ศิริอร สินธุ

ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido
l.ac.th
เป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรฉุกเฉิน

   ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido
   l.ac.th
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการฉุกเฉิน              (Human
Resource For ER)

 P ritie fo 2 1… 0
  rio s r 0
  Incre...
ผู้ทรง
        คุณวุฒิ
        ผู้เชียวชาญ
           ่
ทักษะพิเศษ
       ชำานาญการ
 ระดับ...
การขยายกรอบแนวคิด การบริหารจัดการเชิง
นโยบาย เพื่อ                การ
    จัดบุคคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน Do...
ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 2550
  “การเจ็บป่วยฉุกเฉิน” ...
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำาหนดในการ
รักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภมิคุ้มกันโรค 2545
  ...
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบ
วงกรมฯ มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็...
หลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของ
 พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
 และตติยภูมิ 2548 (ราชกิจจานุเบก...
ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

     1. มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมกู้ชพชั้นสูงประจำาที่
                   ...
การพัฒนาบุคลากรพยาบาล
1. พยาบาลวิชาชีพ
   หลักสูตร ALS            (มีแล้ว)
   หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน   ...
ความพิเศษ พยาบาลและผู้
ปฏิบติการฉุกเฉิน
  ั
    high-speed detection

    maintain and


    high-speed passing...
สมรรถนะพิเศษ พยาบาลและผู้
ปฏิบติการฉุกเฉิน
  ั

    Safe life and
   

    Safe limb
     ศิริอร สิ...
คุณลักษณะพิเศษ พยาบาลและผู้
ปฏิบติการฉุกเฉิน
  ั

      Train ยาก
     
      อายุ ก ารใช้ ง านสั ้ น
  ...
การธำารง
 รักษาศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม
มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
บุคลากร

 นโยบาย และระบบการจัดการ

 ผู้จัดการ

 วิธีพิเศษเฉพาะบุคคล


   ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม
   มหิดลnsss...
Tips for staff Retention


 ผลของการธำารงรักษาบุคคลากรที่ดี
  
   s keho e s tis c n,
   ta   ld rs a fa tio
 ...
Top ten reasons to leave.
 ขาดความศรัทธาในผู้  ชัวโมงการทำางาน
             ่
 ร่วมงาน
 ไม่ได้รับการยอมรับ ...
ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร
1. บุคลากรต้องการ                     2 คุณภาพของผู้
 ความชัดเจนว่าถูก  ...
ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร
  ways to retain a great employee.
                            ...
ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร
 . ความเป็นธรรม
 5                     6. Thee s s to s lve a theo s
 ...
ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร
  ways to retain a great employee.
                            ...
ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร                             Top ten ways to retain a great emplo...
ผู้ทรง
        คุณวุฒิ
        ผู้เชียวชาญ
           ่
ทักษะพิเศษ
       ชำานาญการ
 ระดับ...
RECRUITMENT
                                            ATTRITION
Pre-service t...
RECRUITMENT                                 ATTRITION
  Train:
  - Meet demand
  - Skil...
Human resource management
   Es b hm nt –s ffingno s
    ta lis e   ta     rm ;
   HR infos te ;
      ...
Health sector = service delivery industry =
people at the beginning & end
      ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม
 ...
Ensure efficiency in HR management
 Ma g m nt a le d rs w rks pw so a dfo
  na e e nd a e hip o ho a rg nize r
 he d o...
Human Resources Management

 Within this domain,
  theMa g r isale d r w isa leto e c ly re ruit
      na e   ...
Core Competency:
  knowledge and abilities to provide effective supervision for staff working within
   ac m unity-b ...
Core Competency
  .Kno le g a a ilitie toe uree ie a e c
    w d e nd b   s ns   ffic nt nd ffe tivefina ia
   ...
Financial incentives

“The experience shows that providing
financial incentives on their own often
 has limited impact, a...
When Thomas Edison invented the light bulb,
he tried over 2000 experiments before he got
it to work...
      ศิร...
nd rete
              ntion
       ent a
Staff d
    evelopm

                   ...
Q& A


ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido
l.ac.th
Tha yo
              nk u

ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido
l.ac.th
Extend:
 Op o
  p rtunity fo m rep o leto
        r o ep
 p rtic a in ER s rvic b o ringm re
 a ip te    e...
Recruit
 Se ac lle ingg a :
   t ha ng    ol
   Ho d yo fe l w n yo s ealo o no g w g a
    w o u e he u e  ...
Retain the Current Staffs
 Me b rsa thelifeb o o a EM s ff
  m e re     lo d f n    ta
 Them st va d a s t is ...
Induct new staff members properly
 Signific nt c re o
     a e m ny
 P vid (o tio )
  ro e p ns
  ER Lib ry
  ...
Educate the New Staff Member
 Mo t m m e w le vew rene r re lly ha ER
  s e b rs ho a  e  ve a    ve
 e uc tio...
Educate the New Staff Member
 s e a p g mo eaye r/m nth
  p c il ro ra nc   a o
 Go ds e ke
   o p a rs
 Am a s d ...
Revitalize
   Eva tec nt lo is s
    lua urre   g tic
   Dra up ad m g p p file
    w   e o ra hic ro
  ...
Revitalize
   Invig ra p g m a a tivitie
     o te ro ra s nd c   s
    fo uso s rvic p je tstha m keavita
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TAEM11: 03 Ems Retaining Of Staff

1,959 views

Published on

ศิริอร

Published in: Health & Medicine, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TAEM11: 03 Ems Retaining Of Staff

