Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENDAHULUAN 
PAFA adalah ringkasan daripada Penilaian 
Asas Fardhu Ain 
dilaksanakan di peringkat UPSR, PMR dan 
SPM 
Meru...
PENYATAAN MASALAH 
Menurut kajian Mohammad Abu Bakar, 2010 yang melibatkan 
seramai 298 orang pelajar Institusi Pengajian ...
OBJEKTIF KAJIAN 
Mengenalpasti kelebihan PAFA mengikut persepsi 
murid 
Mengenalpasti kelebihan dalam pelaksanaan PAFA 
da...
TINJAUAN LITERATUR 
‘Yang dimaksudkan dengan Perkara Asas Fardhu Ain 
(PAFA) ialah : beberapa perkara terpenting dalam 
Fa...
Pengajaran dan Pembelajaran PAFA 
kajian oleh Syed Najmuddin et al (2008) terhadap persepsi 
bahawa guru Pendidikan Islam ...
METODOLOGI KAJIAN 
REKABENTUK KAJIAN INSTRUMEN KAJIAN 
KAJIAN 
KUANTITATIF-kaedah 
kajian 
tinjauan (deskriptif) 
Soal sel...
DAPATAN KAJIAN 
Pembahagian responden mengikut jantina 
Jantina Kekerapan Peratusan 
Lelaki 25 50 
Perempuan 25 50 
JUMLAH...
Taburan kekerapan mengikut gred bagi matapelajaran Pendidikan Islam 
Jantina Kekerapan Peratusan 
A 26 52 
B 20 40 
C 4 8 ...
Kelebihan Pelaksanaan PAFA 
Item Min Kekerapan dan peratusan 
STS TS TP S SS 
1 Mengenal pasti tahap kefahaman dalam perka...
Aspek Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PAFA 
di Sekolah 
Item Min Kekerapan dan peratusan 
STS TS TP S SS 
1 Guru lebih ...
Aspek Penggunaan (BBM) dalam pelaksanaan 
PAFA 
Item Min Kekerapan dan peratusan 
STS TS TP S SS 
N = 50 Purata Min = 3.30...
Aspek minat murid terhadap PAFA 
Item Min Kekerapan dan peratusan 
STS TS TP S SS 
N = 50 Purata Min = 3.51 
1 
Saya sanga...
Aspek Penilaian/Pentaksiran PAFA di Sekolah 
Item Min Kekerapan dan peratusan 
STS TS TP S SS 
N = 50 Purata Min = 3.66 
1...
PERMASALAHAN 
• Tujuan dan matlamat PAFA masih lagi tidak 
dapat dicapai 
• Guru masih tidak menggalakkan 
penggunaan tekn...
CADANGAN DAPATAN KAJIAN 
Usaha-usaha perlu dilakukan seperti memberi 
khusus, bimbingan, dan latihan kepada guru-guru 
PAF...
KESIMPULAN 
Pelaksanaan penilaian PAFA yang berkesan sangat 
penting untuk mengenal pasti murid yang lemah 
dalam kefahama...
LAMPIRAN
PELAKSANAAN PERKARA ASAS FARDHU AIN DI SEKOLAH
PELAKSANAAN PERKARA ASAS FARDHU AIN DI SEKOLAH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PELAKSANAAN PERKARA ASAS FARDHU AIN DI SEKOLAH

5,069 views

Published on

Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam seharian. Amalan Fardhu Ain memerlukan pengetahuan menyeluruh tentang Al-Quran, memahaminya memerlukan penguasaan bahasa Arab. Dalam pendidikan pula, kepentingan ilmu Fardhu Ain ini tidak dapat dinafikan kerana ia berkait rapat dengan pelajaran Pendidikan Islam di sekolah dan menjadi asas dalam memahami dan menghayati ajaran Islam yang sebenar.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

PELAKSANAAN PERKARA ASAS FARDHU AIN DI SEKOLAH

 1. 1. PENDAHULUAN PAFA adalah ringkasan daripada Penilaian Asas Fardhu Ain dilaksanakan di peringkat UPSR, PMR dan SPM Merupakan beberapa perkara fardhu ain yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
 2. 2. PENYATAAN MASALAH Menurut kajian Mohammad Abu Bakar, 2010 yang melibatkan seramai 298 orang pelajar Institusi Pengajian Tinggi, mereka berpendapat bahawa didikan agama berkait rapat dengan gejala sosial dan juga didikan agama dapat bertindak sebagai pendinding untuk tidak terjebak dengan gejala sosial. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita pada hari ini juga dilihat semakin kritikal walaupun terkawal yang mana hampir setiap hari kita akan didedahkan dengan salah laku remaja terutama daripada sekecil-kecil kesalahan sehinggalah kesalahan yang melanggar sistem perundangan negara. Sering juga didedahkan dengan pelajar tidak berdisiplin di sekolah dan luar sekolah, terbabit dengan aktiviti ponteng, buli, merokok, dadah, tidak menghormati guru, vandalisme, merempit, seks bebas, buang bayi dan ada juga sebilangan kecil yang terbabit dengan aktiviti jenayah seperti mencuri, merompak dan sebagainya. (Mohamed Sofee Razak, 2013).
