అదభుతాల్లో కెల్లో అదభుతం
దివ్య ఖభరఆన భహతయం
ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌అనే్‌ఈ్‌జ్ఞా న్‌శూహగమహతున్‌ఴమ్ణించడిం్‌
ఎఴమ్్‌తయభూ్‌కహద఼.్‌ఈ్‌గరింథ్‌మహజ్ిం్‌తెయౌమ఩మచే్‌
మద:మహథ ల్‌ఴయకు,్‌అద఼ుత...
అననయ భౌతిక఺నభగరహాల్నభ భలనవ఺ళికి అందించిన ఆ ఩యమోననత ఩రబువ్ు సయవ విధాల్ భలనవ్త఩ై దమ
దల్చి సనాాయగం చూ఩ే, వ఺రి ఆధాయతిాక తృష్ణ ...
తుశేమంగ఺, ఈ ఖభరఆన
఩ూరిిగ఺, సరిఅయన
(సవ్యమైన) భలయగంవై఩ునకు
భలయగదయశకతవం చ్చసభి ంది.
భరిము సతాక ర఺యల్ు
చ్చసూి ఉండచ విశ఺వసభల్కు...
ఆమనే (సర఺వతున)
సృష఻ించ్ాడు! ఆమనే
భలనవ్ుణణణ యకిభుదదతో
(జీవ్కణంతో) సృష఻ించ్ాడు.
చదభవ్ు! భరిము తూ
఩రబువ్ు ఩యభదాత.
ఆమన కల్ం దా...
”మిభమయౌన్‌కహయు్‌చీకటల ్‌న఼ించి్‌
రెయౌక్‌తీళ఺్‌కహింతి్‌రెై఩ు్‌తీష఼కు
తృో ఴడ:తుకి్‌తన్‌ద:ష఼తు఩ై్‌
తేటతెలలబైన్‌ఆమతేలన఼్‌
(ఴచన...
”ఓ్‌఩ాఴకహత !్‌బేభు్‌
ఈ్‌గరింథ:తున్‌తూ఩ై్‌
అఴతమ్ిం఩జ్చ్‌ఱహభు.్‌
అింద఼లప్‌఩ాతీ్‌విశమిం్‌
వివదదకమ్ించఫడింది.్‌
విధేమత్‌చఽ఩ే ర...
విజ్ఞా నిం్‌వాతి్‌మిించి్‌విన:వనిం్‌షాల఺ిష఼త నన్‌
నేటి్‌తయుణింలప,్‌భతిం్‌భతి్‌త఩఺఩్‌భ;యణ్‌
సో భిం్‌యగయౌష఼త నన్‌నేటి్‌ముగిం...
ఈ్‌కహయణింగహనే్‌బేభు్‌ఇశూహా భీల్‌్‌
షింతతి్‌రహమ్కి్‌ఇల;్‌ఉతతయుఴ్‌జ్ఞమీ్‌
చేఱహభు:్‌”ఎఴమైన:్‌఩ాతీకహయ్‌సతయ్‌
(శిక్ష)గహ్‌లేక్‌ధ...
”భ;నఴుల;మహ!్‌బేభు్‌మిభమయౌన్‌
ఒకచ్‌఩ుయుశేడె,్‌ఒకచ్‌ళ఻తర్‌న఼ించి్‌
షాజించ:భు.్‌తమహఴత్‌మీయు్‌ఒకమ్నొకయు్‌
఩మ్చమిం్‌చేష఼కునేిం్...
ఈ ్‌గింథిం్‌గుమ్ించి్‌అతయింత్‌షభగబైైన్‌఩మ్చమ్‌చేషఽత ్‌భసతూమ్‌భుసభమద్్‌్‌(ష)్‌ఇల;్‌
అన:నయు: ”ఇది్‌దెైఴ్‌గింథిం.్‌ఇింద఼లప్‌...
ఈ్‌఩ాధిఴ్‌ఆమనది.్‌ఈ్‌అతృహయ్‌
విషతాత్‌ఆకహవిం్‌ఆమనది.్‌ఉబమ్‌
శూహగమహలు్‌ఆమనవి.్‌అభన:్‌
ఆమన఼న్‌చినన్‌తూటి్‌చెలభలపత ్‌
క౅డ:్‌తె...
ఈ్‌క్షణిం్‌బూమి్‌మీద్‌ఓ్‌గొ఩఩్‌అద఼ుతిం్‌జ్యుగుత౉్‌ఉింది.
భరి ఈ భహభ నేతార ల్దో, మదడు, మేధకి సభఫంధించినదో క఺దభ; ఇది
సయవల్లక ...
మిండె్‌కళైళ్‌– ఒకటే్‌చఽ఩ు
ఏభుటట? తననభ ఎవ్వడూ చూడటం ల్ేదతు అతడు భ విసభి నానడా?
ఏభుటట? మేభు అతతుకి రెండుకళుు ఇవ్వ ల్ేదా?
భరి...
ఒక్‌‘అషర్‌’్‌ఉలేల ఖనింలప్‌సజ్ాత్్‌్‌
ద:ఴూద్్‌్‌(అ)్‌గహమ్్‌భ;ట్‌ఇల;్‌ఉింది:
’ఓ్‌అల;ల హ్‌ాహ!్‌కాతజ్ాత్‌తెలు఩ుకోఴ
డిం్‌అనేది్...
”఩ూమ్త్‌మిండె్‌
షింఴతీమహల్‌తృహల్‌గడెఴు్‌
఩ూమ్త్‌చేమ ఴలనతు్‌
కోమ్నటల భతే,్‌తలుల లు్‌
తభ్‌఩఺లలలకు్‌
తృహయౌరహఴయౌ”.
(ఖ఼ర్‌ఆన్‌్...