 1. 1. ศิริอร สินธุ ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 2. 2. เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรฉุกเฉิน ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 3. 3. ทรัพยากรบุคคลเพื่อการฉุกเฉิน (Human Resource For ER)  P ritie fo 2 1… 0 rio s r 0  Increase production of health professionals  Ens e uita led trib ure q b is utio o w rkfo e n f o rc  Ensure continuing professional development for all categories of ER staff  Re in he lth p fe s na fo q lity e e e y he lth ta a ro s io ls r ua m rg nc a c red live a e ry  Ensure efficiency in human resource management ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 4. 4. ผู้ทรง คุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ่ ทักษะพิเศษ ชำานาญการ ระดับอาวุโส พิเศษ อำานวย ชำานาญการ การระดับ ระดับ สูง บริหาร อำานวย ชำานาญงาน ปฏิบัติการ ระดับสูง บริหาร ระดับปฏิบัติ การระดับ ต้น ระดับต้น งาน Siriorn Sindhu nsssd@mahidol.ac.th
 5. 5. การขยายกรอบแนวคิด การบริหารจัดการเชิง นโยบาย เพื่อ การ จัดบุคคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน Downstream Entry: Upstream Workforce: Competency Availability Licensing/ certification Pool of Accreditation Training Institution Competence Strategically located Responsiveness eligible Recruitment ---------------- Selection ER served curriculum Recruitment Future performance Social barrier Compulsory Productivity reduction Life-long learning Enhancing workforce promotion performance Diversity Number External motivation Remunerations Internal motivation Exit Sense of belonging Social compatibility Migration Career choice Accountability Health and safety Networking Retirement Derived from WHR 2006 ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th Retention
 6. 6. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ 2550 “การเจ็บป่วยฉุกเฉิน” หมายความว่า การเจ็บป่วยทีเกิด ่ ขึ้นอย่างกะทันหันจำาเป็นต้องดำาเนินการช่วยเหลือและ การดูแลรักษาทันที และให้หมายความรวมถึงการ ปฐมพยาบาล การปฏิบัติและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และวิกฤต โดยเริ่มต้นตั้งแต่จุดเกิดเหตุ หรือจุดแรกพบผู้ ป่วย จนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการรักษาทีถูกวิธีจากแพทย์ ่ “การเจ็บป่วยวิกฤต” หมายความว่า การเจ็บป่วยทีมความ ่ ี รุนแรงถึงขั้นทีอาจทำาให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้ ่ ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 7. 7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำาหนดในการ รักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภมิคุ้มกันโรค 2545 ู (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนพิเศษ 114ง 22 พฤศจิกายน 2545) แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 ประเภท 1. ฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลือก่อนส่งต่อ 2. ผู้ป่วยทีต้องส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยการรักษา ่ จากหน่วยบริการขั้นสูง 3. ผู้เจ็บป่วยที่สามารถให้การรักษาได้ตาม ข้อกำาหนด ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 8. 8. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบ วงกรมฯ มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 “ด้านปัจจุบันพยาบาล ให้การพยาบาลเกี่ยวกับการได้ รับสารพิษ สัตว์มีพิษกัดต่อย แก้แพ้ยา เซรุ่มและวัคซีน การ เสียโลหิต ภาวะช็อก การเป็นลมหมดสติ หยุดหายใจ กระดูก หัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน ชัก จมนำ้า ไฟไหม้ นำ้าร้อนลวก ไฟฟ้าดูด สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก และกระเพาะ อาหาร และผู้ป่วยเจ็บหนัก” ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 9. 9. หลักเกณฑ์ขีดความสามารถและอัตรากำาลังของ พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 94ง 3 พฤศจิกายน 2548) ในระดับปฐมภูมิ มีโรงพยาบาลเวชปฏิบัติ วุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติ ขั้นสูงสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนทุกหน่วยบริการ ปฐมภูมิ หรือเวชปฏิบัติชุมชน หรือปริญญาโททางการ พยาบาลชุมชน ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 10. 10. ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 1. มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมกู้ชพชั้นสูงประจำาที่ ี ER ตลอดเวลา 1:10 2. มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำาในหน่วยบริการระดับ ทุติยภูมิและตติยภูมิทุกแห่ง 3. ควรมีพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมการ พยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน 4. ควรมีพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมการ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉุกเฉิน ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 11. 11. การพัฒนาบุคลากรพยาบาล 1. พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร ALS (มีแล้ว) หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน (มีแล้ว) หลักสูตร ป.