Pibg (a)11898 (cetak)

19,022 views

Published on

PIBG (A)11898 (cetak).ppt

2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
440
Actions
Shares
0
Downloads
876
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pibg (a)11898 (cetak)

 1. 1. PENGURUSAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU OLEH : E.M.SHANMUGARAJ JABATAN PEN.ASAS & KOMUNITI INSTITUT AMINUDDIN BAKI GENTING HIGHLANDS PAHANG
 2. 2. Pengurusan PIBGPeraturan-Peraturan Pendidikan(Persatuan Ibu-Bapa Guru) 1998 Bengkel
 3. 3. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pendekatan: • Kuliah/Perbincangan • Bengkel Pengurusan PIBG 3
 4. 4. Objektif:INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pada akhir sesi peserta dapat : • Menjelaskan secara ringkas fungsi PIBG • Mejelaskan secara ringkas tatacara penubuhan PIBG • Menjelaskan isu-isu berkaitan dengan pengurusan PIBG • Merancang pelan tindakan PIBG 4
 5. 5. RASIONALINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Persatuan ibarat tubuh Tubuh ibarat tunggak Tanpa Tunggak Tiang Tidak dapat berdiri Mahukan berdiri…… Ibu bapa dan guru harus bersatu Itu lah PIBG 5
 6. 6. RASIONALINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  Pengurusan sekolah akan menjadi lebih berkesan dengan penglibatan PIBG secara terancang dan berfokus dan terancang.  Jalinan kerjasama erat antara pentadbir sekolah dan peneraju PIBG akan meyakinkan semua warga sekolah dan waris pelajar bagi membawa kejayaan gemilang kepada sekolah.  Kesedaran terhadap tugas dan tanggungjawab akan memberi impak yang memberangsangkan ke atas kecemerlangan sekolah. 6
 7. 7. FALSAFAHINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  PIBG adalah komponen penting dalam membantu merealisasikan wawasan sekolah.  Peranan PIBG sebagai pemangkin kepada usaha sekolah sabagai institusi masyarakat hendaklah diterjemahkan melalui program peningkatan sekolah.  Program dan tindakan PIBG hendaklah menjadi pelengkap kepada program sekolah. 7
 8. 8. MATLAMATINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Menjadikan PIBG sebagai agen pembantu kepada semua program peningkatan sekolah disamping menyediakan prasarana perhubungan yang mantap antara waris dan semua peringkat pengurusan pendidikan. 8
 9. 9. OBJEKTIFINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Membantu menggemilangkan sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif Perancangan Strategik Sekolah khususnya:  Kurikulum  Kokurikulum  Disiplin  Bina Insan / Moral  Keceriaan 9
 10. 10. MATLAMATINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Menjadikan PIBG sebagai agen pembantu kepada semua program peningkatan sekolah disamping menyediakan prasarana perhubungan yang mantap antara waris dan semua peringkat pengurusan pendidikan. 10
 11. 11. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) & PERATURAN_PERATURAN TERPILIH PIBG 11
 12. 12. Pada menjalankan kuasa yangdiberikan oleh perenggan 130(2)(i) Akta Pendidikan 1996…penubuhan-penyusunan, pengurusan , pengawalandan pembubaran persatuan murid, atau persatuan gurudan ibu-bapa sama ada di dalam atau di luar institusipendidikan, dan peraturan yang dibuat dibawahperenggan ini boleh membuat peruntukan supayapersatuan guru dan ibu bapa sedemikian mengandungimana-mana orang selain daripada guru atau ibu-bapamurid di institusi pendidikan yang berkenaan.
 13. 13.  Nama dan mula berkuatkuasa (1) Dinamakan Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Ibu Bapa Guru) 1998.(2) Mula kuatkuasa 26 Mac 1998
 14. 14. 2 . PemakaianPeraturan ini hendaklahterpakai bagi sekolahkerajaan dan sekolahbantuan kerajaan
 15. 15. 1 Tafsiran “pemegang-pemegang jawatan ertinya-(a) mana-mana orang yang telah dicalon dan dipilih oleh anggota PIBG dalam mesyuarat Agung tahunan atau(b) mana-mana anggota yang dilantik oleh Yang Dipertua untuk mengantikan JK yang sebelum mesyuarat agung tahunan akan datang telah meninggal dunia atau meletak jawatan; atau
 16. 16. Sambung…….(c) Pelantikan oleh PPD/PPG atau Pendaftar (bagi negeri yang tiada PPD/PPG ) melalui kuasa yang diperuntukkan di bawah peraturan ini menjadi JK PIBG. “Persatuan Ibu Bapa-Guru” ertinya ditubuhkan di bawah peraturan 4; “sekolah” ertinya sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan.
 17. 17. 4. Penubuhan PIBG (1) ..hendaklah ditubuhkan dalam tiap-tiap sekolah suatu persatuan yang akan dinamakan PIBG (disebut “persatuan”) terdiri daripada- a) semua guru yang mengajar disekolah itu; b) ibu bapa murid yang belajar disekolah itu; c) Guru Besar/Pengetua sekolah sebagai ex- officio dan Penasihat Persatuaan.
 18. 18. 4. Penubuhan PIBG (2) Warganegara yang tidak mempunyai anak atau yang belajar di sekolah boleh memohon sama ada melalui PPD/PPG atau Pendaftar untuk menjadi anggota. (3) Ibu bapa dan guru hendaklah disifatkan sebagai anggota. (4) Persatuan bukanlah suatu persatuan dalam erti kata mana-mana undang-undang berhubung dengan pendaftaran pertubuhan.
