Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web d auexs

548 views

Published on

auexs taniltsuulga

  • Be the first to comment

Web d auexs

  1. 1. “АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ “АУЭХС” ТӨХК-ийн хамт олон Òñð êîíïàìè ìü Ìîìãîë Óëðûì Æàðãèéì ãàçðûì 2008 оны 233-ð òîãòîîëûí äàãóó ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäàæ, 2009 îíû 04-ð ñàðûí 13-íû ºäðººñ ýõëýí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâññëæ ýõýëðýì. Ñèðòåí компани ìèéò 390 х¿ний орон тоотой. Харúяа 5 охин компани, Завхан аймаг дахь салбар, Сэргээгдэх эрчим х¿чний эх ¿¿свэр á¿õèé 6 ðñí, äèçåëü ðòàìö á¿õèé 18 ðñí, 2 òîðãîìä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà. • “АУЭХС” ТӨХК-ийн Захирал Б.Дорждагва • “Åðºìáñëàã ýð÷èí õ¿÷” ÕÕÊ гүйцэтгэх зàõèðàë ×.Áàëáààòàð • “Òàéøèð-Ãññëèì ÓÖÑ” ÕÕÊ гүйцэтгэх зàõèðàë Ä.Àíàðò¿âøèì • Çàâõàí àéìàã äàõü ñàëáàð мåíåæåð Д.Түвшинжаргал • “Ãàëññòàé-Õ¿ìã¿éì ÓÖÑ” ÕÕÊ гүйцэтгэх зàõèðàë Ø.Äàâààäîðæ • “Òîðîìöýìãýëèéì ÓÖÑ” ÕÕÊ гүйцэтгэх зàõèðàë ×.Îòãîìáàÿð • “Áîãäûì ãîë ÓÖÑ” ÕÕÊ Ñистем болон харúяа компанèñä дүрэм, үйл ажиллагааìûõàà чиглэлýýð үйлдвэрлэх,түгээх, дамжуулах тусгай зөвшөөрлèéã àâ÷ худалдах, дамжуулах, борлуулах үнэ тарифыгкомпани тус бүрээр батлуулàâ. Ñистем компанийн хэмжээнд тоолуур худалдах,засварлах, суурьлуулах, тохируулах эрхтэйãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâññëæ áàéìà. Ñèñòåìêîìïàíè íü Çàâõàí, Ãîâü-Àëòàé õî¸ð àéíãèéì ìñòàã äýâðãýðт баригдсан 2085.4 êí ñðòòàé ÖÄÀØ,97 äýä ðòàìöуудûì çàðâàð ¿éë÷èëãýý, àøèãëàëò, ýçýíøèëò, õàäãàëàëò, õàíãààëàëòыгхариуцäàã.
  2. 2. “ЕСӨНБУЛАГ ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК Òóñ êîìïàíè íü àíõ 1966 îíä Ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýð íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäñàí. 2009 îíû 12 äóãààð ñàðààñ îðîí íóòãèéí ºì÷ººñ òºðèéí ºì÷èä øèëæèæ “Åðºìáñëàã ýð÷èí õ¿÷” ÕÕÊ ìýðòýé áîëæ “Àëòàé-Óëèàñòàéí ýð÷èì õ¿÷íèé ðèðòåí” ÒªÕÊ-èéí îõèí êîìïàíè õýëáýðýýð ¿éëäâýðëýõ òóñãàé çºâøººðºëòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà. Íèéò 