โท (กำาลังพัฒนา) วุฒิบัตร (กำาลังพัฒนา) 2. เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรพิเศษ เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ (กำาลังพัฒนา) เตรียมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศให้สอดคล้องกับ พรบ. การแพทย์ฉุกเฉิน การปฏิบัติความร่วมมือกับสมาคมเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 12. 12. ความพิเศษ พยาบาลและผู้ ปฏิบติการฉุกเฉิน ั  high-speed detection  maintain and  high-speed passing on/ referal ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 13. 13. สมรรถนะพิเศษ พยาบาลและผู้ ปฏิบติการฉุกเฉิน ั  Safe life and   Safe limb ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 14. 14. คุณลักษณะพิเศษ พยาบาลและผู้ ปฏิบติการฉุกเฉิน ั  Train ยาก   อายุ ก ารใช้ ง านสั ้ น และ  ความก้ า วหน้ า ไม่ ชั ด เจน ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 15. 15. การธำารง รักษา ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 16. 16. บุคลากร นโยบาย และระบบการจัดการ ผู้จัดการ วิธีพิเศษเฉพาะบุคคล ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 17. 17. Tips for staff Retention ผลของการธำารงรักษาบุคคลากรที่ดี  s keho e s tis c n, ta ld rs a fa tio  p d tivity, ro uc  s tis d c w rke a re o a fie o o rs nd p rtings ff, ta e c ffe tives c s io p nninga uc e s n la nd  d e ly im e d d o a ep b d e rg niza na kno le g tio l w de a le rning nd a . ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 18. 18. Top ten reasons to leave.  ขาดความศรัทธาในผู้  ชัวโมงการทำางาน ่ ร่วมงาน  ไม่ได้รับการยอมรับ  งานเติบโต ผู้บริหาร นับถือ สพภไม่ราบรื่น ไม่หาทางออกของ  ขาดแรงบันดาลใจ ปัญหา . Downward spiral  โอกาสเรียนรูเพิ่ม ้ การเดินทาง น้อย ขาดการสื่อสาร . การแข่งขันที่ไร้  ถูกปฏิบัตแบบหมูมาก ิ ่ สาระ ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 19. 19. ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร 1. บุคลากรต้องการ  2 คุณภาพของผู้ ความชัดเจนว่าถูก บริหารสำาคัญในการ คาดหวังอะไร ธำารงคน . คนมักเบื่อ The quality of the supervision an employee receives is critical to employee retention การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร/ผู้ตรวจการมากกว่าเบื่อ องค์กร เป็น ความคาด  --ขาดความชัดเจน ว่าต้องการ หวังที่ไม่แน่นอน --ขาดความชัดเจนว่าจะพัฒนา เกิด unhealthy stress a ศักยภาพอย่างไร , satisfied employee knows clearly what is expected from him -- ขาดการ feedback การปฏิบัติ งาน ที่ชดเจน every day at C ng ha ing ั -- ขาดการระบุกรอบแนวคิด -- ในเรืองความก้าวหน้า ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th ่
 20. 20. ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร ways to retain a great employee. Top ten  4. การถูกใช้ทักษะและ  3 . การแสดงความเห็น ได้อย่างอิสระ ความสามารถเป็นพิเศษ  Do syo o a tio s lic id a a p vid a e e ur rg niza n o it e s nd ro e n nviro e in nm nt  Ta nt a s utiliza n isa the le nd kill tio no r w h p o lea c m rta lep vid fe d a k? hic e p re o fo b ro ing e b c  If s , e p ye so r id a , fe l fre to c izea c m it to o m lo e ffe e s e e ritic nd o m enviro e l fa to yo ke s ff s e in yo nm nta c r ur y ta e k ur c ntinuo im ro m nt. o us p ve e If no the t, y w rkp c . o la e b the to ue o findthe s lve c ns ntly "in tro le - until ite ir ng s r m e s o ta ub " the le ve y a .  A m tiva ds ff w ntstoc ntrib tow rk a a o te ta a o ute o re s o id o hiss e ificjo d s rip n. Ho m ny uts e f pc b e c tio w a p o lec uld c ntrib fa m retha the c ntly ep o o ute r o n y urre d? o  Yo jus ne d tokno the s u t e w ir kills ta nt a , le nd e e nc , a ta thetim tota intoit. xp rie e nd ke e p  If theo r o ta nt w sig re a s c dthis ffe f le a no d nd he ite a o re s n w s q he jo . In fa t, the s ne a o hy he uit r b c re o nitio tha theo a tio d n't w nt tota cg n t rg niza n id a ke a va g o he kno le g a c p b d nta e f r w d e nd a a ilitie he e s lp d p c ita he jo s a h. re ip te r b e rc ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 21. 21. ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร . ความเป็นธรรม  5  6. Thee s s to s lve a theo s . a ie t o , nd ne และเท่าเทียม. o t ffe tings ff re ntio , a ms a c ta te n re tools, time and training. Thee p ye m t ha theto ls tim m lo e us ve o , e a tra nd iningne e s ry tod the jo w ll c sa o ir b e –. ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 22. 22. ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร ways to retain a great employee. Top ten  7. Your best staffs, those staffs you want to retain,  8 A common placecomplaint or lament I hear . มีโอกาสในการเรียน d ไม่ uringa e inte wistha n xit rvie t รู้และเติบโตในงาน เคยรู้สึกว่าผู้ใหญ่ ทังความรู้และทักษะ ้ เห็นว่าเป็นคนสำาคัญ seek frequent opportunities to learn and grow in their careers, knowledge and skill. หรือมีตัวตนใน  W ut theo p rtunity to try ne o p rtunitie , s o c lle ing itho po w po s it n ha ng c m itte s a nd s m rsa re d a d c sb o , the fe l o m e , tte e ina nd a nd is us o ks y e หน่วย the w s g te y ill ta na .  A c re r-o nte , va de p ye m t e e nc g w a e rie d lue m lo e us xp rie e ro th  the staff never felt senior managers knew she existed. o p rtunitie w po s ithin yo o a tio ur rg niza n.  It'sac a to l tohe s ffsfe l ritic l o lp ta e w lc m d a kno le g da lo l. e o e , c w d e nd ya ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 23. 23. ทศวิธีในการธำารงรักษาบุคลากร Top ten ways to retain a great employee.  10ทีสำาคัญที่สุด. ต้อง . ่  9. ต้องไม่ทำาให้ รู้สึกเสมอว่าได้รับการ ยกย่อง ได้รับรางวัล และ รู้สึกว่าถูก ได้รับการชื่นชมยินดี มี คุกคามหน้าที่ ผลลัพธ์และความสำาเร็จ การงาน  . Fre ue q ntly s yingtha yo g e alo w y. a nk u o s ng a  . Und rs nd b ra e , tie toa c m lis e a e ta a le is s d c o p hm nts nd  Eve if yo kno la ffslo mif yo fa to m e p d tio n u w yo o u il e t ro uc n o s le g a , it isam ta to fo s d wthisinfo a n r a s o ls is ke re ha o rm tio a hie m nt, he re in s ff. c ve e lp ta ta w e p ye s It m ke the ne us no m tte ho yo ith m lo e . a s m rvo ; a r w u Ta alo k a yo o a tio ke o t ur rg niza n p s theinfo a n; no m tte ho yo e la the hra e rm tio a r w u xp in info a n, e n if yo rm tio ve u'rea s lute c rre t, yo b s s ff b o ly o c ur e t ta  การปกิบติที่ a c theb s ta nt, to . ั ttra t e t le o m m e w up a the re um s I'mno a vo a e b rs ill d te ir s e . t d c tingke pe ing s lid info a n a a fro p o le ho e r, think b fo yo o rm tio w y m e p , w ve e re u s ya a nythingtha m ke p o lefe l the ne dtos a h fo t a s ep e y e e rc r a the jo . no r b ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 24. 24. ผู้ทรง คุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ่ ทักษะพิเศษ ชำานาญการ ระดับอาวุโส พิเศษ อำานวย ชำานาญการ การระดับ ระดับ สูง บริหาร อำานวย ชำานาญงาน ปฏิบัติการ ระดับสูง บริหาร ระดับปฏิบัติ การระดับ ต้น ระดับต้น งาน Siriorn Sindhu nsssd@mahidol.ac.th
 25. 25. RECRUITMENT ATTRITION Pre-service training -Braindrain: loss vs -Clinical vs Managerial gain -Specialist vs polyvalent -Pension -Professional vs volunteer RETENTION DISTRIBUTION Monetary: salary vs allowances -Geo: rural vs urban Secondary: housing, transport, -Type: key-staff vs others communication, electrification, child -Level: central vs service delivery education, training opportunities etc. -Sector: public vs private HR management ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 26. 26. RECRUITMENT ATTRITION Train: - Meet demand - Skills mix - workplace policy - Internet based - Circular migration, braingain - Non-tradable skills & mgt. of migration - Source close to area of origin - End-of-Service payment & pension schemes - Private sector - Social franchising TA pooling “volunteers” RETENTION DISTRIBUTION - Monetary: salary vs allowances -Rural/remote incentives - Secondary: housing, transport, -Incentive packages: tutors, medical specialists communication, electrification, child -Collective performance bonus & reduced numbers education, training opportunities etc. -Public – Private mix ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม - HR management มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 27. 27. Human resource management  Es b hm nt –s ffingno s ta lis e ta rm ;  HR infos te ; ys m  C re r d ve p e a e e lo m nt;  Ps s o ting ;  Ho inga e c us nd le trific tio a n;  Tra p rt; ns o  C m unic tio o m a n;  P y-ro m na e e a ll a g m nt;  P rfo a ea p is l; e rm nc p ra a  In-s rvic tra e e ining . ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 28. 28. Health sector = service delivery industry = people at the beginning & end ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 29. 29. Ensure efficiency in HR management Ma g m nt a le d rs w rks pw so a dfo na e e nd a e hip o ho a rg nize r he d o ins a s f titutio . ns Lo is s(ve le , c m ute & itsa c s o s w re g tic hic s o p rs c e s rie ) e d trib d to Tra is ute iningInstitutio . ns Mid a a e o ye r re wm e sw rehe . ye r nd nd f a vie e ting e ld Bo rdo Go rno fo a ER Tra a f ve rs r ll iningP g m ro ra s e ta lis da w b ina ura din afe m nths s b he nd ill e ug te w o . ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 30. 