TEORI BEHAVIORISME

45,775 views

Published on

Published in: Education, Technology
4 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
45,775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
293
Actions
Shares
0
Downloads
2,170
Comments
4
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TEORI BEHAVIORISME

 1. 1. MURID DAN ALAM BELAJAR (EDU 3103)<br />TEORI BEHAVIORIS<br />DISEDIAKAN OLEH <br />FATIN BINTI ITHNIN<br />NUR AMELIA SYIREEN BINTI JAMINKHIRI<br />SITI SARAH BINTI WOZALI<br />SITI ZULAIHA BINTI ABD RAHMAN<br />PISMP PENDIDIKAN SENI VISUAL <br />SEMESTER 2<br />IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN<br />
 2. 2. John Broadus Watson<br />(1878 – 1958)<br />Ivan Petrorich Pavlov <br />(1849 – 1936)<br />TOKOH PELOPOR<br />Edward Lee <br />Thorndike <br />(1874 – 1949)<br />Burrhus Frederic Skinner<br />(1904 – 1990)<br />
 3. 3. PelazimanKlasik (Emosi)<br />Tingkahlaku<br />UnsurBerkaitan<br />PelazimanOperan (Tabiat)<br />Pengukuhan<br />Cuba – ralat<br />
 4. 4. TeoriPembelajaranBehavioris<br />Pembelajaransebagaisatuperubahandalambentukataufrekuensitingkahlaku<br />Dalambentukpendekatan behavioral, tingkahlakupelajardinilaisebelummemulakanpengajaran<br />Pembelajaranmemerlukanpenyusunan (stimuli) rangsangandalampersekitaransupayapelajardapatresponsdandiberipengukuhan<br />
 5. 5. Jadual: PelazimanKlasikPavlov<br />
 6. 6. Beberapakonseppentingdalamprosespengajarandanpembelajarandihasilkanmelaluiprinsippelazimanklasik yang dikemukakanoleh Pavlov. Konseptersebutialah:<br />Diskriminasi<br />KONSEP LAIN PAVLOV<br />PembelajaranSemula<br />Penghapusan<br />Generalisasi<br />
 7. 7. GENERALISASI<br />Generalisasibermaksudrangsangan yang samaakanmenghasilkantindakbalas yang sama.<br />Contohnya, Ali menjadirisausetiap kali ujiankimiaakandiadakan. Ali jugamenjadirisausetiap kali ujianbiologiakandiadakan, keranakeduamatapelajarantersebutmempunyaiperkaitanantarasatusama lain. <br />Jadikerisauandalamsatumatapelajaran (kimia) telahdigeneralisasikankepadasatumatapelajaran (biologi).<br />
 8. 8.
 9. 9. Diskriminasi<br />Dikriminasiberlakuapabilaindividubertindakbalasterhadapsesuaturangsangan yang tertentusahajadantidakpadarangsangan yang lain. Dalamkajianterhadapanjing, didapatianjingtersebuthanyabertindakbalasapabilamendengarbunyilocengsahaja, tetapitidakpadabunyiselaindaripadaloceng. Dalamkes Ali, Ali tidakakanmenjadirisaujikamengambilujianbahasaInggerisatauujiansejarah, keranakedua-duamatapelajarantersebutamatberbezadarimatapelajaransains.<br />
 10. 10. Penghapusan<br />Penghapusanberlakuapabilarangsanganterlazim yang tidakdisertaidenganrangsangantidakterlazim. Dalamkajian Pavlov, bunyilocengtidakdisertakanrangsangantakterlazim (daging). Dalamhalini, lama-kelamaanbunyilocengtaditidakakanmerangsanganjingtersebutuntukmengeluarkan air liur. Tindakbalasakhirakanterhapusdanprinsipinidikenalisebagaipenghapusan. <br />
 11. 11. RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PAVLOV<br />
 12. 12.
 13. 13. Rajah: Perasaan Memupuk Pelaziman Klasik<br />Guru memberi pujian<br />(rangsangan tak terlazim)<br />Murid gembira<br />(Gerak balas tak terlazim)<br />Pelaziman<br />Kehadiran guru<br />(rangsangan terlazim)<br />Murid gembira<br />(gerak balas terlazim)<br />
 14. 14. EDWARD LEE THORNDIKE<br />Manusiabelajarmenggunakankaedahcubadanralat.<br />Ganjarandandendaduafaktorpenting bantu pembelajaranmanusia.<br />Pembelajaranmanusiaberlakumengikuthubunganantararangsangandangerakbalas.<br />Motivasi, ganjarandandendaamatpentingdalamprosespembelajaran.<br />BeliaumengemukakanteoriperikatandikenalisebagaiTeori R-G.(RangsangandanGerakbalas)<br />
 15. 15. EDWARD LEE THORNDIKE<br />Teori R-G menjadiasastigahukum Thorndike iaitu:<br /> 1) HukumKesediaan (HK), <br /> 2) HukumLatihandan(HL)<br /> 3) HukumKesan (HK)<br />
 16. 16. EksperimenKotakAjaib<br />
 17. 17. Kucingdiletakkandidalamsangkardanmakanandiletakkandiluarsangkar<br />Kucingmelakukanbeberapapercubaanuntukkeluardarisangkar – Kaedahcubajaya<br />Pelbagaireaksi : apabilaterpijakselakpintu, sangkarituterbuka<br />Kucingtersebutakanmelakukankaedahcubajayasekiranyaiadikurungsemulakedalamsangkaritu.<br />
