SYED ABDUSSALAM OMERI
పండగ ఎందుకు?
అల్లా హ్‌్‌మీకు్‌సౌల్భ్యం్‌చేయ గోరుతు
న్నాడే్‌కానీ, మిమ్మల్నా్‌కష్టపెట్ట్‌దల్చు్‌
కోల్ేదు. ఇది్‌మీరు్‌ఉపవాస్‌...
పండగ షరీయతు పరిధిలోకి
ఎపపుడొచ్చంది?
న్ెల్్‌ర్ోజుల్్‌ఉపవాసాల్ను్‌విరమించిన్‌శుభ్్‌
సందరభంగా్‌అల్లా హ్‌్‌మ్ుసిాంల్్‌కోసం్‌ఒక...
ఈద్‌్‌అంట్ే….
అరబీ్‌నిఘంట్ువు్‌పరకారం్‌ఈద్‌్‌అంట్ే్‌మ్ళ్ళీ్‌మ్ళ్ళీ్‌వచేేది,
పునర్ావృతం్‌అయయయది్‌అని్‌అసల్ు్‌అరథం. దీనిన్ే్...
ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌ఎపుుడు?
రమ్జ్ాన్‌్‌న్ెల్్‌మ్ుగతసి, ష్వాాల్‌్‌న్ెల్వంక్‌దరశనమిచిేన్‌మ్రు
న్నడు్‌ఉదయం్‌ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌జ్ర...
ముస్లం సమైకయత కోసం నెలవంక దర్శనా
సథలం, సమయం ఒకటే అయి ఉండాలా?
పరశా: పరపంచపు్‌అనీా్‌చందరరదయ్‌సమ్యలల్నా్‌మ్కాక్‌
చందరరదయ్‌సమ...
జ్: ఈ్‌ఆల్ోచన్‌ఖ్గోళ్్‌శాసిరం్‌పరకారం్‌అసంభ్వం. విశా్‌విఖ్లయత్‌షేఖ్ుల్‌్‌ఇసాా ం్‌
ఇమ్లమ్‌్‌ఇబుా్‌తెైమియల్‌(ర) ఈ్‌విష్యమై...
సపో జ్‌్‌ఒక్‌వేళ్్‌మ్కాక్‌వాసుల్ు్‌న్ెల్వంకను్‌చూశారు్‌కానీ; భారత దేశం, పాకిసాి న్‌,
బంగాా దేశ్‌్‌మ్ర్తయు్‌ఇతరతనర ్‌ప రుగు...
2) భ్ూమికి్‌తూరుు్‌దిశన్‌ఉనావార్తకి్‌సూర్ాయసిమ్యం్‌పడమ్ర్‌దికుకన్‌
ఉనావార్తకంట్ే్‌మ్ుందు్‌జ్ర్తగతపో తుంది. ఆ్‌సమ్యంల్ో్‌పడ...
కాని్‌మ్సీదుల్ల్ో్‌ఏతికాఫ్‌్‌పాట్ంచేట్పుుడు్‌మీరు్‌మీ్‌భారయల్ తో్‌
సంభోగతంచకండి. ఇవి్‌అల్లా హ్‌్‌ఏరురచిన్‌హదుే ల్ు. వీట్్‌...
పండగ ఎలా ఉండాలి?
అయితే శ్రేషఠ సమాజ సభ్ుయలైన ముస్లంలు జర్ుపపకునే పండుగ వారి స్ాథ యికి
తగగటటు గానే ఉండాలి. అదంతో సంస్ాార్వం...
పండుగ్‌నమ్లజు్‌వేళ్
వివిధ నమాజుల వేళలు నిరాా రితమై ఉనీటేల పండుగ నమాజు వేళ
కూడా నిరాా రితమై ఉంది. కాబటిు నిరాా రిత సమయంలో...
ఈద నమాజ ఇర్ుకైన జనవాస్ాలలో కకుండా విశ్ాలమైన బహిర్ంగ
పరదేశ్ాలలో (మైదానాలలో) చేయటం ఉతుమం. పరవకు (స) సంపరదా
యం కూడా ఇదే. ఒక...
మైదనన్నల్ల్ో్‌పరాదినం్‌జ్రుపుకోవట్ం్‌ల్ోని్‌పరమ్లరథం
”పరతి్‌జ్ాతివారు్‌ఏట్ేట్ా్‌కొనిా్‌నిర్ీాత్‌దిన్నల్ల్ో్‌బహిరంగ్‌సథల్ల...
ష్ర్ీయతు్‌పరంగా్‌పండుగ్‌నమ్లజ్‌…
ష్ర్ీయతు్‌పరంగా నమ్లజ్‌్‌పండుగ్‌సునాతె్‌మ్ుఅకకద. ఎందుకంట్ే్‌మ్హా్‌
పరవకి్‌(స) ఈ్‌నమ్లజును...
ఈద్‌్‌నమ్లజ్‌్‌విధననం
పండుగ్‌నమ్లజు్‌ర్ండే్‌ర్ండు్‌రకాతుల్ు. అయతే ర్ండు్‌రకాతుల్ోా
నూ్‌మ్లమ్ూల్ుకు్‌భనాంగా్‌కొనిా్‌‘అదనపు్...
సభికులను పండుగ నమాజు అనంతర్ం ఉపనాయసకుడు (ఖతీబ)
ఉదేుశయంచ్ పరసంగించటం సంపరదాయం (సునీత). క ంతమంది
ఇమాముల దృష్్ులో పరసంగం తపున...
పండుగ్‌నమ్లజ్‌్‌సందరభంగా్‌మొదట్్‌నమ్లజ్‌్‌చేయబడుతుంది, ఆ్‌
తర్ాాతే్‌పరసంగం. జుమ్లల్ో్‌ర్ండు్‌ఖ్ుతనాల్ుంట్ాయ. కాని్‌పండుగ్‌...
చేయవల్సినవి
1) ఉదయం్‌పెందల్లడే్‌తల్ంట్ు్‌సాానం్‌చేసి, ఉనాంత
ల్ోన్ే్‌మ్ంచి్‌దుసుి ల్ు, కొతి్‌బట్టల్ు్‌తొడుకుకని్‌ఈద్‌గాహ్‌్...
4) ఈద్‌గాహ్‌కు్‌ఒక్‌దనర్త్‌గుండన్‌వెళిీ్‌మ్ర్ో్‌దనర్త్‌గుండన్‌తిర్తగత్‌ర్ావాల్న.
5) ఈద్‌గాహ్‌కు్‌నడచివెళ్ీట్ం్‌చనల్ల్‌మ్ంచ...
8) పండుగ్‌నమ్లజు్‌అనంతరం్‌పరసురం్‌శుభాకాంక్షల్ు్‌
తెల్ుపుకోవట్ం్‌కూడన్‌వాంఛనీయమే. పరవకి్‌పిరయ్‌సహచ
రుల్ు్‌ఈ్‌శుభ్్‌సందరభంగ...
చేయకూడనివి
1) అసభ్యకర్మైన దుసుు లు ధరించ్
గరిిషుు లాల సంచరించకూడదు.
2) వసురధార్ణలోగానీ, ఇతర్తార
విషయాలలోగానీ అవధులు మీరిప...
చేయకూడనివి
4) పండుగ్‌దిన్నన్‌సీిరల్ను్‌ష్ర్ీయతు్‌
ఆమోదించని్‌విధంగా్‌– విచేల్విడిగా్‌–
వదల్న్‌పెట్టకూడదు.
5) అవధుల్ు్‌మీర్...
చేయకూడనివి
8) ఫ్తార దానం చలిలంచనంతవర్కూ
ఈదగాహకు రాకూడదు. ఫ్తార పండుగ
నమాజుకు ముందే చలిలంచాలి. నమాజు
తరాిత చలిలంచేది ‘ఫ్తార...
పరపంచమంతటా ముస్లంలు – ఏక కాలంలో – నెల రోజుల
పాటట ఉపవాస్ాలు పాటించ్న తరాిత తమ పరభ్ువప
యిెడల కృతజఞతా సూచనగా రండు ర్కతుల నమాజ...
ఇస్ాల మీయ పండుగ
పండుగల్ు్‌ఆయల్‌జ్ాతుల్, సమ్ుదనయలల్్‌సభ్యతన్‌సంసకృతుల్ను, జ్రవన్‌శైల్నని్‌పరతిబింబిసాి య.
జ్ాతుల్ు్‌న్ెైతి...
వారు్‌చేసే్‌పండుగ్‌నమ్లజుల్ో్‌కూడన్‌ఎన్నా్‌పర్తశుదామైన్‌భావాల్ు్‌ఇమిడి్‌ఉన్నాయ. అకకడ్‌
ధనిక-పేద్‌తనరతమ్లయల్ు్‌ఉండవు. కఫీల...
వెనుకట్్‌పంకుి ల్ోా ్‌చెపుుకునాట్ుా ్‌‘రమ్జ్ాన్‌్‌అన్ే్‌అతిథి’్‌పట్ా ్‌గౌరవ్‌మ్ర్ాయదల్తో్‌
మల్నగతన్‌వార్తదే్‌అసల్ు్‌పండగ. ...
పరవకి్‌(స్‌అసం) వార్త్‌పరపరథమ్్‌పండుగ
మ్హా్‌పరవకి్‌(స) హి.శ. 2వ్‌సంవతసరం్‌ష్వాాల్‌్‌మ్లసం్‌ఒకట్వ తేదీన్‌(కీర.శ.
624 మ్లర్త...
ఖిల్లఫత్్‌్‌కాల్ంల్ో్‌పరజ్ల్ు్‌పండుగ్‌శుభాకాంక్షల్ు తెల్నయజ్ేయట్ానికి్‌
హజ్రత్్‌్‌అలీ్‌(రజ) గార్త్‌ఇంట్కి్‌వెళ్ళీరు. ఆ్‌సమ...
అది్‌పండుగ్‌ర్ోజు…. నల్ువెైపుల్ల్‌సంతోషాల్ు్‌వెల్నావిరుసుి న్నాయ. చిన్నార్త్‌బాల్బాల్నకల్ు్‌
ఆనందంతో్‌కేర్తంతల్ు్‌కొడుతున...
