Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

personality development

281 views

Published on

telugu slide

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

personality development

 1. 1. వ్యక్తిత్వ విక్ాసంSYED ABDUS SALAM OMERI
 2. 2. ఓ క్ొత్ి ప్రదేశాన్ని సందర్శంచాలిక్ొత్ి భాష మాట్ాా డు అప్పుడు లోకంకూడా క్ొత్ిగా అగుప్డుత్ ంది
 3. 3. మీకంట్ూ ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. దాన్నిసాధించే దిశగా మీ ప్రయత్ిం సాగాలి.నెమమదినెైనా , హడావిడిగానెైనా , నీవ్పక్ోరుకున్ి గమాయన్ని నీవ్ప త్ప్ుకచేరగలవ్ప...
 4. 4. మీలో ఆత్మ విశావసాన్ని పంచే ప్రక్తియ ఏదైనా సరేప్రయత్ించండి. పొరపాట్లా అనవవషణకు మారాా లు
 5. 5. సదారంధపారాయణాన్నిసదబోధన్లిిశివ్ణాన్ందంగావిన్ండి.
 6. 6. మంచి పోషక ప్దారాా లున్ిహలాల్ఆహారాన్ని మిత్ంగా తీసుక్ోండి.
 7. 7. క్ాయంపంగ్ివెళ్ళండిజ్ఞా నాన్ని తలప్డాన్నక్త చిన్ిపలావాడి భాషన్ు ఉప్యోగ్ంచాలి
 8. 8. సాగర తీరాన్ సరదాగా ఓ రోజు గడప్ండి.ఒక క్ొమమన్ుండిమరో క్ొమమకుదూక్ే పచుుకలా ఉండకు ,పరరమన్ు ఇకిడాఅకిడా వెత్కకు, నీలో నవన్ురగ్లించిన్ అగ్ిచలాా ర్పోత్ ంది
 9. 9. క్ారయసాధన్కుక్ావాలిిన్ధైరాయన్నిసమకూరుుక్ోండి.ఈ క్ష్ణప్ప ఆన్ందాన్నిసరవించాలంట్ే, న్ువ్ప తాగేసన్న్నన్ిట్ి కప్పున్ు వ్దిలెయ్
 10. 10. సదారంధాన్ని శిదధగా చదవ్ండి. భావాన్ని అరాంచసుక్ోండి అమలు ప్రుండి.క్ాంత్న్న క్ౌగ్లించుక్ో , నీ వాంఛల గాలుల క్ావ్లగా అదినీకు మారాము చూప్న్నముమ
 11. 11. మీ మాట్ ఒక ఉత్ి త్ి ఉక్తిలా క్ాకుండాఒక శక్తిలా ఉండేలా ప్రయత్ించన్ని.పరరమన్ు వెత్కుి , పరరమనవ న్నన్ుి వెత్కనీ , అందుక్ేదాన్నన్న పరరమలో ప్డట్ం అంట్ారు , ఎందుకంట్ే నీవ్పబలవ్ంత్ంగా నెట్టబడవ్ప , ప్ది పోతావ్ప అంతేసుమా
 12. 12. సూరోయదయాన్ని సూరాయసిమయాన్ని మన్సూుర్ిగా వీక్ించండి.క్ాల వ్లయం న్ుండి , అన్ురాగ వ్లయం లోన్నక్త రాప్రశిలోనవ దాగున్ి సమాధాన్ం క్ోసం వెదుకు
 13. 13. మహిమాన్నవత్ ప్రదేశాలన్ుసందర్శంచండిహృదయం న్ుండి మాట్లొసరి అవి మన్సులోన్నక్త చేరుతాయి
 14. 14. జ్ంత్ శాలన్ు సందర్శంచండిసృజ్నాత్మకంగా ఉండట్ం అంట్ేజీవితాన్ని పరరమించడమే. నీవ్ప అలాఉండాలంట్ే జీవితాన్ని పరరమించి త్న్స ందరాయన్ని ఇన్ుమడింప్ జ్ేయడమే , క్ాసంత్ , క్ాసిగా కవిత్వం ,మర్ క్ాసి న్ృతాయన్ని జ్ోడిం చడమే.
