Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sortowanie Kart Symetria Natalia Bednarz

1,972 views

Published on

Prezentacja Natalii Bednarz odnośnie metody Card Sorting

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sortowanie Kart Symetria Natalia Bednarz

 1. 1. Sortowanie Na podstawie Card Sorting, autorstwa Donny Spencer Natalia Bednarz
 2. 2. Agenda 1. Definicja i zastosowanie 2. Przykłady 3. Metody 4. Kolejne kroki czerwiec 09 Sortowanie kart 2
 3. 3. Definicja Sortowanie kart to narzędzie umoŜliwiające zrozumienie osób, dla których projektujemy, a więc metoda projektowania w ramach metodologii UCD. To technika badawcza pozwalająca: • zobaczyć róŜne sposoby grupowania informacji, • zidentyfikować najbardziej naturalne sposoby nazywania kluczowych elementów na stronie, • zgromadzić listy słów, które badani uŜywają do opisu poszczególnych grup informacji. czerwiec 09 Sortowanie kart 3
 4. 4. Zalety i wady Zalety: • niski koszt, • stosunkowo łatwe przygotowanie, • włączenie uŜytkowników w proces tworzenia danego produktu juŜ na etapie projektowym. Wady: • moŜliwe duŜe róŜnice w wynikach, • ryzyko pobieŜnej kategoryzacji, • trudność analizy. czerwiec 09 Sortowanie kart 4
 5. 5. Zastosowanie 1. Projektowanie architektury informacji: tworzenie hierarchicznej struktury (treści na potrzeby np. strony internetowej, ksiąŜki), planowanie nawigacji przy projektowaniu, organizacja, klasyfikacja i kategoryzacja treści – szczególnie na poziomie podstawowym, znajdowanie kategorii podobnych i uzupełniających się. czerwiec 09 Sortowanie kart 5
 6. 6. Zastosowanie 2. Redesign istniejącego serwisu: ŚwieŜe spojrzenie na treść oraz tworzenie innowacyjnych schematów organizacyjnych. 3. Wybór najlepszego schematu organizacyjnego serwisu – consensus w grupie projektantów Burza mózgów róŜnych modeli kategoryzacji treści. czerwiec 09 Sortowanie kart 6
 7. 7. Zastosowanie: organizacja treści 1. Podstawowy cel: organizacja treści tak, aby miała sens dla ludzi korzystających z niej. 2. Problemy: zawsze więcej niŜ jeden sposób organizacji, kaŜdy myśli inaczej o organizacji treści, wpływ sposobu uŜytkowania informacji, trudność w nazewnictwie. czerwiec 09 Sortowanie kart 7
 8. 8. Zastosowanie: organizacja treści 3. Wiele modeli klasyfikacji zaleŜnie od treści, według: • tematu, • chronologicznie, • porządku alfabetycznego/numerycznego, • odbiorców/ich potrzeb, • zadań. Np. sklep z winami. czerwiec 09 Sortowanie kart 8
 9. 9. Zastosowanie: wstępna ocena • Sprawdzanie, czy jest się na dobrym tropie – weryfikacja własnych załoŜeń; • Szczegółowa ocena określonej sekcji (ocena moŜliwych modeli klasyfikacji, liczby kategorii, zawartości grup); • Porównanie zróŜnicowania opinii w grupach; • Sformułowanie wstępnego zalecenia (sortowanie kart online). czerwiec 09 Sortowanie kart 9
 10. 10. Sun Microsystem Przebudowa strony głównej oraz intranetu Sun Microsystem przez Jacoba Nielsena w 1994 r. • Szybko przyrastająca liczba produktów oraz informacji na stronie (wewnętrznej i zewnętrznej) – utrudniony dostęp do treści dla pracowników; • Przyrost serwerów (obsługujących ilość danych oraz uŜytkowników) o 10 000% (w ciągu wakacji 1994), podwajając się co 2 miesiące. czerwiec 09 Sortowanie kart 10
 11. 11. Sun Microsystem Plan przebudowy: • sortowanie kart w fazie projektowej z 4 uŜytkownikami (istotne elementy architektury informacji), • testy na intuicyjne rozumienie ikon, • przypisanie ikon głównym kategoriom i testy z uŜytkownikami, • testy z przygotowanymi makietami. czerwiec 09 Sortowanie kart 11
