Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
System Media Kft.
dr. Kulisity Mária
11
- terhesség, emberi repr. eljárás miatti
felmondási tilalom új szabályai
- új kúriai határozatok (kárenyhítési
kötelezetts...
- aláírás, de nem kell minősített
elektronikus aláírás,
- átalánykártérítés: felmondási időre járó
távolléti díj 2X
- hely...
- várandósság, emberi reprodukciós
eljárással összefüggő kezelés (nő, hat
hó)– felmondási tilalom, ha
tájékoztatta,
- a fe...
- A munkaviszony jogellenes
megszüntetése jogkövetkezményei,
- A felmondások és azonnali hatályú
felmondások gyakorlata,
-...
- Utasítások, elvárások egyértelmű közlése
- megfelelő idő
- Ellentétes munkahelyi gyakorlat (de: vezető)
- Korábbi szóbel...
- Tartós, bizalmi kapcsolat, megfelelő
együttműködés, kommunikáció,
- szóbeli figyelmeztetés,
- írásbeli figyelmeztetés (m...
- A munkáltató ellenőrzési jogából ered,
- nem kell szabályozás
- vétkes kötelezettségszegés (konjuktív)
- határozati form...
A közalkalmazottat írásbeli figyelmeztetésben
részesítem.
Ez ellen az intézkedés ellen harminc napon belül
keresetet terje...
- Kjt. 44/A.§ folytán alkalmazandó,
- Ha van ksz, abban, ha nincs,
munkaszerződésben, kinevezésben kell
szabályozni,
- a k...
- Nemcsak jog, egyben mt-i kötelezettség is,
- a kormányzati szolgálati jogviszonyból
eredő kötelezettség vétkes megszegés...
- megrovás;
- az előmeneteli rendszerben a várakozási idő
meghosszabbítása;
- az előmeneteli rendszerben visszavetés egy
f...
- Megrovást eljárás nélkül is, ha elismeri
- 31/2012. Korm. rendelet,
- a határidők egy alkalommal
meghosszabbíthatóak (re...
- hivatásetikai alapelveket, vagy hivatásetikai
részletszabályokat megszegő azon cselekménye,
amely a Kttv. etikai szabály...
15
1515
1) megtámadási:
• - szubjektív 30 nap, objektív 6 hó
- anyagi jogi,
- a másik féllel való közlés
- elmulasztása esetén íté...
megállapodás aláírása: június 15.,
kereset postára adása: július 14. A
megtámadásra irányuló akaratot a
mt-val írásban nem...
•nem kell, csak egyoldalú
jognyilatkozatoknál (4/2013. KMK
vélemény),
•ha mégis feltünteti, jogszabályszerűen:
Jelen megál...
ha a munkáltató az azonnali döntésre való
felszólítással olyan helyzetet teremt, amely
alkalmas arra, hogy a munkaviszony
...
Kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítás
- kifejezett,
- feltétel nélküli,
- félreérthetetlen
- valódi akaratelhatározás...
- A felek egyértelmű és félreérthetetlen
akarata a jogviszony megszüntetésére,
- Milyen módon: közös megegyezéssel
- Mikor...
írásban kell
szóban, ráutaló magatartással is, ha
az annak megfelelő tényleges állapot a
felek egyező akaratából létrejött...
lényeges tényre vagy körülményre
a másik féltől kell származnia,
tudatosnak kell lennie (ha nem, tévedés)
lényeges az a té...
ajánlati kötöttség szabályai
de: gondolkodási idő biztosított-e, a
munkáltató sürgette-e a
munkavállalót
megfontolt, átgon...
a munkavállaló tudott-e korábban a
munkáltató munkaviszony megszüntetési
szándékáról,
arról, hogy a munkáltató elégedetlen...
tapasztalata, (jártas a közös
megegyezésben, élettapasztalatok)
a munkáltató miről, milyen mélységben
tájékoztatta,
milyen...
valós (a munkakör megszűnik)
részletes, teljes körű, valós tájékoztatás a
kilátásba helyezett mv. megszüntetési
módok jogk...
Munkanélküli járadékról való megtévesztő
tájékoztatás (közös megegyezésnél nyomban,
más mv. megszüntetési jogcímnél később...
Nem hivatkozhat alappal a mv. arra, hogy a
nyugdíjintézet határozatában foglaltak
megismerése után ismerte fel a tévedését...
- ha valakit nagymértékben korlátoznak
elhatározási szabadságában,
- megállapodást kötő fél v. hozzátartozója
irányában
- ...
- azonnali hatályú felmondás nem, nem
vizsgálható, hogy az jogszerű lett volna,
- vélt kényszerhelyzet sem, feljelentéssel...
•Korlátok: régi Mt. 8.§ (2), Mt. 13.§ (3),
164.§ (1) bek., új Mt. 9.§ (3), 163.§ (1)
•új Ptk: kifejezettnek kell lennie
•k...
Alaki követelmények
33
3333
Írásbeliség (egyszerű magánokirat elegendő),
indokolási kötelezettség,
jogorvoslati kioktatás,
aláírás (Mfv.I.10.087/2011/...
- átadják
- elektronikus dokumentum hozzáférhetővé válik
(lehetővé válik, hogy tartalmát megismerje)– 2001.
évi CVIII. tör...
