Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A szkeptikusság jövője (Marosán György, Szkeptikus Klub)

367 views

Published on

Marosán György előadása a Szkeptikus Klubban 2017. szeptember 26-án. https://youtu.be/a7583j6tLT4

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A szkeptikusság jövője (Marosán György, Szkeptikus Klub)

 1. 1. A tudomány, a politika és a társadalomA tudomány, a politika és a társadalom kapcsolata a 21. században,kapcsolata a 21. században, avagyavagy mi dolgunk a világon, szkeptikusok?mi dolgunk a világon, szkeptikusok?
 2. 2. Hogyan döntötte el az ember, mit hisznek el,Hogyan döntötte el az ember, mit hisznek el, mihez igazítják viselkedésüket?mihez igazítják viselkedésüket?  Az, hogy az ember megbizonyosodjon arról, jól látja a dolgokatAz, hogy az ember megbizonyosodjon arról, jól látja a dolgokat meghatározta rátermettségét, a közösségi rátermettségét. Ígymeghatározta rátermettségét, a közösségi rátermettségét. Így kialakult a módszer hogyan/miként teszteljük a tudomásunkrakialakult a módszer hogyan/miként teszteljük a tudomásunkra jutottakat..jutottakat..  A történelem arra tanított, hogy a tudomásunkra jutottakat ötA történelem arra tanított, hogy a tudomásunkra jutottakat öt jellegzetes kérdést feltéve teszteljük:jellegzetes kérdést feltéve teszteljük:  (1) az információ hihető forrásból származik-e?(1) az információ hihető forrásból származik-e?  (2) mások hisznek-e benne?(2) mások hisznek-e benne?  (3) az új tény beleillik-e eddigi világképünkbe?(3) az új tény beleillik-e eddigi világképünkbe?  (4) az egész mögött van-e egy hihető történet (narratíva)? , és(4) az egész mögött van-e egy hihető történet (narratíva)? , és  (5) Igazolják-e megfelelő és elfogadható bizonyítékok?(5) Igazolják-e megfelelő és elfogadható bizonyítékok?  Az első 4 alapvetően a közösségre vonatkoznak. Ahhoz igazodunk, mitAz első 4 alapvetően a közösségre vonatkoznak. Ahhoz igazodunk, mit gondolnak, vélnek, állítanak a többiek.gondolnak, vélnek, állítanak a többiek.  Az 5. vonatkozik valamilyen objektív elemzésre.Az 5. vonatkozik valamilyen objektív elemzésre.
 3. 3. A tudomány kezdetei:A tudomány kezdetei: átmenet a mítosztól, a tudományhozátmenet a mítosztól, a tudományhoz A történelem = hisztoré = tudakozódás, kutatás.A történelem = hisztoré = tudakozódás, kutatás. Elsődleges célja a keresés és nem annyira aElsődleges célja a keresés és nem annyira a hallgatóság szórakoztatása, és elbűvölésehallgatóság szórakoztatása, és elbűvölése „„A halikarnasszoszi Hérodotosz a következőkbenA halikarnasszoszi Hérodotosz a következőkben foglalja össze történeti kutatásai eredményeit,foglalja össze történeti kutatásai eredményeit, hogy az emberek között megesett dolgok az időkhogy az emberek között megesett dolgok az idők folyamán feledésbe ne merüljenek, s ne vesszenfolyamán feledésbe ne merüljenek, s ne vesszen el nyomtalanul azoknak a nagy és csodálatrael nyomtalanul azoknak a nagy és csodálatra méltó dolgoknak az emléke, amelyeket részben améltó dolgoknak az emléke, amelyeket részben a hellének, részben a barbárok vittek véghez, semhellének, részben a barbárok vittek véghez, sem az, hogy milyen okok késztették őket a háborúraaz, hogy milyen okok késztették őket a háborúra egymás ellen.”egymás ellen.” Hérodotosz (484-429): A perzsa-görög háborúHérodotosz (484-429): A perzsa-görög háború
 4. 4. A szemelvén y az egykori politika-tudományi elemzésbőlA szemelvén y az egykori politika-tudományi elemzésből „„Kheopsz oly mérhetetlenül gonosz volt, hogyKheopsz oly mérhetetlenül gonosz volt, hogy amikor pénze már elfogyott, saját lányátamikor pénze már elfogyott, saját lányát bordélyba küldte, és ráparancsolt, hogy szedjenbordélyba küldte, és ráparancsolt, hogy szedjen össze neki bizonyos mennyiségű ezüstöt (azt nemössze neki bizonyos mennyiségű ezüstöt (azt nem mondták meg nekem, hogy pontosan mennyit). Amondták meg nekem, hogy pontosan mennyit). A lány meg is szerezte az összeget, amelyet azlány meg is szerezte az összeget, amelyet az atyja követelt, de miután ő is emlékművet akartatyja követelt, de miután ő is emlékművet akart hátrahagyni, mindegyik látogatójától egy követhátrahagyni, mindegyik látogatójától egy követ kért ajándékba az építményhez. Mint mondják,kért ajándékba az építményhez. Mint mondják, ezekből a kövekből épült a három piramis közül aezekből a kövekből épült a három piramis közül a középső, amely a nagy piramis előtt áll…”középső, amely a nagy piramis előtt áll…” Hérodotosz – A görög-perzsa háborúHérodotosz – A görög-perzsa háború
 5. 5. A (politika) tudomány születéseA (politika) tudomány születése „„Az athéni Thuküdidész megírta a háború történetét, amelyetAz athéni Thuküdidész megírta a háború történetét, amelyet a peloponnészosziak és az athéniak vívtak egymással.a peloponnészosziak és az athéniak vívtak egymással. Művébe mindjárt a háború kitörésekor kezdett bele, mertMűvébe mindjárt a háború kitörésekor kezdett bele, mert előre sejtette, hogy az rettentő s minden eddiginél sokkalelőre sejtette, hogy az rettentő s minden eddiginél sokkal nevezetesebb lesz.”nevezetesebb lesz.” „„A háború folyamán megtörtént eseményekkel kapcsolatbanA háború folyamán megtörtént eseményekkel kapcsolatban pedig nem azt tartottam kötelességemnek, hogy úgypedig nem azt tartottam kötelességemnek, hogy úgy jegyezzem fel, ahogyan éppen értesítettek róluk, (..)jegyezzem fel, ahogyan éppen értesítettek róluk, (..) hanem amennyire lehetséges az események mindenhanem amennyire lehetséges az események minden részletét felkutatva utána járok.”részletét felkutatva utána járok.” „„Ez az alkotás maradandó értéknek készül, nem pedig abból aEz az alkotás maradandó értéknek készül, nem pedig abból a célból, hogy a hallgatóság pillanatnyi tetszéséértcélból, hogy a hallgatóság pillanatnyi tetszéséért versenyezzen.”versenyezzen.” Thuküdidész (460-400): A pelopponészoszi háborúThuküdidész (460-400): A pelopponészoszi háború
 6. 6. A változás felgyorsul a 17.századtólA változás felgyorsul a 17.századtól Az igazság forrása - R. Descartes szerintAz igazság forrása - R. Descartes szerint (1641)(1641) „„Az igazság tekintetében a szótöbbség nemAz igazság tekintetében a szótöbbség nem ér semmit, mert sokkal valószínűbb, hogyér semmit, mert sokkal valószínűbb, hogy először egyetlen ember akad rájuk,először egyetlen ember akad rájuk, mintsem egy egész nép egyszerre…”mintsem egy egész nép egyszerre…”
 7. 7. Kant - agnotologiai – megjegyzése.Kant - agnotologiai – megjegyzése. „„A felvilágosodás az ember kilábalása a magaA felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból.okozta kiskorúságból. KiskorúságKiskorúság az arra valóaz arra való képtelenség, hogy valaki, mások vezetése nélkülképtelenség, hogy valaki, mások vezetése nélkül gondolkodjék.gondolkodjék. Magunk okoztaMagunk okozta ez a kiskorúság, haez a kiskorúság, ha az oka nem értelmünk fogyatékosságában,az oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorsághanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljenhiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljen vele. Sapere aude ! merj a magad értelmérevele. Sapere aude ! merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodástámaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata”. (Kant: Mi a felvilágosodás?)jelmondata”. (Kant: Mi a felvilágosodás?)
