A foldkarma

519 views

Published on

 • Na, ez nem csak érdekes olvasmány volt, de negyon elgondolkoztató is... Ki hitte volna, hogy nem csak a gyermekek egészsége, de az egész család anyagi jóléte is a feleségek - az anyák tudatalan lelki világától függ? Ezen nem csak, hogy el kell gondolkozzak és jobban oda figyeljek, hogy milyen nővel komolyodok le, de valószínű, hogy a horoszkópomat is sürgősen megrendelem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • A földkarma kapcsán most, ennyi Gerlés - Geleres tapasztalat utám (Ilyen inetlligens, sőt, mondhatni: zseniális hazudozó eszelőssel tényleg nem találkoztam még, erre nagy szükségem volt, mint minőségi és a rendelők számára főjént hasznos munkavégzésre törekvő asztrológusnak!) el kell mondanom, egy régi, de most már véglegesen és száz százalékosan beigazolódott megfigyelésemet, ami szerint, amikor hagyjuk magunkat 'éberségveszteni', vagyis szellemileg-erkölcsileg megzavarni egy ránk folyamatosan és szokatlan inetnzítással ható negatív esemény, jelenség, illetve egy ennyire lerázhatatlanul és elháríthatatlanul csökönyös (eszelős) és gonosz személy által, a spirituális zavarunknak az első jele, vagyis következménye az, hogy el kezdeek apadni az anyagi javaink, kezd gyengülni az anyagi helyzetünk.Amennyiben ezt a jelt - ezeket jeleket - nem vagyunk képesek felismerni és helyesen értelmezve a szellemvilágunkban (A mentalitásunkban) a szükséges korrekciókat elvégezni, akkor nem a szegénség, az elszegényedés következik, hanem aziknak a szerveknek, vagy testrészeknek a megbetegedése, ameéyek fizikai funkciója, analogikus kapcsolatban áll az illető probléma - jelenség - személy (a jellegzetesen személyi hülyeség!) által megtestesített spirituális őserővel, vagy az egész konstelláció (konstellációk) által megtestesített morfogenetikus erőterekkel. Ha még ekkor sem ytudunk észeb kapni és a megfelelő mentalitásbeli hibákat kijavítani, és ehelyett az orvosknál keressük a gyógyulásunkat, akkor számíthatunk arra, hogy megkezdődött a sosrunk hosszú távú megromlása, mind anyagi, mind egészségi - párkapcsolati, családi, stb. szinteken.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

A foldkarma

 1. 1. Kozma Szilárd: I. A föld-karmáról (És az anyagiakról, gazdaságról, pénzről –is.) A föld-elem funkciójának és rendeltetésének a megértése (illetve ezek téves értelmezéseinek a leleplezése) elvezet bennünket az életünk és sorsunk egyetlen és legfőbb céljának és értelmének a megértéséhez is. Sőt: a föld és a földi élet rendeltetésének és céljának a megértéséhez. És végül az egész egyetemes létezés céljának és rendeltetésének a megértéséhez. – A föld-elem létfunkciójának a megértése elvezet az anyag létének és az anyagi világ szellemi funkciójának a megértéséhez, valamint a számunkra sokszor ellenségesnek tűnő sors-mechanizmusok logikájának az átlátásához. És ezzel együtt és végül, az igazi, tényleges spirituális tisztánlátáshoz is elvezet. A föld elem funkciójának és rendeltetésének a megértésével, egértjük tehát, hogy miért mondja a Tabula Smaragdina az, hogy a Thelesma (A beavatott és újjászületett ember teremtő erejű képzelete és akarata, vagyis a megváltás logikája, az amit a vallásban Szent szellemnek, az alkímiában Logosznak neveznek:) „Ereje tökéletes lesz, ha a fölre vissza fordul.” Aki nem érez rá, vagy nem ébred rá valamilyen módon, vagy nem lesz rávezetve akár tudatos okítással (neveléssel), vagy úgymond beavatással, akár úgymond véletlenszerűen (A sors-viszontagságai által) az alkímiai föld-elem sajátosságaira és jellegzetességeire, vagyis, ismét csak a földön (természetben) való létezésnek és a testben való, tudatos „ember- állapotnak” a rendeltetésére és funkciójára, az nem is értheti a sorsa logikáját, vagyis a szellemi öntudatnak és ez által az Isteni szellemnek az emberi testben való létezése értelmét sem, és annak az élete - Lett légyen bármilyen értelmes személyről szó, vagy bármilyen jó és pozitív, veleszületett személyi tulajdonságokkal és képességekkel rendelkező személyről szó, vagyis: lett légyen bármilyen szerencsés csillagzat alatt született személyről is szó! - , annak az élete előbb - utóbb (legkésőbb öreg korában) céltalanná, értelmetlenné és ez által felesleges testi betegségek által okozott szenvedésekkel telt lesz. Annak az embernek a felnőtti élete második szakasza, örömben, erőben és derűsen telő napok helyett, ürömmel és keserűséggel telt sorssá változik. A föld elemnek, tehát a fizikai létnek és a biológiai létezésnek van ugyanis a leg nagyobb és legfontosabb szerepköre abban a teremtés előtt a Lilith által felbolygatott és egymással szembe kerülő, egymás szétzúzására, kizárására és minden fajta, más módon történő tönkretételére igyekvő abszolút léterők között megvalósuló kiegyenlítődési folyamatban, amit egyetemes megváltásnak nevezünk, és amit az Abszolút lét-tudat indít el, annak érdekében, hogy ez által egyenlítse ki egymással és egyesítse újra a Lilith- jellegű tulajdonságai által szétbontott elemeit és így mentse meg önmagát. Jézus, mint ennek, az egyetemes kiegyenlítődési lét-rendeltetésnek az első felfedezője (Az ember számára is lehetséges megváltódás hirdetője és tanítója.), annyira fontosnak találta a fentiek megértését (Az ember számára a legfontosabb tudni valók megértését és ennek a természeti sorsnak az elfogadását!), hogy ennek a sors elfogadáson alapuló kiegyenlítődésnek a szimbólumává változtatván önmagát a halálában, tudatosan arra provokálta mind a zsidó vallásvezetőket, mind a cinikus Poncius Pilátust, hogy őt keresztre feszítsék. A kereszt ugyanis, nem más mint az anyagi - természeti élet által, a természet jelenségeivel való kapcsolatunk, konfrontáció és harmonikus együttműködésre való törekvésünk által, lehetővé váló sors-értelmezési lehetőségek feltétlen elfogadásának a jele.
 2. 2. A személyesen megtapasztalt és átélt természeti – földi jelek és jelzések megértésének, vagyis a Szaturnuszi őselvvel való azonosulás szükségének a jele és jelképe. A keresztre feszíttetés által ezzel, az utolsó, beavatási leckéjével (Az emberi szívből kitörülhetetlen keresztre-feszítettség szimbólumával.) mutatta meg és tette felejthetetlenné és kikerülhetetlenné az egész emberiség számára, könnyen és azonnal, felfogható módon Jézus, a felnőtt személyek számára elengedhetetlen személyi felelősség- és áldozat vállaláson keresztül elérhető megváltás lehetőségét. Az anyag ugyanis, illetve a nyers természet, az egyedüli Lilith mentes állapota a létnek. Ezért az anyag képes az őt létrehozó és alakító, illetve az utólag belé hatoló szellemi jelenségeket és folyamatokat tökéletesen tükrözni. Vagyis, az anyag képes az őt létrehozó és őt folyamatosan alakító szellemi információ jellegét, az annak a hatására történő alakváltásai által őrizni és vissza adni. Ezért a szellem számára az anyag természetes állapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet elsősorban azokat a lényegi következtetéseket levonni, amelyek értelmezésével megtudhatjuk, hogy az őt létrehozó, vagy az utólag belé hatolt szellem milyen jellegű zavart és rombolást okozó Lilith- információkat és késztetéseket tartalmaznak. Vagyis: a szellemi erők által létre hozott és azok által működtetett anyagi világnak a szimbolikus jelzéseiből kell nekünk tanulni, és a Lilith- hatásoktól (karmától) megszabadulni és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból. Ezt jelzi az is, hogy az a személy, aki leginkább ismerte a szellemi világ törvényeit és a sorsmechanizmusokat, nem tért ki mágikus erejű misztikus trükköket alkalmazva a sorvállalás elől, hanem tudatosan elfogadva, szembe ment azzal, jelezve az által, hogy ezzel a végső tanításával, a halálában az egész emberi lét rendeltetésének és céljának a szimbólumává váltatta magát. Azt, hogy nem létezik fontosabb dolog az ember életében, mint a tudatos sorsvállalás, mert csak és csakis az által történhet meg a helyes és a spirituális sors- értelmezés, ha előbb a természeti létezés rendeltetése (Pl. a testi és a lelki fájdalom metafizikai értelme) jól meg van értve, fel van fogva és el van fel van fogadva az életét és sorsát tudatosan irányítani vágyó, felnőtt személy részéről. Az tehát, amit újabban minden, de minden szokványosan elfogadhatónak vélt életnyerési lehetőségben bízó humánus értelmiségi, valamint minden magát kereszténynek képzelő pap, vallásos vezető és minden misztikus és mágikus hetet-havat összehordó mystész (Újabban: ezoterikus tanító) csoda-guru, szent és égi geometrikus, vajákos csodabogár–kozmetikus, elsődlegesen nem ért, nem más mint az, hogy az anyagnak, illetve az anyag léte által keletkező tárgyi valóságnak (rögzíthető, tehát nem letagadható, és nem megmásítható tárgyi információnak), valamint a tárgyi valóságból levonható, vissza-következtetési lehetőségeknek (a szellemi megértésnek), fundamentális (szakrális!) funkciója és ezért kihagyhatatlan fontossága van mind az egyéni megváltódásban, mind az egyetemes kiegyenlítődés által elérhető abszolút lét helyre állításában, új létrehozásában. Mivel a Lilith olyan, a személyes karmánkban lakozó és a spirituális zavartságunkban megnyilvánuló abszolút erő, amit megsemmisíteni nem lehet, hanem csak kiszűrni és a hatásait pozitív tulajdonságokkal helyettesíteni, a nehézség-vállalásnak, vagyis a kereszt- kikerülésnek, tehát a sorsért és az életért való személyes felelősség elhárítási lehetőség tévképzetének, felmérhetetlen a csábítása és a vonzása. A szegény volt-feleségem például, aki halmozott családi élettel, családanyai szerepkörrel és feladattal kapcsolatos karmával született, hiába tanult már kamasz korától asztrológiát és hiába szerzett asztrológusi diplomát, és hiába rendelkezett komoly metafizikai ismeretekkel, mert a mélytudattalan képzelet világa szintjén, annyira idegenkedett - tudattalanul - a családban való létezéstől és a
 3. 3. gyermekgondozásból, hogy titokban olyan misztikus könnyítést ígérő tanokat keresett, amelyek segítségével kivonhatja magát e megváltódási lehetőségeket biztosító gyakorlati feladatai alól. Ezért előbb egy amerikai csoda-kurzusnak, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamnak a sors-könnyítéseket és a misztikus megszabadulást ígérő tanaitól hatódott meg annyira, hogy e tanoktól teljesen elveszítve a fejét, és „végzetesen” szerelmessé válva az azokat oktató, csoda-gurukba, másodszor is elhagyta és ez által szétrombolta a szép és egészséges családunkat. Szegény volt feleségemnek ez, a szó szoros értelmében vett észveszejtése, azért vágott annyira mellbe (És amikor felfogtam, hogy csodákra adta a fejét, egyből tudtam, hogy a házasságunknak befellegzett. De mégis, az utolsó percig reménykedtem, hogy hátha az anyai ösztöneinek és felelősség-érzetének a hatására még idejében felébred.), mert korábban ezerszer elmagyaráztam neki is azt, hogy nincs más megváltódási lehetőség a sors- és felelősségvállalás által biztosított karma- feloldási és meghaladási képességek kifejlődését biztosító életfeladat-vállaláson és személyi felelősségvállaláson kívül. Hogy az igazi boldogságot az általános emberi és a személyi horoszkópjából kiolvasható egyéni életfeladatok teljes beváltása képes megadni hosszú távon. Azt, tehát, hogy: Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges. Vagyis azt, hogy miért figyelmeztet arra Jézus is, hogy gyümölcséről - Tehát a gyakorlati anyagi megvalósításairól, realizációiról - ismeritek meg a fát! És persze, mindazt, ami az anyagnak és a tárgyi valóságnak ebből a különleges szerepéből következik. Azt, hogy egyetlen más, létezési forma sem képes arra, amire az anyag. Nevezetesen arra, hogy az őt létrehozó ás a hozza érkező és a belé hatoló információ jellegét 1) egy- az egyben vissza tükrözze. Vagy 2) vissza tartsa (Befogja és tárolja, majd ismét vissza adja), vagy 3) határozottan tovább irányítsa, vagy 4) befogván az információt, magán keresztül tovább vezesse. Illetve, hogy 5) a befogadott információ és energia hatására, átalakuljon más formájúvá. És, ha hosszabb, vagy rövidebb időre is, de ebben az új formában megmaradjon (rögzüljön). Vagyis, hogy tökéletesen tükrözze az őt létrehozó belé hatolt és a lényegét képező szellemet. Minden más létezési formában az információ zavartalanul tovább halad és szétáramlik – szétgomolyog és szétfoszlik a határtalanságban köd szerűen, de persze, annál jóval gyorsabban, mint a földi köd. És ez akkor is így van, vagyis, az információ akkor is átváltozik ha spirituális lényege szerint változatlan marad az idea, amiből származott. De a legtöbb esetben a szellemi információ, a lényegét képlékenyen megváltoztatja, és valami más idearendszerré változik. Ezért, csak és csakis az anyagban, illetve az anyagi létezési forma információ-tükrözési és a információ-tárolói, információ-rögzítői tulajdonsága miatt, lehetséges számunkra - Anyagi testtel és szervekkel bíró szellemi lények számára! – a pontos információ-olvasás és a határozott információ-értelmezés. És persze, a tárolt, vagy olvasott - értelmezett információnak a visszahívása és egyszeri, vagy többszörös, de mindig megbízható információkhoz vezető felülvizsgálata. Vagyis, az, az anyag által rögzített, tehát rejthetetlen, cáfolhatatlan és hamisíthatatlan tárgyi igazság, amely az „Ami fent van, ugyanaz mint ami lent van” abszolút lét elv alapján, tökéletesen, tehát nem elferdítve, nem homályosan és nem zavarosan tükrözi a szellemi valóságot! Hogy ez miért annyira – szakrálisan! - fontos? Éppen azért, mert az anyagnak az akadály, illetve tükör, vagy befogó - kaptáló, rögzítő tulajdonsága nélkül, egyszerűen lehetetlen lenne ellenőrizni és kiszűrni, majd megállítani és