పండుగ్‌పూట్్‌అన్నథల్్‌పట్ా ్‌పరవకి్‌(స) వార్త్‌ఈ్‌
సదాావహారం్‌చనట్్‌చెపేుదేమి్‌ట్ంట్ే, ఆ్‌సంతోష్్‌
గడియల్ోా ్‌మ్నం్‌సమ్లజ్...
ఇన్‌
షా
అ
ల్లా
హ్‌్‌
మ్
ళ్ళీ
వ
సాి
….!
విశాసించిన్‌జ్నుల్లర్ా! న్ేను్‌రమ్జ్ాను్‌మ్లసానిా. మీ్‌క్ేమ్లనిా,
సౌఖ్లయనిా, వృదిాన...
ఈ్‌సందర్ాభన్‌న్ేను్‌మీకు్‌కొనిా్‌హిత్‌బో ధనల్ు్‌చేసుి న్నాను. చితిశుదిాతో్‌ఆచ ర్తసాి రని్‌
ఆశసుి న్నాను -
మీరు్‌విశాపరభ్ువ...
తల్నాదండుర ల్్‌పట్ా ్‌మ్ంచితనంతో్‌మ్సల్ు్‌కోండి. వార్తని్‌గౌరవించండి. వార్తకి్‌విధేయుల్ై్‌
ఉండండి. మీ్‌మ్లట్ల్తో్‌వార్త్‌...
సమ్లజ్ంల్ో్‌అన్నథల్ను్‌ఆదర్తంచండి, వార్తకి్‌ఆశరయలనిా్‌కల్నుంచండి. వితంతువుల్్‌
యోగక్ేమ్లల్్‌గుర్తంచి్‌శరదా్‌చూపండి. నిరుపే...
అలుబుదిా, అంటరానితనం, వర్గ దుర్భి మానం, జాతాయహంకార్ం, మతోనాాదం, ఉగేవాదం
మానవతకే ఒక కళంకం. ఇవి మార్ణ హో మానికి, ర్కుపాతాలకు...
eid fitr aadeshalu
eid fitr aadeshalu
eid fitr aadeshalu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eid fitr aadeshalu

351 views

Published on

in telugu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eid fitr aadeshalu

 1. 1. SYED ABDUSSALAM OMERI
 2. 2. పండగ ఎందుకు? అల్లా హ్‌్‌మీకు్‌సౌల్భ్యం్‌చేయ గోరుతు న్నాడే్‌కానీ, మిమ్మల్నా్‌కష్టపెట్ట్‌దల్చు్‌ కోల్ేదు. ఇది్‌మీరు్‌ఉపవాస్‌దిన్నల్ సంఖ్య ను్‌పూర్తిచేయగల్గ్‌ట్ానికి్‌మ్ర్తయు్‌మీకు్‌ సన్నమరగం్‌చూపి్‌నందుకు, మీరు్‌అల్లా హ్‌్‌ మ్హనీయతను్‌(ఘనతను) కొనియలడ ట్ానికి్‌మ్ర్తయు్‌మీరు్‌కృతజ్ఞతల్ు్‌ తెల్ుపుకోవట్ానికి! (బఖ్ర్ా:185)
 3. 3. పండగ షరీయతు పరిధిలోకి ఎపపుడొచ్చంది? న్ెల్్‌ర్ోజుల్్‌ఉపవాసాల్ను్‌విరమించిన్‌శుభ్్‌ సందరభంగా్‌అల్లా హ్‌్‌మ్ుసిాంల్్‌కోసం్‌ఒక్‌ ఉతసవ్‌దిన్ననిా్‌నిర్ాా ర్తంచనడు. అదే్‌ఈదుల్‌్‌ ఫిత్ర్‌. రమ్జ్ాను్‌శుభాల్ను్‌ఆసాాదించే్‌ సువర్ాా వకాశం్‌ల్భంచినందుకు దనసుల్ు తమ్్‌పరభ్ువుకు్‌కృతజ్ఞతల్ు్‌తెల్ుపుకో వట్ం, శరదనా భ్కుి ల్్‌నివాళిని్‌ఘట్ంచట్ం్‌దీని్‌ అసల్ు్‌ఉదేేశం. ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌హిజ్రర్‌2వ్‌ సంవతసరం్‌నుండి్‌ష్ర్ీయత్్‌్‌బదామ్యంది.
 4. 4. ఈద్‌్‌అంట్ే…. అరబీ్‌నిఘంట్ువు్‌పరకారం్‌ఈద్‌్‌అంట్ే్‌మ్ళ్ళీ్‌మ్ళ్ళీ్‌వచేేది, పునర్ావృతం్‌అయయయది్‌అని్‌అసల్ు్‌అరథం. దీనిన్ే్‌మ్నం్‌ తెల్ుగుల్ో్‌పండగ, ఉతసవం, పరాదినంగా్‌వయవహర్త సాి మ్ు. ఇసాా ంల్ో్‌ఏడనదికి్‌ర్ండే్‌ర్ండు్‌పండుగల్ు. ఒకట్: ఈదుల్‌్‌ ఫిత్ర్‌్‌(రమ్జ్ాను్‌పండుగ). ర్ండు: ఈదుల్‌్‌అజ్ాా (ఖ్ుర్ాానీ్‌ పండుగ). దెైవపరవకి్‌(స) మ్దీన్న్‌నగర్ాని కి్‌వచిేనపుుడు్‌ అకకడి్‌పరజ్ల్ు్‌ర్ండు ర్ోజ్ల్ు్‌ఆట్పాట్ ల్ోా , ఆనంద్‌ పరహేళికల్ోా ్‌గడపట్ం్‌గమ్నించనరు. ”ఇంతకీ ఈ్‌ర్ండు్‌ దిన్నల్్‌విశేష్ం్‌ఏమిట్?”్‌అని్‌ఆయన్‌(స) ఆర్ా్‌తీయగా, ‘అజ్ాఞ నకాల్ంల్ో్‌మేమ్ు్‌ఈ్‌ర్ండు్‌దిన్నల్ను ఆట్పాట్ల్కు, విన్నయసాల్కు్‌కేట్ాయంచుకు న్నామ్ు’్‌అని్‌అకకడి్‌వారు్‌ వివర్తంచనరు. ”అల్లా హ్‌్‌మీకు్‌ఈ్‌ర్ండు్‌దిన్నల్కు్‌బదుల్ుగా్‌ ఇంతకన్నా్‌శేరష్ఠ మైన్‌ర్ండు్‌దిన్నల్ను్‌నిర్ాా ర్తంచనడు. అవే్‌ ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌, ఈదుల్‌్‌అజ్ాా ”్‌అని్‌మ్హనీయ మ్ుహమ్మద్‌్‌ (స) తెల్నపారు.
 5. 5. ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌ఎపుుడు? రమ్జ్ాన్‌్‌న్ెల్్‌మ్ుగతసి, ష్వాాల్‌్‌న్ెల్వంక్‌దరశనమిచిేన్‌మ్రు న్నడు్‌ఉదయం్‌ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌జ్రుపుకో్‌బడుతుంది. దివయ ఖ్ుర్‌ఆన్‌ అవతర్తంచిన్‌ రమ్జ్ాన్‌్‌మ్లసంల్ో్‌మ్ుసిాంల్ు్‌పరభ్ువు్‌ పరసనాత్‌కోసం్‌న్ెల్ంతన్‌ఆర్ాధనల్ల్ో్‌గడుపుతనరు. తియయని్‌ నిదరను్‌తయజంచి్‌ర్ేతిరళ్ళీ్‌జ్ాగారం్‌చేసాి రు. ఈ్‌ఆర్ాధన్‌ల్ను్‌ నిర్ాఘలట్ంగా్‌న్ెరవేరే్‌గల్నగత్‌నందుకు్‌వార్త్‌అంతర్ాళ్ం్‌ ఆనందంతో్‌ఉవిాళ్ళీరుతూ్‌ఉంట్ుంది. తమ్్‌పరభ్ువు్‌సనిాధి ల్ో్‌కృతజ్ఞతల్ు్‌తెల్ుపుకోవట్ానికి్‌ఆర్ాట్పడుతుంది. సహజ్ మైన్‌వార్త్‌ఈ్‌కోర్తకను్‌తీర్ేేందుకే్‌దేవుని్‌తరఫున్‌ఈ్‌పండుగ్‌ ఆమోదించబడింది.
 6. 6. ముస్లం సమైకయత కోసం నెలవంక దర్శనా సథలం, సమయం ఒకటే అయి ఉండాలా? పరశా: పరపంచపు్‌అనీా్‌చందరరదయ్‌సమ్యలల్నా్‌మ్కాక్‌ చందరరదయ్‌సమ్యంతో్‌మ్ుడి్‌పెట్టతే్‌రమ్లజ్న్‌్‌ఉపవా సాల్ు, మ్ర్తయు్‌ఇతరతనర ్‌పండుగల్ు్‌మ్ుసిాంల్ందరూ్‌కల్నసి్‌ ఒకే్‌దినం్‌జ్రుపుకోవచుే. అల్ల్‌మ్ుసిాం్‌సమైకయతను్‌చనట్ నట్ుట ్‌కూడన్‌అవుతుంది్‌కదన! అనాది్‌కొందర్త్‌అభపార యం. మ్ర్త్‌తమ్ర్త్‌సల్హా్‌ఏమిట్?