 19. 19. 5 .Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(1) Tujuan-tujuan Persatuan ialah-(a) ...forum dan perkhidmatan bagi kebajikandan kemajuan murid dalam sekolah dalammeningkatkan imej sekolah;(c)…membantu usaha sekolah dalam memenuhi kehendak keperluan kebendaan muriddalam kegiatan mereka;(d).....membolehkan ibu bapa dan guru bertukar fikiran dan maklumat pendidikan;
 20. 20. 5. sambungan…. Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(d)….ibu bapa dan guru berunding berkenaancara memperbaiki taraf pendidikan anak- anakmeraka;(e)….ibu bapa dan guru menambah kewangansekolah dan meningkatkan kemudahan sekolah.
 21. 21. 5. sambungan…. Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(2) Kegiatan Persatuan hendaklah diarahkan kepada kebajikan dan kemajuaan murid..(3) Persatuan boleh dengan kebenaranPengetua/Guru Besar menganjurkan aktivitikurikulum dan kokurikulum di dalam danluar sekolah dengan mengunakan tenagamahir/pakar daripada kalangan anggotaPersatuan bagi tujuan meningkatkanakademik atau perkembangan murid
 22. 22. 5. sambungan…. Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(6) Persatuan tidak boleh menjadi jentera bagi: ….menyelesaikan pertikaian atau perkara- perkara lain berkaitan antara Persatuan dengan Guru besar/Pengetua atau kakitangan sekolah di mana Persatuan ditubuhkan atau PPD/PPB/JPN/KPM/kerjaan negeri atau persekutuan .
 23. 23. 5. sambungan…. Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(3) Persatuan boleh dengan kebenaranPengetua/Guru Besar menganjurkan aktivitikurikulum dan kokurikulum di dalam danluar sekolah dengan mengunakan tenagamahir/pakar daripada kalangan anggotaPersatuan atu bukan anggota Persatuan bagitujuan meningkatkan akademik atauperkembangan murid .
 24. 24. 5. sambungan…. Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(4) Persatuan di benarkan mengutip apa-apa sumbangan yang diputuskan dalammesyuarat agung tahunan daripada ahli danhendaklah dimaklumkan kepada pendaftar
 25. 25. 5. sambungan…. Tujuan-tujuan dan batasan- batasan Persatuan ….(5) Persatuan tidak boleh memperluaskan kuasa Persatuan kepada perkara-perkara: ….pentadbiran sekolah, pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan dan syarat-syarat perkhidmatan guru dan kakitangan yang lain di sekolah.
 26. 26. 6. ORGANISASI DAN PENGURUSAN (1)…hendaklah ditubuhkan oleh Guru besar/pengetua dalam setiap sekolah (2)…hendaklah diuruskan oleh JK mengikut perlembagaan Persatuan. (3)…tanpa menjejaskan keluasan subperaturan (2) PPD/PPB/Pendaftar boleh melantik dua orang perseorangan yang bukan anggota untuk menjadi JK
 27. 27. 6. ORGANISASI DAN PENGURUSAN (5) Orang perseorangan yang disebut (4) hendaklah orang yang mempunyai integriti dan terbukti boleh menyumbang secara positif kepada kemajuan pendidkan. (6) PPD/PPB hendaklah mendapat kelulusan daripada Pendaftar berkenaan dengan perlantikan yang dibuat di bawah subperaturan (4)
 28. 28. 7. Pendaftaran Persatuan (1)Apabila sesuatu Persatuan telah ditubuhkan GB/Pengetua hendaklah mengemukakan kepada Pendaftar permohonan bagi pendaftaran Persatuan ..Jadual Pertama (2) GB/Pengetua hendaklah mengemukakan beserta permohonan itu salinan draf perlembagaan Persatuan yang hendaklah memperuntukan perkara …jadual Kedua.
 29. 29. 7. Samb…Pendaftaran Persatuan (3) Pendaftar boleh ,apabila berpuas hati bahawa permohonan bagi pendaftaran dibuat dengan sewajarnya , mendaftarkan Persatuan dan mengeluarkan perakuan pendaftaran sebagaimana yang terkandung dalam Jadual Ketiga.
 30. 30. 8. Hak pendaftar untuk menghadirimesyuarat Pendaftar atau wakil Pendaftar berhak menghadiri semua mesyuarat Persatuan.
 31. 31. 9. Kuasa Persatuan untuk memilikiharta, dsb Persatuan mempunyai kuasa untuk memiliki harta, mengguna dan melupuskan apa-apa harta alih atau tak alih Persatuan yang Persatuan berpendapat akan memudahkan Persatuan menjalankan kuasa dan kewajipan Persatuan di bawah Peraturan-peraturan ini.
 32. 32. 10. Kumpulan wang dan audit(1)Maka hendaklah ditubuhkan dan diuruskan oleh Persatuan suatu Kumpulan wang yang ke dalamnya hendaklah dibayar semua derma atau sumbangan daripada mana- mana anggota terhadap tujuan Persatuan(2)Persatuan hendaklah menyimpan akaun yang sepatutnya dan rekod lain berkenaan dengan perjalanan Persatuan dan hendaklah disediakan penyata kira-kira bagi tiap tahun kewangan.
 33. 33. 10. Samb…Kumpulan wang dan audit(3) Akaun Persatuan hendaklah diaudit pada tiap-tiap tahun oleh dua orang yang bukan anggota JK dan mereka hendaklah dicalon dan dipilih oleh anggota Persatuan.(4) Persatuan dengan persetujuan mesyuarat agung tahunan mendapatkan khidmat juruaudit bertauliah bagi tujuan mengaudit akaun Persatuan.(5) GB/Pengetua dibenarkan memeriksa akaun Persatuan.
