ภาพรวม    ภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟในช่วงระยะเวลา 3– 4 ปี ที่ผ่านมานี้ ธุรกิจร้านกาแฟ มี   อัตราการเติบโตรวดเร็ วอย่างเ...
ข้อมูลเปรียบเทียบการบริโภคกาแฟ                   ปริ มาณการดื่มกาแฟ: ปี          700700    ...
วิธีการศึกษา   ในการศึกษาครังนี้เป็ นการวิจยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้          ้       ัแบบสอบถา...
ข้อมูลทัวไปของผู้บริโภค            ่1. เพศเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.02 เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 40.982. อายุอายุ20 ...
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค      บริโภควันละ 1 แก้ ว         เป็ นร้ อยละ 44.88O 1 ปริ มาณการบริ โภคกา...
แหล่งที่ผ้บริโภคนิยมดื่มกาแฟ            ู      ร้ านแบล็คแคนยอน         ร้ อยละ 30.74ชงดื่มเอง ...
รสชาติกาแฟทีผบริโภคกาแฟนิยมดื่ม      ่ ู้ รสชาติมัน               คิดเป็ นร้ อยละ 35.12 รสชาติขม   ...
พฤติกรรมทีผบริโภคแสดงออกหากไม่ได้ด่มกาแฟ            ่ ู้           ื      รู้ สึกเฉย ๆ หากไม่ ไ...
ปัจจัยด้านราคา  ร้ านกาแฟต้ องมีปายแจ้ งราคากาแฟทีชดเจน เรื่องราคากาแฟแก้ วละไม่เกิน 25 บาท           ้    ...
เอกสารอ้างอิงเอกสารงานวิจยพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบริ โภคในเขตเมืองพัทยา      ั                 ้...
Thank you.
สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่ม 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่ม 1

