Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ha and er

16,511 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ha and er

 1. 1. HA : การพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรวดี ศิรินคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
 2. 2. ขอบเขตเนื้อหา• ทิศทางแนวโน้มการพัฒนา• แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ• การพัฒนาคุณภาพแบบบูรณา 6 เส้นทาง
 3. 3. ทิศทางแนวโน้มการพัฒนา
 4. 4. Ideal Hospital : Future search conference• ระบบบริการที่เป็นอุดมคติ โดยการปรับ กระบวนทัศน์ และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ให้กับคนทางาน เกิดแรงบันดาลใจ มี ความคิดสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวาและมี จินตนาการสร้างในเรื่องดีๆ
 5. 5. ระบบคุณภาพแบบอุดมคติประกอบด้วย 5 S ได้แก่ • Safety minimal Risk ให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยง จน ยอมให้เกิดได้น้อยที่สุด • Standard Excellence มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน• Spirituality Humanistic Sensibility เน้นด้านมิติ ทางด้านจิตใจ มีสติปัญญาในการอยู่ร่วมกัน• Sufficiency Economy (Back to Basic Approach ) มี แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง• Sustainable ความยั่งยืน
 6. 6. BODY safety Mind CommunicationEnvironment Emphaty patient Drug Inner resource SpiritualClinical Hospital Emotional ICsafety Community Bio-medical Spiritual
 7. 7. SHA/Sustainable Accreditation AppreciativeHealing Environment Inner Resource Individual spiritual HA-HPH Humanized Approach Sufficiency Safety Hospital SpiritualBio-medical Community
 8. 8. Healing Environmentการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา เป็นการบูรณาการและสร้างความสมดุลย์ระหว่าง : • ความปลอดภัย การเรียนรู้ • ความเชื่อ วัฒนธรรม สังคมความเป็นอยู่ • ภูมิสถาปัตย์ (การตกแต่งด้วยแสง สี เสียง อุณหภูมิ ภาพศิลปะและธรรมชาติ ที่งดงาม ) • ความพอเพียง
 9. 9. Healing Environmentการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาจะช่วยเกี่ยวกับ:• ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพทางกาย จิตใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว• ลดความกังวล ความท้อแท ความเจ็บปวดของผู้ป่วยและญาติ• ลดหรือป้องกันการติดเชื้อ การเกิดอันตรายทางร่างกาย• สร้างความพึงพอใจ ประทับใจในบรรยากาศ สถานที่สิ่งแวดล้อม• ลดความเครียด สร้างความสุขในการทางาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
 10. 10. 5 Appreciative Inquiry Ap-pre’ci-ate, v., การให้คุณค่า (valuing); การรับรู้สิ่งดีที่สุดในผู้คนหรือในโลกที่อยู่รอบตัวเรา (recognizing the best in people or the world around us); การยืนยันจุดแข็ง ความสาเร็จ และศักยภาพที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (affirming past and present strengths, successes, and potentials); การสาเหนียกในสิ่งต่างๆ ที่ให้ชีวิตชีวาแก่ระบบที่มีชีวิต (to perceive those things that give life (health, vitality, excellence) to living systems In-quire’ (kwir), v., 1. การสารวจและค้นหา (the act of exploration and discovery). 2. ตั้งคาถาม เปิดใจเพื่อมองหาศักยภาพและความเป็นไปได้ใหม่ๆ (To ask questions; to be open to seeing new potentials and possibilities). 20
 11. 11. Steps of AI (US Navy)1. Discovery: ค้นหาสิ่งที่เป็นแก่นสารดีๆ ที่เป็นเรื่องราวเชิงบวก (positive core) ขององค์กร.2. Dream: จินตนาการในสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อองค์กรสามารถทาได้ดี ที่สุด.3. Design: ออกแบบ สร้างข้อเสนอที่กระตุ้น/ยั่วยุ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมของการตัดสินใจที่ได้รับการเสริมพลัง “เราเสริมพลัง ให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ธรรมดา โดยดูจากศักยภาพที่อยู่ในห้องนี้”4. Destiny: จุดหมายปลายทาง ช่วยผู้นาพัฒนาทักษะที่จาเป็น วาง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน เพื่อเคลื่อนไปข้างหน้า. 22
 12. 12. กระบวนการดูแลคนไข้ SPA Humanizedเป็นการใช้มุมมองของการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์การดูแลด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อข้อกาหนดต่างๆ ในมาตรฐาน ชี้ให้เห็นโอกาสที่จะมองหา รับรู้ และปรับปรุงวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เน้นทั้งคนและไข้ โดยมุ่งไปที่กลุ่มที่มีโอกาสเกิดปัญหาหรือมีความต้องการสูง เป็นการปฏิบัติที่อาจจะไปไกลเกินกว่าความคาดหวังของมาตรฐาน
 13. 13. Dream Content Method Humanized Healthcare HPH (Health Promoting Hospital) AppreciationSustainable HA (Hospital Accreditation) Accreditation Sufficiency Economy Spirituality Standards Safety SHA Sustainable Health Promotion & Healthcare Accreditation
 14. 14. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา
 15. 15. แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ1 Hospital Accreditation (HA) คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาตนเอง กระบวนการ การประเมินจากภายนอก การรับรองคุณภาพ เรียนรู้ (เยี่ยมสารวจ) การประเมินตนเอง ค่านิยมและแนวคิดหลัก -HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากผู้เยี่ยมสารวจ -มุ่งเน้นผู้ป่วยและสุขภาพ อะไรคือพฤติกรรมที่ผู้เยี่ยมสารวจไม่พึงปฏิบัติ -พัฒนาต่อเนื่อง 2
 16. 16. แนวคิดสาคัญของกระบวนการ HA