 7. 7. జ్: ఈ్‌ఆల్ోచన్‌ఖ్గోళ్్‌శాసిరం్‌పరకారం్‌అసంభ్వం. విశా్‌విఖ్లయత్‌షేఖ్ుల్‌్‌ఇసాా ం్‌ ఇమ్లమ్‌్‌ఇబుా్‌తెైమియల్‌(ర) ఈ్‌విష్యమై్‌సుందిసూి … శాసిరవేతిల్ందరూ్‌ చందరరదయ్‌సమ్యలల్ు, సథల్లల్ు్‌పూర్తి్‌పరపంచంల్ో్‌వేర్ేారుగా్‌ఉన్నాయనా్‌విష్్‌ యంల్ో్‌ఏకాభపార యం్‌కల్నగత్‌ఉన్నారు. చందరరదయ్‌సమ్్‌యలల్ు, సథల్లల్్‌విష్యమై్‌ బాహాయధనర్ాల్ు, ఆధనయతిమక్‌ఆధనర్ాల్్‌పరకారం్‌సయతం్‌ఆయల్‌దేశాల్ోా ్‌గల్వార్తకి్‌ న్ెల్వంక్‌ను్‌చూసే్‌పరతేయక్‌విధననం్‌ఉండట్మే్‌సమ్ంజ్సం్‌అనిుసుి ంది్‌అని్‌ అన్నారు. ఉదనహరణకు: ”ఫ్‌మ్న్‌్‌ష్హిద్‌మిన్‌కుమ్ుష్‌్‌ష్హ్‌ాార్‌ఫల్‌్‌యసుమ్‌హు”్‌(బఖ్ర: 185) (ఇక్‌నుండి్‌రమ్జ్ాను్‌న్ెల్ను్‌పందిన్‌వయకిి్‌ఆ్‌మ్లసమ్ంతన్‌విధిగా్‌ఉపవాసం్‌ ఉండనల్న. దూరపు్‌భ్ూభాగాల్ోా ్‌నివసించే్‌వారు్‌న్ెల్వంకను్‌చూడల్ేదు, కేవల్ం్‌మ్కాక్‌ వాసుల్ు్‌మ్లతరమే్‌న్ెల్వంకను్‌చూసినట్ా యతే, న్ెల్వంక్‌చూడని్‌వార్తపెై, పెై్‌ ఆయతుల్ోని్‌దెైవాదేశం్‌ఎల్ల్‌వర్తిసుి ంది? దెైవ్‌పరవకి్‌(స) ఇల్ల్‌సెల్విచనేరు: ”సూమ్ూ్‌ల్న్‌రూయతిహి్‌వ అఫ్‌తిరూ్‌ల్న్‌ రూయతిహి” – న్ెల్వంకను్‌చూసి్‌ఉపవాసా్‌ల్ుండట్ం్‌పార రంభంచండి. మ్ర్తయు్‌ న్ెల్వంకను్‌చూసి్‌ఉపాసాల్ను్‌విరమించండి. (బుఖ్లర్ీ)
 8. 8. సపో జ్‌్‌ఒక్‌వేళ్్‌మ్కాక్‌వాసుల్ు్‌న్ెల్వంకను్‌చూశారు్‌కానీ; భారత దేశం, పాకిసాి న్‌, బంగాా దేశ్‌్‌మ్ర్తయు్‌ఇతరతనర ్‌ప రుగు్‌దేశాల్్‌వారు్‌న్ెల్వంకను్‌చూడనపుుడు్‌ఆ్‌ దేశ్‌పరజ్ల్ను్‌మీరకు్‌ఖ్చిేతంగా్‌ఉపవాసం్‌ఉండి్‌తిర్ాల్నసందేనని్‌ఎల్ల్‌పురమ్లయం్‌ చగల్ం? ఆయల్‌దేశాల్కు్‌సంబందించిన్‌ఆకాశంపెై్‌ఇంకా్‌న్ెల్వంక ఉదయంచన్ే్‌ ల్ేదని్‌మ్నకు్‌తెల్ుసు. న్ెల్వంకను్‌చూసిన్‌పార ంత్‌పరజ్ల్ు్‌మ్లతరమే్‌ఉపవాసాల్ు్‌ పార రంభంచనల్న్‌అని్‌పరవకి్‌(స) ఆదేశంచనరనా్‌విష్యం్‌తెల్నసి్‌కూడన్‌న్ెల్వంక్‌ను్‌ చూడని్‌వార్తని్‌ఉపవా్‌సాల్ుండమ్నడం్‌ఎంత్‌వరకు్‌సమ్ం్‌జ్సం? ఇక్‌బాహాయధనర్ాల్నా్‌అన్ేాాెషించినట్ా యతే్‌– పరతి్‌దేశసుి డు్‌తన్‌పార ంతంల్ో్‌ న్ెల్వంకను్‌చూసి్‌ఉపవాసాల్ు్‌ఉండట్మే్‌సర్ైనది. ఎందుకంట్ే-, 1) భ్ూమికి్‌తూరుు్‌దిశన్‌ఫజ్ర్‌్‌(ఉషో దయం) భ్ూమికి్‌పడ్‌మ్ర్‌దిశన ఉనా్‌ వార్తకంట్ే్‌మ్ుందు్‌జ్రుగుతుంది. (ఫజర్‌్‌సాదిఖ్‌్‌అవగాన్ే్‌ఉపవాసం్‌ఉండదల్ుచు కునావారు్‌అనా్‌పానీ్‌యలల్ు్‌మ్లన్ేయలల్నా్‌ఆదేశం్‌ఉంది్‌కదన!) అదే్‌సమ్యం ల్ో్‌భ్ూమికి్‌పడమ్ర్‌దిశన్‌ఉనావార్తకి్‌ఇంకా్‌ర్ాతిర్‌సమ్యమే్‌నడుసూి ్‌ఉంట్ుంది. మ్ర్త్‌భ్ూమికి్‌తూరుు్‌దిశన్‌ఉనా్‌ఉషో ్‌దయం్‌అయందని్‌పడమ్ర్‌దిశన్‌ఉనా వారు్‌కూడన్‌అనాపానీ్‌యలల్ు్‌సేవించడం్‌మ్లన్ేయలల్ల? కాదు్‌కదన!
 9. 9. 2) భ్ూమికి్‌తూరుు్‌దిశన్‌ఉనావార్తకి్‌సూర్ాయసిమ్యం్‌పడమ్ర్‌దికుకన్‌ ఉనావార్తకంట్ే్‌మ్ుందు్‌జ్ర్తగతపో తుంది. ఆ్‌సమ్యంల్ో్‌పడమ్ర్‌దికుకన్‌ ఉనావార్తకి్‌ఇంకా్‌ఎండ్‌కాసూి న్ే్‌ఉంట్ుంది. మ్ర్త్‌తూరుు్‌దికుకన్‌ఉనావార్తకి్‌ సూర్ాయసిమ్యం్‌అయపో యం్‌దని్‌పడమ్ర్‌దికుకన్‌ఉనా్‌వారు ఉపవాసం్‌ విరమించుకోవాల్ల? ల్ేదు్‌కుదరదు్‌కదన! న్ెల్వంక్‌విష్యమ్ు్‌సూరుయడి్‌వంట్దే. కాకపో తే్‌చందురర ని పరయలణం్‌ఒక్‌న్ెల్ల్ో్‌ పూరివుతుంది. సూరుయని్‌పరయలణం్‌ఒక్‌ర్ోజుల్ో్‌పూరివుతుంది. ”ఉపవాస్‌కాల్ంల్ో్‌ర్ాతిర్‌సమ్యలల్ల్ో్‌మీరు్‌మీ్‌భారయల్్‌వదేకు పో వడం్‌మీ్‌కొరకు్‌ ధరమ్‌సమ్మతం్‌చేయబడింది. వారు్‌మీకు్‌దుసుి ల్ు. మీరు్‌వార్తకి్‌దుసుి ల్ు. మీరు్‌ రహసయంగా్‌ఆతమ్‌దరరహానికి్‌పాల్ుడుతున్నారన్ే్‌విష్యం అల్లా హ్‌కు్‌తెల్ుసు. అయ్‌ నపుట్కీ్‌ఆయన్‌మీ్‌అపర్ాధననిా్‌క్షమించనడు. మిమ్మల్నా్‌మ్నిాంచనడు. ఇక్‌నుండి్‌ మీరు్‌మీ్‌భారయల్తో సంభోగం్‌చేయవచుే. అల్లా హ్‌్‌మీ్‌కొరకు ధరమ్‌సమ్మతం్‌చేసిన్‌ సుఖ్లనుభ్ వానిా్‌పందండి. ఇంకా్‌ర్ాతిర్‌నల్ుపు్‌ర్ేఖ్ల్్‌నుండి్‌ఉషో దయపు్‌ధవళ్్‌ ర్ేఖ్ల్ు్‌పరసుుట్ మ్యయయ్‌వరకు్‌మీరు్‌తినండి, తనర గండి. ఆ్‌తర్ాాత్‌వీట్నిాంట్ని్‌ తయజంచి్‌చీకట్్‌పడే్‌వరకు్‌మీ్‌ఉపవాసం్‌పూర్తి్‌చేయండి.
 10. 10. కాని్‌మ్సీదుల్ల్ో్‌ఏతికాఫ్‌్‌పాట్ంచేట్పుుడు్‌మీరు్‌మీ్‌భారయల్ తో్‌ సంభోగతంచకండి. ఇవి్‌అల్లా హ్‌్‌ఏరురచిన్‌హదుే ల్ు. వీట్్‌దర్తదనపుల్ కు్‌కూడన్‌పో కండి. ఈ్‌విధంగా్‌అల్లా హ్‌్‌తన్‌ఆజ్ఞల్ను్‌పరజ్ల్కు్‌ సుష్టం్‌చేసాి డు. తపుుడు్‌మ్లర్ాగ ల్్‌నుండి్‌వారు్‌తమ్ను్‌తనమ్ు్‌ రక్ించుకుంట్ారని్‌ఆశంచబడుతోంది”. (బఖ్ర్ా:187) అని ఆదేశంచిన్‌అల్లా హ్‌యయ్‌ఈ్‌నియమ్లనిా్‌కూడన్‌ఎరుక్‌పర్ాేడు: ”ఇక్‌ నుండి్‌రమ్జ్ాను్‌న్ెల్ను్‌పందే్‌వయకిి్‌ఆ్‌న్ెల్్‌అంతన్‌విధిగా్‌ఉపవాసం్‌ ఉండనల్న”. (బఖ్ర: 185) పెై్‌ర్ండువిధనల్్‌పరమ్లణనల్్‌దృషాట ా్‌ఉపవాసం ఎపుుడుండనల్న, ఎపుుడు్‌విరమించనల్నా్‌నిరాయం్‌ఆయల్‌పార ంత్‌పరజ్ల్్‌న్ెల్్‌వంక్‌ దరశన్ననిా్‌బట్ట్‌ఉంట్ుంది. ఏది్‌ఎమైన్న్‌మ్నం్‌చేపట్ేట్‌పరతి్‌కారయం్‌ అల్లా హ్‌్‌మ్ర్తయు్‌ఆయన్‌పరవకి్‌(స) వార్త్‌ఆజ్ఞ్‌పర్తధిల్ో్‌ఉండేట్ట్ుా ్‌ జ్ాగరతి్‌పడనల్న.
