Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011.107 1219

627 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011.107 1219

 1. 1. Achter de schermen:Mediagebruik en -gedrag vmbo-jongeren 2012In opdracht van:Mediawijzer.netProject:2011.107Publicatienummer:2011.107-1219Datum:Utrecht, 21 november 2012Auteurs:Cor-Jan Jager MSc.ir. Arthur Vankanir. Matthijs Janssendrs. Hugo Gillebaarddr. Marijn Plomp
 2. 2. Dialogic innovatie ● interactie 3Inhoudsopgave1 Inleiding ............................................................................................... 51.1 Aanleiding en achtergrond ............................................................................ 51.2 Onderzoeksopzet ......................................................................................... 61.3 Leeswijzer .................................................................................................. 82 Methodologie ........................................................................................ 92.1 Databronnen ............................................................................................... 92.2 Beschrijving respondenten ...........................................................................103 Mediagebruik ...................................................................................... 153.1 Intensiteit van gebruik verschillende media....................................................153.2 Telefoonbezit (in combinatie met internet).....................................................183.3 Internetgebruik via computer en telefoon ......................................................193.4 Gebruik van internettoepassingen.................................................................203.5 Gebruikscompetenties: apparaat-, software-, en toepassingsgebruik.................234 Mediagedrag ....................................................................................... 254.1 Inleiding ....................................................................................................254.2 Afgeleid worden..........................................................................................274.3 Oriëntatie ..................................................................................................284.4 Betrouwbaarheid van informatie ...................................................................294.5 Privacy ......................................................................................................314.6 Pesten.......................................................................................................344.7 Valse identiteit ...........................................................................................354.8 Blootstelling aan seksueel getint materiaal.....................................................364.9 Positieve vormen van mediagedrag...............................................................395 Behoefte aan ondersteuning ............................................................... 456 Mediagedrag vmbo-jongeren in perspectief ........................................ 476.1 De school...................................................................................................476.2 Ouders ......................................................................................................527 Conclusies........................................................................................... 588 Appendix A: Vragenlijst....................................................................... 62
 3. 3. Dialogic innovatie ● interactie 51 Inleiding1.1 Aanleiding en achtergrondMedia spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hunmaatschappelijke impact is groot. Een belangrijke speler in het veld van media enmaatschappij is het expertisecentrum Mediawijzer.net. Het expertisecentrum heeft alsprimair doel om Nederland mediawijzer te maken.Op dit moment (anno 2012) zijn de activiteiten van Mediawijzer.net gericht op hetontwikkelen van nieuw instrumentarium en het verwerven van een centrale (kennis)positieop het gebied van mediawijsheid. Op termijn zal men toe moeten naar een nieuwewerkvorm. Het startpunt hiervoor is een verkenning: hoe ziet de wereld er na 2014 uit enwaar liggen dan de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied vanmediawijsheid? Het is echter vastgesteld dat voor bepaalde doelgroepen meer informatienu al wenselijk is.Recentelijk heeft Mediawijzer.net vmbo-jongeren geïdentificeerd als een groep waar meerinzicht m.b.t. mediawijsheid noodzakelijk is. Vanuit het veld waarbinnen het platformMediawijzer.net opereert, komen geregeld signalen binnen dat het deze groep is, dierelatief veel problemen ondervindt in relatie tot mediawijsheid.In opdracht van Mediawijzer.net heeft Dialogic het voorliggende rapport opgesteldgebaseerd op een onderzoek naar de stand van zaken van mediawijsheid onder vmbo-jongeren. Vooralsnog bestaat er weinig inzicht in de omvang van de genoemde problemenonder vmbo-jongeren. Tevens ontbreekt het aan informatie over specifieke achtergrondei-genschappen van vmbo’ers (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, vmbo-type) diemediagerelateerde problemen ondervinden. Hierdoor is het maar beperkt mogelijk om tebepalen hoe Mediawijzer.net het beste kan inspelen op deze doelgroep.In dit onderzoek stellen we vast in hoeverre vmbo-jongeren daadwerkelijk negatieveervaringen hebben met media en of zij zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen bij huneigen media-activiteit. Meer specifiek bekijken we wélke vmbo-jongeren deze problemenondervinden, en relateren dit aan hun achtergrondeigenschappen en mediagebruik. Naastde staat van mediawijsheid onder vmbo’ers staan we ook stil bij de rol die vrienden,ouders, en de school spelen in de mediagerelateerde ervaringen van vmbo-jongeren. Het isnamelijk zeer aannemelijk dat zij van invloed zijn op deze ervaringen. Tenslotteonderzoeken we hoe mediawijsheid onder de doelgroep vergroot kan worden.We richten ons voornamelijk op interactieve media zoals telefoons en het internet. Hoewelmediawijsheid een bredere strekking heeft, brengen we deze focus aan om een aantalredenen. De eerste reden, beredeneerd vanuit de huidige kennislacunes, is dat er overdeze media simpelweg het minste bekend is. Ten tweede stellen we vast dat in deze tijd dittype mediagebruik een steeds belangrijkere rol speelt. Ten derde zien we dat bij dezemediavormen de gebruiker steeds meer een deelnemer wordt in plaats van een relatiefpassieve ontvanger (zoals bij kranten, radio of televisie). Deze interactie kan tot ‘nieuwe’mediagerelateerde problemen leiden (denk hierbij aan onderwerpen als online pesten,privacy, identiteitsfraude etc.).
 4. 4. Dialogic innovatie ● interactie6Samengevat is de doelstelling van dit onderzoek als volgt te formuleren:Het verwerven van inzicht in de problematiek onder vmbo-jongeren op het gebiedvan mediawijsheid om deze doelgroep in de toekomst beter te berei-ken/bedienen.1.2 OnderzoeksopzetHieronder (figuur 1) lichten we de onderzoeksopzet toe, en geven we aan in welk kader hetonderzoek dient te worden geplaatst.Het onderzoek bestaat grofweg uit drie “blokken”, aangeduid met de rondjes 1 tot en met3. Uitgangspunt van het onderzoek is dat we de achtergrondeigenschappen van de vmbo’erin relatie brengen met zijn/haar mediagebruik (1  2A), en vervolgens het mediagebruikin combinatie met de achtergrondeigenschappen relateren aan het mediagedrag (1+2A 2B). Aanvullend onderzoeken we hoe de behoefte aan ondersteuning vanuit de vmbo’ereruit ziet (2C). Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de interactie tussen de vmbo-er en zijnomgeving (3  2). Hieronder zullen we de drie blokken kort toelichten.Figuur 1 Contouren van het onderzoekOmgevingVmbo jongeren 12-16 jaarMediagedragBehoefte aanOndersteuningOudersSchoolBCBlik op Mediawijsheid, 2011MediagebruikAAchtergrond-eigenschappenAB
 5. 5. Dialogic innovatie ● interactie 7Blok 1: AchtergrondeigenschappenDe binnen dit onderzoek geraadpleegde vmbo-jongeren verschillen met betrekking totverscheidene achtergrondeigenschappen, waaronder geslacht, leeftijd, etniciteit, vmbo-type (basis, kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg), leerjaar, gezinssamenstel-ling, en het opleidingsniveau van de ouders. Deze achtergrondeigenschappen zijnuitgevraagd aan de vmbo-jongeren, waardoor we in staat zijn deze eigenschappen terelateren aan mediagebruik en mediagedrag. Verschillen tussen vmbo’ers onderling kunnendus ook onderzocht worden.Blok 2: Vmbo-jongeren 12-16 jaarIn dit blok staat de jongere zelf centraal. We hebben hier bijvoorbeeld gevraagd (A) welke,en hoe frequent bepaalde media(toepassingen) worden gebruikt. Zoals eerder genoemdkunnen we dit mediagebruik ook relateren aan achtergrondeigenschappen van devmbo’ers.Vervolgens is onderzocht (B) wat voor mediagedrag de geraadpleegde vmbo’ers vertonen.Hier wordt gekeken naar hoe zij media gebruiken, en welke problemen zij daarbijtegenkomen. Gedacht kan worden aan onderwerpen als online pesten, identiteitsfraude,seksualiteit, online sociale contacten, en online informatie op betrouwbaarheid inschatten.Hoewel de focus van dit onderzoek ligt op problematiek, is er tevens aandacht voor demate waarin vmbo-jongeren kansen benutten die door media geboden worden. Hierondervallen de mogelijkheid om zich te profileren, zich te verdiepen in bepaalde onderwerpen,media te ontwikkelen (b.v. websites, muziek, video) en misschien zelfs geld te verdienen.Het mediagedrag relateren we aan de achtergrondeigenschappen en het mediagebruik vande vmbo’ers.Tenslotte wordt in dit blok gekeken naar (C) de behoefte aan ondersteuning op het gebiedvan mediawijsheid onder de vmbo-jongeren. Er wordt bekeken waarvoor specifiekeondersteuning gewenst is en door wie deze ondersteuning geboden zou moeten worden (inde ogen van de vmbo-jongeren).Blok 3: OmgevingIn blok 3A staat de relatie tussen de vmbo-jongere en zijn/haar media(gebruik) en zijnschool centraal. Enerzijds kunnen klasgenoten (peers) invloed hebben op elkaarsmediagebruik en -gedrag. Daarnaast zouden schoolspecifieke kenmerken (klasomvang en -samenstelling, aandacht voor Mediawijsheid op school, etc.) het mediagebruik en gedragvan kinderen kunnen beïnvloeden. Naast enkele enquêtevragen die zijn voorgelegd aan dejongeren met betrekking tot beïnvloeding door hun klasgenoten / de schoolsetting is ercontact gezocht met docenten van middelbare scholen. Naast het feit dat zij de relatietussen de vmbo-jongeren en school m.b.t. media kunnen beschrijven, is het voordeel vandocenteninput dat de docent een redelijk gestaafd beeld kan geven van de doelgroep inrelatie tot leeftijdsgenoten en tegelijkertijd het vergelijk kan trekken met leerlingen ophavo en/of vwo. We hebben de input van docenten ook gebruikt ter duiding van gegevensdie in een klas zijn verzameld (geanonimiseerd) en ter aanvulling op specifieke thema’s.Voor blok 3B gebruiken we de basis van een eerder uitgevoerd onderzoek. In een recentuitgevoerd onderzoek van Dialogic: Blik op Mediawijsheid1stond de interactie tussen ouder1Dialogic (2011), Blik op Mediawijsheid: risicotaxatie, opvoedstrategieën en mediagedrag anno 2011.In opdracht van Mediawijzer.net
 6. 6. Dialogic innovatie ● interactie8en kind namelijk centraal. Aangezien we voor een groot deel dezelfde vraagstellinghanteren en een sterk overlappende doelgroep bedienen, hebben we voor de interactie vande vmbo-jongeren en hun ouders dit onderzoek als primaire bron gebruikt. Concreet wordtin dit blok gekeken naar de opvoedstrategieën van ouders m.b.t. media, wat ouders enkinderen samen ondernemen op mediagebied, en in welke mate ouders op de hoogte zijnvan het mediagebruik van hun kinderen.1.3 LeeswijzerIn hoofdstuk 2 zullen we toelichten hoe het onderzoek is opgezet, welke data is gebruiktals basis van de analyses en hoe deze betreffende data is verkregen.In hoofdstuk drie beschrijven we hoe het mediagebruik van de vmbo-jongeren eruit zietanno 2012. Vervolgens zullen we in hoofdstuk 4 het mediagedrag analyseren aan de handvan de achtergrondeigenschappen en het mediagebruik van de jongeren.In hoofdstuk 5 gaan we in op de behoefte aan ondersteuning van de vmbo-jongeren. Hetin perspectief plaatsen van het mediagedrag van de vmbo-jongeren zal in hoofdstuk 6gebeuren. Hier zal de rol van de school en de ouders worden behandeld.Hoofdstuk 7 zal afsluiten met conclusies en aanbevelingen.
