Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magyar és európai oktatáspolitika farkas éva

1,279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magyar és európai oktatáspolitika farkas éva

 1. 1. MAGYAR ÉS EURÓPAI OKTATÁSPOLITIKAHAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZITRENDEK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓTANULÁSBAN   KÖZÉLETI AKADÉMIASZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BTK2013. április 11.Dr. Farkas Éva egyetemi docens, felnőttképzési szakértő„Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!”
 2. 2. AZ ELŐADÁS TARTALMAAz Európai Unióoktatáspolitikai alapelveiAz oktatáspolitikafogalomrendszereNemzetközi trendek versusmagyar oktatáspolitikaifolyamatok
 3. 3. OKTATÁSPOLITIKA FOGALMAaz a szféra, amelyen belül az oktatással kapcsolatosérdekek és hatalmi törekvések megjelennek (politics)az oktatásra vonatkozó cselekvési stratégia (policy)szakpolitikaközpolitika részeahol a kormányzat cselekvési kötelezettsége fennáll
 4. 4. AZ OKTATÁSPOLITIKA CÉLJAIA modern társadalmakban általánosan elfogadottoktatáspolitikai célok:a méltányosság és esélyegyenlőség,a társadalmi kohézió,a minőség,eredményesség és hatékonyság,a szabadság és választhatóság,a kiszámíthatóság és stabilitás,az átláthatóság és elszámoltathatóság,az adaptivitás és alkalmazkodóképesség
 5. 5. EDUCATION SYSTEMKÖZ-NEVELÉS2011. éviCXC.törvény SZAK-KÉPZÉS2011. éviCLXXXVII.törvényFELSŐ-OKTATÁS2011. éviCCIV.törvényFELNŐTT-KÉPZÉS2001. évi CI.törvényA MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERE g é s z é l e t e n á t t a r t ó t a n u l á s
 6. 6. Hosszabb távúfejlődési folyamatokEurópai oktatáspolitikaitrendekEURÓPA 2020 StratégiaMunkaerőpiacra belépőfiatalokA TÉMA KONTEXTUSA„Itt és most” sajátoshelyzeteAz oktatási rendszer újműködési pályára állításaMunkapiaci adatokRendszerszereplők érdekei
 7. 7. AZ OKTATÁSRA/OKTATÁSPOLITIKÁRAHATÓ TÉNYEZŐKPolitikai-gazdasági-társadalmi környezet ésannak folyamatos változásaSzerteágazó és egymással ellentétes érdekekkielégítéseNemzetközi tendenciák, európai oktatáspolitikaitörekvésekGlobalizáció
 8. 8. A globalizáció az oktatást is alapvetően érintiTőke szabad áramlásamunkapiacok homogenizálódásaOktatási rendszerek homogenizálódásaGLOBALIZÁCIÓ ÉS OKTATÁS
 9. 9. Felértékelődnek a személyes, társas, módszerkompetenciák az oktatásszemélyiségfejlesztő funkciója erősödikFelerősödik az „iskolai tudás”és az „utcai tudás”konfliktusa és egymás mellett éléseGLOBALIZÁCIÓ ÉS OKTATÁS
 10. 10. Pályaorientáció, pályakövetés szerepe nőElőtérbe kerül az egész életen át tartó tanulás– konkrét, számonkérhető követelményeketjelentDemográfiai, foglalkoztatási folyamatokmiatt kulcsterületté válik a felnőttképzésGLOBALIZÁCIÓ ÉS OKTATÁS
 11. 11. Egységes áru-, tőke-, pénz-, s munkaerőpiacmegteremtése az EU is az oktatásirendszerek hasonlóságának irányába hatDESzubszidiaritás elveStratégiai dokumentumokAZ EURÓPAI UNIÓOKTATÁSPOLITIKAI ALAPELVEI
 12. 12. a versenyképesség és az innováció erősítésea társadalmi kohézió erősítéseaz európai polgár identitásának megteremtésea gazdaság és az oktatás közötti kapcsolat erősítéseélethosszig tartó tanulása tagországok közti oktató és hallgatói mobilitástámogatásaaz oktatás minőségének és hatékonyságának fejlesztésea nyitott és a távoktatás fejlesztésea modern informatikai és telekommunikációs eszközökalkalmazása, multimédiás oktatási anyagok fejlesztésea társadalmi partnerek bevonásaa nyelvtanulás fejlesztéseoktatási információ- és tudáscsereAZ EURÓPAI UNIÓ LEGFONTOSABBOKTATÁSI PRIORITÁSAI