 12. 12. Sun Microsystem Etapy sortowanie kart: 1. Burza mózgów - identyfikacja głównych tematów na stronie. 2. Spisanie kategorii na kartach + opis wyjaśniający. 3. Grupowanie kart przez badanych (według podobieństwa). 4. Ocena dopasowania elementów do grupy oraz podobieństwo. czerwiec 09 Sortowanie kart 12
 13. 13. Sun Microsystem Rezultat – sukces Wersja strony głównej z ’96 http://www.sun.com/ czerwiec 09 Sortowanie kart 13
 14. 14. Obecna wersja strony głównej http://www.sun.com/. czerwiec 09 Sortowanie kart 14
 15. 15. Obecna wersja strony głównej http://www.barbiec ollector.com/ Przebudowa strony BarbieCollector przez Donnę Spencer. czerwiec 09 Sortowanie kart 15
 16. 16. BarbieCollector.com • Obszerna galeria lalek Barbie i akcesoriów (ponad 2000) dla kolekcjonerów; • Pozytywna opinia i uznanie uŜytkowników, ale malejąca liczba wizyt na stronie. czerwiec 09 Sortowanie kart 16
 17. 17. BarbieCollector.com Sortowanie kart: 1. Analiza serwisu oraz wyodrębnienie podzbiorów kart (motyw mody). 2. 130 lalek reprezentujących całą grupę. 3. UŜytkownicy utworzyli grupy liczące ok. 12 lalek, następnie zadecydowali, czy w kaŜdej z grup lalki pasują do określonej kolekcji (2 etapy). czerwiec 09 Sortowanie kart 17
 18. 18. BarbieCollector.com Wniosek: kolekcjonerzy poszukują lalek na kilka indywidualnych sposobów – stworzono filtry (np. po nazwie, rok produkcji i kilka innych). Rezultat: sukces czerwiec 09 Sortowanie kart 18
 19. 19. Kolejne kroki 1. Określenie celów badania 2. Dobór metody 3. Dobór treści (organizacja) 4. Rekrutacja uczestników 5. Przeprowadzenie badania 6. Analiza wyników czerwiec 09 Sortowanie kart 19
 20. 20. Określenie celów Na jakie pytania badanie ma odpowiedzieć: • Jak ludzie postrzegają treść i jej główne grupy – kategorie i podkategorie? • Które treści są nadrzędne? • Czy jest tylko jedna moŜliwość klasyfikacji informacji? • Gromadzenie nazw określonych grup. czerwiec 09 Sortowanie kart 20
 21. 21. Metody 1. Otwarte vs zamknięte 2. Indywidualne vs grupowe 3. Manualne vs softwarowe 4. Bezpośrednie vs online czerwiec 09 Sortowanie kart 21
 22. 22. Otwarte sortowanie • Uczestnicy sami tworzą i nazywają grupy kart; • Zastosowanie: głównie do tworzenia; • MoŜliwość wprowadzania kryteriów (obszarów, na których uŜytkownicy mają się skupić) np.: – główne grupy odbiorców, – zadania do wykonania, – kolejne kroki procesu. Zaleta: moŜliwość uzyskania większej ilości informacji, modeli grupowania, nazw. czerwiec 09 Sortowanie kart 22
 23. 23. Otwarte sortowanie • W przypadku braku • Wynik – zbiór nazw pomysłu, pewności co bez wspólnego do nazewnictwa, mianownika; potrzeby weryfikacji; • Niezgodność z naturą • Baza nazewnictwa uŜytkowników (wolą według zadanego odnieść się do kryterium, modele istniejącego grupowania. zjawiska). czerwiec 09 Sortowanie kart 23
 24. 24. Zamknięte sortowanie • Stosowanie, gdy istnieją określone kategorie bez moŜliwości wprowadzania zmian; • Głównie do testowania; • Dodawanie treści do istniejącej struktury; • Wyłonienie jednej koncepcji w zespole; • Badania uŜyteczności (czy uŜytkownicy znajdą daną informację). czerwiec 09 Sortowanie kart 24
 25. 25. Grupowe • Dyskusja oraz wspólne układanie kart, interpretacja znaczenia treści i przynaleŜności do odpowiedniej grupy; • Wysoka wartość samej dyskusji; • Osiągnięcie finalnego rezultatu znacznie lepszej jakości. czerwiec 09 Sortowanie kart 25
 26. 26. Indywidualne • Zalety: Pomagają uzyskać większą liczbę odpowiedzi; • Łatwiejsza koordynacja; • „Głośne myślenie”. czerwiec 09 Sortowanie kart 26
 27. 27. UŜycie obu metod • Grupowe: dlaczego ludzie sortują karty w określony sposób; • Indywidualne: dokładne wytłumaczenie działania. czerwiec 09 Sortowanie kart 27