 4. 4. megszüntetni az idea-világnak és a szellemi világnak, sőt: az asztrális (érzelmi és érzéki) világnak a Lilith-effektus által okozott torzulásait, szennyező, romboló és önromboló hatásait, az öncélú és önveszejtő örvénylést. Azért válik ugyanis Teremtővé a Lilith által megzavart abszolút lét és azért hozza létre végül ezt, a szakrális tükrözői és rögzítői tulajdonságokkal rendelkező anyagi létformát, és főképpen: azért jött létre a végtelen anyagi univerzumban egy ilyen galaxis (Tejút), és abban egy ilyen bolygórendszer (Naprendszer), és azon belül egy éppen ilyen összetett mozgású és vegyi összetételű bolygó, amely felületén meg tudott maradni a víz, és amelyen - ez által - lehetővé vált az anyagnak a szellemet magába engedő, és a szellem által működtethető és ellenőrizhető és értelmezhető biológiai struktúrákká – Földi lényekké! – alakulása, az egyetemes léttudatnak a fizikai testtel rendelkező embernek az egyéni tudatában való megjelenése! Ti., azért hogy az állatvilágból kiemelkedő embernek a tudati reflexiója segítségével, a Lilith hatásai által okozott szellemi zavarodottságtól, kábulattól, fertőzöttségtől és torzulásoktól az Abszolútum megszabadulhasson. Hiába kutatják tudományos eszközökkel, mert amíg az anyagnak ezt, az egyetemes megváltásban betöltött fontos szerepét meg nem értik és ebből a perspektívából nem kezdik el vizsgálni, mind a szervetlen, mind a szerve anyagi rendszerek tulajdonságát, valamint az emberi agy képességeit, de még a betegségek funkcióját is, a tudósok nem fognak a világűrben még egy olyan lényre találni, mint az ember, akinek az individuális tudatában, képes megjelenni az egész egyetemes léttudat! Ez, az egyedül az emberi individuális tudatban megjelenő egyetemes léttudat hivatott megtisztulni tehát az emberi életben, az ember boldogulási törekvései által az anyagi léttel való konfrontációjában, amelybe a saját teste is bele tartozik. Mert ami „lent van”, tehát ami a látszólag a gravitáció ereje által sűrített és szilárdított anyagban van és ami számunkra kint a természetben van, ugyanaz van bent a lelkünkben és a képzeletünkben, tehát „fent” a szellemben, az ideavilágban is! És ezért ennyire egyedülálló és rendkívüli és fontos (Szakrális!) az anyagi lét és a természeti létezés, mert képes pontosan rögzíteni és pontosan visszatükrözni, és így nekünk megbízhatóan pontos információt adni arról, hogy mi történik a legmagasabb – legfinomabb – dimenziók szintjén! És semmilyen más létforma nem képes erre, és semmilyen más létformának nem lehet ekkora és ennyire kihagyhatatlan szerepe a spirituális és a kauzális kiegyenlítődés lehetőségeiről szóló információ-olvasásban, értelmezésben, vissza-közvetítésben és a szellemi gyökökhöz – okokhoz – való visszavezetésben! Ezért oly szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a fizikai teste, illetve az embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a boldogságra (kiegyenlítődésre) való törekvése! Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint az anyagi világ e szakrális mivolta tudatosításának és elfogadásának az ősi szimbóluma! És itt azt is fontos megjegyezni, hogy éppen ebből, a szakrális szaturnuszi – (És ezért majdhogynem csalhatatlan!) - szellem – anyag, anyag - szellem relációrendszerből nyeri az asztrológia azokat a személyi sorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos információit, vagyis azokat, az emberi spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére (Az emberek egyéni karmájára és megváltási, megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt, amelyekből (sajnos!) akár még bizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amely lényegi szellemi meghatározottságokat, semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággal megállapítani!
 5. 5. És ezért megváltás ellenes, és ezért Isten ellenes, és ember ellenes minden tudatos hazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbb vétek az információferdítés, vagy az információ-titkolás, a titkolózás, vagyis az anyag által biztosított tárgyi információ elrejtése, elferdítése, megmásítása, hamisítása. De éppen ennyire szakralitás ellenes, és megváltás ellenes az önámítás és az önkábítás is! És ezért jelenik meg idejekorán, előbb, vagy utóbb a halál, de legalább is a végzetes korlátozás és helyben topogásra kényszerítés (A szűkös, vagy kellemetlen és zárt rendszerű sorskörülményekből való kitörésre, fejlődésre és a boldogulásra való képtelenség.) a valósághamisító hazudozó és csaló személyek sorsában. Ezért jelennek meg előbb, vagy utóbb a teljes leállítás és visszafordítás – visszaküldés (Szaturnusz) angyalai (Sorserői. - Adott esetben éppen baktériumok és vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációk formájában is.), azoknál a személyeknél, akik, mint a szegény volt-feleségem is, túl sokáig hazudoznak és csalnak, és így a valós kiegyenlítődést és a valós kiegyenlítődés által biztosított egységesülést lehetetlenné teszik, elsősorban a saját maguk számára, másodsorban azok számára, akikkel együtt élnek. A hazudozók és általában a valóságferdítők, és persze, a titkolózók is, a megváltás földi megvalósulási lehetőségeit gyengítik az által, hogy információ-ferdítő, vagy információ- blokáló magatartásukkal, hamis egység-állapotokat hoznak létre és tartanak fenn. Vagy az által, hogy a hazudozásaik és a valóság-ferdítési tevékenységük által, az igazi egység-állapot megvalósulását önkéntelenül is blokálják, mivel erősen elferdítik, elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuk legfinomabb mélységeiben élő abszolút léttudat elől, a tárgyi (anyagi – földi) valóság által tükrözött és tárolt, információt. Vagyis, információ-elzáródás jön léte, azoknál, akik sokáig hamisították és titkolták a szellemi folyamatokat és jelenségeket értelmező –megváltó tényeket: a fényt. Ezért kell megszűnnie a természetes idő- ciklusa előtt (Az ember esetében pl. 84 éves kora előtt.) minden olyan életformának, vagy emberi kapcsolatnak, amelyben az igazság (Plútó) fénye egy bizonyos mértéken felül kiveszik, vagy el van titkolva valamely fél részéről, és a Szaturnusz szellemisége az, amely ezt a mértéket és arányt megállapítja és az életet, vagy a személyi kapcsolatot, vagy kapcsolatrendszert előbb elzárja, majd elfojtja és megszünteti. Az információ-rögzítő és információ-tükröző anyagi létállapotnak és a természeti (fizikai és pszichikai) életnek a spirituális-tükör és szellemi adatrögzítő (Szakrális!) mivoltát és megváltói funkcióját, a misztikus metafizikák nem értik. Az anyagnak a boldogulásban kikerülhetetlen és nem eléggé hangsúlyozható funkcióját, és fontos szerepét a keleti metafizikák (Véda, Buddhista tanok, Jóga, stb.) egyáltalán nem is említik. De legalább is, messze menően ignorálják. (Lásd ide vonatkozóan kiemelt fontossággal bíró, keleti aszkéta tanokat és öncélú fakír-gyakorlatokat, a steril aszkétai és fakír életcélokat.) Ezért a misztika képtelen levonni az anyag visszajelzéseiből a megfelelő egyéni alapállás felvételéhez, vagyis a természetes magatartások kialakításához vezető logikus következtetéseket, megelégedvén és megmaradván az egyetemes megváltás magvalósítása feltételeit jelző és az egyetemes törvények szerint strukturálódó anyagi formaváltások jelzéseinek, de főként az emberi test fájdalom- és örömjelzéseinek, a múló illúzióként való kezelésénél! Vagyis a fájdalom, a szenvedés és a betegségek és általában a nyomor üzenetei iránti közömbösségnél. Magyarán, a keleti – főként a hindu - misztika megelégszik a metafizikai jelenségek és kinyilatkoztatások elméleti (spekulatív filozófiai) értelmezésével, miközben az anyagnak a szellemi minőségeket jelző funkcióját, és az anyagnak szellemre visszaható benyomásait, valamint az anyagi törvényekből és az anyagi formák változásaiból kiolvasható lényegi és
 6. 6. kauzális információkat a keleti spiritualitás ignorálja, elveti, de legalább is, az azokkal szembeni közömbös magatartást és alapállást tanítja. Nem is lehet eldönteni, hogy ez utóbbi-e a nagyobb vétek, vagy az anyaghoz, az anyagi világhoz való téves viszonyulás másik véglete: az európai bölcsőjű és mára az egész nyugati típusú civilizációra jellemző anyagba-süllyedés, amelynek materializmus már csak a végső karikatúrája, és amely anyagba-butulás szellemi állapota, a természeti világot és a természeti életet, megélhetési alapnak és élvezet-csikarási (boldogságszerzési) lehetőségnek, vagyis, végső soron, határtalanul kizsákmányolható és kizsákmányolandó „külső” lehetőségként kezeli. El egészen a liberálisan „felvilágosult” stupid nyugati embernek a saját testének és szervezetének az eladható „értékként” (munkaerőként, vagy éppenséggel eladható szervgyűjteményként) való kezeléséig. Sőt, a nyugati típusú, termelő-fogyasztó spirituális ignorancia még ennél is tovább elmegy: kimondottan csak élvezeti lehetőségek (lelki és testi izgalmak) kicsikarására alkalmas állapotnak tartja a természeti léten belül az emberi testet, ami fölött a személy önkényesen – a liberális olvasatban: szabadon - rendelkezhet (Feminista nők pl. a méhük fölött. Szegények az eladhatónak vélt veséjük fölött). Egyik véglet sem jobb a másiknál: az anyagi valóság felett lebegni vágyó, fizikai létre vonatkozó illúzió-elmélet és a szintén az anyag és a test jelzéseivel szembeni ignoranciához vezető, buddhista nirvána-tan, végső eredményeiben és következményeiben, semmivel sem jobb a materiális-nyugati koncepcióknak a tudomány segítségével elérhető életnyerési lehetőségekbe vetett ostoba és majdhogynem állatian alacsonyrendű hiténél. Egyedül a szellemi törvényeknek a természeti törvényekben való tükröződését, illetve a természeti törvényeknek a szellemi törvényekkel való megfelelését tanító, és ezért a természeti sorsvállalást és az abból kiolvasható – kikövetkeztethető szellemi magatatást hirdető, eredeti (Nem szekularizált!) kereszt-viselői, természeti sors-elfogadói alapállásnak van egyetemes vonatkozású értelme tehát, mivel egyedül ez, a misztikus hazudozások nélküli keresztény alapállás egyezik meg a teremtés eredeti rendeltetésének és céljának a logikájával, az egyetemes megváltás logikájával. Ezért mondja Jézus, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét és azt, hogy: „Aki a fiút (A megnyilvánulást: a hinduk és a buddhisták) bántja, annak megbocsáttatik. Aki az atyát bántja (Istentagadók és az Istenkáromlók) annak is megbocsáttatik. De aki a Lelket (Szent Szellemet: a rendeltetés logikáját) bántja, annak nem bocsáttatik meg.” Vagyis, aki a teremtés és a teremtés által lehetővé tett megváltás alaplogikája ellen dolgozik, aki a Szaturnusz szelleme (megváltás irányába terelgető egyetemes felelősség) és a Plútó szelleme (A teljes kölcsönös egymásba hatolás és egymáson áthatolás szelleme: a kiegyenlítődés szelleme: az egészség, vagyis a megváltás megvalósulása) ellen dolgozik, annak nem bocsáttatik meg. Azt is kell tudni viszont, hogy nem egy külső és tőlünk független (objektív) mindenható erő (Szakállas Isten) az aki nem bocsát meg, hanem a bennünk levő spirituális megváltási ősprogram, misztikus kifejezéssel: a felettes Én-ünk. Máshol meg azt mondja Jézus, hogy (Létezik egy olyan törvény: az abszolútum törvénye, ami szerint: ) attól a személytől, aki sejti, vagy tudja, hogy mit jelent a megváltás (Aki ismeri a törvényt és a logikát: a teremtés rendeltetése logikáját), sokkal több igényeltetik (Vele szemben nagyobbak a felettes énjén keresztüli un. égi elvárások ), mint attól, aki tudatlan. Tehát, attól aki úgymond ártatlan és még nem tudhatja, hogy tulajdonképpen miért is jó neki a csalással és a hazudozással: a valóság hamisítással szembeni morális alapállás, és, hogy e szerint az alapállás szerint, miért is kell neki hazudozás, titkolózás és a korrupcióban (A
