Ilakkanam & ilakkiyam kbsm 2008

12,455 views

Published on

0 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
485
Comments
0
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilakkanam & ilakkiyam kbsm 2008

 1. 1. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum 2008
 2. 2. KATA PENGANTARSaya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil, BahagianPembangunan Kurikulum yang telah memurni dan memantapkan Buku PanduanTatabahasa dan Ceyyul KBSR dan KBSM yang dihasilkan pada tahun 2003.Bahagian Pembangunan Kurikulum telah mengambil keputusan untukmenyeragamkan definisi dan maksud tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalamSukatan Pelajaran. Keseragaman ini amat penting supaya tidak timbul sebarangkeraguan kepada guru dan pelajar.Saya difahamkan buku ini meliputi kesemua aspek tatabahasa dan ceyyul yangterdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil. Buku Panduan ini jugamengandungi definisi dan penerangan yang tepat bagi setiap aspek tatabahasa danceyyul. Contoh-contoh yang diberi adalah releven dan tepat. Diharap buku panduanini akan berfungsi sebagai bahan rujukan utama kepada pihak Lembaga PeperiksaanMalaysia untuk menghasilkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tatabahasa danceyyul. Buku ini juga akan menjadi sumber rujukan utama para guru dan pelajar.Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa BukuPanduan Tatabahasa dan Ceyyul yang terdiri daripada pegawai-pegawai BahagianKementerian Pelajaran Malaysia, pensyarah-pensyarah universiti dan institutperguruan serta guru-guru yang berpengalaman yang telah memberi sumbanganuntuk memurni dan memantapkan buku ini. i
 3. 3. PRA KATABuku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul merupakan satu dokumen yang dihasilkanoleh Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2003 dalammembantu para guru, pelajar dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia untukmemahami dengan lebih jelas segala aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapatdalam Sukatan Pelajaran.Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil dan para penulis yang telahmenyumbang tenaga dan idea untuk memurni dan memantapkan buku ini. Diharapbuku ini akan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Saya difahamkan terdapat banyak tafsiran yang berbeza dalam buku-bukutatabahasa dan ceyyul yang ada di pasaran pada masa kini. Bagi tujuan memantapdan memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada aspek-aspek tatabahasadan ceyyul, pihak Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum denganbantuan para pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru telahberusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku ini.Saya berharap usaha murni seperti ini diteruskan pada masa hadapan demi kebaikansemua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Bahasa Tamil. ii
 4. 4. ! "# ! $ $ % & ( %) * ) *+ , # % - . / 0 1 2 , % 3" #4& $5 $ $ % & ( %) * ) * 6 % %" " 7 % &) 48 " % 9: 48 ( %) % 2( 7 % &) 48 ( %) 4 % # ; $5< " ! 1 4 &%!( 15 1% " +( ! ! 4&, $5< " ( 1! 1% " +( + 2. + & 2 /" ( & 7= % ! $% /) ) *+ 7 , 1 ) ) * / 1 > 1 + 4 8 $! %9( 1! 2+ ?! # $% /) (@ :! % ) * " 7 % &) * " % 9: * ( %) % 2( 7 % &) * ( %) * - , / 1 5 + , + 4 1 iii
