Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verdades e mentiras da inclusiónVerdades e mentiras da inclusión
Lugo, 6 de xuño de 2014
contactar@tadega.net
#tadega
Centrados en solucións.
Centrados no futuro.
Verdades e mentiras da inclusiónVerdades e mentiras da inclusión
EufemismoEufemismo
Morte nun hospital 'Éxitus'
Aborto 'Interrupción voluntaria do embarazo'
Emigración 'Mobilidade exterio...
““Lost and found”Lost and found”
Lembras aproximadamente cantos
instrumentos soaban antes?
00
INSPECCIÓN
EDUCATIVA
Execútanse controis de
avaliación dos recursos
que a lexislación pon ao
servizo da diversidade?
Como se optimizan os
recur...
Como se analiza a
eficiencia e a eficacia
da intervención
especializada?
Realízase un seguimento de
elaboración de materiais?
Esíxese sequera a
elaboración de materiais?
Tense en conta na carga
h...
Séguese control de cumprimento
efectivo das ACIs, entendendo
estas como a guía da intervención
educativa?
Ou, pola contra,...
Os informes psicopedagóxicos teñen validez prescriptiva ou
orientativa?
Pode un informe psicopedagóxico ser unha sentenza ...
Esíxese, na práctica, o lexislado no
RD 126/2014, do BOE, polo que
se establece o currículo de
Primaria, e o Decreto 133/2...
Como se avalía a intervención
dos recursos periféricos,
como os Departamentos de
Orientación?
Como se detecta unha
interve...
Como se avalía a intervención dos
Equipos Psicopedagóxicos, en función
dos desprazamentos que realizan ou,
pola contra, lé...
O profesorado de PT ou AL que traballa
en centros de Secundaria apenas ten
opcións para acceder a coordinacións, o
que rep...
Exísexe ao profesorado que
se incorpora a unha nova
titoría que respete a
continuidade nos materiais
adaptados para que o
...
¿Exísese que o diseño trazado
de apoios e recursos dados
a un alumno se respecte
aínda que o especialista ou
o titor sexan...
En qué documento se
avalía a rede de relacións
de colaboración entre
familias e escola?
Avalíase a súa mellora
cada curso?...
Úsase a normativa de ratios
para mellorar a inclusión,
con esixencia do seu
cumprimento?
Ou usase a ratio para
xustificar ...
Cando, nas planificacións que
coma Inspección elaboran, se
fala de diversidade, a quen se
refiren as necesidades
especiais...
As probas de avaliación
diagnóstica están
adaptadas, deseñadas para
o 100% do alumnado?
Por que?
Non ofrecerían informació...
EQUIPO DIRECTIVO
A organización do centro que Vde. dirixe é
inclusiva?
ESPAZOS: son accesibles, dotados, acolledores
emocionalmente, habili...
Para a elaboración de horarios do
profesorado, teñen en conta as
necesidades de atención á diversidade do
centro?
Contémpl...
Foméntase e priorízase o apoio da
P.T e/ou A.L dentro da aula
ordinaria?
En caso contrario como se pode
favorecer este cam...
Limitámonos a cumprir a
lexislación ou temos a
atención á diversidade
como un marcador de
prestixio do centro?
Por que a adscrición docente a postos de traballo segue
escrupulosamente as antigüedades e non os criterios
pedagóxicos qu...
Que porcentaxe de
alumnado con ANEAE foi
“desviado” a outros centros
ou centros específicos
simplemente porque tiñan
condu...
Ata que punto os criterios para determinar se un alumno repite
ou non son os que realmente buscan o maior beneficio para o...
se Permítese que a súa
orientadora/orientador o
sexa a tempo parcial e
non a tempo completo?
Que medidas toma para
que a
orientadora/orientador
non actúe, sexa ou teña
fama de pakistaní?
En todos os centros sabemos que existe profesorado
implicado ou non no seu traballo. Como equipo directivo
gustaríalle pod...
TITORÍA
Se hai profesionais especialistas, sobre todo no caso de
docentes definitivos…
Esíxese que teñan a punto para o resto do p...