• (Utólag) jegyzőkönyv az átvétel megtagadásáról
• nem kötelező – bizonyítás a mt-t terheli
• kik írják alá
• a megtagadás...
•FB.61.Mf.633.275/2007/4: Nem szóbeli
megszüntetés, ha a mt. közli a mv-val, hogy a
munkaviszonyát rendkívüli felmondással...
- Mt. 22.§ (2): elektronikus dokumentum
(információ, nyilatkozattevő személye,
nyilatkozat időpontja beazonosítható)
- Mt....
Ptk. indokolása: kizárólag a minősített
elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentum, egyszerűbb technológia a...
A nyilatkozat a közléssel hatályosul
Az egyoldalú visszavonás tilalma (kiv. módosítás
tervezete)
A jognyilatkozat visszavo...
A munkáltató a jogszabályok keretei között
maga állapítja meg,
A döntés és a közlés elválhat,
Munkavállaló tájékoztatása
K...
- Határidő? (2011. évi CXCIX. Tv. 6 hó).
- Milyen módon (Mt.31.§, Ptk.6:4.§)
-írásbeli,
-ráutaló magatartás?,
-szóbeli?,
-...
Kötelező
Kivételek
Áthelyezésnél
számítása
A felmentést közölni kell a próbaidő
alatt (nem elég a postára adás)
alapelvek
...
Felmondási indok
44
4444
• Egyértelműség, közérthetőség,
konkrétumok megjelölése
• megítélése a címzett munkavállaló
szempontjából (BH 2004.51.)
• ...
- Valós: Tényszerűség, időszerűség (a felmondás
közlésekor fennáll)
- Okszerűség: a munkaviszony megszüntetésére
valóban s...
megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége,
amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;
az Ogy. , Km., stb. döntése alapj...
az iskolai végzettségének és
szakképzettségének, szakképesítésének,
továbbá - egészségügyi alkalmatlanság
esetén - egészsé...
a kormánytisztviselő
- hivatalára méltatlan;
- munkavégzése nem megfelelő;
- egészségügyi okból feladatai ellátására
alkal...
az Ogy., Km. stb. döntése alapján az
államigazgatási szerv hivatali szervezetében
létszámcsökkentést kell végrehajtani, és...
aki olyan magatartást tanúsít - akár a hivatali
munkájával (munkavégzésével)
összefüggésben, akár munkahelyén kívül -,
ame...
kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában,
illetve munkavégzésében megnyilvánuló és
bizonyítható tény,
Objektív,
Idősz...
- Nemcsak szervezeti felépítést érintő változtatás
- Munkaköri feladatok központosításával új
vezető ügykörébe utalása (ös...
- Közléskor
- Nem kell befejezettnek lennie
- Ha a felmentés időpontjában már
végrehajtották a létszámcsökkentést, nem
oks...
- Szerződéses,attól eltérő tényleges
munkakör
- Új munkakör megfelel-e a korábbi
munkakörnek
- Az átszervezés érintette-e ...
- MK. 95.
- Átszervezés célszerű volt-e,
- indokolt volt-e a korszerűsítés,
- A munkáltató miért az érintett
munkavállaló ...
- Ha a munkáltató utóbb a kiszervezés útján való
feladatellátást megszünteti (és az egyik korábban
foglalkoztatott mv útjá...
- A létszámcsökkentés rendszerint átszervezést
von maga után, mivel a korábbi feladatokat a
lecsökkent létszámmal kell meg...
- Szabadon
- Korlátok: Nem sértheti a rendeltetésszerű
joggyakorlást, egyenlő bánásmódot, védett
korban lévő munkavállalók...
- Minőségi csere: köztes – elsősorban a
munkáltató működésével, részben a
munkavállaló képességeivel összefüggő
felmondási...
- a felmondás indokában kifejezetten rögzíteni
kell a minőségi cserét, az indokolás végleges
- MK. 95.: a munkáltató szaba...
-Több képzettség/képesség:
- magasabb/speciálisabb szakképzettség
- nagyobb szakmai tapasztalat/gyakorlat,
idegen nyelvism...
- A munkáltatónak meg kell jelölnie valamely
konkrét körülményt: az adott munkakört érintő
követelmény vagy feladat változ...
- A (külföldi érdekeltség miatt a gazdálkodással
összefüggő) nyelvismeret iránti igényt a munkáltató
fontosabb feltételkén...
- időszerűség
- okszerűség az adott munkakör ellátása tekintetében
- a munkáltató eljárása megfelel-e a jóhiszemű és
tiszt...
-Munkáltatói elvárások, követelmények
egyértelmű közlése – munkavégzéshez
szükséges tájékoztatás, irányítás megadása
- Meg...
- különbségtétel a felmondási
korlátozásoknál – más az eljárás,
- határozott idejű munkaviszony
megszüntetése felmondással...
- alkalmatlanság: a munkavállaló a számára
kijelölt munkafeladatot valamely
személyében rejlő ok (képesség, adottság,
kész...
- 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint
- 1/2004. számú Közigazgatási-polgári
jogegységi határozata
- 15 napon belül kérhet...
- A közlés tilalma
- visszahelyezés nem mellőzhető
- eltérően csoportos létszámcsökkentés, Kjt. szerinti
munkakör felajánl...
