quran learning lessons

205 views

Published on

telugu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

quran learning lessons

 1. 1. సంక్షిప్తమైన కోర్సు ఖుర్ఆన్ & నమాజు ను తేలికగా అర్థం చేసుకునే దిశలో వేసే మొదటి మెటటు పాఠం # 1 (పరిచయం) www.understandquran.com
 2. 2. ఈ కోర్సు గురించి మీకు తెలియజేసిన / చేర్వేసిన వార్ందరికీ అలాా హ్ అనేక రెటా పరతిఫలం అందజేయుగాక ! www.understandquran.com
 3. 3. ఇక్కడ హాజర్యిన వార్ందరికీ శుభాకాంక్షలు ర్మదాన్ నెల గడిపే అవకాశమే కాక్ుండా దివయఖుర్ఆన్ ప్ఠించే మంచి అవకాశాన్ని క్ూడా అలలా హ్ మనక్ు ఇచాాడు www.understandquran.com
 4. 4.  దివ్యఖుర్ఆన్ నుండి ఒక ఆయత్ (వాకయం)  కోర్సు పరిచయం  దివ్యఖుర్ఆన్ తో అనుబంధం మరియు గటిు సంబంధం ఏర్పర్చుకోవ్టానికి ఇది ఒక సులభమెైన పదధతి www.understandquran.com
 5. 5. ప్ండితులు నా స్ాా నం మలమూలు ప్రజలు www.understandquran.com
 6. 6. అధునాతనమైన క్రంది బోధనా ప్దధతుల ఆధార్ంగా ఈ సంక్షిప్తమైన కోర్సు తయలర్సచేయబడినది :  మదడు Brain (Tony Buzan etc.)  పార్్వసామైన ఆలోచన Lateral thinking (De Bono)  న్నజమైన ఆలోచన Positive thinking  స్ార్ాక్మైన జీవితం Effective living (Stephen Covey, etc.)  సమయం & వనర్సల న్నర్వహణ Time & Resource Management  NLP (Neuro-linguistic Programming)  రండవ భాష బోధన విధానం (విదేశీయులక్ు ఇంగలాష బోధించే నూతన ప్దధతి); Word power; మోదలైనవి.  ఇండియల, పాక్స్ాా న్, ఇంగాండ్, అమరికా లలో ప్రచురింప్బడిన వివిధ ప్ుసతకాల సమీక్ష  బోధనా నమూనాలు (interactive, lecturing, …) www.understandquran.com
 7. 7. 1. ఖుర్ఆన్ ను సులభంగా నేర్సాకో వచాన్న ఒప్పంచటం. 2. ఖుర్ఆన్ ను అర్ాం చేసుక్ుంటూ, మలటి మలటికీ దాన్నన్న చదవటాన్ని పరర తుహంచటం. 3. ఖుర్ఆన్ తో సంప్రదింప్ులు జర్ప్టాన్నక్ (మన జీవితాలోా క్ తీసుక్ురావటాన్నక్) సహాయప్డటం. 4. సమర్ధవంతంగా, సంప్ూర్ణంగా నమలజు చేయటం. 5. క్లిస్మలిస్ జటటు గా ప్న్నచేసే విధానాన్ని పరర తుహంచటం. www.understandquran.com
 8. 8.  అల్ ఫాతిహా సూర్ మరియు ఖుర్ఆన్ లోన్న చివరి 6 అధాయయలలు (సూరాలు)  నమలజు లోన్న భాగాలు  పార ర్ానలు, వేడుకోలు (దుఆలు..)  ఇంకా ప్రతి పాఠంలో వాయక్ర్ణ న్నయమలలు www.understandquran.com
 9. 9.  27 రోజుల వర్క్ు, ప్రతిరోజూ 15 న్నమిషాల కాా సు. ప్రతి కాా సులో నేర్సాక్ునేవి :  ఖుర్ఆన్ / హదీథ్  వాయక్ర్ణం  విదాయ సంబంధమైన టిప్సు (సూచనలు) www.understandquran.com
 10. 10. ఖుర్ఆన్ లోమనం ఎప్ుపడూ ప్ఠించే వీటి దావరా షుమలర్సగా 40,000 స్ార్సా (అంటే మొతతం ఖుర్ఆన్ లోన్న 50%) వచేా దాదాప్ు 100 ప్దాలు నేర్సాకోబోతునాిము. www.understandquran.com
 11. 11. మా పరయత్నంలో కనిపించే 4 పరతేయకత్లు www.understandquran.com