Á hora de facer a programación, ten en conta a inclusión ou
hai alumnos que “comen na cociña”?
Ten vde. unha aula inclusiv...
Cre que non se está dando
unha intervención inclusiva
por falta de medios ou
recursos?
Está seguro que non é por
unha cues...
Que dificultades atopas para
afrontar un ensino inclusivo?
- Formación?
- Preparación minuciosa de contidos, actividades,
...
Cres realmente que un ensino
inclusivo con ANEAE ten opcións
de éxito?
Ou ves todo como unha pantomima,
como algo para exp...
Se contaras cun amigo-experto-invisible que che botara unha man
para acadar un ensino inclusivo...
Que lle pedirías en pri...
Esfórzase en adaptar material ao alumnado con n.e.a.e ou cre
que esta función correspóndelle ao Departamento de
Orientació...
Considera importante a coordinación co
profesor de apoio ou cre que non é
necesaria xa que o alumnado
atendido por el non ...
Ata que punto te podes sentir incómodo
cando che comunican que tes que
apoiar na clase dun compañeiro ou
que un compañeiro...
Ten coma unha prioridade concretar o currículum do alumnado
con capacidades diferentes, ou simplemente rebaixa
obxectivos,...
Acolle na súa aula a todos os
alumnos do mesmo xeito, co
mesmo réxime de disciplina, e
evitando actitudes permisivas e
com...
Cando na aula atopamos
alumnado con n.e.a.e
reúnese co resto do
profesorado para fixar
bases metodolóxicas
comúns?
Habitualmente o alumnado é avaliado a través dun
exame escrito no que hai que desenvolver as
preguntas.
Algunha vez plante...
Está seguro de que nunca un
alumno seu entendeu de
forma máis ou menos
subliminal, que estorba, ou
estaría mellor con outr...
Escoita e trata os problemas
conductuais como unha fonte
de información sobre as
necesidades e desexos e como
un intento d...
Valora o esforzo e traballo dos
alumnos con diversidade en
termos sociais e de
compaixón?
Entende a labor dun PT ou dun
AL...
Pensa que o fracaso sempre
é achacable ao alumno?
O alumno NON aprende ou o
alumno aprende de xeito
diferente?
Se eres dos que defende que un alumno con diversidade funcional
ten que estar nun centro específico e falo alegando que al...
Os seus alumnos
son “diversos” ou
“desiguais”?
Sentides que vos
ofreceron unha
formación sólida cun
norte moi claro?
Ti como percibes o
mundo da diversidade
funcional?
Coñeces este termo
en concreto?
Recordas que a facultade
oferte algunha asignatura
específica, troncal ou
optativa que teña que ver
con esta temática?
Cre...
Na actualidade as TICs están
ligadas á educación. Se falamos
de alumnado con diversidade
funcional estas fanse máis
import...
Que sabes ou que
entendes por
inclusión?
Sintes que a inclusión
pode ser viable nun
centro ordinario?
E nun centro
específico?
Sínteste con ferramentas de
abondo para afrontar a
inclusión no teu futuro
profesional?
En caso contrario a quen
recurrías...
Que lle pedirías aos profesionais
experimentados para que os recén
incorporados aprendan e
experimenten como é debido?
Cre...
Se ser mago fose posible,
que lle pedirías a túa
variña máxica en relación
á formación das
facultades para ser
mestre e qu...
INFANTIL-PRIMARIA
• Escasos recuerdos:
- ¿Cómo afronta los picores si no puede rascarse…?
- Juegos recreo. Con lo que le g...
CUIDADOR
A
ASISTENTEPERSON
AL
SERVICIOADAPTADO
TRANSPOR
TE
ADAPTADO
COMEDOR
ESCOLAR
ADAPTACI
ÓN
CURRICUL
AR
P.T.A.L.
ACTIV...
INSTITUTO
• Problemas de adaptación por parte del PROFESORADO
- Por ejemplo: benevolencia injustificada -
• Rechazo por pa...