”బేభు్‌భ;నఴుణిణ్‌భటిి్‌యొకా్‌శూహయింతో్‌షాల఺ిించ:భు.్‌తయురహత్‌అతతుతు్‌
ఒక్‌ష఼యక్షతబైన్‌శూహథ నింలప్‌఩డే్‌త౅ింద఼ఴుగహ్‌భ;మహేభు...
షఽయుయడె,్‌చింద఼ా డె,్‌గరశృలు,్‌ఉ఩గరశృలు,్‌నక్ష్‌ ్‌ త:ా లు-ముదలభన్‌షభషత్‌మోదళ఻్‌ఴష఼త ్‌
ఴులు్‌రేమచఴయుగహ్‌తభకు్‌తుమచదశిించి...
భౌగోళిక శ఺సిరం
ఈ్‌విదయ్‌ఴలల్‌బూమి్‌యొకా్‌రహషతఴ్‌యౄతృహతున,్‌ద:తు్‌఩ూయఴ
఩మహయౌన్‌ గరఴించఴచ఼ే.్‌ఖ఼ర్‌ఆన్‌లప్‌ఇల;్‌ఉింది:్‌”బూభ...
ఴాక్ష్‌షిం఩ద్‌గుయించి్‌ఖ఼ర్‌్‌ఆన్‌లప్‌఩లు్‌చోటల ్‌
ఎింతో్‌వి఩ులింగహ,్‌విఴయణ:తమకింగహ్‌఩ేమొానడిం్‌
జ్మ్ గ్ింది. ఉద:సయణకు్‌- ...
”వీయు్‌తభ్‌మీద్‌మకాలు్‌జ్ఞ఩ుత౉,్‌
భుడెషఽత ,్‌ఎగ్మచ్‌఩క్షుయౌన్‌఩మ్కిించి్‌
చఽడటిం్‌లేద:?్‌(అల;్‌(రహటితు్‌ఏ్‌
ఆధ:యిం్‌లేకుిం...
యస఺మన శ఺సిరం
”ఈ్‌యింగింలప్‌భ;యగదయవకిం్‌కహగయౌగచ్‌షఽత:ా లు్‌అనేకిం్‌ఖ఼ర్‌ఆలప్‌ఉన:నభ.్‌ఉద:సయణకు్‌–
”మీ్‌కోషిం్‌఩వుఴులలప్‌క౅డ:...
సేదయం గురించి ఎంతో గొ఩఩ సూచన –
”మయక తృ఺ర ంతం ల్ల ఉనన తోట. భ రీ వ్యషం కురిసేి అది
రెటటిం఩ు ఩ంటనభ ఇసభి ంది. దాతు఩ై ఩దదగ఺ వ఺న...
వ఺రితో ఇల్ల అనభ: "ఇది (ఈ ఖభరఆన)
విశవస఻ంచిన వ఺రికి భలయగదయశ కతవం
భరిము సవసథత నొసంగచది. భరిము
విశవస఻ంచతు వ఺రి చ్వ్ుల్కు అవ్రో...
స఺భలజిక అంశ఺ల్ు
భూఢ విశ఺వస఺ల్ ఖండన
విశ఺వసభల్
గుణగణాల్ు
జీవ్నాయణాల్ ఩యభలయథం
అల్లో హ ఩రిచమం చ్చతుల్ు క఺ల్లక
ఆకుల్ు ఩టుి కుతు ఩రయోజ్నం ల్ేదభ
అల్లో హ ఩రిచమం
అల;ల హ్‌!్‌ఆమన్‌త఩఩్‌భమొక్‌ఆమహధయ్‌
దేఴుడె్‌లేడె.్‌ఆమన్‌షజీఴుడె,్‌
వివఴఴయఴషథకు్‌ఆధ:య్‌బూతేడె.్‌
ఆమనకు్‌కున఼క...
ఖభరఆన జీవిత఩ు ఩తిర
యంగంల్లనూ భలనవ్తకు
శరయోో దామకమైన వ఺టటతు
భలతమేే సభాతిసభి ంది.
అటువ్ంటట దివ్య ఔష్
ధాతున భనం భన వ్యకచ
ఉంచభ...