 28. 28. Manualne vs softwarowe Manualne: • „low tech”, • naturalne środowisko. Softwarowe: • automatyczny eksport wyników, • kiedykolwiek i gdziekolwiek, • duŜa liczba uczestników. czerwiec 09 Sortowanie kart 28
 29. 29. Optimal sort czerwiec 09 Sortowanie kart 29
 30. 30. Optimal sort • Brak kodowania polskich • MoŜliwość importu danych w znaków przy nazwach kart; formacie csv; • Brak moŜliwości edycji • MoŜliwość eksportu zbiorczych projektu po publikacji; wyników w formacie .xls; • Wymagany e-mail od • Intuicyjność (Drag & drop); uczestników. • MoŜliwość przeprowadzenia sortowania otwartego i zamkniętego; • Szybka odpowiedź; • Przyjazny URL. czerwiec 09 Sortowanie kart 30
 31. 31. Websort czerwiec 09 Sortowanie kart 31
 32. 32. Optimal sort • MoŜliwość eksportu zbiorczych • Mniejsza intuicyjność (pomimo wyników w formacie .xls; Drag & drop); • MoŜliwość przeprowadzenia • Mniej przyjazny URL. sortowania otwartego i zamkniętego; • Szybka odpowiedź; • MoŜliwość korzystania z obrazków; • MoŜliwość edycji projektu po publikacji; • Wymagane dane respondenta zaleŜnie od preferencji badacza. czerwiec 09 Sortowanie kart 32
 33. 33. Kolejne kroki 1. Określenie celów badania 2. Dobór metody 3. Dobór treści (organizacja) 4. Rekrutacja uczestników 5. Przeprowadzenie badania 6. Analiza wyników czerwiec 09 Sortowanie kart 33
 34. 34. 3. Organizacja treści 1. Tworzenie serwisów od zera: • lista wszystkich typów informacji, • szczegółowo opisana treść, • identyfikacja dodatkowych treści. 2. Istniejący serwis: Audyt (oparty na reprezentatywnej próbce treści) i remanent treści (całkowity). czerwiec 09 Sortowanie kart 34
 35. 35. Wybór treści do sortowania Kryteria: • temat, przedmiot, • strony z treścią, • produkty z katalogu, • nawigacja, • małe sekcje strony (jeŜeli są podobne do siebie). czerwiec 09 Sortowanie kart 35
 36. 36. Wybór treści do sortowania Treść musi: • umoŜliwiać grupowanie (odpowiednio zbieŜna), „It is important to have enough easy stuff to group so people don’t feel stupid.” Cathy Wells, Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry (Australia) • być na tym samym poziomie, • być reprezentatywna, • być zrozumiała. czerwiec 09 Sortowanie kart 36
 37. 37. Wybór treści do sortowania Treść nie moŜe naduŜywać: • tych samych słów, • słów wskazujących na format danych, • słów wskazujących na miejsce w strukturze. Konieczny jest wybór pomiędzy treścią albo funkcjonalnością. czerwiec 09 Sortowanie kart 37
 38. 38. Liczba kart i uczestników LICZBA KART • Pomiędzy 30 – 100; • W szczególnych przypadkach nawet do 200 np. jeŜeli treść jest łatwa do pogrupowania. LICZBA UCZESTNIKÓW • 5 uŜytkowników na raz, aby otrzymać korelację rzędu 0,75, 15 – 0,90 (zalecenia Nielsena); • małe znaczenie statystycznej istotności. czerwiec 09 Sortowanie kart 38
 39. 39. Przeprowadzenie badania 1. Istota dokładnego, jasnego wytłumaczenia kontekstu oraz celu badania, wskazówki według czego grupować (ostroŜność). 2. Zagadnienie nie moŜe być obce dla uŜytkowników. czerwiec 09 Sortowanie kart 39
 40. 40. Dziękuję
 41. 41. Agencja e-biznes Symetria specjalizuje się w obsłudze projektów związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie. Od 1998 roku eksperci agencji doradzają i wykonują wdrożenia dla największych polskich firm. Klientami firmy są m.in. Volkswagen, BZ WBK, Link4, WN PWN, PGNiG, Wirtualna Polska, Triada, TVP, Agora, Nestle, Home.pl. Doświadczenie Symetrii budują także własne projekty internetowe. Symetria jest twórcą największego polskiego serwisu randkowego Sympatia.pl, jak również tematycznych serwisów społecznościowych Trener.pl i Vitalia.pl (800 tys. UU).

×