Comparación incomparable
Teniendo los mismos derechos, en el caso de mi hermano más
pequeño hay que pelearlos.
Cuando la i...
Repercusiones para él
Romper estereotipos: NO SOY un alumno “arquitectónico”
Gran presión por hacerse visible, gran esfuer...
Repercusiones para sus hermanos
El mediano (2 años más):
CONFLICTOS INTERNOS → CULPABILIDAD
Yo, la mayor (4 años de difere...
LENGUAJE NO VERBAL
MIRADAS
PERCEPCIÓN GESTUAL
LENGUAJE VERBAL
• INCULTURA: comentarios en 3ª persona → mi hermano se
vuelve invisible.
- ¿El niño entiende…?
- ¿No habla...
Los padres
Educar primero a la familia (padres, hermanos…)
Otros hijos:
- “Es más pequeño pero no es un bebé”
- Diversidad...
¿Y quién los ayuda a ellos?
• Los padres no tienen porqué ser
- Profesores
- Policías
- Atletas
- Metanalistas
- Abogados
...
Visión externa de la familia
Chulos y malotes
Infelices y amargados
Protestones conflictivos
Inconformistas desmesurados
P...
Consejos finales
Sed muy conscientes de lo que estáis transmitiendo
Sed justos: igualdad de normas y obligaciones, igualda...
MUCHAS GRACIAS POR ESCUCHARME
CON VUESTRO COMPROMISO
ES POSIBLE
Verdades e mentiras da inclusion
Verdades e mentiras da inclusion
Verdades e mentiras da inclusion
Verdades e mentiras da inclusion
Verdades e mentiras da inclusion
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verdades e mentiras da inclusion

3,636 views

Published on

Xornada "Verdades e mentiras da inclusion"

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Verdades e mentiras da inclusion

 1. 1. Verdades e mentiras da inclusiónVerdades e mentiras da inclusión Lugo, 6 de xuño de 2014 contactar@tadega.net #tadega
 2. 2. Centrados en solucións. Centrados no futuro. Verdades e mentiras da inclusiónVerdades e mentiras da inclusión
 3. 3. EufemismoEufemismo Morte nun hospital 'Éxitus' Aborto 'Interrupción voluntaria do embarazo' Emigración 'Mobilidade exterior' Rescate 'Apoio financeiro' 'Catalina sufriu una racheira traizoeira que deixou ao descuberto espazos de sombra case perpetuos...'
 4. 4. ““Lost and found”Lost and found”
 5. 5. Lembras aproximadamente cantos instrumentos soaban antes? 00
 6. 6. INSPECCIÓN EDUCATIVA
 7. 7. Execútanse controis de avaliación dos recursos que a lexislación pon ao servizo da diversidade? Como se optimizan os recursos?
 8. 8. Como se analiza a eficiencia e a eficacia da intervención especializada?
 9. 9. Realízase un seguimento de elaboración de materiais? Esíxese sequera a elaboración de materiais? Tense en conta na carga horaria dos profesionais?
 10. 10. Séguese control de cumprimento efectivo das ACIs, entendendo estas como a guía da intervención educativa? Ou, pola contra, son só documentos externos que permiten a un centro demandar máis profesorado?
 11. 11. Os informes psicopedagóxicos teñen validez prescriptiva ou orientativa? Pode un informe psicopedagóxico ser unha sentenza que persiga a algúns nenos durante toda a escolarización?
 12. 12. Esíxese, na práctica, o lexislado no RD 126/2014, do BOE, polo que se establece o currículo de Primaria, e o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, para Secundaria, de incorporación de competencias básicas no currículo, e por tanto, na metodoloxía e sobre todo na avaliación?
 13. 13. Como se avalía a intervención dos recursos periféricos, como os Departamentos de Orientación? Como se detecta unha intervención tardía ou unha non intervención?
 14. 14. Como se avalía a intervención dos Equipos Psicopedagóxicos, en función dos desprazamentos que realizan ou, pola contra, lévase a cabo unha análise do resultado das súas intervención, grao de consecución dos obxectivos demandados nos respectivos informes individualizados, feefback introducido, optimización da xestión dos recursos que se puxeron a disposición dos alumnos…?