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Quran
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quran

386 views

Published on

about quran in telugu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quran

 1. 1. అదభుతాల్లో కెల్లో అదభుతం దివ్య ఖభరఆన భహతయం
 2. 2. ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌అనే్‌ఈ్‌జ్ఞా న్‌శూహగమహతున్‌ఴమ్ణించడిం్‌ ఎఴమ్్‌తయభూ్‌కహద఼.్‌ఈ్‌గరింథ్‌మహజ్ిం్‌తెయౌమ఩మచే్‌ మద:మహథ ల్‌ఴయకు,్‌అద఼ుత్‌విశమ;ల్‌ఴయకు్‌ చేయుకోఴడ:తుకి్‌భనకి్‌ఎతున్‌ముగహలు్‌ అఴషయమో్‌తెయౌమద఼.్‌ఈ్‌గరింథ్‌విశిశీ త్‌గుమ్ించి్‌ కలిం్‌కదియౌించి్‌రహా మడిం్‌అింటే-్‌కొతున్‌కోణ:లన఼్‌ భతుశకి్‌తెయౌళ఺న్‌జ్ఞా నిం,్‌అన఼బఴిం్‌కొదదద్‌గరఴించి్‌ చె఩఩డబే్‌అఴుతేింది.్‌ఈ్‌గరింథ్‌జ్ఞా న:తున్‌ఏ్‌ కలిం,్‌భమచ్‌఩ుషతకిం్‌ద:ఴమహ నఽ్‌ఇన఼భడిం఩ జ్చమలేభు.్‌‘ఇభ;మ్‌్‌పఖ఼ు మహర జీ్‌(య)’్‌ఇల;్‌ అభితృహా మ;఩డ:ు యు:్‌”ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌అనే్‌ఈ్‌విజ్ఞా న్‌ ఫ<ిండ:గహయబే్‌గనక్‌లేక్‌తృో భనటల భతే్‌఩ా఩ించిం్‌ భూడె్‌ఴిందల్‌఩ాయో్‌జ్నకయ్‌విదయలన఼్‌ కోలప఩భ్‌ఉిండేది”. విజ్ఞా న భ ండాగ఺యం ఖభరఆన
 3. 3. అననయ భౌతిక఺నభగరహాల్నభ భలనవ఺ళికి అందించిన ఆ ఩యమోననత ఩రబువ్ు సయవ విధాల్ భలనవ్త఩ై దమ దల్చి సనాాయగం చూ఩ే, వ఺రి ఆధాయతిాక తృష్ణ తీరచే, వ఺రి ఆతాల్కు శకిితుచ్చే ఏర఺఩టు కూడా చ్చశ఺డు. అ఩ు యూ఩ అనభగరహ ఩రదాత అయన అల్లో హా఺ ఩రవ్కిల్నే శరరష్ీ గణం దావర఺ సభసి భలనవ఺ళికి భలయగదయశక తుమభలవ్ళితు ఩రస఺దించ్ాడు. దైవ్఩రవ్కిల్ందరికీ ఆమల క఺ల్లల్నభ ఫటటి, అవ్సర఺ల్నభ ఫటటి గరంథాల్నభ, ఩రవ్యినా తుమభలవ్ళుల్నభ ఩ం఩ుతూ వ్చ్ాేడు. దైవ్భీతి, ఩యల్లక భ వ్నల్ తృ఺ర తి఩దికగ఺ భలనవ్ుల్ందరితూ ఏకతార టట఩ై తీసభకువ్చిే వ఺రిల్ల నైతిక వి఩ోవ఺తున నూరి తృోసేవ఺యు. శ఺ంతి స఺ధనకు వ఺యు సభుధభల్యయయల్ల వ఺రితు సభలమతి ఩రచేవ఺యు. ఈ భలయగదయశక గరంథాల్ల్ల చిటి చివ్రి గరంథం ఩వితర ఖభరఆన. భలనవ఺ళికి విశవ ఩రబువ్ు చ్చస఻న మేళుు అగణయం. భతుష఻కి ఆమన ఩రస఺దించిన వ్ర఺నభగరహాల్ు అసంఖలయకం. సృష఻ిర఺సభల్ ఩టో ఆమనకు గల్ ఩ేరభ అనంతం. ఆమన భతుష఻ జీవికకు అనన తృ఺తూ మలల్నభ అనభగరహంచడమే క఺క, భనో భ వ఺ల్నన ఩రకటటంచ్చ శకిిముకుి ల్నభ కూడా ఩రస఺ దించ్ాడు. ఇంక఺ భతుష఻ సంసకృతీ నాగరికతల్ ఩ురోభి వ్ృదిధకి, కరభవిక఺స఺తుకి దోహద ఩డచ స఺భగిరతు అవ్తుల్ల ఩ుష్క ల్ంగ఺ తృ ందభ఩రిచ్ాడు.
 4. 4. తుశేమంగ఺, ఈ ఖభరఆన ఩ూరిిగ఺, సరిఅయన (సవ్యమైన) భలయగంవై఩ునకు భలయగదయశకతవం చ్చసభి ంది. భరిము సతాక ర఺యల్ు చ్చసూి ఉండచ విశ఺వసభల్కు త఩఩క గొ఩఩ ఩రతిపల్ భుందతు శుబవ఺యినూ అందజ్చసభి ంది; (al isra:9) భ;యగకమ్వతు్‌– కహయుణయ్‌఩ాద:భతు