 8. 8. Madách: Ember tragédiája (Prágai szín)Madách: Ember tragédiája (Prágai szín) TanítványTanítvány: „Oh, mit tegyek hát, mester, mond nekem.: „Oh, mit tegyek hát, mester, mond nekem. Ki annyi éjt szenteltem a tudásnak,Ki annyi éjt szenteltem a tudásnak, Csak butával lettem-é egyenlő,Csak butával lettem-é egyenlő, És mind e munka elveszett hiába?És mind e munka elveszett hiába? ÁdámÁdám: „El nem veszett, mert épp ez ád jogot: „El nem veszett, mert épp ez ád jogot Most már megvetni minden csábjait….Most már megvetni minden csábjait…. Fogd hát e sárgult pergamenteket,Fogd hát e sárgult pergamenteket, E fóliánsokat, miken penész ül,E fóliánsokat, miken penész ül, Dobd tűzre mind. Ezek feledtetikDobd tűzre mind. Ezek feledtetik Saját lábunkon a járást velünk.Saját lábunkon a járást velünk. És megkímélnek a gondolkodástól.És megkímélnek a gondolkodástól. Ezek viszik a múlt századok hibáitEzek viszik a múlt századok hibáit Előítéletül az új világba.Előítéletül az új világba. Tűzre vélük! És ki a szabadba”.Tűzre vélük! És ki a szabadba”.
 9. 9. A tudomány szerepe a 20. század elejénA tudomány szerepe a 20. század elején  Ha valamilyen problémád van, próbálkozz a tudománnyal,Ha valamilyen problémád van, próbálkozz a tudománnyal, (londoni kolerajárvány)(londoni kolerajárvány)  A tudós megtesz mindent a népszerűsítésre, (Einstein…)A tudós megtesz mindent a népszerűsítésre, (Einstein…)  A média is tudomány ismeretterjesztőjeként kezdi tisztelniA média is tudomány ismeretterjesztőjeként kezdi tisztelni a tudóst,a tudóst,  A tudós megbízható és tekintélyes személynek, számított….A tudós megbízható és tekintélyes személynek, számított…. (Bálint György szavaival: a(Bálint György szavaival: a tudományt illetően aztudományt illetően az emberek sznobokemberek sznobok, illik róluk tudni és illik becsülni őket), illik róluk tudni és illik becsülni őket)  Sőt, a tudomány divatos lett, amiről beszélni illett tudni -Sőt, a tudomány divatos lett, amiről beszélni illett tudni - (Pl: Molnár Ferenc 1,2,3 – Kvantummechanika – „most(Pl: Molnár Ferenc 1,2,3 – Kvantummechanika – „most tanulmányozom…”)tanulmányozom…”)  A politikus pedig megszokta, hogy rendszeresen éljen, sőtA politikus pedig megszokta, hogy rendszeresen éljen, sőt megtanult visszaélni a tudománnyal.megtanult visszaélni a tudománnyal.