 15. 15. O profesorado de PT ou AL que traballa en centros de Secundaria apenas ten opcións para acceder a coordinacións, o que repercute desfavorablemente na súa baremación á hora de concursar. Contémplase a posibilidade de incentivar a este profesorado, considerando como méritos baremables por exemplo, a elaboración de materiais moi específicos susceptibles de ser utilizados pola comunidade educativa, ou ben, que un PT moi especializado poda colaborar coma asesor noutros centros de necesidades similares?
 16. 16. Exísexe ao profesorado que se incorpora a unha nova titoría que respete a continuidade nos materiais adaptados para que o alumnado poida continuar no seu progreso?
 17. 17. ¿Exísese que o diseño trazado de apoios e recursos dados a un alumno se respecte aínda que o especialista ou o titor sexan novos a cada comezo de curso?
 18. 18. En qué documento se avalía a rede de relacións de colaboración entre familias e escola? Avalíase a súa mellora cada curso?a curso?
 19. 19. Úsase a normativa de ratios para mellorar a inclusión, con esixencia do seu cumprimento? Ou usase a ratio para xustificar a non inclusión?
 20. 20. Cando, nas planificacións que coma Inspección elaboran, se fala de diversidade, a quen se refiren as necesidades especiais: É o alumno o que ten as necesidades, ou é o centro o que ten necesidades (de dotación, de recursos, de formación...)?
 21. 21. As probas de avaliación diagnóstica están adaptadas, deseñadas para o 100% do alumnado? Por que? Non ofrecerían información útil?
 22. 22. EQUIPO DIRECTIVO
 23. 23. A organización do centro que Vde. dirixe é inclusiva? ESPAZOS: son accesibles, dotados, acolledores emocionalmente, habilitadores socialmente? HORARIOS: priorízase ou ignorase a compatibilidade cos posibles servizos externos (Atención Temperá, sanidade…)? APOIOS VISUAIS: o centro dispón de apoios visuais para poder desenvolverse por todo o centro, comprender mellor o contorno, etc.
 24. 24. Para a elaboración de horarios do profesorado, teñen en conta as necesidades de atención á diversidade do centro? Contémplase nese horario a necesidade de coordinación entre profesionais, tanto interna como externa? Como ou onde se reflicte? Como se recoñecería a un docente o tempo de elaboración de materiais individualizados empleado para cada perfil de alumnado?
 25. 25. Foméntase e priorízase o apoio da P.T e/ou A.L dentro da aula ordinaria? En caso contrario como se pode favorecer este cambio?
 26. 26. Limitámonos a cumprir a lexislación ou temos a atención á diversidade como un marcador de prestixio do centro?
 27. 27. Por que a adscrición docente a postos de traballo segue escrupulosamente as antigüedades e non os criterios pedagóxicos que a lei permite?
 28. 28. Que porcentaxe de alumnado con ANEAE foi “desviado” a outros centros ou centros específicos simplemente porque tiñan condutas disruptivas?
 29. 29. Ata que punto os criterios para determinar se un alumno repite ou non son os que realmente buscan o maior beneficio para o propio alumno?
 30. 30. se Permítese que a súa orientadora/orientador o sexa a tempo parcial e non a tempo completo?
 31. 31. Que medidas toma para que a orientadora/orientador non actúe, sexa ou teña fama de pakistaní?
 32. 32. En todos os centros sabemos que existe profesorado implicado ou non no seu traballo. Como equipo directivo gustaríalle poder cubrir informes sobre o traballo realizado de cada un dos docentes? Como poderiamos evitar “o amiguismo” e valorar positivamente a aquelas persoas que se esforzan no día a día?
 33. 33. TITORÍA
 34. 34. Se hai profesionais especialistas, sobre todo no caso de docentes definitivos… Esíxese que teñan a punto para o resto do profesorado e para os alumnos con neae, as recomendacións, pautas, libros de texto ou materiais alternativos… ?