 7. 7. Dialogic innovatie ● interactie 92 MethodologieIn dit hoofdstuk zullen we de methodologie van het onderzoek toelichten. Eerst zullen wein sectie 2.1 toelichten welke data is gebruikt, en hoe de betreffende data is verkregen. Insectie 2.2 beschrijven we de respondenten aan de hand van een aantal karakteristieken,waarna we in sectie 2.3 ingaan op de achtergrondkenmerken die we voor verdere analysesmeenemen in het onderzoeksopzetmodel.2.1 DatabronnenDe data die gebruikt is voor het onderzoek is drieledig. Er is gebruik gemaakt van (1) eenweb-enquête onder vmbo-leerlingen, (2) interviews met docenten van de betreffendeleerlingen, en (3) reeds vergaarde data betreffende de relatie van ouders en vmbo-leerlingen uit het onderzoek ‘Blik op Mediawijsheid’1.Data uit web-enquête vmbo-leerlingenDe voornaamste databron is de web-enquête die gehouden is onder vmbo-jongeren. Deweb-enquête is ontwikkeld met behulp van de software NetQ. De vmbo-leerlingen hebbende vragenlijst ingevuld in een computerlokaal op de betreffende scholen onder toezicht vaneen docent of mentor. Deze opzet met toezicht van een docent/mentor is gekozen met hetdoel om de validiteit van de resultaten zo hoog mogelijk te houden. Het aantal responsesop de web-enquête bedraagt 581, verdeeld over drie scholen (zie sectie 2.2).Voorliggend onderzoek is gebaseerd op verschillende uitgangspunten ten aanzien van destatistische analyse. Allereerst presenteren we alleen uitspraken over groepen waarin decelvulling voldoende groot is om tot zinnige interpretaties van de observaties te komen. Bijhet vaststellen van relaties wordt een significantieniveau van 0.05 gehanteerd, tenzijanders vermeld. Omdat verschillende verbanden met elkaar kunnen samenhangen zijndeze telkens simultaan getest met behulp van regressieanalyses (logistisch en lineair,afhankelijk van de te voorspellen variabele). Hierdoor wordt vermeden dat relaties wordengeobserveerd die eigenlijk aan andere aspecten toe te schrijven zijn.Indien variabelen gebaseerd zijn op een ordinale schaal (‘helemaal mee oneens’ = 1, tot‘helemaal eens’ = 5) is ervoor gekozen om in figuren geen numerieke gegevens op tenemen. Deze zijn immers lastig te interpreteren. Bij het uitlezen van de figuren moetdaarom vooral gekeken worden naar de relatieve verschillen tussen de variabelen envooral de groepen die in de figuur vergeleken worden.Om de validiteit van de gebruikte concepten te waarborgen zijn deze telkens gemeten opbasis van meerdere vragen. Factor-analyses op de antwoorden hebben uitgewezen inhoeverre de vragen samenhangen met hetzelfde concept. Wanneer bleek dat we met tweeof meerdere concepten te maken hadden, is dat in het rapport aangegeven. In die gevallenis ervoor gezorgd dat de factoren op begrijpelijke wijze te duiden zijn, en daarmee eengoede indicator zijn voor het geheel van onderliggende vragen. Tevens is er in de analysesgebruik gemaakt van clusteranalyses, een methode waarbij respondenten wordenopgesplitst in groepen die duidelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld hetgeval bij een type gebruikscompetenties (apparaten, software, en toepassingengebruiken), een concept dat berust op een zestal losse vragen. Door groepen te creërenwordt voorkomen dat er in geavanceerdere analyses onoverzichtelijk veel variabelenmoeten worden opgenomen. Wederom zijn hier algemene statistische standaardengehanteerd die waarborgen dat de clusters werkelijk distincte en, voor zover mogelijk,duidelijk te interpreteren groepen zijn.
 8. 8. Dialogic innovatie ● interactie10Data uit ‘Blik op Mediawijsheid, 2011’Voor de relatie tussen vmbo-leerling en ouders is de reeds vergaarde data uit eerderonderzoek gebruikt (Blik op Mediawijsheid, 2011). Deze reeds verzamelde data is daarbijgegroepeerd op vmbo-leerlingen en niet-vmbo-leerlingen. Hierbij was destijds sprake vanresponses van 251 kinderen en 317 ouders. Van deze responses hebben 68 responsesbetrekking op ouders van vmbo-leerlingen, en 56 responses op vmbo-leerlingen zelf.Interviews met docentenTot slot is een viertal interviews gehouden met docenten van de deelnemende scholen. Hetdoel van deze interviews was tweeledig. Op de eerste plaats konden resultaten geduidworden van de betreffende school. Op de tweede plaats opende het de mogelijkheid omdoor te vragen op de rol die de school zichzelf toedicht als het gaat om mediawijsheidopvoeding.2.2 Beschrijving respondentenWat betreft de webenquête onder vmbo-leerlingen hebben we 581 respondentengeraadpleegd afkomstig van drie verschillende type scholen, namelijk een school uit destad, de periferie en het buitengebied. Figuur 2 geeft een overzicht van de verdeling vanhet type vmbo-leerling binnen de school. In de navolgende steekproefbeschrijvingintroduceren we de aspecten die in latere analyses als achtergrondvariabelen hebbengefungeerd.Figuur 2 Aantal leerlingen naar vmbo-type020406080100120140160180200School X School Z School YBasis/kader Gemengd/theoretisch Weet ik niet
 9. 9. Dialogic innovatie ● interactie 11GeslachtDaarnaast zien we in Figuur 3 dat er in onze steekproef wat meer jongens dan meisjesvertegenwoordigd zijn (329 versus 252).Figuur 3 Aantal leerlingen naar geslachtLeerjaar / GeboortejaarDe steekproef bestaat uit vmbo-leerlingen uit het eerste, tweede, en derde leerjaar. Figuur4 laat zien dat respondenten uit de eerste klas een kleine oververtegenwoordiging kennen.Omdat de leeftijd van een respondent erg nauw samenhangt met het leerjaar waarin hij ofzij zit, nemen we in vervolganalyses slechts één van de twee variabelen mee2. Gekozen isvoor leerjaar, omdat dit eenduidig te interpreteren is en omdat enkele analyses specifiekbetrekking zullen hebben op interactie tussen klasgenoten.Figuur 4 Verdeling naar klassenUit onderstaand figuur blijkt dat er een heel beperkt aantal leerlingen in de steekproefouder is dan 16 jaar. Deze 20 leerlingen (vermoedelijk zittenblijvers) zijn buitenbeschouwing gelaten in de analyses waar leeftijdsvergelijking op basis van leerjaar istoegepast.2Dit in verband met het statistische fenomeen multi-collineariteit.329252050100150200250300350Man Vrouw41%32%28%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1 2 3
 10. 10. Dialogic innovatie ● interactie12Figuur 5 Aantal leerlingen per leeftijdscategorie geboortejaarOudere broers en/of zussenMediawijsheid wordt regelmatig in verband gebracht met de vraag of iemand oudere broersen/of zussen heeft, aangezien dat van invloed kan zijn op de kans dat iemand in aanrakingkomt met bepaalde media (en beschikt over vereiste kennis). In de onderhevige steekproefheeft 66,3% oudere broers en/of zussen (Figuur 6).Figuur 6 Percentage leerlingen met oudere broer(s) en/of zus(sen)Opleiding oudersOnderstaande figuur toont het opleidingsniveau van de ouders van een respondent.Nagenoeg de helft van de bevraagde leerlingen weet niet welk niveau dit is. De groephavo/vwo en HO representeert samen 28%, terwijl VMBO, MBO, en PO samen deresterende 26% vertegenwoordigt. In het vervolg van het rapport zullen we eenonderscheid maken tussen relatief ‘hoogopgeleiden’ en relatief ‘lager opgeleiden’. Gegevenhet feit dat we de groep grofweg in twee gelijke delen willen opsplitsen, en de internationa-le standaard opleidingsclassificatie (ISCED) in ogenschouw genomen, zullen we‘hoogopgeleide’ ouders definiëren als havo/vwo of HO, en ‘lager opgeleide’ ouders als PO,VMBO, of MBO.107201175781605010015020025012 / 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar34%30%22%15%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Nee Oudere broers Oudere zussen Oudere broers enzussen
 11. 11. Dialogic innovatie ● interactie 13Figuur 7 Opleiding van de oudersType vmboUit onderstaand figuur blijkt dat binnen de steekproef beide hoofdtypen vmbo nagenoegevenredig zijn vertegenwoordigd.Figuur 8 Type VMBO2% 9%15% 18%10%46%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%PO MBO VMBO HAVO / VWO HO Weet niet49% 51%0%10%20%30%40%50%60%Basis/Kader Gemengd/Theoretisch
 12. 12. Dialogic innovatie ● interactie 153 MediagebruikIn deze sectie staat het mediagebruik van de vmbo-leerling centraal. In de eerste plaatsstellen we vast hoeveel gebruik zij maken van diverse soorten media. De aandacht zalhierbij vooral uitgaan naar moderne technologieën, die vaak gerelateerd zijn aan (nieuwe)internettoepassingen. Bij het beschrijven van de mate waarin deze gebruikt worden, istelkens geanalyseerd in hoeverre er verschillen zijn tussen bepaalde typen leerlingen.Dergelijk onderzoek geschiedt op basis van achtergrondvariabelen als geslacht, leerjaar ende opleiding van ouders.Naast het schetsen van mediagebruik onder vmbo-leerlingen, in termen van intensiteit entoepassingen, heeft deze sectie nog een ander doel. Om in hoofdstuk 4 het mediagedragvan de vmbo-jongeren te kunnen koppelen aan mediagebruik, introduceren we hier enkeleindicatoren. Deze vormen een aanvulling op de achtergrondvariabelen. De nieuweindicatoren zijn constructen die inzicht geven in de mate waarin vmbo-leerlingen internetgerelateerde media gebruiken en over gebruikscompetenties beschikken.3.1 Intensiteit van gebruik verschillende mediaEr is veel variatie in de intensiteit waarmee diverse media dagelijks gebruikt worden (zieFiguur 9). Veel jongeren zijn in hun geheel niet bezig met lectuur, radio en spelcomputers,of slechts een zeer beperkt aantal uren per dag 3. Andersom zijn er ook maar weinigleerlingen die dagelijks geen of nauwelijks tijd spenderen aan televisie, computer ofmobiele telefoon. Computer en televisie worden over het algemeen tussen de 1 en 5 uurper dag gebruikt, maar bijna een kwart van de respondenten geeft aan meer dan 10 uurper dag hun mobiele telefoon te gebruiken.4Uitgaande van acht uur slaap en de nodige uren school per dag worden sommige mediaopvallend intensief gebruikt. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat er verschillenbestaan in de mate waarin de diverse media zich lenen voor passief versus actief gebruik.Televisie, computer, mobiele telefoon, en in principe ook de radio kunnen permanentaanstaan zonder voortdurend aandacht te krijgen.3In de steekproef zijn overigens nauwelijks respondenten die aangeven meer dan 0 maar minder dan1 uur per dag gebruik te maken van een bepaald medium. De grootste uitzondering (met 9% in dezetijdspanne) is het lezen van lectuur.4Ruim 30 respondenten geven zelfs aan 24 uur per dag hun telefoon te gebruiken. Omdat ernauwelijks responsen zijn tussen de 12 en 23 uur gaan we ervan uit dat 24 uur hier een symbolischebetekenis heeft (‘de hele dag’). Om die reden wordt deze respons bij mediagebruik in het vervolgvan dit rapport als outlier beschouwd.