 13. 13. a Római Szerződéstől a Maastrichti SzerződésigMaastrichti szerződés (1992) az oktatáspolitika az Uniófelelősségi körébe tartozó terület126. cikkelya Közösség oly módon járul hozzá az oktatás minőségénekfejlesztéséhez, hogy bátorítja a tagországok közöttiegyüttműködést, miközben teljes mértékben tiszteletbentartja a tagállamok felelősségét a tanítás tartalmikérdéseiért, oktatási rendszerük szervezéséért és a kulturálisilletve nyelvi sokszínűség fenntartásáért.AZ EURÓPAI OKTATÁSPOLITIKAFORMÁLÓDÁSÁNAK LÉPÉSEI
 14. 14. Amszterdami szerződés (1997) megtörténik afoglalkoztatáspolitika és az oktatásügyösszekapcsolásaLisszaboni stratégia (2000) az Európai Unióglobális versenyképességét szolgáló oktatásfejlesztésistratégiaEURÓPA 2020 (2010) fenntartható,versenyképes és szociális piacgazdaságAZ EURÓPAI OKTATÁSPOLITIKAFORMÁLÓDÁSÁNAK LÉPÉSEI
 15. 15. EURÓPA 2020: Az intelligens, fenntartható ésinkluzív növekedés stratégiájaIntelligens növekedés: tudáson és innovációnalapuló gazdaság kialakításaFenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezet-barátabb ésversenyképesebb gazdaságInkluzív növekedés: magas foglalkoztatás,szociális és területi kohézió jellemezte gazdaságEURÓPA 2020 STRATÉGIA
 16. 16. 20-64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kellrendelkeznieAz EU GDP-jének 3%át kell K+F-re fordítaniTeljesíteni kell az éghajlat-változási/energiaügyicélkitűzéseketAz iskolából kimaradók arányát 10% alá kellcsökkenteniAz ifjabb generáció 40%-a rendelkezzenfelsőoktatási oklevéllel20 millióval csökkenteni kell a szegénységkockázatának kitett lakosok számátEURÓPA 2020 STRATÉGIAKIEMELT CÉLJAI
 17. 17. Magyarország Nemzeti Reform Programja (2011) MAGYARORSZÁG VÁLLALÁSAIEurópai Uniócélkitűzése2020-raMagyarvalóság2012-benNemzetivállalás2020-rafoglalkoztatás 75% 58,1% 75%felsőoktatás 40% 28,1% 30,3%iskolaelhagyás 10% 11,2% 10%szegénység 25%-oscsökkentés28,3% 23,5%
 18. 18. A FELSŐOKTATÁSBAN VALÓRÉSZVÉTEL ARÁNYA (%)Source: Eurostat (Labour Force Survey)
 19. 19. A HAZAI OKTATÁSPOLITIKAIHELYZETSource: Eurostat (LFS)KORAI ISKOLAELHAGYÓK ARÁNYA (%)
 20. 20. 15-64 évesnépességFoglalkoz-tatási ráta(%)Aktivitásiráta(%)Munkanél-küliségi ráta(%)EU 27 68,6 70,9 10,4Magyarország 58,1 65,1 10,6EU 15 69,7 65,8 10,6Forrás: EUROSTATMAGYARORSZÁG HELYZETEAZ EU 27-BEN (2012)
 21. 21. 25-64 évesnépességAlapfokúiskolaivégzettség(%)Középfokúiskolaivégzettség(%)Felsőfokúiskolaivégzettség(%)EU 27 53,0 69,9 82,1Magyarország 36,5 62,1 78,4EU 15 54,4 70,4 82,2Forrás: EUROSTATFOGLALKOZTATÁSI RÁTA ISKOLAIVÉGZETTSÉGI SZINT SZERINT (2012)
 22. 22. 25-64 évesnépességAlapfokúiskolaivégzettség(%)Középfokúiskolaivégzettség(%)Felsőfokúiskolaivégzettség(%)EU 27 14,8 7,6 5,0Magyarország 23,1 9,6 3,9Forrás: EUROSTATMUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ISKOLAIVÉGZETTSÉGI SZINT SZERINT (2012)
 23. 23. Forrás:EUROSTATEU 27 MagyarországMunkanélküliség a 15-24évesek körében (2012. XI. hó)5 472 000 fő(23,7%)93 100 fő(29,3%)Részmunkaidőbenfoglalkoztatottak (2011) 19,5 % 6,8%Munkanélküli háztartásbanélő 0-17 éves gyermekekaránya (2010)10,6 % 16,1 %Szegénységi arány (2011)A létminimum 2010-ben78.000, 2011-ben 84.000 Ft25,9 % 28,9 %TOVÁBBI MUNKAPIACI ADATOK
 24. 24. Rethinking Education: Investing in skills for bettersocio-economic outcomesCOM(2012) 669Európai Bizottság (2012): Gondoljuk újra az oktatást:beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében. Tanszerverzális készségek fejlesztése Nyitott, rugalmas tanulás ösztönzése, mobilitástámogatása IKT és nyelvi kompetenciák fejlesztése Beruházás, finanszírozás ösztönzése Tanári kompetenciák fejlesztéseGONDOLJUK ÚJRA AZOKTATÁST
