Swargadhaamam

247 views

Published on

about heaven in telugu

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Swargadhaamam

 1. 1. స్వ్వర్గ్వ మాస్ం ర్మజాన్వ స్వ్వర్గ్వ మాస్ం ర్మజాన్వ BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 2. 2. మర్ియు అలాల్వహ్వ మిమమ్వలిన్వ శాంతి నిలయం (దార్ుస్స్్వ లాం) వైైపునకు ఆహావ్వనిస్ుత్వనన్వ ాాడు. మర్ియు ఆయన తాను కోర్ిన వానికి ఋజుమార్గ్వం వైైపునకు మార్గ్వదర్శ్వకతవ్వ
 3. 3. ”ఓ మా పర్్వభూ! ఇహలోకంలోనూ, పర్లోకంలోనూ మాకు మంచిని పర్్వస్ా దించు. నర్కాగిన్వ నుండి
 4. 4. ‘మర్ైవర్యిత ాే తమ ఫర్్వభువుకు భయపడేవార్ ాో వార్ిని బృందాలు బృందాలుగా స్వ్వర్గ్వం వైైపునకు తీస్ుకుపోవడ ాం
 5. 5. స్వ్వర్గ్వం – స్వ్వర్ాగ్వనికి ఎనిమిది దావ్వర్ాలు. స్వ్వర్ాగ్వనిన్వ స్వ్వయంగా అలాల్వహ్వ‌ా ా, పిర్్వయమైై నదాస్ుల కోస్ం తన స్వ్వహస్ాత్వలతో అలంకర్ించాడు. స్వ్వర్గ్వం లో ఒక బాణం పైటుట్వకునేంత చోటు లభించినా అది పార్్వపంచిక స్కల స్ంపదలకంటే ఎంతో ఘనతర్మయినది. అందులో మొదట పర్్వవేశించే అదృషట్వ స్ముదాయం మహా పర్్వవకత్వ ముమహమమ్వద్వ‌ (స్) వార్ి స్ముదాయం.
 6. 6. స్వ్వర్ాగ్వనికి ఎనిమిది తలుపులు. వాటిలో ఒకటి పేర్ు 'ర్యాయ్వన్వతలుపు'. దాని గుండా కేవలం ఉపవాస్ దీకష్వకులు మాతర్్వమే పర్్వవేశిస్ాత్వర్ు.
 7. 7.  ”వారు చేసుకున్న్్న సత్క్నరమ్నలకు ప్ర్నత్ిఫలంగా వారి కళ్ల్నన్ు చలల్నబరేచ్న అఫూరవ్న సామగిర్న వారి కోసం దాచబడి ఉంది. దాన్ిన్్న గురించి ఏ మన్ిషికీ త్ెలియదు. (అది ఊహాత్ీత్మయిన్ా అదుభ్నత్
 8. 8. ఎవరెైత్ే మసిజ్నద్నల వెైప్ుకు వెళ్ుత్ూ వసూత్్నఉంటారో అలాల్నహ్నవారి రాక ప్ోకలు సంబంధించిన్ ప్ర్నత్ి అడుగుకి బదులు అత్న్ి సవ్నరగ్న అంత్సుథ్నన్ు ప్ెంచుత్ాడు.
 9. 9. సవ్నరగ్నంలో ఓ గది ఉంది, దాన్ి లోప్లి న్ుండి బెైట ఉండేది సప్్నషట్నంగా కన్బడుత్ుంది, దాన్ి వెలుప్ల న్ుండి దాన్ి లోప్లి దృశ్య్నం సప్్నషట్నంగా కన్బడుత్ుంది. దాన్ిన్్న అలాల్నహ్న అన్న్్నదాన్ాలు చేప్టేట్న వారి కోసం, సలాం న్ు సరవ్న వాయ్నప్త్్నం చేసేవారి కోసం, ప్ర్నజలు న్ిదిర్నసుత్్నండగా
 10. 10. ముత్య్నంత్ో త్యారు చేయబడిన్ బిడారు
 11. 11. సవ్నరగ్నంలో ముత్య్నంత్ో త్యారు చేయబడిన్ ఓ గుడారు ఉంది. దాన్ి వెడలుప్్న అరవెై మెైళ్ళ్్న అంత్టి వెైశ్ాలయ్న ంగలది. దాన్ి ప్ర్నత్ి మూలలో సవ్నరగ్న కన్య్నలు ఉంటారు. (సవ్నరగ్న వాసి సత్ులు). ఒకరు మరొకరికి కన్బడరు. విశ్ావ్నసి
 12. 12. గురుత్్నంచుకోండి! అలాల్నహ్నసరుకు మహా విలువెైన్ది. అలాల్నహ్నవిలువెైన్ సరుకు సవ్నరగ్నం అన్ి త్ెలుసుకోండి!
 13. 13. వయ్నకిత్్న త్న్ు ఇషట్న ప్డే వారిత్ోన్ే
