Successfully reported this slideshow.
สรุปผลการศึกษางานวิจยพฤติกรรมผู้บริโภค                          ั                ...
วิธีการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น               ัเค...
2. อายุตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ              ้อายุ       จานวน (คน)   ร้...
สถานภาพ       จานวน (คน) ร้อยละหย่าร้าง          7   3.41รวม           205  100.00* พบว่า ...
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค    1 ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉลียต่อวัน                 ่ตารางที่ 7 จานวน...
แหล่งบริ โภค       จานวน (คน)       ร้อยละร้านนายตี้โฟร์        11         5.37ร้านกาแฟโบราณ ...
สูตรกาแฟ          จานวน (คน)    ร้อยละกาแฟตามยีหอร้าน      ่ ้         11      5.37บราซิล ...
8. สิ่งที่ผู้บริโภคเห็นว่าได้ รับจากการบริโภคกาแฟตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของสิ่งที่ผบริ โภคเห็นว่าได้รับจากการบริ โภคกาแ...
* พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอกจากการดื่มกาแฟแล้ววัตถุประสงค์ในการไปใช้บริ การ          ้ร้านกาแฟยังเพื่อเป็ น...
ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภค1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์     ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สาหร...
การลดราคาเป็ นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 คือการแจกของแถม อันดับ 3การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรื อลดราคาและการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ...
3.2 ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านราคาที่ผตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสินใจ         ู้บริ โภคกาแฟในระ...
เอกสารอ้างอิง     เอกสารงานวิจยพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบริ โภคในเขตเมืองพัทยา           ั        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1

8,379 views

Published on

 • Be the first to comment

สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภ กลุ่ม 1

 1. 1. สรุปผลการศึกษางานวิจยพฤติกรรมผู้บริโภค ั งานวิจยที่เลือกใช้ เป็ นกรณีศึกษา ั พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา คุณ ณัฐวรรณ โสมาศรี ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิวฒนาการในการจาหน่ายกาแฟเริ่ มจากรถเข็นขายกาแฟที่เราเคยเห็นกัน จะมีถุงลวก ักาแฟแล้วเทใส่น้ าตาล ใส่นม คนให้เข้ากัน แล้วทานกับปาท่องโก๋ ซึ่งเป็ นของคู่กน และมีโต๊ะกลม ัและเก้าอี้นง มักจะพบเห็นได้ตามตลาดสด สถานที่คนพลุกพล่าน ฯลฯ และรู ปลักษณ์จะเป็ นแบบ ั่เรี ยบ เน้นขายผลิตภัณฑ์มากกว่าขายรู ปลักษณ์ในช่วงหลายปี ที่ผานมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟ ่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องกระทังมีผสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็ นจานวนมาก เนื่องจากธุรกิจร้านกาแฟยังเปิ ด ่ ู้กว้างอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการทาธุรกิจใดๆ ต่างมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ธุรกิจร้านกาแฟเช่นกัน แม้จะเป็ นธุรกิจที่มีการเติบโตอยู่ ตราบใดที่กาแฟยังสร้างสุนทรี ยให้กบผูที่รักการดื่มได้ แต่การทาธุรกิจตามกระแส ์ ั ้ผูประกอบการอาจไม่ประสบความสาเร็ จตามที่คาดหวังไว้ ผูที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้จึงควรศึกษา ้ ้ข้อมูลบางส่วนไว้ ภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟในช่วงระยะเวลา 3– 4 ปี ที่ผานมานี้ ธุรกิจร้านกาแฟ มีอตรา ่ ัการเติบโตรวดเร็ วอย่างเห็นได้ชด สาเหตุหลัก ๆ อาจสืบเนื่องมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ ๆ จาก ัต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ เช่น ซูซูกิ สตาร์บคส์ สภาพดังกล่าวสร้างความคึกคักและตื่นตัว ัให้กบวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็ นอย่างมาก ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทย ัก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม คนไทยนิยมดื่มกาแฟสาเร็ จรู ปกันเป็ นส่วนใหญ่ ปัจจุบน คนไทยได้ ัหันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคัวบด ที่มีการตกแต่งร้านให้หรู หราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศ ่ที่รื่นรมย์สาหรับการดื่มกาแฟมากขึ้น จากผลการสารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยในปีพ.ศ. 2545 โดยศูนย์วิจยกสิกรไทยพบว่า คนไทยยังมีอตราการดื่มกาแฟต่อคนต่ามาก เฉลี่ย 200 ั ัแก้ว/คน/ปี เมื่อเทียบกับคนในแถบเอเชีย เช่น ชาวญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500 แก้ว/ คน/ ปี ในขณะที่ชาวอเมริ กาดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/ คน/ ปี แนวโน้มการบริ โภคกาแฟของคนไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เหตุน้ ี ทาให้นกลงทุนจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้าน ักาแฟ สภาพการแข่งขันในตลาดโดยรวมจึงดูเหมือนจะรุ นแรงแต่เนื่องจากร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบน มักเน้นการขายสินค้าและบริ การเสริ มอื่น ๆ เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ แซนด์วิช บางแห่งมีการ ั
 2. 2. วิธีการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น ัเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรศึกษาสาหรับการวิจยในครั้งนี้เป็ นกลุ่มผูบริ โภคกาแฟในเขตเมืองพัทยา จังหวัด ั ้ชลบุรี และเนื่องจากจานวนผูบริ โภคกาแฟที่อาศัยอยูในเขตเมืองพัทยามีจานวนมาก และยังไม่ ้ ่สามารถกาหนดจานวนได้แน่นอน ดังนั้นในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาศึกษาในครั้งนี้จะกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 210ตัวอย่าง โดยในการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidential sampling) หลังจากเก็บแบบสอบถามพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้รวมทั้งสิ้น205 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 97.62วิเคราะห์ ผลการศึกษาในการศึกษาวิจยเรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบริ โภคในเขตเมืองพัทยา” ได้ใช้ ั ้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากประชาชน 210 คน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ที่เป็ นกลุ่มผูบริ โภคกาแฟ จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามีแบบสอบถามที่มีขอมูลสมบูรณ์ 205 ฉบับ ้ ้คิดเป็ นร้อยละ 97.62 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด ซึ่งแบบสอบถามทั้งหมดได้ผานการวิเคราะห์ ่ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนาเสนอ ัในรู ปแบบของตาราง โดยลาดับนี้1. ผลการวิเคราะห์ขอมูลทัวไปของผูบริ โภค ้ ่ ้2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบริ โภค ้3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภค ้ข้ อมูลทั่วไปของผู้บริโภค1. เพศตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ ้เพศ จานวน (คน) ร้อยละหญิง 121 59.02ชาย 84 40.98รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.02 รองลงมาเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อย ้ละ 40.98
 3. 3. 2. อายุตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ ้อายุ จานวน (คน) ร้อยละต่ากว่า 20 ปี 9 4.3920 – 29 ปี 100 48.7830 – 39 ปี 56 27.3240 – 49 ปี 30 14.6350 ปี ขึ้นไป 10 4.88รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยูระหว่าง 20 – 29 ปี คิด ้ ่เป็ นร้อยละ 48.78 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.32 และอายุระหว่าง 40 – 49ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.633. ระดับการศึกษาตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา ้ระดับการศึกษา จานวน (คน) ร้อยละต่ากว่า ป. 6 6 2.93ป. 6 – ม. 3 42 20.49ม. 6 / ปวช. 54 26.34อนุปริ ญญา หรื อ ปวส. 12 5.85ปริ ญญาตรี 81 39.51สูงกว่าปริ ญญาตรี 10 4.88รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิด ้เป็ นร้อยละ 39.51 รองลงมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 26.34 และจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 20.494. สถานภาพการสมรสตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ ้สถานภาพ จานวน (คน) ร้อยละโสด 121 59.02สมรส 77 37.56