 5. 5. ఆమనే (సర఺వతున) సృష఻ించ్ాడు! ఆమనే భలనవ్ుణణణ యకిభుదదతో (జీవ్కణంతో) సృష఻ించ్ాడు. చదభవ్ు! భరిము తూ ఩రబువ్ు ఩యభదాత. ఆమన కల్ం దావర఺ నేర఺఩డు.భలనవ్ుడు ఎయుగతు జ్ఞా నాతున అతతుకి ఫోధించ్ాడు. చదభవ్ు! తూ ఩రబువ్ు ఩ేయుతో, ”఩రజ్ల్ు ఖభరఆన గురించి ఆల్లచిం చర఺? ఇది అల్లో హ వ్దద నభండి గ఺క భరెవ్రి వ్దదనభండో వ్చిే ఉంటే ఇందభ ల్ల ఎంతో వైయుధయం ఉండచది”. (ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌4:82)
 6. 6. ”మిభమయౌన్‌కహయు్‌చీకటల ్‌న఼ించి్‌ రెయౌక్‌తీళ఺్‌కహింతి్‌రెై఩ు్‌తీష఼కు తృో ఴడ:తుకి్‌తన్‌ద:ష఼తు఩ై్‌ తేటతెలలబైన్‌ఆమతేలన఼్‌ (ఴచన:లన఼)్‌అఴతమ్ిం఩జ్చళ఺న రహడె్‌అల;ల హ్‌భే.్‌తువేమింగహ్‌ ఆమన్‌మీ్‌భెడల్‌ భాద఼షఴఫ<వి,్‌దమ;శీయౌ.”్‌ (సదదద్:్‌9) క఺యు చీకటోల్ల కయదీ఩఻క
 7. 7. ”ఓ్‌఩ాఴకహత !్‌బేభు్‌ ఈ్‌గరింథ:తున్‌తూ఩ై్‌ అఴతమ్ిం఩జ్చ్‌ఱహభు.్‌ అింద఼లప్‌఩ాతీ్‌విశమిం్‌ వివదదకమ్ించఫడింది.్‌ విధేమత్‌చఽ఩ే రహమ్కి్‌ఇది్‌ భ;యగదయవకిం,్‌కహయుణయిం,్‌ వుబరహయత”.(నహల :89) అింద఼లప్‌఩ాతీ్‌విశమిం్‌ వివదదకమ్ించఫడింది
 8. 8. విజ్ఞా నిం్‌వాతి్‌మిించి్‌విన:వనిం్‌షాల఺ిష఼త నన్‌ నేటి్‌తయుణింలప,్‌భతిం్‌భతి్‌త఩఺఩్‌భ;యణ్‌ సో భిం్‌యగయౌష఼త నన్‌నేటి్‌ముగింలప,్‌ అష఩ావయత,్‌అింటమహతుతనిం,్‌తుమోనననత:్‌ ఫ<ఴిం్‌అ఩వాతేలు్‌఩యౌకిష఼త నన్‌నేటి్‌ఆధ఼తు్‌ కింలప,్‌ఉన:మదిం,్‌ఉగరరహదిం్‌రెమ్ర్‌తలలు్‌ రేష఼త నన్‌నేటి్‌కయౌకహలింలప,్‌భ;యణ:షతర్‌తుయౄమ్‌ లనబే్‌షభషత్‌భ;నఴ్‌వికహషభతూ,్‌అఖిల్‌ భ;నరహబుయదమబే్‌విఱహఴష్‌దళ్‌ధేయమభతు్‌ ఴకహాణిష఼త ింది్‌ఖ఼ర్‌ఆన్‌. అఖిల్ భలనవ఺బుయ దమమే విశ఺వస దళ ధచయమం
 9. 9. ఈ్‌కహయణింగహనే్‌బేభు్‌ఇశూహా భీల్‌్‌ షింతతి్‌రహమ్కి్‌ఇల;్‌ఉతతయుఴ్‌జ్ఞమీ్‌ చేఱహభు:్‌”ఎఴమైన:్‌఩ాతీకహయ్‌సతయ్‌ (శిక్ష)గహ్‌లేక్‌ధయణి఩ై్‌కలపల లిం్‌ మచకతితించినింద఼కు్‌శిక్షగహ్‌త఩఩్‌ఏ్‌ భతుల఺్‌నెైన:్‌చిం఩఺తే్‌అతన఼్‌ మ;ఴతేత ్‌భ;నరహయ౎తూ్‌చిం఩఺నటేల .్‌ అల;గచ్‌ఎఴమైన:్‌ఒక్‌భతుల఺్‌తృహా ణిం్‌ కహతృహడతే్‌అతన఼్‌మ;ఴతేత ్‌ భ;నరహయ౎్‌తు్‌కహతృహడనటేల ”.్‌ (భ;భద::32) భతుష఻ తృ఺ర ణాతుకి కుర఺న ఇచ్చే విల్ువ్
 10. 10. ”భ;నఴుల;మహ!్‌బేభు్‌మిభమయౌన్‌ ఒకచ్‌఩ుయుశేడె,్‌ఒకచ్‌ళ఻తర్‌న఼ించి్‌ షాజించ:భు.్‌తమహఴత్‌మీయు్‌ఒకమ్నొకయు్‌ ఩మ్చమిం్‌చేష఼కునేిం్‌ద఼కు్‌మిభమయౌన్‌ జ్ఞతేలుగహ,్‌తెగలుగహ్‌చేఱహభు.్‌ రహషతరహతుకి్‌మీలప్‌అిందమ్కింటే్‌ఎకుాఴ్‌ బమబకుత లు్‌కలరహడే్‌అల;ల హ్‌్‌దాల఺ిలప్‌ ఎకుాఴ్‌గౌయరహతుకి్‌అయుు డె.్‌తువేమింగహ్‌ అల;ల హ్‌్‌షయఴ్‌జ్ఞా నిం్‌కలరహడె.్‌షకల్‌ విశమ;లు తెయౌళ఺నరహడె”. (అల్‌సృజుమహత్:్‌13) అందయూ దైవ్ దాసభల్ే
 11. 11. ఈ ్‌గింథిం్‌గుమ్ించి్‌అతయింత్‌షభగబైైన్‌఩మ్చమ్‌చేషఽత ్‌భసతూమ్‌భుసభమద్్‌్‌(ష)్‌ఇల;్‌ అన:నయు: ”ఇది్‌దెైఴ్‌గింథిం.్‌ఇింద఼లప్‌గతిించిన్‌రహమ్్‌తుజ్్‌గహథలున:నభ.్‌బవిశయతేత కు్‌షింఫిం ధిించిన్‌రహణులున:నభ.్‌మీ్‌జీవిత:లకు్‌షింఫింధిించిన్‌ఆదేఱహలున:నభ.్‌ఇదొక్‌తియుగులేతు్‌ రహకుా.్‌ఇింద఼లప్‌రేయీకోళ఩ు్‌విశమ;లు్‌లేఴు.్‌అసింకహయింతో్‌దదతున్‌విడన:డన్‌రహతుతు్‌దేఴుడె్‌ తొకచాశూహత డె.్‌ఈ్‌గింథ:తున్‌ఴదయౌ్‌఩టిి్‌రేమొక్‌చోటి్‌న఼ించి్‌షన:మయగిం్‌తృిందగోమ్నరహతుతు్‌దేఴుడె్‌ భ;యగవిఴీన఼ణిణ్‌చేశూహత డె.్‌ఇది్‌దేఴుతు్‌఩టిశిబైన్‌త:డెా .్‌ఇది్‌ఉ఩దేవింతో,్‌విరేకింతో్‌తుిండన్‌ రహకుా.్‌ఇింకహ్‌ఇదే్‌యుజుభ;యగిం.్‌ఈ్‌గింథ:తున్‌ఆవభరించిన్‌రహమ్్‌కోమాలు్‌఩డతోఴా్‌఩టిఴు.్‌దదతు్‌ భూలభుగహ్‌ఫ<శలు్‌మోష ఩ుచేలేఴు.్‌దదతున్‌ఆవభరించిన్‌జ్ఞా న఼ల,్‌బేధ:ఴుల్‌జ్ఞా న్‌఩఺తృహష్‌ ఎననటికీ్‌తీయద఼.్‌భ;టిభ;టికీ్‌తృహమహమణిం్‌చేళ఺న఩఩టికీ్‌ఈ్‌రహకుా్‌తృహతది్‌అతు఩఺ించద఼.్‌ ఇిందయౌ్‌విలక్షణ్‌విశమ;లు్‌ఎననటికీ్‌తమ్గ్తృో ఴు,్‌కమ్గ్తృో ఴు.్‌ఈ్‌రహకుామిందయౌ్‌విశిశీ త్‌ ఏమిటింటే్‌జన఼నల్‌ఴయగిం్‌ఒకశూహమ్్‌ద:తుతు్‌వినన఩ు఩డె్‌‘షన:మయగిం్‌రెై఩ునకు్‌దయవకతఴిం్‌ఴఴించే్‌ ఒక్‌అద఼ుతబైన్‌రహణితు్‌బేభు్‌విన:నభు.్‌కన఼క్‌బేభు్‌ద:తుతు్‌వివఴళ఺ష఼త న:నభు’్‌ అతు ్‌఩కరటిించకుిండ:్‌ఉిండలేకతృో భింది.్‌ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌఩కహర యిం్‌భ;ట<ల డేరహడె్‌షతయ్‌ఴింతేడె.్‌దదతు్‌ ఩కహర యిం్‌ఆచమ్ించేరహడె్‌ఉతతభ్‌఩తిాపలిం్‌తృింద఼త:డె.్‌దదతు్‌఩కహర యిం్‌తీయు఩్‌ఇచేేరహడె్‌ న:యమఫదధబైన్‌తీయ఩మ్్‌అఴుత:డె.్‌దదతు్‌రెై఩ునకు్‌఩఺యౌచినరహడె్‌షన:మయగిం్‌రెై఩ునకు్‌఩఺యౌచిన్‌ రహడఴుత:డె”.్‌(తిమ్మజీ) ఇదొక్‌తియుగులేతు్‌రహకుా
 12. 12. ఈ్‌఩ాధిఴ్‌ఆమనది.్‌ఈ్‌అతృహయ్‌ విషతాత్‌ఆకహవిం్‌ఆమనది.్‌ఉబమ్‌ శూహగమహలు్‌ఆమనవి.్‌అభన:్‌ ఆమన఼న్‌చినన్‌తూటి్‌చెలభలపత ్‌ క౅డ:్‌తెలుష఼కోఴచ఼ే.్‌ఆమన్‌ ఇల;్‌఩ఫరా ధిించ:డె:్‌”నబేమరహమ్కి్‌ బూమిలప్‌అనేక్‌తుదయవన:లు న:నభ.్‌షఴమింగహ్‌మీ్‌అళ఺తతఴింలప్‌ క౅డ:్‌ఉన:నభ.్‌భమ్్‌మీయు్‌ ఩మ్శీలనగహ్‌చఽడటిం్‌లేద:”?్‌ (జ్ఞమ్మ;త్్‌:్‌21)్‌అతు. ఩రిశీల్న వై఩ు భలనవ఺ళితు ఆహావతుంచిన తోల్న గరంథం
 13. 13. ఈ్‌క్షణిం్‌బూమి్‌మీద్‌ఓ్‌గొ఩఩్‌అద఼ుతిం్‌జ్యుగుత౉్‌ఉింది. భరి ఈ భహభ నేతార ల్దో, మదడు, మేధకి సభఫంధించినదో క఺దభ; ఇది సయవల్లక సృష఻ికయి, తృ఺ల్కుడు, ఩రితృోష్కుడు అయన అల్లో హా఺ది. ఆమనే భనల్నన శూనయం నభండి సృష఻ిం చింది. ఖభరఆనల్ల ఇల్ల ఉంది: ”అల;ల హ మిభమయౌన్‌మీ్‌భ;తా్‌గమహుల్‌న఼ిండ్‌ఫమటకి్‌తీఱహడె్‌ (఩ుటిిించ:డె).్‌ అ఩ు఩డె్‌మీకచమీ్‌తెయౌమద఼.్‌భమ్ము్‌మీకు్‌వితుకిడతు,్‌కళళతూ్‌ ఇింకహ్‌సాదమ;లన఼్‌఩ాశూహదిించ:డె.్‌ఫసృఱహ్‌మీయు్‌కాతజుా లై్‌ఉింట<యతు”.్‌ (16:్‌78) భూ ఈ సలోడిన చూసభి నానయు...!
 14. 14. మిండె్‌కళైళ్‌– ఒకటే్‌చఽ఩ు ఏభుటట? తననభ ఎవ్వడూ చూడటం ల్ేదతు అతడు భ విసభి నానడా? ఏభుటట? మేభు అతతుకి రెండుకళుు ఇవ్వ ల్ేదా? భరిము నాల్ుకనభ భరిము రెండు ఩దవ్ుల్నభ. (al-balad) కన఼ల్‌అన఼గరసిం్‌గుమ్ించి్‌ఓ్‌బేధ:వి్‌భ;ట:్‌”భుఖ;తున్‌గుమ్తించడిం్‌ఎింత్‌ భుఖయమో,్‌ద:తుతు్‌తృో గొటటి కునే్‌ఴయక౅్‌నేన఼్‌ఎననడఽ్‌అయథిం్‌ చేష఼కోలేకతృో మ;న఼.”
