Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waaier creatieve-industrie-nl

2,224 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waaier creatieve-industrie-nl

 1. 1. Creative Industries Eindhoven Tools & Activities CreativeIndustriesEindhovenTools&Activities Creative Industries Eindhoven Tools & Activities --------------------------------------------------- An impression of the activities aimed at strengthening the creative industries in Eindhoven.These activities took place between 2009-2011 also in the frame- work of the Interreg IVB project ECCE Innovation. --------------------------------------------------- Een impressie van de activiteiten gericht op het versterken van de creatieve industrie in de Brainport Eindhoven regio. Deze hebben plaatsgevonden tussen 2009-2011 o.a. in het kader van het Europese Interreg IVB project ECCE Innovation. --------------------------------------------------- Creative Industries Eindhoven Tools & Activities CreativeIndustriesEindhovenTools&Activities Creative Industries Eindhoven Tools & Activities --------------------------------------------------- An impression of the activities aimed at strengthening the creative industries in Eindhoven.These activities took place between 2009-2011 also in the frame- work of the Interreg IVB project ECCE Innovation. --------------------------------------------------- Een impressie van de activiteiten gericht op het versterken van de creatieve industrie in de Brainport Eindhoven regio. Deze hebben plaatsgevonden tussen 2009-2011 o.a. in het kader van het Europese Interreg IVB project ECCE Innovation. ---------------------------------------------------
 2. 2. Creatieve Industrie Eindhoven De Brainport Eindhoven regio loopt voorop in technologie, design en innovatie. Het is tevens dé creatieve hotspot van Nederland. Veel grote en kleine innovaties worden hier bedacht en ontwikkeld, geproduceerd en ver- handeld. De toevoeging van waarde aan producten en diensten zit vooral in het bedenken en ontwikkelen en daar is creativiteit voor nodig. Door kruisbestuiving en het betrekken van creativiteit aan het begin van ontwik- kelprocessen, komt men tot innovatie. De Brainport Eindhoven regio omvat een breed spectrum van creatieve ondernemers. Talloze kunstenaars, dichters, ontwerpers, architecten, muzikanten, ambachtslieden, acteurs, schrijvers, filmers en ICT-ers wonen en werken in deze regio en geven vorm en dynamiek aan het nieuwe Eindhoven. Brainport Eindhoven regio De Creatieve Industrie in de Brainport Eindhoven regio biedt werk- gelegenheid aan ruim 30.000 personen. Dat is acht procent van de totale regionale werkgelegenheid. Er zijn meer dan 8.000 creatieve ondernemingen met een geschatte omzet van minstens 1,2 miljard euro. Dit is zo'n 3% van de totale regionale omzet. % van de gevallen gaat het om microbedrijvigheid (1-10 werknemers) waarvan 80% geen subsidierelatie heeft met de overheid. Het zwaartepunt van het aantal vestigingen ligt in Eindhoven, op afstand gevolgd door Helmond. Opvallend is het groot aantal eenmansbedrijven, hetgeen een indicatie kan zijn voor veranderende arbeidsverhoudingen, werkculturen en verschuivende persoonlijke ambities. (Bron: Onderzoeksbureau Etin in Tilburg) ------------------------------------------------------------------------------- >
 3. 3. ECCE Innovation Nationaal wordt de Creatieve Industrie als economisch topgebied beschouwd. Ook op Europees niveau wordt de kracht van de Creatieve Industrie erkend. Het Europese Interreg IVB project ECCE Innovation (2009-2011) richt zich op het versterken van de Creatieve Industrie op regionaal, nationaal en internationaal niveau door het uitwisselen van ideeën, delen van expertise, overdragen van kennis, ontwikkelen van netwerken en initiëren van verbindingen. Omdat deze activiteiten naadloos passen in de aanpak en werkwijze van de Gemeente Eind- hoven, sector Economie en Cultuur is besloten om als partner in dit project te participeren met Brainport Development