Hospital to home_injury_prevention

803 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hospital to home_injury_prevention

 1. 1. ตัวอย่างการขับเคลื่อนการทางานในโรงพยาบาลโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่บ้านปลอดภัย
 2. 2.  เพื่อให้ความรู้ ทักษะป้องกันบาดเจ็บแก่ผู้ดูแลเด็ก ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดปัญหาบาดเจ็บซ้้าทั้งในผู้ป่วยเด็ก พี่น้องและเด็กในชุมชน
 3. 3. 1. เมื่อมีเด็กบาดเจ็บ admit ที่หอผู้ป่วย ให้พยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งในแบบฟอร์มรับ ปรึกษา2. เจ้าหน้าที่จะลงรายละเอียดและไปรับแบบฟอร์มรับปรึกษา และวางแผนให้มีการขึ้นเยี่ยม เพื่อเก็บข้อมูลและพบปะญาติผู้ป่วย และขออนุญาตและนัดวัน-เวลาการไปเยี่ยมที่บ้าน3. จัดท้าแบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน และวางแผนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อวิเคราะห์-ประเมินปัญหาการ บาดเจ็บ และเตรียมความรู้ส่งเสริมความปลอดภัยให้เหมาะสมแก่ผู้ดูแลเด็ก ครอบครัว ชุมชน4. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน โดยท้าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลครอบครัว ข้อมูลเหตุการณ์บาดเจ็บที่ เกิดขึ้น ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง และให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดซ้้า5. ติดตามผลรายบุคคล หลังเยี่ยมบ้าน6. ท้ารายงานรายบุคคล7. จัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายผล
 4. 4. ตัวอย่างถูกรถตู้ชนและทับสาเหตุของการบาดเจ็บรายนี้1.ผู้เลี้ยงดูหลักไปท้างาน และ ทิ้งเด็ก 3 คน อยู่กับน้า อายุ 17 ปีที่ไม่มีประสบการณ์เลี้ยง เด็ก เมื่อพาเด็กขึ้นรถตู้แล้ว ก็ทิ้งเด็กไว้ในรถ ส่วนตนเอง ลงทิ้งขยะ2.ลุง คนขับรถตู้ ติดเครื่องไว้ ขณะที่มีเด็ก และตนเองลงไป ท้าธุระ ขึ้นมาไม่ได้ถาม สตาร์ทรถทันที
 5. 5.  Drowning  RTA  Fall or crush  Animal Bite Electrocution  Suffocation  Poison  Weapon
 6. 6. ตัวอย่างขับเคลื่อนการทางานในพื้นที่โรงเรียนปลอดภัยและนโยบายโรงเรียนปลอดภัย การรับรองโรงเรียนปลอดภัย
 7. 7. ระบบการจัดการความปลอดภัยตามคู่มือโรงเรียนปลอดภัย กระบวนการ วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ/เอกสาร จัดทีมรับผิดชอบ การพัฒนากลุ่มความปลอดภัยในโรงเรียน คาสั่งแต่งตั้ง (หน้า 4-5) สารวจปัญหา การค้นหาปัญหา (หน้า 5-9) แบบบันทึกการเดินสารวจ (หน้า 8) อื่น ๆ เช่น แบบสารวจการใช้จักรยานยนต์(น.14) มุ่งสร้างความปลอดภัย 6 ด้าน แบบตรวจความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น วิธีสร้างความปลอดภัย (น. 5) (หน้า 17-23)ดาเนินการสร้างความปลอดภัย ดาเนินการตามแผน ฯ คู่มือความปลอดภัยของโรงเรียน บันทึกการบาดเจ็บ มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น แบบบันทึกการบาดเจ็บ(หน้า 10-11) วิเคราะห์และปรับปรุง (หน้า 9-12) บันทึกพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ดาเนินกิจกรรมความปลอดภัย - อย่างต่อเนื่อง (หน้า 23-23)ประเมินผลประจาเดือน/ ภาค/ ปี รายงานประจาเดือน/ ภาค/ ปี
 8. 8. ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน คือ1. สิ่งแวดล้อมกายภาพ2. ระบบคุ้มครอง ภัยจากบุคคลและการท้าร้าย3. การเดินทางไปกลับโรงเรียน4. ความเสี่ยงในกิจกรรมการศึกษา5. หลักสูตรความปลอดภัย6. แผนฉุกเฉินในโรงเรียน