 15. 15. ఒక్‌‘అషర్‌’్‌ఉలేల ఖనింలప్‌సజ్ాత్్‌్‌ ద:ఴూద్్‌్‌(అ)్‌గహమ్్‌భ;ట్‌ఇల;్‌ఉింది: ’ఓ్‌అల;ల హ్‌ాహ!్‌కాతజ్ాత్‌తెలు఩ుకోఴ డిం్‌అనేది్‌క౅డ:్‌తూ్‌తయపున్‌఩ాశూహ దిించఫడన్‌ఒక్‌ఴయబే్‌అభ న఩ు఩డె,్‌ఏ్‌మీతిన్‌నేన఼్‌తూకు్‌ కాతజ్ాతలు్‌తెలు఩ుకోన఼్‌శూహఴమీ!?’్‌ అన:నయు.్‌ద:తుకి్‌షభ;ధ:నింగహ్‌ అల;ల హ్‌్‌ఇల;్‌ళలచ:ేడె: ”ద:ఴూద్్‌!్‌ ఇ఩ు఩డె్‌ న఼ఴుఴ్‌కాతజ్ాతలు్‌చెయౌలిం్‌ చ:ఴు.్‌ఎింద఼కింటే్‌న:కు్‌కాతజ్ాతలు్‌ చెయౌలించ్‌గయౌగచ్‌వకిత్‌లేదతు్‌న఼ఴుఴ్‌ అింగీకమ్ించ:ఴు.్‌అదే్‌తూలపతు్‌కాతజ్ాత: ఫ<రహతుకి్‌఩ాతీక”.్‌ (తప఻ీర్‌్‌ఇఫనన్‌కళ఻ర్‌) అంతా అల్లో హ చల్ువే
 16. 16. ”఩ూమ్త్‌మిండె్‌ షింఴతీమహల్‌తృహల్‌గడెఴు్‌ ఩ూమ్త్‌చేమ ఴలనతు్‌ కోమ్నటల భతే,్‌తలుల లు్‌ తభ్‌఩఺లలలకు్‌ తృహయౌరహఴయౌ”. (ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌2:233) అభా తృ఺ల్ు అభృతం
 17. 17. ”బేభు్‌భ;నఴుణిణ్‌భటిి్‌యొకా్‌శూహయింతో్‌షాల఺ిించ:భు.్‌తయురహత్‌అతతుతు్‌ ఒక్‌ష఼యక్షతబైన్‌శూహథ నింలప్‌఩డే్‌త౅ింద఼ఴుగహ్‌భ;మహేభు.్‌ఆ్‌ తయురహత్‌ ఈ్‌ త౅ింద఼ఴుకు్‌భుదద్‌ఆకహమహతున్‌ఇచ:ేభు.్‌ఆ఩ైన్‌భుదదన఼్‌ కిండగహ్‌చేఱహభు.్‌తయురహత్‌భ;ింష఩ు్‌కిండన఼్‌ఎభుకలుగహ్‌చేఱహభు.్‌ఆ్‌తయు్‌ రహత్‌ఎభుకలకు్‌భ;ింశూహతున్‌తొడగహభు.్‌ఆ్‌఩ైన్‌ద:తుతు్‌భిననబైన్‌షాల఺ిగహ్‌ చేళ఺్‌తుల్‌ఫనట<ి భు.్‌కన఼క్‌అల;ల హ్‌ాహ్‌ఎింతో్‌వుబ఩ాద఼డె,్‌షాజ్న కహయులిందమ్లప్‌కల;ల ్‌ఉతతభ్‌షాజ్నకహయుడె” (ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌23:12-14)
 18. 18. షఽయుయడె,్‌చింద఼ా డె,్‌గరశృలు,్‌ఉ఩గరశృలు,్‌నక్ష్‌ ్‌ త:ా లు-ముదలభన్‌షభషత్‌మోదళ఻్‌ఴష఼త ్‌ ఴులు్‌రేమచఴయుగహ్‌తభకు్‌తుమచదశిించిన్‌కక్షయలపల ్‌తియుగుతేన:నమనన్‌మద:మహథ తున్‌నేటికి్‌1432్‌ షింఴతీమహల్‌కిరతబే్‌ఖ఼ర్‌ఆన్‌్‌తెయౌమజ్చళ఺ింది. ”షఽయుయడె్‌తన్‌తుమీణత్‌కక్షయలప్‌షించమ్ష఼త ్‌ న:నడె.్‌ఇది్‌భశృ్‌వకితభింతేడె,్‌అశూహ్‌ధ:యణ్‌విరేకఴింతేడభన్‌అల;ల హ యౄతృిందిించిన్‌ (అద఼ుత,్‌అదిఴతీమ)్‌఩థకిం.్‌చింద఼ా తు్‌కోషిం్‌బేభు్‌భజయ్్‌లన఼్‌(చింద్‌కళలలు)్‌తుయణభిం చ:భు.్‌ అది్‌రహటితు్‌ద:టటకుింటృ్‌చిఴమ్కి్‌ ఎిండ్‌ ్‌ ్‌తృో భన్‌ఖయ఩ు్‌భటిల;్‌భ;మ్తృో తేింది.్‌ చింద఼ా తున్‌చేయుకునే్‌వకిత్‌షఽయుయతు్‌లప్‌లేద఼.్‌అల;గచ్‌మహతిా్‌఩గటితు్‌ద:టితృో లేద఼.్‌షభషతిం్‌ ఒకొాకా్‌కక్షయలపల ్‌(రహటికి్‌తుమచద్‌శిించఫడన్‌కక్షయలపల )్‌షించమ్ష఼త న:నభ”.్‌ (దిఴయ్‌ఖ఼ర్‌ఆన్‌– 36:్‌38-48) ఖగోళ శ఺సిరం