 3. 3. OBJEKTIF KAJIAN Mengenalpasti kelebihan PAFA mengikut persepsi murid Mengenalpasti kelebihan dalam pelaksanaan PAFA dari aspek pengajaran dan pembelajaran guru, penyediaan bahan bantu mengajar, sikap murid dan proses penilaian dan pentaksiran PAFA Mengenalpasti kekurangan dalam pelaksanaan PAFA dari aspek pengajaran dan pembelajaran guru, penyediaan bahan bantu mengajar, sikap murid dan proses penilaian dan pentaksiran PAFA Mengenalpasti permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PAFA
 4. 4. TINJAUAN LITERATUR ‘Yang dimaksudkan dengan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) ialah : beberapa perkara terpenting dalam Fardhu Ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam, yang hendak dipastikan supaya setiap pelajar benar-benar mengetahui, memahami dan boleh mengamalkan dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan syarak. Dalam aspek penilaian, pelajar dapat mencapai kefahaman yang betul dan boleh mengamalkannya sekira-kira ‘sah’ pada tahap yang paling asas dan minimum’ Tan Sri Datuk Dr Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.
 5. 5. Pengajaran dan Pembelajaran PAFA kajian oleh Syed Najmuddin et al (2008) terhadap persepsi bahawa guru Pendidikan Islam kurang kreatif dalam pengurusan kelas seperti kurangnya kepelbagaian kaedah pengajaran (min 3.84), kurang penguasaan ilmu dari sumber yang pelbagai (min 3.22), kurang prihatin terhadap murid yang lemah (min 3.92) serta mengamalkan pengajaran berpusatkan murid sahaja (min 3.82). skor min juga menunjukkan tahap sederhana dalam penyampaian pengajaran guru Pendidikan Islam dalam bilik darjah kajian yang dilakukan oleh Azhar Ahmad et al (2008) mendapati penggunaan bahan bantu mengajar menggunakan TMK seperti internet merupakan aspek yang masih kurang digunakan oleh guru
 6. 6. METODOLOGI KAJIAN REKABENTUK KAJIAN INSTRUMEN KAJIAN KAJIAN KUANTITATIF-kaedah kajian tinjauan (deskriptif) Soal selidik kepada 50 orang pelajar Sekolah Agama Menengah Sungai Merab Luar, Kajang
 7. 7. DAPATAN KAJIAN Pembahagian responden mengikut jantina Jantina Kekerapan Peratusan Lelaki 25 50 Perempuan 25 50 JUMLAH 50 100.0 Pengalaman Responden Belajar PAFA Pengalaman Belajar PAFA Kekerapan Peratusan Formal (di sekolah) 45 90 Informal (melalui keluarga, rakan-rakan, sendiri) 5 10 JUMLAH 50 100.0
 8. 8. Taburan kekerapan mengikut gred bagi matapelajaran Pendidikan Islam Jantina Kekerapan Peratusan A 26 52 B 20 40 C 4 8 D 0 0 E 0 0 JUMLAH 50 100.0
 9. 9. Kelebihan Pelaksanaan PAFA Item Min Kekerapan dan peratusan STS TS TP S SS 1 Mengenal pasti tahap kefahaman dalam perkara Fardhu Ain 4.48 0 (0) 0 (0) 0 (0) 26 (52.0) 24 (48.0) 2 Mengurangkan gejala sosial yang sering berlaku seperti ponteng sekolah, melepak, kes buli dan lain-lain 3.86 0 (0) 4 (8.0) 10 (20.0) 25 (50.0) 11 (22.0) 3 Menguatkan lagi kepatuhan terhadap Allah SWT dengan mengamalkan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya. 4.46 0 (0) 0 (0) 2 (4.0) 23 (46.0) 25 (50.0) 4 Memahami, menghayati dan mengamalkan apa yang dipelajari secara berterusan. 4.00 0 (0) 1 (2.0) 11 (22.0) 25 (50.0) 13 (26.0) 5 Membentuk menjadi khalifatullah dan mampu memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan Negara 4.26 0 (0) 0 (0) 8 (16.0) 21 (42.0) 21 (42.0) 6 Membaiki dan memperbetulkan amalan-amalan seperti solat, konsep bersuci dan sebagainya. 4.54 0 (0) 0 (0) 2 (4.0) 19 (38.0) 29 (58.0) 7 Menyuburkan diri dengan keinsafan dan nilai-nilai positif dalam diri. 4.26 0 (0) 0 (0) 7 (14.0) 23 (46.0) 20 (40.0) 8 Mendekatkan lagi diri dengan Allah 4.60 0 (0) 0 (0) 1 (2.0) 18 (36.0) 31 (62.0) N = 50 Purata Min = 4.30