 4. 4. สถานภาพ จานวน (คน) ร้อยละหย่าร้าง 7 3.41รวม 205 100.00* พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 59.02 รองลงมามีสถานภาพสมรส ้คิดเป็ นร้อยละ 37.565. อาชีพตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ ้อาชีพ จานวน (คน) ร้อยละพนักงานบริ ษท ั 106 51.71ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 42 20.49ธุรกิจส่วนตัว 23 11.22รับจ้างทัวไป ่ 17 8.29นักเรี ยน / นักศึกษา 13 6.34ว่างงาน 4 1.95รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษท คิดเป็ นร้อยละ ้ ั51.71 รองลงมามีอาชีพข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 20.49 และประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็ นร้อยละ 11.226. รายได้ เฉลียต่อเดือน ่ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ้รายได้ต่อเดือน (บาท) จานวน (คน) ร้อยละน้อยกว่า 5,000 15 7.325,000 – 10,000 98 4 7.8110,001 – 15,000 60 29.2715,001 – 20,000 16 7.8020,001 ขึ้นไป 16 7.80รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000ถึง 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ ้47.81 รองลงมาเป็ นกลุ่มผูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001ถึง 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.27 ้
 5. 5. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค 1 ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉลียต่อวัน ่ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของปริ มาณการบริ โภคกาแฟเฉลี่ยต่อวันของผูบริ โภค ้จานวน (แก้ว) จานวน (คน) ร้อยละ1 แก้ว 92 44.88 2 – 3 แก้ว 80 39.024 – 5 แก้ว 6 2.93นาน ๆ ครั้ง 27 13.17รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริ โภคกาแฟเฉลี่ยวันละ 1 แก้ว คิด ้เป็ นร้อยละ 44.88 รองลงมาบริ โภควันละ 2 ถึง 3 แก้ว คิดเป็ นร้อยละ 39.02 2. ความถี่ในการเข้ าใช้ บริการร้ านกาแฟตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของความถี่ในการใช้บริ การร้านกาแฟของผูบริ โภค้ ความถี่ จานวน (คน) ร้อยละ เดือนละครั้ง 37 18.05 2 สัปดาห์ครั้ง 21 10.24 สัปดาห์ละครั้ง 34 16.59 2 – 3 วันครั้ง 23 11.22 ทุกวัน 44 21.46 นาน ๆ ครั้ง 46 22.44 รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นาน ๆ ครั้งจึงเข้าไปใช้บริ การร้าน ้กาแฟ โดย คิดเป็ นร้อยละ 22.44 รองลงมาเป็ นกลุ่มที่เข้าไปใช้บริ การร้านกาแฟทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 21.46และเข้าไปใช้บริ การเดือนละครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 18.05 ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแหล่งที่ผบริ โภคนิยมดื่มกาแฟ ู้แหล่งบริ โภค จานวน (คน) ร้อยละร้านแบล็คแคนยอน 63 30.74ชงดื่มเอง 55 26.83ร้านสตาร์บค ั๊ 34 16.56ร้านสะดวกซื้อ 22 10.73
 6. 6. แหล่งบริ โภค จานวน (คน) ร้อยละร้านนายตี้โฟร์ 11 5.37ร้านกาแฟโบราณ 6 2.93ร้านบ้านใร่ กาแฟ 5 2.44ร้านคอฟฟี่ ทูเดย์ 5 2.44ร้านคอฟฟี่ บอย 2 0.98ร้านดอยตุง 2 0.98รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟที่ร้านแบล็คแคนยอนคิดเป็ นร้อยละ 30.74 รองลงมา ้ชงดื่มเองไม่นิยมดื่มที่ร้านคิดเป็ นร้อยละ 26.83 และนิยมดื่มกาแฟที่ร้านสตาร์บค คิดเป็ นร้อยละ 16.56 ั๊ 4. รูปแบบการตกแต่งร้ านกาแฟที่ผ้บริโภคชอบ ูตารางที่ 10 แสดงจานวนผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามพฤติกรรมทางด้านความชอบการตกแต่ง ้ร้านรู ปแบบการตกแต่ง จานวน (คน) ร้อยละสมัยใหม่ 94 45.86ไทยโบราณ 79 38.54ยุโรป 16 7.80ไม่แน่นอน 16 7.80รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบร้านกาแฟที่มีการตกแต่งแบบสมัยใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 45.86 ้รองลงมาชอบร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบไทยโบราณ คิดเป็ นร้อยละ38.545. สู ตรกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่มตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของสูตรกาแฟที่ผบริ โภคนิยมดื่ม ู้สูตรกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละคาปูชิโน่ 76 37.07เอสเพรสโซ่ 38 18.53มอคค่า 37 18.05ลาเต้ 20 9.75ชงดื่มเอง 19 9.27