 7. 7. létrontásban) való részvételt el utasítva, ezt vagy azt a dolgot és morális magatartást helyesnek látva, megtennie, illetve nem tennie? Metafizikai szempontból, tehát a Megváltás nevű, isteni igazság (Plútó) logikája szempontjából két fajta, jellegzetesen negatív (Szaturnuszi) viszonyulás létezik a megváltás (Az atya-anyához való visszatérés: az új abszolút állapot) elérési lehetőségének a zálogát képező anyagi világhoz: 1. A jellegzetesen hindu misztika viszonyulása, amely illúziónak tekinti a fizikai – anyagi létet. Vagyis a misztikus közömbösség magatartása, amire talán a legjellemzőbb, hogy egy Teréz Anya néven elhíresült erőtlennek látszó, törékeny kicsi európai nőnek kellett Kalalkuttában kikötni a Káli Istennő temploma tövében ahhoz, hogy az elméleti fantazmagóriákat elvető, cselekvő szeretet jelentésére: az emberrel való személyes és közvetlen törődés fontosságára a vallásos őrületükben lelki fakírokká váló hindu tömegek figyelmét felhívja. Ez tehát a tipikus misztikus lét- és életszemlélet, amely vallásos és önkényes (A valóságban nem ellenőrzött) metafizikai értelmezések alapján, kizárólag a szellemi világ tulajdonságaival foglalkozik a lényegi (szakrális) fontossággal bíró anyagi – tapasztalati világnak, a testi tapasztalásnak és a fájdalom-jelzéseknek a majdhogynem teljes ignorálásával, illetve a személyes benyomások és történések, bizonyos általános megfigyelések alapján történő, elméleti-misztikus és mitologikus értelmezésével. 2. A materiálisan „felvilágosult”, tipikusan a testi és lelki élvezeti - élvezkedési lehetőségekért, valamint a kényelemért és az élvezetek és a kényelem biztosítottságáért reggeltől estig dolgozó és harcoló, azok lehetséges elvesztése miatt aggodalmaskodó és az elvesztéssel szembeni biztonsági rendszereket létre-hozó, persze: szerfölött gazdaságos és tudományos európai és a nyugati mentalitás, amely minden egyéni, vagy emberiség szintű sorskérdést és sorsproblémát az anyagi lét törvényeinek és tulajdonságainak a figyelembevételével és tanulmányozásával próbál elintézni, illetve, az anyagi-természeti tulajdonságok és törvények kijátszásával akar elérni. Vagyis, a keletinél talán még ostobább az a tudományosnak képzelt nyugati viszonyulás, amely az emberi szenvedés és boldogság kérdését az anyagban és az anyag által akarja megoldani. Az utóbbi, a tipikusan Ezsaui, Judási és Fauszti magatartás, amely az anyagba való kábulás következtében a materiális tudománya segítségével, „meg akarja nyerni az életét” és ezért eladja az elsőszülötti jogát: a tudatos sors-irányító szellemi éberségét és sors-idéző, sors-formáló mágikus hatású képzelő erejét egy tál lencséért, vagyis a hamar megvalósítható és kézzel fogható – végül is öncélú: - anyagi haszonért. A művelői által természet-tudományosnak nevezett termelői- fogyasztói (nyugati) vallás, legyen az bármennyire humanista és szabadelvű, teljesen ostobává és így az anyag foglyává, ostoba állattá teszi az esetleg több egyetemen is diplomázott és doktori és más tudományos rangokkal és címekkel hivalkodó nyugati embert. A természet-kizsákmányoló és természet-szipolyozó, vagyis a természet-zavaró, természetromboló ideológia segítségével tartható fenn tehát, az a globális kényelem- és élvezet-fokozási alapállás (Negatív Merkúr, Vénusz, Mars, és Jupiter), valamint az a kényelembiztosítási és élvezetbiztosítási (Negatív Szaturnusz) erkölcsi-szellemi magatartás, amelyben a családapa kizárólag csak a zsákmányszerzői (létfenntartás és élvezetbiztosítói) funkciót és társadalom nevű Bábeltorony- építő funkciókat tölthet be. Ez az, az okosnak képzelt civilizációs (védekező!) ideológia, amelyben, a természeti törvényeket nem azért tanítják az iskolában, hogy abból sorsjavító és sorsbeváltási lehetőségekről szóló – spirituális – ismereteket szerezzenek és ilyen jellegű komoly következtetéseket vonjanak le, hanem azért, hogy ezen „objektív” tudásból álló tudomány segítségével, a tömegek egyedei minél
 8. 8. jobban kizsákmányolhassák a természetet és saját képességeiket, és ez által megnyerhessék az életüket, éppen annyira öncélú és nevetséges, mind a Kalakuttai külvárosok szennyes utcakövein meditálgató fakír-aszkéták pózai. Kívülállók számára a sors iróniája, a megváltás törvényeit ismerő beavatott számára a Polaritás törvénye következménye az, hogy ez a magát kizárólagosan „tudományosnak” hirdető, anyagba butuló nyugati magatartás éppen a kereszténység táptalaján (Európában) jött létre. Világos, hogy éppen annak a világméretű, csalásnak a következtében alakultak ki ez az objektív és az egész földi élő világot a katasztrófába döntő természettudományokra alapozott, „objektív” tanítási koncepció, miszerint a Názáreti Jézus nem a megváltódás eléréséhez szükséges természeti sorselfogadás (Szaturnuszi) és szimbólum-fejtés szükségének leckéjét tanította volna meg az által, hogy tudatosan felfeszíttette magát a keresztre! – Lássuk be végre: annak a világvallás szintű, metafizikai hazugságnak a következtében alakulhatott ki, ez a természet-kizsákmányoló, természetrabló materialista ideológia, hogy a Jézus kereszthalála által, a kivételes Istenfiú mindannyiunkat mintegy előlegezetten megváltott, amennyiben az általa soha nem tanított vallásnak a hű követőivé válunk, illetve maradunk. Vagyis annak, hogy miközben ő, minden ember számára az első szülötti jogot, vagyis az abszolút léttel való közvetlen kapcsolat létezését és annak a fontosságát tanította (Én vagyok az út, az igazság és az élet. – De ezt nem kizárólagosan magára, az ő állítólagos kivételezett személyére értette, hanem mindenkire!), addig a Konstantinápolyi farizeusok őt kinevezték egy összesített ókori mitológiai hősnek: az Isten kizárólagos és egyedüli, megváltó fiának, aki állítólag, ezzel a metafizikai szempontból teljességgel szélhámosi szerepkörével, amellyel minket újból és újból megfosztanak az abszolút azonosság- tudatunktól, megtestesíti azt a rettenetes vallásos különválasztást, amiről Hamvas Béla oly plasztikusan és találóan (Egzakt módon) ír az Androgünosz 86. pontjában: „Ahol az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságát felismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben Istennel való azonossága homályban marad, és a nem-azonosságra építenek, ott vallás keletkezik. Mert a vallás nem egyéb, mint az ember és az Isten nem azonossága, soha nem azonossága, semmi körülmények között nem azonossága és végtelen nem-azonossága. Ebből az ijedelemből és megrettenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem azonos Isten távolsága és idegensége. Ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint nem azonos, csupán kép és hasonlatosság. Csak másolat. Mintha két féle lét lenne, Isteni és emberi. Mintha Isten és ember örökre és végzetesen összemérhetetlen lenne. Mintha a vallás a létezést ketté szakítaná. Egy felsőbb és egy alsóbb létezésre, aminek a következménye természetesen, hogy a létezést tovább szaggatják, népek és fajok és vallások és VÉLEMÉNYEK (Kiemelés K. Sz.) és arcszínek szerint.” Az anyagi világ szimbolikus jeleiből tehát, sokkal több és értékesebb, mivel igazabb és lényegesebb szellemi, spirituális és metafizikai információt lehet kapni a sors-feladatainkra és sors-állapotunkra, illetve a sorshelyzetünkre és gyakorlati életfeladatainkra vonatkozóan, a mint a szentek, vagy a teológusok által a misztikus élményeik és révületeik hatására írt vallásos, vagy misztikus szövegekből, a tőlük kapott sors-eligazításokból. Ezért megbízhatóbb és értékesebb személyi horoszkópok asztrológiai szimbólumaiból, vagyis a sorsképletek kauzális jeleiből és jelrendszereiből az illető spirituális struktúrák jellegét felfedő kauzális asztrológia feltárása, mint a vallásos szemforgatás, vagy a jóslás. Vagyis,
 9. 9. sokkal értékesebb az a sorsinformáció, amely meg mondja, hogy mi van, mint az, amely álítólag azt mondja meg, hogy esetleg mi lehet (Vallásos próféciák, jósolgatás.). Gyakorló asztrológusi munkám során, döbbenve kellett tapasztalnom, hogy a személyi horoszkópjaikban a többnyire földjegyekben, vagy földházakban található Karmikus pontokkal, vagy erősen támadott föld-bolygókkal rendelkező személyek, nem is annyira rögeszmések, illetve földhöz kötött gondolkozásúak (nehéz fejűek), mint ahogy azt a klasszikus asztrológiai alapképezettségemmel az elején elképzeltem, hanem nagyon is rugalmas és praktikus gyakorlati érzékkel és technikai intelligenciával rendelkeznek! Ezzel szemben inkább az a bajuk, hogy túlzottan is jelentéktelennek találják az anyagi világot és elnagyolják azt, hogy mit is mond számukra, vagy róluk az a fizikai – természeti valóság amiben éppen élnek, illetve, az a sorsállapot és sorshelyzet, amelybe éppen kerültek. És ezt akkora mértékben, hogy sokszor az, az érzésem támad, hogy az illető személy nem is a föld- karma által jelzett negatív determinációktól, hanem egyenesen valamiféle víz-, vagy levegő- karmás determinációktól szenved. Persze, az is lehetséges, sőt: valószínű, hogy a föld- karmával rendelkező személyeknek azon része, amely rögeszmés és un. anyagba-zuhant, vagyis az anyagi érzékelési rendszerektől és az anyag látványától elkábultak, nem kíváncsiak a szellemi valóságra. Nem jönnek tehát az olyan asztrológushoz, amely nem jósolgat az anyagi jelekből, hanem mindenkit a sorsképletéből kiolvasott, szellemi gondjaira igyekszik rávezetni. Ezért, számtalanszor kaptam például a hozzám forduló, és többnyire föld-karmás jellegű horoszkóppal rendelkező személyekkel szemben magamat azon, hogy ilyen jellegű struktúrájú személyekkel szemben, én, vagyis a Levegő (Mérleg Lilith) karmás és Víz (Rák Sárkányfarok) karmás és Víz napjegyes személy, kellett és kell velük szemben a tárgyi valóság fontosságát megvédenem, illetve ezeket a személyeket folyamatosan a tárgyi tények cáfolhatatlan valóság- és igazságtartalmára emlékeztetnem. Vagy, éppenséggel, a józan paraszti ész logikáját használva (Amit egyébként nagyon unok és nagyon szerencsétlenül szűklátókörűnek találok, de ilyenkor nincs más, amit tennem!) rávezetnem arra, hogy le kell szálljanak a földre és tisztelniük kell és figyelembe kell venniük a tárgyi valóságot, mert különben az addiginál is veszélyesebb drámai állapotok következnek majd be az életükbe. És, amivel a leges legkönnyebben rá tudom vezetni az embereket az anyagi valóság spirituális funkciójáról alkotott tévedéseikre, tévképzeteikre az éppen az un. anyagi problémáiknak, vagyis a gazdasági problémáiknak a sorsképletükből kiolvasható karmájuk szerinti értelmezése. II. 1) Metafizikai közhely, hogy az ember - Az egyetemes teremtés ősi okának és az eredeti lét- rendeltetésnek megfelelően! - a lét legmagasabban strukturált kiegyenlítődési (megváltódási) lehetőségnek a földi megtestesüléseként (Adamként) - Egy jól követhető kauzális (metafizikai) fejlődési szükségszerűség alapján. -, az állatvilágból fejlődött ki. De éppen amiatt, hogy e szükségszerűség alapján fejlődött odáig, hogy az ő személyében az egyetemes léttudat (az Isteni tudat) is megjelenhetett, olyan, az állatvilágban ismeretlen intelligenciával, és semmilyen más lényben nem létező, teremtő erejű (mágikus) személyi (tehát személyes!) képzelőerővel rendelkezik, hogy, amennyiben az eredeti lét-rendeltetése és az egyetemes törvények által jelölt spirituális moralitás szellemében szerint élne (Ha a természettel és a közösséggel szembe állított egyéni érdekei megvalósítása érdekében nem csalna és hazudna