 5. 5. AB C B D B E F G B HB IJ K G L E MB E N G F G IB E O G B E D B D B N B P B HB O B E Q J R R G S TPenaung i ]Y^UgU` ` UX L UVccP UV B X N WY B Z [ UYW B K E W W F ]d G YWd N UUeU D U` WX aUI]Y^U_U MI D aUYba N UWYaY8 N abWd K ]_d U` UVN UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` [ aYUe]^U_UY F UYgUeU` hKetua PenasihatO _ S ]] N ccY P aU I]YehU_U N UUeU D U` WXF ]d I]YcX aU cY^ I]Y^U_U MI D ]Y^ba B ` jaUY B fnUY8 F aUX S WjWe UN UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` K UYc^U_UY E U` jWdlUWPenasihat I]Yh]X HAF oD p WUL U` UYUdUY E U^U_UdWYU` AUZUd I]X U_UY I]_Ub UY UVF ]d G YWd N UUeU D U` WX aUN UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` i ]_UeWY^U` i ]` ZUhU HK F S UZa N ]eU_I]Y^a_ae I_cV]b F aX 8 F ]gU W`F aYUe]]X HaZ_U` UYWU` UYI]YcXcY^ I]Y^U_U G eU_UYW B _a` a^U`N UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` HK F B W_ Md U` [ ]c_^]d Y8 IaX IWYUY^ cm UaB AFI_cf K UghU O _ HUZUZUd i ]Ya^cjUX h [ UY]e HUZUjUd K aYaeU` h hI]YehU_U8 AUZUd I]Y^UV MYgWU UY WUY HK F O Ud P V B ZgaX C UUZ abG YWk]_eWd K UX W UhU8 F aUX S a` ja_ U HaY^UW HWjad I]_Ub 8Ha_]e F ajjaeU` h E U_UhUYUY F _WeYUYI]YcXcY^ I]Y^U_U HK F Hh]Wb B ZgaX [ UYWN UU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` N Wgc_8 I]_UbD U` WX kUY I]_a` UX e]X IcYYWU` U K aYWUYghI]YcX cY^ I]Y^U_U HK F H_W F cd UN UU^WUY N aba D ]be D UWjWY^8 I]_UbH]^U_UY K adUjj]Y E UgU_UV [ cjUX UI]YcX cY^ I]Y^U_U HK F K ]d cgWedS ]` ZU^U I]j]_WbeUUY K UXUheWU HaY^UW HWjad I]_Ub 8 Q UYg_UY i ]]_U` adaIccZUX K UYWlbU` UY HK F O ]Y^bWXI]YcXcY^ I]Y^U_U O ]Y^bWX H]X 8 UY^c_AIE IUUY^IU_U` UeWkU` i UgWk]Xa i WVUhUba` U_ K aYWUYghF ]d G YWd N UUeU D U` WX aU HK F B ZgaX HU` UgMI L UV K ]X U_8 H]_]` ZUY U ]m D ]X O Ud cb cb8 H]XUY^c_ iv
 6. 6. HaZ_U` UYWU` L ]Y^UeU` h N UebU_UY HUYbU_UYHK F H]X UYgU_ HAF oD p HaY^UW L ]Y^^U`H]XUYgU_8 K ]XUbU HU B X 8 H]X U` UY^c_H]XkU_UV L ]Y^UeU` h UY L UVUe]_UY F _WeYUYHK F O Ud N ]YgUU_U ab HAF oD p HaY^UW K UY^^WeAUeWY8 K ]XUbU N UYdWY^8 H]XUY^c_H]X F a` U_UY HaZ_UhUY kU K ccbUW] q B YZU_UeW G d UYgUYHK F K ]Yd UbUZ HAF oD p I]_eWU_UY L UV K agU K aeU UK ]YdUbUZ8 IUUY^ I]XUZaUY F X UY^8 H]XUY^c_HclbUX WY^U` B _a` a^U` O ]e]^U_ HU_Ud O ]kW E U_UhUYUY UHK F F U_Ub HAF oD p Q cYk]YdF U_Ub8 IUUY^ H]_]` ZUY8 E ]^]_W H]` ZWXUYIakUY]em U_W F UX ad W` a i Uea^W Q UbbU_U F aYbW L U` UYHAF oD p HaZ_U` UYWhU N U_UdW HAF oD p S UgUY^ L ]jU[ ]Xa^c_8 IaX IWYUY^ Ua D U` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUYB l]] HaZ_U` UYWU` D UYUZUX E U_UhUYUY UYHAF oD p N abWd K ]_d U` UV HAF oD p N _Ugm UXXN abWd K ]_d U` 8 I IWYUY^ UV HWXWUa8 E ]^]_W H]` ZWXUYF ]jjUX D cgUbbUX W UY S c^UZUX D]YgUhcagUZU`HAF oD p O ]eU IWYVW HAF oD p AUX F UX UY WgWS UUd I]_Ub 8 K aU_8 Acc_E U^U_UV HaZ_U` UYWU` UY F Ueda_W K UYWlbU`HAF oD p S UgUY^ H^ HU` Ub HAF oD p D U` jWYG X N ]_YU` 8 I]_Ub a D U` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUYi UX Ud AUbU_UY U_` WHAF oD p D UYVaY^ L U` ZadUYD UYVaY^ L U` Zad I]_Ub UY8 v