30. Human Resources Management  Within this domain,  theMa g r isale d r w isa leto e c ly re ruit na e a e ho b ffe tive c a re in q lifie s ff tha he tom e thene d o the nd ta ua d ta t lp et es f s rvic . e e ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 31. 31. Core Competency:  knowledge and abilities to provide effective supervision for staff working within ac m unity-b s d a he lth o a tio o m a e nd a rg niza n.  knowledge and abilities to mentor and coach his or her staff to promote professional development.  knowledge of human resources managerial tools and has the ability to negotiate issues and mediate workplace conflict.  able to recruit and retain staff.  knowledge and abilities to promote a healthy work environment.  kno le g a a ilitie in fo w a im le e w d e nd b s llo ing nd p m ntingGe ra Ac e te Ac o rinc le . ne lly c p d c untingP ip s ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 32. 32. Core Competency  .Kno le g a a ilitie toe uree ie a e c w d e nd b s ns ffic nt nd ffe tivefina ia nc l m na e e o he lth p g m a s rvic s a g m nt f a ro ra s nd e e .   knowledge and abilities in planning, reporting and decision- making in a transparent manner.  understanding the components of health services, responding to institute/ community concerns and planning for emerging health needs.  able to demonstrate competence in financial management and ensure accountability to the institute/ community, Chief andCouncil and/or He lth Co m e a a fund rs a m itte /Bo rd nd e . ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 33. 33. Financial incentives “The experience shows that providing financial incentives on their own often has limited impact, and can be very expensive.” 1. Anderson & Rosenberg, 1990 2. Nigenda, 1997 3. Sempowski, 2004 ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 34. 34. When Thomas Edison invented the light bulb, he tried over 2000 experiments before he got it to work... ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 35. 35. nd rete ntion ent a Staff d evelopm = E+3R E xtend R ecruit R etain R evitalize ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 36. 36. Q& A ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 37. 37. Tha yo nk u ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 38. 38. Extend:  Op o p rtunity fo m rep o leto r o ep p rtic a in ER s rvic b o ringm re a ip te e e y ffe o o tio : p ns  Tim o d y e f a  Da o W e y f ek  Lo a n c tio  Op n C s ific tio e la s a ns ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 39. 39. Recruit  Se ac lle ingg a : t ha ng ol  Ho d yo fe l w n yo s ealo o no g w g a w o u e he u e w r ro th o l?  Do yo fe l e rg d a re lly c lle e ? u e ne ize nd a ha ng d  Re o nize cg ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 40. 40. Retain the Current Staffs  Me b rsa thelifeb o o a EM s ff m e re lo d f n ta  Them st va d a s t is itss ff m m e o lue s e ta e b rs  Nurturea g wthe s ff m m e hip nd ro ta e b rs ! ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 41. 41. Induct new staff members properly  Signific nt c re o a e m ny  P vid (o tio ) ro e p ns  ER Lib ry ra  C rtific teo Me b rs e a f m e hip  P Ba g , Ba r in, d e nne  P lic tio ub a ns ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์มมหิดลnsssd@mahido l.ac.th
 42. 42. Educate the New Staff Member  Mo t m m e w le vew rene r re lly ha ER s e b rs ho a e ve a ve e uc tio a the firs p c d ta n t t la e  Up to8 % o atyp a s ff m m e w nt to kno m re 0 f ic l ta e b rs a w o a o ER b ut ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 43. 43. Educate the New Staff Member  s e a p g mo eaye r/m nth p c il ro ra nc a o  Go ds e ke o p a rs  Am a s d ria Sc la , s ff e ha e , Inte tio l b s a o l ho rs ta xc ng s rna na p rtic a , a ip nts ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 44. 44. Revitalize  Eva tec nt lo is s lua urre g tic  Dra up ad m g p p file w e o ra hic ro  C m ileac s ific tio s o p la s a n urve lis y tingp fe s na ro s io l a tivitie c s  Areyo m kingfull us o a typ so s ff u a e f ll e f ta m m e hip e b rs ? ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th
 45. 45. Revitalize  Invig ra p g m a a tivitie o te ro ra s nd c s  fo uso s rvic p je tstha m keavita c n e e ro c t a l c ntrib n tothec m unity o utio o m  e ta lis g o w rkingre tio hip w the s b h od o la ns s ith lo a m d c l e ia  W t a theb s a s ts ha re et se ?  Exte io o s p rt w ree tingnuc us isw a ns n f up o he xis le ek ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ม มหิดลnsssd@mahidol.ac.th

×