 10. 10. Aspek Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PAFA di Sekolah Item Min Kekerapan dan peratusan STS TS TP S SS 1 Guru lebih selesa menggunakan kaedah terkini semasa mengajar. 3.14 3 (6) 12 (24.0) 16 (32.0) 13 (26.0) 6 (12.0) 2 Guru selalu mengadakan pembelajaran diluar kelas contohnya di surau, padang sekolah dan lain-lain. 3.16 5 (10.0) 11 (22.0) 13 (26.0) 13 (26.0) 8 (16.0) 3 Guru akan memastikan saya mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kelas walaupun apabila saya berada di luar kelas. 3.76 0 (0) 4 (8.0) 13 (26.0) 24 (48.0) 9 (18.0) 4 Guru akan menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) kepada saya semasa proses pembelajaran 3.78 0 (0) 2 (4.0) 11 (22.0) 33 (66.0) 4 (8.0) 5 Guru akan mengadakan penilaian kepada murid apabila selesai sesuatu pembelajaran bagi memastikan objektif tercapai. 3.64 0 (0) 3 (6) 16 (32.0) 27 (54.0) 4 (8.0) 6 Guru selalu menggunakan kaedah amali dan praktikal dalam tajuk solat, tayamum dan sebagainya. 3.86 1 (2) 4 (8.0) 9 (18.0) 23 (46.0) 13 (26.0) 7 Guru selalu menggunakan pelbagai pendekatan, teknik dan strategi pengajaran untuk memahamkan saya semasa proses pengajaran 3.88 0 (0) 2 (4.0) 11 (22.0) 28 (56.0) 9 (18.0) 8 Guru selalu meminta saya mencari bahan tambahan tentang fardhu ain di internet 2.92 4 (8.0) 14 (28.0) 17 (34.0) 12 (24.0) 3 (6.0) N = 50 Purata Min = 3.52
 11. 11. Aspek Penggunaan (BBM) dalam pelaksanaan PAFA Item Min Kekerapan dan peratusan STS TS TP S SS N = 50 Purata Min = 3.30 1 Guru menggunakan dan mempelbagaikan BBM seperti tayangan video semasa mengajar bagi memudahkan saya memahami 3.22 1 (2.0) 15 (30.0) 13 (26.0) 14 (28.0) 7 (14.0) 2 Guru selalu membawa saya dan rakan ke makmal komputer/perpustakaan bagi mencari bahan tambahan 3.14 1 (2.0) 16 (32.0) 12 (24.0) 17 (34.0) 4 (8.0) 3 Guru banyak menggunakan bahan bantu mengajar sendiri seperti kad manila, radio, laptop, kertas mahjung dan lain-lain 3.58 1 (2.0) 9 (18.0) 6 (12.0) 28 (56.0) 6 (12.0) 4 Guru menggunakan buku PAFA sebagai bahan utama semasa mengajar tanpa menggunakan BBM yang lain. 3.62 2 (4.0) 7 (14.0) 8 (16.0) 24 (48.0) 9 (18.0) 5 Guru banyak mengadakan pembelajaran di surau sekolah 3.16 2 (4.0) 15 (30.0) 11 (22.0) 17 (34.0) 5 (10.0) 6 Sekolah juga banyak menyediakan BBM untuk PAFA 3.12 2 (4.0) 9 (18.0) 23 (46.0) 13 (26.0) 3 (6.0)
 12. 12. Aspek minat murid terhadap PAFA Item Min Kekerapan dan peratusan STS TS TP S SS N = 50 Purata Min = 3.51 1 Saya sangat berminat dengan PAFA dan tidak cepat merasa bosan. 3.80 1 (2.0) 1 (2.0) 15 (30.0) 23 (46.0) 10 (20.0) 2 Saya selalu menunjukkan reaksi yang positif semasa proses pengajaran contohnya selalu menjawab soalan guru 3.68 1 (2.0) 4 (8.0) 11 (22.0) 28 (56.0) 6 (12.0) 3 Saya bergerak dan terlibat secara aktif di dalam kelas. 3.60 0 (0) 3 (6.0) 20 (40.0) 21 (42.0) 6 (12.0) 4 Saya selalu bertanya soalan kepada guru jika tidak faham. 