 7. 7. ! rs $ $ % & F N HK $t -u %"tt #% ) -u , o0 !0v 3 tp #% ) -u , 4 t 8 8 $8 w8 #8 x8 -8 y8 z8 {8 |8 } $ 1 -u , & , % 1 { > 3% #% ) -u , 4 1 "8 +/3" - $ ! oWp 1 " o 2+1u ,p o~p • . % | (; % -u , 4 o 8 $8 #8 -8 {p oWWp +/3" o+/ + u ,p o€p • +/3% | (; % -u , 4 o 8 w8 x8 y8 z8 |8 }pt + • -u , o0 !0v 3 tp + • -u , 4 tT 8 =8 98 ‚8 8 8 8 58 !8 8 •8 )8 "8 ƒ8 ?8 48 28 „ . ! oWp " o…p † % { ; % o 8 98 8 8 !8 2 p oWWp + " o…p † + % { ; % o=8 ‚8 8 58 8 p oWWWp $ % o…p † " 8 + " $ $ ! { ; % o•8 )8 "8 ƒ8 ?8 4pt #% )+ • -u , o0 !0v 3 tp #% )+ • -u , 4 t… #% ) -u , + • -u , () " 1 1 -u , & #% )+ • -u , & - ‡ ˆ ‰ o+ •p o#% )p o#% )+ • -u ,p 9 ˆ x ‰ Š o+ •p o#% )p o#% )+ • -u ,p 1
 8. 8. #% )+ • -u , & 4 o+/ = p " #% )+ • -u , 4 ‡ € -u , 4 + " #% )+ • -u , 4 ‡ € -u , 4 t… -u , 4 $ % #% )+ • -u , 4 ‡ € -u , 4 #% )+ • 1 " ‡ tT ‹ ~ ‰ Œ -u , 4 - ‡ ˆ # ‰ ˆ { ‰ + #% )+ • +/3" ‡ tT ‹ € ‰ t … -u , 4 - ‡ ˆ x ‰ > ˆ | ‰t• • -u , o0 !0v 3 tp „ . 04& & + -u , 3 o Ž p $, { 2+1u ; r { "• #•)+ • -u ; , % + - ‡ -Ž Ž Ž,t~ $ -u , 4 o 3 p $ -u , 4 1! %" 3! %" { $ 5, 1 { & t~t " 2 + " $ † = † o = 8 (= 8 = p 9 † ‚ † o ‚( 8 + ‚:8 $‚( p † † o 38 8 + p † 5 † o 5 8 5,8 5 p ! † † o 8 . 08 0p 2 † † o .8 + 1"8 ( 1 )p t~ #% ) 16 #% ) +/3" $ † $ † w # † x - † y $ † z { † | # † } 2
 9. 9. o 1 !0 ‡ $ + , &" - % &! p - ‡ 4 #• = 4 #• , o 14 t tpt… : + u , o 3 p { +( " " + u $ 5, { + &9 : 3 , : + u : + u , „ . o 8 $8 #p oWp † (• 9: o+ p ‡ = 8 8 , oWWp $ † 9: o "p ‡ $= 8 $ 8 $, oWWWp # † $ % #4& + & 1 ‡ #= 8 # o 1 !0 ‡ 8 $ % $ : 4 $ 1% 7 " #4& ‘#’ - : $ 1% 7 " % ! " p : + u , $ ! oWp 9: † { +( " #4 & : + u , = % Ž, 9: † $ƒ 9 +( " " = ;4& : + u ! , " , 9 +( " $%= , - ‡ ‰ ˆ $ 4 ‰ $ ˆ 4 # ) ‰ # ˆ ) oWWp 019: † { +( "6 ! 01 : + u , / . $%= " , 019: - 7 ! † $ƒ 9 +( " " #4& : + u ! , " , 9 +( " $%= - ‡ ‰ ˆ $!0 ‰ $ ˆ 0 #! % ‰ # ˆ % 3
 10. 10. t€ -u , o 3 p -u , 4 ~ -8 y8 % 8 8 | $ +( " " " , $. % " oWp -8 y8 % † +( " " -u - ‡ -,“ y “ % ,“ oWWp 8 | † +( " $. -u - ‡ “ o ˆ p , “ o , ˆ | p oWWWp ‘y’ † 6 $. % 6 - ‡ y +( 1 •“ +(• , /" , “ o /" , ˆ ˆ y p -u , 4 8 01 - $ ! ‡† oWp ‡ † +( " #4& 5, !+ & % - ! † $ 9 +( " " $ 5, 3% , - ‡ % )8 y 8 -! 3 oWWp 01 ‡ † +( " 01 $ 5, !+ & % 01” - ! † $ 9 +( " " $ 5, - ‡ ‰ ˆ 4 ‰ 4 ˆ | -!+ 4 ‰ - ˆ + 4tT -u , 1 o 3 p tTt +( " " -u , 4 t #% ) -u , 4 o 8 8 $8 w8 #8 x8 -8 y8 z8 {8 |8 }p - ‡ 08 .8 $%"08 w 8 # 8 x 8 -u9( 8 y21 8 z5,8 {!0 8 |, "8 } 4
 11. 11. #% )+ • -u , 4oWp ‘ ’ " ‘+ &’ #4& -u , 4- ‡ ,8 8 &8 @ 8 "8 > 8 + 8 8 %.8 + 8 % "8 + & o+ 1 poWWp ‘(’ " ‘+(&’ #4& -u , 4- ‡ (= 8 ( .8 ( 8 (@.8 : 8 Š ?9( 8 +( "8 (• 8 ( 8 +( 8 ( 7 8 +(& %oWWWp ‘ ’ " ‘+ &’ #4& -u , 4- ‡ ?8 8 8 @8 , 8 • 8 + &8 21 8 %"8 + " 8 21 8 + & o„ poWkp ‘ ’ " ‘+ &’ #4& -u , 4- ‡ 08 08 8 @ 8 0 ?8 – 8 + ,8 8 % 8 + , 8 , 8 + & o "pokp ‘ ’ † +( "• •"okWp ‘1’ †• + "(ip ‘— ’ 21 -u , 4 +( " "- ‡ — o$ ; %; # ) , poWWp ‘˜’ " ‘+˜&’ #4& -u , 4- ‡ ˜ o/ •p8 ˜ % .8 ˜ . o p8 +˜ 7 o+ 4& p8 ˜% o/ 0p8 +˜ 4 " o$ & "p o˜@8 ™ 8 š 8 ˜8 ˜ 8 +˜& † +( " " poWWWp ‘ ’ † } +( "• •"oWkp ‘/’ " ‘+/&’ #4& -u , 4- ‡ / 8 / 8 / 18 /@ 8 › 8 < "8 +/ 08 /2.8 / "8 +/ 9( 8 / 08 +/& o pokp ‘ ’ " ‘+ &’ #4& -u , 4- ‡ 8 )8 8 @ (8 8 „ 8 + 8 8 %"8 + 8 )8 + &okWp ‘ ’ † } +( "• •" 5