 13. 13. Dialogic innovatie ● interactie16Figuur 9 Intensiteit van gebruik van verschillende media door vmbo-jongeren (in uren per dag)Figuur 10 geeft inzicht in de verschillen in mediagebruik ten opzichte van 2011. Hiervoor isde data gebruikt die in het kader van het onderzoek “Blik op mediawijsheid” is verzameld.We hebben op deze dataset bepaalde filters (opleiding en leeftijd) gezet om de groepenvergelijkbaar te maken met de dataset uit 2012. Verreweg het opvallendste verschil is deenorme toename in intensiteit van smartphone gebruik en in het verlengde daarvan detoename in mobiel internetgebruik. Dit lijkt onder vmbo’ers een grote vlucht te hebbengenomen in een relatief kort tijdsbestek. Andere minder extreme, maar toch noemens-waardige verschillen zijn het toegenomen radiogebruik (wellicht samenhangend met detoename in smartphone gebruik) en de toegenomen intensiteit in gebruik van despelcomputer. Over de hele linie en alle media heen zien we een toegenomen intensiteit ingebruik.Ook is onderzocht of er verschillen bestaan tussen het mediagebruik van jongens enmeisjes. Figuur 11 laat zien dat jongens en meisjes op een aantal fronten anderevoorkeuren hebben. De spreidingsmaten voor ieder medium illustreren dat er voorsommige varianten relatief weinig verschil in het gebruik is (e.g. tijdschriften) op basis vangeslacht, terwijl dat voor andere media wel zo is.Spelcomputers worden over het algemeen meer door jongens gebruikt. Meisjes houdenzich juist meer bezig met lectuur en zijn ook veel intensiever bezig met hun mobieletelefoon. Voor gebruik van de diverse media zijn geen verschillen naar leeftijd, behalve datook oudere leerlingen aanzienlijk meer tijd aan hun telefoon spenderen. Leerlingen meteen vmbo-basis/kader-leerweg luisteren per dag iets meer naar de radio dan leerlingenmet een vmbo-gemengd/theoretisch-leerweg. Het hebben van broers en/of zussen maaktniet uit, maar kinderen van hoger opgeleide ouders besteden wel meer tijd aan computersen/of tablets.De mobiele telefoon/smartphone is het meest gebruikte medium. Een aspect waar ditmedium zich sterk mee onderscheidt is dat er bij dit medium geen of weinig toezicht vanuitde ouders plaatsvindt of kan plaatsvinden. Jongeren dragen hun mobiele telefoon vrijweloveral bij zich, en hebben dus meer vrijheid in hun gebruik. Andere vormen van mediastaan vaak in gezamenlijke ruimtes, of ouders hebben hier nog tot op zekere hoogte zichtop wanneer het kind het medium op zijn/haar eigen kamer heeft.0%10%20%30%40%50%60%0 0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10+Televisie RadioTijdschriften, kranten en/of boeken Vaste computer / laptop / tabletSpelcomputer Mobiele telefoon of smartphone
 14. 14. Dialogic innovatie ● interactie 17Figuur 10 Intensiteit van gebruik van verschillende media door vmbo-jongeren in 2011 en 2012 (inuren per dag; gebruik van meer dan 12 uur is hier buiten beschouwing gelaten; zie voetnoot 4)Figuur 11 Gebruik van diverse mediavormen per geslacht (in uren per dag)27%24%94%79%92%89%94%68%46%36%83%75%75%27%44%16%45%36%71%57%49%34%2%7%5%6%11%33%24%5%11%13%15%31%18%34%24%29%10%14%18%3%2%11%11%14%3%3%9%19%15%15%14%6%10%18%5%7%3%7%6%18%8%4%13%19%2%20%2%16%13%5%4%3%3%8%3%4%22%3%23%3%8%11%3%7%9%3%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20112012201120122011201220112012201120122011201220112012201120122011201220112012TelevisieRadioTijdschriften,krantenofboekenSpelcomputerVastecomputer/laptop/tabletMobieleTelefoonSmartphoneInternet(totaal)Internet(vast)Internet(mobiel)0-1 uur 1-2 uur 2-3 uur 3-5 uur 5-10 uur 10+ uur-224681012Televisie Radio Tijdschriften,kranten en/ofboekenVaste computer/ laptop /tabletSpelcomputer Mobieletelefoon ofsmartphonejongens meisjes
 15. 15. Dialogic innovatie ● interactie183.2 Telefoonbezit (in combinatie met internet)Figuur 12 TelefoonbezitSlechts 2% van de geraadpleegde vmbo-jongeren heeft geen eigen telefoon. Ondanksverschillen tussen jongens en meisjes zijn er in totaal evenveel vmbo’ers met een GSM alsmet een smartphone zonder internet. Onder de meisjes heeft nagenoeg de helft eensmartphone met internet, bij jongens is dat 10% minder. In totaal heeft 43% van desteekproef een smartphone met internet, al zijn er grote verschillen tussen leerlingen vanverschillende leeftijden. Van de vmbo’ers uit 1996 en 1997 heeft de helft internet op zijn ofhaar mobiele telefoon, terwijl dat onder leerlingen uit 1999 slechts een derde is. Er zijnhierbij geen verschillen tussen leerlingen van vmbo basis of kader enerzijds, en vmbogemengd of theoretisch anderzijds. Ook het hebben van oudere broers en/of zussen danwel de opleiding van hun ouders lijkt geen voorspeller te zijn voor het type telefoonbezitvan vmbo-jongeren.Figuur 13 Telefoonbezit naar leeftijd0%10%20%30%40%50%60%Geen eigen telefoon GSM Smartphone zonderinternetSmartphone metinternetjongens meisjes0%10%20%30%40%50%60%Geen eigen telefoon GSM Smartphone zonderinternetSmartphone metinternet13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
 16. 16. Dialogic innovatie ● interactie 193.3 Internetgebruik via computer en telefoonSamen met televisie vormen vaste computers en mobiele telefoons de meest gebruiktemedia. Het gebruik van de twee laatstgenoemde apparaten heeft vaak betrekking opinternetactiviteit. Gemiddeld besteden de jongeren in de steekproef 2,8 uur per dag aaninternetgebruik via de computer, tegen 3,5 uur per dag via de telefoon. Ondanks ditverschil in het voordeel van mobiel internet (via telefoons), kan niet gesteld worden dat ditdoor alle jongeren meer gebruikt wordt dan ‘vast internet’. Uit onderstaande grafiek blijktnamelijk dat er enerzijds veel jongeren zijn die überhaupt geen mobiel internet gebruiken.Anderzijds wordt het gemiddelde vertekend doordat er een groep is die wel ‘mobielinternet’ en daar heel intensief mee bezig is. Internetgebruik via computer, laptop of tabletis geconcentreerder: bijna 90% van de respondenten is maximaal 5 uur per dag online viadergelijke apparaten. Het feit dat er significante maar zeer lage positieve (.217) correlatie5is tussen beide vormen, wijst erop dat de toegangswijzen eerder complementair dansubstituut zijn.Figuur 14 Internet gebruik (aantal uren per dag)Zoals al bleek uit de analyse hierboven, gebruiken meisjes gemiddeld meer mobiel internetdan jongens (respectievelijk 4,6 uur tegen 2,7 uur per dag). Voor internettoegang viacomputer, laptop of tablet zijn er geen significante verschillen. Eenzelfde patroon geldtvoor leerlingen van verschillende leeftijden, wat aansluit bij de eerdere constatering datoudere leerlingen (cq. leerlingen in hogere klassen) vaker smartphones met internetaan-sluiting bezitten. Mobiel internet wordt niet meer of minder gebruikt door leerlingen metoudere broers of zussen, maar zij spenderen wel meer tijd aan internet via computers.5De correlatie is uitgerekend op basis van de continue variabele. Omwille van de overzichtelijkheid isdeze hier in klassen gepresenteerd. In verdere analyses zal de wortel van de continue variabele alsinput gebruikt worden, omdat we een lineair verband tussen het gebruik in aantal uren enmediagedrag onlogisch achten. In plaats daarvan hypothetiseren we een afnemende toename.0%10%20%30%40%50%60%0-1 1 2-3 3-5 5-10 10+Internet via computer Internet via telefoon
 17. 17. Dialogic innovatie ● interactie203.4 Gebruik van internettoepassingenOok voor het gebruik van specifieke internettoepassingen zijn er duidelijke verschillen teontwaren tussen jongens en meisjes. Youtube en zoekmachines worden evenveel entevens het meest gebruikt, en ook email en Skype zijn ongeveer even populair ondermannelijke en vrouwelijke leerlingen. Voor de overige applicaties, veelal sociale media,geldt dat ze meer gebruikt worden door meisjes.Figuur 15 Populariteit van internettoepassingenFiguur 16 is een aanvulling op de eerdere bevindingen inzake de populariteit vaninternettoepassingen. De meeste toepassingen worden relatief vaker gebruikt doorleerlingen die een smartphone met internet bezitten, met uitzondering van Hyves. Deverschillen voor Youtube, zoekmachines, email en Skype zijn niet significant. Worden dezegegevens gecombineerd met geslacht, dan blijkt echter dat meisjes met een smartphone,zeker als daar internet op zit, minder gaan e-mailen, terwijl jongens dat juist meer gaandoen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van zoekmachines.Figuur 16 Populariteit van internettoepassingen, afgezet tegen telefoonbezitPopulariteitjongens meisjesPopulariteitGSM Smartphone zonder internet Smartphone met internet
 18. 18. Dialogic innovatie ● interactie 21Onderstaande grafiek toont dat het gebruik van Youtube, zoekmachines en Skype ookongeveer gelijk is voor leerlingen van verschillende leeftijden. Dit ligt anders voor hetgebruik van de overige applicaties. Hyves is populairder onder jongere leerlingen, terwijlFacebook, email, Twitter en MSN / Google Talk en Whatsapp / Ping juist geliefder zijn bijoudere leerlingen. Hyves is ook populairder bij vmbo basis/kader dan bij vmbogemengd/theoretisch. Voor het gebruik van zoekmachines geldt het omgekeerde. Verderworden zowel Hyves als zoekmachines meer gebruikt door leerlingen zonder oudere broersen/of zussen. Tenslotte worden zoekmachines vaker benut door leerlingen met hogeropgeleide ouders.Figuur 17 Populariteit van internettoepassingen naar geboortejaarFactoranalyse op het gebruik van bovenstaande toepassingen wijst uit dat drie typesapplicaties met elkaar samenhangen. Er is een categorie van relatief gangbarecommunicatie-toepassingen; hieronder vallen Hyves, Facebook, MSN (of Google Talk) ene-mail. Vervolgens is er ook een categorie met communicatietoepassingen die een meerselecte gebruikersgroep kent. Onder deze minder geadopteerde toepassingen vallenTwitter en Whatsapp / Ping, applicaties die met de recente opkomst van smartphones eenvlucht hebben genomen. Tenslotte is er nog een categorie die betrekking heeft op ‘content’in plaats van communicatie. In deze groep vinden we Youtube en zoekmachines. Skype /Face Time behoren statistisch gezien niet tot een van de drie groepen.Bovenstaande classificatie is relevant bij het onderscheiden van typen internetgebruikers.Clusteranalyse laat zien dat er twee separate gebruikersgroepen bestaan. De eerste groepbestaat uit vmbo-leerlingen die veel applicaties relatief intensief gebruiken, maar vooralherkenbaar zijn aan het feit dat zij ook gebruik maken van de minder wijd verspreidecommunicatietoepassingen. Opvallend is dat Hyves onder deze jongeren juist eennegatieve populariteit heeft: de relatief nieuwe applicaties (Twitter en Whatsapp / Ping)lijken substituten voor Hyves. In de tweede groep worden Twitter en Whatsapp nauwelijksgebruikt, en wordt ook aan de gangbare toepassingen wat minder tijd besteed. Op basisvan deze verschillen noemen we de groepen ‘innovators’ en ‘followers’. Doordat ‘content’-based toepassingen door iedereen ongeveer evenveel benut wordt, zijn ze nietonderscheidend bij het definiëren van groepen.Populariteit13 14 15 16
 19. 19. Dialogic innovatie ● interactie22Tabel 1 Aantal ‘Innovators’ en ‘Followers’ uitgesplitst naar geslacht, klas en type vmboAantal %Jongens (j) /meisjes (m)Klas Type vmbo‘Innovators’ 267 52%j: 137m: 1301: 762: 963: 92b/k: 118g/t:146‘Followers’ 249 48%j: 155m:941:1342: 643: 50b/k: 127g/t:119Om te bepalen bij wat voor type leerling bepaald mediagedrag veel voorkomt, is hetwaardevol om te weten wat voor soort internetgebruiker hij of zij is. In de analyses in hetvolgende hoofdstuk zal bovenstaande classificatie van innovators en followers daarvooraangewend worden, wat overzichtelijker is dan telkens uitsplitsingen voor iedere applicatiete bestuderen.DownloadenVan de ondervraagden heeft 46% weleens muziek of bioscoopfilms gedownload zonderdaarvoor te betalen. Hoewel dit gedrag hoger lijkt te zijn bij oudere leerlingen in hogereklassen van gemengd/theoretisch niveau, worden geobserveerde verschillenhoofdzakelijk verklaard door het geslacht van de respondent. Mannelijke leerlingendownloaden beduidend meer. Ruim driekwart van alle ondervraagden geeft aan inprincipe geen geld over te hebben voor hun downloads. Tien procent van de leerlingen,vooral meisjes, stelt wel te willen betalen wanneer het materiaal niet gratis tedownloaden is, en acht procent van de respondenten wil wel wat betalen maar minderdan de reguliere prijs. Slechts vijf procent van de leerlingen zou ook voor vrijbeschikbaar materiaal wat geld over hebben.