 10. 10. A tudomány etikájaA tudomány etikája 1.1. A pártatlanság (nyitottság)A pártatlanság (nyitottság) 2.2. Intellektuális józanság (szkepticizmus,Intellektuális józanság (szkepticizmus, és nem rajongó)és nem rajongó) 3.3. Intellektuális bátorság (a bevettőlIntellektuális bátorság (a bevettől eltérő problémákat, eredményeket iseltérő problémákat, eredményeket is hajlandó megfontolni)hajlandó megfontolni) Montmarquet, J. A.:Montmarquet, J. A.: Epistemic Virtue and Doxastic Responsibility,Epistemic Virtue and Doxastic Responsibility, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1993.Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1993. 23.):23.):
 11. 11. Változások a 20. század 2. felébenVáltozások a 20. század 2. felében  A tudomány kezdi elveszíteni szemléletességét…A tudomány kezdi elveszíteni szemléletességét…  A tudomány egyre félelmetesebb eszközöket tudott létrehozni..A tudomány egyre félelmetesebb eszközöket tudott létrehozni..  Kezd összekapcsolódni a politikával, és így közvetve szolgál –Kezd összekapcsolódni a politikával, és így közvetve szolgál – sokak szemében – ember-ellenes célokat, (jön az atombomba,sokak szemében – ember-ellenes célokat, (jön az atombomba, és a környezet-szennyezés…és a környezet-szennyezés…  A tudomány is nagyüzemmé válik, saját érdekekkel (10mrdA tudomány is nagyüzemmé válik, saját érdekekkel (10mrd USD egy részecskegyorsítóra)USD egy részecskegyorsítóra)  Megjelenik a tudós és a tudomány másik alakja: a politikátMegjelenik a tudós és a tudomány másik alakja: a politikát kiszolgáló és őrült, embertelen dolgokat létrehozó szakember,kiszolgáló és őrült, embertelen dolgokat létrehozó szakember,  És a társadalom egyre inkább anti-sznob leszÉs a társadalom egyre inkább anti-sznob lesz  A tudóst, az elit nagyhatalmú és saját érdekeket követőA tudóst, az elit nagyhatalmú és saját érdekeket követő képviselőjének tekinti, aki hatalmas pénzek felett rendelkezikképviselőjének tekinti, aki hatalmas pénzek felett rendelkezik és akik egymással is marakodnak és vitáik bár a tudományonés akik egymással is marakodnak és vitáik bár a tudományon belülinek tűnnek, de a valóságban politikai hatásúak.belülinek tűnnek, de a valóságban politikai hatásúak.  Egyre több összeütközés az üzlet, a politika és a tudományEgyre több összeütközés az üzlet, a politika és a tudomány között,között,
 12. 12. Négy ember a washingtoni szállodábanNégy ember a washingtoni szállodában  „„1953 karácsonya előtt az USA dohánygyárainak képviselői egy1953 karácsonya előtt az USA dohánygyárainak képviselői egy előkelő New York-i szállodában találkoztak a kor első számú PRelőkelő New York-i szállodában találkoztak a kor első számú PR cégének vezetőjével. A hangulat meglehetősen borús volt.cégének vezetőjével. A hangulat meglehetősen borús volt. Kiszivárgott, hogy a kutatók egyértelmű bizonyítékot találtak aKiszivárgott, hogy a kutatók egyértelmű bizonyítékot találtak a dohányzás és a tüdőrák közötti kapcsolatra. A média várhatóandohányzás és a tüdőrák közötti kapcsolatra. A média várhatóan felkapja a hírt és ez a dohányipar végét jelentheti. Mit lehet ilyenfelkapja a hírt és ez a dohányipar végét jelentheti. Mit lehet ilyen világos helyzetben tenni?világos helyzetben tenni?  A PR guru - John Hill - egy pofonegyszerű stratégiát javasolt: nemA PR guru - John Hill - egy pofonegyszerű stratégiát javasolt: nem kell a tények cáfolatával bajlódni. Elegendő pusztán azt sulykolni:kell a tények cáfolatával bajlódni. Elegendő pusztán azt sulykolni: a vizsgálat még nem szolgált egyértelmű bizonyítékkal. Az egyika vizsgálat még nem szolgált egyértelmű bizonyítékkal. Az egyik kutatásnak ez, a másiknak meg más az eredménye. Egyébként iskutatásnak ez, a másiknak meg más az eredménye. Egyébként is a ráknak sokféle oka lehet.a ráknak sokféle oka lehet.  Nem érdemes a cégek számára végzetes állítások cáfolatávalNem érdemes a cégek számára végzetes állítások cáfolatával vesződni: Ez sokba kerül, és nem is biztos, hogy a reméltvesződni: Ez sokba kerül, és nem is biztos, hogy a remélt eredményt hozza. Inkább a letagadhatatlan tényekről kelleredményt hozza. Inkább a letagadhatatlan tényekről kell kialakítani olyan benyomást, hogy azok vitatott, nem kellőenkialakítani olyan benyomást, hogy azok vitatott, nem kellően alátámasztott vélekedések. Esetleg elfogult szakemberek állítása.alátámasztott vélekedések. Esetleg elfogult szakemberek állítása.
 13. 13. Agnotology—Agnotology— a tudatlanság kutatásaa tudatlanság kutatása  Az agnotology egy olyan tudományos diszciplína, amely azAz agnotology egy olyan tudományos diszciplína, amely az emberi tudatlansággal, annak forrásaival és kulturálisemberi tudatlansággal, annak forrásaival és kulturális létrejöttével foglalkozik.létrejöttével foglalkozik.  Ugyanis kiderült, hogy a tudatlanság nem egyszerűen aUgyanis kiderült, hogy a tudatlanság nem egyszerűen a nem-tudás, vagyis nem egyszerűsíthető le a tudás/ismeretnem-tudás, vagyis nem egyszerűsíthető le a tudás/ismeret hiányára. Bonyolult kulturális és politikai folyamatokhiányára. Bonyolult kulturális és politikai folyamatok eredményeként létrejövő és rögzülő állapot.eredményeként létrejövő és rögzülő állapot.  A tudatlanság létrejöttében megjelenik egy olyanA tudatlanság létrejöttében megjelenik egy olyan beállítódás, amely – ha érintőlegesen is – de közel van abeállítódás, amely – ha érintőlegesen is – de közel van a szkepticizmushoz. Nevezetesen a tudatlanság létrejötténekszkepticizmushoz. Nevezetesen a tudatlanság létrejöttének illetve rögzülésének fontos forrása a kételkedés. A tudatoanilletve rögzülésének fontos forrása a kételkedés. A tudatoan keltett kételkedés az információ forrásában, a személyben, akeltett kételkedés az információ forrásában, a személyben, a műben, a kutatásban, a szervezetben, amely azt létrehozta.műben, a kutatásban, a szervezetben, amely azt létrehozta.
 14. 14. A megtévesztés új stratégiájaA megtévesztés új stratégiája  A megtévesztés új stratégiája tudatosan a tudományA megtévesztés új stratégiája tudatosan a tudomány szakértelmének és kompetenciájának kétségbevonására épít. Aszakértelmének és kompetenciájának kétségbevonására épít. A megtévesztő stratégia kiagyalói azt javasolják: ha egy számodramegtévesztő stratégia kiagyalói azt javasolják: ha egy számodra kellemetlen, de nehezen tagadható ténnyel szembesülsz, a cáfolatkellemetlen, de nehezen tagadható ténnyel szembesülsz, a cáfolat helyett sugalmazz!helyett sugalmazz!  Célozz arraCélozz arra: a vizsgálattal szemben felmerültek ellenvélemények.: a vizsgálattal szemben felmerültek ellenvélemények.  Mondd aztMondd azt: kétségek fogalmazódtak meg a kutatók szakmai: kétségek fogalmazódtak meg a kutatók szakmai hozzáértése iránt.hozzáértése iránt.  Tüntesd fel úgyTüntesd fel úgy: a kutató-csoport tudományos hírnevét: a kutató-csoport tudományos hírnevét kikezdték.kikezdték.  Híreszteld elHíreszteld el: a kutatók elfogultak, és a konkurencia pénzeli: a kutatók elfogultak, és a konkurencia pénzeli őket.őket.  Kérdőjelezd meg:Kérdőjelezd meg: a kutatók egyes – lényegtelen - állításait,a kutatók egyes – lényegtelen - állításait, majd ennek alapján utasítsd el végső eredményeiket.majd ennek alapján utasítsd el végső eredményeiket.  Terjeszd el a kutatókrólTerjeszd el a kutatókról: gyanús politikai kapcsolatokkal: gyanús politikai kapcsolatokkal rendelkeznek, ellenmondásosnak tekintett mozgalmak támogatjákrendelkeznek, ellenmondásosnak tekintett mozgalmak támogatják őket.őket.