 12. 12. • $ % oWp ‘%’ " ‘+%&’ #4& -u , 4 - ‡ % )8 % 8 ; 8 œ 8 % 8 +%& o 7 p o% 8 %@8 +%8 %8 %8 +% † +( " " p oWWp ‘ ’ † +( "• •" oWWWp ‘ ’ † oWkp ‘ ’ " ‘+ &’ #4& -u , 4 - ‡ & 8 8 "8 @ 8 + &8 8 % 8 + & " o8 • 8 + 8 † +( " " p okp ‘7’ † +( "• •" okWp ‘&’ †tT +( " $. % " -u , 4 oWp tt #% ) -u , 4 o 8 8 $ w8 #8 x8 y8 z8 {8 |8 }p - ‡ ( † o" ˆ p † o" ˆ p † o ˆ yp & † o4 ˆ $p / † o ˆ zp @ † o ˆ wp +/ † o5 ˆ {p † o ˆ #p † o! ˆ |p – † o! ˆ xp + &† oƒ ˆ }p ž- ’ +( " w21 " oWWp tt + • -u , 4 o‚8 8 58 8 8 •8 )8 "8 ƒ8 ?8 4p - ‡ # ‚o# •p8 8 + 5o , p8 $ 8 8 •8 )8 "8 + ƒo p8 ?8 / 4 " † 8 98 8 8 !8 2 +( " w21 " + " † = † w21 " 6
 13. 13. tT +( " $ %" -u , 4 oWp " 8 98 8 8 !8 2 , +( " $ %" $ 3 , - ‡ 8 9()8 > 8 / 8 ! 8 21 8 1 1 + • & +( " $ %6 ()5, - ‡ (8 /2 8 (8 8 1 + • & ()5, oWWp + " =8 ‚8 8 58 8 , +( " $ %" $ 3 , - ‡ $=— 8 ‚˜ 8 8 5/@)o "p8 8 o$ , +( " $ %6 1 + • & ()5, p - ‡ = 8 ‚( 8 # 8 5 )8 8 + ) oWWWp $ % •8 )8 "8 ƒ8 ?8 4 •8 "8 ƒ8 4 $ , +( " $ %" $ 3 , - ‡ + •% 8 " 8 + ƒ )o )p8 4& o 1 !0‡ 8 7 +( "6 $ %" $ 3 , , … -u , * +( " $ %" 1 + • & ()5, - ‡ + • "8 x) 8 "+ 3,8 + ƒ+ ,8 ? "8 + 4tŒ o 3 •p { +( " " | " |+ u 2 ! 2 1 ) -u , 5 6 + 4 1 " $ ! - ! , „ . ! † 2 8 $ ! 8 ! • 7
 14. 14. tŒt 2 { +( " " $ 3% -u 2 ! 1 ) -u , 5, + & # ) , % 2 - ! † / 2 ˜ - ‡ /% † ˜% / %. † ˜ %. † z 2 - ‡ %" • %" %" † %"tŒ $ ! { +( " $ %" $ 3% -u 2 ! 1 ) -u , 5, + & # ) , % $ ! - ! † % 2 9 ( - ‡ +/% † +/( % ( † ( 2 % - ‡ ( † % ( † % ( † % † z 2 - ‡ 9: † 9: % † %tŒ ! { +( " $. % " $ 3% -u 2 ! 1 ) -u , 5, + & # ) , % ! - ! † 2 - ‡ 1 † 1 01 † 01 † 2 & - ‡ " † 4 +( " † +( 4 8
 15. 15. † 2 - ‡ " † ) 8 5 " † 5 ) ( " † ( )tt 21 %6 o 3 • Ÿ ~p tt t " # = 4 o 8 :8 8 ,8 08 .p +( " $. % " + u, . { 1 , - ‡ !0 0 , 2. . •9: •9 tt 21 %6 . ! - & - , +/3"+ ) +/3" -u , Š, 21 %6 1 " # : 0 +/3"+ ) / ( . 21 %6 + ) { +( " $. % " 21 %6 " # 2 9: " + • o 8 98 8 8 !8 2p $ 5 " + ) > , 21 %6 !0 † + " > 2. "+ u , $ + + ) { +( " $. % " = 21 %6 " # 2 ‚: + " + • o=8 ‚8 8 58 8 p $ 5 " 5, + + ) 0 21 %6 . w $ + ) { +( " $. % " + •, 21 %6 " # 2 )0 $ % + • o•8 )8 "8 ƒ8 ( "0 ?8 4p $ 5 " $ ?, + ) 21 %6 + 4 # #% ) + ) { +( " $. % " , 21 %6 " # 2 #% ) -u , #% ) + ) : 21 %6 , - ‡ 7 # 0 %. ? ˆ o#% + u ,p x • + ) { +( " $. % " -Ž 21 %6 " # 2 • Ž, -u , oŽp Ž: • + ) 21 %6 9
 16. 16. t tt 21 %6 o 3 ~p -" # = * o 8:8 8 ,8 08 .8 ;8 8 6 8 8 u8 * 8 8 ™ 8 ¡ 8 ›8 8 p , u % { , 21 %" # = & 1 , 1 " # 21%" # - ‡ / 8 8 #.8 + ,8 :8 +( " $. % " 1 + " 8 $ % # = 4 21%" # = & - ‡ ¡ 8 8 # 8 * 8 u8 8 ? +( " " -u # 21 %6 - ‡ # 8 "8 0 8 8 , )!0 +( " %" -u , + )5 / . + 4 % +( " - ! - ‡ oWp @8 –8 oWWp / 5 8 " ?9 +( 2 4 $ % 3! %6 $ 3! %6 ! ! 4& t ?9 +( 2 4 $ % 3! %" • ! ‡† p $%2+( " p +( " $p (9+( " wp +( " p $%2+( " o 3 ~p + . + ? & % $%" 7= 1 +( 2 4 $%2+( 2 & - ‡ + 8 "8 8 |3 8 % 1 p +( " o 3 ~p % " 2 1 ) % " 7= ! 8 " * ! 0 % ( +( 2 4 +( 2 & 2 7" +( " - 1 $" - ‡ 4 &o & p8 )5 o/@= p8 +/&” o p8 ‚ ˜ o •"p 10
 17. 17. $p (9 +( 2 4 o 3 ~p .8 8 1 %" &)9( 8 + 7 " › 8 + )0 , 1 % 2 21 + 7 & 5, + 1! 7" 7= 1 +( 2 4 (9 +( 2 4 - ! - ‡ = 0 + (" %) 1 ( , $5,¢ ) , @( % " £ ( $ ¤ " (@ + 6= ! ¢ ¢ + 3%wp +( " o 3 ~p +( "8 + ¥ ¦u #s % + , {• & " ¦¥" 7= +( " $ ! oWp 2( † + ¥ ¦ ?+ ¥ + , -u + • & " 5 +( " ¦ ¥ " 5, 7= , 2( +( " - ‡ 8 8 /% % (ii) 2 † + ¥ s % § 1!+ u , & 6 $ + ¥ * #s % + , -u , & 6 5 +( " 2 +( " +( 2 & ¦¥" -u, + u, ¦ ¥ ¨ y21 . § + ¥ -u , * w ¦ +7u -u, , 7 - ‡ £ † © ª † © § ¤ † ( « † ” « † ” 11