 25. 25. Sodródás Ambiciózus európaikezdeményezésekFoglalkoztatáspolitika OktatáspolitikaGazdasági visszaesés Források szűküléseHAZAI FOLYAMATOK
 26. 26. A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYVÁLTOZÁSAIRethinking Education…..Kiemelten kezeli a fiatalkori munkanélküliségelleni küzdelmet, ennek érdekében pedig elsőhelyre teszi a korai iskolaelhagyással kapcsolatosproblémák kezelésétTankötelezettség 16 évre csökkentésehátrányos helyzetű gyermekkiemelt figyelmet igénylő gyermek
 27. 27. 15-24 ÉVES FIATALOK ARÁNYA, AKIKNEM DOLGOZNAK ÉS NEM IS TANULNAK2008, 2010, 2011Forrás:
 28. 28. A KÖZNEVELÉSI RENDSZERVÁLTOZÁSAIKözoktatási intézmények állami fenntartásbakerüléseOk:oktatás színvonalának romlása,tanulói teljesítmények romlása,szegényebb települések nem tudják fenntartani aziskolátEurópai trend:Dél-Európa: állami rendszerÉszak-Nyugat-Európa: önkormányzati rendszerAutonómia?
 29. 29. Alaptanterv (EU 8 kulcskompetencia fejlesztése)Kerettanterv (központilag a felnőttoktatásban is): adottiskolatípusra készül, meghatározza a tantárgyakrendszerét, óraszámát, a tananyag felépítését.A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy atanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlesszea tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartótanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervbenmegfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelőenaz egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoznélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésénekszolgálatába állítsa.AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKISKOLAIKÉPZÉS
 30. 30. PÉLDA A SZAKISKOLAIKERETTANTERVREMűveltség-területek9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyamMagyar -Kommunikáció 2 óra 1 óra -Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óraMatematika 2 óra 1 óra -Társadalom-ismeret 2 óra 1 óra -Természet-ismeret 3 óra - -Testnevelés 5 óra 5 óra 5 óraOsztályközösség-építő Program 1 óra 1 óra 1 óraSzabad órakeret 1 óra - 1,5 óraÖsszesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra
 31. 31. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalomAz olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek,képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmibeilleszkedésben, a társadalmi sikerességben. A társadalmilagelfogadott kommunikációs formák, viselkedésmintákmegismerése és használati módjuk elsajátítása nagyrészt etantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvetőcélja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, ahelyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A programugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulókművészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük,véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, közéletiés művészeti témákról is beszélgetni.PÉLDA A SZAKISKOLAIKERETTANTERVRE
 32. 32. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalomTematikus egységek:Személyes kommunikáció, tömegkommunikáció 8 tanóraVizuális és verbális kommunikáció, hivataloskommunikáció 8 tanóraA nyelv és a nyelvtan rendszere 8 tanóraMondat, szöveg, jelentés 8 tanóraSzövegértés, szövegalkotás 8 tanóraMűvészeti ágak, műnemek, műfajok 8 tanóraAz irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei8 tanóraPÉLDA A SZAKISKOLAIKERETTANTERVRE 9. OSZTÁLYBAN