 15. 15. A megtévedést segítő hatásokA megtévedést segítő hatások  Peltzman effektus (a világotPeltzman effektus (a világot biztonságosnak, stabilnak érezzük,biztonságosnak, stabilnak érezzük, amelyben számtalan védőháló ésamelyben számtalan védőháló és biztosító-kötél védi életünketbiztosító-kötél védi életünket  Következésképpen – mivel úgyKövetkezésképpen – mivel úgy gondoljuk, megengedhetjükgondoljuk, megengedhetjük magunknak - kezdünk óvatlanok,magunknak - kezdünk óvatlanok, figyelmetlenek és gondatlanok lennifigyelmetlenek és gondatlanok lenni
 16. 16. Dunning-Kruger hatás (1)Dunning-Kruger hatás (1)  Dunningék a kísérleteikben egyetemistákkal írattak teszteketDunningék a kísérleteikben egyetemistákkal írattak teszteket különféle tantárgyakból, és megkérték őket, hogy ezzelkülönféle tantárgyakból, és megkérték őket, hogy ezzel együtt értékeljék a saját tudásukat az adott területen. Aztegyütt értékeljék a saját tudásukat az adott területen. Azt tapasztalták, hogy a teszteken legrosszabbul teljesítők rendretapasztalták, hogy a teszteken legrosszabbul teljesítők rendre túlbecsülték a képességeiket, míg a jól teljesítők nagyjábóltúlbecsülték a képességeiket, míg a jól teljesítők nagyjából reálisan értékelték, vagy alábecsülték magukat (Kruger, J;reálisan értékelték, vagy alábecsülték magukat (Kruger, J; Dunning, D.: "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties inDunning, D.: "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self- Assessments". 1999. JPSP)Assessments". 1999. JPSP)  Következtetésük: minél kevesebb ismerettel rendelkezikKövetkeztetésük: minél kevesebb ismerettel rendelkezik valaki az élet valamely területén, és ebből következően minélvalaki az élet valamely területén, és ebből következően minél kevésbé kompetens, hajlamos önmagát annál szakértőbbnekkevésbé kompetens, hajlamos önmagát annál szakértőbbnek hinni és a hozzáértő bizonyosságával dönteni.hinni és a hozzáértő bizonyosságával dönteni.
 17. 17. Dunning-Kruger hatás (2)Dunning-Kruger hatás (2)  Ez a beállítódás éppen ellentéte volt a kompetensEz a beállítódás éppen ellentéte volt a kompetens személyének, aki szembesülve a helyzetszemélyének, aki szembesülve a helyzet komplexitásával és ismereteinekkomplexitásával és ismereteinek korlátozottságával, éppenséggel alábecsüli tudásátkorlátozottságával, éppenséggel alábecsüli tudását és tétovázik a döntéseknél.és tétovázik a döntéseknél.  Ez a jelenség azután mások megítélésénél isEz a jelenség azután mások megítélésénél is előbukkan: amikor az átlagember összeveti egyelőbukkan: amikor az átlagember összeveti egy vitában megszólalókat, jóval meggyőzőbbnekvitában megszólalókat, jóval meggyőzőbbnek találja a tudatlan, de magabiztosan nyilatkozótalálja a tudatlan, de magabiztosan nyilatkozó dilettánst, mint a megalapozott tudású, dedilettánst, mint a megalapozott tudású, de bizonytalan szakembert.bizonytalan szakembert.  A korábbi - a tudóst tisztelettel hallgató - polgárA korábbi - a tudóst tisztelettel hallgató - polgár öntelt és magabiztos idiótává válik.öntelt és magabiztos idiótává válik.
 18. 18. A Milgram kísérletA Milgram kísérlet Milgram célja: milyen „távolság” van két tetszőlegesen kiválasztott emberMilgram célja: milyen „távolság” van két tetszőlegesen kiválasztott ember között az USA-ban? Hány személyes kapcsolaton keresztül lehetközött az USA-ban? Hány személyes kapcsolaton keresztül lehet összeköttetést találni két konkrét – de egymás előtt ismeretlen -összeköttetést találni két konkrét – de egymás előtt ismeretlen - személy között?személy között? A kiindulópont Kansas-i Wichita volt, a két „célszemély” pedig, egyA kiindulópont Kansas-i Wichita volt, a két „célszemély” pedig, egy teológus hallgató felesége a Massachusets-beli Sharonban, és egyteológus hallgató felesége a Massachusets-beli Sharonban, és egy tőzsdeügynök Bostonban. Milgram azt feltételezte legalább száztőzsdeügynök Bostonban. Milgram azt feltételezte legalább száz közvetítőre lesz szükség, és egy tucatnál kevesebb levél érkezikközvetítőre lesz szükség, és egy tucatnál kevesebb levél érkezik majd meg, több hónap alatt.majd meg, több hónap alatt. 160 levelet indított el, a következő útmutatóval:160 levelet indított el, a következő útmutatóval: 1. Adja hozzá nevét a lap alján levő listához.1. Adja hozzá nevét a lap alján levő listához. 2. Tépje le a levelezőlapot töltse ki, és küldje vissza a Harward-ra,2. Tépje le a levelezőlapot töltse ki, és küldje vissza a Harward-ra, 3. Ha személyesen ismeri – találkoztak és tegeződnek - a célszemélyt,3. Ha személyesen ismeri – találkoztak és tegeződnek - a célszemélyt, akkor elküldheti közvetlenül,akkor elküldheti közvetlenül, 4. Ha nem ismeri, ne próbáljon vele kapcsolatba lépni. Helyette postázza4. Ha nem ismeri, ne próbáljon vele kapcsolatba lépni. Helyette postázza el egy olyan ismerősének, akiről feltételezi, hogy ismerheti ael egy olyan ismerősének, akiről feltételezi, hogy ismerheti a célszemélyt.célszemélyt. Az eredmény: 3 napon belül - két „átszállással” - megérkezett az első, aAz eredmény: 3 napon belül - két „átszállással” - megérkezett az első, a 160 levélből 42 megérkezett, és átlagosan 5.5 közvetítő kellett.160 levélből 42 megérkezett, és átlagosan 5.5 közvetítő kellett.