 12. 12.  నమలజుతో పార ర్ంభం (ఖుర్ఆన్ ను నేర్సాకోవటాన్నక్ ప్రయతిిసూత , ఇంకా వేరే వాకాయలు ఎందుక్ు వాడాలి ?  ఫ్రంచ్ లో గంటసేప్టి వర్క్ు దేన్న గురించైనా మలటాా డగలిగే స్ామర్ధయం క్లిగి ఉండి, ఇంకా బాగా ఫ్రంచ్ నేర్సాకోవాలంటే, ముందుగా మీక్ు తలిస్న దాన్నప్ైనే చరిాందామంటాను!  లౌక్క్ జఞా నప్ు ఉప్యోగం.  ప్రతి ఒక్క ముస్ాం ప్ుర్సషుడిక్, స్తీలక్ు, ముసలివారిక్, ప్లాలక్ు, ఇంకా ప్స్ప్లాలక్ు క్ూడా సమమతమైనది, ఎందుక్ంటే.......... www.understandquran.com
 13. 13. భాష నేర్సాకోవటం ఖుర్ఆన్ అర్ాం చేసుకోవటం గర హం చ టం వి న టం   చ ద వ టం   ఆ చ రిం చ టం ప్ ల క్ టం  - X - వార య టం  - X - www.understandquran.com
 14. 14.  భాషాజఞా నంప్ై ఎక్ుకవగా ఫరక్స్ చేయటం (ఎలలగైతే ఒక్ చిని ప్లావాడు నేర్సాక్ుంటాడో.....)  వాయక్ర్ణం ప్ై తక్ుకవ ఫరక్స్ చేయటం; ఒక్వేళ క్రంద చూప్న విధంగా నేరిపనట్లా తే ప్రజలు పారిపరతార్స! ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫ؤم‬ُ‫ي‬ ،‫مهموز‬ ،‫مذكر‬ ،‫جمع‬ ،‫غائب‬ ‫إفعال‬ ‫باب‬ ‫ألنه‬ ‫النون‬ ‫بثبوت‬ ‫مرفوع‬ ‫مضارع‬ ‫فعل‬ ‫ضمير‬ ‫والواؤ‬ ،‫الخمسة‬ ‫األفعال‬ ‫من‬ ‫فاعل‬ ‫رفع‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫متصل‬ www.understandquran.com
 15. 15. గార మర్ (వాయకర్ణం) లో మేము  ప్దాల న్నరామణ ప్దధతి (సర్్) ప్ై ఎక్ుకవ పార ధానయత ఇచాాము.  వాకాయల న్నరామణ ప్దధతి(నహు)ప్ై తక్ుకవ పార ధానయత ఇచాాము. కార్ణం: • ఖుర్ఆన్ లోన్న విషయలలు మనక్ు తలిస్నవే; • ప్రసుత తముని ఇంగలాష్ అనువాదాల నుండి నేర్సాక్ుంటటనాిం; • మనం అనువాదాన్ని రిప్ట్ చేయటం నేర్సాక్ుంటటనాిమేగాన్న, సవయంగా అనువాదం చేయటం లేదు. www.understandquran.com
 16. 16. www.understandquran.com
 17. 17.  పేరమతో, చిర్సనవ్వులతో మరియు రిలాక్సు గా మనం నేర్సుకోబో త్ున్నం.  ఇది చకకగా త్యార్సచేయబడిన ఒక interactive short course, కాబటిు ఏకాగరత్తో శరదధగా వినండి, మరియు మధయ మధయలో గెైర్సహాజర్స కావ్దుు . చెవ్వలపపగించి వినండి. అలాా హ్ యే మీకు నేర్సపత్డు అనే దృఢ నమమకం తో పార ర్ంభంచండి. మీమీద మీర్స ఎటటవ్ంటి సందేహమూ పెటటు కో వ్దుు . (‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫علم‬‫الرحمن‬) అర్రహామన్ అలామల్ ఖుర్ఆన్ www.understandquran.com
 18. 18. కిరంది గోల్్ ర్ూల్ (gold rule) ను గుర్సత ంచుకోండి :  నేను విన్నను - నేను మర్చిపో యాను  నేను చూశాను - నేను గుర్సత ంచుకున్నను  నేను పార కీుసు చేశాను - నేను నేర్సుకున్నను  నేను నేరాపను - నేను పండిత్ుడి నయాయను (మరికొన్ని, తరావత) www.understandquran.com
 19. 19. ‫ا‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬َ‫نز‬َ‫ا‬ ٌ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ُ‫ه‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫ك‬ 261* ఖుర్ఆన్ లో రిప్ట్ైన సంఖయ నామవాచక్ం(ఏక్ + బహు వచన ర్ూపాలు); క్రయలప్దం(అన్ని ర్ూపాలు) www.understandquran.com