 18. 18. ?9 +( 2 4 $ 3! %" • & ! ! 4& ‡† p + %)9+( " p 9+( " $p $ 9+( " wp # 9+( " p + %)9+( " o 3 tp { + & + % 1 ! , + %)9+( " + %)9+( 2 4 2. # y2 + %)9+( 2 4 . !oWp + + %) † { + & + % 1! , - ‡ 8 – 8 – 8 ( %)8oWWp $ !+ %) † |) $ + % 1! , - ‡ "8 4& 8 ( % 8 := ( !0oWWWp !+ %) † 1! , - ‡ 8 /4& 8 /2.8 = 8 % 7 8oWkp ( !+ %) † { + & & " , #.!0 & 1! , - ‡ &8 7 8 $ 8 8 "okp 0!+ %) † " , 1 o !+ %)p - ‡ 08 8 #% 8 :okWp + 7 2+ %) † + 7 1! , - ‡ "8 2 "8 3!08 y2. t $ 1 !+ %) { + * y+ 1! + % ! + . + 7= + %)9+( " - ‡ 8 "8 /@)8 0" !+ %) o 3 p { + * $ ! + %)9+( " - ‡ 1 8 / 2 8 ¬ ) 8 21 3 12
 19. 19. + %) o 3 p { + & + %) 1 "8 + )0 % 2+1 + * , + %) - ! + %) . !oWp + & + %) † { u!+ & + %) 2 # % + & 1 ,8 ( % 1 , , + & + % - ‡ 7 18 –(- –(- 9 ( )oWWp $ + %) † | + %) + )0 % $ + + * ! + % , $ + % - ‡ (% + 1, / 21 %, # u ,oWWWp + %) † { + %)8 " +(•%! 1 +(%" " , % 1! , + % - ‡ ) . ) )5 ,oWkp ( % + %) † { ( % + %) o{ + & " , #.!0p + )0 % { u! + * , ( % + % - ‡ ! , + 4& + • ,3 ,okp + %) † { + %) ! # % + * , + % - ‡ $ !0 # u , /@ Š3 4okWp + 7 + %) † { + 7 + %) + 7 + )0 % + + * , + 7 + % - ‡ . " # + = " ) 13
 20. 20. • o 3 •p - , !0Ž, #%) 8 Ž1 - $ !p #%) † #% 4& 2.4 )8 ) 1 1 #4& ) & 1! , - ‡ ! 8 % (8 , ) p Ž1 † 1 21 #% = &; #% 21 + 4 &; 1! , - ‡ 38 +(38 0 8~ " o 3 •p !0 " , " - ! + 4 & o#%) 8 Ž1 p z ! " & ! ‡† p " † 8 (. 8 ( p + " † 8 + 2+(" 8 ( $p ) " † ) 48 $ & % ) wp { 1 " † 8 0 8 %" #p " † = 48 0 48 %" 4 #%) Ž1" + " ) " { 1 " " 14
 21. 21. … - o 3 •p + 4 & - % # ) , , - - $ ! { 8 - ! { + & 1! , { 8 { . 2 + 4 & 1! , - ‡ { / 2 / 2 4 + + 4 0 0 = 4 4 €$ o 3 v 3 •p : ) $ 1! , $ $ „ ! ‡† p † : ) 1 + %) - ! - ‡ / 8 - 8 / = 48 / 8 -= 48 % 8 % p † : ) " / . 1 + %) 4 - ! - ‡ /@8 /@= 48 # 8 # ,8 /@)8 /@ @)8 #= 4 $p ) † : )8 ) , 21! + %) 4 ) - ! - ‡ 8 48 ,8 ) 48 8 T 2. o 3 0 !0 v t v v •p + %)+( " + &; %; . , 2. % 2. - ! ‡† # 0 - , " 2. # 0 $" † 7 : ) -uo-u • 2. p $ z † 7 (! ( 3 ) 2. 15
 22. 22. „ 1 2. "8 8 { 8 † 7 ( " %" ! , | 8 # † 7 ( 9 +( 1/ 2. † 7 : ! #%) ,z5 2. $ 8 $ 5,8 † / 7 ( 5, $"8 / . ( %! + 2 1 † 7 ( 7 21" - )5 , 1 2. ,8 # % † ¦7 § , 0 , , † ¦7 § % @ 7 $y7 2. $"8 $ 8 "8 † 7 ( /2 0 4 $ 1 † 7 : " 0 + 4- 2. # 0 $" † 7 ( ® $= o & 2. p o & "v 7 "p 9+( " o 3 v~p { + & o-u •p + 7 " , +(% +( " 9+( " - ! 9+( " „ . ! ‡† $15 / ? $ - ) $15 { +(%" " , + 7 " / 5, 35, , $15 - ‡ 3 8 / 5 8 48 3 )8 +( 1, / ? { +(%" " , + 7" / + 2. + 3 ! , ¯ ? - ‡ 1 8 / 1 8 1 48 1 )8 +(" 1, 16
 23. 23. $ - ) { +(%" " , + 7" / + 1 ! , - ) - ‡ 8 / 8 48 )8 +("6t 2. o 3 v~p { % , 2.!+ 21 , 2. - ! 2. 8 8 - 8 $ 8 " 1 2 1 + & - ‡ – + 21 4 0" • 1, ) 4 3! ) 4 o 1 !0 ‡ 2. 8 8 - 8 $ 8 " % 2 1 ! % 7 1 5,+ 4 p 2. - $ " t + 21 4 $15 #%) { ) + " • 1, / ? Ž1 { ) { 1 " 3! ) 4 - ) #%) ) ) " -9( o 3 v~p v~p 2.!+ 1 , " , 8 -9( - ! , " , 2.!+ . 2 $ + +( " - ) / $ -9( + %)9+( " % 9+( " % y2 - ‡ 3% 1 3 o 2.p -9( + %+ 9( 8 +%9( - $ ! 17
