Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Miért teszi nehezebbé, egyben fontosabbá a szkeptikusok tevékenységét a viselkedési közgazdaságtan?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 42 Ad

Miért teszi nehezebbé, egyben fontosabbá a szkeptikusok tevékenységét a viselkedési közgazdaságtan?

Download to read offline

Marosán György előadása a Szkeptikus Klubban 2013. szeptember 17-én. Ld. http://szkeptikus.blog.hu/2013/09/12/viselkedesi_kozgazdasagtanrol_a_szkeptikus_klubban

Marosán György előadása a Szkeptikus Klubban 2013. szeptember 17-én. Ld. http://szkeptikus.blog.hu/2013/09/12/viselkedesi_kozgazdasagtanrol_a_szkeptikus_klubban

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from szkbl (20)

Advertisement

Miért teszi nehezebbé, egyben fontosabbá a szkeptikusok tevékenységét a viselkedési közgazdaságtan?

 1. 1. ViselkedésiViselkedési közgazdaságtan és aközgazdaságtan és a szkeptikusokszkeptikusok Szkeptikus KlubSzkeptikus Klub
 2. 2. Kant: Mi a felvilágosodás?Kant: Mi a felvilágosodás? A felvilágosodás az ember kilábalása a maga okoztaA felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból.kiskorúságból. KiskorúságKiskorúság az arra valóaz arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkülképtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék.gondolkodjék. Magunk okoztaMagunk okozta ez a kiskorúság, haez a kiskorúság, ha az oka nem értelmünk fogyatékosságában,az oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorsághanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljenhiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljen vele. Sapere aude ! merj a magad értelmérevele. Sapere aude ! merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodástámaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata.”jelmondata.”
 3. 3. „Az ember éppen úgy képes önálló gondolkodásra, mint a macska úszásra. Megteszi, ha rákényszerül, de jobban szereti, nem tenni”. D. Kahneman (Nobel-díjas közgazdász/pszichológus) Mottó
 4. 4. MottóMottó „„Az amszterdami ‘Schiphol’ repülőtér férfiAz amszterdami ‘Schiphol’ repülőtér férfi mosdójában az egyes piszoárba egy feketemosdójában az egyes piszoárba egy fekete légy képét gravírozták. Úgy tűnik a férfiaklégy képét gravírozták. Úgy tűnik a férfiak nem nagyon figyelnek arra, hova céloznak,nem nagyon figyelnek arra, hova céloznak, ez pedig sok kellemetlenséggel jár. De haez pedig sok kellemetlenséggel jár. De ha látnak egy célpontot, megnő a figyelmük,látnak egy célpontot, megnő a figyelmük, következésképpen a találati pontosságuk is.következésképpen a találati pontosságuk is. A módszer, a kitalálója szerint csodákatA módszer, a kitalálója szerint csodákat tesz.”tesz.” R. Thaler – C. Sunstein: Nudge. (Jobb döntése egészségről,R. Thaler – C. Sunstein: Nudge. (Jobb döntése egészségről, pénzről és boldogságról)pénzről és boldogságról)
 5. 5. A viselkedési közgazdaságtan (1)A viselkedési közgazdaságtan (1) A klasszikus közgazdaságtan az ember egyA klasszikus közgazdaságtan az ember egy meghatározott modelljét tételezi fel. Úgy gondolja ameghatározott modelljét tételezi fel. Úgy gondolja a jelenségek úgy érthetők meg, ha abból indulunk ki,jelenségek úgy érthetők meg, ha abból indulunk ki, hogy az emberek:hogy az emberek: önzők, mohók, hidegen számítók és racionálisak.önzők, mohók, hidegen számítók és racionálisak. A viselkedési közgazdaságtan azt kezdte kutatni, vajonA viselkedési közgazdaságtan azt kezdte kutatni, vajon milyen mértékben, mikor, milyen feltételek között ésmilyen mértékben, mikor, milyen feltételek között és meddig igaz ez a feltételezés?meddig igaz ez a feltételezés? És mi az oka, hogy az emberek gyakran – bár nemÉs mi az oka, hogy az emberek gyakran – bár nem mindig – irracionális döntéseket hoznak ésmindig – irracionális döntéseket hoznak és ösztönszerűen választanak, és viselkedésüketösztönszerűen választanak, és viselkedésüket alapvetően befolyásolják érzelmeik.alapvetően befolyásolják érzelmeik.
 6. 6. A viselkedési közgazdaságtan (2)A viselkedési közgazdaságtan (2) A viselkedési közgazdaságtan szkeptikusan tekint a hagyományosA viselkedési közgazdaságtan szkeptikusan tekint a hagyományos paradigmára és kísérleteket végez annak, vagy annak azparadigmára és kísérleteket végez annak, vagy annak az ellenkezőjének bizonyítására,ellenkezőjének bizonyítására, Miután szemléletét - sokszor önző érdekek által vezetve -Miután szemléletét - sokszor önző érdekek által vezetve - kiterjedten használta a politika és az üzlet, a kutatás iskiterjedten használta a politika és az üzlet, a kutatás is fokozatosan ráébredt: ha meg akarod érteni az emberekfokozatosan ráébredt: ha meg akarod érteni az emberek viselkedését, ha azt akarod, hogy az emberek azt tegyék, amitviselkedését, ha azt akarod, hogy az emberek azt tegyék, amit te akarsz, az embereket jobb ha olyanként kezeled amilyenek,te akarsz, az embereket jobb ha olyanként kezeled amilyenek, és nem olyanként, amilyennek szeretnéd ha lennének.és nem olyanként, amilyennek szeretnéd ha lennének. A közgazdaságnak ezt az új ágát több Nobel díjjal jutalmaztak:A közgazdaságnak ezt az új ágát több Nobel díjjal jutalmaztak: Herbert Simon (korlátozott racionalitás; 1978),Herbert Simon (korlátozott racionalitás; 1978), Gary Becker (fogyasztói motivációk és hibák; 1992),Gary Becker (fogyasztói motivációk és hibák; 1992), George Akerlof (halogatás; 2001),George Akerlof (halogatás; 2001), Daniel Kahneman (döntési hibák; 2002).Daniel Kahneman (döntési hibák; 2002).
 7. 7. A kiindulópontA kiindulópont A klasszikus közgazdaságtan a racionalitást tehátA klasszikus közgazdaságtan a racionalitást tehát nem mint elemzendő problémát, hanem mintnem mint elemzendő problémát, hanem mint megkérdőjelezhetetlen axiómát tekintette.megkérdőjelezhetetlen axiómát tekintette. Ha meg akarod érteni a gazdaság jelenségeit, haHa meg akarod érteni a gazdaság jelenségeit, ha sikereket akarsz elérni az üzletben, vagy akár asikereket akarsz elérni az üzletben, vagy akár a politikában, akkor jársz el bölcsen, ha abból indulszpolitikában, akkor jársz el bölcsen, ha abból indulsz ki, az embereket a ráció, a számítás és a mohóki, az embereket a ráció, a számítás és a mohó önzés vezeti.önzés vezeti. Az ember állandóan mérlegel, és azt választja amiAz ember állandóan mérlegel, és azt választja ami nagyobb nyereségre vezet, alacsonyabb költségeknagyobb nyereségre vezet, alacsonyabb költségek mellett. Ennek alapján tudod megérteni a mikro-mellett. Ennek alapján tudod megérteni a mikro- gazdaság és a makro-gazdaság jelenségeit. Ez leszgazdaság és a makro-gazdaság jelenségeit. Ez lesz az alapja a fellendülések és a válságokaz alapja a fellendülések és a válságok magyarázatának is.magyarázatának is.