 18. 18. HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE <br />
 19. 19. HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE<br />HUKUM LATIHAN<br />Latihan yang diulang-ulanguntuktingkatkankemahiran<br />HUKUM KESEDIAAN<br />Kesediaandarisegipsikomotor, efektif, kognitifsebelumbolehbelajar<br />HUKUM KESAN<br />Kesan yang menyeronokkanmeningkatkanpertalianantararansangandangerakbalas.<br />
 20. 20. JOHN BROADUS WATSON (1878-1958)<br />
 21. 21. Ahlipsikologipertamamenggunakanperkataan “behaviorisme”.Sangatdipengaruhi model pelazimanklasik Pavlov.Perbezaanantaramanusiaialahpengalaman.Pengalamanyang baikbolehdiubahmenjadipengalaman yang burukRangsanganyang didedahkandanjenisgerakbalasakanmempengaruhipengalamanpembelajaranmurid.<br />
 22. 22. Watson ‘Little Albert Experiment’  Menggambarkankuasapelaziman (conditioning) Albert - 11 bulan – tidakmenunjukkansebarang rasa takutpadaseekortikusputih. Semasapelaziman Albert hendakmengambiltikus, bunyipemukuldiketukpadabesi. KesannyaAlbert terkejutdanterjatuh.keadaanitudiulangberkali-kali. (tikusputihdanberbunyipemukul).Akhirnyaeksperimenmenunjukkan Albert memberireaksiemosionalterhadaptikuscontohnyatakutpadatikus, anjing, arnab. Selepasdiujilagiiamenunjukkanreaksiemosi yang sederhana.Kesimpulannya,Pelazimanbolehmelahirkanreaksiemosional. <br />
 23. 23. PROSES PELAZIMAN<br />GerakbalasSemulajadi<br />Bunyikuat (RansanganTidakTerlazim)<br />ketakutan (GerakbalasTidakTerlazim)<br />
 24. 24. ProsesBerpasangan<br />Tikus (Ransangan Neutral ) + Bunyikuat (RansanganTidakTerlazim<br /> <br />Ketakutan(GerakbalasTidakTerlazim)<br />BerlakunyaPembelajaran<br />Tikus (RansanganTerlazim ) <br />ketakutan(GerakbalasTerlazim)<br />
 25. 25.
 26. 26. BURHUS FREDERICK SKINNER<br />
 27. 27. BURHUS FREDERICK SKINNER<br />Menurut Skinner (1953) kajiannyamenunjukkanpelazimanoperanorganismabertindakbalasterhadappersekitarandalamprosespembelajaran<br />Pelazimanoperanmeningkatkankebarangkalianpengulangansesuatugerakbalas.<br />Peneguhanbiasanyadapatmenambahkankebarangkaliangerakbalas yang akanberlaku.<br />
 28. 28. SKINNER<br />Perlakuanharusdiperhatikandalamjangkamasa yang panjangdanmembentukperlakuan yang kompleksdaripadaperlakuan yang mudah.<br />Kajian : Skinner Box<br />
 29. 29. SKINNER BOX<br />Tingkahlakubinatangdalamkotakbolehdikawaldangerakbalasnyabolehdiperhatikandandirekod.<br />Kajianinimembawabeliaukepadapenggunaanteoripelazimanoperandalamaktiviti P&P dalambilikdarjah<br />Teoripelazimanoperanbolehdiperkuatdandihapuskanjikadiberikanpeneguhansebaiksahajagerakbalasituditunjukkan<br />
 30. 30. PROSES DALAM TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER<br />
 31. 31. PengukuhanPositif<br />Pengukuhanpositifialahmemberikansesuatuganjaransetelahperlakuanituditunjukkan, yang menyebabkanperlakuanitudiulangiataudiperkuatkanlagi. <br />
 32. 32. PengukuhanPositif<br />
 33. 33. PengukuhanNegatif<br />Pengukuhannegatifialahrangsangansertamerta yang tidakselesaataumenyakitkan yang diberikanselepassesuatutingkahlakuditunjukkan. <br />
 34. 34. PengukuhanNegatif<br />
 35. 35. Dendaan<br />Dendaanadalahsatuprosesatautatacarauntukmelemahkanataumengurangkanberulangnyatingkahlaku yang tidakdiingini. Tegasnya, dendaanadalahkesannegatif yang membawakepadapengurangandalamkekerapanberlakunyatingkahlakutersebut. <br />
 36. 36. Dendaanbolehdibahagikankepadaduabentuk, iaitupertamadendaanpersembahan(jenis I) dankeduadendaanpenyingkiran(Jenis II).<br />
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39. Pelaziman operan dalam bilik darjah<br /><ul><li>SEBELUM PELAZIMAN : Keadaan dalam bilik darjah</li></ul>Terdapat pelbagai gerakbalas yang ditunjukkan oleh pelaajr terhadap pengajaran guru<br />PROSES PELAZIMAN<br />
 40. 40. SELEPAS PELAZIMAN<br />Peneguhan mengakibatkan gerak balas berlaku dengan lebih kerap<br />Rajah: Pelaziman operan dalam bilik darjah<br />
 41. 41. PERBANDINGAN TEORI BEHAVIORIS<br />
 42. 42. UJI MINDAUJI MINDA<br />

×