 17. 17. บันได 3 ขั้นสู่ HA วิสัยทัศน์: เป็นผู้นาทางด้าน ......ขั้นที่ 1 อุดรูรั่ว (ทางานประจาให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน)ขั้นที่ 2 ปรับทิศ (เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด)ขั้นที่ 3 เร่งความเร็ว (ผลล้พธ์ที่ดี มีวัฒนธรรม นามาตรฐานมาใช้) 18
 18. 18. ทาไมต้องบันได 3 ขั้นเพื่อทางานคุณภาพตามกาลังที่มีอยู่เพื่อจัดการกับสิ่งที่สาคัญและมีผลกระทบสูง ตั้งแต่เริ่มต้น และต่อเนื่องเพื่อการแข่งกับตัวเองเพื่อให้มีหลักชัยของความสาเร็จโครงการ UC คาดหวังให้ทุก รพ.มีคุณภาพ 19
 19. 19. ทาไมต้องใช้มาตรฐานนามาตรฐานให้แนวทางทีชัดเจนว่าแต่ละระบบงานนันทาไปเพื่อ ่ ้ อะไร ควรทาอะไรบ้าง เชื่อมโยงกันอย่างไรมาตรฐานทาให้เกิดความสมบูรณ์ในแต่ละระบบงานมาตรฐานเป็นกติการ่วมในการประเมินมาตรฐานจะเกิดประโยชน์เมื่อทาให้มีชีวิตในงานประจา 20
 20. 20. ทาไมต้องเป็น 3C-PDSAPDSA คือการหมุนวงล้อของการพัฒนาและการเรียนรู้3C คือการกาหนดสิ่งที่จะนาไปหมุนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และหลักการ3C-PDSA ก็คือ 3P ภาคพิศดารCore values -> ลุ่มลึก หลักคิดสาคัญ หลักคิดสาคัญ (Core Values & Concepts)Context -> ตรงประเด็น (Core Values & Concepts)Criteria -> ครบถ้วน ตัวชี้วด ั Study/LearningPDSA -> ต่อเนื่อง มาตรฐาน เป้าาหมาย/ เป้ หมาย/ Do Act/Improve วัวัตถุประสงค์ ตถุประสงค์ Plan/Design ประเด็นสาคัญ บริบท ความเสี่ยงสาคัญ ความต้องการสาคัญทาแนวคิด TQA ให้เรียบง่าย 21
 21. 21. ทาไมต้องพื้นทีพัฒนา 4 วง ่ เพื่อเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมกับแต่ละ ลักษณะพื้นที เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะพื้นที่ เพื่อพิจารณาโอกาสซ้าซ้อน โอกาสประสาน โอกาส กาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนรพ.เน้นพัฒนาระดับหน่วยมากกว่าด้านอื่นๆ 22
 22. 22. บันไดขั้นที่ 1 (อุดรูรั่ว) กับ 4 วงทบทวนคาร้องเรียนทบทวนตัวชีวัด ้ ทบทวนข้างเตียงทบทวนการใช้ทรัพยากร ทบทวนเวชระเบียนค้นหาความเสี่ยง ทบทวนเหตุการณ์สาคัญ ทบทวนศักยภาพ ทบทวนการใช้ความรู้วิชาการ ทบทวนการใช้ยา ทบทวนการติดเชื้อ 23
 23. 23. บันไดขั้นที่ 2 (ปรับทิศ) กับ 4 วง 3P : Purpose-Process-Performanceเริ่มจากการวิเคราะห์เป้าหมายของหน่วยงาน กลุ่มผู้ป่วย ระบบงาน องค์กร ทางานประจาและงานพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น 24
 24. 24. บันไดขั้นที่ 3 กับ 4 วง I-6 Process IIIManagement Patient Care Process II Key Hospital Systems I Overview Of Organization Management 25
 25. 25. ครุ่นคิด และใคร่ครวญ• ทาไมต้องพิจารณาการพัฒนาคุณภาพในลักษณะ 4 วง• วงกลมที่ซ้อนกันสื่อให้เราต้องพิจารณาในเรืองอะไร ่• 4 วงมีความสัมพันธ์กับทีมงานที่รับผิดชอบอย่างไร• 4 วงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน HA อย่างไร• ใครควรเป็นผู้ monitor ความก้าวหน้าของการพัฒนาทั้ง4 วงในภาพรวม• โรงพยาบาลมักให้ความสาคัญกับวงไหน และวงไหนที่ได้รับความสาคัญน้อยกว่าที่ควร 26
 26. 26. การพัฒนาคุณภาพแบบบูรณา การ 6 เส้นทาง
 27. 27. ทาไมต้องเป็นเส้นทางการพัฒนา 6 Tracksเพื่อมีแนวทางเดินที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อให้เห็นจุดเริ่ม การเติบโต และการเชื่อมโยง อย่างเป็น ขั้นตอนเพื่อมิให้การพัฒนาหยุดชะงักอยูที่จุดใดจุดหนึง ่ ่โครงการสร้างที่ปรึกษา 28
 28. 28. ครุ่นคิด และใคร่ครวญ• track สื่อให้เราต้องพิจารณาในประเด็นสาคัญอะไร• การพัฒนาตามแต่ละ track ควรเริ่มต้นอย่างไร สุดท้ายจะไป ลงเอยอย่างไร• จะนาแนวคิดเรื่อง learning มาใช้กับการพัฒนา 6 tracks อย่างไร 29
 29. 29. 6 QI Tracks & 4 Domains1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment
 30. 30. พื้นที่การพัฒนา กับงาน ERมาตรฐานงาน ER , 3P ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินแต่ละ สาขางแพทย์ ER กลุ่มผู้ป่วย องค์กร ระบบงาน ระบบงานสาคัญ เช่น Medication , IC ,HRD ,ENV
 31. 31. 6 QI Tracks & 4 Domains ER1. Unit Optimization 2. Patient Safety ; SIMPLE : ER 3. Clinical Population โรคฉุกเฉินแต่ละสาขา 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment
 32. 32. Track 1 : Unit Optimization 1. แนวคิดพื้นฐาน คือการใช้ 3P 2. หัวหน้าพาทาคุณภาพ 3. กิจกรรมคุณภาพพื้นฐานต่างๆ ระบบ 3P ในงานประจา ข้อเสนอแนะ, 5ส., พฤติกรรมบริการสู่ ความเป็นเลิศ, สุนทรียสนทนา, KM หัวหน้าพาทาคุณภาพ 4. Service Profile เป็นเครื่องมือสาหรับ กิจกรรมคุณภาพพื้นฐาน วางแผนและติดตามการพัฒนาคุณภาพ ค้นหาความหมาย/ความเชื่อมโยงใน Service Profile และการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน CQI 5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เป็นกระจก ส่องตัวเอง เป็นเครื่องมือในการหา ทบทวนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ฒนา ควรเลือกสรรให้ โอกาสพั กาหนดแผนการพัฒนาหน่วยงานเพิ่มเติม บแต่ละหน่วยงาน เหมาะสมกั 6. การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับระบบงานสาคัPerformance 7. เชื่อมโยง ญ Management System01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 33
 33. 33. ทาไมต้องหัวหน้าพาทาคุณภาพหัวหน้าหน่วยงานเป็นผูขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่สาคัญและมีพลัง ้กิจกรรมพาทาคุณภาพเป็นการเริ่มต้นทากิจกรรมพัฒนา คุณภาพที่ทาได้ง่าย แต่สงผลกระทบอย่างสาคัญ ่เป็นคาถามง่ายๆ ที่สะท้อนปรัชญาพื้นฐานของคุณภาพที่ควร ถามกันเป็นประจา คือปรัชญาหรือ core values เกี่ยวกับ customer, continuous improvement, focus on resultหัวหน้าทาคุณภาพด้วยการมอบหมายผู้ช่วย 34