 20. 20. Dialogic innovatie ● interactie 233.5 Gebruikscompetenties: apparaat-, software-, en toepassings-gebruikIn het kader van mediawijsheid zijn competenties een buitengewoon relevant thema.Binnen het raamwerk van de studie Meten van Mediawijsheid (Van der Hagen et al., 2011)worden vier hoofdcategorieën gehanteerd, namelijk competenties die samenhangen metbegrip, gebruik, communicatie en strategie. De leerlingen in de steekproef zijn onderandere gevraagd naar de mate waarin ze in staat zijn verschillende operationelehandelingen op de computer en/of internet te verrichten. Omdat verschillende verbandenmet elkaar kunnen samenhangen zijn deze gebruikscompetenties simultaan getest, wat hetverkeerd toeschrijven van relaties moet voorkomen. Op het eerste oog zijn leerlingen uitde hogere klassen / leerjaren bijvoorbeeld in ongeveer alles beter, terwijl dat somsverklaard kan worden door het feit dat er in de derde klas relatief meer jongens zitten danin de eerste twee. Onderstaande tabel bevat acht factoren die van invloed kunnen zijn opverschillende gebruikscompetenties. Voor iedere specifieke competentie is aangegevenwelk soort leerling over het algemeen hoger scoort. Niet-significante verbanden zijn nietgetoond. Een plusje betekent dat een hogere klas, hoger opgeleide ouders, of meerinternetgebruik een positief verband met een competentie vertoont.Tabel 2 Kenmerken van vmbo-jongeren die mogelijk van invloed zijn op gebruikscompetentiesKenmerken die mogelijk van invloed zijn op gebruikscompetentiesJongens /meisjesKlasTypevmboOuderebroers/zussenHerkomstOpleidingoudersInternet:telefoonInternet:computerBestandentoevoegen aaneen email+ (m) + - + +Fotos / videosop internetzetten+ + +Bestanden vaninternetdownloaden+ (j) +Fotos / videosbewerken- + +Een eigenwebsite maken+ (j) +Programmasinstalleren+ (j) + +De tabel met resultaten laat ten minste één robuust verband zien: leerlingen die meer urenonline zijn via hun mobiele telefoon zijn ook de leerlingen die meer gebruiksvaardighedenbeheersen. Dit verband is sterker dan het aantal uren dat men aan online activiteiten percomputer besteed. Voor de helft van de gebruikersvaardigheden geldt dat jongens zichzelfhogere scores toekennen dan meisjes, alleen bij bijlages toevoegen is het omgekeerdepatroon waarneembaar. In enkele gevallen is er een verband met de thuissituatie van eenstudent. Welk type vmbo een leerling volgt en welke nationaliteit hij of zij heeft lijktdaarentegen weinig uit te maken.Aangenomen wordt dat bovenstaande competenties van belang zijn bij het karakteriserenvan leerlingen die risicovol mediagedrag vertonen. Omdat het onoverzichtelijk is omtelkens een vergelijking te maken voor zes afzonderlijke gebruikscompetenties, passen wehier wederom een clusteranalyse toe. Statistisch kunnen respondenten in de steekproef intwee duidelijke groepen verdeeld worden: zij die gemiddeld genomen over sterkegebruikscompetenties beschikken, en zij die hier over het algemeen lager op scoorden. Dit
 21. 21. Dialogic innovatie ● interactie24onderscheid resulteert in twee duidelijke groepen (zie onderstaande tabel) van gelijkeomvang, 20% van de respondenten kan niet naar een specifieke groep ingedeeld worden.Tabel 3 Mate van gebruikscompetentie uitgesplitst naar jongen, meisje, klas en type vmbo, ‘Follower’and ‘Innovator’Aantal%(subset)Jongens /meisjesKlasTypevmboTypeToepassingGebruikscom-petentie: hoog242 48%163j /79m1: 762: 803: 85b/k: 108g/t:132Inno: 140Follow: 79Gebruikscom-petentie: laag224 52%112j /112m1:1002: 683: 54b/k: 122g/t:99Inno: 88Follow: 113In het vervolg van dit rapport zullen de beide groepen gebruikt worden als voorspeller voor(al dan niet risicovol) mediagedrag.
 22. 22. Dialogic innovatie ● interactie 254 Mediagedrag4.1 InleidingIn dit hoofdstuk zal het mediagedrag van de vmbo-jongeren aan bod komen. In hoofdstuk2 en 3 hebben we respectievelijk gekeken naar de achtergrondeigenschappen en hetmediagebruik. Deze twee aspecten zullen in dit hoofdstuk expliciet gerelateerd worden aanhet mediagedrag door middel van regressietechnieken. We zullen dus ook bekijken ofbepaalde factoren als voorspellers kunnen dienen voor specifiek mediagedrag.Het concrete mediagedrag dat we hier adresseren betreft de onderwerpen: afleiding doormedia, navigeren in een digitale omgeving, informatie beoordelen op betrouwbaarheid,privacy, online pesten, valse identiteit, en seksueel getinte content. Hoewel dit onderzoekzich voornamelijk richt op potentiële risico’s, willen we ook aandacht besteden aanpositieve aspecten van mediagedrag. Dit plaatst mediagedrag, zowel in positieve alsnegatieve zin, beter in perspectief. De positieve kanten die we belichten zijn meningsui-ting, sociale interactie, en het verdienen van geld via media. De selectie van deonderwerpen in dit hoofdstuk is door samenwerking met de opdrachtgever opgesteld.Hoewel de selectie niet volledig is, neemt het veel relevante onderwerpen anno 2012 mee.Figuur 18 geeft aan welke achtergrondeigenschappen en mediagebruik-variabelengerelateerd worden aan mediagedrag. De onderstaande tabel geeft een toelichting op degebruikte symbolen. Deze symbolen zullen we in dit hoofdstuk gebruiken om aan te gevenof deze significant gerelateerd zijn aan het mediagedrag. Dit stelt ons in staat om opoverzichtelijke wijze de gevonden resultaten weer te geven.Figuur 18 Model mediagedragVmbo jongeren 12-16 jaarMediagedragBehoefte aanOndersteuningOudersSchoolBCBlik op Mediawijsheid, 2011MediagebruikAAchtergrond-eigenschappenA BOmgeving
 23. 23. Dialogic innovatie ● interactie26AchtergrondeigenschappenSymbolen ToelichtingGeslacht (jongen – meisje)Nationaliteit (autochtoon – allochtoon)Leerjaar (1e, 2e, en 3e)Het hebben van oudere broer(s) en/ofzussenOpleidingsniveau van de oudersBasis/kader en theoretische leerwegMediagebruikSymbolen ToelichtingHet veel gebruiken van internet op detelefoonHet veel gebruiken van internet op decomputerHet hebben van hoge gebruikscompe-tentie (apparaat-, software-, entoepassingsgebruik)Het gebruiken van de nieuwstemediatoepassingen (‘innovator’ vs‘follower’)Tabel 4 Toelichting op symbolen
 24. 24. Dialogic innovatie ● interactie 274.2 Afgeleid wordenMedia kunnen sociaal contact faciliteren en vermakelijk (entertainment) zijn, maar zekunnen ook de nodige afleiding bieden. Deze afleiding kan bijvoorbeeld ontstaan door eentrillende telefoon met een WhatsApp-bericht of de behoefte om 24 uur per dag (‘24/7’)online te zijn op Facebook. We hebben vmbo-jongeren gevraagd in welke mate ze wordenafgeleid door de telefoon, de televisie, of het internet tijdens schoolgerelateerdeactiviteiten (zie Figuur 19).Figuur 19 Afleiding door mediaZoals de figuur laat zien worden vmbo-jongeren vrij vaak afgeleid door de diverse media.Bij de meest serieuze activiteit, leren voor toetsen, laat de vmbo-jongere zich het minstafleiden door de verschillende mediavormen. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan deserieuzere mentaliteit die leerlingen hebben bij het leren voor toetsen. De telefoon kanbijvoorbeeld weggelegd of zelfs uitgezet worden. Desalniettemin wordt nog steeds 34%meestal of altijd afgeleid tijdens het leren.Deze resultaten doen vermoeden dat deze vormen van media een remmende rol kunnenspelen op het leerproces. Wel moet afgevraagd worden of deze leerlingen niet door ietsanders afgeleid zouden worden wanneer ze ‘medialoos’ zouden zijn. Hoe dan ook kunnenwe stellen dat afleiding door media een veelvoorkomend fenomeen is.Wanneer we kijken naar de relatie tussen achtergrondeigenschappen en mediagebruik enafleiding, zien we drie statistisch significante relaties. Ten eerste worden innovators meerafgeleid. Zij maken gebruik van toepassingen als WhatsApp, Twitter, en Facebook, welkecontinu door blijven lopen, actief, dan wel passief. Het is inherent aan de toepassingen datvmbo’ers hierdoor afgeleid worden. Ten tweede worden vmbo’ers, die meer tijd op hetinternet zitten via de computer, meer afgeleid. Deze leerlingen hechten aanmerkelijk meerwaarde aan hun online bestaan (o.a. onderhouden van sociale contacten). Omdat ditrelatief belangrijk voor hen is kunnen zij hierdoor ook sneller afgeleid worden. Ten derde0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Tijdens de schoollessengebruik ik mijnmobiel/smartphoneTijdens het huiswerk makenword ik afgeleid door mijnmobiel / smartphone, interneten/of televisieTijdens het leren voor toetsenword ik afgeleid door mijnmobiel / smartphoneNooit Bijna nooit Soms Meestal Altijd
 25. 25. Dialogic innovatie ● interactie28worden vmbo-leerlingen met een theoretische leerweg of gemengde leerweg meer afgeleiddan vmbo-leerlingen met een basis- of kaderleerweg.4.3 OriëntatieIn het veld van mediawijsheid worden vier hoofdtypen competenties onderscheiden,namelijk competenties die samenhangen met begrip, gebruik, communicatie en strategie.Naast de gebruikscompetenties m.b.t. de bediening van media (knoppenkunde; zie sectie3.4) zijn de gebruikscompetenties m.b.t. het kunnen navigeren in een digitale omgeving(bijv. doorzien van gelaagdheid van een website) geanalyseerd. Wanneer men moeiteheeft met navigeren, kan men het gevoel krijgen verdwaald te raken. We hebben devmbo-jongeren gevraagd in welke mate zij problemen ondervinden met hun oriëntatie ophet internet. Hieronder staan de resultaten.Figuur 20 Oriëntatie op het internetZoals de figuur laat zien vindt één op de drie vmbo’ers websites wel eens verwarrend (i.e.hebben aangegeven ‘eens’ of ‘helemaal mee eens’). Een kleinere groep (19%) vindt hetwel eens moeilijk om te begrijpen hoe een website in elkaar zit. De ‘zwaarste’ van de driestatements “ik verdwaal weleens op internet” wordt nog door 10% beaamd. Ondanks datde minderheid aangeeft wel eens problemen te ondervinden met het navigeren op internet,is dit nog steeds een substantieel deel van onze onderzoekspopulatie.We willen graag weten of er specifieke vmbo’ers zijn die hier problemen mee hebben.Wederom door middel van regressietechnieken, constateren we dat de enige significantgerelateerde variabele het niveau van de gebruikscompetenties m.b.t. apparaat-, software-en toepassingsgebruik betreft. Onderstaande figuur toont de relatie tussen dit type0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Ik vind websites weleensverwarrendIk verdwaal weleens opinternetIk vind het weleensmoeilijk om te begrijpenhoe een website in elkaarzitHelemaal oneens Oneens Niet mee eens / Niet mee oneens Eens Helemaal mee eensAfgeleid worden
 26. 26. Dialogic innovatie ● interactie 29gebruikscompetenties en de mate waarin men al dan niet problemen ervaart bij hetnavigeren op internet.Figuur 21 Gebruikscompetenties m.b.t. navigeren in relatie met apparaat-, software-, entoepassingsgebruikLeerlingen die een laag niveau aan gebruikscompetenties bezitten, maken waarschijnlijkook minder gebruik van computers en internet, en ervaren daardoor ook minder hetprobleem dat ze op internet verdwalen. Vervolgens is er vanaf ‘slecht’ een duidelijkneerwaartse trend waarneembaar: hoe beter een respondent het gebruik van apparaten,software, en toepassingen, beheerst des te minder problemen heeft hij/zij met navigatie.Het is in de praktijk ook aannemelijk dat de ontwikkeling van deze typen gebruikscompe-tenties hand in hand gaan.4.4 Betrouwbaarheid van informatieOpvolgend op de vorige sectie, nemen we hier de communicatievaardigheden onder deloep. Waar we reeds gekeken hebben naar de gebruiksvaardigheden, namelijk het gebruikvan apparaten, software & toepassingen dan wel het vermogen om te navigeren opinternet, kijken we nu naar het vermogen om informatie op betrouwbaarheid te beoordelen(type communicatie-competentie). Dit vergt meer inzicht, doet een beroep op hetvermogen om bronnen te evalueren, en vraagt vaak om meerdere stukken informatie tecombineren tot een logisch geheel. We hebben de vmbo-jongeren de volgende stellingenvoorgelegd:Ik vind websites weleensverwarrendIk verdwaal weleens opinternetIk vind het weleens moeilijkom te begrijpen hoe eenwebsite in elkaar zitInstemmingmetstelling Niet vaardig VaardigOriëntatie
