Bai phat bieu

1,132 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai phat bieu

 1. 1. Cây Th ị Baøi phaùt bieåu cuûa oâng B à Ñaïi dieän BGD vaø taäp theå cty S ong Kim Cháo h ộ p dinh d ư ỡ ng
 2. 2. <ul><li>k ính ch ào quý quan khách v à c ác khách hàng th ân thiết đ ến với ch ươ ng trình “ ra mắt thị tr ư ờng Cháo Cây Thị tại Biên Hoà - Đ ồng Nai hôm nay . </li></ul><ul><li>coù đư ợc ng a ỳ hôm nay coâng ty Kim Anh Th ư v à cty c ổ phần SONG KIM ñaõ traûi qua quaù trình phaùt trieån laâu daøi đ ể đến hôm nay tại thị trường Biên Hoà sản phẩm dinh dưỡng “Cháo Cây Thi” đã góp phần vào bữa ăn hàng ngaỳ của trẻ thơ và tất cả mọi người đặt niềm tin với dinh dưỡng của “cháo Cây Thị” </li></ul>
 3. 3. B ư ớc khởi nghiệp
 4. 4. <ul><li>V ới tâm huyết và trách nhiệm của từng bát cháo nh ỏ, khẩu phần ăn của các em bé đến tuổi ăn dặm chị Kim Anh nay là TGĐ đã đổ bao công sức miệt mài để đến hôm nay công ty cổ phần Song Kim hãnh diện mỗi khi mở thêm một cửa hàng dinh dưỡng “Cháo cây thi”. Chỉ mong sao bữa ăn hàng ngày của moị người từ trẻ nhỏ đến người lớn có được chế dộ dinh dưỡng cần thiết. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>C ác món ăn hiện nay của “cháo cây thị” bao gồm cháo thịt bò, cá , cua, rau các loại và s ắ p tới đ ây cây thị sẽ th ư ờng xuyên đư a ra các loại cháo dành riêng cho nh ư ng ng ư ời theo đơn đ ều trị của bác s ĩ hay chế đ ộ ă n riêng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ch áo Caây Thò </li></ul><ul><li>laø s ản phẩm cuả coâng ty c ổ phần S ong Kim tieân phong trong lónh vöïc saûn xuaát </li></ul>Th ực Phẩm dinh döôõng <ul><li>vaø chieám 80% thò tröôøng chaùo dinh döôõng ôû Vieät nam . </li></ul>
 7. 7. Ñoái töôïng kh ách hàng
 8. 8. <ul><li>Caây Thò höôùng tôùi ñoái töôïng laø treû em ,ngöôøi cao tuoåi và mọi ng ư ời quan tâm đ ến sức khoẻ dinh d ư ỡng </li></ul><ul><li>Vì sao chuùng toâi laïi ch ọ n hoï laø ñoái töôïng tieâu thuï treân thò tröôøng? </li></ul><ul><li>Treû em trong löùa tuoåi töø 6 thaùng tuoåi ñeán 3 tuoåi ñang trong thôøi kyø aên daëm c ác ch ất boät vaø löôøi aên, raát caàn thöùc aên deã nuoát, ngon vaø nhieàu chaát dinh döôõng. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Ngöôøi cao tuoåi caàn thöùc aên ñoåi moùn, cung caáp ñuû chaát dinh döôõng ngaên chaën quaù trình laõo hoùa vaø phaùt trieån sinh löïc. </li></ul><ul><li>Chaùo dinh döôõng Caây Thò ñaùp öùng ñuû yeâu caàu moïi taàng lôùp töø treû em, ngöôøi cao tuoåi vaø baát cöù khaùch haøng naøo coù nhu caàu. </li></ul>
 10. 10. Phaùt trieån coâng ty