als subpartner. ------------------------------------------------------------------------------- Doelen van ECCE n Het ontwikkelen van nieuwe markten voor creatieve bedrijven. n Het bevorderen van zakelijke, academische, artistieke, wetenschap- pelijke en beleidsmatige expertise waardoor nieuwe producten, diensten en processen bewerkstelligd worden. n Het ondersteunen van de deelnemende steden en regio’s om de nieuwe economische modellen over te nemen en een creatieve kenniseconomie te ontwikkelen in Europa. Steden worden hierdoor in staat gesteld nieuwe talenten aan te trekken en te behouden. (Film USB-card: ECCE Innovation Creative Industries) ------------------------------------------------------------------------------- Transfer agents Om die doelen te kunnen verwezenlijken, heeft ECCE Innovation een netwerk opgericht van intermediairs, zogeheten ‘transfer agents’ die de creatieve actoren in de verschillende regio’s adviseren en onder- steunen. ------------------------------------------------------------------------------- Partners Partners in het ECCE Innovation project zijn Aken, Cardiff, Dublin, Birmingham, CIDA, Doncaster, Nantes, Stuttgart en de Gemeente Eindhoven. Brainport Development is subpartner van de Gemeente Eindhoven in dit project. Programmamanager vanuit de Gemeente Eindhoven is Fancy van de Vorst. Transfer agent is Hanneke van den Nieuwenhof van Brainport Development. ------------------------------------------------------------------------------- Samenwerking Als partner in het project ECCE Innovation, ondersteunt en begeleidt de Gemeente Eindhoven in samenwerking met Brainport Development, creatieve ondernemers in de regio, brengt ze met elkaar en met het bedrijfsleven in contact en ontwikkelt programma’s. Ook is er maat- werk. Programma’s kunnen zich richten op het verbinden van partijen zodat ze tot innovatie en/of nieuwe producten komen (Matchmaking), het aanbieden van kennis (Workshops Rapid Manufacturing), het stimuleren van ondernemerschap (Start Up Weekend), en het bieden van een podium (Made In Brainport), financiering (Creative Industry Eindhoven meets Business Angels) of een netwerk ( Music Art Design Experiences). Om het overzicht van de activiteiten inzichtelijk te houden zijn ze ingedeeld in de volgende vier hoofstukken: #1 Onderzoek en uitkomsten #2 Innovatie en Ondernemerschap #3 Verbindingen en netwerken #4 Podia en platforms
 4. 4. #1 Onderzoek en uitkomsten Om de Creatieve Industrie beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen ondersteunen, zijn er in het kader van ECCE Innovation diverse onderzoeken uitgevoerd. Een daarvan heeft geresul- teerd in de ontwikkeling van een hand- zame gids die de creatieve ondernemer stap voor stap begeleidt op zijn weg naar succes van idee naar markt. Dit is tevens een online tool.
 5. 5. De Gids Creatief en innovatief ondernemen De Gemeente Eindhoven heeft in het kader van ECCE Innovation onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een omgeving waarin de Creatieve Industrie kan groeien en zich ontwikkelen. Er wordt al steeds beter samenwerking gezocht binnen de creatieve sector maar er wordt nog te weinig aan relaties met de reguliere sector gewerkt. Bovendien beantwoorden bestaande hulp- middelen niet aan de wensen van de gebruikers. De Creatieve Industrie heeft moeite met ondernemer- schapsvaardigheden en met het geven van invulling aan de economische waardeketen. Hoe kom je van een idee naar de markt? Om in de Creatieve Industrie vraag en aan- bod beter bij elkaar te brengen is een vanuit de markt gestuurd mapping instrument een haalbare optie. In het onderzoek is naar de behoeften van de creatieve onder- nemers gekeken en zijn de stappen van de economische waardeketen gekoppeld aan de bestaande informatie- voorziening. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Richard Florida. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een GIDS. Een hand- boek voor de creatieve ondernemer hoe van idee naar markt te komen.