 27. 27. Dialogic innovatie ● interactie30Figuur 22 Betrouwbaarheid van informatieBovenstaande figuur laat duidelijk zien dat weinig vmbo’ers, grofweg één op de vijf, debron van de gevonden informatie structureel controleren. Wat het zoekgedrag betreft zijnde cijfers ietwat positiever, maar handelt toch één op de vier vmbo’ers structureelinadequaat in het zoekproces.De bovenstaande uitkomsten doen al vermoeden dat er een tweedeling is. Enerzijds gaathet om het verifiëren van bronnen, anderzijds om het zorgvuldig zoeken met eenzoekmachine. Door middel van factoranalyse hebben we ook daadwerkelijk twee factorenkunnen destilleren die wat zeggen over de betrouwbaarheid van informatie inschatten. Deeerste noemen we dan ook het ‘verifiëren van informatie bij andere bronnen’, en detweede noemen we ‘zorgvuldig zoeken’. We zullen nu per factor de vraag beantwoorden:“wat verklaart dit gedrag?”.4.4.1 Verifiëren van informatie bij andere bronnenWelke vmbo’ers verifiëren de gevonden informatie vaker bij andere bronnen, en welkevmbo’ers doen dit juist weinig? Een regressieanalyse laat zien dat drie variabelensignificant gerelateerd zijn aan dit gedrag, namelijk geslacht, gebruikscompetenties enmate van innovator.Meisjes verifiëren meer informatie bij andere bronnen dan jongens. Meisjes blijken op ditgebied zorgvuldiger te werk te gaan. Wederom zien we dat leerlingen met beteregebruikscompetenties ook hier beter scoren. Dit impliceert een samenhang tussen deverschillende vormen van competenties. De laatste significante relatie heeft betrekking opde innovators en followers. De followers verifiëren meer informatie bij andere bronnen dande innovators. Dit suggereert dus dat de innovators wat ‘snellere’ types zijn, terwijl defollowers juist wat grondiger zijn.28%24%7%12%14%19%25%18%30%11%33%32%35%32%25%15%13%20%14%30%4%6%20%12%21%0% 20% 40% 60% 80% 100%Als ik informatie vind op internet voor eenschoolopdracht, controleer ik dieinformatie via andere websites/bronnenIk controleer waar de informatie vandaankomt (de bron)Ik klik op een link zonder de omschrijvingbij het zoekresultaat te lezenIk bekijk alleen de eerste zoekresultatenna een zoekopdracht op internet(bijvoorbeeld Google)Als ik in de eerste zoekresultaten(bijvoorbeeld Google) niet vind wat ikzoek, pas ik de zoekwoorden aanNooit Bijna nooit Soms Meestal AltijdVerifiëren van informatie
 28. 28. Dialogic innovatie ● interactie 314.4.2 Zorgvuldig zoekenEen regressieanalyse op het zorgvuldig zoeken laat twee significante relaties zien. Teneerste scoren vrouwen ook hier hoger: vrouwelijke vmbo’ers gaan gemiddeld grondiger tewerk. Dit is in lijn met de resultaten in de vorige sectie.Ten tweede zoeken intensieve internetgebruikers significant zorgvuldiger. Zij hebbenwaarschijnlijk gaandeweg veel bijgeleerd over het gebruik van internet. Ze hebben meergoede en meer slechte bronnen gevonden, wat hun beter in staat stelt te reflecteren ophun zoekgedrag. Trial and error kan een efficiënte leerwijze zijn, maar het vergt wel denodige tijdsinvestering. Deze investering wordt door deze leerlingen gemaakt. Dit sluit ookaan bij wetenschappelijke literatuur over digitale vaardigheden, waar wordt aangedragendat digitale vaardigheden sterk worden verbeterd door het zogeheten ‘learning by doing’.4.5 PrivacyAnno 2012 is enorm veel informatie te vinden op het internet. In toenemende mate komter ook steeds meer persoonlijke informatie online. De meest prominente voorbeelden zijnde sociale media zoals Facebook, Hyves, en Twitter. Via deze sociale media wordtvoornamelijk persoonlijke informatie gedeeld. De mate waarin andere mensen toeganghebben tot deze informatie verschild per applicatie en per gebruiker. Sommige jongerengeven aan bewust geen profiel op sociale media te creëren, omdat ze niet willen dat huninformatie ergens op het web ronddwaalt. Aan de andere kant van het spectrum staanjongeren die alles online delen, en hun profiel voor iedereen openzetten. Sterk in deactualiteit staan privacy-issues als gevolg van het online delen van persoonlijke gegevens.Deze issues kunnen vervelende consequenties hebben zodra potentiële opdrachtgevers,werkgevers of zelfs verzekeraars online ‘ongunstige’ informatie van je kunnen vinden.Verzekeringsmaatschappijen zouden daarbij zelfs hun prijzen kunnen differentiëren onder(mogelijke) klanten aan de hand van persoonlijke gegevens die ze online weten teachterhalen. In een bepaalde mate is het gros er mee eens dat het delen van persoonlijkeinformatie ook een keerzijde kan hebben.Zorgvuldig zoeken
 29. 29. Dialogic innovatie ● interactie32We hebben vmbo’ers gevraagd hoe zij tegenover privacy staan. Hieronder zijn een aantalprivacygerelateerde stellingen met de bijbehorende antwoorden weergegeven:Figuur 23 PrivacyBovenstaande figuur laat zien dat de grote meerderheid privacy belangrijk acht. Echterdenkt een kleiner deel van de vmbo’ers dat het ook daadwerkelijk kwaad kan als erpersoonlijke informatie van hen online staat.Privacy belangrijk vinden is nog niet hetzelfde als op de hoogte zijn van wat je kunt doenom je privacy te waarborgen en hier vervolgens ook naar te handelen. Als indicator van hetop de hoogte zijn hebben we de vmbo’ers gevraagd of Hyves en Facebook wijzigbareprivacyinstellingen hebben. Hieronder staan de resultaten:Figuur 24 Privacy-instellingen aanwezigVan de vmbo’ers geeft 75% aan dat Hyves en Facebook wijzigbare privacyinstellingenhebben. De overige 25% weet het dus niet, of heeft het verkeerd. Het is dus ook nietaannemelijk dat deze groep bewust met hun privacyinstellingen om zal gaan. Merk op datgebruikers van Hyves en Facebook lichtelijk beter op de hoogte zijn. Dit verschil is0%10%20%30%40%50%60%70%Ik vind privacy opinternet belangrijkIk denk goed na overwat ik over mezelfonline zetAls ik een site nietvertrouw, vul ik nietmijn eigen gegevensinIk denk dat het kwaadkan als persoonlijkeinformatie over mij opinternet staatHelemaal oneens OneensNiet mee eens / Niet mee oneens EensHelemaal mee eens0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Ja Nee WeetnietNiet-gebruikers Gebruikers
 30. 30. Dialogic innovatie ● interactie 33voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat gebruikers de instellingen tegen kunnenkomen, en niet-gebruikers niet.Het is nu inzichtelijk geworden hoeveel vmbo’ers op de hoogte zijn van de privacyinstellin-gen. De volgende stap is het daadwerkelijk instellen/wijzigen van de privacy-instellingen.Hieronder is weergegeven hoeveel gebruikers van Facebook en Hyves dit ook daadwerke-lijk gedaan hebben:Figuur 25 Aandeel vmbo Privacy-instellingen aangepast67% van de vmbo’ers die Facebook of Hyves gebruiken hebben ook daadwerkelijk hunprivacyinstellingen aangepast. De overige 33% dus (waarschijnlijk) niet. Van de gebruikerswist 78% dat de instellingen bestonden, wat betekent dat 14,1% van de gebruikers die opde hoogte zijn hun instellingen niet aanpast.Er zijn geen specifieke groepen vmbo’ers die significant afwijken van de bovenbeschrevenresultaten. Als het op privacy aankomt zijn vmbo’ers dus als homogeen te beschouwen.0%10%20%30%40%50%60%70%80%Ja Nee Weet ik nietPrivacy
 31. 31. Dialogic innovatie ● interactie344.6 PestenNagenoeg driekwart (73,8%) van de vmbo-jongeren is het afgelopen jaar niet gepest, watimpliceert dat ruim een kwart wel slachtoffer is geworden. Onderstaande grafiek geeft aanvia welk (1 of meer) medium de slachtoffers gepest zijn. 25,2% zegt op school gepest tezijn, wat neerkomt op vrijwel de hele groep van gepeste vmbo-leerlingen. Een klein deelvan de vmbo-leerlingen geeft aan dat ze het afgelopen jaar gepest zijn via internet dan welsms (inclusief Whatsapp of Ping), respectievelijk 3,6% en 3,3%.Analyse van de data leidt tot de conclusie dat pesten via deze digitale media bijna in allegevallen een aanvulling is op traditioneel (analoog) pesten op school. Immers, wanneer wede drie manieren van pesten combineren dan overstijgt dit het aandeel dat aangeeftslachtoffer te zijn. Verder is er een grote overlap in leerlingen die zowel op internet als viasms (inclusief Whatsapp of Ping) wordt gepest. Kortom, pesters (daders) hebben meerderekanalen tot hun beschikking om hun slachtoffers te bereiken. Hoewel een pester zich insommige gevallen zou kunnen verschuilen achter de anonimiteit van digitale media lijktslechts een heel klein deel van de pesterijen enkel via digitale weg plaats te vinden.Figuur 26 Via welk medium worden vmbo-jongeren gepest (meerdere antwoorden mogelijk)De groep van via digitale media (internet en/of sms) gepeste leerlingen is te klein omstatistisch te onderzoeken. Het aantal leerlingen dat zelf pest via media, daarentegen, isomvangrijk genoeg. Één op de acht leerlingen in de steekproef heeft het afgelopen jaar zelfiemand gepest via internet, sociale media of sms. Logistische regressie laat echter zien datdit geen verband houdt met het mediaprofiel van de leerling; de enige significantevoorspeller is of de respondent een jongen is. Jongens pesten namelijk vaker dan meisjes.0%5%10%15%20%25%30%Op school Via internet Via sms(incl. Whatsapp / Ping)Pesten (als dader)
 32. 32. Dialogic innovatie ● interactie 354.7 Valse identiteit4.7.1 Gedupeerd worden door anderen met een valse identiteitBij online interactie, bijvoorbeeld via sociale media, loopt men het risico dat contactperso-nen zich anders voordoen dan wie ze werkelijk zijn. Wanneer een vmbo-jongere contactheeft met iemand die zich op internet anders voordoet dan wie hij is, kan dat tot negatieveervaringen leiden.Over het algemeen overkomt het vaardige computergebruikers in de steekproef mindervaak, maar nog altijd geeft 35% van de respondenten aan dat ze wel eens te makenhebben gehad met iemand die zich achteraf voor een ander bleek uit te geven. Uit dereacties van de ondervraagden blijkt dat dit meestal onplezierig was. In die gevallen gaathet om situaties waarin leerlingen chatten met personen die zich als een ander voordoen.Vaak zijn het onbekenden die over hun leeftijd of geslacht liegen, maar veel leerlingengeven aan dat ze ‘voorgelogen’ zijn door mensen die ze wel al kenden. Tevens zijn er veelmeldingen van contact met personen die zich voor een landelijk bekende persoonlijkheiduitgeven. Een klein aantal leerlingen maakt melding van personen die ergens af wildenspreken of die wilden webcammen. Ook zijn er enkele opmerkingen over contacten dieover seksuele aangelegenheden wilden praten of die een beledigende houding aannamen.4.7.2 Zelf bewust een andere identiteit aannemenDe mogelijkheid om online soms –bewust - een andere identiteit aan te nemen hoeft nietper sé slecht te zijn. Om te voorkomen dat persoonlijke gegevens op internet komen testaan kan het soms handig zijn om het gebruik van de eigen naam te vermijden.Onderstaande grafiek toont in hoeverre leerlingen in de steekproef dergelijk gedragvertonen.Figuur 27 Aandeel vmbo-jongeren die bewust een andere identiteit aannemen (%)Meer dan de helft van de bevraagde vmbo-leerlingen heeft zelf wel eens een andere naamgebruikt bij online activiteiten. In zeven procent van de gevallen doet men zich wel eensals een bekende voor, maar doorgaans gaat het om verzonnen namen. De groep die dithet vaakst doet bestaat uit jongens en uit leerlingen die vaker online zijn via hun mobieletelefoon. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat spelletjes spelen en/of downloaden de0% 10% 20% 30% 40% 50%NeeJa, een verzonnen naamJa, de naam van een bekendeJa, weleens een verzonnen naam en weleensde naam van een bekendeValse identiteit (gedupeerd)
 33. 33. Dialogic innovatie ● interactie36populairste reden is voor het aannemen van een andere identiteit. Eerder bleek dat 12,5%van de ondervraagde leerlingen het afgelopen jaar via internet of sms gepest heeft. Slechts5% geeft aan dat ze online een andere naam gebruikt om anderen te plagen of te pesten.Figuur 28 Motivaties andere identiteit4.8 Blootstelling aan seksueel getint materiaalMediagebruikers kunnen op vele manieren interacteren met en via media, zoals chatten engamen. Ook kunnen zij velerlei content op zich af zien komen. Hierbij valt te denken aanfilms, muziek, chatgesprekken, en reclame. Veel van deze interactie en blootstellingkunnen positief zijn, maar er is ook een deel dat als onplezierig ervaren kan worden. Éénvan de prominente gebieden waar men zich mee bezighoudt, is seksualiteit. Door devrijwel oneindige mogelijkheden van het internet is er ook enorm veel content beschikbaar,waaronder seksueel getint materiaal. Jongeren kunnen hier gewenst en ongewenst mee inaanraking komen. Ook kunnen via online chats (vaak met onbekenden) onplezierigeseksgerelateerde interacties plaatsvinden. In welke mate vmbo-leerlingen hiermee inaanraking komen, en in welke mate ze dit vervelend vinden, hebben we onderzocht. Hetthema seksualiteit is ter nuance onderverdeeld in ‘de confrontatie met seksueel getintmateriaal’ en ‘het verspreiden van eigen seksueel materiaal’.4.8.1 Confrontatie met seksueel getint materiaalEr is sprake van een confrontatie met seksueel getint materiaal wanneer de vmbo’ers inaanraking komen met erotische content, zoals seksueel getinte chats, foto’s en video’s.Een derde van de respondenten overkomt dit wel eens, en een kwart van de ondervraag-den geeft aan vervelende seksueel getinte berichten via internet te ontvangen. In beidegevallen gaat het om incidentele voorvallen, er zijn maar weinig mensen die hierregelmatig of vaak last van hebben (zie onderstaande figuur).0% 10% 20% 30% 40%Dingen op internet (bijvoorbeeld een forum)zettenSpelletjes downloaden en/of spelenToegang verkrijgen tot sites waarvoor je moetinloggen (bijvoorbeeld Spotify, Partyflock)Iemand anders voor de gek houden / pestenjongens meisjesValse identiteit (zelf)