 19. 19. A világ szerkezeteA világ szerkezete Watts és Strogatz:Watts és Strogatz: Az élővilág hajlamos „fürtösödni”: a kapcsolatokból hálózatokAz élővilág hajlamos „fürtösödni”: a kapcsolatokból hálózatok keletkeznek. Az ember világa hálózatokból épülő hálózatokbólkeletkeznek. Az ember világa hálózatokból épülő hálózatokból áll. Erős a csoportképződési hajlam. (Ismeretlenek közzéáll. Erős a csoportképződési hajlam. (Ismeretlenek közzé kerülve azonnal csoportot keresünk: „Mi”-re és Ők”-re bontjukkerülve azonnal csoportot keresünk: „Mi”-re és Ők”-re bontjuk a világot.a világot. Sok kis „fürt”, amelyet gyenge kapcsolatok fűznek össze, és teszikSok kis „fürt”, amelyet gyenge kapcsolatok fűznek össze, és teszik lehetővé az információk (tények és vélemények) terjedését.lehetővé az információk (tények és vélemények) terjedését. Ugyanakkor az ember egyidejűleg többféle csoportnak is tagjaUgyanakkor az ember egyidejűleg többféle csoportnak is tagja lehet. Így a zárt baráti körből álló kis-világa összetettebbé vált.lehet. Így a zárt baráti körből álló kis-világa összetettebbé vált. Az ember sokféle kis-világ metszéspontjában van.Az ember sokféle kis-világ metszéspontjában van. Azzal azonban, hogy kis-világom baráti tagja térben messzireAzzal azonban, hogy kis-világom baráti tagja térben messzire került, azt a lehetőséget nyújtja, hogy távoli világokonkerült, azt a lehetőséget nyújtja, hogy távoli világokon elérhetek ismeretleneket,elérhetek ismeretleneket, Ennek ellenére még az olyan nagyvárosban, mint Budapest aEnnek ellenére még az olyan nagyvárosban, mint Budapest a legtöbb ember úgy alakítja hálózatát, hogy az nagyjából 150legtöbb ember úgy alakítja hálózatát, hogy az nagyjából 150 főre terjedjen ki.főre terjedjen ki.
 20. 20. Granovetter felismerése:Granovetter felismerése: A gyenge és erős kapcsolatok szerepeA gyenge és erős kapcsolatok szerepe A „hálózat-építés” az 1980-as évektől a karrier-A „hálózat-építés” az 1980-as évektől a karrier- kurzusok kedvelt kifejezése lett. De mikéntkurzusok kedvelt kifejezése lett. De miként építsünk hálózatot?építsünk hálózatot? Az emberek naiv módon abból indulnak ki, hogyAz emberek naiv módon abból indulnak ki, hogy könnyebb és hatékonyabb erős kapcsolatokonkönnyebb és hatékonyabb erős kapcsolatokon keresztül – vagyis olyanokon keresztül, akikkelkeresztül – vagyis olyanokon keresztül, akikkel gyakran találkozunk - állás szerezni.gyakran találkozunk - állás szerezni. Granovetter azt találta: a megkérdezettek 16%Granovetter azt találta: a megkérdezettek 16% kapott állást olyasvalakik közbenjárására, akivelkapott állást olyasvalakik közbenjárására, akivel gyakran találkozott. 84%-unk viszont olyangyakran találkozott. 84%-unk viszont olyan közvetítőkön keresztül kapott állást, akikkel csakközvetítőkön keresztül kapott állást, akikkel csak alkalmanként, és régebben találkozott.alkalmanként, és régebben találkozott. (Bemutatkoztak, de csak felszínesen ismerték(Bemutatkoztak, de csak felszínesen ismerték egymást)egymást)
 21. 21. Schelling szegregációs modelljeSchelling szegregációs modellje  Thomas Schelling,Thomas Schelling, 1971-ben megmutatta, hogy elegendő csupán1971-ben megmutatta, hogy elegendő csupán egy kis preferencia - ösztönszerűen a hozzád hasonlókhozegy kis preferencia - ösztönszerűen a hozzád hasonlókhoz közeledsz - és a közösség szükségképpen szétesik hasonlókbólközeledsz - és a közösség szükségképpen szétesik hasonlókból álló térségekre. Ha pusztán egy kismértékű preferenciád van aálló térségekre. Ha pusztán egy kismértékű preferenciád van a szomszédjaid „színével” kapcsolatban, és mindenki elmozoghatszomszédjaid „színével” kapcsolatban, és mindenki elmozoghat arról a helyről, ahol éppen él, a közösség „szétesik” különbözőarról a helyről, ahol éppen él, a közösség „szétesik” különböző színű térségekre, amelyeken belül viszont homogén a szín.színű térségekre, amelyeken belül viszont homogén a szín. (Schelling, Th. 1969. Models of segregation. Am.Econ. Rev. Vol.(Schelling, Th. 1969. Models of segregation. Am.Econ. Rev. Vol. 59. 488-493)59. 488-493)  Érdekes volt ennek kapcsán a „billenési pont” jelenségének aÉrdekes volt ennek kapcsán a „billenési pont” jelenségének a kialakulása. Konkrétan, amikor a közösségben a „más” szín elértkialakulása. Konkrétan, amikor a közösségben a „más” szín elért egy kritikus pontot, a térség „elbillent”.egy kritikus pontot, a térség „elbillent”.  A modell egyébként a szilárdtest fizikusok által kifejlesztett IsingA modell egyébként a szilárdtest fizikusok által kifejlesztett Ising modellt alkalmazta a társadalomtudományokban. A modelltmodellt alkalmazta a társadalomtudományokban. A modellt azután elkezdték egyre több eltérés vizsgálatára használni. Aazután elkezdték egyre több eltérés vizsgálatára használni. A „szín-preferencia” helyett viselkedési preferenciát kezdték„szín-preferencia” helyett viselkedési preferenciát kezdték elemezni: együttműködési készséget, mohóságot,elemezni: együttműködési készséget, mohóságot, szabálykövetést,szabálykövetést,
 22. 22. A társadalom észrevétlenül alapvetően átalakulA társadalom észrevétlenül alapvetően átalakul  A társadalom szétesik – nem egyszerűenA társadalom szétesik – nem egyszerűen osztályokra, hanem hálózatokra, kis közösségekreosztályokra, hanem hálózatokra, kis közösségekre bomlik..bomlik..  És egyszer csak a hálózatokon belül felfedezik,És egyszer csak a hálózatokon belül felfedezik, hogy a fürtök un.hogy a fürtök un. echo chambeecho chamberként működnek,rként működnek,  Majd a szociális médiával a személyes buborékokMajd a szociális médiával a személyes buborékok jönnek létre, amelyek személyekre szabott ésjönnek létre, amelyek személyekre szabott és igazított információval látnak eligazított információval látnak el  a szociális média szerkezetet - echo-chambersa szociális média szerkezetet - echo-chambers működésműködés  személyes buborék – behavioral microtargeting –személyes buborék – behavioral microtargeting – The Daily MeThe Daily Me
