SYED ABDUSSALAM OMERI
‘తన దాసుణిణ్ రాతిర్కిరాతేర్ మసిజ్దె హరామ్‌నుండి మసిజ్దె అకాస్ వరకుతీసుకుపోయిన అలాల్హ్‌ పరిశుదుధ్డు. దాని పరిసరాలనుమేము శుభ...
గగన విహారం: రాతిర్ వేళ మసిజ్దె హరామ్‌ నుంచిమసిజ్దె అఖాస్ వరకు దివి దూతలతో భువి పర్వకత్ముహమమ్ద్‌ (స) చేసిన పర్యాణానిన్ ఇసార...
కాంతి
అలాల్హ్‌ఆకాశాలకూమరియు భూమికీజోయ్తి!.....అలాల్హ్‌ తనవెలుగువెైపునకు తనకుఇషట్మెై నవారికిమారగ్దరశ్కతవ్ం
కాంతి పరాయ్వరణంలో ఒక ముఖయ్ కారకం. జీవరాసులపెై దీనిపర్భావం నిరిధ్షట్ం గాను, దిశవంతంగాను ఉంటుంది. జీవులపెరుగుదల, శరీరవరణ్ం, ...
కాంతి సంవతస్రం, (ఆంగల్ం : Light Year); ఒక కొలమానము.పొడవును కొలవడానికి ఉపకరం, పర్తేయ్కంగా ఖగోళశాసత్ర్ము లో ఖగోళ వసుత్వుల మధ...
కాంతి కిరణం ఒక సెకను కాలంలో మూడు లకష్ల కిలోమీటరల్దూరం పర్యాణి సుత్ందంటే ఆశచ్రయ్ం గా లేదూ? అటువంటికాంతి కిరణం ఒక సంవతస్ర కా...
NABIIBRAHIMasNABI MUSAasNABI HARUN asNABI YUSUF asNABI IDRIS asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ADAM asNABI ADAM as
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI YUSUF asNABI IDRIS asNABI ISA as & YAHYA asNABI ISA as & YAHYA asNABI ADAM asNA...
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ISA as dan ...
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI IS...
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM as
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM as
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ADAM as
NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM asBAIT AL-MA’MUR
NABIIBRAHIMasNABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI MUSA asNABI HARUN asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI YU...
‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫ا‬ ‫بسم‬‫وى‬َ ‫ت‬َ ‫س‬ْ ‫فا‬َ ‫ة‬ٍ ‫ر‬ّ ‫م‬ِ ‫ذو‬ُ ‫وى‬َ ‫ق‬ُ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫د‬ُ ‫دي‬ِ ‫ش‬َ ‫ه‬ُ ‫م‬َ ‫ل‬ّ ‫...
1. తనను తపప్ ఇతరులనుఆరాధించకూడదనీ2. తలిల్-దండుర్లతోమంచితనంతోవయ్వహరించాలనీ3. బంధువులకు, పేదలకుమరియు బాటసారులకు,వారి హకుక్ ఇ...
THANKS FOR ALL
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Isra-miraj
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Isra-miraj

416 views

Published on

telugu slide
about isra meraj
by syed abdussalam umri

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Isra-miraj

 1. 1. SYED ABDUSSALAM OMERI
