Te keys for_dawah

109 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Te keys for_dawah

 1. 1. ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మి నిర్రహీమ్ అనంత కర్ుణామయుడు, అపార్ కృపాశీల్ుడైన అల్లా హ్ పేర్ుతో
 2. 2. 1- ఎల్ల మొదల్ు పెట్టా లి ... • ఏకాగ్రతతో, సావధానంగా వినేల్ల చేయుట్  ఉతతమ ప్రవర్తన మరియు వయవహ్మర్ ప్దధతి  తొలి చూప్ుల్ో మంచి అభిపార యం!  హృదయప్ూర్వక చిర్ునవువ  మంచి ప్ల్ుకు  పేరమలనురాగాల్ు - గౌర్వాభిమలనాల్ు  కానుకల్ు మరియు మరాయదల్ు!
 3. 3. • సంభటషణల్ో వారి పేర్ుా తల్ుసుకోవట్టనికి మరియు వాడట్టనికి ప్రయతినంచాలి • వారి ప్ూర్వర్ంగ్ం గ్ురించి తల్ుసుకోవట్టనికి ప్రయతినంచాలి • వార్ు పందబో యే ల్లభటల్ు ప్రసాత వించాలి  జ్ఞా నమూ శకితయే!  నిజ్ఞనిన అనేవషమంచడం మంచిది!
 4. 4. 2- మీ ప్రసంగంలో వాడబోయే పేర్లను మరియు ప్దాలను నిర్వచంచడం  అల్లా హ్  ముహమిద్  ఇసాా ం  ముస్మాం  ఖుర్ఆన్
 5. 5. 3 - ఆర్ంభ అంశాల్ు ముందే ప్రసాత వించుట్  నితయ సందేశం: ఏకైక దైవతవం: తౌహీద్.  సాక్ష్యయధారాల్ు: ఖుర్ఆన్ ల్ోని ఆయతుల్ు. బైబిల్ుల్ోని వచనాల్ు.  ముగింప్ు: కేవల్ం ఒకే సందేశం!
 6. 6. 4 – ఏది దారి తపమపంది ?  కైైసతవంల్ో దేవుని భటవన : ట్రరనిట్ీ - దైవవాకుుల్ు మలరిివేయట్ం. - చరితర మరియు యథార్థం.  పాల్ యొకు పాతర !  కౌనిిల్ ఆఫ్ నికాషమయ (325 A. D.)  బైబిల్ుల్ో మలర్ుపల్ు-చేర్ుపల్ు: - ఉదాహర్ణల్ు (జ్ర్ియయ 8:8)
 7. 7. 5 - ప్రతాయమలనయం: ఇసాా ం  ఇసాల ం యొక్క ఔననత్యం - వివర్ణ. • సవచఛత • మనశాశంతి • సమలనతవం • నాయయం • సో దర్తవం • నైతికత • సమతౌల్యం • మధేయమలర్గం • ఇంకా మరననన … మీ శ్రో త్ల ప్ూరావప్రావలు ముందుగానే తెలుసుకోవటం వలన వారిని ఆక్రిషంచేలా లేదా వారి సంబంధిత్ విషయాలు చరిచంచేలా పైఅంశ్ాలు లేదా వేరే ఇత్ర్ సముచత్ అంశ్ాలను నొకకక చెప్పడానికక ప్రయత్నంచవచుచ.