 23. 23. Reményünk: az Internet….Reményünk: az Internet….  Volt egy álmunk: az internettel felvirrad aVolt egy álmunk: az internettel felvirrad a szellem napvilágaszellem napvilága.. Olcsón, gyorsan, minden hozzáférhet lesz!!!Olcsón, gyorsan, minden hozzáférhet lesz!!!  Úgy tűnik azonban, tévedtünk. A világ hét milliárdnál többÚgy tűnik azonban, tévedtünk. A világ hét milliárdnál több lakója ugyanis nem egy hatalmas, az emberiséglakója ugyanis nem egy hatalmas, az emberiség kultúrájának összes kincsét tartalmazó könyvtárban ül,kultúrájának összes kincsét tartalmazó könyvtárban ül, hanem egymástól elszigetelt, kicsiny „visszhangkamrákban”.hanem egymástól elszigetelt, kicsiny „visszhangkamrákban”.  A visszhangkamra a süketszoba ellentéte. A süket-szobábanA visszhangkamra a süketszoba ellentéte. A süket-szobában a minden hang elenyészik, tökéletes, de őrjítő csend vesza minden hang elenyészik, tökéletes, de őrjítő csend vesz körül. A visszhangkamrában viszont az elhangzó beszéd akörül. A visszhangkamrában viszont az elhangzó beszéd a falakról visszaverődve felerősödik és az eredeti szöveg egyrefalakról visszaverődve felerősödik és az eredeti szöveg egyre hangosabban, végül elviselhetetlen erősséggel szól.hangosabban, végül elviselhetetlen erősséggel szól.  Így minden más információt kiszorul, lehetetlen tehát, hogyÍgy minden más információt kiszorul, lehetetlen tehát, hogy bármi, ami a kamrán kívül született és elhangzott, abármi, ami a kamrán kívül született és elhangzott, a tudomásunkra jusson.tudomásunkra jusson.
 24. 24. Az „igazság” kialakulásának új útjaiAz „igazság” kialakulásának új útjai  A kérdés, vajon miként szilárdulhat egy tudományosanA kérdés, vajon miként szilárdulhat egy tudományosan nem igazolt – sőt egy tudományosan cáfolt - állítás szintenem igazolt – sőt egy tudományosan cáfolt - állítás szinte cáfolhatatlan társadalmi véleménnyé?cáfolhatatlan társadalmi véleménnyé?  A válasz: mert az egyéni tévedésből politikai vagy egyéniA válasz: mert az egyéni tévedésből politikai vagy egyéni szándékok formálnak közösségi mítoszt. E köré pedig -szándékok formálnak közösségi mítoszt. E köré pedig - még az olyan politikailag semleges témákban is, mint amég az olyan politikailag semleges témákban is, mint a globális felmelegedés, a védőoltás, a természetgyógyászat,globális felmelegedés, a védőoltás, a természetgyógyászat, vagy a génkezelt növények - mozgalmak szerveződnek.vagy a génkezelt növények - mozgalmak szerveződnek.  A mozgalmak természetes működésmódja, hogyA mozgalmak természetes működésmódja, hogy folyamatosan „töltik le” tagjaiknak a nem igazolt, de afolyamatosan „töltik le” tagjaiknak a nem igazolt, de a tényszerűség jellemzőivel felruházott állítások tömegét.tényszerűség jellemzőivel felruházott állítások tömegét. Ezekből az állításokból azután - a tudományos elméletekEzekből az állításokból azután - a tudományos elméletek mintájára – valóságosnak és igazoltnak tűnő rendszertmintájára – valóságosnak és igazoltnak tűnő rendszert konstruálnak.konstruálnak.
 25. 25. Hogyan működik mindez?Hogyan működik mindez?  Egy adott szöveget, hallgatója, aszerint minősítEgy adott szöveget, hallgatója, aszerint minősít „megcáfolhatatlannak”, vagy látja el „ezt még szembesítenem kell a„megcáfolhatatlannak”, vagy látja el „ezt még szembesítenem kell a tényekkel” értékeléssel, hogy a kijelentés megfogalmazójáttényekkel” értékeléssel, hogy a kijelentés megfogalmazóját karizmatikusnak, vagy „hétköznapi” embernek hiszi. „The power ofkarizmatikusnak, vagy „hétköznapi” embernek hiszi. „The power of charisma - perceived charisma inhibits the frontal executive networkcharisma - perceived charisma inhibits the frontal executive network of believers in intercessory prayer” (2011 Schjoedt, U et al.)of believers in intercessory prayer” (2011 Schjoedt, U et al.)  Az fMR berendezéssel „belepillantva” a kísérleti személyek agyába,Az fMR berendezéssel „belepillantva” a kísérleti személyek agyába, láthatóvá vált: amikor a „hívő”, az általa karizmatikusnak gondoltláthatóvá vált: amikor a „hívő”, az általa karizmatikusnak gondolt személy állításait értékeli agyának racionális elemzéssel foglalkozószemély állításait értékeli agyának racionális elemzéssel foglalkozó része „kikapcsol”: a hallottakat nem bocsátja keresztül az észrésze „kikapcsol”: a hallottakat nem bocsátja keresztül az ész szűrőjén.szűrőjén.  Amikor viszont a világot ösztönszerű szkepticizmussal szemlélőAmikor viszont a világot ösztönszerű szkepticizmussal szemlélő ember hallgatja meg ugyanezt a szöveget - még ha karizmatikusnakember hallgatja meg ugyanezt a szöveget - még ha karizmatikusnak is próbálják feltüntetni annak megfogalmazóját - kritikusan közelítis próbálják feltüntetni annak megfogalmazóját - kritikusan közelít az állításokhoz: bizonyítékokat kér annak igazáról. Így, ha egyaz állításokhoz: bizonyítékokat kér annak igazáról. Így, ha egy állítás szoros kapcsolatba kerül „Istennel”, hiába a racionálisállítás szoros kapcsolatba kerül „Istennel”, hiába a racionális érvelés, hiába a tények felsorolása, az nem ingatja meg a hívőérvelés, hiába a tények felsorolása, az nem ingatja meg a hívő meggyőződésétmeggyőződését