 34. 34. 11. Pentadbiran(1) GB/Pengetua sekolah di mana Persatuan ditubuhkan hendaklah membantu keperluan perkeranian dan alat tulis Persatuan.(2) Semua keperluan lain Persatuan selain yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah menjadi tanggungjawabPersatuan.
 35. 35. 12. Kuasa Pendaftar berhubung dengan fungsi, dsb(1) Jika Pendaftar berpuashati sama ada atas atau lain-lain bahawa sesuatu Persatuan atau anggota Persatuan- (a) bertindak atau bercadang untuk bertindak secara munasabah berkenaan dengan perjalanan apa-apa kuasa yang diberikan atau penunaian apa-apa kewajipan yang dikenakan oleh Peraturan-Peraturan ini atau oleh perlembagaan Persatuan ; atau
 36. 36. 12. Samb…Kuasa Pendaftar berhubung dengan fungsi, dsb (b) Telah tidak menunaikan mana-mana kewajipan yang dikenakan ke atas Persatuan atau anggota Persatuan oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini,Pendaftar boleh- (aa) memberikan apa-apa arahan secara bertulis tentang perjalanan kuasa atau penunaian kewajipan sebagaimana yang Pendaftar dapati suaimanfaat, dan adalah menjadi kewajipan Persatuan atau anggota Persatuan mematuhi arahan itu; atau
 37. 37. 12. Samb…Kuasa Pendaftar berhubung dengan fungsi, dsbPendaftar boleh- (bb) memgantung atau membuang semua atau mana- mana pemegang jawatan Persatuan dan, walau apa-apa pun peruntukan mana-mana peraturan-peraturan atau perlembagaan Persatuan, melantik seorang atau beberapa orang sebagaimana yang Pendaftar fikirkan layak untuk mempunyai dan menjalankan semua fungsi pemegang-pemegang jawatan Persatuan itu selama apa- apa tempoh yang diarahkan oleh Pendaftar.
 38. 38. 12. Samb…Kuasa Pendaftar berhubung dengan fungsi, dsb (2) Jika pada bila-bila masa, bagi sesuatu Persatuan dalam mana-mana sekolah tiada pemegangjawatan, Pendaftar boleh melantik seorang atau beberapa orang yangPendaftar fikirkan layak untukmenjalankan fungsi-fungsipemegang jawatan bagi Persatuanitu selama apa-apa tempohyang diarahkan oleh Pendaftar.
 39. 39. 13. Tidak boleh bergabung dengan badan-badandi luar sekolah. 13. Persatuan tidak boleh bergabung dengan mana-mana parti politik atau kesatuan sekerja atau lain-lain pertubuhan atau persatuan yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah mana-mana undang- undang bertulis yang berkuat kuasa berhubungan dengannya.
 40. 40. 13. Pembatalan Kaedah-kaedah Persatuan Ibu Bapa – Guru-Guru, 1973 dibatalkan.
 41. 41. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pengurusan: Satu proses sosial untuk mendapatkan kerjasama penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan (Drucker,1972) 41
 42. 42. INSTITUT AMINUDDIN BAKI Peranan yang boleh diberikan oleh Guru Besar KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA sebagai Ex-Officio kepada PIBG GURU BESAR HENDAKLAH MEMASTIKAN : - PIBG boleh : iii. Mengadakan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid iv. Membantu keperluan kebendaan murid- murid dalam kegiatan sekolah. v. Membolehkan ibu bapa dan guru bertukar-tukar fikiran dan maklumat. 42
 43. 43. (Sambungan…)INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Sambungan…) i. Memberi peluang kepada ibu bapa dan guru berunding memperbaiki taraf pendidikan. ii. Mengadakan tabung PIBG untuk meningkatkan kemudahan / fizikal sekolah. iii. Kuasa untuk memiliki, menggunakan dan melupuskan harta alih dan harta tidak alih. 43
 44. 44. (Sambungan…)INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA i. Akaun PIBG hendak diaudit pada setiap tahun sebelum 31 Mei. ii. Guru Besar dibenarkan memeriksa akaun PIBG. iii. Menerima ibu bapa yang tidak mempunyai anak belajar di sekolah tetapi berminat dan telah memohon serta diluluskan oleh PPD untuk menjadi ahli PIBG. 44
 45. 45. Peranan Yang Tidak Boleh Diberikan OlehINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Guru Besar Kepada PIBG Guru Besar hendak memastikan :- PIBG tidak boleh: iii. Memperluaskan bidang kuasa kepada pentadbiran sekolah, syarat-syarat perkhidmatan guru dan kakitangan. iv. Menjadi jentera untuk menyelesaikan pertikaian antara PIBG dengan GB / kakitangan sekolah / PPD / JPN / KPM / Kerajaan Negeri atau Persekutuan. 45
 46. 46. (Sambungan…)INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA • Bergabung dengan mana-mana parti politik. • Bertindak atau bercadang untuk bertindak secara tidak munasabah dengan apa-apa kewajipan. iv. (Pendaftar boleh menggantung / membuang semua atau mana-mana jawatan PIBG.) 46
 47. 47. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA i. Untuk menjamin supaya segala sumbangan PIBG dapat dijalankan dengan baik, licin dan teratur, GB hendaklah memahami perturan- peraturan PIBG. iii. GB hendak menerangkan kepada semua guru-guru dan ibu bapa supaya mereka memahami peraturan-peraturan PIBG. 47
 48. 48. i. Segala konflik atau perselisihan antara ibuINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA bapa dengan pihak sekolah akan dikurangkan. iii. Kerjasama dan kemesraan antara ibu bapa dan guru-guru dapat dipelihara dan dipupuk. v. Segala program kebajikan dan kemajuan murid-murid dapat dijalankan dan dipertingkatkan dengan baik dan sempurna.
