Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

čS 2010 4_public_final

1,000 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

čS 2010 4_public_final

 1. 1. | Členská schůze ČeMBA, o.s.| 5.12.2010| Brno
 2. 2. | Průběh schůze• není jednoduché předvídat• pro nestabilní situaci ve sdruţení
 3. 3. | Průběh schůze• úvodní slovo výkonného výboru• úvodní slovo předsedy• schválení moderátora, zapisovatele a sčítače hlasů• schválení programu schůze• projednávání programové náplně schůze• případná debata
 4. 4. | Úvodní slovo výkonného výboru| Martin Krahulík
 5. 5. | Vítáme Vás na členské schůzi ČeMBy
 6. 6. | Náročné podmínky• výbor se spolu se zaměstnanci chtěl soustředit na zkvalitňovánívztahů mezi vedením a řízením organizace• spolu se zaměstnanci jsme se chystali precizovat vizi a posláníorganizace a jejích jednotlivých programů• bohuţel naši situaci od samého počátku zhoršovala apriornínálada nedůvěry („oni“ ve výkonném výboru jsou proti „nám“členům tady na internetovém členském fóru!)• po té opozice vyvolala hlubokou krizi• většina aktivit výboru se soustředila na její řešení
 7. 7. | Přístup VV k řešení problémů• obvinění z toho, ţe jsme Kvasničkovi nohsledi je liché• v rámci moţností jsme se snaţili všechny problémy řešitkonsenzuálním způsobem• naší snahou bylo čestně hájit organizaci• útoky se ale prohlubovaly, nepodloţená obvinění radikalizovala,vyhroţování zahušťovalo• i přes naší snahu soustavně vysvětlovat, jsme nedokázali členypřesvědčit, ţe pravda stojí na naší straně• pozorovali jsme tendence „vyřídit si to na členské schůzi“• tuto snahu projevovali i lidé, kteří ČeMBu historicky poškozovalinebo nebyli její členové
 8. 8. | Pozastavení členství• proto jsme se rozhodli proti několika osobám uţít opatření, kterénám stanovy garantují• „ochránci demokracie“ odmítli respektovat náš mandát ktakovým krokům a donekonečna nabízeli další a další interpretace– z nich měly vyplývat důsledky pro to, co máme dělat• tito lidé rádi zapomínají na to, ţe výkonný výbor je suverénnístatutární orgán sdruţení• inspirováni dezinterpretacemi, členové s pozastavenýmčlenstvím a jimi pobízení nečlenové vymýšleli triky, jak se dostatna členskou schůzi
 9. 9. | Podklady pro schůzi• proto jsme se rozhodli stanovit jasná pravidla pro pořádáníschůze• pokud tyto pravidla nebudou členskou schůzí respektována,budeme formální cestou rozporovat výsledky schůze
 10. 10. | Pravidla schůze• schůze je neveřejná• iniciátoři ČeMBA Plus na ni nemají přístup• jedinci, kteří nerespektovali pozastavení přijímání členů, nemajípřístup• členové s pozastaveným členstvím nejsou platnými kandidáty• rozhodnutí ze schůze nabývají moci zanesením do zápisu a jehozveřejněním
 11. 11. | Důvěra výkonnému výboru• celý rok jsme vedli sdruţení v nejlepší víře• v náročných podmínkách nedůvěry aţ šikany jsme hájili jehozájem• máme čisté svědomí, ale v pořádání členské schůze nechcemepokračovat, pokud tento náš přístup nebude ohodnocen důvěroučlenů, proto jsme zařadili hlasování o důvěře• upozorňujeme však, ţe nutným důsledkem případného vyjádřenínedůvěry je nepřekonatelná krize správních orgánů organizace,která nutně povede k zániku organizace• případnou snahu řešit tuto krizi proti stanovám napadneme uMinisterstva vnitra
 12. 12. | Úvodní slovo předsedy| Tomáš Kvasnička
 13. 13. | I já vítám členy ČeMBy na členské schůzi
 14. 14. | ČeMBA se v průběhu roku 2010 dostala do hluboké krize.Jako její předseda cítím za tento stav odpovědnost, byť jsemčinil všechny kroky proto, abych krizi zabránil.Na počátku stály mé kroky motivované snahou ochránitvýsledky své práce před parazity, tak abych na ně mohl dálprací navazovat – ve sdružení i mimo ně. Netušil jsem, že tytokroky několik jedinců rozčílí tak, že se upnou k poškozováníKvasničky ČeMBA NeČeMBA.Stal se z toho ale ďábelský kolotoč: čím víc jsem se snažilČeMBu bránit, tím větší krize daná aktivitami parazitůpřicházela.
 15. 15. | Vize ČeMBy• organizaci jsem zakladál s jasnou vizí: • vést a řídit ji jako profesionální oganizaci, ne spolek diletantů • soustředit se na politickou práci, ne tlachání v hospodě • začít profesionálně realizovat stezky, ne předstírat, ţe máme nejlepší jeţdění na světě• tuto vizi jsem obhájil na kaţdé členské schůzi. v mezidobí a nakaţdé další členské schůzi však byla zpochybňována