 26. 26. A visszahang-kamrában csücsülveA visszahang-kamrában csücsülve  Az átlagpolgár magabiztos idiótává alakul. A tudományAz átlagpolgár magabiztos idiótává alakul. A tudomány egyre nehezebben befogadható, és nem szemléletes.egyre nehezebben befogadható, és nem szemléletes.  A modern kor hétköznapi embere visszatér a sokáigA modern kor hétköznapi embere visszatér a sokáig alkalmazott stratégiájához: nem a tudományra figyel,alkalmazott stratégiájához: nem a tudományra figyel, hanem a közösségnek való megfelelés stratégiát választja,hanem a közösségnek való megfelelés stratégiát választja,  Ösztönszerűen alávetik magukat a saját csoportjukÖsztönszerűen alávetik magukat a saját csoportjuk véleménynek. Ezt a tényt fejezi ki a francia aforizma: „Nemvéleménynek. Ezt a tényt fejezi ki a francia aforizma: „Nem az a fontos, mit mond, hanem az, hogy ki mondja”.az a fontos, mit mond, hanem az, hogy ki mondja”. Fontosabb számunkra, hogy a közösség befogadjon minket,Fontosabb számunkra, hogy a közösség befogadjon minket, mint egy tény valóságtartalma.mint egy tény valóságtartalma.  Egy idő múlva azután az emberek meggyőzik magukat aEgy idő múlva azután az emberek meggyőzik magukat a hamis tények igazságtartalmáról, sőt valóságosan igaznakhamis tények igazságtartalmáról, sőt valóságosan igaznak látják, ami hamis. Ugyanakkor nagy különbségek alakultaklátják, ami hamis. Ugyanakkor nagy különbségek alakultak ki a társadalmi közösségek között.ki a társadalmi közösségek között.
 27. 27. Tudósok és összeesküvés elmélet-hívőkTudósok és összeesküvés elmélet-hívők  Egy nemrég végrehajtott kísérletben sikerült fontos különbséget kimutatniEgy nemrég végrehajtott kísérletben sikerült fontos különbséget kimutatni a tudományos ismeretek illetve az összeesküvés elméleteka tudományos ismeretek illetve az összeesküvés elméletek „fogyasztóinak” közössége között. (Del Vicario, M. et al. 2016. The„fogyasztóinak” közössége között. (Del Vicario, M. et al. 2016. The spreading of misinformation online. PNAS.).spreading of misinformation online. PNAS.).  A kutatók, a tudósok és az összeesküvés elméletekben hívők FacebookA kutatók, a tudósok és az összeesküvés elméletekben hívők Facebook csoportjainak üzeneteit felhasználva vizsgálták, hogyan terjednek a hírek:csoportjainak üzeneteit felhasználva vizsgálták, hogyan terjednek a hírek: az elsőben az új tudományos eredmények, a másikban a rémhírek. Aaz elsőben az új tudományos eredmények, a másikban a rémhírek. A kutatás egyrészt feltárt bizonyos hasonlóságot: az új információk gyorsan,kutatás egyrészt feltárt bizonyos hasonlóságot: az új információk gyorsan, szinte órákon belül ismertté válnak az adott közösségben. Ezt a gyorsszinte órákon belül ismertté válnak az adott közösségben. Ezt a gyors elterjedést az alapozta meg, hogy a hálózatok többnyire homogénelterjedést az alapozta meg, hogy a hálózatok többnyire homogén „fürtökből” állnak.„fürtökből” állnak.  Az új információt a „fürtök” tagjai többnyire egy másik – fürtbeli –Az új információt a „fürtök” tagjai többnyire egy másik – fürtbeli – társuktól kapták. Jellegzetes különbséget találtak azonban az információ-társuktól kapták. Jellegzetes különbséget találtak azonban az információ- terjedés mintájában. A tudományos közösségben az új ismeretekterjedés mintájában. A tudományos közösségben az új ismeretek hamarabb „csengenek le”, annak jeleként, hogy a tudományban az újabbhamarabb „csengenek le”, annak jeleként, hogy a tudományban az újabb és a tudományos kritika által pontosított ismeret kiszorítja a régebbit.és a tudományos kritika által pontosított ismeret kiszorítja a régebbit.  Az összeesküvés elmélet híveinek „fürtje” viszont valódi „echo-chamber”:Az összeesküvés elmélet híveinek „fürtje” viszont valódi „echo-chamber”: alapvetően a saját narratívába való illeszkedés határozza meg aalapvetően a saját narratívába való illeszkedés határozza meg a befogadást, és minden annak ellenmondó információt a közösség kivetbefogadást, és minden annak ellenmondó információt a közösség kivet magából.magából.
 28. 28. A kuruzslók/csodadoktorok stratégiájaA kuruzslók/csodadoktorok stratégiája  A visszhangkamra kulcsárai – a vélemény-vezérek, a gondolat-A visszhangkamra kulcsárai – a vélemény-vezérek, a gondolat- rendőrök – „elárasztanak” az addigi nézeteket alátámasztó,rendőrök – „elárasztanak” az addigi nézeteket alátámasztó, illetve azt igazoló újabb „bizonyítékokkal”.illetve azt igazoló újabb „bizonyítékokkal”.  Ezek többnyire hamisak, vagy féleértelmezések, de szerepükEzek többnyire hamisak, vagy féleértelmezések, de szerepük nem is a maggyőzés. Csupán megerősíteni akarják anem is a maggyőzés. Csupán megerősíteni akarják a hagyományos narratíva állításait, illetve megakadályozni, hogyhagyományos narratíva állításait, illetve megakadályozni, hogy bármi más akár csak a tudomására jusson a híveknek. (Lásd: abármi más akár csak a tudomására jusson a híveknek. (Lásd: a láthatatlan gorilla kísérletet)láthatatlan gorilla kísérletet)  Ezért hatástalan a legtöbb esetben a visszhangkamraEzért hatástalan a legtöbb esetben a visszhangkamra kulcsárainak ostobaságát vagy gonoszságát hangsúlyozni.kulcsárainak ostobaságát vagy gonoszságát hangsúlyozni. Inkább meg kell próbálni, akit lehet, párbeszédre csábítani. AInkább meg kell próbálni, akit lehet, párbeszédre csábítani. A harcot nem annyira a tudomány tekintélyére alapozva, inkábbharcot nem annyira a tudomány tekintélyére alapozva, inkább a visszhangkamrán belüli kiszolgáltatottságot enyhítvea visszhangkamrán belüli kiszolgáltatottságot enyhítve megvívni.megvívni.  Ne feledjük, a teszt-rendszernek tulajdonképpen csak az utolsóNe feledjük, a teszt-rendszernek tulajdonképpen csak az utolsó eleme az, amely a valósággal szembesíti az embert. Az összeseleme az, amely a valósággal szembesíti az embert. Az összes többi életének nélkülözhetetlen feltételét jelentő kistöbbi életének nélkülözhetetlen feltételét jelentő kis közösségének elvárásait közvetíti.közösségének elvárásait közvetíti.
