Nelavank June 2011

809 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nelavank June 2011

 1. 1. Vol 7, Issue: 56 June - 2011 iô°ûÑdG á∏› ≥ë∏e - (ájƒ¨∏àdG á¨∏dÉH) ∫Ó¡dG á∏›
 2. 2. (AL-HILAL MONTHLY) Vol 7, ISSUE: 56 3 June 2011 4 CHIEF PATRON Muhammad Ismail Ansari GENERAL SUPERVISION Khalid Al-Sab’a EDITOR 8 Syed Abdus Salam Omeri ASSOCIATE EDITOR Sk. Habeebur Rahman Jamaee EDITORIAL BOARD Sk. Abdus Salam OmeriSk. MOHAMMED SALEEM JAMAEE Sk. Muhammad Bilal Tahera Begum PHONE Syed Abdus Salam Omeri 97248933 FAX 22400057 P.O.BOX: 1613 SAFAT-13017, KUWAIT PUBLISHED BYIslam Presentation Committee Kuwait www.ipc.org.kw DESIGN Nader Belal º∏©dG ‘ Úª∏°ùŸG äÉeóN - åjó◊G ô°ü©dG ≥dÉN ΩÓ°SE’G - á«∏gÉ÷Gh ΩÓ°SE’G ˆG »∏°U ∫ƒ°SôdG º«∏©J - ¿BGô≤dG ‘ »ª∏©dG RÉéYE’G - …óà¡ŸG á°üb - åjó◊G www.zukhruf.net - ∂JÉeƒ∏©e ÈàNG - á«dɨdG ˆG ᪩f ΩC’G Ö«∏M - äGQÉ°TE’ÉH º∏°S h ¬«∏Y Tel. 99993072 á°VhQ - (Ö«Y πc øe CGÈe äódh - AÉ°ùædG ó∏J ⁄ ∂∏ãeh) ó«°ûf - áæé∏dG QÉÑNCG ∫Ó¡dG πFÉ°SQ - ∫ÉØWC’G
 3. 3. 2
 4. 4. 3
 5. 5. 4
 6. 6. 5
 7. 7. 6
 8. 8. 7
 9. 9. 8
 10. 10. 9
 11. 11. 10
 12. 12. 11
 13. 13. 12
 14. 14. 13
 15. 15. 14
 16. 16. 15
 17. 17. 16
 18. 18. 17
 19. 19. 18
 20. 20. 19
 21. 21. 20

×