 10. 10. önmagának és másoknak folytonosan és az általános és egyéni fejlődési és kiegyenlítődési sorsprogramja szerint gondolkozna, cselekedne és képzelegne!) semmiféle megélhetési – anyagi, gazdasági - gondja nem kellene, hogy legyen. A megélhetési – gazdasági - gondok mindig abból származnak, hogy valaki, nem az általános emberi rendeltetésnek megfelelő alapállás szerint él és a horoszkópjából kiolvasható személyi (egyedül rá érvényes!) rendeltetésének megfelelő lét-logika szerint használja az eszét és a teremtő erejű (mágikus hatású és így sorshelyzet-idéző erejű) képzeletét, hanem valahol valamiért hazudik vagy önmagának, vagy másoknak arról, hogy miért is kénszerül ő arra, hogy „csak most az egyszer” elkövetni olyan dolgot, ami nem a gazdasági és az egyéni érdekek logikája alapján megalkotott világi törvények szerint, hanem az egyetemes törvények szerint fejlődés-ellenes és kiegyenlítődés-ellenes és általában lét- ellenes (Lét-rontás). Abból tehát, hogy morális téveszmék szerint él és gondolkozik, hogy az általános és a személyi rendeltetésétől téves célokat követ (rosszul jár az élete útján), téves eszmék szerint igazodik az életben és téves mágikus erejű lét-képzeteket hordoz tart a személyi képzelete központjában. De, sehol nem annyira fontos, mint ezen a helyen az, hogy ahelyett, hogy személytelen spekulációkba, vagy útszélien okkult és ködösen misztikus, vagy Isten őrizz: steril és valóság-ellenesen intellektuális értelmezésekbe bocsátkoznék, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésének és azokkal való gazdálkodásnak (Azokkal való élésnek és nem utolsó sorban: a „vissza-élésnek” – a vissza fejlődésnek.) a kérdését szellemtudományok matematikája szemszögéből, vagyis az asztrológia szemszögéből, egészen pontosan: a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni életfeladatok szemszögéből: Azoknak a személyeknek, akiknek a II, vagy házában bolygó, bolygók, vagy karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok) találhatók, (esetleg bolygó, vagy bolygók is és karmikus pont, vagy pontok is), elsősorban azt kell megnézni, hogy milyen konstellációban található – találhatók - a II. házban tartózkodó bolygók és karmikus pontok. Pontosabban: hogy milyen karmikus erőket, illetve teremtői őserőket testesítenek meg ezek? Vagyis azt, hogy megfelel- e az, az anyagi javak gyarapításának (pénzkeresetnek) a módja és a formája, amit az illető személy folytat, a II. házban található konstelláció és a bolygók által jelzett spirituális erőterek és erők jellegének? Amennyiben esetleg az illető bolygó, vagy bolygók csak kizárólag pozitív fényszöget kapnának és nem található karmikus pont a II. házban, és ennek következtében a személy ráérzett, hogy neki milyen anyagi gyarapodási forma lenne testhez álló és így a pénzkereseti forma is, amit folytat, talál a bolygók és a konstelláció spirituális jellegével (Mivelhogy ez egy ritka, mondhatni, ideális eset, és a legtöbb esetben a bolygók nem csak pozitívan fényszögeltek és ezért a pénzkereseti forma sem talál!), de mégis anyagi problémák lennének, akkor azt kell megnézni, hogy az illető személy mit tesz (gondol, képzel és érez) tévesen (rosszul, hibásan) az alant található 3. és 4. pontok szerint. Amennyiben a bolygók negatív fényszögeket (is, vagy kizárólag!) kapnak, meg kell ismerni és meg kell haladni – fel kell oldani: abba kell hagyni! - azokat a negatív magatartási, viszonyulási, viselkedési és gondolkozási formákat, amelyek az illető bolygót (bolygókat), vagy karmikus pontot (pontokat) a horoszkóp többi bolygójával össze kötő negatív fényszögekre jellemzőek! Ha ez maradéktalanul megtörténik, az anyagi gondok szükségképpen meg kell szűnjenek, amennyiben a személy nem követ el olyan spirituális, mentális, vagy érzelmi blokációkat, amelyek a 3 és a 4 pontokban írok le. Illetve,
 11. 11. amennyiben a személy a horoszkóp karmikus pontjai által, vagy a X. házban található asztrológiai jelek (bolygók, karmikus pontok) által jelölt fejlődési – megvilágosodási és kiegyenlítődési életútját követi, az anyagi gondjai előbb – utóbb meg kell szűnjenek. (Mondanom sem kell talán, hogy a legtöbb esetben nem ez történik, vagyis az illető személy rossz – téves – életúton jár és téves szakmai utat követ, tehát: téves és rossz, a horoszkópjából kiolvasható életfeladatoktól erősen eltérő szakmát gyakorol, vagy tanul hosszú időn át, hibás (rossz) hivatást – karriert – űz. (Pl. amikor a szülők választják ki azt számára, vagy amikor puszta anyagi szempontok szerint választja ki azt.) Vagy, amikor karmikusan nem indokolt (kényelmes) házastárssal él együtt, stb. Egy ilyen helyzetben, ilyen téves életút-járással, és ennek következtében, teljesen logikus, hogy anyagilag is folytonosan „rosszul jár”. Vagyis Kevesebb „anyagi jövedelem” kerül hozza, illetve a családjába, mint amennyivel „tisztességesen” meg tudna élni. Ez a tisztességesség viszont nem jelent sem luxust, sem kényelmes életet, hanem olyan minőségi élet folytatására való lehetőséget, hogy a normális emberi életfeladatok ellátása mellett, és a horoszkópból kiolvasható, jellegzetes személyi életfeladatok végzése, beváltása és a megfelelő szerepkörök betöltése mellett, lehetősége (Vagyis elegendő ideje és anyagi lehetősége is!) legyen a spirituális szükségletei és fejlődési lehetőségei (Esetleg: ilyen jellegű szellemi fejlődési és kiegyenlítődési igényei!) kielégítésére. A legfontosabb viszont az anyagiak kérdésében, az a horoszkóp-helyzet, amikor valakinek a II. házában öntudatlan és önkéntelen negatív késztetéseket és magatartásokat jelző karmikus pont, vagyis Lilith, vagy Sárkányfarok áll, sőt: az, amikor a kettő egymással együtt áll a II. házban. De ennek sem kellene annyira vészesnek lennie, (mint ahogy az szokott lenni) amennyiben az illető személy a horoszkópból kiolvasható életútját járná. Van nekem egy nagyon jó barátnőm ezzel a horoszkóp helyzettel, aki miután a reggeltől estig tartó, 25 éven át folytatott szorgalmas munka gyümölcseként, egy eléggé számottevő, csinos vagyonra tett szert, mindenét elveszítette, mert addig, amíg a vagyona tartott, illetve az üzletei jövedelmezőek voltak, nem hitte el, hogy gyökeresen életszemléletet és életutat, életformát kell változtatnia, és, hogy neki az lenne az életében a legfontosabb dolga, hogy minden körülmény között az anyagi értékek halmozásával, illetve az azt biztosító gazdasági tevékenységgel kellene foglalkoznia. És csak több évvel az után, hogy nehezen és kényszerrel bele kellett nyugodnia abba, hogy minden, de minden így szerzett vagyonát elvesztette, és az időközben megjelenő, néha halálos veszedelmű betegségei jelzéseinek az általam történt értelmezései következtében azt is el fogadta, hogy nem kell neki semmiféle gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jövő-tervekbe magát bele élnie, csak akkor nyerte el a lelki nyugalmát és boldogságát egy másik kontinensen az új, spirituális hivatást gyakorló férje mellett. - A sorstengely által jelzett szellemi életúttól eltérő tevékenységből eredő veszteség tézise, még akkor is érvényes marad, ha a teljes vagyon-veszteség sorozat külső okaként egyértelműen az a tény nevezhető meg, hogy a Fidesz elveszítette a választásokat és a Szocialista párt lépésről lépésre, lefullasztotta a Széchenyi –tervet, miközben a barátnőm egész vagyona egy olyan nagyszabású projektbe volt befektetve, amelynek a nagyobb részét a Széchenyi pályázaton korábban elnyert állami segítséggel kellett volna kivitelezni. A II. ház ugyanis éppen megélhetéshez és az egyéni spirituális fejlődéshez a szükséges- elégséges anyagiak előállításának és azoknak a megélhetés és a spirituális fejlődés érdekében való felhasználása megtanulásának az életköre. Barátnőm tehát hiába halmozott fel egy, számottevő és általam legalábbis, irigylésre méltónak talált vagyont, mert amíg arra szert tett, nem fejlődhetett spirituális szempontból akkora mértékben, vagyis olyan ütemezett ritmusban
 12. 12. és mértékben, mint ahogy az ő képességei szerint egyébként ez számára lehetséges (és kötelező…) lett volna. Másrészt, a korábbiaknál is nagyobb szabású és horderejű projekt megvalósítása még több időt vont volna el az életéből, ami még inkább hátráltatta volna a fejlődésében, mint a korábbi, majdhogynem robot-munka. És ez az ok, ugyancsak akkor is így fenn áll, ha ezzel a megvalósítással, a barátnőm – Akivel nem véletlenül barátkoztunk össze, mivel erős spirituális intuícióval rendelkezik, de miközben neki igen erős a Bika jellegű és a Szaturnuszi karmája, az én horoszkópomban ilyen motívumot egyedül csak a negatívan fényszögelt Vénuszom jelez! – éppenséggel a természetes, sőt: bizonyos szempontból a pszichikai és a mentális gyógymódok és gyógykezelések területén szeretett volna előrehaladni és egy olyan centrumot létrehozni, ahol például én is dolgozhattam volna asztrológusként. Az egyetemes léttudatnak a természeti képét és magvát a mi személyi (egyéni) tudatunkban hordó individuumokként ugyanis, mi emberek, nem a külső realizációink által állunk folyamatos és közvetlen kapcsolatban a szellemi világgal, hanem a belső (pszichikai, mentális és ideális: képzeleti), átéléseink által. Én ezt számtalanszor átéltem és megértettem, de, mivel a Lilithem a III. Házban áll, még mindig hibázok ezen a téren, és meg feledkezek arról, hogy nekem az a legfontosabb dolgom, hogy a belső gondolati és erkölcsi világom őszintén és nyersen kell a külvilágban megjelenjen, és ezt a spontaneitást néha elfojtom. – Ilyenkor mindig kegyetlenül kell utólag, egészen picinek induló és majdhogynem elviselhetetlenségig fokozódó, „pofon-egyszerű” fájdalmaktól szenvednem. Erősen leegyszerűsítve, és szélsőségesen vallásos kifejezésekkel, vallásos képzetekkel: az Úristent egyáltalán nem érdeklik a külső megvalósításaink (Talán nem is látja azokat…), hanem csak és csakis az általa belőlünk - belülről, általa a mi bensőnkből érzékelt, belső átéléseink – spirituális élményeink – hatolnak el hozza és „hatnak reá” és hatnak vissza hozzánk. Vagyis, az un. Úristen, velünk kapcsolatban és rólunk, nem a külső megvalósításainkat érzékeli, hanem azt „látja” , hogy bennünk a kiegyenlített, vagy kiegyenlítetlen állapotokban történő belső élmények milyen minőségűek, és mennyiben állnak összhangban az egyetemes törvényekkel, vagyis a mi személyes spirituális fejlődési vonalunkkal, sorsprogramunkkal. A megoldás tehát: annak a szellemiségnek a minél teljesebb és törvényesebb pozitív átélése, amelyben a II. házban tartózkodó karmikus pont - pontok – tartózkodik és nem annak az ellenséges kikerülése, vagy az öncélú és egyoldalú megélése –gyakorlása, hajszolása, amiként a fenti példában szereplő barátnőm tette. 2) Az anyagiak akkor is elapadhatnak, illetve be sem indulhat az élet normális fenntartásához és a sors feldolgozáshoz (beváltáshoz) és a karma feloldásához szükséges fejlődést lehetővé tevő anyagi áldásnak a normális áramlása, amikor a Szűzben, illetve a Szűz gyakorlati életkörében, esetleg ezekben megosztva találhatók negatívan fényszögelt bolygók, vagy az egyik karma-pont, esetleg mind a két karmikus pont, mint az én volt feleségemnek a sorsképletében a teljesen negatívan fényszögelt Merkúr és Szaturnusz páros. Pontosabban, amikor valaki olyan zavaros, öncélú és/vagy ellentmondásos, illetve ellenséges viszonyba kerül bizonyos munkafolyamatokkal, vagy munka-jellegekkel, munkaformákkal, amilyenek kiolvashatóak abból, hogy a VI. házban vagy a Szűzben található konstelláció és a benne álló bolygók milyen lét-szellemiséget testesítenek meg. Például az itt leírtakra és a későbbiekben leírtakra, a sorsképletében a Szűzben (Föld-jegy!) együttálló, teljesen negatív Merkúrral és Szaturnusszal (Föld bolygó) rendelkező, és emiatt permanens életfeladat-