- Előzetes?
- terhes nő
- emberi reprodukciós eljárás
- szakszervezeti tisztségviselő
- a munkavállaló bizonyítási kötelez...
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény,
- az emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárások végzésére vonat...
relatív korlát
- határozatlan idejű munkaviszonynál
- határozottnál?
- védett kor,
- anya/gyermekét egyedül nevelő apa gye...
•A különösen indokolt eset fogalma (MK.10.) –
tarthatatlan, aránytalan teher – 4/2016 KMK
vélemény hat. kiv.
•FB 49.Mf.630...
-Új Mt. felmondás indokai szerint különböztet:
- munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás
- a munkavállaló képessége
- a mun...
- Vizsgálni kell-e, hogy miért nincs meg az
állás? – mert határozatlan idejű
munkaviszonyt létesített -
rendeltetésellenes...
csak különösen indokolt esetben
- ha a közalkalmazott házastársa (élettársa)
nem rendelkezik önálló, legalább az
országosa...
a várandósság, szülési szabadság,
a gyermek gondozása céljából igénybe vett
fizetés nélküli szabadság, ill. - a fizetés né...
79
7979
- Objektív és szubjektív - jogvesztő jelleg
- bűncselekménynél elévülési idő – csak ha megállapítják
- A határidő kezdete ...
konjuktív feltételek:
- Közalkalmazotti jogviszonyból
származó,
- lényeges kötelezettséget,
- szándékosan vagy súlyos
gond...
A közalkalmazott nem valamely munkaviszonyból származó
kötelezettségét sérti meg, hanem valamely egyéb,
munkajogon kívüli ...
A leggyakoribb lemondási okok:
–- Egyoldalú kinevezés módosítás,
–- illetmény fizetési kötelezettség elmulasztása
(túlmunk...
helyettesítés céljából, vagy
meghatározott munka elvégzésére, illetve
feladat ellátására
- Mt. szabályai nem
84
8484
85
8585
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A kozszferaban dolgozok munkaviszonyanak megszuntetese a fegyelmi felelosseg szabalyai

2,269 views

Published on

http://systemmedia.hu
Online képzésünket keresse honlapunkon!
Online képzésünk bemutatja a közszféra területén dolgozók munkaviszonyának megszüntetése kapcsán érvényesülő általános és speciális szabályokat.

Külön foglalkozunk a bizalmatlanság és a méltatlanság jogi szabályozásával, bírói gyakorlatával. Kitérünk a nem megfelelő munkavégzés esetén célszerű eljárásra, az ezen alapul megszüntetési indok bizonyítására. Ismertetjük a vétkes kötelezettségszegés felmerülésekor követendő fegyelmi eljárás lényeges szabályait, a büntetéseket.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A kozszferaban dolgozok munkaviszonyanak megszuntetese a fegyelmi felelosseg szabalyai

 1. 1. System Media Kft. dr. Kulisity Mária 11
 2. 2. - terhesség, emberi repr. eljárás miatti felmondási tilalom új szabályai - új kúriai határozatok (kárenyhítési kötelezettség) - Kúriai joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményei (pl. a felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlatáról) - KMK vélemények (3/2014.) 2 22
 3. 3. - aláírás, de nem kell minősített elektronikus aláírás, - átalánykártérítés: felmondási időre járó távolléti díj 2X - helyreállítás joggal való visszaélés esetén 3 33
 4. 4. - várandósság, emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés (nő, hat hó)– felmondási tilalom, ha tájékoztatta, - a felmondást követő tájékoztatás – a mt. 15 napon belül írásban visszavonhatja. - munkaviszonyban töltött idő, elmaradt munkabér megtérítése, - 17/2014.(V.30.) AB határozat 4 44
 5. 5. - A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei, - A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata, - Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra 5 55
 6. 6. - Utasítások, elvárások egyértelmű közlése - megfelelő idő - Ellentétes munkahelyi gyakorlat (de: vezető) - Korábbi szóbeli, írásbeli figyelmeztetések, teljesítményértékelések jelentősége, - Bizonyítás: okirattal, tanúkkal, egyéb módon 6 66
 7. 7. - Tartós, bizalmi kapcsolat, megfelelő együttműködés, kommunikáció, - szóbeli figyelmeztetés, - írásbeli figyelmeztetés (mennyi), - hátrányos jogkövetkezmény/fegyelmi büntetés, - a munkaviszony megszüntetése 7 77
 8. 8. - A munkáltató ellenőrzési jogából ered, - nem kell szabályozás - vétkes kötelezettségszegés (konjuktív) - határozati forma - indokolás: mi a vétkes kötelezettségszegés, mikor, mivel követte el, - újabb, hasonló kötelezettségszegés esetén súlyosabb intézkedés - jogorvoslati kioktatás 8 88
 9. 9. A közalkalmazottat írásbeli figyelmeztetésben részesítem. Ez ellen az intézkedés ellen harminc napon belül keresetet terjeszthet elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Indokolás A közalkalmazott 2017. január 5-én és 6-án késve érkezett munkahelyére. Figyelmeztetem, hogy újabb, hasonló jellegű kötelezettségszegés esetén súlyosabb jogkövetkezményt alkalmazok. 9 99