 34. 34. Dialogic innovatie ● interactie 37Figuur 29 Confrontatie met seksueel getint materiaalOm de analyses beter interpretabel te maken, hebben we de respondenten opgesplitst intwee groepen: jongeren die nooit in aanraking komen met seksueel getint materiaal enjongeren die dat wel komen (wel variërend van bijna nooit tot vaak). Om achtergrondei-genschappen en mediagebruik aan deze groepen vmbo-jongeren te relateren hebben wegebruik gemaakt van een logistische regressie. In dit licht kunnen we de volgendeuitkomsten optekenen.Over het algemeen worden jongens vaker met seksueel materiaal geconfronteerd: 36%versus 28% bij meisjes. Jongens blijken meer uit eigen initiatief op zoek te gaan naardergelijke content. Daarnaast rapporteren ook oudere leerlingen en leerlingen met ouderebroers of zussen vaker dat ze seksuele content tegenkomen of ontvangen, wat suggereertdat naarmate jongeren ouder worden, ze steeds waarschijnlijker hiermee in aanrakingkomen. Oudere broers en zussen kunnen bewust of onbewust hun jongere broer/zushiermee in aanraking brengen. Tenslotte is er ook een relatie tussen de mate waarin eenrespondent Twitter en Whatsapp / Ping (de innovaters) gebruikt en de mate waarin hij ofzij seksueel materiaal tegenkomt. Dit is onder andere te verklaren doordat er via dezetoepassingen relatief veel audio- en visuele content gedeeld wordt en veel mogelijkhedentot directe interactie zijn.4.8.2 Eigen seksueel materiaal verspreidenHet zelf verspreiden van seksueel getinte media gebeurt op veel kleinere schaal, maar iseen activiteit met grote risico’s. Zes procent van de ondervraagde leerlingen zegt dit weleens te hebben gedaan, en nog eens vier procent maakt gebruik van de antwoordmoge-lijkheid ‘wil ik niet zeggen’. Ook hier zijn het voornamelijk mannelijke studenten diedergelijk gedrag vertonen: 9% van de mannelijke respondenten tegen 3% van de meisjes.Daarnaast is er wederom een verband met de toepassingen die men gebruikt. Hetuploaden van seksueel getint materiaal komt vaker voor onder leerlingen die modernesociale media gebruiken. Onderstaande figuur toont vier groepen leerlingen, verdeeld naargeslacht (kleur) en mediagebruik (kleurintensiteit). Bij followers blijkt eigenlijk maar weinig67%74%12%11%10%7%0% 20% 40% 60% 80% 100%Ik kom op internet in aanraking met seksueelgetinte berichtenIk ontvang vervelende seksueel getinteberichten via internetNooit Bijna nooit Soms Regelmatig Vaak Wil ik niet zeggenConfrontatie met seksueel getint materiaal
 35. 35. Dialogic innovatie ● interactie38verschil tussen jongens en meisjes. Duidelijk is dat mannelijke innovators significant vakereigen seksueel materiaal verspreiden dan de overige drie groepen.Figuur 30 Het zelf verspreiden van seksueel getint materiaal voor jongens/meisjes en innova-tors/followersEr is ook een duidelijk verband tussen iemands attitude ten aanzien van privacy, en demate waarin hij of zij geneigd is seksueel getint materiaal van zichzelf te verspreiden.Figuur 31 geeft dit grafisch weer. Vmbo-leerlingen die dat doen vinden privacy relatiefminder belangrijk dan de overige respondenten. Vooral de houding dat het weinig kwaadkan wanneer er persoonlijke informatie online staat sluit aan bij het geobserveerde gedrag:de verschillen tussen de groepen met en zonder risicogedrag zijn daar het grootst. Er isnauwelijks een statistisch significant verband tussen privacy en confrontatie met seksueelgetint materiaal.Figuur 31 Privacy en seksueel materiaal plaatsenIk zet seksueel getinte foto’s of videos van mezelf onlineInstemmingmetstelling Follower: jongens Innovators: jongens Follower: meisjes Innovators: meisjesIk vind privacy opinternet belangrijkIk denk goed na overwat ik over mezelfonline zetAls ik een site nietvertrouw, vul ik nietmijn eigen gegevens inIk denk dat het kwaadkan als persoonlijkeinformatie over mij opinternet staatHoudingt.a.v.privacyRespondenten die zelf seksueel materiaal plaatsen Overig
 36. 36. Dialogic innovatie ● interactie 394.9 Positieve vormen van mediagedragIn de voorgaande paragrafen lag de nadruk op risicovolle vormen van mediagedrag. Omdie negatieve inslag in perspectief te plaatsen wordt er in deze laatste sectie stilgestaan bijpositieve effecten die mediagebruik kunnen hebben. Specifiek kijken we naar socialeinteractie, meningsuiting en de mogelijkheid om inkomsten te genereren.4.9.1 Sociale interactie via internetEen belangrijke toepassing van internet is sociale interactie. Eerder lag de nadruk opnegatieve ervaringen, bijvoorbeeld ten aanzien van afleiding, privacy, identiteitsfraude ofseksueel getinte chats. Tegelijkertijd vormt sociale media voor velen een belangrijkemanier om te communiceren en heeft het ook een positieve waarde. Hier bekijken we inhoeverre vmbo-leerlingen online verbonden zijn met hun klasgenoten en vrienden, en voorwat soort gespreksonderwerpen ze sociale media vooral gebruiken.De vraag in hoeverre vmbo-leerlingen via sociale media verbonden zijn met hun vriendenlevert antwoorden op die corresponderen met de respons voor verbondenheid metklasgenoten. Ondanks de hoge correlatie hiertussen, bestaat er wel een relatief verschil:de ondervraagden zijn over het algemeen meer met hun klasgenoten verbonden dan methun vrienden. Dit is te verklaren doordat het veel eenvoudiger is om met je volledige klas‘bevriend’ te zijn dan met je volledige vriendengroep, onder andere doordat eenvriendengroep lastiger af te bakenen is dan een klas. De bevinding dat meisjes veel meerverbonden zijn met hun klasgenoten en vrienden is in lijn met de observatie dat zijaanzienlijk meer tijd spenderen aan toepassingen die onder het begrip ‘social media’vallen.Figuur 32 Aandeel van offline bekenden van contacten op sociale mediaWanneer leerlingen in de steekproef sociale media gebruiken voor contact met vriendendoen ze dat voornamelijk om grappige dingen met elkaar te delen. Hobby’s, zoals sport enuitgaan, zijn bij online communicatie even populair als persoonlijke dingen en het maken0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Allemaal BijnaallemaalMeer dan dehelftOngeveer dehelftMinder dande helftBijnaniemandNiemandVrienden KlasgenotenVerspreiden van seksueel getint materiaal
 37. 37. Dialogic innovatie ● interactie40van afspraken. Waar interactie via sociale media vooral een recreatief karakter lijkt tehebben, zijn telefonische gesprekken juist meer praktisch van aard. Afspraken maken staathet vaakst in de top 3 van redenen om met vrienden te bellen. Ook het thema schoolvak-ken, huiswerk en toetsen is vaker gespreksonderwerp bij telefonische conversaties dan bijcontact via social media of in real life. Bij gesprekken “offline” zijn het delen van grappigedingen, hobby’s en persoonlijke dingen de populairste onderwerpen.Hobby’s, maar ook schoolgerelateerde aangelegenheden, worden bijvoorbeeld vakerbesproken via sociale media door vmbo’ers van het niveau gemengd/theoretisch danleerlingen van vmbo basis/kader. Laatstgenoemde groep gebruikt ook minder vaak detelefoon om over schoolzaken te praten.Figuur 33 GespreksonderwerpenFiguur 34 geeft een verdieping van bovenstaande resultaten, omdat het waarschijnlijk isdat meisjes over andere zaken converseren dan jongens. Een groot verschil blijkt teschuilen in de mate waarin jongens en meisjes over persoonlijke dingen praten. Voor elkcommunicatiekanaal geldt dat meisjes significant vaker over persoonlijke zakenconverseren, terwijl jongens het juist vooral over hobby’s hebben. Afgezien daarvan zijn ererg veel overeenkomsten in de mediavoorkeuren voor ieder afzonderlijk gespreksonder-werp. Wat dat betreft is het mediagebruik bij beide groepen nagenoeg gelijk.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Andere vriendenKlasgenotenDocentenSchoolvakken / huiswerkPersoonlijke dingenHobby’sDelen van grappige dingenAfspraken makenReal life Telefoon Internet / social media
 38. 38. Dialogic innovatie ● interactie 41Figuur 34 Gespreksonderwerpen per kanaal, uitgesplitst naar geslacht4.9.2 MeningsuitingHet medium internet verschaft haar gebruikers vrijheid, wat voor velen een belangrijkewaarde is. Er zijn veel mogelijkheden voor online expressie en het delen van opinies.Figuur 35 Meningsuiting via internet gerangschikt naar onderwerpVmbo-leerlingen uit onze streekproef doen dit zelden om hun visie te geven op politiek:78% stelt hier nooit online een mening over te geven. Thema’s als nieuws, games,beroemdheden en vooral film zijn populairder. Kijkend naar de frequentie waarmee derespondenten hun mening geven valt vooral op dat acht procent meer dan drie keer perdag haar of (vooral) zijn mening geeft over games. Overigens zijn jongens (en ouderen)ook actiever bezig met politiek, terwijl meisjes (en jongeren) juist uitblinken in de matewaarin ze hun opinie geven over mensen, in het bijzonder beroemdheden (zie figuur 35 en36). Het onderwerp ‘producten’ is typisch een thema dat online meer bediscussieerd wordtdoor leerlingen van vmbo gemengd/theoretisch dan vmbo basis/kader, in tegenstelling tot0% 20% 40% 60% 80%NieuwsProducten en bedrijvenFilm en televisieGamesPolitiekMensen (beroemdheden)NooitOngeveer 1 keerper maandOngeveer 1 keerper week1x per dag3x per dagMeer dan drie xper dag
 39. 39. Dialogic innovatie ● interactie42film en televisie. Studenten met een niet-Nederlandse afkomst en studenten met hoog-opgeleide ouders geven relatief vaak hun mening over nieuws en over producten enbedrijven.Figuur 36 Meningsuiting, naar geslacht (mate van populariteit, hoog versus laag)Figuur 37 Meningsuiting, naar leeftijd (mate van populariteit, hoog versus laag)Gebleken is dat men doorgaans combinaties van internettoepassingen gebruikt. Sommigetoepassingen lenen zich meer voor het geven van meningen dan anderen. Gegevenonderstaande tabel lijkt er echter ook een verband tussen het soort internettoepassing datmen gebruikt en de populariteit van specifieke thema’s6. Respondenten die Facebookgebruiken houden zich online niet significant meer bezig met bepaalde thema’s. Vmbo-leerlingen die Whatsapp of Ping gebruiken geven online echter vaker hun mening overproducten en politiek dan leerlingen die Hyves of MSN gebruiken; onder laatstgenoemdegroepen is film bijvoorbeeld een populairder thema om meningen over te geven.6Youtube, zoekmachines, email en Skype zijn niet getoond, omdat deze toepassingen minder geschiktzijn voor online zetten van meningen. Bovendien worden zij door iedereen ongeveer evenveelgebruikt, waardoor er ook geen verschillen zijn in de populariteit van thema’s.Nieuws Producten enbedrijvenFilm entelevisieGames Politiek MensenPopulariteitthemajongens meisjesNieuws Producten enbedrijvenFilm entelevisieGames Politiek MensenPopulariteitthema13 14 15 16
 40. 40. Dialogic innovatie ● interactie 43Tabel 5 Relatie toepassinggebruik en meningsuitingNieuwsProductenenbedrijvenFilm entelevisieGames PolitiekMensen(beroemd-heden)Whatsapp/ Pingx x xTwitter x x x x xMSN /GoogleTalkx xFacebook x x x x x xHyves x x x* De kruisjes geven aan welke onderwerpen online besproken worden door leerlingen die bepaaldetoepassingen gebruiken. Dit betekent niet automatisch dat de onderwerpen ook via die toepassingenbediscussieerd worden.4.9.3 Inkomsten genererenTenslotte staan we stil bij een andere mogelijkheid die door internet geboden wordt: hetverdienen van geld, waardebonnen en/of cadeaus. Nagenoeg driekwart van derespondenten heeft hier wel eens gebruik van gemaakt. Onderstaande figuren laten zienhoe vaak een bepaalde manier om geld te verdienen gebruikt wordt, uitgedrukt alspercentage van het totaal aantal studenten dat wel eens iets online verdient. In hetalgemeen geven vrouwelijke studenten vaker aan dat ze online geld of cadeaus verdienen:77% van de meisjes tegen 71% van de jongens. Ze specificeren echter minder vaak hoe zedit doen (Figuur 38). Gezien de leeftijd van de respondenten is het niet verwonderlijk datdingen verkopen (via bijvoorbeeld Marktplaats) en het meedoen met prijsvragen depopulairste opties zijn, gevolgd door vragenlijsten invullen en gamen of gokken (Figuur39).Figuur 38 Inkomstenbronnen, naar geslacht0%2%4%6%8%10%12%14%16%jongens meisjes
 41. 41. Dialogic innovatie ● interactie44Figuur 39 Inkomstenbronnen, naar leeftijd0%2%4%6%8%10%12%14%16%13 14 15 16