 6. 6. ECCE De Gids Een tool voor creatieve en innovatieve ondernemers in de economische waardeketen Deze gids geeft een praktische handreiking om vraag en aanbod in de reguliere en creatieve sector bij elkaar te brengen en daarmee innovatie en internationale samen- werking te bevorderen. Aan de hand van bestaand litera- tuuronderzoek, praktijkervaring en gesprekken met partners wordt in het rapport invulling gegeven aan de doelstelling: om van idee naar de markt te komen is de juiste ondersteuning bij elke stap in de bedrijfsvoering, nodig. Een overkoepelende informatievoorziening, kan een meerwaarde voor de sector zijn omdat deze bijdraagt aan de overzichtelijkheid van de ondersteunende diensten en daarmee aan de informatievoorziening en onder- steuning bij diverse fasen van het ondernemerschap in het proces van de waardeketen. Daarnaast is verder onderzoek verricht naar een online mapping tool om vraag en aanbod in facilitaire diensten en services voor de creatieve sector bij elkaar te brengen. De mapping tool moet thematische informatie bieden aan de sector over facilitaire diensten, services en huis- vesting en dat per fase van het ondernemerschap.
 7. 7. Rapport De invloed van huisvesting op de innovatie en ontwikkeling van de Creatieve Industrie De Creatieve Industrie vormt een belangrijk economisch speerpunt in de Brainport Eindhoven regio. De nadruk ligt daarbij op het versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Creatieve Industrie. De aandacht voor het huisvestingsbeleid inzake de Creatieve Industrie neemt steeds meer toe. Om dit instrument gericht in te kunnen zetten, is Brainport Development i.s.m. de Gemeente Eindhoven gestart met een onderzoek naar de rol die huisvesting speelt bij de ontwikkeling en innovatie van de Creatieve Industrie. Het onderzoek concentreert zich op de Nederlandse situatie, maar biedt aanknopings- punten voor andere Europese regio’s in de ontwikkeling van de Creatieve Industrie aldaar.
 8. 8. #2 Innovatie en ondernemer- schap Om de kansen van de Creatieve Indus- trie in de regio zoveel mogelijk te benutten en te vergroten, zijn er talloze activiteiten die jaarlijks een of meerdere keren worden georganiseerd in samen- werking met partijen als de Kamer van Koophandel Brabant, Syntens, Design Cooperation Brainport, Dutch Design Week, High Tech Campus Eindhoven, WTCE Zakensociëteit, NEBIB, Little Mountain, Provincie Noord-Brabant, TNO enz. De events zijn gericht op het stimuleren van innovatie en versterken van het ondernemerschap van de creatieve ondernemers. Dit kan gaan over het verbreden van kennis en vaardigheden (Rapid Manufacturing), het uitwisselen van ervaring en kennis betreffende ondernemerschap (Business Events), elkaar beter begrijpen en tot nieuwe inzichten komen (Ronde Tafels), het vinden van investeerders (Pitches).
 9. 9. Creatief en innovatief ondernemen Is een jaarlijkse bijeenkomst met steeds wisselende thema’s betreffende creatief ondernemerschap, zoals in- ternationaal ondernemen. Het programma bestaat uit een plenair deel waarin onder andere topondernemers aan het woord komen over hoe zij creativiteit en innovatie gebruiken in hun bedrijfsvoering en bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarnaast is er een informatie- markt waar creatieve ondernemers de gelegenheid krijgen in contact te komen met organisaties en instellingen op het gebied van advies, coaching, huisvesting en financiën. (Film USB-card: Huisvesting Creatieve Industrie Eindhoven) --------------------------------------------------------------------- Ronde Tafels Tafelgesprek met ongeveer tien belanghebbenden en ervarings- deskundigen op het gebied van: 1] Openbare