 35. 35. Á hora de facer a programación, ten en conta a inclusión ou hai alumnos que “comen na cociña”? Ten vde. unha aula inclusiva, é dicir, unha aula onde poden aprender, xuntas, persoas diferentes?
 36. 36. Cre que non se está dando unha intervención inclusiva por falta de medios ou recursos? Está seguro que non é por unha cuestión de actitude?
 37. 37. Que dificultades atopas para afrontar un ensino inclusivo? - Formación? - Preparación minuciosa de contidos, actividades, recursos materiais? - Rediseñar o xeito no que ensinas?
 38. 38. Cres realmente que un ensino inclusivo con ANEAE ten opcións de éxito? Ou ves todo como unha pantomima, como algo para expertos ou como algo inútil e pouco práctico?
 39. 39. Se contaras cun amigo-experto-invisible que che botara unha man para acadar un ensino inclusivo... Que lle pedirías en primeiro lugar? Canto tardarías en facer os axustes para que funcionara ben?
 40. 40. Esfórzase en adaptar material ao alumnado con n.e.a.e ou cre que esta función correspóndelle ao Departamento de Orientación, en concreto P.T e A.L?
 41. 41. Considera importante a coordinación co profesor de apoio ou cre que non é necesaria xa que o alumnado atendido por el non segue o ritmo de aprendizaxe que “os alumnos estándar”? Se cre que é necesaria, como debería reflictirse esta coordinación?
 42. 42. Ata que punto te podes sentir incómodo cando che comunican que tes que apoiar na clase dun compañeiro ou que un compañeiro virá á túa clase a apoiar? Se che resulta "molesto" ese apoio, que é o que te incomoda, o ANEAE ou o compañeiro co que tes que compartir a acción educativa?
 43. 43. Ten coma unha prioridade concretar o currículum do alumnado con capacidades diferentes, ou simplemente rebaixa obxectivos, contidos, criterios de avaliación…?
 44. 44. Acolle na súa aula a todos os alumnos do mesmo xeito, co mesmo réxime de disciplina, e evitando actitudes permisivas e compasivas ou de sobreprotección para alumnos concretos?
 45. 45. Cando na aula atopamos alumnado con n.e.a.e reúnese co resto do profesorado para fixar bases metodolóxicas comúns?
 46. 46. Habitualmente o alumnado é avaliado a través dun exame escrito no que hai que desenvolver as preguntas. Algunha vez plantexouse modificar este modelo ou sustituílo por outro más eficaz e adaptado ás características do alumnado?
 47. 47. Está seguro de que nunca un alumno seu entendeu de forma máis ou menos subliminal, que estorba, ou estaría mellor con outros rapaces que teñan os mesmos “problemas”?
 48. 48. Escoita e trata os problemas conductuais como unha fonte de información sobre as necesidades e desexos e como un intento de comunicación ou úsaos coma pretexto para quitar ao alumna da aula?
 49. 49. Valora o esforzo e traballo dos alumnos con diversidade en termos sociais e de compaixón? Entende a labor dun PT ou dun AL desde unha mentalidade de intervención solidaria?
 50. 50. Pensa que o fracaso sempre é achacable ao alumno? O alumno NON aprende ou o alumno aprende de xeito diferente?
 51. 51. Se eres dos que defende que un alumno con diversidade funcional ten que estar nun centro específico e falo alegando que alí lle darán o que realmente necesita… Que ten ese profesorado de sabiduría que a ti che falta?
 52. 52. Os seus alumnos son “diversos” ou “desiguais”?
 53. 53. Sentides que vos ofreceron unha formación sólida cun norte moi claro?
 54. 54. Ti como percibes o mundo da diversidade funcional? Coñeces este termo en concreto?
 55. 55. Recordas que a facultade oferte algunha asignatura específica, troncal ou optativa que teña que ver con esta temática? Cres que sería importante incluíla no plan de formación? Por que?