 29. 29. A csoporthatás működéseA csoporthatás működése  A téveszmékhez való ragaszkodást azután tovább erősíti, az un.A téveszmékhez való ragaszkodást azután tovább erősíti, az un. csoporthatás. A tudomány régóta feltárta: az emberek általábancsoporthatás. A tudomány régóta feltárta: az emberek általában igazodnak saját csoportjuk nézeteihez, értékeihez. Ha egy véleménytigazodnak saját csoportjuk nézeteihez, értékeihez. Ha egy véleményt a közösség tekintélyei, illetve hangadói – politikusok, próféták,a közösség tekintélyei, illetve hangadói – politikusok, próféták, vallási vezetők, de írók vagy művészek is – hirdetnek, azt a közösségvallási vezetők, de írók vagy művészek is – hirdetnek, azt a közösség tagjai hajlamosak elfogadni és követni. A Science folyóirat számolttagjai hajlamosak elfogadni és követni. A Science folyóirat számolt be egy új kísérletről („Following the Crowd: Brain Substrates ofbe egy új kísérletről („Following the Crowd: Brain Substrates of Long-Term Memory Confromity”). Az eredményei azt igazolták: azLong-Term Memory Confromity”). Az eredményei azt igazolták: az igazodás nem egyszerűen opportunizmus. Többről van szó, minthogyigazodás nem egyszerűen opportunizmus. Többről van szó, minthogy nem szeretünk „szembe menni” közösségünkkel.nem szeretünk „szembe menni” közösségünkkel.  A kísérletekben feltárult: a csoport-hatás következményeként aA kísérletekben feltárult: a csoport-hatás következményeként a résztvevők emlékezete - saját egyértelmű tapasztalataik ellenére –résztvevők emlékezete - saját egyértelmű tapasztalataik ellenére – úgy módosult, hogy az megfeleljen a referencia-csoport általúgy módosult, hogy az megfeleljen a referencia-csoport által elfogadott nézeteknek. „A szociális manipuláció tehát– fogalmaztákelfogadott nézeteknek. „A szociális manipuláció tehát– fogalmazták meg a kutatók – valóban képes megváltoztatni az agyban megőrzöttmeg a kutatók – valóban képes megváltoztatni az agyban megőrzött információt”.információt”.  A következmény pedig: ahelyett, hogy elindulna a tények objektívA következmény pedig: ahelyett, hogy elindulna a tények objektív tisztázása, a téveszme – a valósággal való éles szembenállástisztázása, a téveszme – a valósággal való éles szembenállás ellenére - megerősödve kerül ki a vitából.ellenére - megerősödve kerül ki a vitából.
 30. 30. A legújabb kutatásokA legújabb kutatások  Perceived social presence reduces fact-checkingPerceived social presence reduces fact-checking: Youjung: Youjung Juna,1, PNAS 2017 jun.6.Juna,1, PNAS 2017 jun.6. Eight experiments usingEight experiments using incentivized real effortincentivized real effort tasks found that people are lesstasks found that people are less likely to fact-check statements whenlikely to fact-check statements when they feel that they arethey feel that they are evaluating them in the presence of othersevaluating them in the presence of others compared withcompared with when they are evaluating them alonewhen they are evaluating them alone  Individuals with greater science literacy and educationIndividuals with greater science literacy and education havehave more polarized beliefs on controversialmore polarized beliefs on controversial science topics.science topics. Drummonda,Drummonda, C.C. and Fischhoff,and Fischhoff, B. PNAS 2017 szep 5. MinélB. PNAS 2017 szep 5. Minél érzékenyebb a téma, annál polarizáltabb a vélemény, hiábaérzékenyebb a téma, annál polarizáltabb a vélemény, hiába a megalapozott tudása megalapozott tudás  The Oxford Dictionaries declared “post-truth” the word ofThe Oxford Dictionaries declared “post-truth” the word of 2016. Facts just didn’t seem to matter any more.2016. Facts just didn’t seem to matter any more.
 31. 31. Mi következik mindebből?Mi következik mindebből?  A szkeptikus mozgalom tevékenységének feltételeiA szkeptikus mozgalom tevékenységének feltételei alapvetően megváltoztak.alapvetően megváltoztak.  Áttörni a tudatlanság falát ma nehezebb, mint bármikor azÁttörni a tudatlanság falát ma nehezebb, mint bármikor az elmúlt száz évben.elmúlt száz évben.  Hatalmas politikai csoportok, óriási erőforrásokraHatalmas politikai csoportok, óriási erőforrásokra támaszkodva építgetik és működtetik a visszhang-kamrát,támaszkodva építgetik és működtetik a visszhang-kamrát,  Fordulat az átlag-polgár magabiztos idióta beállítódásánFordulat az átlag-polgár magabiztos idióta beállítódásán nem látszik,nem látszik,  Okosabbat, mint amit csinálunk, nem jutott eszembe:Okosabbat, mint amit csinálunk, nem jutott eszembe: • felvállalunk projekteket, és az eredményeket megpróbáljuk betáplálni afelvállalunk projekteket, és az eredményeket megpróbáljuk betáplálni a társadalomba ,társadalomba , • Vitára invitálunk a visszhang-kamrát működtető mozgalmakat,Vitára invitálunk a visszhang-kamrát működtető mozgalmakat, • Kimutatjuk a anti-tudományosság kárát.Kimutatjuk a anti-tudományosság kárát.

×