 14. 14. ‘స్వ్వర్గ్వంలో ఒక కమ్చీచ్వ (చర్న్వంకోర్్వలు) ఆకర్్వమ్చించుకునేంతటి (చాలా కొద్దిద్ద్వపాటి) స్థ్వలం యావతుత్వ పర్్వపంచం, పర్్వపం చంలోని స్మ్చస్త్వ వస్ుత్వవులకంటే  ఎంతో శ్రేర్్వష్ఠ్వమ్చయి నద్ది’ అనాన్వర్ు మ్చహనీయ
 15. 15. కిర్్వంద్ద గులకర్ాళ్ళుళ్ళ్వ నాన్వయి…కాని అవి ఒటిట్వ ర్ాళ్ళుళ్ళ్వ కావు… వజ్రార్్వలు, మ్చణిమ్చా ణికాయ్వలతో స్వ్వర్గ్వనేల చకక్వగా అలంకర్ించ బడి ఉంద్ది. అద్దీ ఎకక్వడా.. స్వ్వర్గ్వవాస్ి పాద్దాల కిర్్వంద్ద…
 16. 16. కటట్వడం ఇటుకలతోనే కటట్వబడి ఉంటుంద్ది, కానీ, ఒక ఇటుక వెండితో, ఒక ఇటుక పస్ిడితో, ఘాటయిన స్ువాస్నగల కస్ూత్వర్ి గచుచ్వతో, మ్చణిమ్చాణికాయ్వల కంకర్తో, కుంకుమ్చ పువువ్వ వాస్న గల ఒక విధమ్చయి నటువంటి మ్చటిట్వతో నిర్ిమ్చ్వంచబడి ఉంటుంద్ది.
 17. 17. ”స్వ్వర్గ్వంలో ఓ పర్్వతేయ్వకమ్చయిన వృకష్్వం ఉంటుం ద్ది. ద్దానికి ద్దానిమ్చమ్చ్వకొమ్చమ్చ్వలాల్వంటి పండుల్వ కాస్ాత్వ యి. స్వ్వర్గ్వవాస్ి ఏద్దయినా ద్దుస్ుత్వలు ధర్ించ ద్దలచుకుంటే, ఆ చెటుట్వ ర్ెమ్చమ్చ్వ అతని ద్దగగ్వర్ వస్ుత్వంద్ది. తర్ువాత ద్దానికి కాస్ిన పండల్వలో ఒక పండు విచుచ్వ కుంటుంద్ది. అంద్దులో డెబభ్వయి ర్కాల ద్దుస్ుత్వలు ఉంటాయి. స్వ్వర్గ్వవాస్ి వాటిని తీస్ుకోగానే ఆ ర్ెమ్చమ్చ్వ యథాతథంగా మ్చార్ి తిర్ిగి తన స్ాథ్వనంలోకి వెళ్ళిళ్ళ్వ పోతుంద్ది”. (తర్ీగ్వబ్వ‌ -ఇబెన్వ అబిద్దుద్ద్వనాయ్వ( 
 18. 18. స్వ్వర్గ్వంలో వంద్ద అంతస్ుత్వలుంటాయి. ఒక అంతస్ుత్వకి మ్చర్ో అంతస్ుత్వకి మ్చధయ్వ ద్దూర్ం భూమ్చి ఆకాశ్రానికి మ్చధయ్వ ఉనన్వంతగా ఉంటుంద్ది.
 19. 19. స్వ్వర్గ్వంలో ఓ చెట్టుట్ట్వంది. వేగవంతమెైన స్వార్ిపెైపర్్వయాణం చేస్ే ఉతీత్వర్ుణ్వడెై నవయ్వక్తీత్వవంద స్ంవతస్్వర్ాలు పర్్వయాణం చేస్ినా తర్గదు.
 20. 20. ”ఓ మానవుడా! పర్మదాత అయిన నీ పర్్వభువు గుర్ించి ఏవిషయం నినున్వ మోస్ం లో పడవేెెస్ింది? యదార్థ్వ ెానిక్తి ఆయనే నినున్వ పుట్టిట్ట్వంచాడు. నినున్వ చక్తక్త్వగా చీర్ిచ్వదిదాద్వడు. ఆపెైన తగుర్ీతిలో నినున్వ పొందిక్తగా అమ ర్ాచ్వడు. తాను క్తోర్ిన ఆక్తార్ంలో నినున్వ క్తూర్ాచ్వడు”. (ఇనిఫ్వతార్్వ‌: 6-8( ”ఏమిట్టి, నినున్వ మట్టిట్ట్వతో చేస్ి, ఆ తార్వ్వత వీర్య్వపు బిందువుతో స్ృషిట్ట్వంచి, ఆపెైన నినున్వ నిండు మనిషిగా
 21. 21. ”నిజం – ఎవర్యితే నర్క్తాగిన్వ నుండి క్తాపాడ బడి, స్వ్వర్గ్వంలో పర్్వవేశం క్తలిప్వంచబడాడ్వర్ో వార్ే అస్లు స్ిస్లయిన విజేతలు”. (ఆల్వ‌ ఇమార్్వన్వ‌: 185(
 22. 22. ”విశవ్వస్ించిన పర్్వజలార్ా! మీ పర్్వభువు క్తష్వమాభిక్తష్వ వెైపునక్తు, భూమాయ్వక్తాశాలంతట్టి విశాలమ యిన స్వ్వర్గ్వధామం వెైపునక్తు పోయే

×