 8. 8. A sikerek koraA sikerek kora  Ez a kiindulópont nem logikátlan és egy sorEz a kiindulópont nem logikátlan és egy sor jelenségben feltárul. Nem véletlen, hogy ezt ajelenségben feltárul. Nem véletlen, hogy ezt a paradigmát elfogadó, piacgazdaságot alkalmazóparadigmát elfogadó, piacgazdaságot alkalmazó országok gazdasági sikereket értek el, és aországok gazdasági sikereket értek el, és a világgazdaság növekedése is sokáig visszaigazolta avilággazdaság növekedése is sokáig visszaigazolta a klasszikus közgazdaságtan feltételezéseit.klasszikus közgazdaságtan feltételezéseit.  Ugyanakkor fokozatosan a kutatások új és aUgyanakkor fokozatosan a kutatások új és a hagyományos paradigmával nehezen értelmezhetőhagyományos paradigmával nehezen értelmezhető eredményekre vezettek.eredményekre vezettek.  A pszichológia és a szociológia illetve a játékelméletiA pszichológia és a szociológia illetve a játékelméleti játékok eredményei egy ideig nem rendítették megjátékok eredményei egy ideig nem rendítették meg az eredeti paradigmát. (Mint a fizikában a fekete-testaz eredeti paradigmát. (Mint a fizikában a fekete-test sugárzási törvénye, zavaróak voltak, de reméltéksugárzási törvénye, zavaróak voltak, de remélték valahogy majd csak magyarázatot találnak rá.valahogy majd csak magyarázatot találnak rá.
 9. 9. Szociál-pszichológiai kísérletSzociál-pszichológiai kísérlet 1950-es évek, Salamon Asch: A feladat, hogy egy nagy fehér1950-es évek, Salamon Asch: A feladat, hogy egy nagy fehér lapra felrajzolt vonal ugyanolyan hosszúságú párját kellettlapra felrajzolt vonal ugyanolyan hosszúságú párját kellett kiválasztani három kivetített vonal közül.kiválasztani három kivetített vonal közül. Amikor az emberek egymagukban dolgoznak sohasem tévedtek.Amikor az emberek egymagukban dolgoznak sohasem tévedtek. Volt azonban amikor hat fős csoportban kellett dolgozni, ahol aVolt azonban amikor hat fős csoportban kellett dolgozni, ahol a tagok „beépített” résztvevők voltak.tagok „beépített” résztvevők voltak. Amikor a résztvevők mindegyike – „beépítettek” - rossz választAmikor a résztvevők mindegyike – „beépítettek” - rossz választ adott, a végül sorra kerülő kísérleti alanyok 35% hibás választadott, a végül sorra kerülő kísérleti alanyok 35% hibás választ adott.adott. Sőt, ha 12 kérdésből álló kérdések esetén a résztvevők 2/3-aSőt, ha 12 kérdésből álló kérdések esetén a résztvevők 2/3-a legalább egyszer a csoportvéleménnyel tartott.legalább egyszer a csoportvéleménnyel tartott. A kísérletek 130 alkalommal ismételték meg sok országban és aA kísérletek 130 alkalommal ismételték meg sok országban és a hibázás aránya 20-40%hibázás aránya 20-40% Az embereket a szociális kapcsolatok és a környezet alapvetőenAz embereket a szociális kapcsolatok és a környezet alapvetően befolyásolja. Egyrészt meghajolnak a csoportnyomásnak,befolyásolja. Egyrészt meghajolnak a csoportnyomásnak, másrészt – ijesztő módon – kezdik a világot úgy is látni, ahogymásrészt – ijesztő módon – kezdik a világot úgy is látni, ahogy a csoport…a csoport…
 10. 10. Üzleti tapasztalatokÜzleti tapasztalatok  R. Cialdini: A Hatás (HVG Kiadó) A befolyásolásR. Cialdini: A Hatás (HVG Kiadó) A befolyásolás leghatékonyabb stratégiái – szerinte - un. „kattan-indít”leghatékonyabb stratégiái – szerinte - un. „kattan-indít” mechanizmusokon alapul.mechanizmusokon alapul.  Az indító anekdota: ékszerbolt, új ékszer, nem veszik,Az indító anekdota: ékszerbolt, új ékszer, nem veszik, tulajdonos ír egy levelet: adják ½ áron, de elnézik a kettest,tulajdonos ír egy levelet: adják ½ áron, de elnézik a kettest, és kétszeresnek olvassák. Egy hét alatt elfogy az ékszer!és kétszeresnek olvassák. Egy hét alatt elfogy az ékszer! (Magyarázat: a piacgazdaságban kialakul az az ösztön, hogy(Magyarázat: a piacgazdaságban kialakul az az ösztön, hogy drága = értékesebb)drága = értékesebb)  Cialdini hat ilyen „kattan –indít” mechanizmust elemzett:Cialdini hat ilyen „kattan –indít” mechanizmust elemzett: kölcsönösség, viszonosság, a csoport követése, a hasonlóság,kölcsönösség, viszonosság, a csoport követése, a hasonlóság, a tekintélya tekintély  Az ember tehát bizonyos körülmények között és bizonyosAz ember tehát bizonyos körülmények között és bizonyos feltételek esetén állatként viselkedik. Ez azért van, mertfeltételek esetén állatként viselkedik. Ez azért van, mert „állatból is van”.„állatból is van”.  A valóságban ezek nem egyszerűen etológai programok,A valóságban ezek nem egyszerűen etológai programok, hanem szociálisan kialakított és letöltött programok, amelyekhanem szociálisan kialakított és letöltött programok, amelyek azonban hasonló logikára működnek.azonban hasonló logikára működnek.
 11. 11. Játék-elméleti kutatásokJáték-elméleti kutatások  Ultimátum játék,Ultimátum játék,  Diktátor-játék,Diktátor-játék,  Közös javak játék,Közös javak játék,  és mindezek büntetésselés mindezek büntetéssel
 12. 12. Motivációs kísérletek a két világ határán (1)Motivációs kísérletek a két világ határán (1) Két világban élünk: a piac és a társadalom világában, ahol eltérő normákKét világban élünk: a piac és a társadalom világában, ahol eltérő normák uralkodnak, amelyek egyidejűleg működnek. Érdekes kérdés, hogyuralkodnak, amelyek egyidejűleg működnek. Érdekes kérdés, hogy milyen eltérő viselkedésre késztetik ezek a normák az embereket.milyen eltérő viselkedésre késztetik ezek a normák az embereket. 1. kísérlet: számítógépes feladat, bal-oldalon kör, jobb-oldalon egy doboz,1. kísérlet: számítógépes feladat, bal-oldalon kör, jobb-oldalon egy doboz, és az egérrel rá kell „húzni” a kört a dobozra. Ha sikerül újrakezdődik.és az egérrel rá kell „húzni” a kört a dobozra. Ha sikerül újrakezdődik. Volt aki 5 $ kap, volt aki 50 centet, és voltak akik szívességkéntVolt aki 5 $ kap, volt aki 50 centet, és voltak akik szívességként csinálták ezt. Akik 5 $-t kapott az 159 kört húztak, akik 50 centet azokcsinálták ezt. Akik 5 $-t kapott az 159 kört húztak, akik 50 centet azok 101-et, akik szívességből dolgoztak 168 kört! (A társadalmi norma101-et, akik szívességből dolgoztak 168 kört! (A társadalmi norma erősebben motivált!)erősebben motivált!) 2. kísérlet: Izraeli óvoda (sok a késő szülő). Azt vizsgálták hasznos-e2. kísérlet: Izraeli óvoda (sok a késő szülő). Azt vizsgálták hasznos-e pénzbüntetést kivetni a későn jövő szülőkre?pénzbüntetést kivetni a későn jövő szülőkre? 