nelavanka march 2008

283 views

Published on

telugu islamic magazine from kuwait

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

nelavanka march 2008

 1. 1. áeÉ«≤dG ∫GƒgCG ❖ É¡LÓYh ÜÉÑ°ûdG äÓµ°ûe ❖ (IôNB’G ôµa) IOƒ©dG IôcòJ ❖ πWÉÑdG ≥gRh ....(≥◊G ±ôYG) ó«MƒàdG ‘ Ió«°ûf ❖ (∂jÉf ôcGP .O) öUÉ©ŸGõé©ŸG á«YGódG ❖ áæé∏dG ᣰûfCG ❖ É¡àHÉLEGh ájóà¡e á∏Ä°SCG ❖ ¿ÉÁE’G øe AÉ«◊G ❖ ( ΩƒàîŸG ≥«MôdG ¢ü«î∏J) IhóædGQGO ❖ É¡æY ¬∏dG ≈°VQ »M âæH á«Ø°U I ó«°ùdG ❖ (á«eÓ°SEG Ihóf) .... ºµæ«H Éææ«H AGƒ°S áª∏c ¤EG GƒdÉ©J ❖ q 샰üf áHƒJ ❖ ΩÓ°SE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ❖ áªMõdÉH ¢ù«d ... áªMôdG øjO ΩÓ°SE’G ❖
 2. 2. PAGE 1-20.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:39:08 PM
 3. 3. PAGE 10-11.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:57:29 PM
 4. 4. PAGE 12-13.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:18:18 PM
 5. 5. PAGE 14-15.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:20:01 PM
 6. 6. PAGE 16-17.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:21:25 PM
 7. 7. PAGE 18-19.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:22:29 PM
 8. 8. PAGE 2-3.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/13/08 5:36:43 PM
 9. 9. PAGE 4-5.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:45:46 PM
 10. 10. PAGE 6-7.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:53:33 PM
 11. 11. PAGE 8-9.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:56:02 PM

×