 2. 2. ‘తన దాసుణిణ్ రాతిర్కిరాతేర్ మసిజ్దె హరామ్‌నుండి మసిజ్దె అకాస్ వరకుతీసుకుపోయిన అలాల్హ్‌ పరిశుదుధ్డు. దాని పరిసరాలనుమేము శుభ వంతం చేశాము.ఎందుకంటే, మేమతనికి మా(శకిత్కి సంబంధిం చిన)కొనిన్ సూచనలను చూపదలచాము. నిశచ్యంగాఅలాల్హ్‌ మాతర్మే బాగావినేవాడు, ”చూసేవాడు . (బనీఇసార్యీల్: 1)
 3. 3. గగన విహారం: రాతిర్ వేళ మసిజ్దె హరామ్‌ నుంచిమసిజ్దె అఖాస్ వరకు దివి దూతలతో భువి పర్వకత్ముహమమ్ద్‌ (స) చేసిన పర్యాణానిన్ ఇసార్ అంటారు.అకక్డి నుండి ఏడు ఆకాశాల అధిరోహణను, అకక్డతిలకించిన సంగతులను మేరాజ్‌ అంటారు
 4. 4. కాంతి
 5. 5. అలాల్హ్‌ఆకాశాలకూమరియు భూమికీజోయ్తి!.....అలాల్హ్‌ తనవెలుగువెైపునకు తనకుఇషట్మెై నవారికిమారగ్దరశ్కతవ్ం
 6. 6. కాంతి పరాయ్వరణంలో ఒక ముఖయ్ కారకం. జీవరాసులపెై దీనిపర్భావం నిరిధ్షట్ం గాను, దిశవంతంగాను ఉంటుంది. జీవులపెరుగుదల, శరీరవరణ్ం, చలనం, దృషిట్, పర్వరత్న, కాంతిఆవరిత్తవ్ం, సరేక్డియన్రిథమస్్వంటి జీవకిర్యలను కాంతిపర్భావితం చేసుత్ంది. మొకక్లలో పతర్హరితం అభివృదిధ్కి,కిరణజనయ్ సంయోగకిర్యకు, మొకక్లకు, జంతువుల పెరుగుదలకు,పర్తుయ్తప్తిత్కి ముఖయ్ంగా కాంతి అవసరంకంటితో చూడటానికి కాంతి తపప్నిసరిగా ఉండాలి.దీనివలల్నే జంతువులు ఆహారానిన్ సంపాదిసాత్యి.అపాయం నుంచి రకిష్ంచుకొంటాయి. పర్తుయ్తప్తిత్ కోసంసజాతి జీవులను గురిత్సాత్యి. పకుష్లు, పశువులు,  మానవులు మొదలెైనవి పగటి వేళలోల్ సంచరిసూత్ రాతిర్వేళసురకిష్త పార్ంతాలకు చేరి విశర్మిసాత్యి. వీటినిదిశాచరాలు‘ అంటారు. గుడల్గూబ, గబిబ్లాలు వంటిజంతువులు రాతిర్వేళ చురుకుగా సంచరిసూత్ ఉండి పగటిపూటవిశార్ంతి తీసుకొంటాయి. వీటిని నిశాచరాలు అంటారు.
 7. 7. కాంతి సంవతస్రం, (ఆంగల్ం : Light Year); ఒక కొలమానము.పొడవును కొలవడానికి ఉపకరం, పర్తేయ్కంగా ఖగోళశాసత్ర్ము లో ఖగోళ వసుత్వుల మధయ్ దూరానిన్ కొలుచుటకుఉపయోగిసాత్రు. కాంతి శూనయ్ం లో ఒక సంవతస్ర కాలంలోపర్యాణించే దూరానిన్ ఒక కాంతి సంవతస్రం అంటారు.కాంతిఒక సెకనుకి 3 లకష్ల కిలోమీటరుల్ (షుమారుగా) వేగంతో ఒకసంవతస్రం పాటు శూనయ్ంలో పర్యాణించిన దూరానిన్ ఒకకాంతి సంవతస్రము అని అంటారు.కాంతి సంవతస్రాలు" కాలానిన్ కొలిచే పరిమాణం కాదు. అదిదూరానిన్ కొలుసుత్ంది. కాంతి, శూనయ్ంలో ఒక సంవతస్రంలోపర్యాణించే దూరానిన్ "కాంతి సంవతస్రం" అంటారు.అంతరికష్ంలో ఉనన్ నకష్తార్లు, గర్హాల మధయ్ ఎంత దూరంఉంటుందంటే, ఒక గోళం కాంతి మరొక గోళానిన్ చేరడానికిఏళళ్కి ఏళేళ్ పడుతూ ఉంటుంది. అంచేత వాటి మధయ్నునన్దూరానిన్ కొలవడానికి దీనిన్ వాడతారు. ఇకక్డ మరో విశేషంఏవిటంటే, పర్సుత్త భౌతిక శాసత్ర్ సిదాధ్ంతాల పర్కారంకాంతి కనాన్ వేగంగా ఏదీ పర్యాణం చెయయ్లేదు. అంచేత