38 àæèëòàíòàé. Êîíïàìèéì дизель ãåìåðàòîð, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлынтухайд 1998-1999 îíóóäàä àøèãëàëòàíä îðñîí ÀÍÓ–ä ¿éëäâýðëýãäñýí òóñ á¿ð íü 550 êÂò–ûíñóóðèëàãäñàí õ¿÷èí ÷àäàë á¿õèé ÊÀÒ-3508 ìàðêûí 4, 2007-2008 îìññäàä àøèãëàëòàнä îððîìÀÍÓ-ä ¿éëäâýðëýãäñýí 508 êÂò-ûí ñóóðèëàãäñàí õ¿÷èí ÷àäàë á¿õèé Ê-700 Ñ-18 ìàðêûí 4, 2009îíû 11 ä¿ãýýð ñàðä ñóóðèëàãäàæ àøèãëàëòàíä îðñîí ÀÍÓ-ä ¿éëäâýðëýãäñýí 640 êÂò-ûí õ¿÷èí÷àäàë á¿õèé ÊÀÒ-3412Ñ ìàðêûí 2, Àíãëè óëñàä ¿éëäâýðëýãäñýí Perkins P635 ìàðêûí 2, íèéò 6.8ìÂò-ûí õ¿÷èí ÷àäàëòàé 12 äèçåëü ãåíåðàòîðòàé. Æèëäýý 11500-12500 ìÿí.êÂò.ö öàõèëãààíýð÷èì õ¿÷èéã ¿éëäâýðëýæ áàéíà.
  3. 3. “ТАЙШИР-ГУУЛИН УЦС” ХХК “ÀÓÝÕÑ” ÒªÕÊ-èéí ÒÓÇ-ûí 2009 îíû 13 òîîò òîãòîîëîîð Òàéøèðûí ÓÖÑ áîëîí Ãóóëèíãèéí ÓÖÑ-ûã ìýãòãýì “Òàéøèð-Ãóóëèí ñðàì öàõèëãààì ðòàìö” ÕÕÊ-èéã ¿¿ðýì áàéãññëðàì. Нèéò 37 àæèëòàìòàé.Òàéøèðûí ÓÖÑ-ûí ¿ç¿¿ëýëò:Суурилагдсан хүчин чадал: 11 МВтЖилд үйлäвэрлэх эрчим хүч: 37.0 сая кВт.цУсан сангийн нийт эзэлхүүн: 930.0 сая м3Усны толион талбай: 52.0 км2Голын гольдролоос дээшхи: 50 м хамгийн их өндөрÄàëàíãèéí óрт 190 мАгрегатын тоо 4 ìэгж: (3х3,45МВт+1х0,65МВт)Óðìû õамгийн их зарцуулàëò: (3х9,2+1х2,2)=29.8м3/секХамгийн их А.Ү.К-тэй зарцуулàëò: (3х11,7+1х2,5)м3/секХүчин чадал: 12,5 МВА
  4. 4. Ãóóëèí òîñãîíû óñëàëòûí ñèñòåìèéã ò¿øèãëýí Ãóóëèíãèéí ÓÖÑ 1997 îíä àíõáàéãóóëàãäñàí. 400 êÂò-ûí ñóóðèëàãäñàí õ¿÷èí ÷àäàëòàé. Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Äýëãýð ñóì,Ãóóëèí òîñãîí, Çàâõàí àéìãèéí Øèë¿¿ñòýé ñóìûã ÖÝÕ-ýýð óëèðëûí ÷àíàðòàé õàíãàäàã. 1òóðáèíû óñíû çàðöóóëàëò 0.75 ì.êóá/ì, äåðâàöèéí ñóâàã 825ì, äàðàëòûí õîîëîé 230 ì. Ãññëèìãèéì ÓÖÑ ìü 8 àæèëòàìòàé “Òàéøèð-Ãññëèì ÓÖÑ” ÕÕÊ-èéí õàðúÿàíä ¿éëàæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.