 10. 10. - Kjt. 44/A.§ folytán alkalmazandó, - Ha van ksz, abban, ha nincs, munkaszerződésben, kinevezésben kell szabályozni, - a kötelezettségszegés súlyával arányos, - a munkaviszony feltételeit határozott időre módosító hátrány, - a munkavállaló személyiségi jogát és emberi méltóságát nem sértheti - Vagyoni hátrány: max. egyhavi alapbér - Nem lehet a megszüntetés indoka is, - Határidők - Írásbeli, indokolt határozat 10 1010
 11. 11. - Nemcsak jog, egyben mt-i kötelezettség is, - a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése esetén, - Határidő: 3 hó, 3 év, - Ha a büntető, vagy szabálysértési eljárásban nem állapították meg a felelősséget, - Állásból felfüggesztés lehetősége, 11 1111
 12. 12. - megrovás; - az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása; - az előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal; - az előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal; - az e törvény szerinti címtől való megfosztás, vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés; - hivatalvesztés. 12 1212
 13. 13. - Megrovást eljárás nélkül is, ha elismeri - 31/2012. Korm. rendelet, - a határidők egy alkalommal meghosszabbíthatóak (rendeltetésszerű joggyakorlás), - Meghatározza, mi lényeges eljárási szabálysértés, - Az eljárás felfüggeszthető 13 1313
 14. 14. - hivatásetikai alapelveket, vagy hivatásetikai részletszabályokat megszegő azon cselekménye, amely a Kttv. etikai szabályaival, a Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex, valamint az Alapszabály , Etikai Eljárási Szabályzat rendelkezéseivel ellentétes és, - az nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek vagy fegyelmi vétségnek. - Figyelmeztetés, - Megrovás, az MKK rosszallásának nyomatékos kifejezése, - Első-, és másodfokú eljárás 14 1414
 15. 15. 15 1515
 16. 16. 1) megtámadási: • - szubjektív 30 nap, objektív 6 hó - anyagi jogi, - a másik féllel való közlés - elmulasztása esetén ítéleti döntés, - elévülés nyugvása, megszakadása 2) keresetindítási: bírósághoz fordulás - 30 nap (a megtámadás eredménytelenségétől? nem fogadja el, vagy 15 nap alatt nem válaszol) - eljárásjogi - elmulasztása: Pp. 130.§, permegszüntetés 16 1616
 17. 17. megállapodás aláírása: június 15., kereset postára adása: július 14. A megtámadásra irányuló akaratot a mt-val írásban nem közölte. Nem kötelező a jogorvoslati tájékoztatás (LB. Mfv.I.10.938/2007/5.). 17 1717
 18. 18. •nem kell, csak egyoldalú jognyilatkozatoknál (4/2013. KMK vélemény), •ha mégis feltünteti, jogszabályszerűen: Jelen megállapodás tévedés vagy jogellenes fenyegetésre hivatkozással támadható meg a tévedés felismerésétől vagy a jogellenes fenyegetés megszűnésétől számított harminc napon belül a munkáltatóval közölten. Ha a munkáltató a közléstől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el, a keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni. 18 1818
 19. 19. ha a munkáltató az azonnali döntésre való felszólítással olyan helyzetet teremt, amely alkalmas arra, hogy a munkaviszony megszüntetés jogi feltételeiben járatlan munkavállalóra kényszerítőleg hasson, őt megfélemlítse vagy megtévessze, az ilyen megállapodás érvénytelen. de: tényállás (közös megegyezés nem került ismertetésre, nem hagyhatta el a szobát) 19 1919
 20. 20. Kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítás - kifejezett, - feltétel nélküli, - félreérthetetlen - valódi akaratelhatározás - ha kétséget kizáróan megállapítható a feleknek az a szándéka, hogy a munkaviszonyt minden egyéb körülmény és feltétel nélkül meg akarják szüntetni (Legf. Bír. Mfv.I.10783/1994/2.). - a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges (közfelfogás szerint, döntő) 20 2020
 21. 21. - A felek egyértelmű és félreérthetetlen akarata a jogviszony megszüntetésére, - Milyen módon: közös megegyezéssel - Mikor, mely nappal – a bíróság nem pótolhatja - Eshetőleges: további juttatás, joglemondó nyilatkozat 21 2121
 22. 22. írásban kell szóban, ráutaló magatartással is, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött (Mt. 22.§ (4) bek.) az erre hivatkozó félnek kell bizonyítania ajánlati kötöttség 22 2222
 23. 23. lényeges tényre vagy körülményre a másik féltől kell származnia, tudatosnak kell lennie (ha nem, tévedés) lényeges az a tény, vagy körülmény, amelyet a közfelfogás ilyen szerződés kötésénél fontosnak tart, valamint más olyan körülmény, amelyről a másik fél felismerhette, hogy a tévedő fél akaratelhatározására döntő hatással van. ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést. 23 2323
 24. 24. ajánlati kötöttség szabályai de: gondolkodási idő biztosított-e, a munkáltató sürgette-e a munkavállalót megfontolt, átgondolt döntést hozhatott-e (LB. Mfv.I.10.394/2001/3.) 24 2424