 34. 34. ทาไมต้องกิจกรรมทบทวนคุณภาพเป็นกระจกส่องตัวเองเป็นเครื่องมือหาโอกาสพัฒนาที่มีช่องตาข่ายถี่เป้าหมายเพื่อรับรู้ปัญหา รับรู้สาเหตุ และนาไปสู่การป้องกันที่ รัดกุมแนะนาไว้หลายวิธีเพื่อให้ดักจับปัญหาให้ได้มากที่สุดมาตรฐาน GEN.9.3.2การทบทวนการดูแลผู้ป่วย-> บทที่ 9 ในฉบับบูรณาการ 35
 35. 35. ทาไมต้อง Service Profileเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน เพื่อหาโอกาส พัฒนา ใช้ติดตามกากับการพัฒนา และบันทึกความก้าวหน้า ของการพัฒนาเป็น 3P ภาคพิศดารในระดับหน่วยงานเป็นโอกาสให้ทาความเข้าใจบริบทของตนเองเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสารภายในหน่วยงานมาตรฐาน GEN.1-9Process Managementในมาตรฐาน HA/HPH 2006 36
 36. 36. 6 QI Tracks & 4 Domains ER1. Unit Optimization 2. Patient Safety ; SIMPLE 3. Clinical Population โรคฉุกเฉินแต่ละสาขา 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment
 37. 37. เน้นความปลอดภัย ความเสี่ยง (ก่อนเกิดเหตุ) รับรู้ อุบัติการณ์ (หลังเกิดเหตุ) : สังเกต จดบันทึก แนวทาง มาตรฐานต่างๆ การออกแบบ : Human Factors Engineeringป้องกัน ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า : Near miss Non- technical skill training & design การวางระบบจัดการ การแก้ปัญหาเฉพาะกรณี การเรียนรู้สู่การป้องกัน เรียนรู้จากเหตุที่เคยเกิดขึ้นตระหนัก วัฒนธรรมความปลอดภัย 38
 38. 38. Track 2: Patient Safety ทบทวนความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวน ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทบทวน RCA, Standardized Work ตามรอย PSG: SIMPLE & Improve ทบทวน / วางระบบบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง/ป้องกัน (หน่วยงาน/ระบบงาน) Trigger Tools บูรณาการข้อมูล & ระบบบริหารความเสี่ยง01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 39
 39. 39. ทาไมต้อง PSG: SIMPLESIMPLE เป็นแหล่งรวม evidence-based guidelinesSIMPLE ช่วยทบทวนกระบวนการทางานให้รัดกุม ก่อนที่จะเกิด ปัญหา 40
 40. 40. Gap Analysis : SIMPLEข้อแนะนาจาก SIMPLE มีอิสระที่จะเลือก หรือข้อมูลวิชาการอื่น ว่าสามารถทาอะไรได้ทันที Current/Actual DesiredRecommendation Action Plan Practice Practice สิ่งที่ปฏิบัติจริง มุ่งเน้นที่ action ในปัจจุบัน มากกว่าการทา guideline คุยกันเล่น-เห็นของจริง GAP 41
 41. 41. ทาไมต้อง RCAการแก้ที่ root cause ทาให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 42
 42. 42. พิจารณาเป็นขั้นตอน1. ขั้นตอนที่มโอกาสปรับเปลี่ยนการกระทาหรือการตัดสินใจ ี2. มุมมองของผู้เกี่ยวข้องเมื่อมองย้อนหลัง และผู้อยู่ในเหตุการณ์3. มาตรการที่จะช่วยให้เกิดการกระทาหรือการตัดสินใจตามที่ คาดหวัง • โดยใช้แนวคิด Visual Management • โดยใช้แนวคิด Human Factor Engineering 1 2 43
 43. 43. ทาไมต้อง Human Factor Engineeringเป็นการใช้แนวคิดการมุ่งปรับปรุงระบบมากกว่าที่ตัวคนเพื่อช่วยให้คนทางาน ทาในสิ่งที่ได้รับการคาดหวัง ด้วยวิธีที่ง่าย และสะดวกที่สด ใช้การจดจาน้อยที่สด ุ ุVisual Management เป็นส่วนหนึ่งของ HFE 44
 44. 44. ทาไมต้อง Trigger Toolsเพื่อคัดกรองเวชระเบียนที่มีโอกาสพบ AE มาทบทวน ให้มี โอกาสได้รับรู้และเรียนรู้ AE มากที่สด ุอาจนาไปสู่การคานวณอัตราการเกิด AE/1000 วันนอน ซึงเป็น ่ ตัวชีว้ดความปลอดภัยที่มองในภาพรวม 45
 45. 45. Track 3: Clinical Population วิเคราะห์โรคสาคัญ / เป้าหมาย / ประเด็นสาคัญ (20 โรค) ตามรอย กาหนดประเด็นพัฒนาที่ชัดเจน ดาเนินการพัฒนา สรุป Clinical Tracer Highlight01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 46
 46. 46. ทาไมต้อง Clinical Tracerเพื่อทบทวนการดูแลผูป่วยแต่ละโรคในภาพรวม ในทุก ้ องค์ประกอบ ทบทวนทังข้อมูลสถิติ และการปฏิบัติจริงใน ้ พื้นที่เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 47
 47. 47. จาก Lean สู่การบูรณาการเชื่อมโยงความพยายามในการพัฒนาจากทุกแนวคิดเข้าด้วยกัน พัฒนาทุกแง่มุมเป็นองค์ Six Sigma / R2Rรวม ลดความซ้าซ้อนในการพัฒนา ยกระดับผลลัพธ์ได้มากกว่าการพัฒนา Health Promotionแบบเดี่ยวๆ Spiritual / Humanized Healthcare Standards / Clinical Excellence Safety & Risk ManagementDelivery / Waste Reduction Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population
 48. 48. 6 QI Tracks & 4 Domains ER1. Unit Optimization 2. Patient Safety ; SIMPLE 3. Clinical Population โรคฉุกเฉินแต่ละสาขา 4. Standard Implementation ระบบสาคัญที่เกี่ยวข้อง 5. Strategic Management 6. Self Assessment
 49. 49. มาตรฐาน 50
 50. 50. Track 4: Standard Deployment กาหนดโครงสร้างทีมนาระดับกลาง ทีมที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางใน SPA ตามรอยเพื่อเห็นของจริง & อิงวิจัย พัฒนาระบบ เชื่อมโยงกับหน่วยงานและรบบอื่นๆ เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 51
 51. 51. 6 QI Tracks & 4 Domains ER1. Unit Optimization 2. Patient Safety ; SIMPLE 3. Clinical Population โรคฉุกเฉินแต่ละสาขา 4. Standard Implementation ระบบสาคัญที่เกี่ยวข้อง 5. Strategic Management 6. Self Assessment
 52. 52. Track 5: Strategic Management ทบทวนความท้าทายขององค์กร ทบทวนแผนกลยุทธ์ / ตัวชี้วัด เก็บข้อมูลตัวชี้วัด baseline ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับต่างๆ ทบทวน/ปรับแผนกลยุทธ์ ประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 53
 53. 53. 6 QI Tracks & 4 Domains ER1. Unit Optimization 2. Patient Safety ; SIMPLE 3. Clinical Population โรคฉุกเฉินแต่ละสาขา 4. Standard Implementation ระบบสาคัญที่เกี่ยวข้อง 5. Strategic Management 6. Self Assessment