3. kísérlet: Mondat-alkotó feladatot kellett végrehajtani. Az egyik semleges3. kísérlet: Mondat-alkotó feladatot kellett végrehajtani. Az egyik semleges szöveggel dolgozott (hideg van odakint) a másik pénzzel kapcsolatosszöveggel dolgozott (hideg van odakint) a másik pénzzel kapcsolatos szöveget (jól fizető állás), majd egy kirakodós feladatot kellettszöveget (jól fizető állás), majd egy kirakodós feladatot kellett megoldani. A kísérletvezető elhagyta a szobát, azzal, ha segítség kellmegoldani. A kísérletvezető elhagyta a szobát, azzal, ha segítség kell szóljanak: a pénzes feladatosok 6 percig küszködtek, míg aszóljanak: a pénzes feladatosok 6 percig küszködtek, míg a „semlegesek” 3 percig. A pénzre gondolók önállóbban dolgoztak és„semlegesek” 3 percig. A pénzre gondolók önállóbban dolgoztak és nagyobb erőfeszítést tettek.nagyobb erőfeszítést tettek. (Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális. GABO (93-100)(Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális. GABO (93-100)
 13. 13. A viselkedésünk rejtett motívumaiA viselkedésünk rejtett motívumai Az alábbi kísérleteket a viselkedési közgazdaságtanAz alábbi kísérleteket a viselkedési közgazdaságtan gondolatkörébe tartozó kutatók végezték el.gondolatkörébe tartozó kutatók végezték el. Mindegyik arról szól, hogy az ember, akit –Mindegyik arról szól, hogy az ember, akit – legalább is a gazdaságban és az üzletben –legalább is a gazdaságban és az üzletben – abszolút racionálisnak tekintettünk,abszolút racionálisnak tekintettünk, meghökkentően logikátlan, esetenként irracionális:meghökkentően logikátlan, esetenként irracionális: 1.1. Nyereség-veszteség aszimmetrikus értékelés (loss-Nyereség-veszteség aszimmetrikus értékelés (loss- aversion)aversion) 2.2. Status quo torzításStatus quo torzítás 3.3. Optimizmus és túlzott önbizalom,Optimizmus és túlzott önbizalom, 4.4. Ragaszkodás a meglevőhözRagaszkodás a meglevőhöz 5.5. „„Csomagolás”Csomagolás”
 14. 14. Loss aversion kísérletek (1)Loss aversion kísérletek (1) Az emberek veszteségkerülők (loss-aversion): valaminek azAz emberek veszteségkerülők (loss-aversion): valaminek az elvesztése kétszer olyan szomorúságot okoz, mint amennyielvesztése kétszer olyan szomorúságot okoz, mint amennyi boldogságot annak megszerzése.boldogságot annak megszerzése. Melyiket választanák:Melyiket választanák: A, Feldobunk egy pénzérmét, ha fej nyer 1000 Ft-ot, ha írásA, Feldobunk egy pénzérmét, ha fej nyer 1000 Ft-ot, ha írás nem nyer semmit.nem nyer semmit. B, Biztosan kap 460 Ft-ot.B, Biztosan kap 460 Ft-ot. Szinte mindig B-t választják!Szinte mindig B-t választják! A veszteség-kerülési hányadosra általában 1.5 és 2.5 közöttiA veszteség-kerülési hányadosra általában 1.5 és 2.5 közötti eredményt kaptak. Vagyis, a nyereségnek legalább kétszer olyaneredményt kaptak. Vagyis, a nyereségnek legalább kétszer olyan nagynak kell lenni, mint a veszteségnek, ahhoz, hogy „belemenjek”nagynak kell lenni, mint a veszteségnek, ahhoz, hogy „belemenjek” egy játékba.egy játékba. A vegyes kimenetelű játszmákban – ahol veszteség és nyereség isA vegyes kimenetelű játszmákban – ahol veszteség és nyereség is elképzelhető – a veszteség-kerülés szélsőségesen kockázatkerülőelképzelhető – a veszteség-kerülés szélsőségesen kockázatkerülő döntésekhez vezet.döntésekhez vezet. De a kutatások szerint nemcsak az ember ilyen hanem a majom is! EzDe a kutatások szerint nemcsak az ember ilyen hanem a majom is! Ez arra utal, hogy ez egy evolúciós program. (Lásd:arra utal, hogy ez egy evolúciós program. (Lásd: www.TED.orgwww.TED.org Laurie Santos: Monkey economy)Laurie Santos: Monkey economy)
 15. 15. Status quo kísérletek (2)Status quo kísérletek (2) 1. Egy vaskereskedésben a hólapát 1500 Ft. Egy hóvihar reggelén 20001. Egy vaskereskedésben a hólapát 1500 Ft. Egy hóvihar reggelén 2000 Ft-ra emelik az árat. Értékelje:Ft-ra emelik az árat. Értékelje: KifogástalanKifogástalan ElfogadhatóElfogadható TisztességtelenTisztességtelen Nagyon tisztességtelenNagyon tisztességtelen (A válaszolók 82%-a tisztességtelen vagy nagyon tisztességtelen)(A válaszolók 82%-a tisztességtelen vagy nagyon tisztességtelen) 2. Egy fénymásoló üzlet alkalmazottja óránként 5000 Ft-ot keres. A2. Egy fénymásoló üzlet alkalmazottja óránként 5000 Ft-ot keres. A közelben tönkremegy egy üzem, megnő a munkanélküliség, a hasonlóközelben tönkremegy egy üzem, megnő a munkanélküliség, a hasonló üzletek 4000 Ft-ért jutnak munkaerőhöz, és erre hivatkozva aüzletek 4000 Ft-ért jutnak munkaerőhöz, és erre hivatkozva a tulajdonos 4000 Ft-ra csökkenti az alkalmazott fizetését.tulajdonos 4000 Ft-ra csökkenti az alkalmazott fizetését. KifogástalanKifogástalan ElfogadhatóElfogadható TisztességtelenTisztességtelen Nagyon tisztességtelenNagyon tisztességtelen (A válaszolók 83%-a tisztességtelen vagy nagyon tisztességtelen)(A válaszolók 83%-a tisztességtelen vagy nagyon tisztességtelen) 3. Az üzlet eddigi alkalmazottja kilép és a tulajdonos úgy dönt, hogy az3. Az üzlet eddigi alkalmazottja kilép és a tulajdonos úgy dönt, hogy az utódját 4000 Ft-ért veszi fel.utódját 4000 Ft-ért veszi fel. KifogástalanKifogástalan ElfogadhatóElfogadható TisztességtelenTisztességtelen Nagyon tisztességtelenNagyon tisztességtelen (A válaszolók 73% elfogadhatónak minősíti)(A válaszolók 73% elfogadhatónak minősíti) A status quo-t méltányos hivatkozási alapnak tekintik az emberek!A status quo-t méltányos hivatkozási alapnak tekintik az emberek!
 16. 16. Optimizmus és túlzott önbizalom kísérletOptimizmus és túlzott önbizalom kísérlet Optimizmus és túlzott önbizalom:Optimizmus és túlzott önbizalom: Kérdés: Mire számít, eredményei melyik tizedbeKérdés: Mire számít, eredményei melyik tizedbe fognak esni? (A megkérdezett hallgatók 5%fognak esni? (A megkérdezett hallgatók 5% gondolta, hogy az alsó 50%-ba, 50% hogy agondolta, hogy az alsó 50%-ba, 50% hogy a felső 10%-ba)felső 10%-ba) Kérdés: Mit gondol, mennyi esélye van a sikerreKérdés: Mit gondol, mennyi esélye van a sikerre egy Önéhez hasonló vállalkozásnak (máskor,egy Önéhez hasonló vállalkozásnak (máskor, házasságnak) és mekkora az Ön esélye? (A sajátházasságnak) és mekkora az Ön esélye? (A saját 95% sikeres lesz!)95% sikeres lesz!) Samuel Johnson: „A második házasság = a reménySamuel Johnson: „A második házasság = a remény diadala a tapasztalat felett!”diadala a tapasztalat felett!”