 11. 11. <ul><li>Coâng ty ra ñôøi ñieàu ñaàu tieân laø taïo uy tín , xaây döïng n i ềm tin vöõng maïnh ñoái vôùi khaùch haøng, caùc nhaø phaân phoái vaø tieâu thuï saûn phaåm. </li></ul><ul><li>Nhu caàu tieâu thuï chaùo dinh döôõng ngaøy caøng nhieàu, coâng ty ch ú tr ọng đ ến nâng cao chaát löôïng vaø veä sinh an toaøn thöïc phaåm tieâu chuaån dinh d ương th ế giới. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Coâng ty mong muoán göûi ñeán khaùch haøng saûn phaåm chaát löôïng nhaát, saûn phaåm ngon mieäng nhaát. </li></ul><ul><li>Moâ hình cöûa haøng dinh döôõng “chaùo Caây Thò aên nhanh” laø ñieàu laøm thöông hieäu Caây Thò vöõng chaéc </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Luoân ñaùp öùng muïc tieâu : khaùch haøng laø treân heát luoân toân troïng khaùch haøng theå hieän qua böõa chaùo ngon mieäng ñaûm baûo veä sinh thöïc phaåm. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Cöûa haøng aên nhanh phuïc vuï 11 moùn chaùo vaø 3 moùn suùp. </li></ul><ul><li>Moâ hình xaây döïng vôùi nhieäm vuï ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng theo caùch phuïc vuï chuyeân nghieäp. </li></ul><ul><li>Hieän taïi trong thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ coù tr ên 70 cöûa haøng, t ại Biên hoà- Đồng nai có 11c ử a hàng chaùo Dinh döôõng Caây Thò aên nhanh. </li></ul><ul><li>Beân caïnh ñoù coøn coù tr ên 40 ñôn vò ñaõ laø nhaø phaân phoái laâu naêm nhö: Baø Ròa – Vuõng Taøu , Bình Döông ; Ñoàng Nai , Phan Thieát , Tp.HCM. </li></ul><ul><li>Đ ến hôm nay con số vẫn tăng lên không ngừng </li></ul>
 15. 15. Ph át tri ển trong töông lai
 16. 16. <ul><li>Phaùt trieån thöông hieäu </li></ul><ul><li>Chaùo Caây Thò vöõng maïnh . </li></ul><ul><li>Luoân ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng khoâng chæ treû em vaø ngöôøi cao tuoåi maø baát cöù ai c ó nhu c ầ u v ề dinh döôõng. </li></ul><ul><li>Môû roäng thò tröôøng khoâng chæ trong thaønh phoá Hoà Chí Minh maø khaép caû nöôùc, coâng ty ñang coù chieán löôïc môû roäng taïi Mieàn Baéc vaø Mieàn Taây </li></ul><ul><li>và sắp tới đây còn mở rộng thị trường ra nuớc ngoài … </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Khaúng ñònh thöông hieäu treân thöông tröôøng vaø khaùch haøng tieâu thuï saûn phaåm chaùo dinh döôõng. </li></ul><ul><li>Chöùng toû söï vöõng maïnh cuõng nhö luoân ñaûm baûo toát chaát löôïng trong saûn phaåm chaùo dinh döôõng. </li></ul><ul><li>Xoùa caùc “neáp nhaên” maø ngöôøi tieâu thuï luoân lo laéng töø caùc saûn phaåm c ủa chaùo dinh döôõng, đ ặc biệt Cháo dinh dưỡng CÂY THỊ trên thò tröôøng. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Muïc tieâu cuûa cty: Dinh d ư ỡ ng Caây Thò, dinh d ư ỡ ng Vieät Nam </li></ul><ul><li>Ch o đ ến nay con số ng ư ời sử dụng cháo cây t ăng hàng ngaỳ lên đ ến hàng chục ngàn ng ư ời. </li></ul><ul><li>V ới hệ thống gần 1 00 c ủa hàng sản phẩm chaùo dinh döôõng Caây Thò trên toàn quốc đang kinh doanh thành công , v à s ắp tới đ ây sẽ còn mở rộng thêm đáp ứng nhu cầu của mọi người </li></ul>
 19. 19. CAÙM ÔN vaø chuùc quyù vò thaønh coâng

×