 25. 25. a munkavállaló tudott-e korábban a munkáltató munkaviszony megszüntetési szándékáról, arról, hogy a munkáltató elégedetlen a munkavégzésével, vagy az váratlanul érte (figyelmeztetések, korábbi tájékoztatások a nem megfelelő mv-ről), a munkavállaló foglalkozása (éjjeliőr, eladó, jogász) a munkavállaló képzettsége, képessége, 25 2525
 26. 26. tapasztalata, (jártas a közös megegyezésben, élettapasztalatok) a munkáltató miről, milyen mélységben tájékoztatta, milyen volt a tárgyalások légköre (kínos, de nyugodt), alkupozíció telefonálás, tanácskozás (másik mv-val, HR-sel, hozzátartozóval, ügyvéddel) 26 2626
 27. 27. valós (a munkakör megszűnik) részletes, teljes körű, valós tájékoztatás a kilátásba helyezett mv. megszüntetési módok jogkövetkezményeiről (elvárható) – (LB. Mfv.II.10.377/2007/2.). a választásként felkínált közös megegyezés és a rendes/rendkívüli felmondás közötti különbségről (BH2001/340). közös megegyezés felolvasása, ismertetése, visszakérdezés: megértette-e 27 2727
 28. 28. Munkanélküli járadékról való megtévesztő tájékoztatás (közös megegyezésnél nyomban, más mv. megszüntetési jogcímnél később jár) - jogellenes (LB. Mfv.II.102.97/1998.). ha a mt. tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel megtéveszti a mv-t, aki így olyan döntést hoz, amely más, a jog szerint lehetséges döntéshez képest kedvezőtlen számára (új kinevezés próbaidővel kinevezés mód. helyett) (FB. 59.Mf.635.625/2008/6.) előnytelen, kedvezőtlen szerződéses kikötés önmagában nem 28 2828
 29. 29. Nem hivatkozhat alappal a mv. arra, hogy a nyugdíjintézet határozatában foglaltak megismerése után ismerte fel a tévedését tekintettel arra, hogy az életkorára, és a szolgálati idejére vonatkozó ismeretei megvoltak, ezért a korengedményes nyugdíjaztatás feltételeinek fennállása körében téves feltevésben nem lehetett (LB. Mfv.I.10.878/2008/5.). 29 2929
 30. 30. - ha valakit nagymértékben korlátoznak elhatározási szabadságában, - megállapodást kötő fél v. hozzátartozója irányában - a nyilatkozattevőt eredeti szándékával szembehelyezkedő módon (kényszerítőleg) befolyásol megállapodás kötésére 30 3030
 31. 31. - azonnali hatályú felmondás nem, nem vizsgálható, hogy az jogszerű lett volna, - vélt kényszerhelyzet sem, feljelentéssel, fegyelmivel fenyegetés, - Betegállomány alatti berendelés, írásbeli figyelmeztetés, más munkakörbe sorolás átadása, majd közös megegyezés - lelki kényszer (LB. Mfv.I.10.230/2000/3.). 31 3131
 32. 32. •Korlátok: régi Mt. 8.§ (2), Mt. 13.§ (3), 164.§ (1) bek., új Mt. 9.§ (3), 163.§ (1) •új Ptk: kifejezettnek kell lennie •kiterjesztően nem értelmezhető •a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos igény fenn nem állásáról szóló munkavállalói nyilatkozat nem jelent kárigényről való lemondást (LB. Mfv.I.10.686/2000/3). •A lemondás csak annak időpontjában ismert követelésekre vonatkozhat (EBH 2003/889). 32 3232
 33. 33. Alaki követelmények 33 3333
 34. 34. Írásbeliség (egyszerű magánokirat elegendő), indokolási kötelezettség, jogorvoslati kioktatás, aláírás (Mfv.I.10.087/2011/5. névbélyegző) dátum, feltétel nélküli, egyértelmű nyilatkozat: a megszüntetésre irányuló célzott és kifejezett akaratnyilvánítás (BH1993/469.) önmagában a tájékoztatás a munkaviszony későbbi megszüntetéséről nem a munkaviszony megszűnés időpontjának meghatározása, ezek elmulasztásának jogkövetkezménye 34 3434
 35. 35. - átadják - elektronikus dokumentum hozzáférhetővé válik (lehetővé válik, hogy tartalmát megismerje)– 2001. évi CVIII. törvény, - a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik - megtagadás, ismeretlen, elköltözött, aznap közölt - nem kereste – ötödik munkanap - problémás: próbaidő - vita esetén a jognyilatkozatot tevő bizonyítja a közlés szabályszerűségét 35 3535
 36. 36. • (Utólag) jegyzőkönyv az átvétel megtagadásáról • nem kötelező – bizonyítás a mt-t terheli • kik írják alá • a megtagadástól számít a keresetindítási határidő • nem kell postán kiküldeni, de ha igen, együttműködés Közlés és tájékoztató jellegű megküldés elválhat (BH 2012.44.) • FB: 49.Mfv.631.308/2008/2.: életszerűtlen, jóval később került postára adásra az intézkedés, a jkv-t csak a munkáltatói jogkör gyakorlásra jogosult személyek írták alá 36 3636
 37. 37. •FB.61.Mf.633.275/2007/4: Nem szóbeli megszüntetés, ha a mt. közli a mv-val, hogy a munkaviszonyát rendkívüli felmondással meg kívánja szüntetni, a mv. eltávozik, a mt. ugyanaz nap az intézkedést írásba foglalja, másnap postára adja. A mt. nemcsak az alakszerű döntés meghozatalát követően közölheti szóban döntését a mv-val (Mt. 6.§ (4)). A mv. megszüntetés egységes folyamat, részei: egyeztetés a mv-val, döntés, írásba foglalás. A folyamatot a mv. magatartása nem szakítja meg. 37 3737