 8. 8. కాంతి కిరణం ఒక సెకను కాలంలో మూడు లకష్ల కిలోమీటరల్దూరం పర్యాణి సుత్ందంటే ఆశచ్రయ్ం గా లేదూ? అటువంటికాంతి కిరణం ఒక సంవతస్ర కాలం లో ఎంత దూరంపర్యాణిసుత్ంది? ఈ దూరానిన్ ఒక కాంతి సంవతస్రంఅంటారు. ఇది 9 లకష్ల 50 వేల కోటల్ కి.మీ.(అది సెకనుకుసుమారు మూడు లకష్ల కిలోమీటరుల్అంటే దాదాపు లకష్నన్రకిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ చందమామ వెనెన్ల మనలిన్చేరడానికి పటేట్ సమయం కేవలం అర సెకను మాతర్మే  ‫ة‬ٍ ‫ن‬َ ‫س‬َ ‫ف‬َ ‫ل‬ْ ‫أ‬َ ‫ن‬َ ‫سي‬ِ ‫م‬ْ ‫خ‬َ ‫ه‬ُ ‫ر‬ُ ‫دا‬َ ‫ق‬ْ ‫م‬ِ ‫ن‬َ ‫كا‬َ ‫م‬ٍ ‫و‬ْ ‫ي‬َ ‫في‬ِ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ ‫ل‬َ ‫إ‬ِ ‫ح‬ُ ‫رو‬ّ ‫وال‬َ ‫ة‬ُ ‫ك‬َ ‫ئ‬ِ ‫مل‬َ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ج‬ُ ‫ر‬ُ ‫ع‬ْ ‫ت‬َ‫ن‬َ ‫دو‬ّ ‫ع‬ُ ‫ت‬َ ‫ما‬ّ ‫م‬ِ ‫ة‬ٍ ‫ن‬َ ‫س‬َ ‫ف‬ِ ‫ل‬ْ ‫أ‬َ ‫ك‬َ ‫ك‬َ ‫ب‬ّ ‫ر‬َ ‫د‬َ ‫ن‬ْ ‫ع‬ِ ‫ما‬ً ‫و‬ْ ‫ي‬َ ‫ن‬ّ ‫إ‬ِ ‫و‬َయాభెై వేల సంవతస్రాలకు సమానమెైన(పర్మాణంగల) ఒక రోజులో, దేవదూతలు మరియు ఆతమ్(జిబీర్ల్‌) ఆయన వదద్కు అధిరోహిసాత్రు. ‫يوم‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫لبثنا‬ ‫قالوا‬ ‫سنين‬ ‫عدد‬ ‫الرض‬ ‫في‬ ‫لبثتم‬ ‫كم‬ ‫قال‬ ‫قال‬ ‫العادين‬ ‫فاسأل‬ ‫تعلمون‬ ‫كنتم‬ ‫أنكم‬ ‫لو‬ ‫قليل‬ ‫إل‬ ‫لبثتم‬ ‫إن‬)‫قلنا‬ ‫للدجال‬ ‫ذكره‬ ‫بعد‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلى‬ ‫الرسول‬ ‫الصحابة‬ ‫سأل‬‫؟‬ ‫كسنة‬ ‫يوم‬ ‫؟‬ ‫يوما‬ ‫أربعون‬ ‫قال‬ ‫الرض‬ ‫في‬ ‫لبثه‬ ‫وما‬ ‫ا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬‫رسول‬ ‫يا‬ ‫قلنا‬ ‫؟‬ ‫مكم‬ ‫يا‬ ‫كأ‬ ‫أيامه‬ ‫وساير‬ ‫؟‬ ‫كجمعة‬ ‫ويوم‬ ‫؟‬ ‫كشهر‬ ‫ويوم‬
 9. 9. NABIIBRAHIMasNABI MUSAasNABI HARUN asNABI YUSUF asNABI IDRIS asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ADAM asNABI ADAM as
 10. 10. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI YUSUF asNABI IDRIS asNABI ISA as & YAHYA asNABI ISA as & YAHYA asNABI ADAM asNABI ADAM as
 11. 11. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ADAM asNABI ADAM as
 12. 12. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM asNABI ADAM as
 13. 13. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM as
 14. 14. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM as
 15. 15. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as dan NABI YAHYA asNABI ADAM as
 16. 16. NABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM asBAIT AL-MA’MUR