 17. 17. Ragaszkodás a meglevőhöz kísérletRagaszkodás a meglevőhöz kísérlet  Kísérlet: a csoport egyik fele bögrét kap (az egyetem emblémájával)Kísérlet: a csoport egyik fele bögrét kap (az egyetem emblémájával) ingyen, a másik felének meg kell vizsgálni a bögrét, majd aingyen, a másik felének meg kell vizsgálni a bögrét, majd a bögretulajdonosokat arra bíztatják, adják el a többieknek, azokatbögretulajdonosokat arra bíztatják, adják el a többieknek, azokat pedig arra, vegyék meg. A bögretulajdonosok kétszer annyit kérnek,pedig arra, vegyék meg. A bögretulajdonosok kétszer annyit kérnek, amennyit a vevő hajlandó fizetni.amennyit a vevő hajlandó fizetni.  Amikor az egyik csoport nagyjából egyenlő értékben kapott bögrét ésAmikor az egyik csoport nagyjából egyenlő értékben kapott bögrét és csokoládét, majd arra bíztatták őket, hogy elcserélhetik, csak 10%-ukcsokoládét, majd arra bíztatták őket, hogy elcserélhetik, csak 10%-uk volt erre hajlandó. Mindenki ragaszkodott ahhoz amit kapott.volt erre hajlandó. Mindenki ragaszkodott ahhoz amit kapott.  Egy harmadik kísérletben beiktattak közéjük egy „választói”Egy harmadik kísérletben beiktattak közéjük egy „választói” csoportot, akik vagy bögrét kaptak, vagy pénzt, de meg kellett jelölnicsoportot, akik vagy bögrét kaptak, vagy pénzt, de meg kellett jelölni azt a pénzösszeget, amelyet egyenlőnek érez a tárggyal. A következőazt a pénzösszeget, amelyet egyenlőnek érez a tárggyal. A következő átlagértékeket kapták:átlagértékeket kapták: Eladók: 7.12 $,Eladók: 7.12 $, Választók: 3.12$,Választók: 3.12$, Vevők: 2.87 $Vevők: 2.87 $  Elvileg mindenki nagyon hasonló döntési problémával néz szembe. AzElvileg mindenki nagyon hasonló döntési problémával néz szembe. Az egyedüli különbség a pillanatnyi érzelmi állapot. Az eladók nemegyedüli különbség a pillanatnyi érzelmi állapot. Az eladók nem szívesen mondanak le arról, ami a tulajdonukban van. A vevő és aszívesen mondanak le arról, ami a tulajdonukban van. A vevő és a választók hasonló árat szabtak meg, pedig a vevő saját pénzzel fizetválasztók hasonló árat szabtak meg, pedig a vevő saját pénzzel fizet a választó meg ingyen kapja.a választó meg ingyen kapja.
 18. 18. AusztriaNémetország Dánia FranciaországSvédország Hozzájárulásaszervátültetéshez Anglia 87% 13% Mi lehet az oka az eltérésnek? Különböző országok polgárainak beleegyezési hajlandósága abba, hogy szerveiket haláluk után szervátültetéshez felhasználják
 19. 19. Az eltérés magyarázataAz eltérés magyarázata  Ausztria, Svédország, Anglia esetén a kérdés ígyAusztria, Svédország, Anglia esetén a kérdés így volt megfogalmazva:volt megfogalmazva: „„Ha hozzájárul ahhoz, hogy halála után szerveitHa hozzájárul ahhoz, hogy halála után szerveit mások életének megmentéséhez felhasználják,mások életének megmentéséhez felhasználják, kattintson az IGEN gombra!”kattintson az IGEN gombra!”  Dánia, Németország, és Franciaország esetén –Dánia, Németország, és Franciaország esetén – beleegyezést feltételezve – csak akkor kellettbeleegyezést feltételezve – csak akkor kellett csinálni valamit ha nem akart részt venni:csinálni valamit ha nem akart részt venni: „„Ha nem kívánja megengedni, hogy szerveit halálaHa nem kívánja megengedni, hogy szerveit halála után mások életének megmentéséhez felhasználjákután mások életének megmentéséhez felhasználják kérjük kattintson a NEM gombra”.kérjük kattintson a NEM gombra”. A lustaság fél beleegyezés!A lustaság fél beleegyezés! Az alapértelmezett megoldás = párnázzuk ki aAz alapértelmezett megoldás = párnázzuk ki a legkisebb ellenállás útját.legkisebb ellenállás útját.
 20. 20. A „csomagolás” meghatározó voltát igazolóA „csomagolás” meghatározó voltát igazoló kísérletekkísérletek A „csomagolásnak” – ahogyan a döntést előterjesztik -A „csomagolásnak” – ahogyan a döntést előterjesztik - meghatározó szerepe lehet abban, hogy hogyanmeghatározó szerepe lehet abban, hogy hogyan reagálunk egy döntési alternatívára.reagálunk egy döntési alternatívára. Ön súlyos szívbetegségben szenved, és érdeklődik orvosánál azÖn súlyos szívbetegségben szenved, és érdeklődik orvosánál az esélyekről. Ha az orvosa a következőt mondja: Százesélyekről. Ha az orvosa a következőt mondja: Száz megoperált betegből kilencven élt még 5 év múlva, a betegekmegoperált betegből kilencven élt még 5 év múlva, a betegek nagy többsége az operáció mellett dönt. Ha így fogalmaz: Száznagy többsége az operáció mellett dönt. Ha így fogalmaz: Száz betegből, akiken a műtétet végrehajtották 5 éven belül tízenbetegből, akiken a műtétet végrehajtották 5 éven belül tízen meghaltak, a betegek túlnyomó része nem vállalkozik ameghaltak, a betegek túlnyomó része nem vállalkozik a műtétre.műtétre. Energia-takarékossági kampány: az energiatakarékosságiEnergia-takarékossági kampány: az energiatakarékossági módszerekkel évi 20 ezer Ft –ot takarít meg. Vagy: ha nemmódszerekkel évi 20 ezer Ft –ot takarít meg. Vagy: ha nem használja az energiatakarékossági módszereket évi 20 ezer Ft-használja az energiatakarékossági módszereket évi 20 ezer Ft- ot veszít. A tapasztalatok szerint az utóbbi jóval hatékonyabb.ot veszít. A tapasztalatok szerint az utóbbi jóval hatékonyabb. Pusztán a „csomagolással” befolyásolni lehet az emberekPusztán a „csomagolással” befolyásolni lehet az emberek választásait.választásait.
 21. 21. Hogyan segítsünk a választék-robbanáson?Hogyan segítsünk a választék-robbanáson?  Itt döntően racionális ösztönzőkkel dolgozunk. AItt döntően racionális ösztönzőkkel dolgozunk. A legérdekesebb azonban az, hiába tételezzük fel az emberekről,legérdekesebb azonban az, hiába tételezzük fel az emberekről, hogy megadtunk nekik minden információt, valóságos tudásukhogy megadtunk nekik minden információt, valóságos tudásuk a világról alacsony szintű. Ugyanakkor a döntési helyzet amibea világról alacsony szintű. Ugyanakkor a döntési helyzet amibe az embereket (a polgárokat) helyezik nagyon összetett, aaz embereket (a polgárokat) helyezik nagyon összetett, a döntési változatok száma nagyon magas.döntési változatok száma nagyon magas.  A svéd nyugdíjasok az új nyugdíj-rendszer indulásakor 456A svéd nyugdíjasok az új nyugdíj-rendszer indulásakor 456 alapból kellett válasszanak. Az alapok száma két év múlvaalapból kellett válasszanak. Az alapok száma két év múlva 1000 fölé nőtt.1000 fölé nőtt.  Az USA gyógyszer-biztosítási rendszere - államoktól függően -Az USA gyógyszer-biztosítási rendszere - államoktól függően - de legalább 50-60 programot kínált fel. Ez a választék azutánde legalább 50-60 programot kínált fel. Ez a választék azután folyamatosan nőtt.folyamatosan nőtt.  Mindkét esetre érvényes: ha valakinek ennyi választásiMindkét esetre érvényes: ha valakinek ennyi választási lehetőséget kínálnak fel, majd azt mondják, ha bizonytalan,lehetőséget kínálnak fel, majd azt mondják, ha bizonytalan, kérjen segítséget, az annyit jelent, mintha egyáltalán nemkérjen segítséget, az annyit jelent, mintha egyáltalán nem adnának segítséget. És biztosak lehetünk: nem tesznekadnának segítséget. És biztosak lehetünk: nem tesznek egyáltalán semmit. Kimaradnak!egyáltalán semmit. Kimaradnak!