 49. 49. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENUBUHAN PIBG49
 50. 50. PENUBUHAN PIBGINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tiap-tiap sekolah dan institusi pelajaran bantuan penuh dikehendaki menubuhkan Persatuan Ibubapa Guru seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 perenggan 130(2) (i) 50
 51. 51. PROSEDUR PENUBUHANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA a. Proses Tugas Pengetua:  Melantik beberapa orang ibu-bapa yang difikirkan sesuai / berkebolehan / berminat sebagai AJK penaja.  Memangil mesyuarat AJK Penaja dan turut hadir sebagai Penasihat (Ahli Ex- Officio) Pemilihan Pengerusi dan Setiausaha Penaja dibuat dalam mesyuarat ini . 51
 52. 52. PROSEDUR PENUBUHANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tugas Setiausaha Penaja: 1. Mengedarkan surat panggilan Mesyuarat Agung Penubuhan kepada ibubapa dan guru sekolah berkenaan sekurang- kurangnya 14 hari sebelum diadakan 52
 53. 53. PROSEDUR PENUBUHANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tugas Pengerusi Penaja 1. Mempengerusikan Mesyuarat Agung penubuhan serta menguruskan pengesahan cadangan perlembagaan Persatuaan dan pemilihan JK PIBG. 53
 54. 54. PROSEDUR PENUBUHANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tugas Setiuasaha Kehormat: 5. Menyediakan surat Permohonan Pendaftaran dengan menggunakan Jadual Pertama 7(1) dan menghantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah sertakan bersama 2 salinan Minit Mesyuarat Agung penubuhan serta Perlembagaan yang telah diluluskan. 6. Menguruskan pengiriman / failkan 54
 55. 55. CARTA ALIRANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA b. Carta Aliran Kerja Melantik AJK Penaja Mengadakan Mesyuarat AJK Penaja Mengedarkan jemputan ke Mesyuarat Agong Penubuhan Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan Menyediakan Surat Permohonan Pendaftaran dan dokumen Menguruskan pendaftaran 55 Mengepos/Failkan
 56. 56. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERMOHONAN56
 57. 57. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA57 SAMBUNGAN…..PERMOHONAN
 58. 58. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA58 2. SENARAI TUGAS AJK/BIRO
 59. 59. 2. SENARAI TUGAS AJK/BIROINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2.1 Pengetua/Guru Besar Selaku Ahli Ex- Officio  Mewakili pihak jabatan dan kementerian bagi mengawal dan menasihati PIBG supaya segala kegiatan dan keputusan yang dibuat tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan, dasar-dasar negara dan dasar-dasar mengenai pelajaran serta hal-hal berkaitan dengan pentadbiran sekolah dan jabatan.  Secara otomatis menjadi ahli PIBG dan menduduki Jawatankuasa tanpa dipilih atau dilantik dalam Mesyuarat Agung tetapi tidak 59
 60. 60. (Sambung..) SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.1 PENGETUA/GURU BESAR SELAKU AHLIINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EX-OFFICIO 3. Mengambil tahu semua aktiviti PIBG dan melaporkan kepada Pendaftar sekolah-sekolah sekiranya terdapat sebarang perbincangan atau keputusan yang bertentangan dengan Kaedah penubuhan. 4. Menguruskan semua undangan tokoh-tokoh untuk perasmian majlis anjuran PIBG mengikut prosedur pekeliling semasa. 5. Melaksanakan arahan-arahan yang dikeluarkan dari masa ke semasa oleh pendaftar sekolah berhubung dengan pengurusan PIBG di sekolah 60
 61. 61. (Sambung..) SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.1 PENGETUA/GURU BESAR SELAKU AHLIINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EX-OFFICIO 6. Hadir mesyuarat JK, mesyuarat Agung,mesyuarat Agung Tergempar, tetapi tidak mengundi. 7. Berhak untuk mengenti dan menangguhkan mesyuarat persatuan. 8. Meluluskan semua agenda mesyuarat dan perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat JK 9. Memberi penjelasan isu pengurusan dan perjalanan sekolah serta isu-isu berkaitan 61 akademik dalam mesyuarat Persatuan
 62. 62. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.2 YANG DIPERTUAINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2. Menjalankan tugas berdasarkan perlembagaan PIBG. 3. Mempengerusikan mesyuarat agung dan mesyuarat-mesyuarat JK. 4. Memastikan mesyuarat Agung dan mesyuarat JK diadakan mengikut kehendak-kehendak PIBG 5. Menandatangani minit-minit mesyuarat yang diluluskan 6. Menandatangani cek-cek PIBG sebagai penandatangani utama. 62
 63. 63. (Sambung..) SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.2 YANG DIPERTUAINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4. Memastikan segala program PIBG induk dan Biro-Biro dilaksanakan seperti dijadualkan. 5. Mendapatkan nasihat mengenai pengurusan PIBG dari masa ke semasa daripada pengetua/Guru Besar selaku Ex-Officio. 6. Mempunyai undi pemutus dan hendaklah mendandatangani minit-minit mesyuarat 7. Boleh memanggil mesyuarat JK pada bila-bila masa difikirkan perlu. 8. Mendapatkan nasihat daripada GB/Pengetua 63
 64. 64. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.2 NAIB YANG DIPERTUAINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2. Membantu Yang DiPertua dalam segala aspek perancangan pelaksanaan dan pengurusan. 3. Menjalankan tugas Yang Dipertua semasa ketiadaannya. 4. Menjadi pengerusi mana-mana Biro jika dilantik. 5. Menjalankan tugas yang ditentukan oleh Yang DiPertua dari masa ke semasa. 64
 65. 65. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.4 SETIAUSAHAINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  Bertanggungjawab sepenuhnya diatas semua urusan pentadbiran PIBG serta hal surat menyurat biasa dan panggilan mesyuarat, mengadakan sistem fail yang dikemaskini berhubung dengan pengurusan segala dokumen,risalah serta rekod-rekod PIBG.  Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat bersama Yang DiPertua dan Pengetua/Guru Besar selaku Ex-Officio serta menyediakan edaran untuk dibentangkan. 65
