Tapong OTOS info

873 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
873
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tapong OTOS info

  1. 1. สรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้การบริการ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตะพงจากประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลตะพงจานวน 1000 คน เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49 อายุ 0-20 ร้อยละ -อายุ 21-40 ร้อยละ 35อายุ 40-60 ร้อยละ 57อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8การศึกษา ป.4 ร้อยละ 4ป.6 ร้อยละ 36ม.3 ร้อยละ 23ม.6/ปวช. ร้อยละ 25ปวส. ร้อยละ 6 ป.ตรี ร้อยละ 6ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการบริการรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน EMS ในเขตตาบลตะพงทราบ ร้อยละ 89 ไม่ทราบ ร้อยละ 11
  2. 2. * ท่านเคยรับบริการจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลตะพง หรือไม่ เคย ร้อยละ 11 ไม่เคย ร้อยละ 89* ท่านทราบได้อย่างไรว่ามีบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินEMS อบต.ตะพง - ป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 51 นามบัตร ร้อยละ 13 - กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.หรือบุคคลอื่นๆ ร้อยละ 23 - วิทยุ,โทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 13 - อื่นๆ -* ท่านมีความพึงพอใจกับการให้การบริการรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินEMS อบต.ตะพงระดับใด พอใจมากที่สุด ร้อยละ 9 พอใจมาก ร้อยละ 53 พอใจ ร้อยละ 33 พอใจเล็กน้อย ร้อยละ 4 ไม่พอใจ -* ท่านคิดว่าการให้บริการรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ ควรดาเนินการต่อ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ควรงดดาเนินการต่อ -
  3. 3. ข้อเสนอแนะ• เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง• น่าจะมีการจัดตั้งศูนย์การให้บริการในแต่ละหมู่บ้าน• ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ เพื่อติดต่อให้กับแต่ละหมู่บ้าน• การประสานงานและแจ้งข่าวสาร
  4. 4. ป้ายประชาสัมพันธ์
  5. 5. นามบัตร

×