Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fma Leaflet 2012 2013 (Web)

284 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fma Leaflet 2012 2013 (Web)

  1. 1. Foundations of Managementverbreed uw bedrijfskundig inzicht voor manager professio s & nals
  2. 2. foundations of managementU bent in een positie waarin u met steeds meer aspecten van de organisatie in aanraking komt. U kijkt over degrenzen van uw eigen vakgebied heen. Daar heeft u al enige ervaring mee opgedaan. U wilt niet volstaan met dekennis die u in de praktijk opdoet. U heeft behoefte aan een bredere basis. Kennis die u in staat stelt om doorte groeien naar een hoger managementniveau. Foundations of Management (FMA) biedt u de essentie van debedrijfskunde binnen één jaar. Winter strategy Voorjaar accounting & finance Strategie is dynamisch. Om succesvol te zijn op lange termijn Managers en financials werken steeds meer samen om de doelen zullen organisaties zich aan moeten passen aan de veranderende van de organisatie te realiseren. Om die doelen te kunnen berei­ omgeving. Deze module richt zich op het verwerven van inzicht ken moeten door managers talloze besluiten worden genomen, in de dynamieken van strategie. Centraal staat de formulering die vaak grote financiële gevolgen hebben op de korte en ook van strategie en de slag naar concrete acties voor de toekomst. langere termijn. Toch gaat de communicatie tussen managers en Actuele thema’s zoals ‘Omgaan met onzekerheid’ en ‘Creëren van financials niet altijd even soepel. In deze module proberen we de “alignment” tussen strategie en organisatie’ komen veelvuldig schijnbare kloof tussen managers en financials te overbruggen aan bod. door de deelnemers in de keuken van de financials te laten kijken. Winter operations & supply chain management Najaar organizational development & hrm Elke organisatie levert producten en/of diensten aan haar Organisaties versterken hun (concurrentie-)positie door optimaal klanten. Het streven is om producten sneller, flexibeler, betrouw­ management van menselijke vermogens. In deze module onder­ baarder, duurzamer, beter en goedkoper aan te bieden dan zoeken we welk gedrag past bij de strategie en hoe de organisatie concurrenten. Organisaties maken gebruik van operationele zo kan worden ingericht dat medewerkers bijdragen aan het principes om processen te plannen, controleren en te verbeteren. organisatiesucces. Managers spelen in dit proces een cruciale rol, Deze module laat zien dat door het slim organiseren van proces­ door hun stijl van leidinggeven en interventies. sen en het integreren van alle onderdelen van een organisatie nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Winter marketing Najaar sustainability & innovation Marketingstrategieën worden ontworpen op basis van systema­ Organisaties krijgen steeds meer met vragen over duurzaam­ tische analyses en creativiteit. Het doel is om duurzame klantre­ heid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken. laties te genereren en te behouden. Deze module vertrekt vanuit Dit biedt uitdagingen en kansen voor de positionering en het het klantenperspectief en combineert dat met de middelen die onderscheidend vermogen van een bedrijf. Deze module beoogt de organisatie heeft om waarde te creëren voor klanten en de inzicht te geven in de wijze waarop managers binnen een bedrijf organisatie. kunnen omgaan met dilemma’s en mogelijke innovaties op het gebied van duurzaamheid.“Een gedegen verbreding van bedrijfskundige kennis en zeer toepasbaar in de praktijk” Jan-Dik Verdel, Projectmanager, Royal Haskoning DHV