 13. 13. elutasításban szenvedő, és ez által elsősorban a saját sorsát tönkre tevő, volt feleségemnek az örökös karma- és életfeladat elutasítási mentalitásához kötött, anyagi (pénz-) gondjait szeretném felhozni. A négy őselem (Föld, víz, tűz, levegő) szerinti karma-értelmezéseimnek az első változatát éppen akkoriban kezdtem el írni, ami előtt a saját életét a családunk egységével együtt végzetesen tönkre tevő – Minden, a személyi megalázkodásig is elmenő, család mentési igyekezetem ellenére! – szegény volt-feleségem másodszor is elhagyott (Egy hónappal korábban írtam meg a Levegő-karmát, és éppen a figyelmeztetés nélkül rám zuhant család- robbantás napjaiban fejeztem volna be a Tűz-karma megírását.). Számomra, aki, éppen a fentiek alapján, minden nemű sorsproblémáknak a feloldási lehetőségét egyedül a gyökerekig vissza hatoló – A kauzális és a gyakorlati, ok – okozati összefüggéseknek – a helyes metafizikai értelmezésében látom, és aki egyedül a személyes problémák feltárását is vállaló asztrológusi munka hatékonyságában hiszek, természetesnek tűnt tehát, hogy mind az én sorsproblémáimat, mind a szegény volt-feleségem vad családrombolási és ön sors-rontási cselekedeteit, azoknak a karmikus indítékai és rejtett összefüggései szerint átvilágítsam e tanulmányokban. Azon kívül ugyanis, hogy magamat kétszer is megalázva, arra kértem, hogy vesse le magáról az őt tőlem már a titkos házasság kötésünk óta (Tudván, hogy nem egyeznének bele sem a házasságkötésbe, sem a magzat megtartásába, az Emő méhében magfogant Medárdának a kikapartatásától való megmentése érdekében ugyanis, én is elhibáztam a házasságkötésünk első mozzanatát!), elválasztani törekvő, szerfölött ambíciós édesanyjának az áldatlan befolyását és térjen vissza a családhoz, csak ezt az utat és módszert láttam jónak a helyzet feloldására. Illetve, ha a család újra egyesítése nem is sikerül, legalább az eszét láthatóan elveszített édesanyjuk feszültségekkel terhes, tudattalan spirituális csapongásainak (Az őrület közelében járó, misztikus változásainak!) kiszolgáltatott gyermekeink egészségének a megóvására. És ezt ma is így látom. Nem csak azért tartom fenn tehát a négy alapelem szerinti karma-leírásaimnak a saját karmámnak és a volt feleségem karmájának az értelmezését is tartalmazó első változatainak közlését, mert a személyes példákkal való alátámasztottság az én szememben mindig nagyobb hitelességet hordoz, mint a semleges objektivitás, hanem azért is, mert tudom, hogy a négy közös gyermekünk, akiknek a testi épségéért én felelek közvetlenül, 14 éves korukig az édesanyjuk tudattalan spirituális folyamatainak a befolyása alatt állnak. Egyes nő olvasók viszont, akiknek ezek az írások óvatlanul kerül a kezükbe, valamiféle sötét indítékból fogant, bosszúállási „terméknek” fogják fel ezeknek, a mi családunk bomlása spirituális történetével (Emőke jóvoltából: titkos szellemi hátterével) is illusztrált és az által hitelesített, elemek szerinti karma- leírásokat és értelmezéseket. Elsősorban tehát az ilyen polgár-erkölcsi tradíciók szerint gondolkozó, jövendő női olvasóimat szeretném megnyugtatni tehát afelől, hogy nem csak, hogy nem gyűlölöm – még titokban sem – a szegény volt feleségemet, mindazért, amit a karmájától való misztikus megszabadulási vágyában ellenem és a gyermekeink ellen tett, hanem mélységesen sajnálom, amiért az édesanyja általi áldatlan befolyásoltsága hatására, teljesen tönkre tette az életét, miközben az általam soha, még álmomban sem kívánt szakításával és félreállásával, lehetővé tette, hogy azzal a vele össze se hasonlítható, nagyszerű nővel, aki a jelenlegi élet- és lelki társam, találkozhassak és vele együtt egy soha még csak nem is álmodott, nagyszerű szerelmet, nap int nap, az egészséges és vidám gyermekeim mellett megélhessek.
 14. 14. Szóval, a szegény volt-feleségemet egyenesen stresszben tartotta a házi munka, mivel egyenesen utálta azt, és azok közül is a mosogatást, de a gyermekek gondozását, etetését is. És éppen a minap vallotta be a legnagyobb lányunknak, hogy a pénzkeresési gondjai mellett (Mivel a családi életben való helytállási képtelensége és az anyja által „engedélyezett”, sőt: elvárt férj-csalási késztetései miatt, és a házi munkától való irtózása miatt, hiteltelen volt a személyisége – a spirituális kisugárzása - asztrológusként képtelen volt megfelelő számú rendelőkre szert tenni.), azért is szökött el egy tudatosan keltett misztikus műbalhé alapján a családjától, mert számára sok volt a négy gyermek gondozása. Noha, neki ezekkel az általam rendhez szoktatott és minden szempontból jól nevelt gyermekekkel és azzal a sütés-főzés – tálalás nélküli étrenddel, tehát hús és cukor nélküli étrenddel (különösebb készítést és zsíros edények mosását nem igénylő étrenddel!), meg persze az én háztartási munkákban és tevékenységekben (Takarítás, bevásárlás, mosogatás) való aktív részvételemmel, neki negyed annyi dolga volt, mint más, négy gyermekes családanyának. És azt is elmondta Medárdának, hogy nyomasztotta az is, hogy nem tud pénzt keresni, holott, amint utólag kiderült, azért nem tudott rendelőkhöz jutni, mert folytonosan arról ábrándozott, hogy milyen különleges szerelmi-szexuális élményekben részesülhetne más férjjel, más szeretővel és ezek a családanyai bizonytalankodásai érződtek az írásaiban, a levelezésében, amiért a potenciális horoszkóp-rendelők nagy része el fordult tőle. Ez a motívum igen nagy fontossággal bír majd a jelen témával kapcsolatosan később leírtak megértésében. Az Oroszlán jegyében született volt-feleségem tehát, inkább egy második misztikus „kiakadást” rendezett és szétbontotta a családot annak érdekében, hogy a két nagyobb gyermek gondozásától megszabaduljon és a törvény által neki ítélt két kisebb gyermek gondozását és táplálását is, a pénzkeresési gondok mellett, átadhassa a vele ellentétes alapállású nagyanyjának, aki viszont, hálistennek rend- tisztaság- és munkamániás. – Azért tettem a Hálistennek megjegyzést, mert ezért legalább az irányítása alatt levő kislányaink megfelelő gondozása és nevelése is garantált, ami nem lett volna elmondható akkor, ha az anyjuk helyett, nem a rend- tisztaság- és munkamániás dédnagymamájuk, hanem az annak az ellentétes természetét öröklő lánya: a feleségemet inkább a férj-irányítás magas művészetére, mint a házi munkák elvégzésére oktató és gyermekgondozásban szintén a túlzott lazaság és közömbösség alapállását tanúsító édesanyja, tehát a gyermekeink „direkt” nagymamája gondozná és nevelné őket. De, ezeket, a föld-karma szempontjából fontos, a későbbiekben még visszatérő gyermekgondozási és gyermeknevelési motívumokat megjegyezve, lépjünk tovább: Nem csak az öncélú gazdasági javak termelésében és a vagyonhalmozásban állítja meg mostanában (Amikor a földi élet spirituális vibrációs szint-igénye, a fel nem ébredtek által érzékelhetetlenül - finoman bár, de egyre emelkedik.) a fejlődési programjuk azokat, akiknek más jellegű életfeladataik is vannak (A fent említett barátnőm esetében: spirituális újjászületési, gyökeres személyi öntudat- átalakítási program), hanem a globális gazdasági krízisnek köszönhetően, az öncélú munkamániának az életfogytiglani gyakorlásában is, a technologizálás monomániás hajszolásában is. Például végzetes munkabalesetek, vagy munkabetegségek által, vagy egyszerűen az öncélú munkavégzést gátló magánéleti („külső”) balesetek és/vagy betegségek által. És ezt éppen úgy, mint ahogyan, azokat a munkaképes lustákat, azokat munkakerülőket is (Figyelem: nem mindegyiket!) valamilyen munkavégzésre, munkavállalásra kényszeríti a sorsuk, akiknek éppen a szabadon vállalt, folyamatos és rendszeres (szorgalmas) munkával kellene valami pozitív képességet kifejleszteniük, valami lényegeset megtanulniuk, akár életfogytiglani robotolásra – a sors által diktált kényszermunkára - is kényszerítheti a saját sorsprogramjuk, és az egyetemes
 15. 15. törvények, mert különben az elemi létszükségleteiket sem tudják létrehozni, megszerezni. Minket viszont nem ezek a szélsőséges esetek érdekelnek. Amennyiben tehát a Szűzben és, vagy a VI. házban negatívan fényszögelt bolygó, vagy bolygók találhatók, vagy/és karmikus pont, vagy pontok találhatók, akkor egyértelműen a bolygókat tartalmazó ház által megtestesített gyakorlati élettér, vagy a konstelláció által megtestesített spirituális erőtér szellemiségével, valamint a bolygók által megtestesített teremtői őserők spirituális és kauzális formáival, szellemiségével kell, mindenképpen kapcsolatba és harmóniába kerülnünk (Az oda vonatkozó életfeladatokat és cselekvéseket, mentalitásokat kell felvállalnunk.), illetve a bolygók által kapott negatív fényszögek, vagy a karmikus pontok által jelzett negatív tulajdonságainkat és ellenérzéseinket, elhárítási késztetéseinket (pl. lustaságunkat, öncélú kényelem-vágyunkat) kell valamilyen pszichológiai módszerrel, vagy éppenséggel az illető életkörökben folyatott tudatos és intenzív tevékenységekkel, munkálkodással – Még akár azoknak az erőltetésével is! - feloldanunk, azoktól kell megszabadulnunk. Az illető élet- és létjelenséggel, vagy gyakorlati életterülettel (Pl. család, vagy pénzkereset, vagy konfliktusvállalás, vagy gyökeres mentalitás-csere, személyi változás.) szembeni spontán és önkéntelen ellenérzéseinket és utálkozásunkat, belső ellenállásainak (esetleg iszonyatunkat, félelmeinket, szorongásainkat, spontán és önkéntelen gyűlölködésünket) kell feloldanunk és azokkal kell felhagynunk éppen úgy, mint ezeknek az ellentétével: az illető életkörnek a születésünk óta adott pozitív körülményeinek (Pl. minket felnőttekként is anyagilag eltartó szülők gazdagságának.) az öncélú kihasználásával és élvezetével, vagy az oda vonatkozó öncélú cselekvések tevékenységi mánia szintű kiélésével, folytatásával (Pl. négy gyermekes otthonnak a patika színvonalú rendben- és tisztántartása.) - Amiként a korábbiakban is említettem már, lehetséges még a másik föld házhoz és földjegyhez, a X. házhoz és a Bakhoz tartozó, tévesen megítélt és folytatott társadalmi- közösségi tevékenység (rossz és hibás hivatás, mai szóval: karrier) erőltetéséből származó anyagi hátráltatás is, amit a fentiekben leírt módon kell korrigálni, megvizsgálni azt, az által, hogy megvizsgáljuk, az illető személy horoszkópjában, a X. házban, vagy a Bakban milyen bolygók, illetve a karmikus pontok találhatók? Amiként lehetséges például, a Mérleghez és a VII. házhoz tartozó élettársi feladatok hibás betöltéséből (Kényelem- szempontú, vagy anyagi szempontú párválasztás alapján indított, vagy tükrözés és megértés nélküli élettársi viszonyban való makacs kitartás), vagy azok rossz kezeléséből és megéléséből (házastársi csalásból, illetve a csalás elnézéséből, annak a „megértő” megtűréséből) származó, anyagi jellegű sors-hátráltatás is létezik. 3) A föld-karma akkor érthető meg és világítható át teljesen, ha szemre veszünk még, más, az általános emberi életfeladatokkal szembeni téves és hibás magatartásokból, ellenállásokból eredő és azokhoz kötődő anyagi veszteségek okait, illetve az anyagi szűkösség, vagy a szegénység feloldásának a képtelenségének az igazi, rejtett okait: Az anyagi veszteséghez (is!), életkör-szűküléshez vezető téves és hibás magatartások közül, természetesen, az a kettő emelkedik ki, amely két magatartás az emberi létezés két alapvető (fundamentális) princípiumához való viszonyulásunkkal kapcsolatos. Az egyik a