aanbesteding 2] Investeren in de Creatieve Industrie 3] Huisvesting van de Creatieve Industrie 4] Verbinden traditionele en Creatieve Industrie 5] Duurzame mobiliteit 6] Nieuwe materialen en innovatie 7] Zilveren economie Enkele resultaten hiervan zijn: A] Meer inzicht bij nationale en lokale overheid in de Creatieve Industrie. Zij passen dit toe in eigen beleidsveld en uitvoering. B] Meer inzicht in de wensen en investeringen van de creatieve ondernemer en aansluiting op behoeften van investeerders. DDW Top Business Event Exclusief business event met topsprekers voor creatieve (en andere) ondernemers. Van Idee naar markt Ondernemers vertellen over hoe zij hun producten hebben ontwikkeld en van idee naar markt hebben gebracht. (Film USB-card: Hulp om van idee naar markt te komen) Regio Business Dagen Eindhoven: Let’s meet In samenwerking met de Kamer van Koophandel Brabant worden ont- moetingen georganiseerd tussen ondernemers uit de creatieve sector en andere sectoren. (Film USB-card: Let’s Meet! Ontmoeting Creatieve Industrie met andere sectoren) Business Women Event Een jaarlijks terugkerende ontmoeting tussen vrouwelijke topbestuur- ders en - ondernemers in een informele setting. Jonge ontwerpers tonen hier tevens hun nieuwe collecties onder wie Janissima en MLY. > UITGELICHT
 10. 10. Innovation in a Week Een snelle methode om binnen vijf dagen technische patenten (uit de regio) om te zetten in concrete producten.Van patent tot prototype in slechts een werkweek. Startup Weekend Eindhoven Een jaarlijks intensief 54 uur durend evenement dat zich focust op het omzetten van creatieve, high tech, web of mobiele bedrijfsplannen naar een prototype, marktstrategie of business case. Het Startup Weekend brengt mensen met verschillende (aanvullende) achter- gronden bij elkaar; voornamelijk ontwerpers, technisch experts en onderzoekers, ontwikkelaars, marketeers en business developers. Samen maken zij van hun idee daadwerkelijk een bedrijf. Business & Design Programma Jaarlijks programma tijdens Dutch Design Week met onderdelen als DDW Business House, Design Coffees en het Internationaal Match- making Programma (in samenwerking met het Europese Enterprise Network) dat ondersteuning biedt bij zaken doen in het buitenland. (Film USB-card: Internationale matchmaking Creatieve Industrie Eindhoven) PHOTO 3.0 Met de komst van internet en digitale media is de manier waarop foto’s worden genomen én bekeken onherroepelijk veranderd. De fotomanifestatie Photo 3.0 draaide om de vraag: wat doen de jonge fotoprofessionals van vandaag morgen? Workshops Rapid Manufacturing Kunstenaars en ontwerpers kunnen tijdens diverse workshops Rapid manufacturing gratis (met een creative voucher) kennis opdoen van deze nieuwe productiemethode. Creative Industry Business Angels Jaarlijkse voorlichting- en netwerkbijeenkomst investeringskapitaal voor starters, investeerders en ondernemers in de creatieve sector. Creatieve ondernemers mogen tevens hun product of idee pitchen voor een aantal Business Angels. Design Coffees Drie bijeenkomsten voor ondernemers aan de hand van thema’s die zijn gerelateerd aan producten in de expositie Made in Brainport (nov en dec 2011 en jan 2012).
 11. 11. #3 Verbindingen en netwerken Om verder te kunnen komen is het voor (startende) creatieve ondernemers belangrijk dat ze een goed netwerk hebben. Een informeel netwerk met personen en partijen die iets voor hen kunnen betekenen, met adviezen, (financiële) steun en opdrachten.Vanuit ECCE Innovation hebben de Gemeente Eindhoven en Brainport Development gewerkt aan het bijeenbrengen van partijen en het organiseren van wed- strijden en presentaties tijdens net- werkbijeenkomsten.