 54. 54. Track 6: Self Assessment Overall Scoring Hospital Profile วางแผนวิจัยและทาวิจัย กาหนด KPI Alignment วิธีการเขียน SA Detailed Scoring เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 55
 55. 55. ทาไมต้องมี Scoringเพื่อทราบระดับ maturity ของการพัฒนา และวางแผนการ พัฒนาในขันต่อไป ้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 โดดเด่นพร้อมเล่า ผลลัพธ์ดีเลิศ พอใจกับผลงาน ยังต้องปรับปรุง ผลลัพธ์ดีกว่า ระดับเฉลีย ่ เป็นแบบอย่างที่ดี เพิ่งเริ่มต้น ในประเด็นสาคัญ ผลลัพธ์อยูใน ่ ของการปฏิบัติ ระดับเฉลีย ่ มีวัฒนธรรม ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ คุณภาพ บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงระบบ พื้นฐาน บูรณาการ กิจกรรม เริ่มต้น นวตกรรม วัฒนธรรม คุณภาพพื้นฐาน นาไปปฏิบัติ เรียนรู้ 5 ส., ข้อเสนอแนะ นาไปปฏิบัติ สือสาร ่ ครอบคลุม ประเมินผล ตังทีม ้ มีความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ วางกรอบการทางาน ถูกต้อง ปรับปรุงโครงสร้าง ออกแบบ สอดคล้องกับ แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา กระบวนการ บริบท เหมาะสม 56
 56. 56. ทาไมต้องทา Self Assessmentเพื่อทบทวน ใคร่ครวญการทางานและการพัฒนาที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติในสิงที่คาดหวังหรือปรับระบบไว้ ่เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาในขันต่อไป้เพื่อสื่อสารผลงานกับผู้เยี่ยมสารวจ 57
 57. 57. 1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment ตามรอยการประเมินตนเอง 58
 58. 58. + มีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยจัดหาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน1 คน มา ปฏิบัติงานประจา มีแพทย์อยูประจาหน่วยงานทังในและนอกเวลา มีระบบการส่งปรึกษาแพทย์ ่ ้ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดูแลในรายที่มีความซับซ้อน การพัฒนาศักยภาพของพยาบาล มีการเตรียม ความพร้อมให้ผู้ป่วยได้รับการส่งผ่าตัดฉุกเฉินทันทีเมื่อมีข้อบ่งชี้ภายในเวลา 10 นาที+ มีการจัดระบบ fast tract สาหรับการดูแลผู้ป่วย acute MI ประกอบด้วย (1) ระบบคัดกรอง (2) ระบบปรึกษาอายุรแพทย์เมื่อพบ ST elevation (3) ประกันเวลาการย้ายเข้าห้องผู้ป่วยหนัก ภายใน 30 นาที กรณีจาเป็นต้องให้ Streptokinase (4) ระบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ ยา (5) การเตรียมพร้อมและประสานงานเพื่อการส่งต่อ ส่งผลให้ อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ‟ 48 ชั่วโมงลดลงจาก 26.4% (2549) เหลือ 18.9% (2550), 14.5% (2551) และ 0% (2552)+ มีการปรับปรุงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.ชุมชนด้วยการ (1) กาหนดแผนพัฒนาแพทย์ เพิ่มพูนทักษะที่จะไปปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชน (2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับ รพ. (3) พัฒนา ศักยภาพของทีม รพ.ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (4) วางระบบให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์ทั้งก่อนส่งต่อและขณะนาส่งในทุกสาขา (5) แบ่งโซนสร้างเครือข่ายย่อยในการส่งต่อ (6) พัฒนาช่องทางด่วนในการส่งต่อระหว่างจังหวัดในกลุ่มผู้ป่วยสาคัญ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตใน กลุ่มผู้ป่วยส่งต่อลดลงจาก 3.8% (2548) เหลือ 3.7% (2549) 3.3% (2550) 3.0% (2551) และ 2.7% (2552)
 59. 59. + ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย preterm โดย (1) เพิมการรักษาด้วยสารลดแรงตึงผิว (surfactant) (2) จัดทาแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ ่ ฉุกเฉินหายใจลาบาก RDS, perinatal asphyxia, MAS (3) เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน PDA และจัดระบบการบริหาร ให้ยา Indomethacin เพื่อปิด PDA โดยเภสัชกรเป็นผู้เตรียมยาให้ (ในรูปของยาน้ารับประทาน) (4) จัดทาแนวทางการปรับการให้ ออกซิเจนเพื่อป้องกัน ROP และส่งปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจหาภาวะ ROP ทุกราย (5) ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (VAP) (6) วางระบบการดูแลทารกน้าหนักน้อย จัดระบบนัดติดตามต่างๆ เช่น ตรวจตา ติดตามประเมินพัฒนาการ (7) พัฒนาบุคลากรในเรื่องการดูแลที่บ้าน การช่วยฟื้นคืนชีพ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การใช้ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของ preterm เพิ่มขึ้น จาก 87.3% (2551) เป็น 98.4% (2552) อัตรา การเสียชีวิตจากภาวะ RDS ลดลงจาก 11.8% (2551) เหลือ 0 (2552) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ROP ลดลง 1.87% (2551) เหลือ 1.55% (2552) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน BPD ลดจาก 4.67% (2551) เหลือ 2.8% (2552)
 60. 60. + มีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย sepsis โดย (1) จัดทาแนวทางการดูแล PROM, การดูแลที่ รพ.ชุมชนก่อนส่งต่อ, การดูแลผู้ป่วย sepsis, การรายงานกุมารแพทย์ (2) ทบทวน เกณฑ์การวินิจฉัย sepsis ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (3) ปรับระบบการ ประเมินผู้ป่วยโดยให้ความสาคัญกับการซักประวัติ เน้นประวัตมารดา ประวัติของทารก (4) พัฒนาการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตาม ิ ตาแหน่งการติดเชื้อและชนิดของเชื้อ ควบคู่กับการรักษาแบบประคับประคอง (5) ดูแลเรื่องการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การให้ สารอาหารและรักษาดุลกรด-ด่าง (6) ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนโดยใช้หลัก universal precaution และใช้ bundle ป้องกัน VAP ในทารกที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของทารกลดลงจาก 3.4% (2549) เหลือ 9.6% (2550), 5.7% (2551), 1.9% (2552) อัตราการเกิด sepsis ในเด็กจาก 0.25% (2549) เป็น 1.6% (2550), 2.0% (2551), 1.4% (2552)