 56. 56. Na actualidade as TICs están ligadas á educación. Se falamos de alumnado con diversidade funcional estas fanse máis importantes. Consideras necesaria esta formación para poder traballar na aula ou ves grandes dificultades no seu uso diario?
 57. 57. Que sabes ou que entendes por inclusión?
 58. 58. Sintes que a inclusión pode ser viable nun centro ordinario? E nun centro específico?
 59. 59. Sínteste con ferramentas de abondo para afrontar a inclusión no teu futuro profesional? En caso contrario a quen recurrías, como te formarías ou qué farías para poder levala a cabo?
 60. 60. Que lle pedirías aos profesionais experimentados para que os recén incorporados aprendan e experimenten como é debido? Cres que responderían axeitadamente?
 61. 61. Se ser mago fose posible, que lle pedirías a túa variña máxica en relación á formación das facultades para ser mestre e que agora non se cumpre?
 62. 62. INFANTIL-PRIMARIA • Escasos recuerdos: - ¿Cómo afronta los picores si no puede rascarse…? - Juegos recreo. Con lo que le gusta el fútbol, debe pasarlo muy mal viendo jugar a los niños de su edad. - Vivir en un 2º sin ascensor. - Operaciones y terapias. • Anécdota “obligaciones delegadas” • Anécdota “engañosa sabiduría vital”
 63. 63. CUIDADOR A ASISTENTEPERSON AL SERVICIOADAPTADO TRANSPOR TE ADAPTADO COMEDOR ESCOLAR ADAPTACI ÓN CURRICUL AR P.T.A.L. ACTIVIDADES EXTRAESCOLA RES (EXCURSIONE S)
 64. 64. INSTITUTO • Problemas de adaptación por parte del PROFESORADO - Por ejemplo: benevolencia injustificada - • Rechazo por parte de sus compañeros (nuevos y antiguos)
 65. 65. Comparación incomparable Teniendo los mismos derechos, en el caso de mi hermano más pequeño hay que pelearlos. Cuando la información suele viajar del instituto a la casa, en el caso de mi hermano más pequeño, la información hay que ir a buscarla.
 66. 66. Repercusiones para él Romper estereotipos: NO SOY un alumno “arquitectónico” Gran presión por hacerse visible, gran esfuerzo para mostrar identidad propia (que se suma a la que ya tienen que realizar todos los adolescentes al entrar en un nuevo centro). 99% de frustración por este ámbito
 67. 67. Repercusiones para sus hermanos El mediano (2 años más): CONFLICTOS INTERNOS → CULPABILIDAD Yo, la mayor (4 años de diferencia): CONFLICTOS INTERNOS → CULPABILIDAD
 68. 68. LENGUAJE NO VERBAL MIRADAS PERCEPCIÓN GESTUAL
 69. 69. LENGUAJE VERBAL • INCULTURA: comentarios en 3ª persona → mi hermano se vuelve invisible. - ¿El niño entiende…? - ¿No habla nada, oh? - ¿Y él es feliz? - Mira como se ríe • INTERACCIÓN FORZADA
 70. 70. Los padres Educar primero a la familia (padres, hermanos…) Otros hijos: - “Es más pequeño pero no es un bebé” - Diversidad Funcional → Estrategias de afrontamiento de dificultades distintas
 71. 71. ¿Y quién los ayuda a ellos? • Los padres no tienen porqué ser - Profesores - Policías - Atletas - Metanalistas - Abogados - Periodistas - Diplomáticos en constante debate - Luchadores profesionales - Médicos - … • Los padres deben ser PADRES
 72. 72. Visión externa de la familia Chulos y malotes Infelices y amargados Protestones conflictivos Inconformistas desmesurados Pedichones muy pesados Listillos sabelotodo - …
 73. 73. Consejos finales Sed muy conscientes de lo que estáis transmitiendo Sed justos: igualdad de normas y obligaciones, igualdad de oportunidades Educad miradas para que nunca pierdan la capacidad de ser diferentes.
 74. 74. MUCHAS GRACIAS POR ESCUCHARME CON VUESTRO COMPROMISO ES POSIBLE

×