 42. 42. Dialogic innovatie ● interactie 455 Behoefte aan ondersteuningOnderstaande figuur toont in welke mate leerlingen in de steekproef behoefte hebben aanondersteuning ten aanzien van specifieke vaardigheden/competenties. Hierbij kondenmeerdere antwoordmogelijkheden benut worden. Één op de tien geeft aan in het algemeenbehoefte te hebben aan hulp bij het verbeteren van vaardigheden met betrekking totbijvoorbeeld het toevoegen van bijlagen aan e-mails, het plaatsen van foto’s op internet,downloaden, en uploaden. Zelf filmpjes en websites kunnen maken zijn ook twee thema’sdie kunnen rekenen op veel interesse. Het zijn vooral leerlingen die al veel toepassingenbeheersen die zich ook op dit vlak willen ontwikkelen. Zelf filmpjes kunnen maken isrelatief gezien ook populairder bij vmbo’ers die voornamelijk gangbare communicatietoe-passingen gebruiken dan bij hun collega’s die zich veel met Whatsapp en Twitterbezighouden. Alleen websites maken is geliefder bij jongens dan bij meisjes. Weinigverrassend is dat het antwoord ‘Ik kan alles al’ voornamelijk wordt gegeven door leerlingendie veel toepassingen beheersen. Tenslotte zegt maar liefst 41% van de respondenten zelfniet goed te weten op welk vlak ze graag ondersteuning zouden krijgen. De antwoordoptie‘anders’ is in onderstaande figuur achterwege gelaten. Slechts 4% van de respondentenheeft hiervan gebruik gemaakt. De meeste antwoorden hebben betrekking op muziekbewerken en games maken.Figuur 40 Behoefte aan ondersteuningOver het algemeen hebben jongeren iets meer interesse in het opdoen van nieuwevaardigheden/competenties, algemeen dan wel voor een specifiek doel. Er is minderexpliciete vraag naar beter inzicht in risico-gerelateerde thema’s als privacy en informatie-validiteit. Leerlingen die doorgaans minder stilstaan bij privacy-kwesties hebben welsignificant meer interesse in ondersteuning bij het beoordelen van wat ze wel en niet opinternet zetten. Dit impliceert dat zij zich tot op zekere hoogte bewust zijn van het feit datze riskant gedrag vertonen. Dat gaat niet op voor leerlingen die onzorgvuldig zijn bij hetzoeken naar informatie. Respondenten die relatief vaak op een link klikken zonder deomschrijving bij het zoekresultaat te lezen hebben significant minder behoefte aanondersteuning bij het vinden van juiste informatie.0% 10% 20% 30% 40% 50%Internet- en computervaardighedenHet zelf maken van filmpjesZelf websites makenDe informatie vinden die ik zoekInformatiebronnen beoordelen op juistheidPrivacy: informatie afschermenBeoordelen wat verstandig is om op internet teplaatsenNiets, ik kan al alles wat ik wil op het gebiedvan internet en mediaWeet ik nietjongens meisjes
 43. 43. Dialogic innovatie ● interactie46Interessant is dat leerlingen die risicovol gedrag vertonen ten aanzien van het themaseksualiteit sterke behoefte hebben aan ondersteuning. Dit geldt niet zozeer vooralgemene internet- en computervaardigheden of websites maken (gebruikscompetenties),maar wel voor het vinden van informatie die gezocht (of juist niet gezocht) wordt, hetvalideren van informatiebronnen (communicatiecompetenties), het afschermen vanpersoonlijke informatie en het beoordelen van wat verstandig is om online te plaatsen(strategiecompetenties). Ook is er onder die groep meer animo om zelf filmpjes te lerenmaken.Op welke manier leerlingen in de steekproef het liefst hun mediawijsheid vergroten varieertper onderwerp (Figuur 41). Bij een aantal onderwerpen lijkt een duidelijke rol weggelegdvoor de school. Juist de populaire thema’s als internetvaardigheden en het maken vanfilmpjes en websites zijn zaken die scholieren op school willen of verwachten te leren. Eengeliefd alternatief is het zelf per computer eigen maken van nieuwe computervaardighedenof mediakennis. Cursussen van de bibliotheek worden geacht van pas te komen bijpraktische aangelegenheden als het maken van filmpjes en websites. Het aantal keren datouders worden genoemd als waardevolle bron is redelijk gelijk voor iedere vaardigheid, watbetekent dat zij voor kennis over privacy relatief belangrijk zijn. De potentiële rol (volgensde leerlingen zelf) voor ouders om hun kinderen te helpen bij afwegingen over wat opinternet te zetten is laag, maar dat is ook het geval voor andere leermethoden.In Figuur 41 wordt ook de leerbehoefte van followers vergeleken met innovators. Één vande weinige verschillen is dat followers meer behoefte hebben aan het leren van algemenegebruikscompetenties dan innovators. Dit sluit aan bij de bevinding dat laatstgenoemdenvaker aangeven ‘alles al te kunnen’ (niet getoond). Er zijn meer innovators die zelf graagfilmpjes zouden maken, al is dit onderwerp (net als zelf websites maken) ook populair bijde followers. Er lijken geen verschillen te zijn in de voorkeursmethoden voor het leren vande diverse taken.Figuur 41 Methoden voor invulling van ondersteuning, uitgesplitst voor innovators en followers
 44. 44. Dialogic innovatie ● interactie 476 Mediagedrag vmbo-jongeren inperspectiefIn dit hoofdstuk plaatsen we eerder gepresenteerde bevindingen in perspectief. Deaandacht gaat hierbij uit naar de rol die de omgeving van een vmbo-leerling speelt bij haarof zijn mediagebruik en mediagedrag.Deze focus is dan ook kenmerkend voor de eerste sectie, 6.1, waarbij enerzijds interviewsmet docenten de basis vormen voor een analyse van mediagedrag onder middelbarescholieren (vmbo-jongeren versus leeftijdsgenoten). Doordat docenten voor verschillendesoorten klassen staan, zijn zij in de positie om een vergelijkende blik te bieden en kunnenzij de rol van de school duiden in relatie tot de “opvoedkundige” taak die zij zichzelftoedichten. Anderzijds staan we in sectie 6.1 stil bij de vraag in hoeverre mediagebruikbeïnvloedt wordt door klasgenoten. Zeker waar het social media betreft is het aannemelijkom te veronderstellen dat sociale contacten van grote invloed zijn op hoe leerlingengebruik maken van internettoepassingen.In sectie 6.2 komt de rol van ouders aan bod. Op basis van gegevens uit een eerdervragenlijstonderzoek stellen we vast hoe ouders kijken naar het mediagedrag van hunkinderen en in welke mate ze daar invloed op proberen te hebben. Bij deze discussieworden (ouders van) vmbo-leerlingen systematisch vergeleken met (ouders van)havo/vwo-leerlingen.6.1 De school6.1.1 School-specifieke verschillenIn deze paragraaf kijken we naar het schoolperspectief. Wat zijn de belangrijksteverschillen tussen de deelnemende scholen in mediagebruik en mediagedrag en welke rolzien de scholen voor zichzelf als het gaat om mediawijsheid opvoeding van hun leerlingen.De deelnemende scholen hebben allen een individuele terugkoppeling ontvangen, waarinhun school wordt afgezet tegen de andere deelnemende scholen. Echter, voor dezerapportage beperken we ons zoveel mogelijk tot generieke uitspraken. Hiertoe zullen we indeze paragraaf ingaan op school-specifieke verschillen en toetsen we dit op overeenkom-stige wijze. In paragraaf 6.1.2 verleggen we de focus naar de “rol” die een school zoumoeten pakken. Als input hiervoor zijn de interviews gehanteerd in combinatie met eenaanvullende bevraging van docenten (15 in totaal), waarin we deze vraag expliciet hebbenvoorgelegd.De drie scholen die in dit onderzoek hebben geparticipeerd zijn geanonimiseerd naarSchool X, Y en Z. De volgende karakteristieken kunnen over deze scholen wordenopgetekend. School X: Kleine school met veel (relatief oude) respondenten van de stroom vmbogemengd/theoretisch. Onder de leerlingen bevinden zich veel innovators en vaardi-ge internetgebruikers. School Y: Op deze school zijn de respondenten wat jonger, en gemiddeld minderintensief met media bezig. Het internetgebruik (zowel per computer als via tele-foon) zijn er aanzienlijk lager dan bij de andere twee scholen.
 45. 45. Dialogic innovatie ● interactie48 School Z: Een school met relatief veel mannelijke respondenten. Mediagebruik isslechts beetje minder intensief dan School X, maar wel van ander karakter. Veel-zeggend is dat Hyves er even populair is als Facebook.Afgezien van de vraag of media gerelateerde risico’s zich vaker voordoen op de ene schooldan op de andere, is het interessant of er op dit niveau ook verschillen in mediagebruiken/of mediagedrag te ontwaren zijn. Dit zou erop wijzen dat de sociale omgeving vanleerlingen van invloed is op hoe zij met media omgaan.Figuur 42 Mediagebruik (in gemiddeld aantal uren per dag; gebruik meer dan 12 uur is hier buitenbeschouwing gelaten)Een indicatie voor bevestiging hiervan zou zijn dat leerlingen op School Y systematischminder intensief gebruik maken van de diverse media (zie bovenstaand figuur dat terillustratie is opgenomen).Een belangrijk inzicht bij het bepalen van schoolgerelateerde invloed op het mediagebruiken– gedrag van leerlingen, is dat de manier waarop bepaalde afhankelijkheden optredencomplex kan zijn. Het mediagebruik van een individu is bruikbaar bij het voorspellen vanrisicovol gedrag, maar aannemelijk is dat het mediagebruik zelf weer in zekere matebepaald wordt door de sociale omgeving. Regressieanalyses wijzen dus uit dat andersoorti-ge achtergrondvariabelen doorgaans een sterkere directe invloed hebben dan de schoolwaarop een leerling zit. Toch zijn er ook gedragingen die in zekere mate op schoolniveauverklaard kunnen worden. Zo zijn leerlingen van School Y niet alleen systematisch minderintensief met (online) media bezig, ze hebben ook meer problemen met navigatie opwebsites. Mogelijk dat er op deze school minder aandacht voor media is, of dat leerlingenelkaar minder stimuleren om op dit vlak actief te zijn. Op School X is de online activiteithoger. Zelfs als gecorrigeerd wordt voor het feit dat er meer internetvaardige leerlingenzijn die moderne toepassingen gebruiken, blijkt dat men er zorgvuldiger omgaat met hetzoeken en checken van informatie.Uit statistische multi-level analyses blijkt dat de “school”-setting in slechts beperkte matevan invloed is op het mediagebruik en mediagedrag van de jongeren. Dat laat onverlet datwe enkele school specifieke effecten waarnemen, maar het overgrote deel wordtwegverklaard na correctie op basis van persoonskenmerken. In zekere zin is dit ook welgeruststellend te noemen; het impliceert dat de schoolspecifieke invloed in onze samplerelatief klein is, hetgeen de externe validiteit weer vergroot.6.1.2 Opvoedkundige “rol” van de schoolEen ander aspect dat in de interviews expliciet is aangesneden heeft te maken met de roldie de school zichzelf toedicht ten aanzien van mediawijsheid opvoeding van hunleerlingen. De centrale vragen die we hierbij hebben voorgelegd aan docenten waren:0.01.02.03.04.05.06.0Televisie Radio Tijdschriften,kranten en/ofboekenVastecomputer /laptop / tabletSpelcomputer Mobieletelefoon ofsmartphoneSchool X School Y School Z
 46. 46. Dialogic innovatie ● interactie 49- Welke rol zou de school moeten pakken in de mediawijsheid-ontwikkeling van hunleerlingen?- Op welke wijze zou de school hierbij ondersteund kunnen worden?- Zijn er accentverschillen in de benadering van vmbo-leerlingen ten opzichte vanhavo en/of vwo leerlingen als het gaat om mediawijsheid?Belangrijkste rol van school:Docenten reageren hier vrij eenduidig op. Op de eerste plaats ligt de hoofdverantwoorde-lijkheid voor de mediawijsheid opvoeding bij de ouder. Mediawijsheid opvoeding issimpelweg een component van de algemene opvoeding van het kind. Ouders zouden eenactieve rol moeten innemen om hun kinderen mediawijs te maken door toezicht te houden,grenzen (van mediagebruik) te bewaken en zich tot op zekere hoogte verplaatsen in dedigitale leefwereld van hun kind. Voor scholen ligt dan de schone taak weggelegd omleerlingen voor te lichten over de gevaren en mogelijkheden van media. De mentorles diein praktisch alle scholen is ingevoerd zou daarvoor een logische plek zijn.Wijze van ondersteuningDocenten zien een toegevoegde waarde in modules die schoolbreed ingezet kunnenworden om mediawijsheid in te lessen te incorporeren. De waarde van een mediawijsheidcurriculum wordt door het merendeel van de docenten onderschreven. De meningen zijnwel verdeeld als het gaat om de implementatie van een dergelijk curriculum dan welmodules.Zo zegt een docent: “De school zou het eigen protocol moeten opstellen”; dit kan wel eenafgeleide zijn van een regionaal/landelijk beleid opgesteld door een andere instantie”. Eenandere docent zegt: “Mediawijsheid zou een jaarlijks terugkerend onderwerp kunnen zijn,ondersteund met goed en actueel voorlichtingsmateriaal voor de docenten en deleerlingen. Dat laatste is een taak voor de overheid”. Geen van de docenten geeftoverigens aan dat scholen deze taak volledig in eigen beheer zouden moeten ontwikkelen.Verschillen tussen vmbo-leerlingen en havo-vwo leerlingen in benaderingTot slot hebben we de vraag voorgelegd in hoeverre een typische vmbo-leerling nuverschild van een havist of vwo-er en op welke wijze deze eventueel anders benaderd zoumoeten worden. Ook hier zagen we een tweedeling bij docenten. Ongeveer de helft gaf aandat vmbo-ers en havisten in elk geval dezelfde ondersteuningsbehoefte hebben. “Dezeleerlingen kunnen op dezelfde manier benaderd worden en hebben evenveel ondersteuningnodig”, aldus een docent.Andere docenten geven aan dat de groep vmbo-ers anders meer ondersteuning nodigheeft. “Accentverschil is dat de vmbo-ers zelf moeten beleven wat een gevaar isbijvoorbeeld.” Ook werd vaak genoemd dat vmbo-ers (met name de basis/kaderleerlingen) in mindere mate in staat zijn om de consequenties van bepaald gedrag teoverzien.Vanuit een onderzoeksperspectief kunnen we deze vraag helaas niet beantwoorden opbasis van de door ons verzamelde surveydata, aangezien we enkel de vmbo-groep hebbenbenaderd. Wat we wel kunnen vaststellen is dat scholen blijkbaar (1) zichzelf eenvoorlichtingsrol toedichten op mediawijsheid gebied en (2) hier graag de nodigeondersteuning bij zouden krijgen van een externe partij. De operationalisatie van dezemiddelen in de onderwijspraktijk zou dan door de school zelf kunnen/moeten wordenopgepakt.