 22. 22. Mi a libertárius paternalizmus?Mi a libertárius paternalizmus?  A libertárius paternalizmus a paternalizmusnak egy enyhe,A libertárius paternalizmus a paternalizmusnak egy enyhe, viszonylagosan puha, kevéssé erőszakosan beavatkozóviszonylagosan puha, kevéssé erőszakosan beavatkozó változata, amely nem akadályozza meg a választást, nem isváltozata, amely nem akadályozza meg a választást, nem is szűkíti a választási lehetőségeket, pusztán jól érzékelhetőenszűkíti a választási lehetőségeket, pusztán jól érzékelhetően felkínál bizonyos választási lehetőséget.felkínál bizonyos választási lehetőséget.  AA nudgenudge, olyan enyhe, gyengéd noszogatást, szinte, olyan enyhe, gyengéd noszogatást, szinte észrevétlen lökdösést jelet, amellyel valakit óvatosanészrevétlen lökdösést jelet, amellyel valakit óvatosan bizonyos irányban terelünk, finoman ösztökélünk valamibizonyos irányban terelünk, finoman ösztökélünk valami felé.felé.  Nem hozza meg az emberek helyett az adott döntést, nemNem hozza meg az emberek helyett az adott döntést, nem írja elő mit egyél, vagy nem tiltja meg a fogyasztását, deírja elő mit egyél, vagy nem tiltja meg a fogyasztását, de úgy rendezi el a döntési helyzetet, hogy szinteúgy rendezi el a döntési helyzetet, hogy szinte automatikusan a kívánatost fogják az ember választani.automatikusan a kívánatost fogják az ember választani.  Vagyis, elképzeli, hogy mi volna jó az embereknek, és –Vagyis, elképzeli, hogy mi volna jó az embereknek, és – enyhén befolyásolva - afelé tereli őketenyhén befolyásolva - afelé tereli őket
 23. 23. A „tüzes-fagyos” empátia-rés megoldásaA „tüzes-fagyos” empátia-rés megoldása „„Tüzes-fagyos” empátia-rés : a tapasztalatok szerint nagy különbség vanTüzes-fagyos” empátia-rés : a tapasztalatok szerint nagy különbség van a felfokozott állapotban és az önuralom körülményei között hozotta felfokozott állapotban és az önuralom körülményei között hozott döntésben. Ennek talán legszemléletesebb példája a D. Ariely szex-döntésben. Ennek talán legszemléletesebb példája a D. Ariely szex- kísérlete.kísérlete. Kétféle jószág van: aKétféle jószág van: a befektetési jószágbefektetési jószág (most kerül pénzbe és sokára(most kerül pénzbe és sokára élvezem – ilyen a tanulás vagy a nyugdíj befektetés) és aélvezem – ilyen a tanulás vagy a nyugdíj befektetés) és a bűnösbűnös jószágjószág (most élvezem és sokára jelentkezik a költsége, kára ilyen a(most élvezem és sokára jelentkezik a költsége, kára ilyen a fagylalt és az alkohol).fagylalt és az alkohol). Az élet nagy problémája, hogy többnyire nem józanul döntünk ezeknek aAz élet nagy problémája, hogy többnyire nem józanul döntünk ezeknek a fogyasztásáról. Emiatt sokan nem takarékoskodnak eleget, míg sokatfogyasztásáról. Emiatt sokan nem takarékoskodnak eleget, míg sokat esznek és a sokat isznak. A kérdés, miként lehet rávenni azesznek és a sokat isznak. A kérdés, miként lehet rávenni az embereket arra, némileg változtassanak viselkedésükön. Az egyikembereket arra, némileg változtassanak viselkedésükön. Az egyik lehetőség az előírás: kötelezem vagy ellenkezőleg a tiltom.lehetőség az előírás: kötelezem vagy ellenkezőleg a tiltom. A választás-tervező megoldása (tedd szokássá!):A választás-tervező megoldása (tedd szokássá!):  önuralmi stratégiák – PhD ösztönzéseönuralmi stratégiák – PhD ösztönzése  mentális könyvelés – Gene Hackman és Dustin Hoffmanmentális könyvelés – Gene Hackman és Dustin Hoffman  Ha karácsonyra el akarsz tenni pénzt, tegyél minden hónapban csakHa karácsonyra el akarsz tenni pénzt, tegyél minden hónapban csak 500 Ft-ot el egy bankszámlára, amit csak erre használhatsz fel500 Ft-ot el egy bankszámlára, amit csak erre használhatsz fel
 24. 24. Az alapértelmezésAz alapértelmezés  A szükséges döntések nagy száma miatt azA szükséges döntések nagy száma miatt az emberek automatikusan a legkisebb erőfeszítéstemberek automatikusan a legkisebb erőfeszítést kívánó és/vagy a legkisebb ellenállást jelentő iránykívánó és/vagy a legkisebb ellenállást jelentő irány felé haladnak.felé haladnak.  Ebből következik, hogy ha egy adott választásra vanEbből következik, hogy ha egy adott választásra van egy alapértelmezés (default mode) – azaz egy olyanegy alapértelmezés (default mode) – azaz egy olyan lehetőség, amely akkor lép életbe ha a választó nemlehetőség, amely akkor lép életbe ha a választó nem tesz semmit – akkor várhatóan nagyon sokantesz semmit – akkor várhatóan nagyon sokan automatikusan ennél maradnak.automatikusan ennél maradnak.  A semmittevésre irányuló viselkedés tendenciájátA semmittevésre irányuló viselkedés tendenciáját csak erősíti, az alapértelmezéshez tartozó olyan,csak erősíti, az alapértelmezéshez tartozó olyan, hallgatólagos vagy kifejezetten sugallt megoldás,hallgatólagos vagy kifejezetten sugallt megoldás, amely ezt a cselekvést, mint normális sőt egyenesenamely ezt a cselekvést, mint normális sőt egyenesen ajánlott változatnak kínálja fel.ajánlott változatnak kínálja fel.
 25. 25. A „feltételezett beleegyezés” módszereA „feltételezett beleegyezés” módszere  A libertárius próbát kiálló megoldást „feltételezettA libertárius próbát kiálló megoldást „feltételezett beleegyezésnek” hívják. A feltételezettbeleegyezésnek” hívják. A feltételezett beleegyezés meghagyja a választás szabadságát,beleegyezés meghagyja a választás szabadságát, de különbözik a kifejezett beleegyezéstől, mertde különbözik a kifejezett beleegyezéstől, mert megváltoztatja a az alapértelmezett szabályt.megváltoztatja a az alapértelmezett szabályt.  Eszerint minden polgárról feltételezhető, hogyEszerint minden polgárról feltételezhető, hogy beleegyező donor, de bárki számára nyitva áll abeleegyező donor, de bárki számára nyitva áll a lehetőség, hogy jelezze, ha nem akar donor lennilehetőség, hogy jelezze, ha nem akar donor lenni és ráadásul ezt könnyen megteheti.és ráadásul ezt könnyen megteheti.  Fontos aFontos a könnyenkönnyen kifejezés, mert minélkifejezés, mert minél nehezebben tudja nyilváníthatja ki valaki, hogynehezebben tudja nyilváníthatja ki valaki, hogy nem akar abban részt venni, annál kevésbénem akar abban részt venni, annál kevésbé libertárius a módszer.libertárius a módszer.