 38. 38. - Mt. 22.§ (2): elektronikus dokumentum (információ, nyilatkozattevő személye, nyilatkozat időpontja beazonosítható) - Mt. 22.§ (4) - nem érvénytelen, ha a felek egyező akaratából tejesedésbe ment 38 3838
 39. 39. Ptk. indokolása: kizárólag a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum, egyszerűbb technológia a változatlanságot, a küldő személyének és a megtétel időpontjának azonosítását nem teszi lehetővé. kommentár: egyszerű email vagy SMS nem 39 3939
 40. 40. A nyilatkozat a közléssel hatályosul Az egyoldalú visszavonás tilalma (kiv. módosítás tervezete) A jognyilatkozat visszavonása a másik fél hozzájárulásával (kifejezett, egyértelmű) Ugyanaz az intézkedés (BH 1997/12.) A nyilatkozat megtámadása 40 4040
 41. 41. A munkáltató a jogszabályok keretei között maga állapítja meg, A döntés és a közlés elválhat, Munkavállaló tájékoztatása Ki: - munkavállaló - tulajdonos - kirendelő munkáltató (BH2013/161.) - Vezető tisztségviselővé választás utóbb jogellenes, a felmondás nem (Mfv.I.10.836/1998.) 41 4141
 42. 42. - Határidő? (2011. évi CXCIX. Tv. 6 hó). - Milyen módon (Mt.31.§, Ptk.6:4.§) -írásbeli, -ráutaló magatartás?, -szóbeli?, -aktív, tevőleges magatartás) - Ha változik a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye 42 4242
 43. 43. Kötelező Kivételek Áthelyezésnél számítása A felmentést közölni kell a próbaidő alatt (nem elég a postára adás) alapelvek 43 4343
 44. 44. Felmondási indok 44 4444
 45. 45. • Egyértelműség, közérthetőség, konkrétumok megjelölése • megítélése a címzett munkavállaló szempontjából (BH 2004.51.) • mérlegelési vagy bizonyítási kérdés, • tartalmatlan, közhelyszerű, általánosító indokolás jogellenessége • önmagában a létszámcsökkentés ténye, képviselő testületi határozat 45 4545
 46. 46. - Valós: Tényszerűség, időszerűség (a felmondás közlésekor fennáll) - Okszerűség: a munkaviszony megszüntetésére valóban szükség van (komoly, meggyőző) • -figyelembe veendő tényezők (időtartam, beosztás, előélet) • -A munkavállaló betegsége nem (MK 95.) • -A munkaszerződés módosítás elutasítása önmagában nem • -A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás (kivéve: vezető) • -Figyelmeztetés • 46 4646
 47. 47. megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; az Ogy. , Km., stb. döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség; munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlan, vagy munkáját nem végzi megfelelően; a felmentés közlésének/a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjas Nők negyven éves nyugdíja 47 4747
 48. 48. az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör, Munkaidő megfelelő módosítása (létszámcsökkentés) A felmentési védelem szempontjából irányadó időpont 48 4848
 49. 49. a kormánytisztviselő - hivatalára méltatlan; - munkavégzése nem megfelelő; - egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan; - vezetőjének bizalmát elveszti; - meghatározott egyoldalú kinevezés módosítás esetében, - Nők negyven éves nyugdíja 49 4949
 50. 50. az Ogy., Km. stb. döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik; megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztviselőt foglalkoztatták; átszervezés következtében munkaköre megszűnik; a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül 50 5050
 51. 51. aki olyan magatartást tanúsít - akár a hivatali munkájával (munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül -, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. Védekezési jog 15 nap/1., ill. 3 év 51 5151
 52. 52. kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, illetve munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény, Objektív, Időszerűség, Jogellenes, ha vétkes kötelezettségszegés (fegyelmi) szakmai lojalitással történő feladatellátás: különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettség, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést. Nem lehet Kttv. 76.§ (1) bek. 52 5252
 53. 53. - Nemcsak szervezeti felépítést érintő változtatás - Munkaköri feladatok központosításával új vezető ügykörébe utalása (összevonás) - Munkakör (akár részbeni) összevonás (kapcsolt munkakör) - Korábbi munkaköri feladatelosztás megváltoztatása is - Egy munkakörbe tartozó feladatok szétosztása - A foglalkoztatás csökkentése 8-ról 4 órára - Új érdekeltség, egységes bérezés 53 5353
 54. 54. - Közléskor - Nem kell befejezettnek lennie - Ha a felmentés időpontjában már végrehajtották a létszámcsökkentést, nem okszerű 54 5454
 55. 55. - Szerződéses,attól eltérő tényleges munkakör - Új munkakör megfelel-e a korábbi munkakörnek - Az átszervezés érintette-e a felperes munkakörét (létszám), a szervezeti egységet, ahol a mv dolgozott - Időszerűség: a közlést követően átszervezés, ténylegesen megkezdődött-e, de nem kell befejezettnek lenni, elég, ha már a munkakör-összevonás megtörtént 55 5555