 66. 66. (Sambung..) SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.4 SETIAUSAHAINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3. Menyediakan minit Mesyuarat Agung dan Mesyuarat JK dan mengedarkan kepada ahli jika diperlukan. 5. Menghantar makluman/dokumen tertentu dari masa kesemasa kepada pendaftar Sekolah- Sekolah misalnya senarai AJK PIBG dan lain-lain. 6. Menjadi salah seorang penandatangani cek PIBG. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh YDP dan Pengetua/GB dari masa kesemasa. 66
 67. 67. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.5 BENDAHARIINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1. Bertanggungjawab sepenuhnya mengurus mengawal hal ehwal kewangan persatuan dengan menyediakan kira-kira kewangan yang kemaskini. Penyata kira-kira kewangan (1 Jan- 31 Disember) hendaklah disiapkan sebelum 1 Feb tahun berikutnya untuk diaudit. Penyata telah diaudit dibawa ke Mesyuarat Agung untuk diluluskan. 2. Menguruskan perbelanjaan wang persatuan seperti yang diputuskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat JK. Perbelanjaan perkara yang befaedah bagi menjalankan tugas persatuan atau lain-lain perkara yang diputuskan 67
 68. 68. (Sambung..) SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.5 BENDAHARIINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3. Menyimpan wang runcit tidak melebihi suatu jumlah pada sesuatu masa, seperti yang ditetapkan oleh persatuan. 4. Menerima bagi pihak PIBG, semua derma atau sumbangan daripada mana-mana ahli atau lain- lain sumber, mengeluarkan resit akuan terima dan dibankan pada hari yang sama. 6. Menandatangani bersama YDP atau SU kehormat semua cek pengeluaran wang Persatuan. 7. Menganggotai Biro Kewangan PIBG sebagai SU. 68
 69. 69. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.6 AJKINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  Menghadiri semua Mesyuarat AJK PIBG atau mesyuarat Biro.  Membantu merancang segala aktiviti persatuan samada di peringkat jawatankuasa atau biro- biro.  Membantu menyelaras dan melaksanakan segala aktiviti persatuan dan berusaha melibatkan seberapa ramai ahli untuk menjayakan.  Menjalankan tugas-tugas yang ditentukan JK. 69
 70. 70. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.7 PENGERUSI BIROINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2. Mengenalpasti dan melantik ahli-ahli. 3. Bertanggungjawab kepada program dan aktiviti Biro dan pelaksanaannya. 4. Mempengerusikan semua mesyuarat JK Biro. 5. Melapor program Biro kepada JK PIBG. 6. Menandatangani mini mesyuarat JK Biro yang diluluskan. 7. Mengadakan mesyuarat JK Biro sekurang- kurangnya empat kali setahun. 8. Mendapatkan nasihat YDP Pengetua/GB masa 70 ke semasa.
 71. 71. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.8 setiausaha biroINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  Menjalankan tugas Pengerusi Biro semasa ketiadaanya.  Menguruskan hal surat menyurat Biro serta menyediakan minit mesyuarat JK Biro.  Menguruskan sistem fail yang kemaskini untuk biro berkenaan.  Menyediakan Plan Bertindak Biro seperti yang diputuskan.  Mengemukakan laporan dan tindakan aktiviti Biro kepada SU Kehormat PIBG dari masa ke semasa untuk tindakan selanjutnya. 71
 72. 72. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.9 AJK BiroINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2. Membantu merancang menyelaras dan melaksanakan segala aktiviti biro 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Pengerusi Biro dari masa ke semasa. 72
 73. 73. SENARAI TUGAS AJK/BIRO 2.10 Ahli PIBGINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  Menghadiri Mesyuarat Agung PIBG.  Memberi kerjasama yang erat kepada JK PIBG serta JK Biro-Biro yang ditubuhkan.  Berusaha memberi sumbangan idea dan tenaga juga menterial dalam segala aktiviti PIBG.  Menghadiri semua aktiviti sekolah. 73
 74. 74. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERANCANGAN PIBG 3. BIRO PELAKSANAAN74
 75. 75. 3. BIRO PELAKSANAAN PERANCANGAN PIBGINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3.1 JK PIBG hendaklah berusaha mempelbagai kegiatannya menerusi penubuhan biro-biro tertentu. 3.2 Biro-biro yang perlu ditubuhkan i. Kurikulum ii. Kokurikulum iii. Disiplin iv. Bina Insan / Moral v. Keceriaan 75
 76. 76. Sambungan….3. BIRO PELAKSANAAN PERANCANGAN PIBGINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3.3. Biro-biro terdiri daripada i. Pengerusi (ibu bapa) ii. Setiausaha (Ibu bapa / Guru ) iii. Ahli JK (15 orang) a) 7 guru b) 8 Ibu bapa 3.4 Tugas Biro i. Membentuk AJK ii. Mengikuti dan mengambil tahu program yang dirancang oleh pihak sekolah. ii. Membantu pelaksanaan proram. 76
 77. 77. Samb….3. BIRO PELAKSANAAN PERANCANGAN PIBGINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA iv. Melaporkan perkembangan tindakan BIRO kepada JK Induk PIBG v. Menyediakan PELAN TINDAKAN bagi setiap program. 77
 78. 78. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA78 4. PANDUAN PENGURUSAN AM
 79. 79. 4. PANDUAN PENGURUSAN AM 4.1 Pengurusan MesyuaratINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA i) Sebuah urusetia persatuan hendaklah dilantik dari kalangan AJK membantu keberkesanan fungsi JK mereka ialah: Setiausaha Bendahari 2 orang dari AJK ii) Urusetia berperanan: a) Merancang dan mengatur mesyuarat bersama YDP. 79
 80. 80. 4. PANDUAN PENGURUSAN AM b) Menghantar surat jemputan mesyuaratINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA c) Mewujudkan sistem pengesanan menentukan “follow up” dan follow through” ke atas keputusan mesyuarat JK d) Memastikan persediaan kemudahan- kemudahan bilik mesyuarat. e) Menentukan kehadiran dalam mesyuarat. f) Menguruskan minuman ringan yang diperlukan. g) Menyediakan minit mesyuarat 3 hari selepas mesyuarat bagi semakan YDP dan diedarkan kepada ahli-ahli JK selewat-lewatnya 80 selepas 7 hari.