 20. 20. www.understandquran.com
 21. 21. ٌ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬‫ا‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬َ‫نز‬َ‫ا‬ُ‫ه‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫ك‬ٌ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ُ‫م‬ ِ‫ل‬‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬َّ‫ب‬ َّ‫د‬َ‫ي‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬ِ‫ه‬ ِ‫ل‬َ‫و‬َ‫ر‬َّ‫ك‬ َ‫ذ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫اب‬َ‫ب‬ ْ ‫ل‬َ ْ ‫اْل‬‫وا‬ ُ ‫ل‬ْ‫و‬ُ‫ا‬(‫ص‬:29) 382* 261* www.understandquran.com
 22. 22. ٌ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ْ ‫ل‬َ‫نز‬َ‫ا‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ه‬َ‫ك‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ٌ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ُ‫م‬ (ఇది ఒక్) ఒక్ గరంథం మేము దీన్నన్న అవతరింప్ జేశాము నీ ప్ై (ఓ! ముహమమద్ , సలాలలా హు అలైహ వసలాం) ప్ుషకలమైన దీవెనలతో ఉనిది; 261* www.understandquran.com
 23. 23. ِ‫ل‬ُ‫ر‬َّ‫ب‬ َّ‫د‬َ‫ي‬‫ا‬‫و‬ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬ కాబటిు వార్స లోతుగా, దీర్ఘంగా ఆలోచించాలన్న దీన్న సూచనాలను గురించి َ‫ر‬َّ‫ك‬ َ‫ذ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫و‬ِ‫اب‬َ‫ب‬ ْ ‫ل‬َ ْ ‫اْل‬‫وا‬ ُ ‫ل‬ْ‫و‬ُ‫ا‬(‫ص‬:29) మరియు ఆలోచనాప్ర్సలు దీరాఘ లోచన (బోధన ,హెచారిక్) పందాలన్న. 38-29 382* www.understandquran.com
 24. 24. వారాత ప్తిరక్ చదివుతూ, అందులోనే న్నమగిమవటం చాలల తక్ుకవగా జర్సగుతుంది. కాన్న వెైజఞా న్నక్ ప్ుసతక్ం చదివేటప్ుపడు మలతరం ప్ూరిత ఏకాగరతతో, గాఢంగా ఆలోచిసూత చదువుతాం క్దా! ఏదైతే చదువు తునాిమో అది అర్ాం అయినప్ుపడే దాన్నప్ై ఏకాగరత, దీరాఘ లోచన క్లుగుతుంది! www.understandquran.com
 25. 25.  Direct తిననగా, సూటీగా  Personal సుయంగా  Planned పధకం, పరణ్ళిక, పాా ను  Relevant సంబంధం, సాంగత్యం DPPR www.understandquran.com
 26. 26. • పరశ్నంచటం: ఖుర్ఆన్ లోని పరతి వాకయం మనకు ఏదో ఒక సందేశం (ఆజఞ) ఇసుత ననది. ద్నిని ఆచరించటం పార ర్థనతో మొదలు పెటుండి. • ఆత్మపరిశీలన (మీర్స పార రిథంచిన ద్ని దృష్ిుతో, కిరత్ం రోజు / వార్ం గడిపిన మీ జీవిత్ విధ్నం) • త్రాుత్ వ్చేు రోజు /వార్ం కోసం పాా న్ త్యార్స చేయండి. • సందేశానిన పరచ్ర్ం చేయండి. (పరవ్కత ముహమమద్ సలాలాా హు అలైహ వ్ సలాం ఇలా తెలిపార్స: న్ నుండి (నేర్సుకుననద్నిలో నుండి) ఒకక వాకయమెైన్ సరే ఇత్ర్సల వ్ర్కు చేర్ుండి. www.understandquran.com
 27. 27. త్రాుతి సెలాడ్ లో www.understandquran.com