 9. 9.  14,718 students in total Can swim only 5,014 or 34.07 % Basic Water Safety Knowledge for Students
 10. 10. Before : use booster only 2% After: Education + safety day + lending , raised up 25%
 11. 11. 1. “ความปลอดภัยของนักเรียน” เป็นนโยบายส้าคัญ2. ด้าเนินการ ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง3. ก้าหนดแผนและขั้นตอนเป็นระบบ และมีคู่มือปฏิบัติ4. ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง5. มีหลักสูตร “จิตส้านึกความปลอดภัย”6. มีระบบการดูแลคุ้มครองเด็ก :โครงการป้องกัน ยาเสพติด และพฤติกรรมข่มขู่ รังแก นักเรียน7. ให้มีความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน8. การเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างถูกวิธี (safe route to school)9. การบันทึกข้อมูลอุบัติภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
 12. 12.  WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion ก้าหนดตัวชี้วัดการรับรองโรงเรียน ปลอดภัยไว้ 7 ข้อ เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาความปลอดภัยสู่ การรับรอง และใช้เป็นบทเรียนตัวอย่าง แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งเป็น การพัฒนานโยบายสร้างเสริมความ ปลอดภัยอีกทางหนึ่ง
 13. 13. เป้าหมาย1. เพื่อผลักดันให้ กระทรวงศึกษาธิการ ส.ศึกษา ท้องถิ่น สมศ. ก้าหนดรูปแบบและ วิธี ด้าเนินงาน รวมทั้งมีการ ติดตามตรวจสอบระบบการจัดการ ความปลอดภัยในโรงเรียน2. ขยายผลกลยุทธ์โรงเรียนปลอดภัย จากเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยน้า ร่องสู่โรงเรียนและองค์กรอื่นที่ เกี่ยวข้อง3. เพื่อน้าเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย ในระดับนานาชาติ มาเป็น เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจต่อ โรงเรียน และสร้างแรงผลักดันต่อ ผู้ก้าหนดนโยบายความปลอดภัย ในโรงเรียน
 14. 14. ตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยคณะอนุกรรมการวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ออกก้าลังกายสนาม
 15. 15.  Australian Standard: Playground Equipment for Park,School and Domestic Use, AS 1924-1981 .Standards Association of Australia. 80 Arthur Street, North Sydney, 2060. Australian Standard: Supervised Adventure Playgrounds, AS 2555-1982. Standards Association of Australia. 80 Arthur Street, North Sydney, 2060. Beckwith, Jay. Build your own playground. Boston : Houghton Mifflin Company, 1974. British Standard: Playground Equipment (EN 1176-1:1998 - EN 1176- 6:1998). BSI. 389 Chiswick High Road ,London W44AL. Consumer Product Safety Commission.”Soft contained play equipment safety safety checklist.” Availble : http://www.cpsc.gov ,2002. Consumer Product Safety Commission . Handbook for Public Playground Safety . Washington , DC 20207. Mitsuru Sanda. Design of children’s play enviroment. USA : McGraw Hill, 1976.
 16. 16.  ค้าสั่งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม เป็นสินค้าควบคุมฉลาก :ระบุวิธีการใช้งาน ค้า เตือน มีเอกสารคู่มือการติดตั้ง มีบทก้าหนดโทษ จัดท้าการตรวจคัดกรองสนามเด็กเล่นปลอดภัยและการรับรอง คู่มือสนามเด็กเล่นปลอดภัย การอบรม ฯลฯ
 17. 17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: ชฎาพร สุขสิริวรรณ suksiriwan@hotmail.com

×