 81. 81. 4. PANDUAN PENGURUSAN AM iii) Perkara-perkara penting dalam pengurusan mesyuarat ialah:INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA a) Tentukan tarikh, agenda dan tempat mesyuarat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum satu-satu mesyuarat JK atau mesyuarat Agung dengan notis bertulis kepada semua ahli. Bagi mesyuarat Agung tergempar notis mesyuarat ialah sekurang- kurangnya 7 hari. b) Pastikan minit mesyuarat yang lalu telah disiapkan untuk diedar dalam mesyuarat. c) Pastikan laporan kewangan dikemaskinikan. 81
 82. 82. 4. PANDUAN PENGURUSAN AMINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA d) Koram mesyuarat JK ialah 2/3 daripada bilangan ahli. Bagi mesyuarat Agung tahunan koram ialah tidak kurang daripada 3 kali bilangan AJK persatuan. Bilangan korum bagi mesyuarat agung tergempar bergantung kepada perlembagaan PIBG masing-masing. 82
 83. 83. 4. PANDUAN PENGURUSAN AM 4.1.1 Prosedur Mesyuarat JKINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Jawatan Proses YDP/ SU 1. Menetapkan tarikh, masa dan Kehormat tempat mesyuarat. 2. Menetapkan agenda mesyuarat 2.1 Ucapan YDP 2.2 Pengesahan minit lalu 2.3 Perkara berbangkit 2.4 Laporan Biro-Biro 2.5 Laporan Kewangan 2.6 Hal-hal lain 83
 84. 84. 4. PANDUAN PENGURUSAN AM Sambung…..4.1.1 Prosedur Mesyuarat JKINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Su Kehormat 3. Memberitahu semua AJK melalui surat SU Biro/ 4. Menyediakan laporan Bendahari mesyuarat yang lalu Kehormat/ SU Kehormat YDP 5. Menjalankan mesyuarat SU Kehormat 6. Mencatat minit mesyuarat 7. Menyediakan minit yg lengkap 8. Mengedarkan minit kepada 84 AJK
 85. 85. CARTA ALIRANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA b. Carta Aliran Kerja Menetapkan tarikh, masa, tempat dan agenda mesyuarat Menghantar notis mesyuarat Menyediakan laporan serta minit mesyuarat yang lalu Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit yang lengkap Mengedarkan minit kepada semua AJK untuk tindakan/fail 85
 86. 86. 4.1.2 Prosedur Mesyuarat Agung Tahunan Yang DiPertuaINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2. Mengarahkan SU Kehormat memanggil mesyuarat Jawatankuasa terakhir, empat minggu sebelum tarikh mesyuarat agung PIBG. 3. Membentuk JK penyemak Usul terdiri daripada 3 orang ahli, dipengerusi oleh YDP, ahlinya SU Kehormat dan seorang lagi yang ditentukan oleh YDP. SU Kehormat: 3. Memberi notis mesyuarat secara bertulis kepada ahli-ahli dan meminta usul-usul. 4. Menulis surat jemputan kepada tokoh perasmian 86 t.tangan pengetua/GB
 87. 87. 4.1.2 Prosedur Mesyuarat Agung Tahunan N. Yang DipertuaINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 5. Mengadakan mesyuarat JK penyemak Usul SU Kehormat/SU Biro/Bendahari kehormat 4. Menyediakan kertas mesyuarat mengandungi. 6.1 Agenda Mesyuarat 6.1.1 Membentang / menerima minit 6.1.2 Membentang / menerima laporan 6.1.3 Membentang / menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit 6.1.4 Memilih AJK yang baru 6.1.5 Membahas dan menerima usul 6.1.6 Ucapan penaguhan 87
 88. 88. 4.1.2 Prosedur Mesyuarat Agung Tahunan SU Kehormat/SU Biro/Bendahari kehormatINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 6.3 Laporan tahunan JK 6.4 Penyata kewangan beraudit 6.5 Laporan Biro-biro 6.6 Usul-usul yang telah disemak Pengetua/GB 7. Menasihati JK dan menentukan semua prosedur / aturan protokol dipatuhi dan persiapan majlis dibuat mengikut kesesuaian YDP 88 8. Menjalankan mesyuarat/menangguhkannya
 89. 89. 4.1.2 Prosedur Mesyuarat Agung Tahunan YDPINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8. Menjalankan mesyuarat/menangguhkannya SU kehormat 9. Mencatat minit/keputusan mesyuarat 10.Menghantar laporan Mesyuarat Agung Tahunan, mengandungi minit mesyuarat senarai JK yang dipilih serta laporan kewangan beraudit yang telah diluluskan kepada Pendaftar Sekolah- sekolah 89