  5. 5. “ЗАВХАН ДАХЬ САЛБАР” Завхан дахь салбарын хамт олон “ÀÓÝХС” ТӨХК-ийн Завхан дахь салбар ìü Æàâõàì àéìãèéí íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýíäöàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé õàíãàìæ, çàñâàð ¿éë÷èëãýý, õºðºíãèéí àøèãëàëò õàìãààëàëòûí òàëààðñèñòåì êîìïàíèéí ò¿âøèíä áàðèìòàëæ áóé íýãäñýí íýã áîäëîãî, çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîðбайгуулагдсан. Ñàëáàðûì õàðúÿàìä “Ãàëññòàé-Õ¿ìã¿éì ÓÖÑ” ÕÕÊ, “Òîðîìöýìãýëèéì ÓÖÑ” ÕÕÊ,“Áîãäûì ãîëûì ÓÖÑ” ÕÕÊ, ðýðãýýãäýõ ýõ ¿¿ðâýð á¿õèé 2 ðñí òýäãýýðèéì ÖÄÀØ, äýä ðòàìöûãõàðèóöàí àæèëëàæ áàéíà.Íèéò 50 õ¿íèé á¿òýö îðîí òîîòîé.
  6. 6. “ÒÎÑÎÍÖÝÍÃÝË ÓÖÑ” ÕÕÊ “Òîðîìöýìãýë ÓÖÑ” ÕÕÊ íü SF-1258 SF-250 ìàðêèéí ãåíåðàòîðóóäûí ñóóðèëàãäñàí õ¿÷èí÷àäàë íü 375 êÂò, äóëààíû óëèðàëä Òîñîíöýíãýë ñóìûí 1340 ºðõ, 160 àëáàí ãàçàð, àæ àõóéííýãæèéã öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ýýð õàíãàí àæèëëàæ áàéíà. 2007 îìä ðñíûì øèëäýã áàéãññëëàãà “Õ¿ìäýò ºðãºíæëºë” 2009 îíä Çàâõàí àéìãèéí õñäàëäàà àæ ¿éëäâýðèéì òàìõèíûì “Øèëäýã òåõìîëîãè” íýâòð¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí ºðãºìæëºë öîìîîð òóñ òóñ øàãíàãäñàí. “ÀÓÝÕÑ” ÒªÕÊ-èéí ÒÓÇ-ûì 2009 îìû 14 òîîò òîãòîîëîîð “Òîðîìöýìãýë ñðàì öàõèëãààìðòàìö” ÕÕÊ áîëîì ¿¿ðãýì áàéãóóëàãäñàí. Íèéò 15 àæèëòàíòàé. ÕÁÍÃÓëñûí Çàñãèéí ãàçðûíáñöàëòã¿é òñðëàíæààð Èäýðèéì ãîë äýýð 2000 îìîîð áàðüæ áàéãññëðàì “Ãîëüäðèëèéì ìàíò¿ðýëòýò” ÓÖÑòàìö þí.
  7. 7. “ГАЛУУТАЙ-ХҮНГҮЙН УЦС” ХХК “ÀÓÝÕÑ” ÒªÕÊ-èéí ÒÓÇ-ûí 2009 îíû 11 òîîò òîãòîîëîîð Çàâõàí àéìãèéí Öýöýí-Óóë ñóìûíìñòàã Ãàëññòàéì ãîë äýýð áàðèãäðàì Ãàëññòàéì ÓÖÑ, Æàâõàìíàìäàë ðñíûì Õ¿ìã¿éì ãîëûì “Ãàöàà”ãýäýã ãàçàð áàðèãäðàì Õ¿ìã¿éì ñðàì öàõèëãààì ðòàìöññäûã ìýãòãýì “Ãàëññòàé-Õ¿íã¿éí óñàíöàõèëãààì ðòàìö” ÕÕÊ-èéã ¿¿ñãýí áàéãóóëñàí. Íèéò 29 àæèëòàíòàé. “Галуутай-Хүнгүйн УЦС” ХХК “ Ãàëóóòàéí ÓÖÑ Õ¿íã¿éí ÓÖÑÑóóðèëàãäñàí õ¿÷èí ÷àäàë: 150 êÂò 110 êÂòÃåíåðàòîð: 75 êÂò-ûí ñåíõðîí 2 ø, 75 êÂò áîëîí 35êÂòÒ¿ðýëò: ºíäºð 7.8 ìåòð 7 ìåòðÄàëàíãèéí óðò: 12 ìåòð 32 ìåòðÓñíû çàðöóóëàëò: 1.9-2.1 ì3/ñåê 1.9-2.1 ì3/ñåêÖÝÕ-ýýð õàíãàõ ñóì ñóóðèí: - Öýöýí-Óóë - Ýðäýíýõàéðõàí - Ñàíò-Ìàðãàö - Çàâõàíìàíäàë - Ñîíãèíî
  8. 8. Танилцуулга бэлдсэн: Эдийн засагч Т.БатсайханУтас: 99010760, 98701960E-mail; auexs@yahoo.comFacebook; auexsBlog; http://auexs.blog.gogo.mn/index.html

×