 15. 15. వాయయామాన్నిఓవ్యసన్ంగాచేసుక్ోండి.నీవ్ప అవ్మాన్ప్డినా, న్నందారోప్ణ చేయబడినా, నీగుర్ంచి గాలి వారిలు లోకం అన్ుకుంట్లనాి , ఏదీచడడగా అన్కు. అవ్మానాన్ని చూసరదాన్నగా క్ాక దాన్నన్నప్ర్షిర్ంచే దాన్నగా ఉండు
 16. 16. మహా సభలోా పాలొా న్ండిక్ాంత్గా ప్గ్లి విచుుకునవందుకు నీలోన్ ఒకఉదయం దాగ్ ఉన్ిది
 17. 17. ట్ివిలోమంచి క్ారయకిమాలు చూడండి.మన్ం మన్సులలో ఎనని అదుుతాలన్ుమోసూి వాట్ిక్ొరకు బయట్ వెత్ కుతాము
 18. 18. ప్పసిక్ాలయాన్నక్త త్రచూవెళ్ుత్ూ ఉండండి.న్నరాశ త్రావత్ ఎనని ఆశలు చివ్పర్సాి యి , చీకట్ిత్రావత్ , వెలిగే వెన్ వవల సూరుయలు వెలుగుతాయి
 19. 19. విహార ప్రదేశాలకువెళ్ుత్ూ ఉన్ిన్ని.న్నన్ుి న్నన్ుిగా బత్క్ేందుకుసహాయం చేసరవార్ తోనవ ఉండు
 20. 20. వివిధ రక్ాల సదసుిలోా పాలోా న్ండి.నవనొక చిన్ి పలావాడిన్న , పరరమ నా గురువ్ప ,ఖచిుత్ంగానా గురువ్ప న్న్ుి మూరుు డిన్న క్ాన్నవ్వడు
 21. 21. మీకు ప్సందైన్ ఆట్లోాచురుగాా పాలొా న్ండి.మాట్ల వెన్ుక దాగ్న్ సందేశం హృదయప్ప సవరం ,ఈ ప్న్ులన్నిట్ిక్ీ మూలం ఆ ప్రమ న్నశశబిమే
 22. 22. మీకు మీరుగా సవాల్ చేసుక్ోండి.అదుుత్మైన్ ధైరవంత్ లు మాత్రమే ఒప్పుక్ోగలరు , దైవ్ం చేత్లోతామంత్ న్నసిహాయులమోన్న్న , మిగ్లిన్ వారు ఇసుక క్ోట్లుకడుత్ూనవ ఉంట్ారు -- చూడండి ఒకి క్ెరట్ం వాట్ిన్న్నిట్ినీకూలదబసుి ంది
 23. 23. సృష్టగుర్ంచిఆలోచిన్ుండి.సతాయన్నక్త , మంచిత్నాన్నక్దగార క్ావాలంట్ే , మన్క్తసుందరమైన్ , మృదువెైన్హృదయం ఉండాలి . ప్రత్మన్నష్ీ ఎప్పుడబ ఒకప్పుడు మృదువ్పగా ఉండట్ం నవరుుకుంట్ాడు.క్ొందరు ప్రమాదవ్శాత్ూిక్ొందరు జ్బుో ప్డట్ంవ్లన్ , క్ొందరు త్మవార్న్న క్ోలోుయి , మర్క్ొందరు ఏదైనా వ్సుి వ్పలన్ు పోగొట్లట కున్ిప్పుడు .మన్మందరం ఈ సందరాులన్ు ఎదురుకుంట్ాంజీవిత్ంలో….
 24. 24. అప్పుడప్పుడు ఆత్మ సమీక్ష్లో,ప్రలోక చింత్న్లో గడప్ండి.సారంమీద నీఏక్ాగిత్న్ున్నలుప్ప,క్ాంత్పైన్ నీదృష్టన్నన్నలుప్ప
 25. 25. నీవ్ప కన్ుక ఒక ప్రతేయకమైన్కషటంలో ఉంట్ే , ఒక కనా కషటమైన్ బాధలో ఉంట్ే , సహన్ంతో మలుగు , సహన్మొకిట్ేనీ ఆత్ృత్ న్ుండి న్నన్ుిబయట్ ప్డేసరది

×