 24. 24. p + %+ 9( † 2.!+ 1 9+( " o-9( p + %)9+( " 9 ( )5, / 1 " + %+ 9( - ! - ‡ 3 0 o-9( p o+ %)9+( "p |3% % o-9( p o+ %)9+( "p Wp - ) 1! + %+ 9( - ‡ %" o- ) 1 -9( p o+ %)9+( "p WWp w.+ - ) 1! + %+ 9( - ‡ %" ‰ %" ¯ + ¥ w. + , 7% 0 ? ‰ 7% ! 0 ? +(" ‰ 9 +(" p +%9( † 2.!+ 1 9+( " o-9( p 2 19 ( )5, / 1 " +%9( - ! - ‡ 3 , 3 o-9( p o 2.p 3! 3! 3 4 o-9( p o 2.p v 1 o 3 v~p p † -u • o{ )p +(•; +(% 1! , % p 1 † -u • o{ )p 1 + +(• +(%" 1 % 18
 25. 25. - ‡ 1 3 3! # ) # ) ( %) -u ) ( %) -u, )• +(• v +(%! o 3 v~p v~p p +(• { % -u • o{ p . +(• , +(• % +(• % " -u • + ! - ‡ %" 7 / 3 4 p +(%! { % " +(%! + * + ! , +(%! % - ‡ / %" 7 % " ! , +(• +(%! ( %) 2 ) ( % " 2 ! , + , 4 > ! > ! + , & " +(• 1 ) +(•%! 1, o 1 !0 ‡ oWp $ %= * { # ) , oWWp +(%! % ° " -u • „ 1 2. # o "p y2. 19
 26. 26. ~ 1% v 1 o 3 p p 1% % " +(%! + & y2 2 1 1% - ) 1% % y2. %= &" ‘- ’8 ‘- 2 1’8 ‘% ’ - 1 4 * , - ‡ -u • % o 1% p , ) ?5 ) p 1 +(%!% " + & y2. 2 1 1 - ) ‘- ’8 ‘- 2 1’8 ‘% ’ - 1 4 * + 2. 1 % - ‡ -u • +(%! + 4 % o 1 p 1 ) < ! , ) % 7 % 7 @ 3 4 o 1 !0 ‡ +(%! + 4 + & + &! 1,p ( %= & " +(%! + 4 15,8 $" , 1 % / % + - ‡ -u • % o 1 p 1 ) 7 ) + ‚( ) -u ) ! o 1 !0 ‡ +(%! + 4 15,4&,p 20
 27. 27. … # v - ) 1 o 3 •v~p p # † { +(%" / + . ! 21 ; / + 21 ! 21 ; / + 1 ! ! 21 ; > . 9+( " # - ! p - ) 1 † { +(%" / + 1 ! 21 > . 9+( " - ) 1 - ! - ‡ t 4 4& 5 4 o# p 4 4& " o- ) 1 p t 4 + 5 o# p 4 + 5 o- ) 1 p # - ) 1 t 3! 3 % v 3 1 5° v +(• +(•° v +(•% " • / 4 / 4 v / 4 ~ • 3 • v ”" … 1, 1 , v " € / 5 / 5° v / " T |3 ) |3 ) v | " Œ 5 ) 5° ) v " t #1= 4 #1= 4 v #1= 4€ +( " % " , $%" & , % $ ! + % 8 % p + % † + %)9+( " % & , + % % † + % + 6 ‘ ’ - 1 +( " # 0 + 2. - ‡ 7 75 o+ % p o+ %)9+( "p #% o+ % p o+ %)9+( "p 21
 28. 28. p % † 9+( " % & , % % † % ‘ ’ - 1 +( " # 0 + 2. - ‡ |3 4 o % p o 9+( "p % ! ( ) o % p o 9+( "pT v ! o 3 ~p ?9+( 2 &! 8 ! - $ % ! p † o p > 3% +( " † = &! 8 8 (5 8 $ / 8 ( %8 - . > . & ! † { +( " )9+( "8 +( " ! + 4 # o+( " $. % " $ ! , p † † 8 "8 - 8 8 $ % 2 1 - ‡ +( " 1 1 ) ) " " p ! † o p 3% +( " ! - ! = 4 + , )9 +( 2 & $ - ‡ –8 8 / 8 8 38 22
 29. 29. $ $ 9+( " o 3 v~p v~p + %)9+( "6 9+( "6 $ %" " , $ 5, + & & +( " $ 9+( " - ! $ , / 2 $% $ 2 1 - % ! % ‡† tp 2. # 0 4 ‡ z8 "8 8 $ 8 ,8 % - ‡ % "8 @ 32 8 ,8 p " 4 ‡ 8 8 48 48 )8 , % - ‡ ( 8 |3%,8 5 )8 ) p $ / 4 W $15 $ / 4 ‡ 8 8 2 WW / ? $ / 4 ‡ .8 .8 / . WWW - ) $ / 4 ‡ !8 ƒ8 - ‡ +( 8 / 1 8 1 •p ( % 4 ‡ ,8 2.8 8 8 $ % - ‡ 21 2 18 2 o ˆ , ˆ $ ˆ p ~p # # 0 4 ‡ 8 0 %8 8 {! % - ‡ 0 ! •5 …p : + u , 4 ‡ 8 $8 # - ‡ ! % 8 $! % 8 #! % €p -u , 4 ‡ -8 % 8 8 |8 y - ‡ “ % “ “ % )“ Tp +(•;4 ( 4 ‡ - 8 y8 % - ‡ 7 7 o ± !0‡ $ 2 1 ) , + ) & $ ! % 8 "8 - 8 y+ 1 "8 % " 1 ; 2 " $ 9 +( 2 & ! 1 p 23
 30. 30. w # 9+( " o 3 ~p # 9+( " - , + 4 & 8 + 7" % 0 & # ) , # 9+( " { + 4 1 +( 2 & + 4 1 { +( " $ # 9+( 2 4 - + %)9+( "8 9+( " 5, 9+( 2 * o( 1!0p () W { + 4 1 +( 2 4 ( 8 #.8 8 / 8 > )8 7 - ‡ † ( 9 ( 15 , † #. + 4 † ! + , † / / . † > ) † 7 WW + 4 1 { +( " - ‡† 3 / ) o !0p † 3 › o> ) p † 3 o p † 3 ) o 7 p † 3 o p % u + +( 2> 8 % " , 2.9 +( 2+1 ) - 7 ! ? %= & " „ . #.!0 4 #4& ‡† -u •8 % 8 +(%! + 4 - t -u •8 % 8 +(%! + 4 o 3 tp p -u • † { +(%" / ? 2 • $ ! , -u • † % % " ¯ . % )8 -,8 - 8 % % & -u!0 , % % -u • † + %)9+( 2 48 + 4 % % " -u % ; † -u • + & ! % 1! # ) ! 24