 12. 12. Music Art Design Experiences MADE is een regionaal netwerk voor beslissers uit het bedrijfsleven die in een informele, culturele sfeer elkaar kunnen ontmoeten. Gemeente Eindhoven en Brainport Development organiseren samen met het Muziekgebouw Eindhoven en het Van Abbe Museum events en café’s bin- nen het MADE programma. Binnen het ECCE-programma krijgen (jonge) creatieve ondernemers de kans van dit netwerk gebruik te maken om op een informele wijze op- drachtgevers te kunnen benaderen en hun werk te presen- teren. Dit verhoogt hun kans aanzienlijk op opdrachten en samenwerkingen. Ondernemers uit andere sectoren die lid zijn van dit netwerk geven het belang aan van de ontmoeting met creatieve ondernemers om op een andere wijze naar hun eigen producten en diensten te kijken. (Film USB-card: Netwerk Creatieve Industrie Eindhoven) --------------------------------------------------------------------- MADE Young Talent Talkshow Als voortzetting op de presentaties tijdens MADE, wordt een talkshow georganiseerd waarin twee jonge talenten op het gebied van Design, twee op het gebied van Muziek en twee op gebied van Kunst hun werk mogen presenteren. Deze talenten worden door het netwerk van MADE ondersteund op gebied van ondernemerschap, accountancy, portfolio, PR en marketing. Ook krijgen zij alle zes een podium. Eindhovens Geschenk Een Eindhovens relatiegeschenk dat vijf achtereeenvolgende jaren in een gelimiteerde oplage wordt uitgebracht. Ieder jaar krijgt een andere jonge Eindhovens kunstenaar de opdracht een kunstwerk te maken waarin Eindhoven een rol speelt. De kunstenaars (Gijs Pape, Stefan Bleekrode, Rogier Walrecht, Marjan Wester, Danny Scholtze) krijgen een geldbedrag, presentatie en exposure in de media. Silestone Chef’s Tables Challenge Cosentino en drie sterrenrestaurant De Librije schreven een ontwerp- wedstrijd uit voor de Chefs’s Tables in de keuken van De Librije. De drie genomineerden presenteerden hun ontwerp tijdens de Dutch Design Week. Het winnende ontwerp van Dries Van Wagenberg wordt uitge- voerd: hij ontving tevens een geldprijs. STRP Festival Via ECCE-partner Birmingham verzorgen we tijdens STRP-festival 2011 een masterclass voor TU/e studenten en kunstenaars door Toby Barnes, directeur van We Are Mudlark (Birmingham), expert op inter- action design en game concepten. Internationale Netwerken De Gemeente Eindhoven zoekt in samenwerking met Klokgebouw als residentie (Trudo) aansluiting bij internationale netwerken waaronder het ECBN (European Creative Business Network). Creatieve onder- nemers participeren in dit programma zoals bijvoorbeeld in het media evenement PICNIC in Amsterdam. (Film USB-card: Internationaal zaken doen Creatieve Industrie) UITGELICHT
 13. 13. #4 Podia en Platforms Een podium of platform is essentieel voor creatieve ondernemers. Hun werk moet gezien en opgemerkt worden. Een expositie, presentatie of publicatie ver- groot de kans op verkoop, opdrachten en samenwerking met anderen. Daar- naast is deze zichtbaarheid in de stad van meerwaarde voor de aantrekkelijk- heid als vestigingsplaats.
 14. 14. Made in Brainport Technologie en design uit de Brainport Eindhoven regio komen samen in de reizende tentoonstelling ‘Made in Brainport’. De presentatie is gebaseerd op Six degrees of Separation, de theorie die stelt dat iedereen op onze planeet via een netwerk van zes niveaus (ten hoogste vijf hand- drukken) met elkaar is verbonden. De topsectoren uit de Brainport Eindhoven regio (Hightech materials, Food, Auto- motive, Home, Care en Energy) zijn onderling verbonden door de thema’s Craft, Local, Farming, Environment, Technology en Wellbeing. Elk thema is onderverdeeld in een rationele en emotionele zone. De producten, details, monsters, films en interactieve technologie waarmee deze zones worden geïllustreerd, vertegenwoordigen designbureaus, fabrikanten, leveran- ciers, merken, technologiecentra en onderwijsinstellingen in Brainport. Ruim tachtig exposanten - waaronder gevestigde bedrijven als Philips, maar ook studenten van Design Academy Eindhoven en de TU/e – nemen deel aan de steeds