 16. 16. Nap által megtestesített egyéni, személyi integritás tudathoz és egyetemes léttudathoz kapcsolódik, a másik a Hold által megtestesített szülői öntudathoz és mágikus teremtői képzeletünkhöz kapcsolódik. Nevezzük ezeket férfi, vagyis Szoláris és női, tehát Lunáris típusú tudatoknak és személyazonosságoknak, a lét és az emberi élet két, egymást kiegészítő, de egymástól az alap funkciójukban és alapmintájukban különböző főoszlopának, amiként azt a székely kapuk szimbólumrendszerében is, a főhelyen találjuk ábrázolva a Nap és a Hold formájában, és amiket, ugyanakkor a Tarotnak a 2 számú ikonján: a Papnő, illetve a Sorskönyv, a sors-értelmezési, sorsfeladat- olvasási képességeket megjelenítő ikonnak a hátterében is felismerhetjük ugyanazt a két fundamentális lét-oszlopot. A Maszkulin és a Feminin, a Jang és a Jin létprincípiumok oszlopait. Hogy mi köze ezeknek az elvontnak tűnő metafizikai és alkímiai ősprincípiumoknak a létfenntartást és a mentális fejlődést (és annak primitív formájának: az intellektuális fejlődést), majd (ezen keresztül, erre támaszkodva) a spirituális fejlődést biztosító anyagi javakhoz? A könnyebb érthetőség kedvéért kezdjük a másodikkal, a Lunáris - oszloppal, vagyis a teremtés első aktusával analogikus kapcsolatban álló, női – főként anyai! - mágikus teremtői képzelethez való negatív viszonyulásunkkal. A) Nem csak az ősmagyarok (És azok spirituális vezetői: a táltosok) számára jelentett az áldás képzete és fogalma egyszerre anyagi és gyermekáldást is, hanem a földkerekség összes régi népe számára is. Amennyiben egy 2000 évvel ezelőtt élt írástudó és írásértelmező személy számára azt kezdenénk fejtegetni, hogy azért kell kevés gyermeket nemzeni (magzatokat nem hagyni megszületni), hogy a szülők ez által kevesebb gondban és persze, kényelmesebben, tehát boldogabban és gazdagabban élhessenek, mint hogyha több gyermekük lenne, egyszerűen nem lenne képes a fejtegetés logikáját az értelmével felfogni. Számukra ugyanis az eredeti logika szerinti gondolkozás volt a normális, vagyis az, amit az élet minden mozzanatában láthattak érvényesülni: ahol, és amely családnál gyermekáldás van, ott a gyermekek számával arányos anyagi gyarapodás is van, ahol viszont nincs gyermekáldás, ott előbb utóbb az anyagi források is kezdnek lassan elapadni, amennyiben az illető (meddő) házastárs nem csalással, vagy másoktól való elrablással, zsarnoki kisajátítással gyarapítják (Amúgy: fölöslegesen) a vagyonukat. Itt nagyon fontos, hogy jól megértsük egymást. Ezzel nem azt állítom, hogy minél több a gyermek egy családban, ennek megfelelően az anyagi javak és eszközök is látványosan és exponenciálisan növekednek, és a negyedik gyermeknél már kacsalábon forgó palotát kap az ember az égtől ajándékba, anélkül, hogy a kezét is mozdítaná érte. Hanem mindössze azt, hogy az őseink számára egyértelmű volt az a lét-tény, ami szerint az utódok számának az arányos (3 – 4 gyermek egy családnál) növekedése és fennállása egy családnál, egyáltalán nem a szegénységhez, hanem inkább az arányos (És itt ez a fogalom igen nagy fontossággal bír!) anyagi gyarapodáshoz vezet. Ezért nem is jutott volna eszükbe a papjaiknak – táltosaiknak például, hogy az új házasokra külön kérjenek anyagi áldást és külön gyermekáldást, esetleg, hogy az utóbbit „a kliensek igényére” kihagyják, vagy „véletlenül” elhanyagolják az áldáskérésből. Eszébe nem jutott volna tehát a régieknek az anyagi és a gyermek áldást külön képzetként és fogalomként kezelni. De az aztán semmiképpen és végképpen nem jutott volna soha eszükbe, hogy a kettőt, mint egyik a mást kizáró tényezőt, vagyis a gyermekáldást mint az anyagi gyarapodást
 17. 17. gátló tényezőt, azzal szembe állítva, a gyermekáldást az anyagi áldás létrejöttét nehezítő, vagy pláne azt kizáró elemként kezeljék! B) Ezzel szemben a mai ember, azzal kezdi a házas életet, hogy két – három, de esetleg négy, vagy öt évet is várnak még a „gyermek-vállalással”, hogy gyarapodhassanak anyagilag és esetleg egy, maximum, két gyermekre „rendezkedik be”. És aztán csodálkozik, ha négy – öt éves fogamzás gátlás után, a magzatok már nem akarnak megfoganni, illetve, ha meg is fogan egy - kettő, 20 - 22 év múlva, amikor az, az egy szem, vagy két szem gyermeke felnőtté válik és van annyi öntudata, hogy elhagyja a családi fészket, „nincs akiért többé éljen, dolgozzon, és hajtson”, üresnek, kietlennek és értelmetlennek találja az életét. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben nő az illető, milyen kietlenségi és hiábavalósági érzések kapják el, ha gyermek nélkül találja magát, vagy, ha az egykéje valami okból kifolyólag teljesen eltűnik az életéből (esetleg meghal pl.). És mindezt annak ellenére, hogy esetleg(!) „megcsinálja a szerencséjét” és úgy mozog és addig ügyeskedik, amíg másokhoz képest irigylésre méltóan (vagyis fölöslegesen!) meggazdagodik. És azt sem állítom, hogy amennyiben ez régebben a mai modellel ellentétes volt, vagy, ha így lenne ma is, minden a legnagyobb rendben ment (és menne) az áldás, illetve az anyagiak területén. Hiszen éppen arról van szó, hogy az első (Szoláris) princípiummal való harmóniában levés éppen annyira fontos előfeltétele „az áldás arányosságának”, mint a második princípiummal való harmónia. Vagyis az anyagiak arányos létezése, határozottan függ a személyi öntudat tisztaságától, illetve annak a minél nagyobb fokú zavar- mentességétől is, nem csak a létezés első (egyetemes) törvényével való kapcsolatunk minőségétől: a mágikus teremtői képzelet törvényével való belső kapcsolatunk harmonikus, vagy diszharmonikus mivoltától. Ám mielőtt a Nap és az Uránusz nevű „fénybolygók” által megtestesített egyéni tudat és egyetemes személyiségtudat és az anyagi javak pozitív áramlása – vagy apadása, szűkössége közötti összefüggések feltérképezésébe belefognánk, még tisztáznunk kell két dolgot, a Hold és a Neptunusz által megtestesített teremtői öntudatunkkal kapcsolatosan. Nevezetesen azt, hogy a minimálisan elégséges számú 3 gyermeknek a megléte egy családban, még koránt sem jelenti azt, hogy a teremtői erőkkel való harmóniába kerülésünk egyszer s mindenkorra el van intézve és a továbbiakban nincs is, amit ezzel foglakoznunk. Amiként, hiába nemzünk és szülünk, illetve gondozunk és nevelünk akár öt gyermeket is (Ezen a számon felül a gyermekekkel való reláció már személytelenné és ez által az erkölcsi – spirituális gondozás és nevelés relatívvá, vagyis minőségtelenné válik.), mert ennek az életfeladatnak a puszta számszerűség szerinti beteljesítésével, a bennünk levő teremtői erőkkel való harmonikus kapcsolatunk egyáltalán nincs elintézve! Sőt! A teremtés őserejéhez, illetve a teremtői őstudathoz való pozitív viszonyulásnak az élet összes területén meg kell mutatkoznia. Itt találkozunk a tényleges hit kérdésével. Vagyis azzal, hogy megértjük-e igazából azt, hogy a teremtés eredeti rendeltetése és célja pozitív és mi, egész életünkkel és sorsunkkal, ennek a pozitív rendeltetésnek a megtestesülései és képviselői vagyunk, és ebbe a pozitív „létszellembe” teljes személyiségünkkel és sorsunkkal bekapcsolódhatunk és vele együtt működve haladhatunk előre az életünkben minden fajta görcs, feszültség és a fejlődésünket szolgáló akadályokkal szembeni ellenségesség – ellenség-képzetek nélkül? Ez a hit jelenti azt az állapotot, amit Jézus úgy hirdet meg, hogy „Amíg nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem léphettek be a mennyek országába.
 18. 18. A másik fontos (és téves!) alapállás-probléma a gyermekáldás szellemiségéhez, illetve a gyermekekhez és ez által a saját szülői minőségünkhöz való viszonyulással kapcsolatosan az, hogy megbánjuk-e (hogy nem bánjuk-e meg?) az életünk különböző nehéz szakaszaiban, különböző okok miatt (Pl. a gyermekeknek az édesanyja, vagy édesapja házastársi hűtlenkedése, vagy a teljes család-elhagyása miatt, vagy a váratlanul „teherbe esett” lány- anyának az életre szóló „terhével” való magára maradása miatt.), akár azok kicsi korában, vagy nagyobbacska korában, és főként a nehéz korszakukban: a kamasz-korban, vagy a tőlünk való természetes elválásuk idején: felnőtt korukban a gyermekeink világra jöttét? Hogy meg bánjuk-e azt, hogy annyit „kínlódtunk” velük és „most tessék: ez a hála?” Mert, amennyiben ilyen, vagy ehhez hasonló gondolatok bujkálnak a tudattalan gondolat- és képzeletvilágunk mélyrétegeiben – És garantálom, hogy akinek a személyi horoszkópjában a Rákban, vagy a IV. házban áll a Lilithje, vagy/és a Sárkányfarka, illetve, akinek akárcsak a Holdja is több (sok!) negatív fényszöggel támadott, az, akár öntudatlanul és önkéntelenül is, de menthetetlenül forgat a fejében gyermekáldás elleni gondolatokat is, és ezért ezek a személyek, nincs ahogy „ne hajtsák el” a család erőteréből, illetve az életükből az anyagi áldást (Misztikus kifejezéssel: az anyagi energiákat.). Így hajtotta el szegény volt-feleségem is éveken át, az anyagi áldást a családtól az által, hogy az ő édesanyjának (Akitől éppen örökölte a külön és egyértelműen a családellenes és a gyermekellenes karmikus programjait és külön az otthon-ellenes karmikus programját is!) az ide vonatkozó tanácsaira unszolására majdhogynem szüntelenül az szerelmi-szexuális megcsalásomon és a család elhagyásán jártatta az eszét és a képzeletét. Majd, amikor ezt a jelenséget megfigyeltem és a család védelmét szolgáló, megfelelő spirituális intézkedéseket megtettem, kimondottan saját magát fosztotta meg a közvetlen pénzkeresettől. Már – már irracionálisnak tűnt a végén az, hogy olyan megbízható tudásanyaggal és asztrológus - családanyai tapasztalatokkal a tarsolyában, valamint a www.noiportal.hu-n a segítségemmel szerzett jó asztrológusi hírnevével, hogy a csudába nem tudott legalább havi két- három, vagy sokszor minimum egyetlen horoszkóprendeléshez sem jutni? Csak úgy tudtam végül is neki rendelést szerezni, hogy amikor nekem túl sok rendelésem futott be egyszerre, meggyőztem egy – egy, éppenséggel anyasági – családanyai gonddal küzdő rendelőmet, hogy fogadja el az enyém helyett, a feleségem szintén minőségi és általam felül vizsgált munkáját (Persze, erre nem volt nagy szükség, mivel a szakismeretei megfelelőek voltak, csak a hozzám és a családhoz való viszonyulása volt hamis és felelőtlen.), mert garantálom, hogy nem fog csalódni. Mint ahogy nem is csalódott a munkájában csak egyetlen egy, később barátnőmmé vált személy, akinek végül én kellett teljes egészében újból elkészítenem a horoszkópját, mert Emőke éppen akkor készítette el számára a reális feltárások helyett, megható misztikus Szűzmáriás fantazmagóriákkal telt képlet-értelmezését, amikor egy amerikai kábítószeres guruval folytatott éjszakai szerelmes skyp- levelezgetést, majd web- kamerával is közvetlenebbé tett éjszakai intim és titkos beszélgetéseket. Vagyis, épen akkor készítette ezt a horoszkópot, amikor a legelső alkalommal ment el az esze az amerikai tucat- guru személye iránt felgyúlt szerelmi őrületében, éppen mielőtt az anyjához el költözött volna annak céljából, hogy négy gyermekes anyaként, ott élje ki az egeket rengető szerelmét. ... És közben azon csodálkozott és mérgelődött szegény, hogy ekkora csalással, vagyis a családdal szembeni vétekkel a lelkében és a képzeleti világában, neki miért nincs heteken át, egyetlen rendelője sem... - Minden közismert negatív sorsmotívumnak tehát (Karma- jellegnek) meg van a fő jellemzője, de meg van az ellentétes megnyilvánulása is. Amennyiben tehát a földkarma klasszikus jellemzője a primitív materializmus, vagyis a mély