 11. 11. పండగ ఎలా ఉండాలి? అయితే శ్రేషఠ సమాజ సభ్ుయలైన ముస్లంలు జర్ుపపకునే పండుగ వారి స్ాథ యికి తగగటటు గానే ఉండాలి. అదంతో సంస్ాార్వంతంగా ఉండాలి. ‘అతి’ ఎంత మాతరం తగదు. అసభ్యకర్మైన చేషులకు, ఆవేశపూరితమైన నినాదాలకు, అవాంఛ నీయమైన పో కడలకు పండుగలో ఎలాంటి చోటట లేదంటటంది ఇస్ాల ం. ఆనం దం నిండిన క్షణాలోల కూడా అధరాలు దేవపని సుు తిగీతికనే ఆలాప్ం చాలి. అందుకే పండుగ నమాజ కోసం ఈదగాహాాకు బయలుదేరినపపడు ముస్లంలు ఈ విధంగా తకబీర్ుల పలుకుతూ ఉంటార్ు – అల్లా హు్‌అకార్‌్‌అల్లా హు్‌అకార్‌్‌అల్లా హు్‌అకార్‌్‌– ల్లఇల్లహ్‌ఇల్లహ్‌ఇల్ాల్లా హు్‌వల్లా హు్‌అకార్‌్‌అల్లా హు్‌ అకార్‌్‌వ్‌ల్నల్లా హిల్‌్‌హమే ్‌. (ముమాాటికబ అలాల హయిే గొపువాడు. అలాల హ తపు వేరొక ఆరాధయ దైవం లేనే లేడు. అలాల హాాయిే ఘనాఘనుడు. అలాల హాాయిే వెైభ్వం కలవాడు. పరశంసలనీీ అలాల హకే శ్ోభాయమానం)
 12. 12. పండుగ్‌నమ్లజు్‌వేళ్ వివిధ నమాజుల వేళలు నిరాా రితమై ఉనీటేల పండుగ నమాజు వేళ కూడా నిరాా రితమై ఉంది. కాబటిు నిరాా రిత సమయంలోనే ఈ నమాజు చేయాలి. సూరోయదయమై, సూర్ుయడు రండు గజాల ఎతుు కు రాగానే ఈద నమాజ వేళ మొదలవపతుంది. దీనికి సంబంధించ్ హజరత అబుు లాల హ బిన బసర (ర్) గారి పార మాణిక హదీసు ఇలా ఉంది: ”మేము మహా పరవకు (స)తో కలిస్ పండుగ నమాజు చేసేవాళళం. చాష్ు వేళ అయిేయ సరికి ఈ నమాజు ముగిసేది”. (సహీహ అబూ దావూద) హజరత జునుు బ (ర్)చే ఉలేల ఖంచబడిన హదీసు ఇలా ఉంది: ”దైవపరవకు (స) మమాలిీ పండుగ నమాజు చేయించ టానికి ఉపకేమంచే టపుటకి రండు ఈటెల పొ డవపకు సమానంగా పొ దుకిా ఉండేది.
 13. 13. ఈద నమాజ ఇర్ుకైన జనవాస్ాలలో కకుండా విశ్ాలమైన బహిర్ంగ పరదేశ్ాలలో (మైదానాలలో) చేయటం ఉతుమం. పరవకు (స) సంపరదా యం కూడా ఇదే. ఒకవేళ పటుణాలలో అలాంటి అవకాశం లేనపపుడు స్ాథ నిక పెదు మస్ిదులలో ఈద నమాజ చేయాలి. తమ పేటలోల ని చ్నీ చ్నీ మస్ిదులలో, ముసలాల లో అనుదినం నమాజ చేసేవార్ు కూడా ఈద నమాజ కోసం ఈదగాహాాకో, పెదు మస్ిదకో తర్లి రావాలి. మహనీయ ముహమాద (స) పండుగ రోజు ఉదయం బహిర్ంగ సథలానికి ఏతంచ్, తొలుత నమాజుకు స్ార్థ్యం వహించే వార్ు. ఆ తర్ువాత సహచర్ులను ఉదేుశంచ్ పరసంగించే వార్ు. పండుగ్‌నమ్లజ్‌్‌ఎకకడ్‌చేయలల్న?
 14. 14. మైదనన్నల్ల్ో్‌పరాదినం్‌జ్రుపుకోవట్ం్‌ల్ోని్‌పరమ్లరథం ”పరతి్‌జ్ాతివారు్‌ఏట్ేట్ా్‌కొనిా్‌నిర్ీాత్‌దిన్నల్ల్ో్‌బహిరంగ్‌సథల్లల్ల్ో్‌సమ్ల వేశమై్‌సంఘీభావానిా, సాంసకృతిక్‌వెైభ్వానిా్‌పరదర్తశంచట్ం్‌పర్తపాట్. అందుకే్‌ఇసాా ం్‌కూడన్‌తన్‌అనుయలయుల్కు్‌ఏడనదిల్ో ర్ండు్‌దిన్నల్ను్‌ ఈ్‌ల్క్షయ్‌సాధన్‌కోసం్‌పరతేయకించింది్‌– తదనార్ా మ్ుసిాం్‌సమ్ు ల్ోని్‌ పినాల్ు-పెదేల్ు, సీిరల్ు-పురుష్ుల్ు్‌అందరూ్‌ఈద్‌గాహ్‌కు్‌తరల్నవచిే్‌ హృదయపూరాకంగా్‌దేవుని్‌ఔనాతనయనిా్‌చనట్్‌చెపాుల్ని, తమ్్‌ ఐకమ్తనయనిా్‌అభవయకిం్‌చేయలల్ని్‌ఆశంచబడు తోంది”్‌అని్‌విశా్‌ విఖ్లయత్‌విదనాంసుల్ు్‌న్నసిరుదీేన్‌్‌అల్‌బానీ్‌(ర) అభపార య పడనా రు. (సల్లతుల్‌్‌ఈదెైన్‌్‌ల్నల్‌్‌అల్‌బానీ)
 15. 15. ష్ర్ీయతు్‌పరంగా్‌పండుగ్‌నమ్లజ్‌… ష్ర్ీయతు్‌పరంగా నమ్లజ్‌్‌పండుగ్‌సునాతె్‌మ్ుఅకకద. ఎందుకంట్ే్‌మ్హా్‌ పరవకి్‌(స) ఈ్‌నమ్లజును్‌పరతి్‌ఏట్ా్‌ఖ్చిేతంగా్‌చేశారు. ఏ్‌ఒకకసార్ీ్‌విడిచి్‌ పెట్టల్ేదు. ఆయన్‌తదనంతరం్‌ధరమ్‌ఖ్లీఫాల్ు్‌కూడన్‌పండుగ్‌నమ్లజును్‌ విడన్నడల్ేదు. జుమ్ల్‌నమ్లజు్‌మ్లదిర్త్‌గాన్ే్‌పండుగ్‌నమ్లజు్‌కూడన్‌ ‘ఇసాా మీయ్‌చిహాాల్’ల్ో్‌ఒక్‌చిహాంగా్‌పర్తగణంచబడుతుంది. పండుగ్‌నమ్లజు్‌పరతేయకత్‌ఏమిట్ంట్ే్‌దీని్‌కోసం్‌అజ్ాన్‌్‌పిల్ుపుగానీ, ఇఖ్లమ్త్్‌్‌పరకట్న్‌గానీ్‌ఉండదు. ‘అససల్లతు్‌జ్ామిఅతున్‌’్‌అంట్ూ్‌ డికార్ేష్న్‌్‌కూడన్‌చేయబడదు. ”న్ేను్‌దెైవ్‌పరవకి్‌(స)తో కల్నసి్‌పల్ుమ్లరుా ్‌ పండుగ్‌నమ్లజు్‌చేాెశాను. కాని్‌ఏ్‌ఒకకసార్త్‌కూడన్‌అజ్ాన్‌, ఇఖ్లమ్త్్‌ల్ు్‌ చెపుల్ేదు. జుమ్ల్‌నమ్లజుకి్‌– ఈద్‌్‌నమ్లజుకి్‌మ్ధయ్‌ఉనా్‌ఒక్‌వయతనయసం్‌ ఏమిట్ంట్ే్‌జుమ్ల్‌సందరభంగా్‌మొదట్్‌పరసంగం్‌ఉంట్ుంది, ఆ్‌తర్ాాతే్‌ సామ్ూహిక్‌నమ్లజ్‌. అయతే్‌పండుగ్‌పార రథనల్ోా ్‌మొదట్ సామ్ూహిక్‌ నమ్లజ్‌్‌చేసాి రు. ఆ్‌తరువాత్‌పరసంగం్‌ఉంట్ుంది.