 90. 90. CARTA ALIRANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA b. Carta Aliran Kerja Memanggil Mesyuarat JK terakhir /Bentuk JK penyemak usul Memberi notis mesyuarat kepada ahli serta minta usul /Tulis surat jemputan perasmiaan Menasihati JK dalam semua aspek persediaan mesyuarat. Tandatangan surat jemputan perasmian oleh pengetua/GB Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit yang lengkap Mengumpul dokumen-dokumen mesyuarat untuk 90 dihantar kepada Pendaftar sekolah-sekolah
 91. 91. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Mengepos/Failkan b. Carta Aliran Kerja CARTA ALIRAN91
 92. 92. 4.1.2 Prosedur Mesyuarat AgungTergempar Yang DiPertua/SU KehormatINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2. Menerima permintaan bertulis daripada ahli SU Kehormat:  Memanggil Mesyuarat JK untuk menetapkan tarikh, masa, tempat dan agenda.(Agenda terhad kepada membincang maksud mesyuarat itu diadakan)  Menyediakan kertas Mesyuarat  Memberi notis mesyuarat kepada ahli-ahli Yang DiPertua 5. Menjalankan mesyuarat 92
 93. 93. 4.1.2 Prosedur Mesyuarat Agung Tergempar SU Kehormat:INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 6. Menyediakan minit mesyuarat 7. Menghantar minit mesyuarat kepada Pendaftar sekolah-sekolah 93
 94. 94. CARTA ALIRANINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA b. Carta Aliran Kerja Menerima bermintaan bertulis daripada ahli-ahli (bilangan mengikut perlembagaan) Memanggil Mesyuarat JK. Tetapkan Tarikh, masa, tempat dan agenda) Memberi notis Mesyuarat kepada ahli- ahli/Menyediakan Kertas Mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit yang lengkap untuk hantar kepada Pendaftar sekola-sekolah Mengepos/Failkan 94
 95. 95. 4.2 Pengurusan Sistem Fail Pengkelasan FailINSTITUT AMINUDDIN BAKI 4.2.1 Fail hendaklah diberi tajuk ringkas KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA bersesuaian dengan kandungan surat. Sesuaikan dengan sistem fail sekolah. 4.2.2 Tajuk fail diberikan 3 level seperti berikut: 01/01/001 Level 1 : 01 – Tajuk Besar Level 11 : 01 – 09 Tajuk Perkara Contoh : 01 - Surat Pekeliling 02 - Mesyuarat 03 - Pelan Bertindak Level 111 : 001-009 Aktiviti 95
 96. 96. 4.2 Pengurusan Sistem Fail Pengkelasan FailINSTITUT AMINUDDIN BAKI Contoh : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 11 111 01 / 01/ 001 ( ) Tajuk Besar / Kurikulum / Kelas Bimbingan Bil 4.2.3 Tiap-tiap fail hendaklah ada kertas minit yang yang diletakkan disebelah kiri dan surat-surat disebelah kanan. 2.3.1 Semua surat di dalam fail hendaklah direkodkan pada kertas minit mengikut urutan: Surat Keluar : Dakwat Biru Surat Masuk : Dakwat Merah 2.3.2 Fail hendaklah ditutup apabila mengandungi 100 kandungan tersenarai pada minit atau bila fail96 tebal.
 97. 97. 4.2 Pengurusan Sistem Fail Pengkelasan FailINSTITUT AMINUDDIN BAKI 4.2.3 Setelah fail penuh catatkan jilid 1 pada nombor rujukan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Buka fail menggunakan jilid 11 dan nombor rujukan yang sama. Contoh: 01/01/001 Jld. 2 4.3 Pengurusan Surat-Menyurat: 4.3.1 Dalam pengurusan surat menyurat adalah penting bagi merekodkan satu-satu urusan. Semua surat hendaklah dibuat secara rasmi dan mengikut peraturan yang betul. 4.1.1 Dicatatkan nombor siri rujukan fail dan tarikh 4.1.2 Diberikan tajuk yang bersesuaian dengan kandungan 4.1.3 Menggunakan tajuk yang sama jika menjawab 97
 98. 98. 4.3 Pengurusan Surat-Menyurat: 4.3.2 Surat menyurat kepada jabatan hendaklah atas nama jawatan ketua jabatan WalaubagaimanapunINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA sekiranya ia tindakan pegawai yang tertentu ditulis ‘untuk perhatian’ (u.p) Contoh: Pengarah Pendidikan Pahang Jabatan Pendidikan Pahang Alor Akar 25604 KUANTAN 4.3.3 Tatacara penulisan surat. i) Pembukaan surat menggunakan penghormatan yang bersesuaian dengan kedudukan. ii) Jarak 2 spacing di bawah, taipkan tajuk surat berkenaan gariskan. iii)Mulakan rencana dua jarak ‘spacing’ lagi tepi sebelah kiri. Semua melainkan perenggan pertama hendaklah 98 diberi nombor berturut.