 28. 28. ఏదెైన్ సామూహక లేక త్ర్కశాసతర లేక కరరత్త ఆలోచనలకు సంబంధించిన విషయాలను, సూచించటానికి ఈ గుర్సత వాడటం జరిగినది. ఇది వ్చిునపవపడు సుయంగా ఆచరించ టానికి లేక ఇత్ర్సలకు చెపపటానికి ముందు ఇసాా మీయ ధర్మవేత్తలను సంపరదించి వారి అభపార యం తెలుసుకోవ్లను. www.understandquran.com చెక్స చెక్స
 29. 29.  అలాా హ్ తో ద్సుడికి ఉండవ్లసిన బంధం ఏర్పర్సచు కోవ్టం  పరవ్కత ముహమమద్ సలాలాా హు అలైహ వ్ సలాం ను మనసూపరితగా అనుసరించటం  మర్ణం త్రాుతి జీవిత్ం కోసం పాా న్ చెయయడం  ధ్యనం, ఆరాధన, నైతికత్ (మంచి పరవ్ర్తన), మోసం లేని లావాదేవీలు జర్పటం, ఇసాా ం ధర్మ విషయాలు ఇత్ర్సలకు తెలపటం, ధ్రిమక బో ధన మరియు పరచ్ర్ం  మంచి వ్నులు చేయటానికి ఆజఞఞ పించటం (పోర త్ుహంచటం) మరియు చెడు, దుషు పనులు చేయకుండ్ ఆపటం , జటటు గా కలసి మెలసి పనిచేయటం మొదలైనవిwww.understandquran.co m
 30. 30. కేవ్లం ఆరాధించటం / పార రిథంచటం తోనే సరిపో దు. పరతి ఒకకర్స త్మ త్మ ఆచర్ణలను పరిశీలించుకుని, మంచి పరణ్ళికను త్యార్స చేసుకోవ్లను. ఉద్హర్ణ : ఎవ్రెైన్ విద్యరిథ పరీక్షలలో సహాయం చేయమని అలాా హ్ ను మనసూపరితగా వేడుకుంటే చ్లని, పాఠయపవసతకాలు చదవ్క పో యన్ పాసెై పో త్డని అభపార య పడుత్ున్నరా ? ఈ కోర్సు యొకక నిజమెైన లక్షయం : ‫تذكر+تدبر‬ www.understandquran.com
 31. 31.  ద్నిని విశాుసించటం  ద్నిని పఠించటం (చదవ్టం)  ద్నిని అర్థం చేసుకోవ్టం  ద్ని వాకాయలపెై లోత్ుగా దీరాా లోచన చేయటం  ద్నిని ఆచరించటం  ద్నిని వాయపింప జేయటం www.understandquran.com
 32. 32. ఖుర్ఆన్ లో మలటి మలటిక్ వచేా క్రంది ప్దాలు :  ఖుర్ఆన్ నుండి : ِ‫ل‬،‫يات‬‫ا‬،‫تاب‬‫ك‬ ఖుర్ఆన్ తో మన బంధం మరియు ప్ర్సపర్ అవగాహనక్ు (interaction) ఒక్ మోడల్
 33. 33. 1. ఉపరదాఘ తం 2. ఈ రోజు పాఠం • పాఠయపవసతకం – 6 నిమిషాలు. • వాయకర్ణం – 6 నిమిషాలు. • విద్య సంబంధమెైన టిప్సు (సూచనలు) - 2 అల్ హందులిలలా హ్, మీర్స మొదలు ప్టాు ర్స ! కానీ మధయలో ఆప్వదుు !!
 34. 34. 1. ర్మద్న్ నల దివ్య ఖుర్ఆన్ యొకక నల – పరతిరోజు మనం ద్నికి దగగర్వాులి. 2. మీరే సుయంగా ఓడిపో వ్దుు ! టైము (సమయం) లేదని చెపపవ్దుు ! మీ రోజువారి దినచర్యలో నుండి ఏదోవిధంగా ఆ 15 నిమిషాలను కేటాయంచండి ! 3. పరవ్కత ముహమమద్ సలాలాా హు అలైహ వ్ సలాం యొకక విద్యరిథగా (శ్షుయడిగా) మార్టం మర్చిపో వ్దుు ! َ‫ك‬ ِ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ِ‫ب‬َ‫و‬ َّ‫م‬ُ‫الله‬ َ‫ك‬َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬ ِ‫ه‬ ِ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫هللا‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫وب‬ُ‫ت‬َ‫ا‬َ‫و‬ َ‫ك‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ا‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫ْل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َّ‫ْل‬‫ن‬َ‫ا‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫ن‬ www.understandquran.com

×