3,547 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่ม 1

 1. 1. ภาพรวม ภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟในช่วงระยะเวลา 3– 4 ปี ที่ผ่านมานี้ ธุรกิจร้านกาแฟ มี อัตราการเติบโตรวดเร็ วอย่างเห็นได้ชด สาเหตุหลัก ๆ อาจสื บเนื่องมาจากธุรกิจร้านกาแฟราย ัใหญ่ ๆจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ เช่น ซูซูกิ สตาร์บคส์ สภาพดังกล่าวสร้างความ ั ัคึกคักและตื่นตัวให้กบวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็ นอย่างมาก ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม คนไทยนิยมดื่มกาแฟสาเร็ จรู ปกันเป็ นส่ วนใหญ่ปั จจุบน คนไทยได้หนมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคัวบด ที่มีการตกแต่งร้านให้หรู หราทันสมัย ั ั ่สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์สาหรับการดื่มกาแฟมากขึ้น จากผลการสารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยในปี พ.ศ. 2545โดยศูนย์วจยกสิ กรไทยพบว่า คนไทยยังมีอตราการดื่มกาแฟ ิั ัต่อคนต่ามาก
 2. 2. ข้อมูลเปรียบเทียบการบริโภคกาแฟ ปริ มาณการดื่มกาแฟ: ปี 700700 ไทย 500 ญี่ปน ุ่600 อเมริ กา500400300 200200 อเ…100 ญี่ปน ุ่ ไทย 0
 3. 3. วิธีการศึกษา ในการศึกษาครังนี้เป็ นการวิจยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้ ้ ัแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรศึกษา ่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรศึกษาสาหรับการวิจยในครั้งนี้ เป็ นกลุ่มผูบริ โภคกาแฟในเขตเมืองพัทยา ั ้ ่จังหวัดชลบุรี และเนื่ องจากจานวนผูบริ โภคกาแฟที่อาศัยอยูในเขตเมืองพัทยามีจานวนมาก ้และยังไม่สามารถกาหนดจานวนได้แน่นอน ดังนั้นในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาศึกษาในครั้งนี้จะกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 210ตัวอย่าง โดยในการสุ่ มตัวอย่างขึ้นมาศึก ษาใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidential sampling)หลังจากเก็บแบบสอบถามพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้รวมทั้งสิ้น205 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 97.62
 4. 4. ข้อมูลทัวไปของผู้บริโภค ่1. เพศเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.02 เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 40.982. อายุอายุ20 – 29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.78อายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.32อายุระหว่าง 40 – 49ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.633. อาชีพพนักงานบริ ษท คิดเป็ นร้อยละ51.71 ัอาชีพข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 20.49ประกอบธุ รกิจส่วนตัวคิดเป็ นร้อยละ 11.22
 5. 5. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค บริโภควันละ 1 แก้ ว เป็ นร้ อยละ 44.88O 1 ปริ มาณการบริ โภคกาแฟเฉลี่ยต่ อวันบริ โภควันละ 2 ถึง 3 แก้ว คิดเป็ นร้อยละ 39.02- ความถี่ในการเข้ าใช้ บริการร้ านกาแฟ นาน ๆ ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 22.44ใช้บริ การร้านกาแฟทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 21.46ใช้บริ การเดือนละครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 18.05
 6. 6. แหล่งที่ผ้บริโภคนิยมดื่มกาแฟ ู ร้ านแบล็คแคนยอน ร้ อยละ 30.74ชงดื่มเอง ร้อยละ 26.83ร้านสตาร์บค ั๊ ร้อยละ 16.56สู ตรกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดืม ่ กาแฟคาปูชิโน่ ร้ อยละ 37.07เอสเพรสโซ่ ร้อยละ 18.53กาแฟมอคค่า ร้อยละ18.05
 7. 7. รสชาติกาแฟทีผบริโภคกาแฟนิยมดื่ม ่ ู้ รสชาติมัน คิดเป็ นร้ อยละ 35.12 รสชาติขม คิดเป็ นร้อยละ 29.27 รสชาติหวาน ร้อยละ 21.95ช่ วงเวลาที่ผ้ ูบริโภคนิยมดื่มกาแฟ เช้าหลังตื่น/ก่อนไปทางาน ร้อยละ32.31 ช่วงบ่าย ร้อยละ 24.83 เช้าเวลาทางาน ร้อยละ 24.15
 8. 8. พฤติกรรมทีผบริโภคแสดงออกหากไม่ได้ด่มกาแฟ ่ ู้ ื รู้ สึกเฉย ๆ หากไม่ ได้ ดื่มกาแฟ ร้ อยละ 56.58รู ้สึกง่วงนอนหากไม่ได้ดื่มกาแฟ ร้อยละ 22.93รู ้สึกหงุดหงิด ร้อยละ 10.73 ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผูบริโภค ้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เมล็ดกาแฟที่นามาใช้ตองมีคุณภาพสูง การเอาใจใส่และบริ การที่ดีแก่ลูกค้า การ ้ ได้รับสิ นค้าภายใน 10 นาที หลังสังซื้อ การใช้เครื่ องเซรามิคมาเป็ นภาชนะในการ ่ บรรจุกาแฟ
 9. 9. ปัจจัยด้านราคา ร้ านกาแฟต้ องมีปายแจ้ งราคากาแฟทีชดเจน เรื่องราคากาแฟแก้ วละไม่เกิน 25 บาท ้ ่ัการจัดจาหน่ ายคือ ที่ตงของร้ านกาแฟอยูติดถนน ร้ านกาแฟอยูในห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกาแฟอยูในปั๊ มน ้ามัน ั้ ่ ่ ่ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาดเรื่องการลดราคา การแจกของแถม การใช้ คปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคา ู เรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
 10. 10. เอกสารอ้างอิงเอกสารงานวิจยพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบริ โภคในเขตเมืองพัทยา ั ้ คุณณัฐวรรณ โสมาศรี รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริ หารทัวไป) ่ วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มิถุนายน 2549
 11. 11. Thank you.

×