ 34 % นิยมใช้ ัจ่ายด้วยเงินสด 13
 14. 14. Baby Boomer Group1 MK541 การหาข้ อมูลก่ อนตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Gen B ส่ วนใหญ่นิยมดูทีวี โดยเฉพาะอย่างยิงรายการข่าว รองลงมาคือการอ่านหนังสื อพิมพ์ โดยให้ความสนใจข่าว ่การเมืองมากเป็ นพิเศษ และยังนิยมอ่าน นิตยสาร โดยเฉพาะอย่างยิง นิตยสาร ธุรกิจ นี่จึงเป็ น 3 สื่ อหลักที่น่าสนใจหากต้องการ ่เข้าถึงคนกลุ่มนี้ รวมไปถึงกลยุทธ์ Word of Mouth เพราะก่อนซื้ อสิ นค้าใดๆ Gen B มักสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนก่อนถึง40.6% ปัจจัยที่มีผลต่ อการเลือกซื้อ สาหรับ Gen B ปัจจัยที่มีความสาคัญในการเลือกซื้ อสิ นค้ามากที่สุดก็คือ คุณภาพ รองลงมาคือเรื่ องราคา จากนั้นค่อยมาดูแบรนด์หรื อยีหอ โปรโมชันที่โดนใจ Gen B มากที่สุด คือ การลดราคา ซึ่ งได้รับคะแนนนิยมสู งถึง 82 % แต่นก การตลาด คง ่ ้ ่ ัไม่สามารถลดราคาสิ นค้ากันได้ตลอดทั้งปี กลยุทธ์ถดมาที่น่าสนใจหากต้องการเข้าถึงคนกลุ่มนี้จึงคือการแถม ซึ่ งนอกจากจะถูกใจ ัแล้ว อาจทาให้คนกลุ่มนี้ได้ทดลองใช้สินค้าประเภทอื่นๆ และมีโอกาสที่เขาจะกลับมาซื้ อใช้อีกหากคุณภาพถูกใจ สถานที่นิยมเลือกซื้อสิ นค้า/บริการ สาหรับสถานที่ที่ Gen B นิยมไปเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การมากที่สุดก็คอ ห้างสรรพสิ นค้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็ นสยามพารา ืกอน เดอะมอลล์ หรื อเซ็นทรัล รองลงมาคือ ดิสเคาน์สโตร์ ต่างๆ เช่น บิ๊กซี โลตัส คาร์ ฟู แต่กข้ นอยูกบประเภทของสิ นค้าและ ็ึ ่ ับริ การด้วย 14
 15. 15. Baby Boomer Group1 MK541การเลือกตลาดเปาหมาย ( Target Market Selection) ้กลยุทธ์ การเลือกตลาดเปาหมาย ( Target selection Strategies ) ้นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ : บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัดProduct Details : วิตามินรวมและเกลือแร่ รวม และสารสกัดจากพืชTarget Group: กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือคนที่ใส่ ใจดูแลรักษาสุ ขภาพ และต้องการความสะดวกสบาย เช่น กลุ่ม Gen X และ BabyBoomer หรื ออายุ 35-50 ปี ขึ้นไป จะยังเป็ นลูกค้ากลุ่มหลักด้วยสัดส่ วน 65% แต่กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งมีอายุ 18-33 ปี หรื อกลุ่ม Gen Yเป็ นกลุ่มสาคัญ ที่เป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจของแอมเวย์เติบโต และเป็ นกลุ่มที่สนใจเข้ามาทาธุรกิจขายตรงจานวนมาก โดยมีสัดส่ วนเพิมขึ้นจาก 29% เป็ น 35% ่ ลูกค้าหลักของนิวทริ ไลท์คือกลุ่มคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป แต่ความคาดหวังจากแคมเปญนี้คือ ต้องการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้ าหมายอายุ 18 ปี จนถึง 30 ปี ด้วย ซึ่ งเป็ นช่วงวัยที่เริ่ มดูแลสุ ขภาพตัวเองมากขึ้น ขณะเดียวกันยังหวังผลทางอ้อมให้คนส่ งมอบความรักหรื อไฟโตนิวเทรี ยนท์ที่มีอยูในนิวทริ ไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไปสู่ คนรอบข้างที่พวกเขารักนอกเหนือไปจากการซื้ อหามา ่รับประทานเพื่อดูแลตัวเองการวาง ตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ Positioning การว่างตาแหน่งผลิตภัณฑ์ นิวทริ ไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตนิวเทรี ยนท์ เท่ากับ ความรัก เป็ นสิ่ งจาเป็ นและทุกคนขาดไม่ ได้ โดยมุ่งสู่ การมี “ สุ ขภาพสมบูรณ์สูงสุ ด (Optimal Health)" ซึ่ งแนะนาผลิตภัณฑ์ว่าประกอบด้วยวิตามินรวม เกลือแร่ รวมสารสกัดจากพืชและไฟโตนิวเทรี ยนท์ ซึ่ งถือเป็ นสารอาหารใหม่นอกเหนือจากวิตามินและเกลือแร่ ที่ผบริ โภคคุนเคย ู้ ้ เพื่อตอบสนองรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูคนในปัจจุบนที่อยูท่ามกลางมลพิษและความเครี ยดจนเกิดปัญหาโภชนาการ โดยเฉพาะ ้ ั ่การไม่สามารถบริ โภคผักผลไม้เพื่อให้ได้สารอาหารจาเป็ นครบถ้วนในแต่ละวัน ปัจจุบน คนไทยใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น ใครๆ ก็ ัอยากจะดูดี ความเครี ยดสู ง แต่ไม่ค่อยมีเวลา การบริ โภคอาหารเสริ มจึงเป็ นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ วตอบสนองไลฟ์ สไตล์ดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี แอมเวย์ตองการสร้างให้คนทัวไปรู ้จกกับไฟโตนิวเทรี ยนท์ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในแบรนด์อาหารเสริ มนิวท ้ ่ ัริ ไลท์ โดยที่สร้างการรับรู ้ไม่จากัดเฉพาะคนทางาน หรื อคนสู งวัยเท่านั้น แต่ตองขยายไปยังทุกกลุ่มเป้ าหมาย ตั้งแต่เด็กจนถึงคน ้สู งอายุ อย่างการที่นิวทริ ไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ใช้สือด้าน “ความรัก” มาเป็ นบิ๊กไอเดีย ในการเปรี ยบเทียบกับ “ไฟโตนิวเทรี ยนท์ เพื่อทาให้เห็นภาพและทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ตองผ่านการตีความที่สลับซับซ้อน สะท้อนให้เห็นว่าไฟโตนิวเทรี ยนท์เป็ น ้สิ่ งสาคัญ จาเป็ นและขาดไม่ได้ เหมือนกับคนทุกคนที่ตองการความรัก ้ 15
 16. 16. Baby Boomer Group1 MK541 Position Mapping เพื่อบารุงร่ างกายสุขภาพแข็งแรง ชะลอความแก่ สะดวกและรวดเร็ ว 16
 17. 17. Baby Boomer Group1 MK541 บทวิเคราะห์ทางกลุ่มได้ เลือกวิเคราะห์ 4 P’s ของผลิตภัณฑ์ นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ วิตามินรวม จากแอมเวย์นิยามใหม่ ของคาว่ ารักทุกรูปแบบ “รักใครให้ นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ” 1 ผลิตภัณฑ์ (Product) นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารวิตามินรวม / เกลือแร่ รวม / สารสกัดจากพืช คือส่ วนผสมของสาร สกัดไฟโตนิวเทรียนท์ หรือสารอาหารจากพืชที่ได้ จากผักผลไม้ และสมุนไพร ไม่ เจือสี สังเคราะห์ ไม่ ใช้ วัตถุแต่ งกลิ่นรสและ วัตถุกันเสี ย รับประทานอย่างละ 1 เม็ด พร้ อมมื้ออาหาร วันละ 2 ครั้ง ขนาด 149 กรัม/186 เม็ด ทางกลุ่มคิดว่ า ผลิตภัณฑ์ นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสู ง และสามารถสร้ างความพึงพอใจกับกลุ่มลูกค้าได้ ดี บรรจุภัณฑ์ มีสี สวย สามารถมองเห็นตัวสิ นค้าด้ านใน ขนาดบรรจุภัณฑ์ มีขนาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเปาหมาย ้ 2 ราคา (Price) ขนาด 149 กรัม/186 เม็ด ราคาสมาชิก 1,976 บาท ราคาขายปลีก 2,470 บาท จากราคาที่กาหนดทางกลุ่มมองว่ ามี ความเหมาะสมกับกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสู งและต้ องการผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ 3 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ( Place) ช่ องทางการสั่ งซื้อที่ หลากหลาย ของแอมเวย์ที่สร้ างความสะดวกให้ กับกลุ่มลูกค้า ไม่ ว่าจะป็ น วารสารแอมนิวส์ (AmNews) สมาชิกสามารถ เลือกใช้ ช่องการสั่ งซื้อผลิตภัณฑ์ จาก แอมเวย์ได้ หลากหลายช่ องทาง เช่ น สั่ งซื้อผ่ านนักธุรกิจแอมเวย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ แวะมาด้ วยตนเองที่แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ หรือ ช็อปปิ้ งบนเว็บไซต์ www.amwayshopping.com ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่ วนช่ องทางการกระจายสิ นค้าของแอมเวย์คอ ผู้บริโภคหลายคยังมองว่ าผลิตภัณฑ์ จาก ื 17
 18. 18. Baby Boomer Group1 MK541 แอมเวย์ยงหาซื้อได้ ยาก ควรจะมีการกระจายช็อปสิ นค้าในห้ างสรรพสิ นค้า และซุปเปอร์ สโตว์ ทั่วประเทศ ั4 การส่ งเสริมการตลาด(Promotion) แอมเวย์เลือกส่ งเสริมโดยการรับประกันผลิตภัณฑ์ ให้ กับลูกค้าหากไม่ พอใจยินดีคนเงิน ื 100 เปอร์ เซ็นต์ ถือเป็ นการณ์ สร้ างความเชื่อมั่นให้ กลุ่มลูกค้า และเหมาะสมกับกลุ่ม Baby Boomer ที่ต้องการมองหาสิ นค้าที่มีคุณภาพและสามารถ ตอบสนองความต้ องการได้ จริง 18
 19. 19. Baby Boomer Group1 MK541 อ้างอิง โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. 2552. เจนวายคืออะไร . (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act02170652&sectionid=0130&day=2009-06-17 จานง วัฒนเกส. 2542. ตานานคาอเมริกัน . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เดือนเพ็ญ ลิ้มศรี ตระกูล. 2552. Research : Gen B Lifestyle Marketing. Marketteer. (มิ.ย) 52. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=7543 e_ditor. 2551. ปี พ.ศ. 2555 ปรากฏการณ์ “Baby Boom”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=213433 Dherapol. 2550. เราอยู่ใน Gen อะไร. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.intania66.com/mobile/forum_posts.asp?TID=1717 Read more: http://www.positioningmag.com/magazine/printnews.aspx?id=91974#ixzz1e2FrXQ2j Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives Source: ผูจดการ 360° รายสัปดาห์ บันทึกโพสใน กลยุทธ์ทางการตลาด, ทัวไป |Leave a Comment » ้ั ่ คอลัมน์ กรณี ศึกษา ทีมผูวิจย ้ ั พงษ์ ชัยชนะวิจิตร พรชนก วรศักดิ์โยธิน สุ พตรา สมศักดิ์ ศุภมา อานวยมงคลพร ั วนันธร กิจวานิชเสถียร ศุวกาญจน์ แพรปราณี ต ขวัญใจ กุสลานันท์ 19

×