Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hálózatalapú óravázlat

729 views

Published on

hálózatalapú, elektronikus média, német nyelv oktatás, egészség, szamkata,

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hálózatalapú óravázlat

  1. 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Elektronikus médiumok és tananyagok Hálózatalapú óravázlat Oktató: Dr. Forgó Sándor Készítette: Szám Katalin Pedagógiatanár-Némettanár MA/levelző
  2. 2. I. ALAPADATOK Iskola típusa: Felső tagozat Osztály:6. osztály Óra helye a tantervben:2. témakör, 2.lecke Tantárgy: Német Téma, témakör: Gesundheit, Gesund essen Óra típusa: Gyakorló, ismétlő óra Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: egészség, betegség, étkezési szokások, veszélyek II. FEJLESZTÉSI CÉLOK Az ismeretek, ismeretkörök tudása: az egészséges étkezés fontosságának beláttatása Képességek, készségek: összefüggések felismerése, szövegértés fejlesztése, hallás utáni szö- vegértés fejlesztése, logikus gondolkodás fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése. Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: érzékenység az egészséggel, betegséggel kapcsolat- ban, helyes életmódbeli szokások kialakítása III. MÓDSZEREK? ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK Hagyományos osztálytermi módszerek: egyéni és csoportos munka, megbeszélés, frontális munka, tanulói prezentáció, teszt Számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: felfedező alapú tanulás Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: - közösségi tartalomfejlesztés (Youtube) - képmegosztás (Picasa) - tartalom aggregálás (Google) IV. FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: Tankönyv, munkafüzet, füzet Digitális források: Google, Wikipedia, youtube Tantermi eszközök: Szemléltetés, beszélgetés, képek, PPT, számítógép, projektor, internet- kapcsolat Tanulói szemléltető eszközök: web, tankönyv, PPT, interaktív tábla Tanári szemléltető eszközök: Számítógépes bemutató V. FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: Wir német tankönyv 3. Elektronikus: Google, WIkipedia http://www.graf-gutfreund.at/m_themen_gesund.htm https://dafideen.wordpress.com/tag/gesundheit/ http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd2l10_srp?menu=155883 Előzetes feladat: Az előző óra végén megalkotjuk a csoportokat Minden csoport húz egy témát: Testünk/ testrészek, étkezés, mozgás Internet segítségével gyűjtenek hozzá képeket, anyagot, feladatokat, rejtvényt…
  3. 3. Óravázlat Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenység (időarány, módszer eszközök, szemlélte- tés, számonkérés) különös tekintettel a hálózatalapú módszerek alkalmazására. Idő Tartalom Az órai tevékenység 0-45 Gondolat- menet, részfeladat Adat, név, fogalom, jelenség Módszerei, tevékeny- ségei, for- mái (tan- termi, offli- ne, online) Eszközei Szemlélte- tés 5 I. Motiváció Előzetes megbeszé- lés alapján csoportok kialakítása, kiadott fel- adatok el- lenőrzése. Gondolat- ébresztő beszélgetés a témával kapcsolat- ban Tantermi számító- géppel segí- tett beszél- getés, fron- tális osz- tálymunka www.fotose arch.de/clip - art/gesunde -essen.html Picasa interaktív tábla II. Korábbi ismeretek 5 aktivizálás Az 5. és 6. osztályban tanultak felelevení- tése: test- részek, éte- lek, moz- gás, sport Egészség tantermi hagyomá- nyos frontá- lis osztály- munka, ve- títés, be- szélgetés, magyarázat www.youtu be.com dr Müller Wohlfahrt:G esund es- sen, gesund bleiben számítógé- pes projek- ció 20 III. Új isme- retek fel- dolgozása Csoporton- ként össze- állítanak tanácsokat az „Ernährung s- Pyramiede” alapján Veszélyek, lehetőségek, tanácsok az egészség megőrzésé- re tantermi kooperatív munka, csoport- munka, ku- tatómunka www.dvg- onli- li- ne.de/sonst iges számítógé- pes projek- ció, interak- tív tábla 5 Ellenőrzés, visszacsato- Beszélge- tés, tanács- tantermi csoport-
  4. 4. lás adás egy- másnak. munka, gyakorlás 5 IV. Össze- foglalás Téma ösz- szefoglalása , személyes magatartás fontossága. Következte- tések levo- nása Tantermi beszélgetés 5 V. Értékelés A csoportok munkájá- nak közös értékelése elemzés, érvelés érdemjegy

×