 61. 61. Role Model 5 (EIO) สวยสุดยอด Above 4 Average (ei3) Lean R2R สวยวันสวยคืน 3C-PDSA SSSP PDSA 3 Met สวยเฉลี่ย 3Pพัฒนา 2 Partial Met แนวโน้มจะสวย เห็นของจริงประเมิน คุยกันเล่น (ตามรอย) อิงวิจัย 1 Beginning อยากสวย Scoring
 62. 62. SpreadingThough the networks Blooming Human-centred care Response to need of whole human Not only cure, we heal HA Program SHA Program Standards water fertilizer Freedom Learning Spirituality Assessment Appreciation Recognition Self Actualization Seed of Virtue Thank you. in Hospital Staff
 63. 63. Track 4: Standard Deployment กาหนดโครงสร้างทีมนาระดับกลาง ทีมที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางใน SPA ตามรอยเพื่อเห็นของจริง & อิงวิจัย พัฒนาระบบ เชื่อมโยงกับหน่วยงานและรบบอื่นๆ เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 64
 64. 64. ทาไมต้อง SPAเพื่อให้มาตรฐานเข้าไปอยู่ในชีวิตประจาวันP เป็นตัวขยายความมาตรฐานให้เห็นตัวอย่างแนวทางการนาไป ปฏิบัติที่ชัดเจนA เป็นการชี้แนะประเด็นทีควรทบทวนและนามาสรุปในรายงาน ่ การประเมินตนเอง Standard Practice Assessment 65
 65. 65. การใช้มาตรฐาน1. คุยกันเล่น เห็นของจริง อิงการวิเคราะห์/วิจัย2. Data/Knowledge Driven • ต้องรู้อะไร • เอาข้อมูลและความรู้ไปทาอะไร • ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทาอย่างไร 66
 66. 66. จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติ รายงาน ประเมินตนเอง อิงวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล Mini-research R2R เห็นของจริง ตามรอย รับรู้ สร้างความเข้าใจคุยกันเล่นทาความเข้าใจกับศัพท์ยาก เชื่อมโยงกับเรื่องเล่า ทบทวนความสาเร็จ บ่งชี้โอกาสพัฒนา หลักสูตร SPA โรงแรมรามาการ์เด้น 29 กันยายน 2553
 67. 67. 1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation ตามรอยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5. Strategic Management (และ SPA) 6. Self Assessment 68
 68. 68. ทาไมต้องตามรอย วิเคราะห์ วิจัยเป็นเสมือนแว่นขยาย ส่องให้เห็นรายละเอียดของสถานการณ์ที่ เป็นจริง 69
 69. 69. Purpose เป้าหมายของมาตรฐานPathway เส้นทางที่จะตามรอยProcess-Normal วิธีการทางานในยามปกติ/การสื่อสาร/ส่งมอบPreparedness การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเฉพาะ ช่วงเวลาบางช่วง สิ่งแวดล้อมที่ไม่พร้อม/ไม่เป็นไปตามคาด อุบัติการณ์ที่เคยเกิดPerformance-Learning เรียนรู้จากการประเมินและปรับปรุง
 70. 70. Management by Fact Genba Genbutsu เราทางานกันอย่างไร ไปเยี่ยมชมกันอย่างสนุกๆ เล่าให้ฟัง ทาให้ดู ซิว่าเราทากันอย่างไร เราเข้าใจกันอย่างไร ความล่อแหลมหรือความเสียงอยู่ตรงไหน เราป้องกันอย่างไร ่ ถ้าเป็นอย่างนั้นจะทาอย่างไร เป็นอย่างนี้จะทาอย่างไร มีการทาจริงหรือไม่ ดูได้จากตรงไหน ถามได้จากใคร จะทาอย่างไรให้ทาได้ง่ายขึ้น (ใช้หลัก Human Factors)นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “New HA Standards: Concept & Overview” 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551
 71. 71. มองกว้าง ผ่าน KeywordFast Track Prompt Diagnosis High Fatality Stroke Acute MI
 72. 72. มองกว้าง ผ่านเป้าหมาย Safe Surgery Safe Anesthesia SSI Prevention Right Pt, Proc,Site Air Flow OR Zoning Sterilization Antibiotic ProphylaxisPatient Preparation
 73. 73. Track 5: Strategic Management ทบทวนความท้าทายขององค์กร ทบทวนแผนกลยุทธ์ / ตัวชี้วัด เก็บข้อมูลตัวชี้วัด baseline ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับต่างๆ ทบทวน/ปรับแผนกลยุทธ์ ประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 74
 74. 74. ทาไมต้อง 3P ระดับองค์กรใช้แนวคิดที่เรียบง่ายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากแผนกล ยุทธ์ของ รพ.ความสัมพันธ์ระหว่าง • ความท้าท้ายกับเป้าประสงค์ • เป้าประสงค์กับวัตถุประสงค์ • วัตถุประสงค์กับตัวชี้วัด 75
 75. 75. 1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation ตามรอยการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5. Strategic Management 6. Self Assessment 76
 76. 76. Hospital Profile 2008 (Context, Direction, Result) 2. บริบทขององค์กร 1. ข้อมูลพื้นฐาน ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 3. ทิศทางขององค์กร 2.1 ขอบเขตการให้บริการ 2.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้น/เข็มมุ่ง 2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 4. ผลการดาเนินการ 2.5 โครงสร้างองค์กร 2.6 ผู้ป่วยและผู้รับผลงานสาคัญ(1) โรคที่เป็นปัญหาสาคัญในพืนที่ ้ 2.7 ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีขอจากัดในการให้บริการ ้ ค. ความท้าทายขององค์กร(3) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลียนแปลงนโยบาย ่ 2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความสาเร็จ(4) ปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลกาลังพยายามแก้ไข 2.9 ความท้าทายที่สาคัญ(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อนๆ ขององค์กร ื่ 2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ 77 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “การอบรมหลักสูตร HA SPA” 2551