 19. 19. spirituális hitetlenség, illetve a rögeszmés viselkedés, ennek az ellentéte is gyakran előfordul – és főként az un. ezoterikus körökben, ti., a megszállottság és az elszállottság, vagyis a földi realitásérzéknek a teljes elvesztése jelenik meg. A többszörös víz-karmával és mindössze egy kicsi, de annál jelentősebb földkarma-motívummal rendelkező volt-feleségem tehát, valahányszor szerelmes (Valószínű, hogy akkor is, amikor ezt velem élte meg, csak akkor én valamiért ezt a jelenséget nem vettem észre. Vagy egyszerűen belém soha nem is volt szerelmes és csak megjátszotta házasságkötés előtt, hogy olyan nagyon ragaszkodik hozzám, hogy mindent és mindenkit ott hagyva, velem akar élni.), teljesen el veszítette a földi realitás- érzékét. Természetes tehát, hogy ilyenkor a spirituális valóság-érzékelési képességét is elveszítette (Ami lent van, ugyanaz mint ami fent van....) és egyáltalán nem érzékelte az összefüggést a képzeleti és érzelmi (idea szintű) csalásai és a személyes jövedelemhez való jutási képtelensége között. Inkább a Víz-karma témaköréhez tartozik, és ezért csak a helyzet nyomatékos illusztrációjaként említem meg, hogy ezek miatt, az emberi lélek mély tudattalan alvilágában keletkező lelki jelenségek, az ott zajló spirituális és pszichés folyamatok miatt, találkozunk az olyan esetekkel is például, hogy egyes családanyáknak rákos, vagy rák-gyanús csomó keletkezik a mellében, vagy a méhében, annak ellenére is, hogy három, vagy négy gyermeket is szült korábban a világra. Az un. Rák (Család- és gyermekellenes) karma ugyanis még nincs fel oldva és az anyagi áldás nincs még elindítva az által, hogy több gyermeket „vállalunk”, hanem csak azt követően kezd oldódni, hogy azokat odaadóan, tehát „teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes szívünkből”, gondozzuk és neveljük, vagyis gyakorlatilag is szeretjük, nem csak elméletben, és ez által megszerezzük azokat az oldódási képességeket, amelyeknek a hiányával, illetve zavarával a Rák-karma és a Halk karma jelzése szerint, a világra születtünk. Az én volt feleségem is hiába szülte meg előbb a természetben, majd otthon az én szellemi felkészítésem segítségével és a gyakorlati segítségemmel az első négy gyermekünket, amelyből a második meg halt két és fél hónapos korában, mert a Rákban és a VIII. házban álló Lilithjével együtt álló Jupiterje által jelzett csalási és ámítási (hazudozási) hajlamai miatt, amelyeknek a kiélésére az édesanyja folyamatosan bátorította és bújtatta, csalni kezdett engem érzelmileg és emiatt már képtelen volt az ötödik gyermekünket itthon megszülni 13 órás vajúdás után, és szerencsére, hogy mentőt hívtam és fel küldtem azzal a szülészetre, mert az anyaméhben a legkisebb lányunk köldökzsinórja fel volt tekeredve a nyakára, tehát meg halt volna születés közben. Ez a halál-motívum a baba torkán viszont, annak a jele volt, hogy a három gyermekes és negyedik gyermekes anya nem csak, hogy képtelen volt feloldani a Család- és gyermekes karmáját, de jóval alacsonyabb szintre került spirituálisan, mint ahol állt, az első szülésekor! És ezt annak ellenére, hogy időközben, a jó elméleti tudásának köszönhetően, megszerezte az Asztrológusi diplomáját. Ezek után, talán azt is könnyebb megérteni és elképzelni, hogy a Szoláris princípiummal (Az öntudatos férfiassággal: a maszkulinitás szellemiségével) szembeni negatív felségi – anyai mentalitás is, negatív visszajelzéseket válthat ki az anyagi környezetünkből és ennek köszönhetően, a mások és a saját személyiségünkkel szembeni negatív viszonyulásokat is láthatóvá teszi az anyagi jövedelmünk és a gazdasági helyzetünk állapota, annak növekedése, vagy csökkenése. Vagyis: akár a saját személyiségünkkel és akár a mások személyiségével kapcsolatos, bármilyen fajta szélsőséges és huzamosan fenn tartott negatív magatartás, a rejtett, vagy nyíltan elnéző, vagy éppenséggel a lenéző magatartás, az önmagasztalás, önfényezés, vagy a
 20. 20. másokkal - másikkal szembeni haragvás, ellenségeskedés és nyílt, vagy tudattalan gyűlölködés, illetve a saját személyiségünkkel és mentalitásunkkal (viselkedésünkkel, eljárási módunkkal) szembeni aránytalan önképek és önképzetek viselése (személyi képességeinkkel és öntudatunkkal kapcsolatos bármiféle negatív magatartás, vagy ezeknek a mások rovására történő intenzíven és hosszasan véghezvitt gyakorlása), a másokkal szembeni huzamos és intenzív ellenséges viszonyulás (harag, gyűlölet és neheztelés) is lehet a semmilyen más, gyakorlati és racionális okkal nem magyarázható anyagi áldás elmaradásának, illtetve annak beszűkülésének és elapadásának az igazi, rejtett oka. És ennek az illusztrálásaképpen, újfent a volt feleségem példáját kell felhoznom, aki az édesanyja rágalmazási hadjáratának engedve, el kezdett rám áttételesen és titokban haragudni, sőt: engemet gyűlölni azért, amiért az ő akkori helyzet- képzetrendszere szerint, mellettem, tehát: miattam, nem részesülhetett a más férfiakkal való szerelmi és szexuális élmények által nyújtandó öröm- és boldogságérzetekben. Illetve azért, amiért nem engedtem, hogy az általam az asztrológusi és spirituális fejlődése érdekében vásárolt számítógépen csetteljen és levelezzen más férfiakkal, miközben a lábainál mászkáló gyermekeink sírtak és rimánkodtak azért, hogy vegye fel őket az ölébe, illetve adjon enni nekik. – Logikus, hogy így, minden jó elméleti tudása és felkészülése ellenére, hiába várta a horoszkóprendelőit. A Lét Szoláris tartó-oszlopát képező, a Fény princípiumhoz kapcsolódó személyi lét-és önérzetünk, az asztrológiában mindig a Napjegyünk által jelzett nyers, individuális személyiségünkhöz (annak tisztázott, vagy tisztázatlan: zavaros voltához) és az Ascendensünk által megtestesített, felnőtt, tudatos és életstratégiákban gondolkozni képes öntudatunkhoz kapcsolódik (és a volt feleségemnek ez a kettő egymással szorosan együtt állt). Annak az ugyancsak tisztázott, avagy tisztázatlan voltához, az ide vonatkozó önképhez, saját nyers és felelősen gondolkozó személyiségünkre vonatkozó, pozitív, vagy negatív képzetekhez kapcsolódik. Persze, a személyi öntudat negatív része, a Lilith és a Sárkányfarok által megtestesített, rejtett és tudattalan személyiségvonásokhoz is kapcsolódik, abban az értelemben, hogy ezeket a tudattalan és önkéntelen késztetéseket motiváló, rejtett (és negatív) személyiség-jegyek, mennyire erősek, vagy sem, tehát, hogy mennyire képesek megzavarni – A természeti és emberi, civilizációs közegben cselekvő és gondolkozó, nagyobb szabású életterveket készítő! - öntudatunkat. Nagyon lesarkítva a dolgokat – És ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy most erősen leegyszerűsítve vagyok kénytelen értelmezni ezeket a spirituális jelenségeket. -, azt is mondhatnánk, hogy az anyagi energiák (javak) arányos áramlása az életünkben – sorsunkban, annak is függvénye, hogy mennyire vagyunk tisztában saját szándékaink, érzelmeink, gondolataink és vágyaink tisztaságával, tisztázottságával, az egyéni értékeinkkel és nem utolsó sorban azzal, hogy lényegileg mit várunk el önmagunktól és a környezetünktől! Illetve, hogy ez az elvárás megfelel-e a mi személyi karmánk feloldási szükségével és a horoszkópunkból kiolvasható életfeladatainkkal, vagyis a megváltás egyetemes elvének alárendelt és azt szolgáló teremtés, kiegyenlítődés, polaritás és fejlődés törvényeinek? Hogy létezik-e arányosság az un. belvilágunkhoz és a külvilághoz való viszonyrendszerünk között? A rejtett (karmikus) tulajdonságai (sóvárgásai, aránytalanul erős, és önérvényesítő személyi és személyiség-ellenes ambíciói, vagyis az egoizmusa, valamint a félelmei – szorongásai, frusztrációi) által vezérelt, ferde öntudattal és főként: zavaros, vagy laza és felületes erkölcsi tudattal rendelkező és az ennek megfelelő, téves elvárásokkal rendelkező személynek ugyanis már eleve téves alapállás szerint cselekszik és képzeleg!
 21. 21. És a vizsgálódásunk szempontjából ez, a sors-teremtő, sors-idéző, mágikus képzelő erőnknek a tudatos kezelése és irányítása a leg fontosabb, mivel egy csalásra hajlamos lélekkel, ezt lehetetlen elérni. Mármint a képzelet és az akarat összhangját, a képzeletnek a problémára, illetve az elérendő célra való összpontosítását! Ezért, nem tudván hatékonyan működtetni a spirituális akaratát és a mágikus képzelő erejét, céljai elérése érdekében, csalnia kell, másokat át kell vernie, sőt: hazudnia, lopnia és hamisítania (sikkasztania, mások vagyonát, illetve a közvagyont látszólagosan törvényesen csapolnia) kell ahhoz, hogy civilizációs és esetleges luxus-elvárásai szerint élhessen, illetve, ahhoz, hogy ilyen nívón lássa el a családját. Különben, az úgymond becsületes munkája után kapott jövedelemből egyszerűen képtelen lenne egy családot eltartani. Persze, nem mindenki rendelkezik veleszületetten azokkal a lazán-csalói képességekkel és tulajdonságokkal, amelyek segítségével egy ilyen csalói, szélhámosi mentalitást sokáig jövedelmezően „működtetni” lehet, és az ilyen személyek többsége, előbb – utóbb, ha nem is az egészen szegények, de az inkább a szűkösen élő, a külső természet (eladható árú előállításához a természetből fölösen elvont nyers-anyag) kizsákmányolók és belső természet (egyéni munkaerő) kizsákmányoló-kizsákmányoltak között kötnek ki. – Azért használom így egyben, a kizsákmányoló-kizsákmányolt kifejezést, mert, amiként a Bevezetés a misztikába c. tanulmányomban részletesen is kifejtem ezt, a Marx Károlynak a kizsákmányolás jelenségének a létezésére vonatkozó tétele, annyiban megállja a valóság-próbáját, hogy a kizsákmányolás nem osztályjellegű. Konkrétan: a személyi szükségleteitől és egyéni lelki- szellemi struktúrájától (vágyaitól, képességeitől) idegen, öncélú sorozat-termelésben részt vevő ipari, vagy mezőgazdasági munkás is éppen úgy kizsákmányolója a külső természetet (A természeti környezetét), és a saját természetét: a fizikai és az intellektuális - szellemi képességeit (saját unkaerejét), mint ahogyan kizsákmányolja őt is, a munkaadója! Marx tehát ott tévedett, hogy a munkásokat ártatlan kizsákmányolt személyeknek tekintette, holott ők is éppen úgy kizsákmányolják és szennyezik és kifosztandó tárgyi valóságnak, megélhetési lehetőségnek nézik mind a természet „nyersanyag-raktárát”, mind a saját munkaképességüket, akárcsak a munkaadó gyártulajdonosok. Vagyis: egyelőre az egész, emberiség, amely az alapszükségleteihez képest mérhetetlen feleslegeket termel és hoz létre, zsákmányolja ki a (külső és belső) természetet, tehát munkás és munkaadó együttesen, és nem csak a munkaadók! A kérdés tehát nem az, hogy miért kell a munkaadónak a munkásokat kizsákmányolnia, hanem az, hogy miért kell a munkaadónak és a munkásnak együttesen a természetet kizsákmányolnia? Vagyis: miért kell a munkásnak és a munkaadó – befektetőnek, azt a hatalmas mennyiségű fölösleges értéktöbbletet kitermelnie, aminek a nagyobb részét, a munkaadó, különböző gazdasági és szociális trükkökkel el vesz és el tékozol? – Hát azért az ő természetes szükségletei által egyáltalán nem indokolt plusz jövedelemért amihez a munkás is ragaszkodik, vagyis azért a kevésként is fölösleges értéktöbbletért, amit a munkaadó nem vesz el tőle és ami megmarad neki! Persze, az is igaz, hogy mindaz, amit itt erősen sarkítottan leírok, nem fedheti minden árnyalatában a teljes valóságot, hiszen nem csak közvetlen árutermelés útján lehet manapság anyagi javakhoz, illetve az anyagi javak megvásárlását lehetővé tevő pénzhez jutni. De most nem az emberiség globális gazdasági problémáit értelmezem metafizikailag, hanem kulcsot akarok adni azok kezébe, akik föld-karmájuk és más karmájuk jellege és e jelleg sajátosságainak a megismerése segítségével spirituális igényű életet szeretnének folytatni, de az anyagi javak hiánya, azok szűkössége, vagy szeszélyes fluktuációja miatti megélhetési