 31. 31. p % † -u % +(% +( " % † 2. 48 + %)9+( 2 48 !+ %) % % % † -" %= & 6 % $$p +(%! + 4 † % %" ¯ . % 8 - 8 - 2 1 % & -u!0 , % % +(%! + 4- ‡ t @ 5 ) o-u •p o+(%! + 4p o % p •= o-u •p o % p $= o-u • 1! #4&,p % 4 o 3 tp ? %= & ,8 !0 - 3! %" , 3! %" / %= 4 #4& p +(• % † + &! , " - ‡ /2. 7 + • , p % † ! + . " - ‡ $, % % @ “ $p 7 % † 48 &8 ( "8 ? , " % 3! %" ; - ‡ t - $5< o 4p $ . • / & o &p {7 5, ® o( "p • " ? ® o ? , "p #p # )9( % † #4& , # )9( % " - ‡ t « ®- 7 ® o %!0p z % ® 1 ®o / v , p z % ® 0 o % p 25
 32. 32. !0 3! %" %= & „ % ! p % |) -u • " , -u • 4 { % %! + 2. , % - ‡ t 0 ) ! ) o-u •p o % p + & = + 1 ) o-u •p o-u •p o % p p + ) % o 3 •v~p |) -u • % & + 3 , + ) % "# $ - ‡ $& 5 = & 1% ! 3 ² ) 9 ( 1! 9 +(• % ! % ! { . 2 %= 4 "8 $ "8 y+ "8 $ ! % $ !09 +( 2 & 6 , + ) 6 $ 5, , + ) % - ! - ‡ / 1 / " 5 ²- 8 : 3% "$p % o 3 •v~p { . 2 " & " , +(• & { % ", ³% % " { % 9 ( )5, { . " , { . 2 ( )0 %= 4 $ + . ( %= 4 ‘- ’8 ‘- . ’ % +( 2 & + 3 26
 33. 33. - ‡ t / 1 - 1 "8 4 % , # 7 % 4 % , # 7 ( )0 % / 1 ? $ , 5 , - . 8 ( " y2 " @) , ? % / - . 1 ˜) 1 > . ) % 1 ˜) 1 > . ) ( )0 t ? $ , % 5 , ( " y2 " @) , ? % / /) > 2.8 2.8 %2> 2. o 3 v~p v~p p /) > 2. { ) > 1% ) > 1% 1 > . , /) > 21 " { ) > 1 % +( 2 & $ 2 4 1% - ‡ ž/ / - @ 2 ! 1 8´ - . + > 1p %2> 2. /) > 21 6 4& +( 2 & 21 ! + 4 1 . ) $ 2 y2 > . , %2> 21 " $ 2 4 1 $ ! " - ‡ @ 2 ! + > 1 27
 34. 34. /) > 2 1 %2> 21 2. , %2> 2 1 /) > 21 2. , y2 21= & 1, /) > 2. %2> 2. / v 4 v ) - v $, , $ $= = $5 5 $ /@ / v 4 v # - v $ $ . . $!+ u, !+ u, / & ./ 4 /2. 4 $ " " -= 4 = 4 / = 4 = 4• +( 2+1 ) v + ) o 3 •v~p { . 2 +( 2 4 + )5, 5 " +( 2+1 ) - ! +( 2+1 ) $ ! ‡† •t + / + ) • + / + ) •t + / + ) o 3 •p { . 2 +( 2 4 { +( " " $%= ,8 $ % " +( " # 15, " + - ! - ‡ => 5 " † % > 5 " o‘ ’ - 1 0 0 15 1,p +(3 + 3 † +(3; ; + 3; ; o‘# ’ - 1 $ 9+( " 15 1,p + & 4 oWp 2. + oWWp + oWWWp 0 + v $ + %+ ! 0 + oWkp # + okp # + 28
 35. 35. ip p 2. + 2. # 0 15,4& +( 2+1 ) 2. + % + 2. + ) &, , % ‘z’† $ 2. # 0 15,4&, = % " = ‘ "’† 2. # 0 15,4&, "µ +( 1 "µ 9 +( 1 ‘ ’ † • 2. # 0 15,4&, @) 5, 7 1 ‘$"’8 ‘$ 5,’ • ~ /@) 2. # 0 15,4&,- @ - % @ ‘# %’ • … 2. # 0 15,4&,/@ • "µ /@ % " $ 1 ‘$"’ • € 2. "µ # 0 15,4&, 2. # 0 % # + + † 2. # +1 +( "6 15 5 " 2. # 0 % # + + - ! - ‡ + 2 ‰ + " +(• ‰ + " • ‘ "’ - 1 2. # 0 15,4&, ‰ +(• - 1 % ± +( "6 15,4&,o ± !0‡ ‘ "’ - 1 „ 1 2. # 0 +(• - 1 % ± +( "6 15,4& " # 0 % # + + - ! piip p + 2+( " %3% , +( " + %)9+( " $ + %" # 0 4 15 ; # ) /2 - ‡ x. • ‰ x± % • o$15 p 29
 36. 36. x. 1 • o/ ? p x. • o- ) p 3/@) 3 ‰ 3 /@) o$15 p 3 1 /@) o/ ? p 3 /@) o- ) p iiip p 0 + & # 0 & ‘ %’8 ‘ ’ % +( 2+1 ) & " 15, + 4 % 0 + - ! - ‡ +(5 ‰ +( % % o p " ‰ " o 3 p $ +( " ‰ $ % +( " o p $ + %+ ! 0 + +( 2+1 ) & " / + 7 % " ( 1!0!+ % + 7%" + ,!+ % $ 5, ‘ %’ - 1 0 # 0 15, { + 4 % $ + %+ ! 0 + % - ‡ = 4 ‰ o( 1!0!+ %)p ˆ = 4 o+ ,!+ %)p ( ! 0 ‰ ( o( 1!0!+ %)p ˆ 0 o+ ,!+ %)p iv p # + +( 2+1 " ‘ ’8 ‘ 1’8 ‘ ’8 ‘/ ’8 ‘{! ’ % # # 0 4 15 5, + 4 % # + % - ‡ ,! " o , 1 "p / o 1 / p kp # p + +( 2+1 ) & " ‘# ’ - 1 $ 9+( " 15, + 4 % # + - ! - ‡ † o ; p +(3 + 3 † o+(3; + 3; p $ " † o$ 6 p• + / + ) +( 2+1 " # 0 & +( 2 & 1% " + & ! % $ 5, + 4 % + / + ) - ! + / + ) { , ! 30
