Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Финансово планиране за родители

652 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Финансово планиране за родители

 1. 1. В края на 60-те години България – 1998 г.-на XX век, двама ентусиазирани 100% чужд капиталзастрахователисъздават компания с името През 2001 г. холандският ИНТЕРАМЕРИКАН финансово-застрахователенКомпанията бързо достига холдинг Eureko купувалидерска позиция на гръцкия компанията и дъщерните ипазар и стъпва на нови пазари: дружества. От 01.01.2012 Eureko сменя името си и сега групата се казва ACHMEA,като едноименната компания в 2 Холандия
 2. 2. RussiaIreland Netherlands Slovakia Romania Turkey Greece 3
 3. 3. 4
 4. 4. получи приза:“Най-динамично развиващо се дружество” за 2009 г. и 2010 г. 5
 5. 5. Професионализъм:Да осигуряваме компетентност, съчетана с отличнаорганизация и умения за общуване Коректност:Да комуникираме честно, осигурявайки пълна прозрачностна отношенията Екипност:Да търсим успеха чрез съпричастност към колегите иусещане за принадлежност към дружеството Доверие:Да вдъхваме сигурност, като спазваме поетите ангажиментии отговаряме на нуждите на клиентите във всеки момент Иновативност:Да мислим креативно и гъвкаво в условията на динамичени постоянно променящ се пазар 6
 6. 6. Да предоставяме сигурност чрез изпълнени ангажименти,грижа и професионализъм! 7
 7. 7. Да бъдем застрахователят, на коготохората доверяват бъдещето и сигурността си! 8
 8. 8. - “Спокоен живот”- “Когато порасна”- “Рискова застраховка живот”-Животозастрахователенпродукт “Закрила” 9
 9. 9. - Срок на договора: от 10 до 30 години- Встъпителна възраст при сключване: от 14 до 60 навършени години- Застрахователната сума може да бъде в лева или евро- Застрахователната премия се заплаща в лева или евро- Застрахователната премия зависи от професията илихобито (рискови класове:1,2,3) на Застрахования 10
 10. 10. ОСНОВНО ДОПЪЛНИТЕЛНИПОКРИТИЕ ПОКРИТИЯ в резултат наПРЕЖИВЯВАНЕ ЗЛОПОЛУКА ЗАГУБА НА ЖИВОТЗАГУБА НА ЖИВОТ ПЪЛНА ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ с прогресия 350 Дневно обезщетение при ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ Обезщетение за НАЛОЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ Дневно обезщетение за БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 11
 11. 11. ОСНОВНОПОКРИТИЕПРЕЖИВЯВАНЕ ИНТЕРАМЕРИКАН изплаща на Застрахования застрахователната сума по основното покритие и допълнителна сума от реализирана по-висока инвестиционна доходностЗАГУБА НА ЖИВОТ ИНТЕРАМЕРИКАН изплаща застрахователната сума по основното покритие на посоченото от Застрахования ползващо лице или законните наследници 12
 12. 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ в резултат на ЗЛОПОЛУКА ЗАГУБА НА ЖИВОТ Сключва се задължително с основното покритие Застраховащият сам определя размера на Застрахователната сума. Минимална – 2 600 лв./ 1 300 €. Максимална – до 3 пъти размера на основната ЗС размера на застрахователната сума по основно покритие 13
 13. 13. Европейски съюзОСНОВНОПОКРИТИЕ Цял свят ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 14
 14. 14. Усложнения при бременност и ражданеТрайна неработоспособност с прогресия 350Слънчев и топлинен ударВъзпалителни състояния в резултат на измръзване 15
 15. 15. - Увеличаване или намаляване на ЗС/премия- Промяна на ползващи лица- Добавяне или премахване на допълнителни покрития- Годишна индексация по желание на Застрахования 16
 16. 16. - Срок на договора: от 10 до 23години- Встъпителна възраст при сключване:  на застрахованото дете: от 0 до 13 навършени години  на застрахования възрастен: от 18 до 60 навършени години- Застрахователната сума може да бъде в лева или евро- Застрахователната премия се заплаща в лева или евро 17
 17. 17. ОСНОВНО ДОПЪЛНИТЕЛНИПОКРИТИЕ ПОКРИТИЯ в резултат на в резултат наПРЕЖИВЯВАНЕ ЗАБОЛЯВАНЕ ЗЛОПОЛУКА ЗАГУБА НА ЖИВОТ Обезщетение при ЗАГУБА НА ЖИВОТ БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ на Застрахования възрастен /дете/ ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ от злополука или заболяване с прогресия 350 /дете/ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗЛОПОЛУКА, претърпяна от детеОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 18
 18. 18. ОСНОВНОПОКРИТИЕ ИНТЕРАМЕРИКАН изплаща на Застрахования застрахователната сума по основния договор и допълнителната сума от реализирана по-високаПРЕЖИВЯВАНЕ инвестиционна доходност Ползващото лице винаги е дете/децаЗАГУБА НА ЖИВОТ ИНТЕРАМЕРИКАН изплаща застрахователната сума по основното покритие (независимо от направените вноски до момента) на посоченото от Застрахования ползващо лице 19
 19. 19. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ в резултат на ЗЛОПОЛУКА ЗАГУБА НА ЖИВОТ за Застрахования възрастен Сключва се задължително с основното покритие Застраховащият сам определя размера на Застрахователната сума. Минимална – 2 600 лв./ 1 300€. Максимална – до 3 пъти размера на основната ЗС 20
 20. 20. ОСНОВНОПОКРИТИЕ Европейски съюз Цял свят ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 21
 21. 21. - Увеличаване или намаляване на премия- Добавяне или премахване на допълнителни покрития- Ползващо лице винаги е застрахованото дете 22
 22. 22. → ОТВОРЕНА ПОЛИЦА Възраст при сключване на застраховката: - минимална 18 години - максимална 60 години Срок на договора: - от 1 до 30 години Застрахователната премия зависи от професията и хобито на ЗастрахованияЗастрахователното покритие се прекратява в 24:00 часа на деня, в който Застрахованият навърши 65 години ! 23
 23. 23. Интерамерикан изплаща застрахователната сума поосновното покритие на посоченото от Застрахованияползващо лице или законните наследници 24
 24. 24. 25
 25. 25. премията е: - годишна - шестмесечна премията е само годишна - тримесечнапремията е: - годишна допуска се месечна вноска - шестмесечна 26
 26. 26. Европейски съюзОСНОВНОПОКРИТИЕ Цял свят ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 27
 27. 27.  Може да се намали или увеличи размера на Застрахователната сума Може да се намали или увеличи Срока на застрахователно покритие Може да се промени Ползващото лице/лица  Застрахователната сума, Застрахователната премия и Срокът на застрахователното покритие не подлежат на промяна 28
 28. 28. - Бързо оторизиране на полиците- Отворен продукт- Ясни общи условия- Гъвкав срок на договора – от 1 до 30 години- Ясни размери на обезщетенията- Бърза ликвидация – ЗМК /застрахователно медицинска комисия/- Възможност за пакетна полица 29
 29. 29.  Доверието на нашите клиенти Коректно и професионално обслужване Адекватно плащане на щети 24-часова (7 дни в седмицата) възможност зарегистриране на застрахователни събития Стабилна презастрахователна програма Надеждна и адекватна застрахователна защита наличните и бизнес интереси на нашите клиенти 30
 30. 30. 31

×