 16. 16. ఈద్‌్‌నమ్లజ్‌్‌విధననం పండుగ్‌నమ్లజు్‌ర్ండే్‌ర్ండు్‌రకాతుల్ు. అయతే ర్ండు్‌రకాతుల్ోా నూ్‌మ్లమ్ూల్ుకు్‌భనాంగా్‌కొనిా్‌‘అదనపు్‌తకీారుా ’్‌ఉంట్ాయ. ఇంతకీ్‌ఈ్‌‘అదనపు్‌తకీారుా ’్‌ఎనిా? అన్ే్‌విష్యంల్ో్‌ధరమవేతిల్్‌ మ్ధయ్‌దాందనాభపార యలల్ు్‌ఉనాపుట్కీ్‌అదనపు్‌తకీారుా ్‌12 అన్ే్‌ దననికి్‌ఎకుకవ్‌ఆధనర్ాల్ున్నాయ. ఏ్‌సూర్ాల్ు్‌పఠతంచనల్న? పండుగ్‌నమ్లజుల్ో్‌ఖ్ుర్‌ఆన్‌్‌బిగగరగా్‌పఠతంచనల్న. దెైవపరవకి్‌(స) మొదట్్‌రకఅతుల్ో్‌ఫాతిహా్‌సూర్ాతో్‌పాట్ు్‌అల్‌్‌ఆల్ల సూర్ాను, ర్ండవ్‌రకాతుల్ో్‌ఫాతిహా్‌సూర్ాతో్‌పాట్ు్‌అల్‌్‌ఘలషియల్‌సూర్ాను్‌ పఠతంచేవారు. అపుుడపుుడూ్‌మొదట్్‌రకాతుల్ో్‌ఖ్లఫ్‌్‌సూర్ా, ర్ండవ్‌రకాతుల్ో్‌ఇఖ్ిరబతిసాసఅతు్‌సూర్ాను్‌కూడన్‌పార్ాయణం్‌ చేసేవారు. (జ్ాదుల్‌్‌మ్ఆద్‌్‌-1/431)
 17. 17. సభికులను పండుగ నమాజు అనంతర్ం ఉపనాయసకుడు (ఖతీబ) ఉదేుశయంచ్ పరసంగించటం సంపరదాయం (సునీత). క ంతమంది ఇమాముల దృష్్ులో పరసంగం తపునిసరి. ఉపనాయస కుడు స్ాథ నిక పరజలు మాటాల డే భాషలో పరసంగించాలి. ఈ శుభ్ సందర్భంగా సతాారాయల గురించ్, దానధరాాల గురించ్ పేరరేప్ంచాలి. స్ామర్సయం, ఐకమతయం గురించ్ నొకిా వకాాణించాలి. ర్మజానలో ఎంతో శేమతో స్ాధించ్న స్ాతిికతను కాపాడుకోవలస్ందిగా విజఞప్ు చేయాలి. దేశ, సమాజ పరిస్థతులను విశ్రలష్్సూు ముస్లంల కర్ువాయనిీ గుర్ుు చేయాలి. పండుగ్‌పరసంగం
 18. 18. పండుగ్‌నమ్లజ్‌్‌సందరభంగా్‌మొదట్్‌నమ్లజ్‌్‌చేయబడుతుంది, ఆ్‌ తర్ాాతే్‌పరసంగం. జుమ్లల్ో్‌ర్ండు్‌ఖ్ుతనాల్ుంట్ాయ. కాని్‌పండుగ్‌ సందరభంగా్‌ఒకే్‌ఒక్‌ఖ్ుతనా్‌ఇవాబడుతుంది. పండుగ నమ్లజు్‌ సందరభంగా్‌ర్ండు్‌పరసంగాల్ు్‌(ఖ్ుతనాల్ు) ఉనాట్ుా , ర్ండు్‌ఖ్ుతనాల్కు్‌ మ్ధయ్‌ఉపన్నయసకుడు్‌కొనిా్‌క్షణనల్ు్‌కూరుేని్‌విశార ంతి్‌తీసుకునాట్ుా ఏ్‌ పార మ్లణక్‌హదీసు్‌దనార్ా్‌కూడన్‌రూఢీ్‌కాల్ేదు. పరసంగతంచవల్సిన తీరు
 19. 19. చేయవల్సినవి 1) ఉదయం్‌పెందల్లడే్‌తల్ంట్ు్‌సాానం్‌చేసి, ఉనాంత ల్ోన్ే్‌మ్ంచి్‌దుసుి ల్ు, కొతి్‌బట్టల్ు్‌తొడుకుకని్‌ఈద్‌గాహ్‌్‌ వెైపు్‌సాగతపో వాల్న. ఇది్‌పరవకి్‌(స) వార్త్‌సంపరదనయం. 2) వీల్ైనంతవరకు్‌మ్ంచి్‌సువాసన్‌పూసుకోవాల్న. ఇల్ూా ్‌ వాకిల్నని్‌కూడన్‌శుభ్రంగా్‌ఉంచనల్న. 3) ఈద్‌గాహ్‌కు్‌వెళ్ళీమ్ుందు్‌అల్లుహారం తీసుకోవాల్న. దెైవపరవకి్‌(స) ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌న్నడు్‌బేసి్‌సంఖ్యల్ో్‌ ఖ్రూూ రపండుా ్‌ఆరగతంచేవారు.
 20. 20. 4) ఈద్‌గాహ్‌కు్‌ఒక్‌దనర్త్‌గుండన్‌వెళిీ్‌మ్ర్ో్‌దనర్త్‌గుండన్‌తిర్తగత్‌ర్ావాల్న. 5) ఈద్‌గాహ్‌కు్‌నడచివెళ్ీట్ం్‌చనల్ల్‌మ్ంచిది. దనర్తల్ో్‌తకీారుా ్‌ పల్ుకుతూ్‌ఈద్‌గాహ్‌కు్‌వెళ్ీట్ం్‌అభల్ష్ణీయం. సంసాకరం్‌ఉట్టపడే్‌ ర్ీతిల్ో్‌ఈద్‌గాహ్‌కు్‌ర్ావాల్న. 6) పండుగ్‌నమ్లజుకు్‌సీిరల్ను్‌కూడన్‌పిల్ుచుకువెళ్ీట్ం్‌సంపరదన యం. అయతే్‌బహిష్ుట ్‌అయవునా్‌సీిరల్ు్‌నమ్లజు్‌మ్లతరం్‌చేయ కూడదు. దుఆల్ో్‌పాల్గగ నవచుే. పరసంగం్‌వినవచుే. 7)పండుగ్‌నమ్లజు్‌అనంతరం్‌ధరమసమ్మతమైన్‌కీరడన విన్నయసాల్ు్‌ చేయట్ం్‌వాంఛనీయం. చేయవల్సినవి
 21. 21. 8) పండుగ్‌నమ్లజు్‌అనంతరం్‌పరసురం్‌శుభాకాంక్షల్ు్‌ తెల్ుపుకోవట్ం్‌కూడన్‌వాంఛనీయమే. పరవకి్‌పిరయ్‌సహచ రుల్ు్‌ఈ్‌శుభ్్‌సందరభంగా్‌‘తకబాల్ల్లా హు్‌మిన్నా్‌ వ్‌మిన్‌క’్‌అంట్ూ్‌శుభాకాంక్షల్ందజ్ేసుకున్ేవారు. 9) పండుగన్నడు్‌సమ్లజ్ంల్ోని్‌పేద్‌పరజ్ల్ను, అవసర్ారుథ ల్ను, బంధువుల్ను్‌వాకబు్‌చేయలల్న. అగతయపరుల్ను్‌ ఆదుకోవాల్న. చేయవల్సినవి
 22. 22. చేయకూడనివి 1) అసభ్యకర్మైన దుసుు లు ధరించ్ గరిిషుు లాల సంచరించకూడదు. 2) వసురధార్ణలోగానీ, ఇతర్తార విషయాలలోగానీ అవధులు మీరిపో యి స్ాటి పరజలను ఇర్కాటంలో పెటుకూడదు. 3) ధనానిీ, మానానిీ, పార ణానిీ బలిగొనే వయర్థ వయసనాలకు లోనవ రాదు. పందాలు కాయకూడదు. జూదమాడ కూడదు. అందర్ూ ఒకే చోట పోర గై టార ఫ్క జాం చేయకూడదు.
 23. 23. చేయకూడనివి 4) పండుగ్‌దిన్నన్‌సీిరల్ను్‌ష్ర్ీయతు్‌ ఆమోదించని్‌విధంగా్‌– విచేల్విడిగా్‌– వదల్న్‌పెట్టకూడదు. 5) అవధుల్ు్‌మీర్తన్‌ఆనందంతో్‌పిచిే పిచిే్‌నిన్నదనల్ు్‌ఇవార్ాదు అశ్లాల్ పర్ాచి కాల్లడకూడదు. అహంకారంతో్‌విరరవీగుతూ్‌ నడవకూడదు. 6) సభ్యతన్‌సంసకృతుల్కు్‌కళ్ంకం్‌తెచేే్‌ ఆట్పాట్ల్ోా , అపసవయమైన్‌పరహేళికల్ల్ో్‌ పాల్గగ నర్ాదు. 7) శుభాకాంక్షల్ు్‌తెల్నపే్‌న్ెపంతో్‌పర్‌పురు ష్ుల్ు్‌పర్‌సీిరల్ను్‌ఏకాంతంల్ో పల్క ర్తంచట్ంగానీ, కరచనల్నం్‌చేయట్ంగానీ్‌ ధరమ్‌సమ్మతం్‌కాదు.
 24. 24. చేయకూడనివి 8) ఫ్తార దానం చలిలంచనంతవర్కూ ఈదగాహకు రాకూడదు. ఫ్తార పండుగ నమాజుకు ముందే చలిలంచాలి. నమాజు తరాిత చలిలంచేది ‘ఫ్తార ’ అనబడదు. అది మామూలు సదఖాయిే. 9)పండుగ నమాజుకు ముందుగానీ, తర్ువాతగానీ ఏ (సునీతు, నఫ్ల) నమాజూ చేయకూడదు.
 25. 25. పరపంచమంతటా ముస్లంలు – ఏక కాలంలో – నెల రోజుల పాటట ఉపవాస్ాలు పాటించ్న తరాిత తమ పరభ్ువప యిెడల కృతజఞతా సూచనగా రండు ర్కతుల నమాజు చేస్ ‘ఈదుల ఫ్తర’ జర్ుపప కుంటార్ు. కాబటిు ఈ పండుగ కూడా ఒక గొపు ఆరాధనే. నిజానికిది శేదాగా ఉపవాస్ాలు పాటించ్, తరావీహ నమాజులు చేస్, సతాారాయలలో శ్ాయ శకుు లా పాలగగ నీవారి పండుగ. నెల రోజులపాటట వార్ు పడిన కఠోర్ శేమకు గాను తమ యజమాని నుండి జీతం పపచుచకుని సంబర్ పడే దినమే ఈదుల ఫ్తర.
 26. 26. ఇస్ాల మీయ పండుగ పండుగల్ు్‌ఆయల్‌జ్ాతుల్, సమ్ుదనయలల్్‌సభ్యతన్‌సంసకృతుల్ను, జ్రవన్‌శైల్నని్‌పరతిబింబిసాి య. జ్ాతుల్ు్‌న్ెైతికంగా్‌ఎంత్‌ఉచఛ్‌సిథతిల్ో్‌ఉంట్ే, అవి్‌జ్రుపుకున్ే్‌పండుగల్ు కూడన్‌అంతే్‌ఉతిమ్ంగా్‌ ఉంట్ాయ. అల్లగే్‌న్ెైతికంగా్‌అధరగతిల్ో్‌ఉనా్‌వార్త్‌పండుగల్ు్‌కూడన్‌అధనానాంగా, అసహయకరంగా్‌ ఉంట్ాయ. కాగా; ఇసాా ం్‌ఒక్‌సంసకరణనతమక, విపావాతమక్‌జ్రవన్‌విధననం. మ్లనవ్‌జ్రవితపు్‌పరతి్‌విభాగానిా్‌ సంసకర్తంచి్‌దననిా్‌తనదెైన్‌మ్ూసల్ో్‌పో సిన్‌ఇసాా ం్‌పండుగ్‌దిన్ననికి్‌కూడన్‌ఓ్‌పరతేయక్‌రూపునిచిేంది, తనదెైన్‌మ్ుదరను్‌వేసింది. పండుగ్‌దిన్నన్‌సంతోష్్‌ఘడియల్ను్‌తమ్వార్తతో్‌కల్నసి్‌ఆసాాదించనల్నీ, కేర్తంతల్ు్‌కొట్ేట్‌తమ్్‌పిల్లా పాపల్్‌మ్ధయ్‌హాయగా్‌నవుాతూ, తుర ళ్ళీతూ్‌గడపాల్నా్‌కోర్తక్‌కల్గట్ం్‌ సహజ్ం. సహజ్మైన్‌ఈ్‌కోర్తక్‌న్ెరవేరట్ానికి్‌ఇసాా ం్‌ఎంతో్‌సంసాకర్‌వంతమైన మ్లరగం్‌చూపింది. పండుగ్‌ర్ోజు్‌ఉదయలన్ేా్‌అందరూ్‌సాాన్నల్ు్‌చేసి, కొతి్‌బట్టల్ు్‌ధర్తంచి, సుగంధ్‌దరవాయల్ు్‌పుసుకుని్‌ తమ్్‌ఊర్తల్ోని్‌ఈద్‌గాహ్‌ాాకో, ల్ేక్‌తమ్్‌పేట్ల్ోని్‌పెదే్‌మ్సిూద్‌కో్‌సాగతపో తనరు. ఈద్‌గాహ్‌ాాకు్‌ వెళ్ళీట్పుుడు్‌గానీ, ఈద్‌గాహ్‌ాా్‌నుండి్‌తిర్తగత్‌వచేేట్పుుడు్‌గానీ్‌ఎల్లంట్్‌రంగేళ్ళ్‌చేష్టల్కు్‌ ఒడిగట్టకుండన, పిచిే్‌పిచిే్‌నిన్నదనల్నవాకుండన్‌– సభ్యత్‌ఉట్టపడే్‌విధంగా్‌పరవర్తిసాి రు. సంతోష్్‌ ఘడియల్ోా ్‌కూడన్‌వార్తల్ో్‌దెైవదనసయ్‌భావం్‌తొణకిసల్లడుతూ్‌ఉంట్ుంది. దేవుని్‌ఔనాతనయనిా్‌ చనట్ుతూ్‌వార్త్‌అధర్ాల్ు్‌ఆల్లపించే్‌సుి తి్‌గీతిక్‌ఇల్ల్‌ఉంట్ుంది్‌– ”అల్లా హు్‌అకార్‌్‌అల్లా హు్‌అకార్‌్‌అల్లా హు్‌అకార్‌, ల్ల్‌ఇల్లహ్‌ఇల్ాల్లా హు్‌ అల్లా హు్‌అకార్‌్‌అల్లా హు్‌అకార్‌్‌వల్నల్లా హిల్‌్‌హమే ్‌”
 27. 27. వారు్‌చేసే్‌పండుగ్‌నమ్లజుల్ో్‌కూడన్‌ఎన్నా్‌పర్తశుదామైన్‌భావాల్ు్‌ఇమిడి్‌ఉన్నాయ. అకకడ్‌ ధనిక-పేద్‌తనరతమ్లయల్ు్‌ఉండవు. కఫీల్ు-కార్తమకుడనా్‌వయతనయసం కానర్ాదు. అరబుా- అరబేాతరుల్్‌భేదభావం్‌కనిపించదు. నల్ావాడు-తెల్ావాడనా్‌తేాెడన్‌గోచర్తంచదు. అకకడ్‌ అందరూ్‌సమ్లనుల్ే. అందరూ్‌దేవుని్‌దనసుల్ే. అందుకే్‌భ్ుజ్ానికి్‌భ్ుజ్ం ఆనించి్‌ఒకే్‌వరుసల్ో్‌ నిల్బడనా రు. మ్లమ్ూల్ు్‌దిన్నల్కు్‌భనాంగా్‌– అదనపు్‌తకీారాతో్‌– నమ్లజు్‌చేసి్‌అల్లా హ్‌ాా్‌ బడనయని్‌పరతేయకంగా్‌కీర్తిసాి రు. అనంతరం్‌పండుగ్‌శుభాకాంక్షల్ు్‌తెల్ుపుకుంట్ారు. అంతర్ాల్్‌ అగాధనల్ు్‌సమ్సిపో యయల్ల్‌పరసురం్‌గాఢనల్నంగన్నల్తో్‌పల్కర్తంచు్‌కుంట్ారు. ఒండొకర్త్‌మ్చీే్‌ చెబారల్్‌గుర్తంచి్‌వాకబు్‌చేసాి రు. మ్లనవుని్‌వదే్‌ఉనా్‌అతి్‌పెదే్‌మ్ూల్్‌ధనం్‌‘దయలరేరత’. అతని్‌హృదయంల్ో్‌మ్ృదుతాం్‌ఉంది. పేరమ్్‌ఉంది. మ్లరేవ్‌మ్ుంది. ఒక్‌వింతువు్‌దెైనయసిథతిని్‌చూసి్‌నపుడు, ఒక్‌పేదవాని్‌ఇంట్్‌ ప యయ్‌వెల్గకపో వడం్‌గమ్నించినపుడు, ఒక్‌అన్నథుని్‌ఉదనసీనతను్‌పసిగట్టనపుడు్‌అతని్‌ హృదయం్‌దరవిసుి ంది. అతని్‌కళ్ా్‌నుండి్‌కనీాట్్‌బొ ట్ులు్‌ర్ాల్లి య. అల్లంట్పుుడు్‌సభ్య్‌సమ్లజ్్‌ సభ్ుయల్ు్‌అగతయపరుల్ను, అభాగయ్‌జ్రవుల్ను్‌విసమర్తంచి్‌పండగ్‌ఎల్ల చేసుకుంట్ారు? అందుకే్‌ వారు్‌ఈదనగ హ్‌ాాకు్‌వెళ్ీక్‌మ్ుందే్‌ఫితనర ్‌దనన్నల్ు్‌చెల్నాంచి, వారు్‌కూడన్‌ఎంతో్‌కొంత్‌ఈద్‌్‌ సంబర్ాల్ను్‌జ్రుపుకున్ేల్ల్‌జ్ాగరతి్‌పడతనరు. ఈ్‌విధంగా్‌ఫితనర ల్ు, కానుకల్ు్‌ఇవాట్ం్‌వల్ా్‌ అంతర్ాల్ు్‌పూడుకుంట్ాయ. అసూయ్‌దేాషాల్ు్‌సమ్సిపో య, పరసుర్‌పేరమ్లభమ్లన్నల్ు్‌ పెంపందుతనయ. హృదయలల్ు్‌హతుి కుంట్ాయ. ఏ్‌సతసమ్ల్‌జ్ానికైన్న, మ్ర్ే్‌శేరయో్‌ర్ాజ్ాయనికైన్న్‌ ఈ్‌సానుభ్ూతి, తనయగభావాల్ే్‌కదన్‌సిసల్ైన్‌మ్ూల్నకల్ు!
 28. 28. వెనుకట్్‌పంకుి ల్ోా ్‌చెపుుకునాట్ుా ్‌‘రమ్జ్ాన్‌్‌అన్ే్‌అతిథి’్‌పట్ా ్‌గౌరవ్‌మ్ర్ాయదల్తో్‌ మల్నగతన్‌వార్తదే్‌అసల్ు్‌పండగ. ఆ్‌ర్ోజు్‌వార్త్‌ఉపవాసాల్కుగాను పూర్తి్‌‘పరతిఫల్ం’్‌ ఇవాబడుతుంది. ”కొదిే్‌పాట్్‌సేవను్‌కూడన్‌ఆమోదించి్‌పెదే్‌ఎతుి న్‌పుణయఫల్ం్‌ పరసాదించే్‌ఆ్‌మీ్‌పరభ్ువు్‌వెైాెపునకు్‌పదండి”్‌అని్‌పండుగ ర్ోజు్‌ఉపవాసకుల్కు్‌ అల్లా హ్‌ాా్‌తరఫున్‌శుభ్వారి్‌వినిపించబడుతుంది.దీంతో్‌దెైవ్‌దూతల్్‌ఉతనసహం్‌ ర్ట్టసుి ంది. ”ఓ్‌మ్ల్‌పరభ్ూ! నీ్‌ఆజ్ఞల్ను్‌శరసా్‌వహించిన్‌వార్తకి్‌వేతనం్‌ చెల్నాంచు”్‌అని్‌దెైవదూతల్ు్‌విజ్ఞపిి్‌చేసాి రు. దననికి్‌అల్లా హ్‌, ”ఓ్‌ దూతల్లర్ా! న్న్‌గౌరవం, పార భ్వాల్్‌సాక్ిగా! న్ేను న్న్‌దనసుల్కు్‌వార్త్‌ ఉపవాసాల్కు, నమ్లజుల్కు, గరంథ్‌పార్ాయణననికి్‌బదుల్ుగా్‌న్న్‌ క్షమ్లబిక్షను్‌పరసాదిసుి న్నాను. దీనికి్‌మీరు్‌సాక్షుల్ుగా్‌ఉండండి. న్ేను్‌వార్త్‌పట్ా ్‌పరసనుాడయలయననా్‌సంతృపిితో్‌వారు్‌తమ్్‌ఇళ్ాకు్‌ మ్రల్వచుే”.