 8. 8.  ఇసాల ం యొక్క ఔననత్యం - వివర్ణ (cont.)  ముఖయమైన మరియు కిాషామైన ప్రశనల్కు ఇసాా ం సపషాంగా జ్వాబిసుత ననది, ఉదా : • మనలిన సృషమాంచింది ఎవర్ు ? • మనం ఎందుకు సృషమాంబడినాము ? • మనం ఎవరిన ఆరాధించాలి ? • చనిపో యన తరావత ఏమి జ్ర్గ్ుతుంది? • నిజ్మైన దేవుడు ఎవర్ు ? • మలనవజీవిత ఉదేేశయం ఏమిట్ర ? • ఇంకా మరననన …
 9. 9.  క్ుల ప్తంగా అరాకన్ అల్ ఇసాల ం వివర్ణ.  కుా ప్తంగా అరాున్ అల్ ఈమలన్ వివర్ణ.  పార థమిక ఇసాా మీయ అంశాల్ు నేర్ుపట్:  దృష్టి కేందరరక్రించవలసటన అంశ్ాలు: - సాక్ష్యప్రక్టన (షహాదహ్) - నమాజు (సలాహ్)
 10. 10. 6 – ముఖయ సల్హ్మల్ు ఖచిితమైన సమయ పాల్న ! “ఒకవేళ నిరణీత సమయం కంట్ే ముందే చేర్ుకోల్ేకపో తే, మీర్ు ల్ేట్యనట్ేా !” మంచి దుసుత ల్ు ధరించండి వారికి బో ర్ు కొట్రాంచవదుే !  కుా ప్తంగా ఉండాలి! (అంతే ఒకేసారి చప్పడానికి ప్రయతినంచవదుే ).  ప్రశనల్ు అడిగేల్ల వారిని పోర తిహించండి.  విజువల్ ఎయడ్సి వాడండి (అవకాశమునన ప్రతిచోట్ట). పోర గార ం తరావత వారి అభిపార యలల్ు తీసుకోండి.  సరైన ప్రజ్ంట్ేషన్ పాా నుతో బటగా తయలర్ు కావాలి. “పాా ను చేయడంల్ో ఫెయల్ైతే, ఫెయల్వట్టనికి పాా ను చేస్మనట్ేా ! ”
 11. 11. మీ ప్రజ్ంట్ేషన్ కొర్కు గైడ్స ల్ైనుి ఐ - కాంట్టక్టా • ర్ూముల్ోని ప్రతిఒకురిపెై దృషమా సారించండి • చూప్ుల్ో ఉండవల్స్మంది సహజ్తవం - కృతిమం కాదు. • మీ శరర తల్ కళళల్ో కళళళ పెట్రా చూడండి. సవర్ం • సపషాంగా మలట్టా డండి. • సరిగాగ వినబడేట్ంత బిగ్గర్గా మలట్టా డండి. • ప్దాల్ వేగ్ం & సాథ య మలర్ుసూత ఉండాలి
 12. 12. మీ ప్రజ్ంట్ేషన్ కొర్కు గైడ్స ల్ైనుి ...  శరీర్ క్దలిక్ • కుదుర్ుగా నిల్బడండి. • వేగ్ంగా శరణరానిన కదల్ివదుే . • ప్రశాంతంగా కనబడేల్ల ప్రయతినంచండి.  చేత్ుల క్దలిక్ • మీ చేతుల్ను సహజ్మైన ప్దధతిల్ో కదిలించండి. • సహజ్మైన హ్మవభటవాల్ు చూప్ండి. – వేల్ు పెట్రా పేరక్షకుల్ను చూపమంచవదుే .  ఉతాాహం • ఉతాిహ్మనిన ప్రదరిశంచండి. • ఆతివిశావసానిన చూప్ండి.
 13. 13. ఉతాాహం మీర్ు ఎంత ఉతాిహంగా ఉంట్టరో, మీ పేరక్షకుల్ూ అంతే ఉతాిహంగా ఉంట్టర్ు.
 14. 14. గ్ుర్ుత ంచుకోండి! చికాకు, చికాకును కల్ుగ్జ్ేసుత ంది & ఉతాిహం, ఉతాిహ్మనిన కల్ుగ్జ్ేసుత ంది!
 15. 15. ల్ేవండి! మలట్టా డండి!
 16. 16. సంభాష్టంచే తీర్ు & ఐ - కాంటాక్టి  నిటార్ుగా నిలబడే తీర్ును కొనసాగించాలి.  మీ ముందునన పేరక్ష్క్ులలోని ప్రత్ ఒక్కరి క్ళ్ళలోకక చూసూత , వారిని మీర్ు డెైర్క్ుి గా సంభాష్టసుత ననటటి ఐ – కాంటాక్టి కొనసాగించాలి.  శకకత ప్రదరిశంచండి.  మీ సంభోదనలో ఆత్మవిశ్ావసానిన చూప్ండి.  మీ చేత్ులతో ఏమి చేయాలనేది ఆలోచంచవదుు .  త్ననగా పేప్ర్ు /ప్ుసతక్ం నుండి చదవ వదుు .