 33. 33. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákhiányaHol és mikor sajátíthatják el a szakiskolások az információsés kommunikációs technológiákhoz (IKT) kapcsolódókompetenciákat?Hogyan lehet korrigálni, illetve a hiányokat pótolni afelnőttképzésben?Kik lesznek képesek a korrekciós mechanizmusokatműködtetni?Köznevelési törvény előírásaiAndragógus-tanár képzés megszűntKIHÍVÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉSSZÁMÁRA
 34. 34. Rethinking Education…A modern, tudásalapú gazdaságoknak magasabb szintű ésrelevánsabb készségekkel rendelkező emberekre vanszükségük. A CEDEFOP előrejelzései szerint az Unióban a2010. évi 29 %-ról 2020-ig várhatóan 34%-ra fog emelkedni afelsőfokú végzettséget igénylő állások aránya, míg az alacsonyképzettséget igénylő munkahelyek száma ugyanebben azidőszakban 23%-ról 18%-ra csökken. A transzverzáliskészségek, többek között a kritikus gondolkodás, akezdeményezőkészség, a problémamegoldás és a közösmunkavégzés képessége felkészítik az egyéneket az életpályáknapjainkban jellemző változatos és kiszámíthatatlanalakulására.FELSŐOKTATÁS
 35. 35. Csökkenő keretszámok(2011: 115 841 2012: 84 694 hallgató)Csökkenő államilag finanszírozott hely(2011: 72 208 2012: 54 814 hallgató)Folyamatos forráskivonás„Tandíj” de diákhitelEmelt szintű érettségiNyelvvizsga kötelezettségFelsőoktatás ellenes hangulatkeltésFELSŐOKTATÁS
 36. 36. A FELSŐOKTATÁSRA FORDÍTOTTÁLLAMI KIADÁS A GDP ARÁNYÁBAN
 37. 37. A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEKARÁNYA
 38. 38. 9809 felnőttképzési intézmény 1562 akkreditált2011-ben 720463, 2012-ben 590249 felnőtt vettrészt szervezett általános, nyelvi, szakmaiképzésen0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002007 2008 2009 2010Az állam által elismert szakképesítést szerzettek számaaz iskolai rendszerben és az iskolai rendszeren kívül (2007 - 2010)Iskolarendszeren kívülIskolarendszeren belülA FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZERMENNYISÉGI JELLEMZŐI
 39. 39. A FELNŐTTKORI TANULÁSFINANSZÍROZÁSA MAGYARORSZÁGON (%)Forrás:OSAP0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Munkáltatók sajátbevételük terhéreEgyénekEU forrásokÁllami forrásokMunkaerő-piaci AlapSzakképzési hozzájárulásEgyéb2012201120102009
 40. 40. Az eszköz típusa Magyarországon1. Voucher/ egyéni tanulási száma/ NEM2. Pénzügyi segítség az egyéni tanulási befektetéshez NEM3. Tanulmányi szabadság (fizetett és/vagy nem fizetett) IGEN4. Hitelek IGEN felsőoktatásban5. Adókezdvezmény egyének számára VOLT6. Megtakarítási számla NEM7. Pénzügyi segítség a vállalatoknak NEM8. Nemzeti vagy multi-szektorális képzési alap IGEN9. Szektorális képzési alap NEM10. Adókezdvemény vállalatok számára VOLT11. Kínálat oldali finanszírozás IGEN12. Díj kedvezmény vagy csökkentés NEM13. Egyéb eszközök IGENA FELNŐTTKORI TANULÁSFINANSZÍROZÁSÁNAK ESZKÖZEI EURÓPÁBAN
 41. 41. FELNŐTTKORI TANULÁSBAN VALÓRÉSZVÉTELI ARÁNY AZ OECD ORSZÁGOKBAN
 42. 42. MI A CÉL ?A „reformok” helyzetelemzés nélkül indultak el.Hiányzik a pontos cél- és feladat definiálás, a tervezés, akoordináció, az érintett gazdasági-társadalmi szereplőkösszefogása, együttműködése, a hatékonyság mérése.Remélhetőleg csak időszakos kisiklásról van szó,ellenkező esetben a folyamatok visszafordíthatatlannáválnak!
 43. 43. KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐFIGYELMET!Az én vezérem bensőmből vezérel!Emberek, nem vadak -elmék vagyunk! Szívünk, míg vágyat érlel,nem kartoték-adat.Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,jó szóval oktasd, játszani is engeddszép, komoly fiadat!(József Attila)Dr. Farkas Éva egyetemi docens, felnőttképzési szakértőfeva@jgypk.u-szeged.hu

×