 29. 29. పరవకి్‌(స్‌అసం) వార్త్‌పరపరథమ్్‌పండుగ మ్హా్‌పరవకి్‌(స) హి.శ. 2వ్‌సంవతసరం్‌ష్వాాల్‌్‌మ్లసం్‌ఒకట్వ తేదీన్‌(కీర.శ. 624 మ్లర్తే్‌27వ్‌తేదీన) మొట్టమొదట్్‌సార్తగా్‌తన్‌పిరయ్‌సహచరుల్తో్‌కల్నసి్‌ ఈదుల్‌్‌ఫిత్ర్‌్‌జ్రుపుకున్నారు. ఆ్‌ర్ోజు్‌ఉదయం్‌ఆయన్‌(స) మ్ుసిామ్ుల్ందర్తనీ్‌ వెంట్బెట్ుట కుని్‌మ్దీన్న్‌పుర్ానికి్‌బయట్్‌ఒక్‌మైదననంల్ో సమ్లవేశమై్‌నమ్లజు్‌ చేయంచనరు. ఖ్ుతనా్‌ఇచనేరు. అపుట్్‌నుంచి్‌ఏట్ేట్ా్‌మ్ుసిాంల్ు్‌ర్ండు్‌సారుా ్‌ ఈద్‌గాహ్‌ాాకు్‌వచిే్‌రమ్జ్ాన్‌, ఖ్ుర్ాానీ్‌పండుగల్ు్‌జ్రుపుకున్ేవారు. పురుష్ుల్ు, సీిరల్ు, పిల్ాల్ు, వృదుా ల్ు్‌అందరూ్‌తమ్్‌సోథ మ్తకు్‌తగగట్ుట గా్‌కొతి్‌ బట్టల్ు్‌ధర్తంచి, సువాసన్‌పూసుకుని, తకీారుా ్‌పల్ుకుతూ్‌ఈద్‌గాహ్‌ాా్‌వెైపు్‌ సాగతపో యయవారు. ఒక్‌దనర్త్‌గుండన్‌వెళిీ, మ్ర్ో్‌దనర్త్‌గుండన తిర్తగత్‌వచేేవారు.
 30. 30. ఖిల్లఫత్్‌్‌కాల్ంల్ో్‌పరజ్ల్ు్‌పండుగ్‌శుభాకాంక్షల్ు తెల్నయజ్ేయట్ానికి్‌ హజ్రత్్‌్‌అలీ్‌(రజ) గార్త్‌ఇంట్కి్‌వెళ్ళీరు. ఆ్‌సమ్యంల్ో్‌ఆయన్‌(రజ) ఎండిన్‌ర్ొట్టట్‌మ్ుకకల్ు్‌ఆరగతసూి ్‌ఉండట్ం్‌చూసి్‌వారు్‌ఆశేరయచకితు ల్యలయరు. ”అమీరుల్‌్‌మోమినీన్‌! ఈ్‌ర్ోజు్‌పరాదినం్‌కదన! తమ్ర్ే మిట్్‌ఇల్ల…..”్‌అని్‌ఏదర్‌అనబో యలరు. దననికి్‌ఆయన్‌(రజ) భారంగా్‌ఒక్‌నిట్ూట రుు్‌విడిచి, ” ఈ్‌ర్ొట్టట్‌మ్ుకకల్ు్‌సయతం్‌ పార పిించని్‌వారు్‌ల్ోకంల్ో్‌ఎంతో్‌మ్ంది్‌ఉండగా్‌పండుగ్‌పేరుతో్‌ సాాదిష్టమైన్‌ఆహారం్‌ఆరగతంచే్‌హకుక్‌మ్నకకకడుంది?”్‌అన్నారు. హజ్రత్్‌్‌అలీ్‌(రజ) గార్త్‌పండుగ
 31. 31. అది్‌పండుగ్‌ర్ోజు…. నల్ువెైపుల్ల్‌సంతోషాల్ు్‌వెల్నావిరుసుి న్నాయ. చిన్నార్త్‌బాల్బాల్నకల్ు్‌ ఆనందంతో్‌కేర్తంతల్ు్‌కొడుతున్నారు. అదే్‌సమ్యంల్ో్‌ఆ్‌బాల్వనంల్ో్‌ఓ్‌బాల్ుడు్‌ఉదనసీనంగా్‌ నిల్బడి్‌ఉన్నాడు. ”ఏం్‌బాబు! అల్ల్‌దిగుల్ుగా్‌ఉన్నావేం?” – ఆపాయయంగా్‌పల్కర్తంచనరు్‌పరవకి్‌మ్ుహమ్మద్‌్‌(స) ఈద్‌గాహ్‌ాా్‌వెైపు్‌వెళ్ళతూ. ‘న్ేను్‌అన్నథను. పండుగ్‌చేసుకోవట్ానికి్‌న్న దగగర్‌ఏమీ్‌ల్ేదు”్‌ అన్నాడన్‌పసివాడు్‌నిర్ాశగా. ఈ్‌మ్లట్ల్కు్‌మ్లనవ్‌మ్హో పకార్త్‌(స) మ్నసు్‌చల్నంచింది. ఆ్‌అబాాయ్‌చేయ్‌పట్ుట కుని, తన్‌ ఇంట్కి్‌తీసుకళ్ళీరు. ”వీడికి్‌సాానం్‌చేయంచి, కొతి్‌బట్టల్ు్‌తొడిగతంచు”్‌అని్‌పురమ్లయంచనరు్‌ తన్‌సతీమ్ణ్‌ఆయషా్‌(రజ) ను. తరువాత్‌ఆ్‌అబాాయతో, ”ఈ్‌ర్ోజు్‌నుంచి్‌మ్ుహమ్మద్‌్‌(స) నీ్‌తండిర. ఆయషా్‌నీ్‌తల్నా. ఫాతిమ్ల్‌ నీ్‌అకక. హసన్‌్‌హుసెైన్‌ల్ు్‌నీ్‌సో దరుల్ు”్‌అని్‌ధెైరయం్‌చెపాురు.ఈ్‌మ్లట్ల్ు్‌వినగాన్ే్‌ఆ్‌ పాల్బుగగల్ు్‌సంతోష్ంతో్‌విపాుర్ాయ. అతని్‌ఆనందననికి్‌అంతు్‌ల్ేకుండన్‌పో యంది. మ్దీన్న్‌ వీధుల్ోా ్‌ఎగతర్త్‌గంతుల్ు్‌వేసూి , ”న్న్‌న్ననా్‌ల్లంట్్‌న్ననా్‌ఎవర్తకయన్న్‌ఉన్నార్ా?”్‌అని్‌సగరాంగా్‌ చెపుుకుంట్ూ్‌తిర్తగాడు. వికసించే్‌మొగగల్్‌పండుగ
 32. 32. పండుగ్‌పూట్్‌అన్నథల్్‌పట్ా ్‌పరవకి్‌(స) వార్త్‌ఈ్‌ సదాావహారం్‌చనట్్‌చెపేుదేమి్‌ట్ంట్ే, ఆ్‌సంతోష్్‌ గడియల్ోా ్‌మ్నం్‌సమ్లజ్ంల్ోని్‌అవసర్ారుథ ల్ను, అన్నథల్ను, అగతయపరుల్ను, అభాగయజ్రవుల్ను్‌ ఉపేక్ించ్‌కూడదు. వార్తని్‌కూడన్‌ఈ్‌సంబర్ాల్ోా ్‌ భాగసుథ ల్నా్‌చేయలల్న. కానుకల్్‌దనార్ా, దననధర్ామల్్‌ దనార్ా, ఫితనర ల్్‌దనార్ా్‌వార్తని్‌ఆదుకోవాల్న.