wisselende tentoonstelling. --------------------------------------------------------------------- Dutch Design Week Tijdens Dutch Design Week wordt een duurzame verbinding gelegd tussen publiek, bedrijven en ontwerpers door het uitwisselen van kennis en informatie. Honderden ontwerpers tonen hun werk, van industrieel ontwerp, ruimtelijk ontwerp, grafisch ontwerp, textiel, mode, architectuur, duurzaam ontwerp en designmanagement & trends. Design in al haar disciplines en facetten komt aan bod. Deelnemers zijn zowel gevestigde bureaus, high-profile ontwerpers, talentvolle nieuwkomers en net afgestudeerde designers. Design Competition Rapid Manufacturing Tijdens deze expositie werden de resultaten van de Design Competition Rapid Manufacturing getoond. Het publiek koos Ineke Otte als winnaar, zij werd beloond met verdere uitwerking van haar ontwerp door TNO. Beurs Excellent Wonen & Leven 2009 Jonge ontwerpers kregen een gratis plaats op de beurs om naast ge- renommeerde bedrijven en merken hun werk aan een breed publiek te tonen. De beurs werd geopend door Hans Robertus, directeur van de Dutch Design Week. Connecting the Dots Interviews met ontwerpers uit de Brainport Eindhoven regio. Alle pre- sentaties in Milaan tijdens de Salone del Mobile 2011 van ontwerpers uit de Brainport Eindhoven regio zijn in de uitgave van Tutto Bene op één plattegrond gezet, zodat ze in Milaan makkelijk via een door- lopende route te vinden waren. Hallo 040 Op dit Eindhovense webmagazine verschijnen verhalen, filmpjes en foto’s over jonge ontwerpers, architecten, muzikanten, kunstenaars en dichters. Ook worden er opdrachten verleend aan de Creatieve Industrie. MADE Milaan Tijdens de Salone del Mobile 2011 kregen diverse MADE members de mogelijkheid hun werk te tonen aan een breed publiek. MADE organiseerde voor de members een driedaagse excursie naar Milaan. Zij woonden daar de presentaties van diverse members bij. UITGELICHT
 15. 15. Colofon -------------------------------------------------------------- Deze waaier geeft een impressie van de activiteiten gericht op het versterken van de Creatieve Industrie in de Brainport Eindhoven regio. Deze activiteiten vonden onder andere plaats in het kader van het Europese Interreg IVB project ECCE Innovation (2009- 2011). -------------------------------------------------------------- Betrokken bij het ECCE Innovation project: Gemeente Eindhoven: Fancy van de Vorst Programmamanager ECCE Innovation / Beleidsmedewerker Creatieve Industrie Eindhoven Delia Mitcan Financial Manager EU Projects Twan de Bruin Hoofd Bureau Internationalisering en Coördinatie Brainport Development: Hanneke van den Nieuwenhof Projectleider -------------------------------------------------------------- www.CreatieveIndustrieEindhoven.nl LinkedIn: Eindhoven creatief -------------------------------------------------------------- Film: Robert Andriessen Fotografie: Ruud Balk, Sjoerd Eickmans, Igor Vermeeren Grafisch Ontwerp: Volle-Kracht -------------------------------------------------------------- USB-card -------------------------------------------------------------- Op de USB-card vindt u de twee onderzoeken die in het kader van ECCE plaatsvonden, plus een tool die uit een van de onderzoeken is voortgekomen. n De Gids - Creatief en innovatief ondernemen n ECCE De Gids - Een tool voor creatieve en innovatieve ondernemers in de economische waardeketen n Rapport - De invloed van huisvesting op de innovatie en ontwikkeling van de Creatieve Industrie -------------------------------------------------------------- Tevens staan op de USB-card zeven filmpjes die een impressie geven van de wijze waarop de Creatieve Industrie is georganiseerd in de Brainport Eindhoven regio. n Huisvesting Creatieve Industrie Eindhoven n Netwerk Creatieve Industrie Eindhoven n Hulp om van idee naar markt te komen n Internationaal zaken doen Creatieve Industrie n Let’s Meet! Ontmoeting Creatieve Industrie met andere sectoren n Internationale matchmaking Creatieve Industrie Eindhoven n ECCE Innovation Creative Industries -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

×