 37. 37. - + / + ) - , t -u • + ) ( " > %, & + ) ® 2. + ) 9 +( 1 • +%9( + ) > 3 ?5 ) ~ + %+ 9( + ) 15 + 2 1 ) … 2. + ) 7 ) #21 ) € $ 9+( 2+1 ) † 2+1 . † +(3; + 3; T # 9+( 2+1 ) ( ! ( 4 Œ + ) † † @® @®• 0 %" $ +( 2 4 { . ! 0 ) , 0 )9( $ƒ +( 2 & " " +( " / + 7 - . $ , +( " + 7 - . 1! ) / + 7% w2+1u , + 7% + u , { . ! 0 ) 0 )9( 0 )9( $ ! ‡ Wp $%"0 0 )9( WWp ! 0 )9(•t $%"0 0 )9( / + 7 % " o " +( " "p #4& $. -u , + 7 % " o$ , +( " "p #4& " -u , 21 1 ! 0 ) , $%"0 0 )9§ - ‡ Wp ) ˆ &% ‰ ) &% WWp "ˆ 7 ‰ " 7 / + 7 w21 " + • -u , $ 5, + 7 " #% + u , % + •; ƒ% $%" ! 0 + • ˆ #% ) - ‡ Wp ˆ 7 ‰ 7 WWp ˆ $" ‰ " 31
 38. 38. • ! 0 )9( $ +( 2 4 0 , / + 7% w21 o$. % p + 7% 21= 4 y2 " , ! 0 )9( % ! 0 )9( ! ‡† Wp 1" WWp " WWWp + " • t 1" / + 7; + 7; 0 , |) -u ,! 0 . o p #% ) ˆ #% )+ • - ‡ ˆ ‰ $ ˆ ‰ $ o p : ˆ % - ‡ ˆ % ‰ ƒ% $ ˆ % ? ‰ $ƒ% ? ƒ o$p - ˆ % - ‡ - ˆ % ‰ -ƒ% ƒ owp |+ u , { + 7 ˆ "+ u , - ‡ – ˆ ( ‰ –‚ ( ‚ ˆ = 4 ‰ = 4 o#p 1 , + • 5,8 + 7 #% + u " + = " / + 7 % $. % " #4& + • $ 3 - ‡ ˆ $ ‰ + •ˆ 3 ‰ + •%3 % oxp # + • / + 7 w21 " #% + o#% + u ,p $ 5, + 7 " y , |) #% + u , $ 5 " $%" ! 0 $% ƒ #% ) &; # , 2 o$ ! 2 p . + •+%u # + •% 32
 39. 39. # + • $ ! ‡† • # + • • % # + • Wp # + • oƒp / + 7 w21 " $8 w8 z % #% ) -u , & ” ) ,8 + 7 " #% ) -u , 5 " ‘ ’ . - ‡ ˆ $ ‰ – ˆ 0 ‰ – 0 WWp % # + • o•p / + 7 w21 " $8 w8 z8 % #% ) -u , 4 5, + 7 " #% ) -u , 5 " ‘%’ . - ‡ ˆ # ‰ ; > ˆ 4 ‰ > % 4 ± !0‡ ’y’ °" ’ ’ ’%’ . ˆ ‰ o ˆ yp ˆ % ˆ $" ‰ % •" o ˆ yp ˆ $ •• " o 3 p / + 7 w. + 7 6 0 , |) -u , 2 1 ) -u 5, , " 0 )9( % p 8 + •%@. " 0 ) " Wp ¶ o 898! p - ‡ ˆ ‰ ˆ ‰ WWp ¶ 2 . - ‡ + ˆ ‰ + 21 33
 40. 40. p {2. o p 898 % " 0 , $ + "+ u ; o 3 p - ‡ ˆ ‰ = ˆ ( •5 , ‰ ‚( •5 , ˆ ‰ 5 $p 8 & 8 + •%@. " 0 ) " o 3 p Wp 4 ¶ o 898! p - ‡ 4 ˆ ‰ 4 ˆ +(3 ‰ +(3 WWp " ¶ 2 o 898! p - ‡ " ˆ ( ‰ 2( " ˆ ‰ 2 " ˆ ‰ 2 WWWp " ¶ 2 - ‡ " ˆ • ‰ 2·· /" ˆ ? ‰ /21 ? 21 Wkp 4 ¶ - 4 ˆ 4 ‰ 4• + " / + 7 w. + 7 6 0 , { . " , { . 2 -u , 4 + , o 1 ,p + " 0 )9§ % p ˆ $ % / + 7 w21 " + • + u, + 7 $ % $ % ƒ " + - ‡ 1 ˆ ‰ 1 ˆ ‰ 34
 41. 41. p ‘ ’ w2.! 0!+ %)! 0 0!+ )9( / + 7 % " #4& ‘ ’ w. + 7 % " #4& 6 0 , ‘ ’ w. 15, + 7 $ + u , 5, 1; - ‡ +( ˆ " ‰ +(= " (. ˆ x) ‰ ( 2·) ˆ /@) ‰ @)$p - ¡ !+ %)! 0 !+ )9( o 3 v~p Wp { . " , % / + 7 - ¡ !+ % , - + 7 $ " - ‡ $ ˆ , ‰ $ , „ . ˆ , ‰ ! , / ˆ , ‰ / 2 , z5, ˆ , ‰ z , . ˆ , ‰ . , yu ˆ , ‰ -u , - ˆ , ‰ - , { , ˆ , ‰ + ¸ . , ˆ , ‰ ! , WWp ‘ ,’ - / + 7; { . " , % + 7 - ¡ !+ %) $ " - ‡ , ˆ { . ‰ + . , ˆ $ ‰ , ˆ „ . ‰ „ . , ˆ / ‰ , ˆ z5, ‰ 5, , ˆ . ‰ . , ˆ yu ‰ u , ˆ - ‰ + , ˆ { , ‰ + , WWWp { . " , % / + 7; + 7 - ¡ !+ %) 0 ) " - ‡ { . ˆ { . ‰ {ƒ+ . $ ˆ $ ‰ $ƒ” „ . ˆ „ . ‰ „ . / ˆ / ‰ /5/ z5, ˆ z5, ‰ z 5, . ˆ . ‰ ƒ . 35
 42. 42. yu ˆ yu ‰ -ƒ u - ˆ - ‰ -ƒ+ { , ˆ { , ‰ { + , , ˆ , ‰ ! , wp (!0 )9( o 3 ~p ( % 1 +( " (!+ %) - ) ƒ . (!+ % +1 (!+ % 1 +( "6 1% " 0 - ‡ ˆ 7 ‰ 7 ˆ 2 ‰ 2 + 2 ˆ 7 ‰ + 7 + 2 ˆ 2 ‰ + 2 7 ˆ / ‰ @?/ 2 ˆ / ‰ v "/ 7 ˆ ( ‰ @? ( 2 ˆ ( ‰ 21 ( v " ( + 2 ˆ / ‰ +~ $ = 4 +( 2+1 ) & "8 + 7 ‘ 8 98 8 !’ % "+ u , & " + = " / + 7 w21 " ( $ = & " "+ u , + 7% " -u , " $ 5 " " 1 !0 ‡ / + 7 † " /2 +( " + 7 † , /2 +( "~t 8 $8 - : + u ‘-’ - -u - ‡ ˆ ( ‰ ( $ ˆ ‰ $!! - ˆ (= ‰ -9(= 9~ 5 8 $5 8 -5 - : 0 & - ‡ 5 ˆ % ‰ 5 ! % $5 ˆ ‰ $5 -5 ˆ 75 ‰ -5 75~ = 8 $= 8 -= - +( 2 * ! - ‡ = ˆ 3 ‰ = ! 3 $= ˆ ‰ $= -= ˆ +( 1 ‰ -= 9 +( 1 36

×