 16. 16. | Problém rámce• rámec mojí práce• členská nezisková organizace• nepochopení: • Členská neznamená, ţe do práce můţe kaţdý člen kdykoli mluvit • Nezisková neznamená, ţe za práci nepřísluší odměna • Organizace neznamená, ţe členům slouţíme a posluhujeme
 17. 17. | Problém parazitů• v organizaci jsou stovky členů, kteří si váţí práce mého týmu• na stezkách jsou tisíce bajkerů, kteří jsou rádi za kvalitu, která vČR doposud nebyla dostupná•:jsou ale jedinci, kteří tvrdí, ţe se ČeMBA musí změnit, protoţe tooni chtěji• jsou jedinci, kteří tvrdí, ţe se stezky nesmí stavět, protoţe je oninechtějí Oblíbené výroky parazitů• ČeMBA toho udělala spoustu dobrého (trpný rod), ale její vedeníse vydalo špatnou cestou.• Musíme zachránit myšlenky ČeMBy, před lidmi, co něco dělají.
 18. 18. | Problém parazitů• pro tuto změnu, zaloţenou na OPAKU toho, co ČeMBA vţdyznamenala, ale chtějí vyuţít (ZNEUŢÍT!) výdobytků organizace• chtějí, aby práci dělali zaměstnanci, jeţ jsem přivedl do týmu• chtějí, aby se za naplňování jejich cílů platilo penězi, které jsemu partnerů sjednal• nedokáţí vytvořit něco z ničeho, nedokáţí postavit motor pro svémyšlenky a sehnat do něj palivo. chtějí se zmocnit toho, covytvořil někdo jinýJSOU TO PARAZITI
 19. 19. | Metody parazitůvyuţití slabin, obvinění bez důkazů, nepravdy• motivem známky singltrek není osobní zájem, ale ochrana před útoky parazitů• smlouva s AOPK není motivována snahou omezit práva bajkerů, ale naopakje do budoucna garantovat• kroky, které jsem činil, nejsou zneuţitím partnerů a jejich peněz, ale jsoumotivovány závazky v partnerství a snahou jim vyslyšet•partneři nevypovídají ČeMBě spolupráci kvůli mé činnosti, ale kvůli argesivnímvýpadům opozice
 20. 20. | Svědectví partnerůPavel Smutný, předseda SO Smrk, starosta NMpSNejedná se tedy o ţádné záhadné spiknutí. Jediný problém je asi v tom, ţe TK začalbez průtahů činit kroky, na kterých jsme se v minulosti dohodli. Kroky ze strany partnerůjsou však pozadu, jsou těţkopádné a zdlouhavé. Tento stav u bajkerské veřejnostivyvolal podezření na podivné aktivity TK. Za obce a Lesy však musím říci, ţe TK jednánaprosto v souladu s našimi poţadavky.
 21. 21. | Svědectví partnerůJiří Němec, Nadace BBHSkutečnost, ze jsme jako jeden z největších finančních sponzorů ČeMBu, a konkrétněprojekt Bajková školka, podpořili, byla ve velké míře zaloţena nejen na projektu jakotakovém (děti, kola, zdravý ţivotní styl, prevence zraněni atd. atd.), ale předevšímcharizmatu tvé (Tomášovy) osobnosti a práci celé řady lidí, zejm. dobrovolníků z řadČeMBy, kteří se výše uvedeným projektem ve svém volném čase zaobírali.Tato kritika, ať jiţ opodstatněná či ne, měla však zaznít zejména z řad členů ČeMBy, a tobuď na webových stránkách ČeMBy, popř. na výročním zasedáni, kde vám (tj. členůmvýkonného výboru) měla byt dána moţnost se řádně hájit. Věřím, ţe by se vám toto bezproblémů povedlo.
 22. 22. | Svědectví partnerůJan Skřička, PR a marketing, Merida CzechZpůsob, jakým se části členské základny podařilo v rámci cyklistické komunityzdiskreditovat činnost současného vedení, které jsme od úplných začátků plněpodporovali, silně vnímáme nejen jako snahu o diskreditaci předsedy TomášeKvasničky, ale jako snahu o diskreditaci celého sdruţení a všech partnerů, kteří se svojípodporou na jeho činnosti doposud podíleli. Značku Merida, jako generálního partneraorganizace, toto postihlo samozřejmě nejvíce.[D]ůvodem našeho ukončení spolupráce s organizací ČEMBA, rozhodně nebyla činnostpředsedy Tomáše Kvasničky spojená s aktivitami okolo projektu Singltrek. TomášKvasnička, stejně jako Petr Slavík či Hanka Hermová s námi byli po celou dobu našíspolupráce v kontaktu. Nikdy jsme jako generální partner ČEMBy neměli pocit, ţe by snašimi penězi určenými na podporu organizace bylo nakládáno v rozporu s našídohodou, ţe by organizace neplnila cíle, za nimiţ byla zřízena, nebo ţe by snad námiposkytnuté finance na provoz ČEMBy byly zpronevěřeny.
 23. 23. | Výsledek parazitické opoziceNěkolik velmi zaujatých hlasitých kritiků dokázalo za necelý rokzničit pracně vydobyté, ale velmi křehké podmínky, ve kterýchČeMBA mohla vyvíjet svoji činnost prostřednictvímprofesionálních pracovníků.VĚTŠINA PENĚZ NA PROVOZ V DŮSLEDKU TOHO ZMIZELATým vedení a zaměstnanců ČeMBy obětoval mnoho, aby tytopodmínky pro organizaci zajistil, a aby je poté udrţel. Nátlakuorganizované šikany však uţ nedokáţeme dále vzdorovat.OTRÁVENOST A ZNECHUCENÍ