 56. 56. - MK. 95. - Átszervezés célszerű volt-e, - indokolt volt-e a korszerűsítés, - A munkáltató miért az érintett munkavállaló munkaviszonyát mondta fel - A mt. kinek ajánl fel másik munkakört és kinek a munkaviszonyát szünteti meg felmondással (kiv. kötelező eset), - A mt átszervezést, létszámcsökkentést vagy kiszervezést hajt-e végre (munkaerő- kölcsönzés, polgári jogi szerződés) 56 5656
 57. 57. - Ha a munkáltató utóbb a kiszervezés útján való feladatellátást megszünteti (és az egyik korábban foglalkoztatott mv útján gondoskodik azok ellátásáról) - Az átszervezés utóbb nem bizonyult célszerűnek - Összességében az új szervezet összlétszáma emelkedett - A mv korábbi tevékenységi köre néhány feladatát még ellátta - A mv megszűnésére más indokból is sor kerülhetett volna 57 5757
 58. 58. - A létszámcsökkentés rendszerint átszervezést von maga után, mivel a korábbi feladatokat a lecsökkent létszámmal kell megoldani - Ha a munkáltató a megszüntetés előtt más személyt nevezett ki a létszámcsökkentés folytán felmentett munkakörbe, nem valós az indok - A létszámcsökkentést megelőzően két nappal két új munkavállaló alkalmazása esetén a létszámcsökkentés részben elkerülhető volt. - Nem számít: munkaerő-kölcsönzés, megbízás, alkalmi foglalkoztatás – átmeneti - Igen: határozott idejű jogviszony határozatlan időre módosítása 58 5858
 59. 59. - Szabadon - Korlátok: Nem sértheti a rendeltetésszerű joggyakorlást, egyenlő bánásmódot, védett korban lévő munkavállalók - A mt. mérlegelheti a szakmai felkészültséget, emberi, beilleszkedési tulajdonságokat - Ha a felmondás indoka valós létszámcsökkentés volt, a bíróság nem vizsgálta, hogy a tényleges indok valamely felmondásban fel nem hozott körülmény volt. 59 5959
 60. 60. - Minőségi csere: köztes – elsősorban a munkáltató működésével, részben a munkavállaló képességeivel összefüggő felmondási indok – általában a munkaszervezet a kiindulópont - A munkavállaló nem megfelelő teljesítménye: a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos felmondási indok – a konkrét munkavállalóra koncentrál 60 6060
 61. 61. - a felmondás indokában kifejezetten rögzíteni kell a minőségi cserét, az indokolás végleges - MK. 95.: a munkáltató szabadon dönthet (jogszabály erre vonatkozó előírásának hiányában) a munkakör betöltéséhez megkívánt képesítésről - együttműködési, tájékoztatási kötelezettség - De: okszerűség bizonyítása – valamely változás 61 6161
 62. 62. -Több képzettség/képesség: - magasabb/speciálisabb szakképzettség - nagyobb szakmai tapasztalat/gyakorlat, idegen nyelvismeret - egyéb speciális ismeret - több más irányú/összetettebb képzettség – gazdaságosabb kihasználtság, többirányú foglalkoztatás 62 6262
 63. 63. - A munkáltatónak meg kell jelölnie valamely konkrét körülményt: az adott munkakört érintő követelmény vagy feladat változás, munkáltatói célkitűzés, követelményszint emelés - Mfv. I. 10.864/2009/3 :Ha a munkáltató bizonyította, hogy a beruházás nyomán a gyártási folyamatban olyan átalakítások történtek, amely új követelményeknek a felperes már nem tudott megfelelni, a minőségi csere jogszerűen történt. 63 6363
 64. 64. - A (külföldi érdekeltség miatt a gazdálkodással összefüggő) nyelvismeret iránti igényt a munkáltató fontosabb feltételként határoz-e meg a szakmai ismeretnél - A munkáltató döntési körébe tartozik, hogy milyen szempontok alapján, miként valósul meg az érintett munkakör eltérő (magasabb) színvonalú ellátása - A munkavállaló korábban jól (hibátlanul és magas színvonalon) látta el munkáját a meglévő képzettséggel - Célszerűség, gazdaságosság 64 6464
 65. 65. - időszerűség - okszerűség az adott munkakör ellátása tekintetében - a munkáltató eljárása megfelel-e a jóhiszemű és tisztességes eljárás követelményének 65 6565
 66. 66. -Munkáltatói elvárások, követelmények egyértelmű közlése – munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás megadása - Megfelelő munkavégzési körülmények biztosítása - Azonos körülmények közötti teljesítmény hosszabb időn keresztül való mérése (szabadság, betegállomány nem) - Fel kell tárni, hogy annak indoka a munkavállaló munkavégzési képességével, vagy objektív okokkal függ össze. 66 6666
 67. 67. - különbségtétel a felmondási korlátozásoknál – más az eljárás, - határozott idejű munkaviszony megszüntetése felmondással (képességre alapítottan), - nincs végkielégítés - „akarja, de nem tudja”, „tudja, de nem akarja” 67 6767