3.60 1 (2.0) 4 (8.0) 14 (28.0) 26 (52.0) 5 (10.0) 5 Hubungan saya dengan guru PAFA adalah mesra dan rapat 3.86 2 (4) 1 (2) 12 (24.0) 22 (44.0) 13 (26.0) 6 Saya selalu melaksanakan perkara yang telah saya pelajari dalam PAFA terutama semasa di rumah 3.20 5 (10) 6 (12.0) 15 (30.0) 22 (44.0) 2 (4.0) 7 Saya jarang mengharapkan pertolongan rakan untuk lulus dalam PAFA 3.20 5 (10.0) 8 (16.0) 14 (28.0) 18 (36.0) 5 (10.0) 8 Saya mengamalkan sepenuhnya perkara yang telah dipelajari dalam PAFA 3.22 4 (8.0) 8 (16.0) 16 (32.0) 17 (34.0) 5 (10.0) 9 Saya gemar untuk terus menghafal perkara yang akan dinilai dalam PAFA 3.44 2 (4.0) 9 (18.0) 13 (26.0) 17 (34.0) 9 (18.0)
 13. 13. Aspek Penilaian/Pentaksiran PAFA di Sekolah Item Min Kekerapan dan peratusan STS TS TP S SS N = 50 Purata Min = 3.66 1 Saya berpendapat guru telah menjalani penilaian kepada saya dengan penuh keyakinan dan lancar 4.12 1 (2.0) 0 (0) 7 (14.0) 26 (52.0) 16 (32.0) 2 Saya amat memahami arahan dan penerangan yang diberikan guru sebelum menjalankan penilaian PAFA 4.02 2 (4.0) 0 (0) 5 (10.0) 31 (62.0) 12 (24.0) 3 Guru telah menjelaskan tentang cara penilaian PAFA dan peraturan yang perlu diikuti 4.00 1 (2.0) 2 (4.0) 7 (14.0) 26 (52.0) 14 (28.0) 4 Guru ada membuat bimbingan semasa menilai 4.00 1 (2.0) 2 (4.0) 10 (20.0) 20 (40.0) 17 (34.0) 5 Guru sering memberi galakan untuk kami menjawab soalan semasa penilaian dijalankan 3.80 2 (4.0) 3 (6.0) 9 (18.0) 25 (50.0) 11 (22.0) 6 Saya faham cara guru menjalankan penilaian PAFA 3.28 3 (6.0) 7 (14.0) 20 (40.0) 13 (26.0) 7 (14.0) 7 Saya berpendapat penilaian PAFA hanya sebagai satu isi pelajaran Pendidikan Islam yang dipelajari di sekolah 3.02 9 (18.0) 9 (18.0) 12 (24.0) 12 (24.0) 8 (16.0) 8 Saya sering melakukan perkara yang difardhukan dalam agama di mana-mana sahaja 3.66 3 (6.0) 9 (18.0) 6 (12.0) 16 (32.0) 16 (32.0) 9 Saya dapat mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik apabila telah dinilai dalam PAFA 3.04 9 (18.0) 8 (16.0) 14 (28.0) 10 (20.0) 9 (18.0)
 14. 14. PERMASALAHAN • Tujuan dan matlamat PAFA masih lagi tidak dapat dicapai • Guru masih tidak menggalakkan penggunaan teknologi terkini • Sikap murid yang kurang menitikberatkan pelajaran agama • Murid kurang kefahaman tentang PAFA dan mereka menganggap pembelajaran PAFA adalah sesuatu perkara yang mudah dan senang
 15. 15. CADANGAN DAPATAN KAJIAN Usaha-usaha perlu dilakukan seperti memberi khusus, bimbingan, dan latihan kepada guru-guru PAFA untuk meningkatkan kecekapan dalam mengajar dan menilai. Guru perlu lebih peka dengan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Mereka boleh menyediakan sebuah tempat dan persekitaran yang lebih sesuai untuk guru menjalankan penilaian agar guru dan murid dapat menjalankan penilaian dengan lebih berkesan. Semua pihak perlu membantu murid dalam mendapatkan nilai dan cara hidup yang betul dengan menjadi role model yang baik kepada mereka.
 16. 16. KESIMPULAN Pelaksanaan penilaian PAFA yang berkesan sangat penting untuk mengenal pasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan Perkara Asas Fardu Ain, seterusnya membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. Adalah diharapkan semua maklumat hasil dari kajian ini akan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam bidang pendidikan khususnya kepada guru Pendidikan Islam demi memantapkan lagi pelaksanaan PAFA di sekolah
 17. 17. LAMPIRAN

×