 33. 33. ఇన్‌ షా అ ల్లా హ్‌్‌ మ్ ళ్ళీ వ సాి ….! విశాసించిన్‌జ్నుల్లర్ా! న్ేను్‌రమ్జ్ాను్‌మ్లసానిా. మీ్‌క్ేమ్లనిా, సౌఖ్లయనిా, వృదిాని, ఇహపరల్ోకాల్్‌సాఫల్లయనిా్‌కోర్త, మీ్‌వయకిిగత, సామ్ూహిక్‌శ్లల్్‌నిర్ామణం్‌కోసం్‌విశాపరభ్ువెైన అల్లా హ్‌్‌తరఫు్‌ నుండి్‌వచనేను. న్ెల్ర్ోజుల్పాట్ు్‌మీతోన్ే్‌ఉన్నాను. మీరు్‌ననుా్‌ ఎంతగాన్న్‌గౌరవించనరు, ఆదర్తంచనరు. మీరు్‌ఎంతో ఆసకిితో, భ్కీి్‌ శరదాల్తో్‌అల్లా హ్‌్‌పరసనాతను, పరల్ోక్‌సాఫల్లయనిా్‌కాంక్ిసూి ్‌ ఉపవాసాల్ు్‌పాట్ంచనరు. నమ్లజుల్ను్‌సాథ పించనరు. ఖ్ుర్‌ఆన్‌్‌ పార్ాయణం్‌చేశారు. ర్ాతిర్‌వేళ్ల్ోా ్‌తర్ావీహ్‌ాా్‌నమ్లజుల్ల్ో్‌పూర్తి్‌ ఖ్ుర్‌ఆన్‌్‌పఠనం్‌విన్నారు. జ్కాత్్‌్‌చెల్నాంచనరు, ల్ైంగతక్‌కోర్కల్కు్‌ కళ్్ీం్‌వేశారు. అల్లా హ్‌్‌మీ్‌సదనచరణను, సతనకర్ాయల్ను, ధరమ్‌ పర్ాయణతను్‌అంగీకర్తంచుగాక! (ఆమీన్‌)
 34. 34. ఈ్‌సందర్ాభన్‌న్ేను్‌మీకు్‌కొనిా్‌హిత్‌బో ధనల్ు్‌చేసుి న్నాను. చితిశుదిాతో్‌ఆచ ర్తసాి రని్‌ ఆశసుి న్నాను - మీరు్‌విశాపరభ్ువెైన్‌అల్లా హ్‌కు్‌సృషిటతనల్ల్ో్‌ఎవర్తనీ్‌భాగసాామ్ుల్ుగా్‌చేరే కండి. అల్లా హ్‌ను్‌ కాదని్‌ఎవర్తనీ్‌ఆర్ాధించకండి. మీకు్‌ల్లభ్నషాట ల్ు్‌కల్నగతంచే్‌అధికారం సృషిటల్ో్‌ఏ్‌ఒకక్‌శకిికీ్‌ ల్ేదని్‌గట్టగా్‌నమ్మండి. అల్లా హ్‌్‌దనసయంల్ోన్ే్‌జ్రవించండి. జ్రవితపు్‌చివర్త్‌ఘడియ్‌వరకు్‌ ఆయన్‌ఆజ్ఞల్కే్‌కట్ుట బడి్‌ఉండండి. పరతి్‌కీడు్‌నుండి్‌రక్షణ్‌పందుతనరు. అంతిమ్్‌దెైవపరవకి్‌మ్ుహమ్మద్‌్‌(స) జ్రవితంల్ో్‌మీకు్‌అతుయతిమ్్‌ఆదరశం్‌ఉందని్‌తెల్ుసు కోండి. మీరు్‌జ్రవితంల్ోని్‌సమ్సి్‌రంగాల్ోా ్‌ఆయన్ేా్‌అనుసర్తంచండి. తతఫల్నతంగా్‌మీ్‌కరమల్ు్‌ ఆమోదించ్‌బడతనయ. నమ్లజు్‌పట్ా ్‌శరదా్‌వహించండి. నిశేయంగా్‌నమ్లజు్‌అశ్లాల్్‌కార్ాయల్్‌నుండి, సిగుగ మ్లల్నన్‌పనుల్్‌ నుండి్‌మిమ్మల్నా్‌వార్తసుి ంది. మీ్‌ఆతమల్కు్‌న్ెమ్మది, శాంతి, తృపిి్‌పార పిమ్వుతుంది. నమ్లజు పట్ా ్‌విమ్ుఖ్త్‌చూపినవాడు్‌ఎనాట్కీ్‌మ్న్‌శాశంతికి్‌న్నచుకోడని్‌తెల్ుసుకోండి.
 35. 35. తల్నాదండుర ల్్‌పట్ా ్‌మ్ంచితనంతో్‌మ్సల్ు్‌కోండి. వార్తని్‌గౌరవించండి. వార్తకి్‌విధేయుల్ై్‌ ఉండండి. మీ్‌మ్లట్ల్తో్‌వార్త్‌మ్నసుసను్‌గాయపరేకండి. వార్త్‌కొరకు ఎల్ాపుుడూ్‌ అల్లా హ్‌ను్‌ఇల్ల్‌పార ర్తాసూి ్‌ఉండండి: ”ఓ్‌పరభ్ూ! న్న్‌తల్నాదండుర ల్పెై్‌కరుణ్‌జూపు. పసితనంల్ో్‌ వారు్‌ననుా్‌కారుణయంతో, వాతసల్యంతో్‌పో షించినట్ుా ”. బంధువుల్్‌పట్ా ్‌మీ్‌విధుల్ను్‌నిరార్తించండి. పెదేల్ను్‌గౌరవించండి, పిల్ాల్ను్‌పేరమించండి. చినా్‌చినా్‌విష్యలల్పెై్‌రచేకు్‌దిగత, కసిని్‌పెంచుకని్‌వార్తతో్‌సంబంధనల్ు్‌తెంచుకోకండి. ”సాల్ు్‌పరయోజ్న్నల్్‌కోసం్‌బంధువుల్తో్‌సంబంధనల్ను్‌తెంచుకున్ేవారు్‌సారగంల్ో్‌ పరవేశంచరు”. ప రుగువార్త్‌పట్ా ్‌ఉతిమ్ంగా్‌వయవహ్‌ర్తంచండి. వారు్‌ఏ్‌మ్తసుి ల్ైన్న, ఏ్‌వర్ాగ నికి్‌ చెందినవార్ైన్న్‌సర్ే. చీట్కీ్‌మ్లట్కి్‌ప రుగువార్తతో్‌పో ట్ాా ట్కు్‌దిగేవారు, వార్తని్‌తమ్్‌చేతల్తో, మ్లట్ల్తో్‌బాధించేవారు, వార్తపెై్‌అపనిందల్ు్‌మోపేవారు, వార్త్‌మ్హిళ్ల్్‌శ్లల్లనిా్‌ హర్తంచేవారు్‌విశాాసుల్ు్‌(మ్ుసిాంల్ు) కాన్ే్‌కారు. అంతేకాదు ”మీ్‌ప రుగువారు్‌ఆకల్నతో్‌ అల్మ్ట్సూి ్‌ఉండగా్‌మీరు్‌కడుపు్‌నిండన్‌భ్ుజసేి్‌మీరు్‌విశాాసుల్ు్‌కారు”్‌అని్‌కూడన్‌ తెల్ుసుకోండి.
 36. 36. సమ్లజ్ంల్ో్‌అన్నథల్ను్‌ఆదర్తంచండి, వార్తకి్‌ఆశరయలనిా్‌కల్నుంచండి. వితంతువుల్్‌ యోగక్ేమ్లల్్‌గుర్తంచి్‌శరదా్‌చూపండి. నిరుపేదల్, అభాగయజ్రవుల్ను్‌అరథం్‌చేసుకొని్‌వార్తని్‌ ఆదుకోండి. వార్త్‌పట్ా ్‌దయల, జ్ాల్న, కరుణ, సానుభ్ూతి్‌చూపండి. ”మీరు్‌న్ేల్పెై్‌ఉనా్‌ నిర్ాధనరుల్ు, అభాగయ్‌జ్రవుల్పెై్‌కనికర్తసేి, నింగతపెై్‌ఉనావాడు్‌(కారుణయ్‌పరభ్ువెైన్‌అల్లలుహ్‌) మిమ్మల్నా్‌కరుణసాి డు”. నీతికి, నిజ్ాయతీకి, న్నయయలనికి, ధర్ామనికి్‌కట్ుట బడి్‌జ్రవించండి. సంపాదన్‌విష్యంల్ో్‌ కొల్తల్ల్ో, తూనికల్ల్ో్‌ఎవర్తనీ్‌మోసం్‌చేయకండి. వడీా్‌వయవహార్ాల్ను మ్లను్‌కోండి. దరపిడీ, దొంగతన్నల్కు్‌పాల్ుడ్‌కండి. ల్ంచం్‌పుచుేకోకండి. పరజ్ల్ ఆర్ోగాయనిా్‌పాడుచేసే, వార్త్‌బరతుకుల్నా్‌బజ్ారు్‌పాల్ుజ్ేసే, బంగారు్‌కుట్ుంబాల్నా్‌కుపుకూల్ేే్‌జూదం, మ్దయపానం, మ్లదక్‌దరవాయల్్‌వాయపార్ాల్ు్‌చేయకండి. వయభచనరం్‌దర్తదనపుల్కు్‌వెళ్ీకండి. నీతి్‌బాహయమైన, సిగుగ మ్లల్నన్‌మ్లట్ల్ు్‌అనకండి, వినకండి. ల్ైంగతక్‌కోర్కల్ను్‌ర్చేగొట్ేట్‌దృశాయల్ను్‌కనకండి. యువతీ్‌యువకుల్్‌సేాచనఛ్‌ కల్యకను్‌ఖ్ండించండి.
 37. 37. అలుబుదిా, అంటరానితనం, వర్గ దుర్భి మానం, జాతాయహంకార్ం, మతోనాాదం, ఉగేవాదం మానవతకే ఒక కళంకం. ఇవి మార్ణ హో మానికి, ర్కుపాతాలకు దారి తీస్ాు యి. వీటిని ఎనీడూ సమరిాంచకండి. సమాజంలో అరాచకానిీ రేకతిుంచే దుషు శకుు ల ఆగడాలను అరికటుండి. విశి పరభ్ువప మమాలిీ ”ముస్లంలు” గా అభివరిణంచాడు. ముస్లంలు అంటే ఎవర్ు? ముస్లం అంటే దైవ విధేయుడు. దైవదాసుల యోగక్షేమాలిీ కాంక్షించేవాడు. శ్ాంతిని కోరేవాడు, జనుల ధన మాన పార ణాలను కాపాడేవాడు. కనుక మీర్ు జీవించ్నంత కాలం ముస్లంలుగానే జీవించండి. ముస్లంలు గానే మర్ణించండి. ఇదే నేను మీ నుండి కోరే దక్షిణ. ఇక నేను మీ నుండి సెలవప తీసు కుంటటనాీను. దైవచ్తుమయితే వచేచ ఏడాదికి తిరిగి వస్ాు ను. మమాలిీ తపుకుండా కలుస్ాు ను. నా రాకకు ముందే మీలో ఎవరైనా దైవ సనిీధికి చేర్ుకుంటే, సిర్గ దాిరాలలో ఒకటెైన ర్యాయన దాిర్ం (ఇది ఉపవాసుల క ర్కు పరతేయక దాిర్ం) వదు వారి క ర్కు ఎదుర్ు చూసూు ఉంటాను.

×