 17. 17. టెనషన్ ను ఎలా అధిగమించాలి ... త్యారీలో నైప్ుణయం • మంచగా త్యార్వవండి; టెనషన్ త్గుు త్ుంది • సపషింగా, సులభంగా చదవ గలిగేటటటల ముఖాయంశ్ాల నోటటా వార సుకోండి. • అవసర్ం లేక్ునాన దరర్ఘ శ్ావస తీసుకోండి. • ఆవులింత్లతో టెనషన్ ను దూర్ం చేసుకోండి, కానీ మరీ ఎక్ుకవ సార్ుల ఆవులించవదుు .
 18. 18. టెనషన్ ను ఎలా అధిగమించాలి ...  ప్రజంటేషన్ టెకకనక్ట • మీ టెనషన్ దూర్ం చేసుకోవటానికక ఒక్ పటటిక్థ, ఒక్ దృషాి ంత్ం లేదా ఒక్ ముచచటను ప్రసాత వించండి. • సమాచార్ం యొక్క సారాంశ్ానిన పేరక్ష్క్ుల ముందు ఉంచండి.
 19. 19. సాఫలయం కొర్క్ు ధరించే దుసుత లు  నేను ఈ ప్రజంటేషన్ ను ఎవరికక ఇసుత నానను?  ఈ ప్రజంటేషన్ పార ంత్ ప్రిసరాలు ఎలా ఉనానయ?  ఈ సందరాానికక త్గిన దుసుత లు ఏవి ? సందరాానికి తగిన విధంగా దుసుత ల్ు ఉండాలి
 20. 20. మైకోోఫోన్ & పోడియం  మీ ముందు పోడియం లేనటటల గా భావిసూత , నిటినిలువుగా నిలబడండి.  పాదం మధయభాగంపై బర్ువు ఉంచ క్ుదుర్ుగా నిలబడండి.  మీ శరీరానిన రిలాక్టా గా ఉంచండి.  ప్రజంటేషన్ సమయంలో మీ నోటటాను పోడియం పై ఉంచండి.
 21. 21. మైకోోఫోన్ & పోడియం  క్ుడిఎడమల వైప్ు ఊగవదుు . పోడియం పై వాలిపోవదుు .  వీలయనంత్ త్క్ుకవగా క్దలండి. మైకోోఫోన్ మీ క్దలయక్ల శబాు లను క్ూడా ప్రసార్ం చేసుత ందనే వాసతవానిన మర్చపోవదుు .  మైకోోఫోన్ సాి ండును మీ ఎత్ుత క్ు సరిపోయేలా అమర్ుచకోండి.  మైకోోఫోనును చేత్తో ప్టటి కోవదుు లేదా దానిలోనికక ఊదవదుు .  మైకోోఫోన్ పై వంగిపోవదుు .
 22. 22. ప్రశనల్ు – జ్వాబుల్ సమయం  అడగబోయే ప్రశనలు ఊహంచ, త్యార్ుగా ఉండండి.  మీర్ు వింటటననటటల గా ప్రశ్నంచన వయకకతకక చూప్ండి; ఐ-కాంటాక్టి కొనసాగించండి, త్ల ఊప్ండి, ఇంకా ఇత్ర్ సంజఞలు క్ూడా చేయండి.  సపషింగా అర్థం అయేయలా ప్రశనను మరో ర్ూప్ంలో మార్చండి.  జవాబు చెపేపటప్ుపడు, ప్రశన అడిగిన వయకకతతో సహా ఇత్ర్ులతో క్ూడా ఐ-కాంటాక్టి కొనసాగించండి.  మరినిన ప్రశనలు అడగమని పోర త్ాహంచండి.
 23. 23. ఆలోచనలు మరియు వాసతవాలు  ముఖాయంశ్ాలు & వాసతవాంశ్ాలను గుర్ుత ంచుకోండి.  మీ ప్రజంటేషన్ లోని ముఖయప్దాలు వార సుకోండి.  సులభంగా క్నబడేటటటల , మీ నోటటా చక్కగా వార సుకోండి. అవి మీ మదడును ఒక్ ఆలోచన నుండి మరో ఆలోచన వైప్ుక్ు తీసుక్ు వళ్ుత్ుంది.

×