 19. 19. భౌగోళిక శ఺సిరం ఈ్‌విదయ్‌ఴలల్‌బూమి్‌యొకా్‌రహషతఴ్‌యౄతృహతున,్‌ద:తు్‌఩ూయఴ ఩మహయౌన్‌ గరఴించఴచ఼ే.్‌ఖ఼ర్‌ఆన్‌లప్‌ఇల;్‌ఉింది:్‌”బూభ;యకహఱహలు్‌ కయౌళ఺్‌ఉిండగహ,్‌బేభు్‌రహటితు్‌విడదదళ఺న్‌రెైన:తున్‌(దెైఴిం్‌అనే్‌ అళ఺తతఴిం్‌లేదతు్‌రహదిించే్‌న:ళ఺తకులు)్‌తియశూహాయులు్‌చఽడటిం్‌లేద:?్‌ అల;గచ్‌఩ాతి్‌తృహా ణితూ్‌బేభు్‌తూటితో్‌షాజించిన్‌విశమ;తున్‌వీయు్‌ గభతుించడిం్‌లేద:?్‌అభన఩఩టికీ్‌రహయు్‌వివఴళ఺ించమచమి?”. (అల్‌్‌అింత౅మ;:్‌30)
 20. 20. ఴాక్ష్‌షిం఩ద్‌గుయించి్‌ఖ఼ర్‌్‌ఆన్‌లప్‌఩లు్‌చోటల ్‌ ఎింతో్‌వి఩ులింగహ,్‌విఴయణ:తమకింగహ్‌఩ేమొానడిం్‌ జ్మ్ గ్ింది. ఉద:సయణకు్‌- ”ఆమనే్‌఩ిందిళళ఩ై్‌ తృహా కచ,్‌఩ిందిళళ఩ై్‌ఎకిాించఫడతు్‌తోటలతో్‌షశృ్‌ యకయకహల్‌తోటలు,్‌తో఩ులన఼షాల఺ిించ:డె.్‌ ఖయౄూ య్‌ చెటల న఼,్‌యకయకహల్‌ఆశృయ్‌఩ద:్‌మహథ లు్‌ఉత఩తిత్‌చేళే్‌ తృ ల;లన఼్‌షాజిం్‌చినరహడె్‌క౅డ:్‌ఆమనే.్‌ ఆయౌవ్్‌,్‌ద:తుభమ్‌ఴాక్షాలన఼్‌షాజష఼త ననరహడఽ్‌ ఆమనే.్‌రహటి్‌఩ళైళ్‌కొతున్‌఩యష఩యిం్‌తృో యౌ్‌ ఉింట<భ,్‌భమ్కొతున్‌తృో యౌ్‌ఉిండఴు.్‌(తృో యౌక్‌ఒకటే్‌ అభన:్‌యుచి్‌భ;తాిం్‌రేమచఴయుగహ్‌ఉింటటింది).్‌అవి్‌ ఩ింటకు్‌ఴచిేన఩ు఩డె్‌రహటి్‌఩ిండల న఼్‌శృభగహ్‌ తినిండ.్‌ద:ింతోతృహటట్‌఩ింట్‌కోతకు్‌ఴచిేన఩ు఩డె్‌ త఩఩తుషమ్గహ్‌చెయౌలించఴలళ఺న్‌ద:తు్‌సకుాన఼్‌చెయౌలిం్‌ చిండ.్‌ద఼ఫ<మహ్‌ఖయుే్‌చేమ కిండ.్‌ద఼ఫ<మహ్‌ చేళేరహమ్తు్‌అల;ల హ ఩ేామిిం్‌చడె”.్‌ (్‌అల్‌్‌అన్‌ఆమ్‌:్‌143) వ్ృ క్ష శ఺ సిరం
 21. 21. ”వీయు్‌తభ్‌మీద్‌మకాలు్‌జ్ఞ఩ుత౉,్‌ భుడెషఽత ,్‌ఎగ్మచ్‌఩క్షుయౌన్‌఩మ్కిించి్‌ చఽడటిం్‌లేద:?్‌(అల;్‌(రహటితు్‌ఏ్‌ ఆధ:యిం్‌లేకుిండ:)్‌఩టిి్‌ఉించిన్‌ రహడె్‌కయుణ:భముడె్‌త఩఩్‌ భమఴయు్‌లేయు”.్‌(అల్‌్‌భులా:్‌19) ”బూమిలప్‌షించమ్ించే్‌ఎతున్‌యకహల్‌ జ్ింతేఴులైన:,్‌తభ్‌మిండె్‌మకాల్‌ షశృమింతో్‌ఎగ్మచ్‌఩క్షులైన:్‌– అతూన్‌ మీ్‌ఴింటి్‌షభుద:మ;లే”.్‌(అల్‌్‌ అన్‌ఆమ్‌:్‌37) జ్ంతు శ఺సిరం