 47. 47. Dialogic innovatie ● interactie506.1.3 De rol van klasgenoten (peers)Het is vrij complex om de invloed van vmbo-leerlingen op elkaar te meten in een survey-setting. Er is wel een aantal complexe statistische technieken voorhanden om deze effectenbloot te leggen, waar we later in deze paragraaf op teruggrijpen, maar als startpunt kiezenwe hier de gesprekken met docenten.Beïnvloeding van vmbo-jongeren volgens docentenDocenten geven overwegend te kennen dat de inmenging/beïnvloeding van de vmbo-jongere an sich niet ter discussie staat; de beïnvloeding is groot, uiteenlopend van gebruikvan specifieke toepassingen en applicaties, maar ook in de conventies voor gebruikdaarvan. Zo wordt twitter bijvoorbeeld door veel scholieren als een verlengstuk vanfacebook/hyves gebruikt, terwijl ouderen dit medium vaak op een andere manier lijken tegebruiken; als verlengstuk van zakelijke netwerken. De meer oppervlakkige elementenzoals mediagebruik zijn nog wel zichtbaar voor docenten, maar waar het gaat overmediagedragingen, zoals online pesten, omgang met de digitale identiteit etc. hebbendocenten onvoldoende zicht om beïnvloedingspatronen te onderkennen.Een andere vraag is, op welke wijze deze beïnvloeding nu precies plaatsvindt. Docentengeven aan dat er vaak sprake is van bepaalde “voorlopers”, in ons onderzoek “innovators”genoemd. De disseminatie vanuit deze groep voor het delen van apps, toepassingen,filmpjes etc. gaat zeer snel. De “digitale grapevine” is een belangrijk element gewordenvoor de vmbo-scholier. Maar het is niet alleen de school waarbinnen beïnvloedingplaatsvindt. Ook buiten de schoolmuren via vrienden, ouders, oudere broers zussen enverenigingen wordt deze groep beïnvloedt in hun mediagedragingen.De attributie, waarmee wordt vastgesteld wie nu precies wie beïnvloedt is feitelijkonmogelijk vast te stellen. Vaststaat dat er diverse invloedfactoren zijn die dagelijksterugkomen.Invloed van de klas uit surveysNaast een discussie op basis van informatie van kwalitatieve aard, kunnen we de rol vanklasgenoten ook kwantitatief bekijken. Dit doen we met behulp van de enquêtegegevensdie specifiek voor dit rapport vergaard zijn. In hoofdstuk 3 en 4 is bekeken in welke matemediagebruik en mediagedrag (respectievelijk) voorspeld kunnen worden op basis vaneigenschappen van leerlingen. Middels een Multi-level regressieanalyse 7stellen we nustatistisch vast of de klas waarin iemand zit ook van belang is voor hoe hij of zij omgaatmet media.Onderstaande tabel laat zien dat gebruik van sommige media deels bepaald wordt door deklas waarin een leerling zit. Dit blijkt alleen het geval voor sociale media waar gebruikersvia een platform met elkaar kunnen communiceren (in tegenstelling tot media waarbijalleen bilateraal contact mogelijk is, zoals email en sms). Het gebruik hiervan wordtaantrekkelijker naarmate meer bekenden dat ook doen. Voor Hyves is het verband hetsterkst, gevolgd door Facebook en Twitter. Voor andere media zegt iemands klas weinigover het mediagebruik van de bijbehorende leerlingen. Opmerkelijk is dat er ook geeneffect is voor ‘nieuwe’ applicaties als Whatsapp, die mogelijk nog maar beperkt verspreid7Bij multi-level regressieanalyses stelt men vast in hoeverre bepaalde effecten toe te schrijven is aande klasse waartoe een case behoort. In dit geval gaat het om leerlingen die in een klas zitten. Devraag is niet welk effect dynamiek in een bepaalde klas heeft, maar in of (en in welke mate)klasniveau in het algemeen enige voorspellingskracht bezit. InTabel 6 is dit uitgedrukt als het percentage van de verklaarde variantie.
 48. 48. Dialogic innovatie ● interactie 51zijn. Hier zou men verwachten dat het diffusieproces zich onder andere op klasniveauvoltrekt, maar daarvoor geeft onze data geen bewijs.De gevonden relaties zijn alleen aanwezig wanneer we geen rekening houden metachtergrondvariabelen. Worden deze ook in het analysemodel meegenomen, dan blijkenpersoonlijke karakteristieken van doorslaggevend belang voor mediagebruik: op klasniveauzijn er geen structurele verschillen meer te ontwaren. Wel kunnen we uit aanvullendeanalyses opmaken dat de intensiteit van telefoongebruik en (met zwakkere significantie)computergebruik systematisch per klas verschillen. Voor telefoongebruik blijft deze relatiebestaan als persoonlijke karakteristieken (en de variabele voor toepassinggebruik)eveneens in het model worden opgenomen. Wat betreft mediagebruik kunnen we dusconcluderen dat de klas nauwelijks van invloed is op welke toepassingen een leerlinggebruikt, maar dat er in sommige klassen wel significant meer gebruik wordt gemaakt vantelefoons (inclusief smartphones) dan in andere klassen.ToepassingPercentage variantieverklaard op klasniveauHyves 18%***Facebook 10%**Twitter 9%**MSN en/of Google Talk 1%Skype en/of Face Time 3%E-mail 4%Whatsapp en/of Ping 3%SMS 2%Youtube 3%Zoekmachine 0%Tabel 6 Mate waarin klasniveau gerelateerd is aan mediagebruik (***= p < 0.01, ** = p < 0,05)Op dezelfde manier als hierboven beschreven zijn ook de diverse vormen van mediagedraggeanalyseerd. De onderzochte vraag is nu of er, wat betreft iemands mediagedrag,verklaringskracht op het klasniveau ligt. Op het eerste gezicht is dit het geval voor eenaantal thema’s. Er zijn (matig) significante verbanden voor de mate waarin menprivacygevoelige informatie online zet, hoe goed leerlingen op het web kunnen navigerenen of bronnen gecheckt worden. Voor iemands houding ten aanzien van privacy, ofleerlingen vaak afgeleid worden en voor de zorgvuldigheid van online zoekgedrag heeftklasniveau geen verklaringskracht. Statistisch is het niet goed mogelijk om vast te stellenof confrontatie of verspreiding van seksueel materiaal door iemands klas beïnvloed worden.Wederom blijkt de rol van de klas alleen relevant wanneer achtergrondvariabelenachterwege worden gelaten. Dit bevestigt het beeld dat mediagedrag maar beperkt opklasniveau beïnvloedt wordt (of het nu gaat om de invloed van leerlingen of van docenten).Het kan zijn dat iemands persoonlijke kenmerken belangrijker zijn, of dat de klas gewoonniet het juiste analyseniveau is voor het bepalen van sociale invloeden. Sociale interactiegeschiedt immers maar in beperkte mate op klasniveau; leerlingen begeven zichdoorgaans in vele netwerken binnen en buiten de school.
 49. 49. Dialogic innovatie ● interactie526.2 OudersAfgezien van de invloed die leerlingen op elkaar kunnen uitoefenen in hun mediagebruik enmediagedrag, hebben ook de ouders van de vmbo-jongere vanzelfsprekend de nodigeimpact op het mediagedrag van hun kind.In 2011 heeft in het kader van het onderzoek ‘Blik op Mediawijsheid’ een enquêteplaatsgevonden onder zowel leerlingen als hun ouders. De steekproef had betrekking opleerlingen van verschillende onderwijsniveaus en leeftijden. De achterliggende data bij ditonderzoek is opnieuw gebruikt en bekeken vanuit het vmbo-perspectief. In deze paragraafgaan we achtereenvolgens in op: De houding van ouders ten aanzien van het internetgebruik van hun kind De opvoedstrategie die wordt gehanteerd door de ouders Welke (potentiele) problemen zich voordoen bij de vmbo-jongere Welke opvoedkundige rol de ouders pakken in de opvoedingVoor elk van bovenstaande aspecten maken we de uitsplitsing vmbo-jongere versushavo/vwo jongere.6.2.1 Houding van ouders ten aanzien van internetgebruik door hun kinderenFiguur 43 geeft een beeld van hoe ouders over het algemeen kijken naar het media- envooral internetgebruik van hun eigen kinderen. Meer dan 90% van de ouders zegt begripte hebben voor wat hun kinderen leuk vinden aan internet, en het merendeel meent zelfook een aardig beeld te hebben van wat hun kinderen zoal doen op internet. Praten overinternet gerelateerde vragen is een belangrijke manier om op de hoogte te blijven.
 50. 50. Dialogic innovatie ● interactie 53Figuur 43 Mediaopvoeding vanuit perspectief ouders (op basis van antwoordcategorieën ‘eens’ en ‘zeermee eens’)Over het algemeen zien we dat praten als middel meer gebruikt wordt dan strengerevormen van controle. Indien ouders hun kinderen regels opleggen, dan gaat dit over (inafnemende volgorde): wat er al dan niet gedownload mag worden, welke games kinderenmogen spelen, hoe lang kinderen online mogen, en over welke sites ze mogen bekijken. Destrengste opties, filters en de regel dat kinderen alleen in bijzijn van hun ouders onlinemogen, zijn het minst populair.Wanneer bovenstaande vragen worden voorgelegd aan de kinderen van ondervraagdeouders, ontstaat min of meer hetzelfde beeld, hoewel ouders zichzelf een grotere roltoedichten dan hun kinderen doen. Alle percentages zijn lager, maar de relatieve scoreskomen overeen. Er zijn verder geen noemenswaardige verschillen tussen vmbo’ers enhavo/vwo’ers op te merken.0% 20% 40% 60% 80% 100%Wij begrijpen waarom ons kind internet (Hyves,Facebook, chat) zo leuk vindtMijn kind bespreekt het met ons als hij/zij opinternet wordt gepestAls mijn kind vragen heeft over internet, stelthij/zij die aan ons als ouders.Wij weten wat ons kind doet op internetAls mijn kind enge dingen ziet dan bespreekthij/zij dat met ons als oudersWij hebben regels over wat ons kind wel of nietmag downloaden (muziek/films)Wij hebben regels over welke games ons kindwel of niet mag spelenWij weten wat ons kind op hyves/facebook zetWij hebben regels over hoe lang ons kind perdag op internet magWij hebben regels over welke internetsites onskind wel en niet mag kijkenWij hanteren een filter waarmee bepaalde sitesvoor ons kind worden geblokkeerdMijn kind mag alleen op internet in het bijzijnvan ons als oudersvmbo havo/vwo

×