  3. 3. algemene informatieWie nemen er deel? Waar en Wanneer?Foundations of Management is ontworpen voor managers en Foundations of Management vindt plaats op het landgoed van deprofessionals (ca. 28 - 45 jaar) die meer grip willen krijgen op hun Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. U neemt afstand vanmanagementsituatie. Ze willen doorgroeien naar een algemene uw dagelijkse omgeving en bent op formele en informele wijze metmanagementfunctie of hebben die stap net gemaakt. Zij zoeken de overige deelnemers in contact. Nyenrode is centraal in het landverbreding van kennis over bedrijfskundige aspecten ter aanvulling gelegen en biedt een inspirerende (leer)omgeving. U verblijft in hetvan hun vakkennis en werkervaring. Zij hebben vooral behoefte aan campushotel op het landgoed.concepten en instrumenten uit de verschillende disciplines die zij inhun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Het programma bestaat uit 12 bijeenkomsten rondom 6 bedrijfskundige thema’s. Deze vinden plaats op vrijdagmiddag,Deelnemers hebben een HBO- of academische opleiding in een vrijdagavond en zaterdagochtend. Elk trimester start opniet-bedrijfskundige richting en beschikken over (minimaal vrijdagochtend. Voorbereiding en verdieping bedragen 8 - 10 uurvijf jaar) werkervaring. Zij werken in diverse bedrijfstakken en per bijeenkomst. Bij succesvolle deelname wordt Foundations ofvervullen uiteenlopende lijn- en staffuncties. Deelnemers zijn onder Management afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking.andere afdelingshoofden, teamleiders, juristen, projectleiders, enconsultants. Iedereen is specialist op het eigen vakgebied. Interactie en Voor actuele data en oriëntatie sessies verwijzen wij u naar onzenetwerkvorming worden gestimuleerd. Het programma biedt volop website.ruimte voor inspiratie en uitwisseling van ervaring en deskundigheid. Wilt u zich aanmelden?Hoe geven wij uw ontwikkeling vorm? U kunt zich inschrijven via de website of het bijgeslotenHet programma is opgebouwd rondom bedrijfskundige hoofdthema’s. inschrijfformulier. Mocht u zich nader willen oriënteren, dan biedenDe hoogleraren en docenten van Nyenrode en gastdocenten reiken u wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan een oriëntatie sessie.academische modellen en theorieën aan die u direct kunt verbinden Uiteraard is het ook mogelijk om een persoonlijk gesprek in te plannenmet uw eigen praktijk. met de programmamanager. In dit gesprek kan wederzijds worden nagegaan of het programma aansluit bij uw ontwikkelbehoeften.Daarnaast biedt het een mix aan werkvormen die bijdragen aan eenoptimaal leerresultaat; interactieve colleges en workshops, bestudering Wilt u meer informatie?van literatuur, cases en kennisclips, maar ook simulaties en gesprekken Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:in- en rondom uw organisatie. Elk thema sluit u af met een individueleopdracht die ontleend is aan uw werkpraktijk. Hier plukt uw Nyenrode Business Universiteitorganisatie direct de vruchten van! Mandy Smits - Program Coordinator Straatweg 25, 3621 BG BreukelenWie begeleiden u naar een volgende niveau? Postbus 130, 3620 AC BreukelenEén van de unieke krachten van Nyenrode Business Universiteit is datNyenrode ‘van business voor business’ is. De docenten zijn in hun dage­ t +31 346 291 200lijkse praktijk veelal actief in het bedrijfsleven en/of consultancy, waar­ f +31 346 291 300door de relevantie van de geboden kennis en inzichten zeer hoog is. e fma@nyenrode.nl i www.nyenrode.nl/fmaEen bijzondere selectie van hoogleraren en (gast)sprekers levert haarbijdrage aan het Foundations of Management o.a.:• Drs. Richard Janssen, Strategy Kiezen voor het FMA kan u én uw bedrijf veel opleveren:• Prof. dr. Jack van der Veen, Operations & Supply Chain Management• Prof. dr. Henry Robben, Marketing • edrijfskundig inzicht B• Drs. Hans ten Rouwelaar, Accounting Finance • irect toepasbare academische kennis D• Dr. Jaap Schaveling, Organizational Development HRM • itstijgen boven uw vakgebied U• Dr. ir. André Nijhof, Sustainability Innovation • esprekspartner voor hoger management G • oorgroeimogelijkheden naar (algemeen) management D • oed te combineren met een fulltime functie G • aardevol alumninetwerk W
  4. 4. Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG  BREUKELEN Postbus 130, 3620 AC  BREUKELEN t +31 346 291 200 t +31 346 291 300 e fma@nyenrode.nl i www.nyenrode.nl/fma Bedrijfskundige inzichten en nieuws rondom Foundations of Management via: “ norme verbreding van kennis in een prachtige omgeving met leuke, E zeer diverse mensen. Veel geleerd en gelachen.” Els Carsouw, Bedrijfsarts, Rienks Arbodienst

×