 22. 22. యస఺మన శ఺సిరం ”ఈ్‌యింగింలప్‌భ;యగదయవకిం్‌కహగయౌగచ్‌షఽత:ా లు్‌అనేకిం్‌ఖ఼ర్‌ఆలప్‌ఉన:నభ.్‌ఉద:సయణకు్‌– ”మీ్‌కోషిం్‌఩వుఴులలప్‌క౅డ:్‌గొ఩఩్‌గుణ్‌తృహఠిం్‌ఉింది.్‌రహటి్‌కడె఩ులప్‌ఉనన్‌఩ేడకు్‌– యకహత తుకి్‌ భధయలప్‌న఼ించి్‌షఴచఛబైన్‌తృహలు్‌మీకు్‌త:఩఺ష఼త న:నభు.్‌త:ా గచరహమ్కి్‌అది్‌కభమగహ్‌ ఉింటటింది.” (అన్‌్‌నహల :్‌66) ‘తూ్‌఩ాబుఴు్‌తేనెటీగకు్‌ఈ్‌షింకచతమిచ:ేడె:్‌”కొిండలపల ,్‌చెటల లపల ,్‌఩ాజ్లు్‌కటటి కునన్‌ఎతెతతన్‌ ఩ిందిళళలప్‌తూ్‌ఇిండల న఼్‌(తేనె్‌తెటిలన఼)్‌తుమ్మించ఼కో.్‌అతూన్‌యకహల్‌఩ిండెల ్‌తిన఼.్‌తూ్‌఩ాబుఴు్‌ ష఼లబతయిం్‌చేళ఺న్‌భ;మహగ లలప్‌విసమ్షఽత ్‌ఉిండె.”్‌రహటి్‌కడె఩ులలప్‌న఼ించి్‌తృహనకిం్‌ఒకటి్‌ రెలుఴడెతేింది.్‌ద:తు్‌యింగులు్‌రేమచఴయుగహ్‌ఉింట<భ.్‌అింద఼లప్‌఩ాజ్లకు్‌షఴషథత్‌ఉింది.్‌ ఆలపచిించేరహమ్్‌కోషిం్‌ఇింద఼లప్‌గొ఩఩్‌షఽచన్‌ఉింది’.్‌(అన్‌్‌నహల :్‌68,్‌69)
 23. 23. సేదయం గురించి ఎంతో గొ఩఩ సూచన – ”మయక తృ఺ర ంతం ల్ల ఉనన తోట. భ రీ వ్యషం కురిసేి అది రెటటిం఩ు ఩ంటనభ ఇసభి ంది. దాతు఩ై ఩దదగ఺ వ఺న కురిమకతృోయనా, సననటట జ్ల్ుో ఩డినా సరితృోతుంది”. (ఫఖర఺: 265) సేదయం
 24. 24. వ఺రితో ఇల్ల అనభ: "ఇది (ఈ ఖభరఆన) విశవస఻ంచిన వ఺రికి భలయగదయశ కతవం భరిము సవసథత నొసంగచది. భరిము విశవస఻ంచతు వ఺రి చ్వ్ుల్కు అవ్రోధం భరిము వ఺రి కళుకు ఒక గంత. అల్లంటట వ఺రి స఻థతి ఎంతో దూయం నభండి ఩఻ల్ువ్ఫడిన వ఺రి అయు఩ుల్లంటటది!" (పుస఻సల్త్: 44)
 25. 25. స఺భలజిక అంశ఺ల్ు
 26. 26. భూఢ విశ఺వస఺ల్ ఖండన
 27. 27. విశ఺వసభల్ గుణగణాల్ు
 28. 28. జీవ్నాయణాల్ ఩యభలయథం
 29. 29. అల్లో హ ఩రిచమం చ్చతుల్ు క఺ల్లక ఆకుల్ు ఩టుి కుతు ఩రయోజ్నం ల్ేదభ
 30. 30. అల్లో హ ఩రిచమం అల;ల హ్‌!్‌ఆమన్‌త఩఩్‌భమొక్‌ఆమహధయ్‌ దేఴుడె్‌లేడె.్‌ఆమన్‌షజీఴుడె,్‌ వివఴఴయఴషథకు్‌ఆధ:య్‌బూతేడె.్‌ ఆమనకు్‌కున఼కు్‌మహద఼్‌భమ్ము్‌ తుద఼య్‌మహద఼.్‌బూభ;యకహఱహలలప్‌ఉనన్‌ షభషతభూ్‌ఆమనకు్‌చెిందినదే.్‌ ఆమన్‌షభుమఖింలప్‌– ఆమన్‌అన఼జ్ా్‌ లేకుిండ:్‌– ళ఺తౄహయష఼్‌చేమగల్‌ రహడెఴడె?్‌రహమ్్‌భుింద఼ననదద్‌భమ్ము్‌ రహమ్్‌రెన఼క్‌న఼ననదద్‌అతూన్‌ఆమనకు్‌ ఫ<గహ్‌తెలుష఼.్‌భమ్ము్‌ఆమన్‌కోమ్తే్‌ త఩఩,్‌ఆమన్‌జ్ఞా న్‌విఱేశుహలలప్‌ఏ్‌ విశమభునఽ్‌రహయు్‌గరఴించజ్ఞలయు.్‌ ఆమన్‌కుమీీ్‌ఆకహఱహలనఽ్‌భమ్ము్‌ బూమితూ్‌఩మ్రేల఺ిించి్‌ఉననది.్‌రహటి్‌ షింయక్షణ్‌ఆమనకు్‌ఏ్‌భ;తాిం్‌అలషట్‌ కయౌగ్ించద఼.్‌భమ్ము్‌ఆమన్‌ భసో ననతేడె,్‌షమోఴతతభుడె.
 31. 31. ఖభరఆన జీవిత఩ు ఩తిర యంగంల్లనూ భలనవ్తకు శరయోో దామకమైన వ఺టటతు భలతమేే సభాతిసభి ంది. అటువ్ంటట దివ్య ఔష్ ధాతున భనం భన వ్యకచ ఉంచభకుంటే సరితృో తుందా? దాతున భన ఩రిసర఺ల్లో తు వ఺రికి అందజ్చమలల్నసన ఫ ధయత భన఩ై ల్ేదా? ఆల్లచించండి!

×