 26. 26. „„Előfeszítés”:Előfeszítés”: „szemmel” és „virággal”„szemmel” és „virággal” Bateson kísérletében az irodában dolgozók önkéntes alapon fizettek az elfogyasztott tejért. A fizetés mértéke a melléket ábrán látható összefüggést követett: attól függően, hogy milyen képet (virágot vagy figyelő szemeket) helyeztek el a szobában eltérő módon alakult a „befizetett” pénz mennyisége
 27. 27. Előfeszítés (priming) kísérletekElőfeszítés (priming) kísérletek „„Hiába az erőfeszítés, ha megtörtént azHiába az erőfeszítés, ha megtörtént az előfeszítéselőfeszítés”.”.  Ha a tudatot „előfeszítik”, azaz a tudatos észlelést elHa a tudatot „előfeszítik”, azaz a tudatos észlelést el nem érő mértékben „beélesítik” és működésbe hozzáknem érő mértékben „beélesítik” és működésbe hozzák - valamilyen szimbólummal, szóval, jellel, zajjal, ízzel,- valamilyen szimbólummal, szóval, jellel, zajjal, ízzel, szaggal – az ember öntudatlanul, ösztönösenszaggal – az ember öntudatlanul, ösztönösen valamilyen irányban dönt, választ, és véleményevalamilyen irányban dönt, választ, és véleménye eltolódik.eltolódik.  Rendkívül sok, és sokféle kísérletet végeztek el, immárRendkívül sok, és sokféle kísérletet végeztek el, immár több kultúrában, és ezek az eredményektöbb kultúrában, és ezek az eredmények egybehangzóak: ítéletünket befolyásolja,egybehangzóak: ítéletünket befolyásolja,  Ha a kezét mossa..Ha a kezét mossa..  Ha büdös vagy piszkos környezetben van…Ha büdös vagy piszkos környezetben van…  Ha nemzeti zászló van mögötte..Ha nemzeti zászló van mögötte..
 28. 28. Meghökkentő tapasztalatokMeghökkentő tapasztalatok Az előfeszítés a hétköznapi életben…Az előfeszítés a hétköznapi életben… Film: ÜtközésekFilm: Ütközések „„A felajzott világ áldozatai”:A felajzott világ áldozatai”: Népszabadság 2013. július 23.Népszabadság 2013. július 23.  Amerikai történet,Amerikai történet,  K. Wolf német történeteK. Wolf német története  Zimmermann mostani történeteZimmermann mostani története  Implicit asszociációs teszt – rejtettImplicit asszociációs teszt – rejtett rasszizmus…rasszizmus…
 29. 29. Az implicit asszociációs tesztAz implicit asszociációs teszt  Anthony Greenwald kísérlete: szó asszociációs játék, könnyebbAnthony Greenwald kísérlete: szó asszociációs játék, könnyebb kapcsolatot teremteni a tudott kapcsolat, mint a nem-tudott kapcsolatkapcsolatot teremteni a tudott kapcsolat, mint a nem-tudott kapcsolat esetén. (Rózsa = illatos vagy ronda, kígyó = veszélyes vagy szép)esetén. (Rózsa = illatos vagy ronda, kígyó = veszélyes vagy szép)  A következő lépésben a rózsa és a kígyó helyett „tipikus „fehér” ésA következő lépésben a rózsa és a kígyó helyett „tipikus „fehér” és „színes” neveket adott meg (George és Alonzo). Az eredmény:„színes” neveket adott meg (George és Alonzo). Az eredmény: könnyebb volt a George-t azonosítani a „szép, és szeretet”, és azkönnyebb volt a George-t azonosítani a „szép, és szeretet”, és az Alonzo-t az „ördög, és méreg” szavakkal.Alonzo-t az „ördög, és méreg” szavakkal.  A trend ez: a „fehéreket”, még a „feketék” is hajlamosak inkábbA trend ez: a „fehéreket”, még a „feketék” is hajlamosak inkább kedvező szavakkal azonosítani, és „fekete” archoz, és nevekhez pedigkedvező szavakkal azonosítani, és „fekete” archoz, és nevekhez pedig ösztönszerűen inkább a kedvezőtlen kifejezéseket kötni.ösztönszerűen inkább a kedvezőtlen kifejezéseket kötni.  Ennek az ösztönszerű reakciónak nagy jelentősége lehet veszélyesEnnek az ösztönszerű reakciónak nagy jelentősége lehet veszélyes helyzetekben: „lövöldözéses” kísérletben a fehéreknél információthelyzetekben: „lövöldözéses” kísérletben a fehéreknél információt keres, míg a „feketéknél” azonnal lő.keres, míg a „feketéknél” azonnal lő. A kísérletek arra vonatkoznak, hogy hozz létre olyan helyzetet,A kísérletek arra vonatkoznak, hogy hozz létre olyan helyzetet, amikor a kísérleti személynek nincs ideje megfontolni aamikor a kísérleti személynek nincs ideje megfontolni a döntését. Akkor azután előbukkan a valódi „természete” , azdöntését. Akkor azután előbukkan a valódi „természete” , az pedig a kísérletek egybehangzó eredményei szerint:pedig a kísérletek egybehangzó eredményei szerint: a legtöbb ember „ösztönszerűen” rasszista!a legtöbb ember „ösztönszerűen” rasszista!
 30. 30. Hogyan szemléljük életünket?Hogyan szemléljük életünket? E. Diener, D. Wirtzés S. Oishi arra voltak kíváncsiak, miként ítélnekE. Diener, D. Wirtzés S. Oishi arra voltak kíváncsiak, miként ítélnek az emberek életükről: hogyan minősítik annak hosszát és hogyanaz emberek életükről: hogyan minősítik annak hosszát és hogyan vetik ezt össze, az őket érő kellemes vagy éppen kellemetlenvetik ezt össze, az őket érő kellemes vagy éppen kellemetlen élményekkel?élményekkel? Megalkották Jen - egy nem házas, érdekes munkát végző, sokMegalkották Jen - egy nem házas, érdekes munkát végző, sok élményt megélő nő - hipotetikus életét, majd ehhez különbözőélményt megélő nő - hipotetikus életét, majd ehhez különböző sorsokat illesztettek. Élete összességében vidám volt, majd vagysorsokat illesztettek. Élete összességében vidám volt, majd vagy hirtelen ért véget autóbalesetben 30 éves, vagy 60 korában. Ahirtelen ért véget autóbalesetben 30 éves, vagy 60 korában. A másik forgatókönyv szerint élete 5 évvel tovább tartott, de azmásik forgatókönyv szerint élete 5 évvel tovább tartott, de az utolsó éveit a korábbinál rosszabb körülmények között töltötte. Azutolsó éveit a korábbinál rosszabb körülmények között töltötte. Az élettörténetek alapján az embereknek két kérdésre kellett választélettörténetek alapján az embereknek két kérdésre kellett választ adni: mennyire látták irigylésre méltónak életét és mennyiadni: mennyire látták irigylésre méltónak életét és mennyi boldogságot „élt meg” összesen Jen? A kutatókatboldogságot „élt meg” összesen Jen? A kutatókat megdöbbentette: az emberek nem láttak különbség a 30 vagy amegdöbbentette: az emberek nem láttak különbség a 30 vagy a 60 évet élt Jen(ek) boldogsága között, viszont felhőtlen életének 560 évet élt Jen(ek) boldogsága között, viszont felhőtlen életének 5 kevésbé kellemes évvel történő meghosszabbítása jelentősenkevésbé kellemes évvel történő meghosszabbítása jelentősen csökkentette életének az „értékét”!csökkentette életének az „értékét”!
