Konsep pengujian, pentaksiran dan penilaian

14,680 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
1,113
Comments
4
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep pengujian, pentaksiran dan penilaian

 1. 1. Konsep pengujian,pentaksiran dan penilaian Disediakan oleh : Nurul Syahida Aziz Fadilah Mohd. Puad Nur Syafrida Ibrahim
 2. 2. Pengujian
 3. 3. Konsep Pengujian• Proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab, atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. (http://ismailwasi06.blogdrive.com/archive/6. html)• Proses menguji sesuatu kemahiran bahasa
 4. 4. • Satu teknik mendapatkan maklumat tingkah laku seseorang individu. (Ismail Abu Bakar et. al ,1985)
 5. 5. Konsep ujian• Satu alat yang sistematik bagi menentukan prestasi atau peringkat pencapaian seseorang murid dalam sesuatu bidang.• Satu prosedur yang bersistem untuk mengukur sebahagian daripada segala aspek tingkah laku seseorang individu• Suatu alat yang bersistem bagi membuat perbandingan prestasi atau tingkah laku di antara dua atau beberapa individu
 6. 6. • Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori.• Misalnya, 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran.• Raminah Haji Sabran (1991) : Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan
 7. 7. Tujuan pengujian• Membantu murid-murid membina sikap positif terhadap pengajaran guru• Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran.• Laporan kepada penjaga murid• Guru dapat mengetahui sama ada pelajar- pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari.• Untuk menapis dan membuat klasifikasi pelajar• Mengenal pasti masalah dalam pembelajaran
 8. 8. Proses pengujian
 9. 9. Jenis-jenis pengujian
 10. 10. Ujian pencapaian Ujian kemajuan Ujian pencapaiankerap digunakan di dalam bilik darjah ebih rasmi dan bertujuan untuk mengukur pencapaian secara lebih menyeluruh, seperti ujian atau peperiksaan akhir tahun dan penggal sekolahtujuan untuk mengukur dan menilai,setakat manakah pelajar-pelajar telahmenguasai bahan atau perkara-perkarayang diajarkan di bawah satu-satu tajuk Kebanyakan ujian pencapaian merupakantertentu ujian umum seperti UPSR
 11. 11. Ujian Kemahiran• untuk menentukan sejauh mana kemahiran bahasa seseorang pelajar dan bagaimana dia menggunakan kemahiran ini untuk menghadapi sesuatu tugas tertentu seperti pelajaran lain atau bidang-bidang tertentu.• Misalnya, ada ujian lisan bahasa Malaysia pada peringkat UPSR, dan ada ujian untuk menguji kemahiran pelajar di dalam pertuturan.
 12. 12. Ujian Bakat• Ujian yang dibentuk untuk mengukur prestasi yang mungkin dicapai oleh pelajar di dalam bahasa itu.• Adalah dianggapkan bahawa bukan semua orang, khususnya bukan Melayu, mempunyai bakat untuk mempelajari bahasa Malaysia.
 13. 13. PENTAKSIRAN
 14. 14. DEFINISI PENTAKSIRAN• Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud ‘duduk bersama’ dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah samadengan apa yang dimaksudkan.• Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan datadengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untukmembuat keputusan. (Salvia danYseldyke, 1978)
 15. 15. • Pentaksiran adalah proses pengumpulandan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkankeputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadanganpenempatan. (Gearheart, 1990)• Pentaksiran dari segi definisipula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, danmenggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. (David Lambert dan David Lines, 2000)
 16. 16. • Pentaksiran dalambidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yangmerangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahmaklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000)
 17. 17. —Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuatpenghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan:—i. Proses – langkah/tindakan/operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.—ii. Maklumat – bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatuperkara yang ditaksir.—iii. Penghakiman – proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar.—iv. Produk – pengetahuan, kemahiran & nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses
 18. 18. TUJUAN/ KEGUNAAN PENTAKSIRAN• Untuk membuat pengelasan bagi pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran.BENTUK PENTAKSIRAN Set ujian bertulis dengan markah dan gred.
 19. 19. CARA/ PROSES PENTAKSIRANi) Proses pengujianii) Merekodiii) Markah/gredMASA PELAKSANAAN BAGI PENTAKSIRAN Selepas pembelajaran.
 20. 20. KEPENTINGAN PENTAKSIRAN• Mendapatkan gambaran prestasi murid dalam P&P.• Menilai aktiviti yang dijalankan semasa proses P&P.• Guru boleh memperbaiki proses P&P.
 21. 21. CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK• Kekomprehensifan• Keobjektifan• Kebolehtadbiran• Kesahan skor• Kebolehpercayaan skor• Kemudahtafsiran
 22. 22. PENILAIAN
 23. 23. DEFINISI PENILAIAN Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.
 24. 24. PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN Satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.
 25. 25. PRINSIP ASAS PENILAIANGuru harus menentukan :i. Tujuan penilaianii. Bidang yang dinilaiiii. Calon yang dinilaiiv. Teknik yang hendak digunakan( termasuk kesedaran kekurangan dan kelemahan dalam teknik)
 26. 26. KEPENTINGAN PENILAIANMengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuanasas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkarayang hendak diajar.Menolong guru-guru mengetahui sejauh manakahpelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai ataumempelajari perkara yang telah disampaikan.Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengantemanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelasyang sama di sekolah.
 27. 27. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan danjuga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.Membolehkan guru-guru menilai bahan-bahandan teknik serta kaedah pengajaran mereka.Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapatmeningkatkan pengajaran mereka; danMembolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran ataubidang itu dan segera pula memperbaikinya.
 28. 28. JENIS PENILAIAN1) Penilaian Formatif2) Penilaian Sumatif
 29. 29. Penilaian FormatifPenilaian dijalankan secara berterusan dalamproses pengajaran dan pembelajaran.Maklumat yang diperoleh dapat memberimaklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasilpembelajaran telah dikuasai.Dapat mengetahui tentang kelemahan dankekuatan serta potensi seseorang murid danmengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
 30. 30. Penilaian formatif diadakan dari semasake semasa apabila guru selesai mengajarsesuatu unit pelajaran.Keputusan penilaian tidak digunakanuntuk pemeringkatan atau perbandingandi antara seseorang murid dengan muridyang lain.
 31. 31. Penilaian SumatifPenilaian sumatif dikaitkan dengan penilaianpada akhir semester atau tahun.Penilaian ini memberikan nilai yangmembezakan pencapaian seorang muriddengan murid lainSeringkali digunakan untuk membuatpemilihan/ pengredan.
 32. 32. SEKIAN..

×