 22. 22. gondoktól való félelmükben, nem képesek az őket „a sárba taszító”, vagyis az önárulás és a személyi korrupció világába „visszahúzó”, vakvágány szerű életformájuktól megszabadulni. A kizsákmányolt és kizsákmányoló tudattal rendelkező személyek (munkások és kapitalisták) tehát, mind ugyanazt a fölösleges, luxusnak számító természet-kizsákmányolást hajtják végre. Lényegileg azonos, számukra vaktában működő sors- princípiumok és lételvek szerint élnek, és ugyanazoknak a spirituális léterők és erőterek (Kos – Mars, Oroszlán – Nap, Nyilas- Jupiter) a negatív formáit testesítik meg, attól függetlenül, hogy a többséget képező, szegény póluson létező személyek számára az élet alig-alig élvezhető, a rengeteg szűkösség, a mindennapi gondok és az állandó egzisztenciális problémák körében élnek-e, vagy a gazdagok körében. És ez akkor is igaz (Tehát az, hogy azonos léterők és lételvek két ellentétes állapotát testesítik meg.), ha a lényegesen kisebb számban levő, gazdag - pólus képviselőinek minthogyha sokkal jobb lenne a sorsuk. És anyagilag, tényleg jobb is, de én, aki készítettem már jó néhány dús gazdag személy és család számáéra is horoszkópot, garantálom az olvasó számára, hogy a sors-problémáik szempontjából egyáltalán nem megy jobban a gazdagoknak, mint a szegényeknek! Senkit ne tévesszen meg a látszat, és jegyezzük meg jól, hogy ennek a számban nagyon kicsi, de vagyonilag nagyon gazdag pólusnak a képviselői is, a kegyetlen cinizmusig is elmenő közömbösség álarca alatt, igencsak nagy feszültségeket kénytelenek átélni az akarva- akaratlanul felmerülő erkölcsi problémák miatt, illetve a folytonos lebukási veszélyeztetettségben való létezés idegőrlő lelki és mentális állapota miatt. (A jó mélyre lenyomott, de onnan fel-fel törő és így szűnni nem tudó lelkiismeret-furdalás, illetve az őket leleplezéssel és lebuktatással fenyegető, ellenségektől, ellenséges sorshelyzetektől való szorongás miatt). A teljes nyomorban élők, és az un. megélhetési tolvajok, a kis betörők és az azoknál valamivel intelligensebb értelmi csalók: a piti sikkasztók, illetve azok ellentétei: az emitt - amott a különböző nemzetgazdasági ágazatokkal vagy nemzetközi gazdasági szisztémákkal, és még a politikával is összefonódó, luxusban élő maffia-vezérek, vagy az un. hajléktalanok, nem esnek a vizsgálati tárgykörünkbe, de tudni kell, hogy ők is, az asztrológiában a Kos, az Oroszlán és a Nyilas által, illetve e konstellációknak a gyakorlati életterületei: az I és az V. és a IX. házak erőterei által megtestesített személyi öntudat- és egyetemes léttudat kialakulásával kapcsolatos karmikus sors-programoknak a képviselői (megtestesítői). - Akárcsak a fentebb leírt gazdaság-aktiváló, globális gazdasági üzem-fenntartó és mozgató közösségi csoportokhoz tarozó személyek. (Az ide vonatkozó tipikus mentalitásokról, különböző sorshelyzetekről és életfeladatokról részletesen lehet tájékozódni a Konstellációkról, a házakról, illetve az anyai ági – örökletes - karmikus programokról szóló tanulmányaimban.) Mindezt csak azért mondtam el, hogy azt is tisztázhassuk: sem a globális, un. szabad-piac gazdasági mechanizmusok megértésével, sem az egyéni karmák tanulmányozása révén nem lehet a föld-karmát megérteni, hanem csak és csakis a kettőt együtt vizsgálva vehetjük fel az egzisztenciális problémáink által felvetett kérdések megoldáshoz vezető megfelelő spirituális alapállást. A föld-karma feloldása érdekében, vagyis az anyagi javaknak az életükben való arányos áramlásának az elérése érdekében nem elégséges azt megvizsgálni, hogy a Karmikus pontjainknak a jegy- és házhelyzete által jelzett karmikus meghatározottságaink, vagy a születési Napjegyünk által jelzett nyers személyi tulajdonságainkkal, vagy esetleg, az Ascendensünk Konstellációja által megtestesített, spirituális sors-feloldási motívumokkal mi a helyet? Nem elég az sem tehát ha a gazdasági mechanizmusokhoz értünk, de nem elég az
 23. 23. sem, hogy az asztrológustól meg tudjuk, hogy a Bika, a Szűz és a Bak által, valamint a nekik megfelelő I. az V és a IX házak által megtestesített spirituális és gyakorlati életkörökkel minden rendben van-e, a lelkünkben és a képzeletünkben? Mert a Napjegyünknek megfelelő ház erőterét és peresze, az Ascendens által jelölt I. ház erőterét (az azokban található bolygók és/vagy karmikus pontok által megtestesített őserőket és karmikus hatásokat) is éppen úgy meg kell vizsgálnunk, sőt: még a Rák és 4 ház, és a Mérleg és a 7 ház, valamint a Skorpió és a Halak és az azoknak megfelelő 8 és 12 házak erőterét is, és a megfelelő életfeladatok felvállalása által az általuk képviselt szellemi erőkkel is éppen úgy meg kell vizsgálnunk és az általuk megtestesített szellemi erőterekkel és gyakorlati életkörökkel is, kapcsolatba és harmóniába kell kerülnünk, éppen úgy mint az (1)-es pontban leírt, „teremtői-gazdasági” horoszkóp-elemek által képviselt élettényekkel, sors-elemekkel. Mert, amennyiben ez nem történik meg, menthetetlenül az emberiség 85 – 9O százalékához hasonló módon, a sorserők magatehetetlen kiszolgáltatottjai leszünk, akár a kizsákmányolók oldalán, akár a kizsákmányoltak oldalán foglalnánk is helyet az emberiség társadalmában. Illetve, a bürokrácia megélhetési lapulói és csalói leszünk, vagy, enyhébb esetekben a szülők, a nagyszülők, vagy a szeretők által kitartottak számát szaporítjuk, vagy a szociálisan eltartottak valamely kategóriájának a képviselői maradunk. Ezekben az esetekben viszont, szó sem lehet a derűs, egészséges és boldog életről, és a megváltotti állapot eléréséről amit Jézus a mennyek országába (mennyei királyságba) való bejutásként jellemzett. Nem elhanyagolható un. asztrológiai oka az anyagi javak megfelelő (elvárt) arányú elmaradásnak az is, hogyha a házastársak közül valamelyik, de főként a családanya, olyan jellegzetesen „zsúfolt” spirituális életprogrammal rendelkezik, amire a személyi horoszkópjában a háromnál több bolygónak, vagy (és) valamelyik Karmikus (Lilith, vagy Sárkányfarok) pontnak a jelentkezése utal. Ez a sűrűn megpakolt horoszkópház-állapot ugyanis, azt jelenti, hogy az illető személynek (házastársnak) egy bizonyos életterületen kiemelten sok tapasztalni valója, illetve tanulni valója és „ráébredni” valója van. Magyarán: nem fejlődhet a személyisége arányosan, addig amíg az illető horoszkópház által megtestesített gyakorlati életkörre jellemző összes életfeladatot nem vállalja fel és nem próbálja meg azt beteljesíteni öncsalás és más-csalás nélkül, tehát elemi tisztességgel és becsülettel, és ezen gyakorlati életfeladatok elvégzése, beváltása közben nem szerzi meg azokat a konkrét (személyes) tapasztalás által kialakuló és létrejövő szellemi-lelki és spirituális tulajdonságokat, amelyek semmilyen más életkörben való tevékenykedés, munkálkodás és tapasztalás által nem szerezhetőek meg. Az én volt-feleségemnek például, a 8 házban álló, Jupiterrel megerősített Rák-Lilithje által jelzett, általa gondozott és nevelt, sok gyermekes Családban való munkálkodás révén való gyökeres személyi megújhodás volt a leg nagyobb életfeladata, amit a Rák gyakorlati életkörében: a 4. házban és a Halakban álló Sárkányfeje exponenciálisan meg növelt, és ahelyett, hogy a mi jól nevelt és kedves és egészséges gyermekeink között munkálkodva kísérelte volna meg ezeket a Rák karmája által jelzett, gyermekekkel és családdal szembeni feszültségeitől megszabadulva, az ide vonatkozó oldódási képességeit megszerezni, addig álmodozott titokban a családtól való megszabadulás lehetőségeiről, amíg egy fél szerelmes – fél misztikus műbalhé rendezésével, előbb az anyjához, majd az őt és a két hozza ítélt gyermekünket a rendőri –özvegy nyugdíjából eltartani és a gyermekeinket gondozni képes nagyanyjához „menekülhetett”, ezzel teljesen el zárva maga elől a spirituális igénnyel élő
 24. 24. személyek számára annyira fontos, anyagi és cselekvési önállósodás, az autonóm személyi tudat kialakítási lehetőségének az útját, hiszen még a gyermekeit sem képes ebben az állapotában az ő nézetei szerint gondozni és nevelni, mivel még ebben is követnie kell az erős akaratú és hangoskodó nagymamája utasításait, akinek nem csak gazdaságilag van teljesen kiszolgáltatva. Holott a szerelmi vágyainak a szabad kiélhetési reménye mellett, az egész menekülést azért rendezte meg állítólag szegény, hogy az én, általa „túl intenzívnek” érzékelt személyiségemtől és attól a szégyentől, hogy képtelen pénzt keresni megszabaduljon, holott én ezt soha nem vetettem a szemére, hanem mindig csak tanácsokat adtam, hogy miket tegyen annak érdekében, hogy ő is az elméleti tudásának megfelelő, azt vissza igazoló jövedelemhez juthasson, és még azt is ráhagytam, ha más óvodába akarta íratni és járatni a gyermekeket, mint ahova én szerettem volna, arról, hogy a természetes táplálkozás és öltözködés elveit megtartva, miként tápláljuk és öltőztetjük őket, nem is beszélve. Mindaddig tehát, amíg az illető személy, nem hatolt be minél teljesebben az életfeladatkörébe és nem végzi ott a dolgát és nem állt ott helyt becsülettel és huzamosan - úgymond teljes mellszélességgel - arra a gyakorlati életterületre, amelyet az illető horoszkópház pontosan megjelöl, és amelyet rendszerint mindenki, akinek ilyen hatványozottan fontos lenne ez, vagy hamis módon él meg, de a legtöbb esetben, inkább el szeretne valamiképpen kerülni reflexszerűen, a fejlődés egyetemes törvénye igyekszik őt meggátolni a tisztességes anyagi gyarapodásban, nem csak azért, hogy ezáltal valamiképpen rászorítsa arra, hogy ebben a kényszerhelyzetében hatoljon be az illető életkörbe, amit el akar kerülni, hanem annak érdekében is, hogy ne fejlődhessenek ki más tulajdonságai és képességei, mint amelyek az ő tényleges személyi integritásához, életereje, rugalmassága, egységes és harmonikus fejlődési és együttműködési készségének, és végül kiegyenlítődési – önmegváltódási készségének a kialakulásához elvezethetik. Persze, a látszat-világ eseményei szerint ítélkező, pragmatikus intelligenciája (az un. józan paraszti esze) és az ezzel, az életnek a megnyerési lehetőségébe vetett (tév-)hite által vezetett ember, a legtöbb esetben képtelen az életében ezt az irányultságot érzékelni és észlelni, és olyan életterületeken törekszik az előrejutásra, ahol valójában semmi keresnivalója nincs, és lehetőleg minél nagyobb ívben igyekszik elkerülni azt az életterületet, amelyben a beteljesülés, az egészség és a megelégedés, a pozitív élet-körülmények várnának rá, persze, némi áldozatos munka, tisztességes helytállás és a kudarcokból való tanulás, vagyis a megfelelő tapasztalatok megszerzése, az inasévek kitartó elvégzése után. Egy közeli barátommal jártuk meg például, hogy évekig nem jöttünk rá az életében időről időre teljesen irracionálisan felmerülő anyagi jellegű válságok és a néha egészen durva módon jelentkező, ilyen jellegű sorsjelzések okára. A barátom ugyanis, maximálisan igyekezett az egyetemes törvényekkel összhangban élni, és az általános életfeladatait is rég óta felvállalta és azok beteljesítésében szorgoskodott. Mégis, időről – időre, erős anyagi gondokkal kapcsolatos válságok álltak be az életébe, holott egyáltalán nem utasította el azt, hogy neki dolgoznia kell mind önmagáért, mind a családjáért, és ugyanakkor a horoszkópjából sem lehetett különösebben nagy, gazdasági javak megszerzésével és azok arányos és spirituális érték szerinti felhasználásával kapcsolatos életfeladatokat kiolvasni. Hiszen mindössze egyetlen, igaz, hogy teljesen támadott, bolygója áll a II. házban. Abból jöttem rá, hogy mi a baj, hogy a gyermekeivel eléggé a modern pedagógiai szempontok szerint bánva, vagyis azokat a kellettnél engedékenyebben kezelve - nevelve, azok egyre

×