 68. 68. - alkalmatlanság: a munkavállaló a számára kijelölt munkafeladatot valamely személyében rejlő ok (képesség, adottság, készség) hiánya miatt nem tudja ellátni. - betegség, terhesség nem (Mfv.I.10.722/2005/3.) - törvényes mentesülési ok - felmondás nem alapítható - súlytalan, csekély kötelezettségszegés önmagában alkalmatlanságot nem (okszerűség hiánya) (BH 2004.158.). 68 6868
 69. 69. - 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint - 1/2004. számú Közigazgatási-polgári jogegységi határozata - 15 napon belül kérhető munkaköri alkalmasság II. fokú elbírálása - keresőképtelenség önmagában nem (EBH 2006.1538.; BH 2007.96.). 69 6969
 70. 70. - A közlés tilalma - visszahelyezés nem mellőzhető - eltérően csoportos létszámcsökkentés, Kjt. szerinti munkakör felajánlás esetén. 70 7070
 71. 71. - Előzetes? - terhes nő - emberi reprodukciós eljárás - szakszervezeti tisztségviselő - a munkavállaló bizonyítási kötelezettsége a tájékoztatás megtörténte, - 17/2014.(V.30.) AB határozat 71 7171
 72. 72. - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, - az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó részletes szabályok - 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet - a kérelmezők írásbeli beleegyező nyilatkozata [Eütv. 168. § (2) és (4) bekezdés]– kezdet - hat hó 72 7272
 73. 73. relatív korlát - határozatlan idejű munkaviszonynál - határozottnál? - védett kor, - anya/gyermekét egyedül nevelő apa gyermek 3 éves koráig – nincs fizetés nélküli szabadságon, - rehabilitációs ellátásban vagy járadékban részesülő munkavállaló (2011. évi CXCI. tv., szünetel az ellátás) – egészségi okkal összefüggő képessége miatt – alapos ok (Kjt. 37.§ (9)) - szakszervezeti tisztségviselő 73 7373
 74. 74. •A különösen indokolt eset fogalma (MK.10.) – tarthatatlan, aránytalan teher – 4/2016 KMK vélemény hat. kiv. •FB 49.Mf.630.486/2006/3.: ha két munkavállaló közül azt küldi el, aki felmondási védelem alatt állt, nem hivatkozhat alappal arra, hogy részéről a a munkaviszony fenntartása lehetetlen volt. • LB Mfv.I.10.292/2008/7.: A csoportos létszámleépítés nem minősül különös oknak, ha védettség alá nem eső munkavállalókat részesítenek előnyben és azok munkáját fenntartják a védett korban lévő munkavállalóval szemben. •tovább él? 74 7474
 75. 75. -Új Mt. felmondás indokai szerint különböztet: - munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás - a munkavállaló képessége - a munkáltató működésével összefüggő ok -munkakör felajánlás - a portást is? a betöltött munkakörhöz szükséges képesség, végzettség, gyakorlat - mindet vagy egyet? - mindet - és ha a munkavégzés helye „Európa”, a mt. telephelyei - legalább azonos munkabér – nem - képesség (képzettség?), végzettség, gyakorlat szerinti munkakört 75 7575
 76. 76. - Vizsgálni kell-e, hogy miért nincs meg az állás? – mert határozatlan idejű munkaviszonyt létesített - rendeltetésellenes 76 7676
 77. 77. csak különösen indokolt esetben - ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, legalább az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább három eltartott gyermeke van; - ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig, valamint - ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít. 77 7777
 78. 78. a várandósság, szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, ill. - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő, a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelése alatt, de legfeljebb hat hónapig Előzetes tájékoztatás 78 7878
 79. 79. 79 7979
 80. 80. - Objektív és szubjektív - jogvesztő jelleg - bűncselekménynél elévülési idő – csak ha megállapítják - A határidő kezdete szubjektív határidő esetén: tudomásszerzés (nem gyanú, sejtés) - Vizsgálat, eredménytelen vizsgálat, szükségtelenül elrendelt vizsgálat - folyamatos kötelezettségszegés, azonos vagy hasonló cselekmények esetén – a határidő kezdete az utolsó - Több felmondási indok esetében a határidő betartása - postai kézbesítés- elég a postára adás 80 8080
 81. 81. konjuktív feltételek: - Közalkalmazotti jogviszonyból származó, - lényeges kötelezettséget, - szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, - jelentős mértékben megszegi 81 8181
 82. 82. A közalkalmazott nem valamely munkaviszonyból származó kötelezettségét sérti meg, hanem valamely egyéb, munkajogon kívüli magatartást tanúsít, és b) ez a magatartás a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. –Vétkesség hiánya –Okozati összefüggés szükségessége –Objektív lehetetlenülés –A két rendkívüli felmondási indok elhatárolása 82 8282
 83. 83. A leggyakoribb lemondási okok: –- Egyoldalú kinevezés módosítás, –- illetmény fizetési kötelezettség elmulasztása (túlmunka) A jogkövetkezmények kikényszerítése – 30 nap, 2013. VIII. 1. – három év 83 8383
 84. 84. helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására - Mt. szabályai nem 84 8484
 85. 85. 85 8585

×