 31. 31. Kahneman magyarázataKahneman magyarázata Kahneman kutatásai az ember olyan modelljére utalnak, „akit”Kahneman kutatásai az ember olyan modelljére utalnak, „akit” két személy – a tapasztaló ÉN és az emlékező ÉN –két személy – a tapasztaló ÉN és az emlékező ÉN – együttese alkot. Azegyüttese alkot. Az emlékező Énemlékező Én, James Dean szemével, James Dean szemével tekint a világra: közömbös az időtartam iránt, a csúcsértéktekint a világra: közömbös az időtartam iránt, a csúcsérték szerint minősít, és okoskodásra hajlamos.szerint minősít, és okoskodásra hajlamos. AzAz tapasztaló Éntapasztaló Én ezzel szemben „integrálja” a bennünketezzel szemben „integrálja” a bennünket folyamatosan érő jó és rossz élményeket, állandóanfolyamatosan érő jó és rossz élményeket, állandóan minősíti a – hol kicsit kellemesebb, hol meg kicsitminősíti a – hol kicsit kellemesebb, hol meg kicsit kellemetlenebb - élettapasztalatokat, és az élményekkellemetlenebb - élettapasztalatokat, és az élmények pozitív vagy éppen negatív irányú kis elmozdulásaihoz,pozitív vagy éppen negatív irányú kis elmozdulásaihoz, várakozásainak hasonlóan kicsi módosulását rendeli,várakozásainak hasonlóan kicsi módosulását rendeli, egyszóval, a „megfőtt béka” szemszögéből tekint a világra.egyszóval, a „megfőtt béka” szemszögéből tekint a világra. Marosán György kommentárja: Élet és Irodalom 2013 július 26.Marosán György kommentárja: Élet és Irodalom 2013 július 26.
 32. 32. Hogyan viselkedünk?Hogyan viselkedünk? A döntéshozatalról így vélekedünk:A döntéshozatalról így vélekedünk:  Agyunk folyamatosan szemmel tartja, és azonnalAgyunk folyamatosan szemmel tartja, és azonnal értékeli a környeztében végbemenő eseményeket,értékeli a környeztében végbemenő eseményeket,  Az értékelés gyors, azonnali, intuitív és érzelem-Az értékelés gyors, azonnali, intuitív és érzelem- vezérelt, különösen az társadalmi és politikaivezérelt, különösen az társadalmi és politikai ítélkezés esetén,ítélkezés esetén,  A test állapota és az érzékszervek közreműködnekA test állapota és az érzékszervek közreműködnek az ítéletalkotásban,az ítéletalkotásban,  Az egyetlen olyan személy-típus van, amelyik hidegAz egyetlen olyan személy-típus van, amelyik hideg racionalitással dönt, és nem befolyásolják azracionalitással dönt, és nem befolyásolják az érzelmek – a pszichopataérzelmek – a pszichopata  Már a csecsemők is érzelmeik alapján döntenek,Már a csecsemők is érzelmeik alapján döntenek, mielőtt még morális vagy logikus ítéletalkotásramielőtt még morális vagy logikus ítéletalkotásra képesek volnának,képesek volnának,
 33. 33. Jonathan Haidt legfontosabb megállapításaJonathan Haidt legfontosabb megállapítása www.TED.orgwww.TED.org (Jonathan Haidt. Moral roots of liberalism)(Jonathan Haidt. Moral roots of liberalism) Először jön az intuíció és az ösztönszerű megítélés és csakElőször jön az intuíció és az ösztönszerű megítélés és csak utána – miután már kialakítottuk a véleményünket - jön autána – miután már kialakítottuk a véleményünket - jön a stratégiai és racionális mérlegelés.stratégiai és racionális mérlegelés. Mindannyian intuitív politikusok vagyunk. Ez azt jelent, hogyMindannyian intuitív politikusok vagyunk. Ez azt jelent, hogy agyunkat többnyire nem arra használjuk, hogy felfedezze aagyunkat többnyire nem arra használjuk, hogy felfedezze a világot, azt milyen is az valójában, hanem arra, hogyvilágot, azt milyen is az valójában, hanem arra, hogy igazolja azt, amit akár megfontoltan akár ösztönszerűenigazolja azt, amit akár megfontoltan akár ösztönszerűen tettünk.tettünk. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten egyoldalúan válogat a tényekEz azt jelenti, hogy kifejezetten egyoldalúan válogat a tények között, és részrehajló gondolkodással érveket hoz arról,között, és részrehajló gondolkodással érveket hoz arról, miért azt tettük, amit tettünk.miért azt tettük, amit tettünk.
 34. 34. Jonathan Haidt állításaJonathan Haidt állítása Mindenkit az érdekel – bár sokan ezt tagadják – hogy másokMindenkit az érdekel – bár sokan ezt tagadják – hogy mások mit gondolnak róla,mit gondolnak róla,  Lehet, hogy tagadod, de az a fontos számodra, hogyLehet, hogy tagadod, de az a fontos számodra, hogy másoknak mi a véleménye rólad. Az egyetlen személyiség-másoknak mi a véleménye rólad. Az egyetlen személyiség- típus akit ez nem érdekel, az a pszichopata,típus akit ez nem érdekel, az a pszichopata,  Az agyad folyamatosan megállás nélkül méri és értékeli aAz agyad folyamatosan megállás nélkül méri és értékeli a rólad mások által alkotott véleményt és azonnal reagálrólad mások által alkotott véleményt és azonnal reagál arra…arra…  A tudatos és racionális agy kétféle módon közelíthet aA tudatos és racionális agy kétféle módon közelíthet a konfliktusokhoz és a problémákhoz: elfogulatlankonfliktusokhoz és a problémákhoz: elfogulatlan (szkeptikus)(szkeptikus) kutatókutató aggyal, amely fel akarja tárni aaggyal, amely fel akarja tárni a valóságot , vagyvalóságot , vagy megerősítőmegerősítő szándékkal, amelyszándékkal, amely egyoldalúan bizonyos szempontot minden áron valóegyoldalúan bizonyos szempontot minden áron való igazolására törekszik.igazolására törekszik.  Jonathan Haidt: The Righteous Mind (2012)Jonathan Haidt: The Righteous Mind (2012)
 35. 35. Következtetés 1Következtetés 1 A tudatos énünk, „felnőtt” személyiségünk mint egyA tudatos énünk, „felnőtt” személyiségünk mint egy „beépített sajtó-referens” – vagy „belső„beépített sajtó-referens” – vagy „belső ügyvédünk” – működik, aki azonnal kész bármitügyvédünk” – működik, aki azonnal kész bármit amit mondunk és teszünk, és annak azamit mondunk és teszünk, és annak az ellenkezőjét megindokolni, (éppen miként aellenkezőjét megindokolni, (éppen miként a kormányszóvivő hajlandó a „főnök” bármelykormányszóvivő hajlandó a „főnök” bármely állítását igazolni és érveket hozni mellette)állítását igazolni és érveket hozni mellette)
 36. 36. Következtetés 2Következtetés 2  A „sajtó-referesünk” segítségével olyanA „sajtó-referesünk” segítségével olyan ügyesen és meggyőzően tudunk hazudniügyesen és meggyőzően tudunk hazudni és csalni, hogy még önmagunkat isés csalni, hogy még önmagunkat is megtévesztjük, és őszintén hisszük, amitmegtévesztjük, és őszintén hisszük, amit állítunk, és közben azt is, hogyállítunk, és közben azt is, hogy becsületesek és objektívek vagyunkbecsületesek és objektívek vagyunk
 37. 37. Következtetés 3Következtetés 3  A racionálisnak beállított érvelés (és a Google segítségével)A racionálisnak beállított érvelés (és a Google segítségével) szinte bármilyen narratívát elő tudsz állítani és bárhova elszinte bármilyen narratívát elő tudsz állítani és bárhova el tudsz jutni, ahova csak akarsz. Csak egy kis trükköt kelltudsz jutni, ahova csak akarsz. Csak egy kis trükköt kell alkalmaznod, (amit egyébként megtanultál ösztönszerűenalkalmaznod, (amit egyébként megtanultál ösztönszerűen használni):használni):  Az érvelést megelőzően, el kell döntenedAz érvelést megelőzően, el kell döntened mellettemellette vagyvagy elleneellene fogsz érvelni.fogsz érvelni.  Ha úgy dőlt el, hogy mellette akarsz érvelni, azt kellHa úgy dőlt el, hogy mellette akarsz érvelni, azt kell kérdezned magadtól: „Hihetek-e én ebben?” Ebben azkérdezned magadtól: „Hihetek-e én ebben?” Ebben az esetben a válasz többnyire: igen!esetben a válasz többnyire: igen!  Ha viszont ösztönszerűen nem teszik a dolog, azt kellHa viszont ösztönszerűen nem teszik a dolog, azt kell kérdezned magadtól: Kell-e, hogy én ebben higgyek?” Akérdezned magadtól: Kell-e, hogy én ebben higgyek?” A választ ebben az esetben többnyire: nem!választ ebben az esetben többnyire: nem!  Ezzel eldőlt a dolog, attól függően hogyan állsz hozzá, fogjaEzzel eldőlt a dolog, attól függően hogyan állsz hozzá, fogja a ráció felsorakoztatni az érveket.a ráció felsorakoztatni az érveket.