 77. 77. จากความท้าทายสู่วัตถุประสงค์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์„ ระบบการจ่ายเงินที่บีบให้ รพ.ต้องประหยัด„ ความต้องการให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น„ กระแสสิทธิของผู้บริโภค การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความไม่ไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ„ ปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น„ กาลังคน: ไม่เพียงพอ เพิ่มไม่ได้ หมุนเวียนสูง ขาดประสบการณ์„ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น„ ลักษณะการเจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป„ โครงสร้างอาคารและครุภัณฑ์ที่มีอายุใช้งานนาน„ การสร้างความร่วมมือและการสื่อสารกับชุมชน 78 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “การอบรมหลักสูตร HA SPA” 2551
 78. 78. สรุปภาพรวมของแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 1.1 เป้าประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 1.2พันธกิจ เป้าประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ 2.1 วัตถุประสงค์ 3.1 เป้าประสงค์ 3 วัตถุประสงค์ 3.2 79 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “การอบรมหลักสูตร HA SPA” 2551
 79. 79. Strategic Plan & KPI Monitoring Interview วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรูวิธีการในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ ้ โรงพยาบาลที่จะทาให้สอดคล้องกับบริบท รวมทั้งข้อมูล ต่างๆ ที่นามาใช้วิเคราะห์เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ และการจัดทาแผนปฏิบัติการ 2. เพื่อเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการนาแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบตการไปสู่การปฏิบัติ ั ิ 3. เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการนาข้อมูลต่างๆ มา วิเคราะห์ 80นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกล “The Highest Level of 3P, from Strategies to Results” 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551 ุ
 80. 80. ประเด็นที่ควรทบทวน1. มีการระบุความท้าทายขององค์กรชัดเจนหรือไม่2. แผนกลยุทธ์มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย มี ลาดับชั้นของวัตถุประสงค์ และกาหนดความคาดหวัง ของวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับความท้าทาย หรือไม่ ครอบคลุมความท้าทายสาคัญหรือไม่4. มีตัวชี้วัดที่วัดการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับหรือไม่5. มีการกาหนดวิธีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ ในกรณีที่ไม่เหมาะที่จะใช้ตัวชี้วัดหรือไม่ ขอให้สมาชิกคนหนึ่งนาเสนอแผนกลยุทธ์ และให้สมาชิกที่เหลือชวนสนทนาในประเด็นข้างต้น 81 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกล “การอบรมหลักสูตร HA SPA และ External Surveyor” 2551 ุ
 81. 81. Track 6: Self Assessment Overall Scoring Hospital Profile วางแผนวิจัยและทาวิจัย กาหนด KPI Alignment วิธีการเขียน SA Detailed Scoring เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 82
 82. 82. ทาไมต้องมี Scoringเพื่อทราบระดับ maturity ของการพัฒนา และวางแผนการ พัฒนาในขันต่อไป ้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 โดดเด่นพร้อมเล่า ผลลัพธ์ดีเลิศ พอใจกับผลงาน ยังต้องปรับปรุง ผลลัพธ์ดีกว่า ระดับเฉลีย ่ เป็นแบบอย่างที่ดี เพิ่งเริ่มต้น ในประเด็นสาคัญ ผลลัพธ์อยูใน ่ ของการปฏิบัติ ระดับเฉลีย ่ มีวัฒนธรรม ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ คุณภาพ บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงระบบ พื้นฐาน บูรณาการ กิจกรรม เริ่มต้น นวตกรรม วัฒนธรรม คุณภาพพื้นฐาน นาไปปฏิบัติ เรียนรู้ 5 ส., ข้อเสนอแนะ นาไปปฏิบัติ สือสาร ่ ครอบคลุม ประเมินผล ตังทีม ้ มีความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ วางกรอบการทางาน ถูกต้อง ปรับปรุงโครงสร้าง ออกแบบ สอดคล้องกับ แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา กระบวนการ บริบท เหมาะสม 83
 83. 83. ทาไมต้องทา Self Assessmentเพื่อทบทวน ใคร่ครวญการทางานและการพัฒนาที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติในสิงที่คาดหวังหรือปรับระบบไว้ ่เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาในขันต่อไป้เพื่อสื่อสารผลงานกับผู้เยี่ยมสารวจ 84
 84. 84. 1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment ตามรอยการประเมินตนเอง 85
 85. 85. + มีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยจัดหาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน1 คน มา ปฏิบัติงานประจา มีแพทย์อยูประจาหน่วยงานทังในและนอกเวลา มีระบบการส่งปรึกษาแพทย์ ่ ้ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดูแลในรายที่มีความซับซ้อน การพัฒนาศักยภาพของพยาบาล มีการเตรียม ความพร้อมให้ผู้ป่วยได้รับการส่งผ่าตัดฉุกเฉินทันทีเมื่อมีข้อบ่งชี้ภายในเวลา 10 นาที+ มีการจัดระบบ fast tract สาหรับการดูแลผู้ป่วย acute MI ประกอบด้วย (1) ระบบคัดกรอง (2) ระบบปรึกษาอายุรแพทย์เมื่อพบ ST elevation (3) ประกันเวลาการย้ายเข้าห้องผู้ป่วยหนัก ภายใน 30 นาที กรณีจาเป็นต้องให้ Streptokinase (4) ระบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ ยา (5) การเตรียมพร้อมและประสานงานเพื่อการส่งต่อ ส่งผลให้ อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ‟ 48 ชั่วโมงลดลงจาก 26.4% (2549) เหลือ 18.9% (2550), 14.5% (2551) และ 0% (2552)+ มีการปรับปรุงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.ชุมชนด้วยการ (1) กาหนดแผนพัฒนาแพทย์ เพิ่มพูนทักษะที่จะไปปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชน (2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับ รพ. (3) พัฒนา ศักยภาพของทีม รพ.ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (4) วางระบบให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์ทั้งก่อนส่งต่อและขณะนาส่งในทุกสาขา (5) แบ่งโซนสร้างเครือข่ายย่อยในการส่งต่อ (6) พัฒนาช่องทางด่วนในการส่งต่อระหว่างจังหวัดในกลุ่มผู้ป่วยสาคัญ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตใน กลุ่มผู้ป่วยส่งต่อลดลงจาก 3.8% (2548) เหลือ 3.7% (2549) 3.3% (2550) 3.0% (2551) และ 2.7% (2552)