 7. 7. สูตรกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละกาแฟตามยีหอร้าน ่ ้ 11 5.37บราซิล 2 0.98กาแฟโบราณ 2 0.98รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟคาปูชิโน่ คิดเป็ นร้อยละ 37.07 รองลงมานิยมดื่ม ้กาแฟเอสเพรสโซ่ คิดเป็ นร้อยละ 18.53 และกาแฟมอคค่า คิดเป็ นร้อยละ18.056. ลักษณะของกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่มตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของลักษณะกาแฟที่ผบริ โภคนิยมดื่ม ู้ลักษณะของกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละกาแฟร้อน 121 59.02กาแฟเย็น 75 36.59โอเลี้ยง 9 4.39รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟร้อน คิดเป็ นร้อยละ59.02 รองลงมานิยมดื่มกาแฟ ้เย็น คิดเป็ นร้อยละ 36.597. รสชาติกาแฟที่ผู้บริโภคกาแฟนิยมดื่มตารางที่ 13 แสดงจานวนผูตอบแบบสอบถามจาแนกตามพฤติกรรมทางด้านความชอบในรสชาติ ้กาแฟรสชาติกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละรสมัน 72 35.12รสขม 60 29.27รสชาติกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละรสหวาน 45 21.95รสกลมกล่อม 28 13.66รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟที่รสชาติมน คิดเป็ นร้อยละ 35.12 รองลงมานิยม ้ ักาแฟที่รสชาติขม คิดเป็ นร้อยละ 29.27 และนิยมกาแฟที่รสชาติหวานคิดเป็ นร้อยละ 21.95
 8. 8. 8. สิ่งที่ผู้บริโภคเห็นว่าได้ รับจากการบริโภคกาแฟตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของสิ่งที่ผบริ โภคเห็นว่าได้รับจากการบริ โภคกาแฟ ู้สิ่งที่ผบริ โภคได้รับ ู้ จานวน (คน) ร้อยละลดอาการง่วงนอน 132 64.39อาการติดกาแฟ 22 10.73คลายเครี ยด 18 8.78เพิ่มความสดชื่นคล่องแคล่วว่องไว 17 8.29ดาเนินตามค่านิยมของสังคม 16 7.81รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่ตนเองได้รับจากการบริ โภคกาแฟคือลดอาการง่วงนอน ้คิดเป็ นร้อยละ 64.39 รองลงมาคืออาการติดกาแฟ คิดเป็ นร้อยละ 10.739. ธุรกิจเสริมที่เหมาะสมสาหรับร้ านกาแฟในความเห็นของผู้บริโภคตารางที่ 15 จานวนและร้อยละของธุรกิจเสริ มที่เหมาะสมสาหรับร้านกาแฟในความเห็นของผูบริ โภค ้ธุรกิจเสริ ม จานวน (คน) ร้อยละขายเบเกอร์รี่ 154 75.12ขายหนังสือ 27 13.17บริ การอินเตอร์เน็ท 22 10.73บริ การอื่น ๆ 2 0.98รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจเสริ มที่เหมาะสมสาหรับร้านกาแฟคือขายเบเกอร์รี่ ้คิดเป็ นร้อยละ 75.12 รองลงมาคือร้านขายหนังสือ คิดเป็ นร้อยละ 13.17และบริ การร้านอินเตอร์เน็ท คิดเป็ นร้อยละ 10.7310. วัตถุประสงค์อนในการไปใช้ บริการร้ านกาแฟ ื่ตารางที่ 16 จานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์อื่นในการไปบริ การร้านกาแฟวัตถุประสงค์ จานวน (คน) ร้อยละเป็ นสถานที่นดพบ ั 101 49.27อ่านหนังสือ 65 31.71เจรจาธุรกิจ 21 10.24นังเล่นผ่อนคลาย ่ 11 5.37เล่นอินเตอร์เน็ท 7 3.41รวม 205 100.00
 9. 9. * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอกจากการดื่มกาแฟแล้ววัตถุประสงค์ในการไปใช้บริ การ ้ร้านกาแฟยังเพื่อเป็ นสถานที่นดพบ คิดเป็ นร้อยละ 49.27 รองลงมาคือการใช้เป็ นสถานที่นงอ่านหนังสือ คิด ั ั่เป็ นร้อยละ 31.7111. ช่ วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ผบริ โภคนิยมดื่มกาแฟ ู้ช่วงเวลาในการบริ โภคกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละช่วงเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปทางาน 95 32.31ช่วงเช้าในเวลาทางาน 71 24.15ช่วงเที่ยง 32 10.89ช่วงบ่าย 73 24.83ช่วงเย็นถึงกลางคืน 18 6.12ก่อนนอน 5 1.70รวม 294 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟในช่วงเวลาเช้าหลังตื่น ้นอน หรื อก่อนไปทางาน คิดเป็ นร้อยละ 32.31 รองลงมาเป็ นช่วงบ่าย คิดเป็ นร้อยละ 24.83 และในช่วงเช้าเวลาทางาน คิดเป็ นร้อยละ 24.1512. พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกหากไม่ได้ ดื่มกาแฟตารางที่ 18 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ผบริ โภคแสดงออกหากไม่ได้ดื่มกาแฟ ู้พฤติกรรม จานวน (คน) ร้อยละเฉย ๆ 116 56.58ง่วงนอน 47 22.93หงุดหงิด 22 10.73เชื่องช้า หรื อเซื่องซึม 20 9.76รวม 205 100.00 * พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ หากไม่ได้ดื่มกาแฟ คิด ้เป็ นร้อยละ 56.58 รองลงมารู้สึกง่วงนอนหากไม่ได้ดื่มกาแฟ คิดเป็ นร้อยละ 22.93 และรู้สึกหงุดหงิด คิดเป็ นร้อยละ 10.73
 10. 10. ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภค1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สาหรับการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภคพบว่าผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ ้ ้ตัดสินใจบริ โภคกาแฟด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจาณาแต่ละปัจจัยพบว่าผูตอบแบบสอบถามจะพิจารณา ้เมล็ดกาแฟที่นามาใช้ตองมีคุณภาพสูงเป็ นอันดับ 1 อันดับ 2 คือการเอาใจใส่และบริ การที่ดีต่อลูกค้า ้อันดับ 3 คือการได้รับสินค้าภายใน 10 นาทีหลังจากสังซื้อ อันดับ 4 คือการใช้เครื่ องเซรามิคเป็ น ่ภาชนะในการบรรจุ อันดับ 5 คือการใช้แก้วใสทรงต่าง ๆ เป็ นภาชนะในการบรรจุ และพิจารณาชื่อเสียงของร้านเป็ นอันดับสุดท้าย2 ปัจจัยด้านราคา ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านราคาสาหรับการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภคพบว่าผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ ้ ้ตัดสินใจบริ โภคกาแฟด้านราคา เมื่อพิจาณาแต่ละปัจจัยพบว่าผูตอบแบบสอบถามจะพิจารณาร้าน ้ขายกาแฟต้องมีป้ายแจ้งราคาที่ชดเจนเป็ นอันดับ 1 อันดับ 2 คือกาแฟควรจาหน่ายในราคาแก้วละไม่ ัเกิน 25 บาท อันดับ 3 คือกาแฟควรจาหน่ายในราคาแก้วละไม่เกิน 75 บาท และกาแฟควรจาหน่ายในราคาแก้วละ 100 บาทขึ้นไปเป็ นอันดับสุดท้าย3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภค พบว่าผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคกาแฟ ้ ้ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่าผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกใช้บริ การ ้ร้านที่อยูติดถนนเป็ นอันดับ 1 อันดับ 2 สะดวกใช้บริ การร้านที่อยูในห้างสรรพสินค้า อันดับ 3 สะดวกใช้ ่ ่บริ การร้านที่อยูในปั๊มน้ ามัน อันดับ 4 การโฆษณาทางป้ ายประกาศมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ อันดับ ่5 การโฆษณาทางโทรทัศน์มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ อันดับ 6 การโฆษณาทางสิ่งพิ่มพ์ต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาทางวิทยุมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ทมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์เป็ นอันดับสุดท้าย4. ปัจจัยทางด้านกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาดสาหรับการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภค พบว่าผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริ โภค ้ ้กาแฟด้านกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด เมื่อพิจาณาแต่ละปัจจัยพบว่า ผูตอบแบบสอบถามจะพิจาณาเรื่ อง ้
 11. 11. การลดราคาเป็ นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 คือการแจกของแถม อันดับ 3การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรื อลดราคาและการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลเป็ นอันดับสุดท้ายสรุปผลการศึกษา1. ข้อมูลทัวไปของผูบริ โภค ่ ้ผูบริ โภคกาแฟที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม ้ที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรีรองลงมาคือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ ปวช. ส่วนมากมีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริ ษท รายได้ ัเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท2. พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟผูบริ โภค ้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริ โภคกาแฟในเรื่ องปริ มาณการบริ โภคกาแฟเฉลี่ยต่อวันระหว่าง 1 – 3แก้ว ส่วนใหญ่นาน ๆ ครั้งถึงเข้าใช้บริ การร้านกาแฟ รองลงมาเป็ นกลุ่มที่ไปใช้บริ การร้านกาแฟสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง โดยร้านกาแฟที่ผบริ โภคไปใช้บริ การมากที่สุดคือ ร้านแบล็คแคนยอน รองลงมาคือร้านสตาร์ ู้บัคส์ สาหรับรู ปแบบการตกแต่งร้านกาแฟที่ผบริ โภคกลุ่มนี้ชอบมากที่สุด คือ การตกแต่งแบบสมัยใหม่ ู้รองลงมาเป็ นการตกแต่งแบบไทยโบราณ ในส่วนของสูตรดื่มมากที่สุดคือ กาแฟคาปูชิโน่ รองลงมาคือกาแฟเอสเพรสโซ่ และกาแฟมอคค่าตามลาดับ โดยส่วนมากมักนิยมดื่มกาแฟร้อน และรสชาติที่นิยมดื่มจะเป็ นรสชาติมนมากที่สุด รองลงมาคือรสขมผูบริ โภคส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากการบริ โภคกาแฟคือ การ ั ้ลดอาการง่วงนอน สาหรับธุรกิจเสริ มที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับร้านกาแฟในความเห็นของผูบริ โภคกลุ่มนี้คือ การขายเบเกอร์รี่ ้รองลงไปคือการขายหนังสือ ในส่วนของวัตถุประสงค์อื่นในการไปใช้บริ การร้านกาแฟของผูบริ โภคคือ การใช้เป็ นสถานที่นดพบ รองลงไปคือการนังอ่านหนังสือ ช่วงเวลาที่ผบริ โภคนิยมดื่ม ้ ั ่ ู้กาแฟมากที่สุดคือ ช่วงเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปทางาน รองลงมาคือช่วงบ่าย และช่วงเช้าในเวลาทางานตามลาดับ โดยหากไม่ได้ดื่มกาแฟผูบริ โภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉย ๆ แต่มีกลุ่มรอง ้ลงไปที่รู้สึกง่วงนอน3. ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภค ้3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ผตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสินใจบริ โภคกาแฟ ู้ในระดับมีผลมากที่สุด คือ เมล็ดกาแฟที่นามาใช้ตองมีคุณภาพสูง การเอาใจใส่และบริ การที่ดีแก่ลกค้า การ ้ ูได้รับสินค้าภายใน 10 นาที หลังสังซื้อ การใช้เครื่ องเซรามิคมาเป็ นภาชนะในการบรรจุกาแฟ ่
 12. 12. 3.2 ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านราคาที่ผตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสินใจ ู้บริ โภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ ร้านกาแฟต้องมีป้ายแจ้งราคากาแฟที่ชดเจน เรื่ องราคากาแฟแก้ว ัละไม่เกิน 25 บาท3.3 การจัดจาหน่ายปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายมีผตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการ ู้ตัดสินใจบริ โภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ ที่ต้งของร้านกาแฟอยูติดถนน ร้านกาแฟอยูใน ั ่ ่ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟอยูในปั๊มน้ ามัน ่3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดที่ผตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญ ู้ในการตัดสินใจบริ โภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ เรื่ องการลดราคา การแจกของแถม การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรื อลดราคา เรื่ องการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ3.5 การเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจบริ โภคกาแฟของผูบริ โภคปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจัยมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ ้บริ โภคกาแฟของกลุ่มผูบริ โภคเป็ นลาดับแรกคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด รองลงมาคือปัจจัยด้าน ้ผลิตภัณฑ์ ลาดับ 3 คือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านราคามีความสาคัญเป็ นลาดับสุดท้าย
 13. 13. เอกสารอ้างอิง เอกสารงานวิจยพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบริ โภคในเขตเมืองพัทยา ั ้ คุณณัฐวรรณ โสมาศรี รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริ หารทัวไป)่ วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มิถุนายน 2549สมาชิกในกลุ่ม1. นาย ขจรวุฒิ อาษาสิ งห์ 540109110742. นาวสาว สุภาดา ขันสมบัติ 540109110803. นางสาวพรพิมล กรมแสง 540109110804. นาวสาวณฐวรรณ ้ กุงหล้า 54010911110

×