 38. 38. Következtetés 4Következtetés 4  A politikában és az ideológiában, azA politikában és az ideológiában, az identitással és a moralitással kapcsolatosidentitással és a moralitással kapcsolatos kérdésekben soha nem homokérdésekben soha nem homo oeconomicus-ok (racionális, hidegenoeconomicus-ok (racionális, hidegen számító, önzők) vagyunk, hanemszámító, önzők) vagyunk, hanem „csoportban” gondolkodók.„csoportban” gondolkodók.  Vagyis, szinte mindent, ami támogatja aVagyis, szinte mindent, ami támogatja a csoportodat el tudsz fogadtatni magaddal,csoportodat el tudsz fogadtatni magaddal, és képes és hajlandó is vagy azt igazolni. Aés képes és hajlandó is vagy azt igazolni. A rációt arra használjuk, hogy támogassuk arációt arra használjuk, hogy támogassuk a saját csoportot a harcábansaját csoportot a harcában
 39. 39. VégkövetkeztetésVégkövetkeztetés  A téveszme (delusion) = hibás elképzelés vagyA téveszme (delusion) = hibás elképzelés vagy konok hit egy nem igazolható és a tényeknek iskonok hit egy nem igazolható és a tényeknek is ellenmondó dologban.ellenmondó dologban.  Ebben az értelemben lehet állítani: a nyugatiEbben az értelemben lehet állítani: a nyugati történelem és gondolkodás egyik meghatározótörténelem és gondolkodás egyik meghatározó téveszméje a racionalitás „felsőbbrendűsége” éstéveszméje a racionalitás „felsőbbrendűsége” és elkerülhetetlen győzelme az igazolatlan hitekelkerülhetetlen győzelme az igazolatlan hitek felett.felett.  A gondolkodók túlnyomó többsége abból indult ki,A gondolkodók túlnyomó többsége abból indult ki, hogy a racionális érvelés vezet el az igazsághozhogy a racionális érvelés vezet el az igazsághoz és a etikus viselkedéshez. Az ész vezérletével azés a etikus viselkedéshez. Az ész vezérletével az ember legyőzheti a tudatos megtévesztést vagyember legyőzheti a tudatos megtévesztést vagy az öntudatlan gondolat és viselkedésbeli hibákataz öntudatlan gondolat és viselkedésbeli hibákat
 40. 40. Végső mottóVégső mottó „„A dolgos test, s az alkotó szellem,A dolgos test, s az alkotó szellem, Mondd, hogy törhetne egymás ellen?Mondd, hogy törhetne egymás ellen? Az elme ha megért, megbékül,Az elme ha megért, megbékül, de nem nyughatik, a szív nélkül.de nem nyughatik, a szív nélkül. S az indulat múló görcsökbe vész,S az indulat múló görcsökbe vész, ha fel nem oldja eleve az ész.”ha fel nem oldja eleve az ész.” József AttilaJózsef Attila
 41. 41. Javasolt könyvekJavasolt könyvek Az alábbi könyvek mindegyikét elolvastam és jó szívvel ajánlom:Az alábbi könyvek mindegyikét elolvastam és jó szívvel ajánlom:  Tim Harford: Az élet rejtett logikája. 2008. hvg KiadóTim Harford: Az élet rejtett logikája. 2008. hvg Kiadó  Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális. 2011.GABODan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális. 2011.GABO  R. Thaler – C. Sunstein: Nudge. 2011. Manager KiadóR. Thaler – C. Sunstein: Nudge. 2011. Manager Kiadó  A. Akerlof – R. Schillar: Animal Spirit. 2011. CorvinaA. Akerlof – R. Schillar: Animal Spirit. 2011. Corvina  Tim Harford: Az alkalmazkodás logikája. 2011. hvg KiadóTim Harford: Az alkalmazkodás logikája. 2011. hvg Kiadó  C. Chabris – D. Simons: A láthatatlan gorilla. 2011. MagnoliaC. Chabris – D. Simons: A láthatatlan gorilla. 2011. Magnolia  R. D. Precht: Ki vagyok én? És ha igen, hány? 2012.Hvg kiadóR. D. Precht: Ki vagyok én? És ha igen, hány? 2012.Hvg kiadó  Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás. 2013.hvgDaniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás. 2013.hvg könyvekkönyvek  David McRaney: Rejtett énünk. 2013. hvg könyvekDavid McRaney: Rejtett énünk. 2013. hvg könyvek  David Brooks: A társas lény. 2013. LibriDavid Brooks: A társas lény. 2013. Libri  Jonathan Haidt: The Righteous Mind. 2012. Penguin Books.Jonathan Haidt: The Righteous Mind. 2012. Penguin Books.  Javasolt még:Javasolt még: www.TED.orgwww.TED.org : Különösen jók: D. Ariely, J. Haidt,: Különösen jók: D. Ariely, J. Haidt, M. Gladwell, H. Rosling, L. Santos, B. Schwartz,M. Gladwell, H. Rosling, L. Santos, B. Schwartz,
 42. 42. A javasolt TED prezentációkA javasolt TED prezentációk www.TED.orgwww.TED.org  Berry Schwartz: Paradox of choiceBerry Schwartz: Paradox of choice  D. Ariely: Our buggy moralD. Ariely: Our buggy moral  Dan Ariely – irracionalitásaink..Dan Ariely – irracionalitásaink..  Geoffrey West: A városok és cégek meglepő matematikájaGeoffrey West: A városok és cégek meglepő matematikája  Paddy Ashdown: The global power shift.Paddy Ashdown: The global power shift.  J. Haidt: Religion, evolution, and the extasy of self-transcenceJ. Haidt: Religion, evolution, and the extasy of self-transcence  J. Haidt: The moral roots of liberalismJ. Haidt: The moral roots of liberalism  Hans Rosling: A vallások és a demográfiaHans Rosling: A vallások és a demográfia  Hans Rosling: The best statistics…Hans Rosling: The best statistics…  Gladwell: Choice, happiness, spagetti sauceGladwell: Choice, happiness, spagetti sauce  Laurie Santos: Monkey economyLaurie Santos: Monkey economy  Niall Ferguson: A jólét 6 kegyetlenül jó "app"-jeNiall Ferguson: A jólét 6 kegyetlenül jó "app"-je  D. Dennett: A veszélyes mémekD. Dennett: A veszélyes mémek  Clay Shiky: Institution vs. collaborationClay Shiky: Institution vs. collaboration

×