 86. 86. + ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย preterm โดย (1) เพิมการรักษาด้วยสารลดแรงตึงผิว (surfactant) (2) จัดทาแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ ่ ฉุกเฉินหายใจลาบาก RDS, perinatal asphyxia, MAS (3) เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน PDA และจัดระบบการบริหาร ให้ยา Indomethacin เพื่อปิด PDA โดยเภสัชกรเป็นผู้เตรียมยาให้ (ในรูปของยาน้ารับประทาน) (4) จัดทาแนวทางการปรับการให้ ออกซิเจนเพื่อป้องกัน ROP และส่งปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจหาภาวะ ROP ทุกราย (5) ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (VAP) (6) วางระบบการดูแลทารกน้าหนักน้อย จัดระบบนัดติดตามต่างๆ เช่น ตรวจตา ติดตามประเมินพัฒนาการ (7) พัฒนาบุคลากรในเรื่องการดูแลที่บ้าน การช่วยฟื้นคืนชีพ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การใช้ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของ preterm เพิ่มขึ้น จาก 87.3% (2551) เป็น 98.4% (2552) อัตรา การเสียชีวิตจากภาวะ RDS ลดลงจาก 11.8% (2551) เหลือ 0 (2552) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ROP ลดลง 1.87% (2551) เหลือ 1.55% (2552) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน BPD ลดจาก 4.67% (2551) เหลือ 2.8% (2552)
 87. 87. + มีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย sepsis โดย (1) จัดทาแนวทางการดูแล PROM, การดูแลที่ รพ.ชุมชนก่อนส่งต่อ, การดูแลผู้ป่วย sepsis, การรายงานกุมารแพทย์ (2) ทบทวน เกณฑ์การวินิจฉัย sepsis ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (3) ปรับระบบการ ประเมินผู้ป่วยโดยให้ความสาคัญกับการซักประวัติ เน้นประวัตมารดา ประวัติของทารก (4) พัฒนาการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตาม ิ ตาแหน่งการติดเชื้อและชนิดของเชื้อ ควบคู่กับการรักษาแบบประคับประคอง (5) ดูแลเรื่องการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การให้ สารอาหารและรักษาดุลกรด-ด่าง (6) ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนโดยใช้หลัก universal precaution และใช้ bundle ป้องกัน VAP ในทารกที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของทารกลดลงจาก 3.4% (2549) เหลือ 9.6% (2550), 5.7% (2551), 1.9% (2552) อัตราการเกิด sepsis ในเด็กจาก 0.25% (2549) เป็น 1.6% (2550), 2.0% (2551), 1.4% (2552)
 88. 88. 3 กระแสหลักของการพัฒนาองค์กร Visionary Leadership Sustainable Healthcare Organization Quality/Safety, Efficiency, Morale Value on Staff Spirituality System Lean-R2R Knowledge 3C - PDSA Evidence-based PracticeFocus on Health Health Promotion KM (Knowledge Management) Humanized HC Data analysis Living Organization Agility Review R2R (Routine to Research) Monitoring Narrative Medicine Scoring Management by Fact Contemplation SPA (Standards-Practice- Evidence-based Assessment) Learning Appreciative Gap Analysis Empowerment Aesthetics Tracing Customer Focus Continuous Improvement Focus on Result SHA HA 89
 89. 89. SustainableHealthcare & Health Promotion by SHA ProgramAppreciation & Accreditation Sufficiency Economy Spirituality & Sensibility Humanized Healthcare Health Promoting Hospital Standards Hospital AccreditationAccreditation : Patient Safety as foundation adapt the survey process to be more humanistic 90
 90. 90. Track 3: Clinical Population1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population ตามรอยผู้ป่วยเป็นรายๆ Individual Patient Tracer 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment 91
 91. 91. Individual Patient Tracerตามรอยผู้ป่วยที่มีตัวตนจริง พูดคุยเรื่องจริงที่ทากับผู้ป่วยราย นั้นสามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นเชิงระบบและการพัฒนาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยลักษณะเดียวกันทาให้เห็นจุดอ่อนของระบบงานได้ชัดเจนยิ่งขึน ้ 92
 92. 92. ข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียน ผู้ป่วยชายอายุ 72 มาที่ ER ด้วยอาการเจ็บหน้าอก ทา EKG พบว่ามี sinus tachycardia แพทย์สั่งให้ aspirin และเจาะเลือดไปตรวจ ผู้ป่วยมีประวัติรับการรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง,เพิ่งจะหยุดสูบบุหรี่ที่ได้สูบมา 33 ปี แพทย์ส่งผู้ป่วยไปทา angiogram ที่ cardiac cath lab พบว่ามีเส้นเลือดอุดตัน 5 ตาแหน่ง แพทย์สั่ง IV heparin, nitroglycerin and beta-blocker แล้วย้ายเข้าICU มีการให้ยาเพื่อลดความดันโลหิตที่ยังสูงอยู่ แพทย์ set ผ่าตัด coronary artery bypass graft ในวันรุ่งขึ้น
