Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengakap kelana siswa

2,236 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pengakap kelana siswa

 1. 1. PengakapKelanaSiswa<br />Politeknik Johor Bahru<br />Pemimpin:<br />En. MohdFairullah Bin Muhammadon<br />En. Azman Bin Salamat<br />En. SyaifulFadillah Bin Abu Seman<br />
 2. 2. SejarahPengakap<br />1907 Lord Baden Powell Of Gilwellmengadakanperkhemahan –diPulauBrownsea. (20 org budaklelaki)<br />1913 – PerkhemahanAntarabangsa kali pertamadiadakandi Birmingham.<br />1919 – Gilwell Park ditubuhkanhasilsumbangan W. de Bois Maclaren. (Pesuruhjayaberbangsa Scott)<br />1920 – BP dilantikKetuaPengakapSedunia.<br />1941 – BP meninggalduniapadaumur 84 tahun. <br />
 3. 3. SejarahPengakap Malaysia<br />1908 – PasukanPercubaan (Penang). Gagal<br />1909 – PasukanPercubaan (Selangor). Gagal<br />1910 – PasukanPertama (Singapura). Ditubuhkanoleh F.C Sands (30 orang )<br />1912 – PasukanPengakap Pahang ditubuhkan.<br />1913 – PasukanPengakap Sabah. (Rev. Canon Thomas)<br />1915 – PasukanPengakap Penang. (H.R. Cheesman)<br />1915 – PasukanPengakap Sarawak<br />1920 – PasukanPengakap Perak. (I.R Wheeler)<br />
 4. 4. 1922 – PasukanPengakap Kedah. (E.C Hicks, A.G Stuart, R.P.S Walker dan C. Bloomfield)<br />1925 – PasukanPengakap Melaka. (R.Brunston)<br />1925– PasukanPengakap N. Sembilan. (Bird dan Roger Smith)<br />1926 – PasukanPengakap Selangor. (AmeenAkhbar)<br />1926 – PasukanPengakap Terengganu (A.J Cracle)<br />1927– PasukanPengakap Kelantan (Y.M Tengku Ahmad Temenggung)<br />1928 – PasukanPengakap Johor. (H.R Cheesman)<br />1931 – PasukanPengakap Perlis. <br />1945 – Persekutuan Tanah MelayudanSingapurajadi 2 cawanganberasingankepada Persekutuan Pengakap Britain.<br />
 5. 5. 1957 – Persekutuan Budak-BudakPengakap Persekutuan Tanah Melayubebasdaripada Persekutuan Budak-BudakPengakapSingapura, Sabah dan Sarawak sebagaicawangankepada Great Britain gugurdengansendiri.<br />1964 – Persekutuan Budak-BudakPengakap Malaysia ditubuhkan (Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak)<br />1965– PadabulanOgos, Persekutuan Budak-BudakPengakapSingapuraberpisahdari Malaysia.<br />
 6. 6. DefinisiBerpengakap<br />- Pergerakanpengakapdiertikansebagaipergerakansukarela, bebasdaripadapolitikuntukmelatihgenerasimuda, terbukakepadasemuatanpamengiraasal-usul, bangsadankepercayaan agama selarasdengantujuanprinsipdankaedah yang diilhamkanolehpengasasnya.<br />
 7. 7. MatlamatBerpengakap<br />- Untukmelatihgenerasimudabagimelahirkanindividu yang berpotensidarisegifizikal, intelek, sosialdanrohanisertatanggungjawabterhadapmasyarakatnya, negaranyadanseterusnyamasyarakatantarabangsa.<br />
 8. 8. Prinsip-PrinsipBerpengakap<br />KepercayaanKepadaTuhan<br />TanggungjawabKepadaMasyarakatdan Negara<br />PerkhidmatanKepadaDiriSendiri.<br />PersetianPengakap<br />Bahawadengansesungguhnya,<br />Sayaberjanjidanbersetia, yang saya,<br />Denganseberapadayaupayasayaakan:<br />TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA<br />MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA<br />MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.<br />
 9. 9. Undang-undangPengakap<br />Bolehdipercayai<br />Taatsetiakepada Raja dan Negara<br />Bergunadanmenolongorangpadasetiapmasa<br />Bersahabatdengansemuaorang<br />Baikdanberbudibahasa<br />Kasihkanbinatang<br />Menurutperintah<br />Tabahhati(bersabar)<br />Berjimatcermat<br />Bersihdansucifikiran, perkataandanperbuatan.<br />
 10. 10. LambangPengakapDunia<br />LambangPengakapMalaysia<br />
 11. 11. RambudanLencanaPengakapKelana<br />
 12. 12. IkatandanSimpulan<br />BukuSila<br /><ul><li>Digunakanbagimenyambungduautastali</li></ul> yang samabesar. <br /><ul><li>tegapdantakbolehterlucut.
 13. 13. jugadigunakanuntukmematikanikatan</li></ul>padabungkusan yang kecil. (kain<br />anduh,layar)<br />BungaGeti<br /><ul><li>Digunakanuntukmenyambungkanduatali</li></ul> yang samabesardantaksamabesar.<br /><ul><li>Jugadigunakanuntukmengikattanjul. </li></li></ul><li>SimpulManok<br /><ul><li>Digunakanuntukmengikattalipadatiangataubalak.
 14. 14. Jugadigunakansemasamemulakandanmematikanikatanseraya, ikatansilangguntingdanlilitkacang. </li></ul>BungaGetiGanda<br /><ul><li>Digunakanbagimenyambungduautastali yang tidaksamasaizdanlicin.
 15. 15. lebihkuatdantegapdisebabkandengandualilitan.</li></li></ul><li>TindihKasih<br /><ul><li>Digunakanuntukmembuattanjul yang tidakbolehmenjerut.
 16. 16. sangatbergunadalamkerja-kerjamenyelamat.</li></ul>SimpulPulih<br /><ul><li>Digunakanuntukmemendekkantalitanpamemotongnya.
 17. 17. Jugadigunakanuntukmenguatkantalipadatempat yang reputdanmenegangkantali yang kendur. </li></li></ul><li>LilitDuahujSimpul<br /><ul><li>Digunakanbagimengikatungtalikepadatiang, pokok, gelungatautali.
 18. 18. Jugadigunakanuntukmengikathujungtalikhemah.</li></ul>LilitBalak<br /><ul><li>Digunakanuntukmengikathujungtalipadatiangataupokokdenganmudah.
 19. 19. sangatbergunadalamkerja-kerjamenarikpokok yang ditebang.</li></li></ul><li>

×