 99. 99. 4.3 Pengurusan Surat-Menyurat: a) Gunakan huruf abjad atau huruf roman bagi peringkat rencana.INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA b) Perenggan yang mempunyai pecahan gunakan peringkat pecahan. 2.1 , 2.2 c) Taipkan tiga titik…ditepi sebelah kiri, jika ada lampiran, bersententangan dengan perkataan( bersama-sama ini) Iv Akhir surat dengan perjkataan “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, masing-masing dalam jarak 2 ‘spacing’ v) Tinggalkan empat jarak ‘sapcing’ taip nama yang menandatangani surat (Huruf Besar) dan gelaran jawatan (Setiausaha/ Yang di Pertua/ ) vi. Taipkan perkataan s.k untuk surat salinan. Jika lebih 99 daripada 1 s.k nombor turutan tidak diperlukan.
 100. 100. 5. PENGURUSAN KEWANGAN Bendahari KehormatINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1. Menerima perlantikan 2. a) Menerima daripada bendahari kehormat dalam JK lalu / menyediakan dokumen – dokumen akaun baru: 2.1 Buku Tunai 2.2 Buku daftar Ahli 2.3 Buku Resit Terimaan Wang 2.4 Baucer-baucer pembayaran 2.5 Fail-fail Kewangan 2.6 Buku cek b) Membuka Akaun Kira-kira di bank 3. Menyediakan dokumen kutipan 100
 101. 101. 5. PENGURUSAN KEWANGAN Guru DarjahINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4. Melaksanakan kutipan dan mengeluarkan resit rasmi terimaan wang 5. Menyerahkan wang kepada Bendahari kehormat dan menerima resit kawalan. Bendahari Kehormat 6. Menyimpan wang di Bank 7. Mencatat kutipan di Buku Tunai Bendahari/YDP 8. Menyelenggara Buku Tunai Bendahari/YDP/SU Kehormat 9. Menguruskan bayaran bil-bil 101
 102. 102. 5. PENGURUSAN KEWANGAN 10. Menyediakan Laporan Kewangan Semasa untuk mesyuarat JK.INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 11. Menyediakan Penyata Akaun Beraudit untuk mesyuarat Agung Tahunan. Bendahari Kehormat 12. Membentang Penyata Akaun Beraudit 13. Menyerahkan sesalinan Penyata Kewangan Beraudit yang telah diluluskan oleh mesyuarat Agung Tahunan kepada SU Kehormat untuk dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah 102
 103. 103. 5. 2 PENGURUSAN KEWANGAN 1. Prosedur Membuka Dan Menutup Akaun di BankINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bendahari kehormat 1. Mendapatkan kad permohonan membuka Akaun Semasa di Bank yang diluluskan oleh Persatuan 2. Mengisi/melengkapkan Kad Permohonan dalam 4 salinan serta mendaptkan contoh tandatangan YDP, Bendahari Kehormat, dan SU Kehormat seperti yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persatuan sebagai pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. 3. Mengemukakan kad permonan kepada Pengurus Bank beserta 2 salinan minit mesyuarat JK 4. Menerima semua dokumen akaun seperti No. Akaun, Buku Cek, Slip Wang Masuk . 5. Berurusan dengan bank dari masa kesemasa. 103
 104. 104. 5. 2 PENGURUSAN KEWANGAN 1. Prosedur Penyelengaraan Buku TunaiINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bendahari kehormat 1. Mencatat / merekod mengikut susunan segala penerimaan tunai/cek yang dibankkan serta pembayaran yang buat satu-satu bulan. 2. Menerima Penyata Bank 3. Menyemak urusan yang terdapat dalam buku Tunai dengan penyata Bank YDP 4. Menyemak Buku Tunai pada tiap-tiap akhir bulan dan mengesahkan penutupannya. 104
 105. 105. 5.4. Prosedur Pembayaran Bil-Bil Bendahari kehormat 1. Menerima invois/bil pembeliaan satu-satu barang atauINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA perkhidmatan yang dipesan oleh PIBG 2. Mencatat/merekod butir-butir pembeliaan/perkhidmatan ke dalam Buku Stok. 3. Menyediakan dokumen pembayaran: 3.1 Dua salinan baucer pembayaran 3.2 Cek berpalang , ditulis atas nama pembekal YDP/Bendahari kehormat/SU Kehormat 4. Menandatangani cek seperti yang disyaratkan oleh JK 5. Mengirim cek pembayaran berserta satu salinan baucer pembayaran. 6. Menerima balik baucer pembayaran yang telah ditanda tangani akaun penerima beserta resit rasmi. 105
 106. 106. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAN BERTINDAK106
 107. 107. DefinisiINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pelan tindakan adalah langkah jangka pendek yang dirancang bagi dilaksanakan dalam sesebuah organisasi sebagai satu strategi untuk menjayakan misi atau menyelesaikan masalah yang wujud dalam organisasi itu. 107
 108. 108. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1.0 Visi Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KOTA MENJADI SEKOLAH CONTOH DAERAH MARAN PADA TAHUN 2010 108
 109. 109. 2.0 Misi SekolahINSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  Mencapai 100% menguasai kemahiran 3M bagi semua murid tahap 2.  Mencapai kelulusan 90% dalam peperiksaan UPSR.  Mencapai Sifar masalah disiplin  Cemerlang dalam Kokurikulm 109
 110. 110. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Program Gemilang Akademik 4.0 Sasaran  Semua 500 orang murid-murid SK Seri Kota boleh menulis/membaca/mengira. 110

×