 93. 93. ข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียน มีการให้ยาต้านจุลชีพเมื่อเริ่มต้นผ่าตัด หลังผ่าตัด ส่งผู้ป่วยเข้า ICU และใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ 5 ชั่วโมง เกิด pneumonia ขึ้นใน 2 วันต่อมา มีการเปลี่ยนยาต้านจุลชีพ แต่ประวัติสูบบุหรี่ทาให้ปอดของผู้ปวย ่ไม่ดีนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และสามารถหย่าได้ใน 6 วันต่อมา ผู้ป่วยได้รับ Pulmonary treatment regimen of nebulizertreatments, incentive spirometry, & assisted cough ผู้ป่วยถูกย้ายไปหอผู้ป่วยอายุกรรมที่มี telemetry ใน 3 วันต่อมา วางแผนที่จะจาหน่ายเพื่อทา rehab แบบผู้ป่วยนอก
 94. 94. Surveyor visits Emergency Department After reviewing the medical record, Surveyor visits ED... Step 1 Surveyor speaks with ED Staff Discussions cover communication, assessment, performance improvement, and medication management issues.“A little over 2 weeks ago, Mr Ramponi came intothe ED with chest pains and a history ofhypertension and diabetes. What processes werefollowed for triaging and treating him?”“I see that a cardiac catheterization wasnecessary; how was informed consent obtainedfrom Mr Ramponi?”“You’ve said that like many heart attack victims, Mr.Ramponi delayed seeking help after experiencingthe first symptoms. Has your ED conducted anyperformance improvement projects to decrease theto begin treatment?”
 95. 95. At Cardiac Cath Lab Step 2 Surveyor talks with Staff Nurse and Cardiologist Talks about verbal orders, assessment and Emergency Care issues“What communication took place between thecatheterization lab and the ED before Mr. Ramponiarrived for his procedure?”“How did you make certain Mr. Ramponi had noallergies to the contrast medium being used for theprocedure?”“What process was used for ensuring medicalequipment safety?”
 96. 96. At Operating Room Surveyor talks to the Discussion focuses on medication Step 3 Staff, Circulating Nurse, use, anesthesia care, informed Anesthesiologist consent, site verification, Emergency Care issues and infection control. “Patients undergoing bypass“What assessments had been surgery are at increased risk ofperformed and what information did developing a surgical siteyou receive before Mr Ramponi infection. What preventivearrived in the OR?” measures did you take to help“Can you explain the process to reduce that risk for the patient?”obtain informed consent for Mr “How was the placement of MrRamponi for this surgery?” Ramponi’s pulmonary artery catheter confirmed?”“What processes do you follow toverify that you had the correct “How do you maintain thispatient and procedure before you * Surveyor also request equipment? How were you trainedstarted Mr Ramponi’s surgery?” credentialling files for the to use it?”“During open-heart surgery, anesthesiologist and “What do you do in the event ofconcentrated potassium was used. cardiac surgeon. fire?”How is access to this undilutedconcentrated electrolyte controlled?”
 97. 97. At Recovery Room Step 4 At OR Recovery Area Talks about verbal orders, clinical practice guidelines and equipment management.“Following Mr Ramponi’s surgery, he started on anIV infusion pump for pain management. Whatchecks did you perform on the equipment beforestarting him on the pump?”“Who made the decision to discharge Mr Ramponifrom the Recovery, OT?”“What guidelines did you follow for post-anaesthesia monitoring of Mr Ramponi?”
 98. 98. At Cardiac ICU Surveyor talks with attending Physician, ICU Nurse, Step 5 Respiratory Therapist, Infection Control Practitioner Topics include communication, assessment, clinical practice guidelines, credentialling, infection control, equipment management and medication management“Was Mr Ramponi restrained while on ventilator? Howwas the decision made to remove Mr Ramponi from theventilator?”“How did the OR communicate what procedures tookplace when Mr Ramponi was transferred to the ICU?“Mr Chiu was receiving IV pain medication following surgery.Can you show me where you documented Mr Ramponi’spain assessment, treatment and reassessment?”
 99. 99. At Medical-Surgical Unit Surveyor talks to Staff Nurse, Talks about equipment management, Step 6 Cardiac Rehab Nurse, patient education, rights & ethics, Respiratory Therapist, discharge planning, continuum of care. Nutritionist, Patient Educator “What written information will Mr Ramponi receive about his“I see that Mr Ramponi was on medications when he istelemetry. How would you know if discharged this afternoon?the equipment is working? Does the patient know about his medications? When did you educate him? How?”Can you explain how the patient ismonitored on this system?” “How was nutrition and weight management education“What process was followed for provided to the patient?”ordering respiratory therapy for MrRamponi?” “What is your plan for Mr Ramponi’s discharge?”“Can you describe Mr Ramponi • Surveyor reviews patient education materials.medication protocols?” • Speaks with Mr Ramponi and his wife about ongoing education, informed consent process and the care provided.

×