 17. 17. NABIIBRAHIMasNABIIBRAHIMasNABI MUSA asNABI MUSA asNABI HARUN asNABI HARUN asNABI IDRIS asNABI IDRIS asNABI YUSUF asNABI YUSUF asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ISA as NABI YAHYA asNABI ADAM asNABI ADAM asBAIT AL-MA’MURSIDRAT AL-MUNTAHA
 18. 18. ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫ا‬ ‫بسم‬‫وى‬َ ‫ت‬َ ‫س‬ْ ‫فا‬َ ‫ة‬ٍ ‫ر‬ّ ‫م‬ِ ‫ذو‬ُ ‫وى‬َ ‫ق‬ُ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫د‬ُ ‫دي‬ِ ‫ش‬َ ‫ه‬ُ ‫م‬َ ‫ل‬ّ ‫ع‬َ ‫حى‬َ ‫يو‬ُ ‫ي‬ٌ ‫ح‬ْ ‫و‬َ ‫ل‬ّ ‫إ‬ِ ‫و‬َ ‫ه‬ُ ‫ن‬ْ ‫إ‬ِ ‫وى‬َ ‫ه‬َ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ن‬ِ ‫ع‬َ ‫ق‬ُ ‫ط‬ِ ‫ين‬َ ‫ما‬َ ‫و‬َ ‫وى‬َ ‫غ‬َ ‫ما‬َ ‫و‬َ ‫م‬ْ ‫ك‬ُ ‫ب‬ُ ‫ح‬ِ ‫صا‬َ ‫ل‬ّ ‫ض‬َ ‫ما‬َ ‫وى‬َ ‫ه‬َ ‫ذا‬َ ‫إ‬ِ ‫م‬ِ ‫ج‬ْ ‫ن‬ّ ‫وال‬ََ‫لى‬َ ‫ع‬َ ‫ه‬ُ ‫ن‬َ ‫رو‬ُ ‫ما‬َ ‫ت‬ُ ‫ف‬َ ‫أ‬َ ‫أى‬َ ‫ر‬َ ‫ما‬َ ‫د‬ُ ‫ؤا‬َ ‫ف‬ُ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ب‬َ ‫ذ‬َ ‫ك‬َ ‫َا‬ ‫حى‬َ ‫و‬ْ ‫أ‬َ ‫ما‬َ ‫ه‬ِ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ ‫ع‬َ ‫لى‬َ ‫إ‬ِ ‫حى‬َ ‫و‬ْ ‫أ‬َ ‫ف‬َ ‫نى‬َ ‫د‬ْ ‫أ‬َ ‫و‬ْ ‫أ‬َ ‫ن‬ِ ‫ي‬ْ ‫س‬َ ‫و‬ْ ‫ق‬َ ‫ب‬َ ‫قا‬َ ‫ن‬َ ‫كا‬َ ‫ف‬َ ‫لى‬ّ ‫د‬َ ‫ت‬َ ‫ف‬َ ‫نا‬َ ‫د‬َ ‫م‬ّ ‫ث‬ُ ‫لى‬َ ‫ع‬ْ ‫ل‬َ ‫ا‬ ‫ق‬ِ ‫ف‬ُ ‫ل‬ُ ‫با‬ِ ‫و‬َ ‫ه‬ُ ‫و‬َ‫رى‬َ ‫ي‬َ ‫ما‬َ‫شى‬َ ‫غ‬ْ ‫ي‬َ ‫ما‬َ ‫ة‬َ ‫ر‬َ ‫د‬ْ ‫س‬ّ ‫ال‬ ‫شى‬َ ‫غ‬ْ ‫ي‬َ ‫ذ‬ْ ‫إ‬ِ ‫وى‬َ ‫أ‬ْ ‫م‬َ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ة‬ُ ‫ن‬ّ ‫ج‬َ ‫ها‬َ ‫د‬َ ‫عن‬ِ ‫هى‬َ ‫ت‬َ ‫من‬ُ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ة‬ِ ‫ر‬َ ‫د‬ْ ‫س‬ِ ‫د‬َ ‫عن‬ِ ‫رى‬َ ‫خ‬ْ ‫أ‬ُ ‫ة‬ً ‫ل‬َ ‫ز‬ْ ‫ن‬َ ‫ه‬ُ ‫رآ‬َ ‫د‬ْ ‫ق‬َ ‫ل‬َ ‫و‬َ‫رى‬َ ‫ب‬ْ ‫ك‬ُ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ه‬ِ ‫ب‬ّ ‫ر‬َ ‫ت‬ِ ‫يا‬َ ‫آ‬ ‫ن‬ْ ‫م‬ِ ‫أى‬َ ‫ر‬َ ‫د‬ْ ‫ق‬َ ‫ل‬َ ‫غى‬َ ‫ط‬َ ‫ما‬َ ‫و‬َ ‫ر‬ُ ‫ص‬َ ‫ب‬َ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫غ‬َ ‫زا‬َ ‫ما‬َ
 19. 19. 1. తనను తపప్ ఇతరులనుఆరాధించకూడదనీ2. తలిల్-దండుర్లతోమంచితనంతోవయ్వహరించాలనీ3. బంధువులకు, పేదలకుమరియు బాటసారులకు,వారి హకుక్ ఇవువ్.4. (నీ ధనానిన్) వృథాఖరుచ్లలోవయ్రథ్ంచేయకు.5. నీవు (పిసినారితనంతో)నీ చేతిని నీ మెడకుకటుట్కోకు…..అలాచేసత్ేే నిందలకుగురిఅవుతావు, 7.  పేదరికానికి భయపడిమీరు మీ సంతానానిన్చంపకండి.8. వయ్భిచారానిన్ సమీపించకండి.9. నాయ్యానికి తపప్,అలాల్హ్నిషేధించిన ఏపార్ణిని కూడా చంపకండి10. సకర్మమెై నపదధ్తిలోతపప్ అనాథుని ఆసిత్నిసమీపించకండి.11. చేసిన వాగాద్నానిన్పూరిత్చేయండి. 12. మీరుకొలిచి ఇచేచ్టపుప్డుకొలతపాతర్ నిండుగా
 20. 20. THANKS FOR ALL

×