 24. 24. | Výsledek parazitické opoziceNavíc parazitická opozice v návaznosti na snahu výkonnéhovýboru chránit zájem organizace (omezením tolerance vůčizjevnému poškozování organizace určitými jedinci) upřela sílysměrem k členské schůzi.Ať dopadne členská schůze řízená stávajícím vedením jakkoli,důsledkem bude podle opakovaných prohlášení opozicezpochybnění výsledků schůze a ţaloby.
 25. 25. | Organizace bez smyslu a budoucnostiTým vedení a zaměstnanců se snaţil ČeMBu bránit, ale protiopozici, která sáhne ke všemu, jsme nemohli vyhrát.Tomáš Kvasnička:V ţádném případě nedám parazitům výsledky tří let svého ţivota,ve kterých jsem ČeMBě obětoval všechno.Jediným logickým a v současnosti jiţ nutným důsledkem patovésituace je ZÁNIK ČEMBY.
 26. 26. | Zánik ČeMByZánik ČeMBy můţe nastat podle 3 scénářů:• členskou schůzí odhlasované dobrovolné rozpuštění• krize správních orgánů vedoucí k zániků• zánik jako důsledek nelegitimního převzetí opozicí
 27. 27. | Dobrovolné rozpuštěnídůstojné řešeníumoţní vyrovnání většiny závazků a pohledávekzávisí na ochotě členské schůze vyjádřit VV důvěrua akceptovat, ţe situace způsobená parazity je „smrtelná“je výsledkem hlasování o dobrovolném rozpuštěnínutná většina ¾ hlasů
 28. 28. | Krize správních orgánů vedoucí k zánikůdůsledkem vyjádření nedůvěry výkonnému výborunebo neochoty hlasovat o rozpuštěnínebo neprohlasováním rozpuštěníneumoţní vypořádání závazků a pohledávekNastane, pokud členská schůze bude respektovat pravidla propořádání schůze daná podklady pro schůzi
 29. 29. | Zánik nelegitimním převzetím opozicíNastane, pokud členská schůze NEBUDE respektovat pravidla pro pořádáníschůze daná podklady pro schůzia i přes absenci platných kandidátů zvolí nový výkonný výbor| Obrana stávajícího vedení zpochybní výsledku schůze vymáhání finanční pohledávky vůči TK o hodnotě cca 200 000 Kč vypovězení sídla sdruţení, ústící v nutnost svolání ČS
 30. 30. | Návrh programu schůzeHlasování o důvěře Výkonnému výboruHlasování o rozpuštění sdruţeníUkončení schůze
 31. 31. | Dokumenty, které pro změnu chodu schůzenebyly prezentovány
 32. 32. | Zpráva o činnostizaměstnanci uspěšně pokračovali v programové činnosti: bajková školka / několik dětských akcí lesní stezky / úspěšné splnění cílů dotace IMBA Europe / vůdčí role v zakládání organizace Singltrek pod Smrkem / zakladatelská role v SpS ops jednání na NPČS vedoucí k otevření nových tras kampaň kvůli připravovaném NP Křivoklátsko smlouva s AOPKznačná část kapacity byla pohlcena vyrovnáváním se shysterickou opozicí
 33. 33. | Zpráva revizoraZpráva Revizora k zprávě o hospodaření roku 2009Posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetníchvýkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazujístav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanýmičeskými nebo jinými účetními předpisy. Názor auditora má dostatečnou vypovídací schopnost pouze a jenom vespojení s určitou úplnou účetní závěrkou, ke které se auditor vyjadřuje. Názor auditora vytrţený ze souvislosti skonkrétní účetní závěrkou je zmatečný.Auditor při provádění auditu je povinen ověřit, zdaa) informace uvedené v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce podávají věrný a poctivý obrazpředmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,b) výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkouAuditorská zpráva je vyjádření názoru nezávislé, kompetentní osoby, vycházející z přesvědčivých důkazů atýkající se všech materiálů, které mají vztah k účetním informacím sdělovaným právnickou osobou (jednotlivcem,firmou nebo vládní organizací), a souladu těchto informací se stanovenými kriterii.Revize účetnictví a účetní závěrky občanské sdruţení pro hospodaření roku 2009 byl provedeno v dnech 25.10.a 25.-28.11. 2010 revizorem sdruţení. Podle mého názoru účetnictví a účetní závěrka věrně obrazuje aktiv, pasiva finanční situace občanské sdruţení Česká mountainbiková asociace k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledkůjejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

×