Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De bac á universidade 2010 11

576 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De bac á universidade 2010 11

 1. 1. BACHARELATO 2º de BAC ORIENTACIÓN VOCACIONAL E PROFESIONAL. E.O.E. LUGO
 2. 2. Qué facer ao rematar o BACHARELATO <ul><li>1.- Estudos UNIVERSITARIOS </li></ul><ul><li>2.- Ciclos formativos de GRAO SUPERIOR </li></ul>
 3. 3. Qué facer ao rematar o BACHARELATO <ul><li>3.- Ensinanzas ARTÍSTICAS </li></ul><ul><li>3.1 Ensinanzas de música </li></ul><ul><li>3.2 Ensinanzas de danza </li></ul><ul><li>3.3 Ensinanzas de arte dramática </li></ul><ul><li>3.4 Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño </li></ul><ul><li>3.5 Ensinanzas artísticas superiores: estudos superiores de deseño </li></ul><ul><li>3.6 Ensinanzas artísticas superiores: estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais </li></ul>
 4. 4. Qué facer ao rematar o BACHARELATO <ul><li>4.- Ensinanzas de IDIOMAS </li></ul><ul><li>5.- Ensinanzas TÉCNICO-DEPORTIVAS </li></ul><ul><li>6.-Outras ensinanzas: Forzas Armadas, piloto civil, azafata... </li></ul><ul><li>7.- Mundo LABORAL: Oposicións, cursos de formación ... </li></ul>
 5. 5. Estudos UNIVERSITARIOS (R.D. 1393/2007, de 29 de outubro. BOE 30-10-2007) <ul><li>Estrutura DAS ENSINANZAS . Estrutúranse en 3 ciclos, denominados: </li></ul><ul><li>GRAO. </li></ul><ul><li>MÁSTER. </li></ul><ul><li>DOUTORADO. </li></ul><ul><li>O título de GRADUADO/A estará adscrito a algunha das seguintes ramas de coñecemento : </li></ul><ul><li>Artes é Humanidades </li></ul><ul><li>Ciencias </li></ul><ul><li>Ciencias da Saúde </li></ul><ul><li>Ciencias Sociais e Xurídicas </li></ul><ul><li>Enxeñaría e Arquitectura </li></ul>
 6. 6. ENSINANZAS DE GRAO <ul><li>Finalidade: Proporcionar unha formación xeral orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional. </li></ul><ul><li>Acceso: Bacharelato e proba de acceso (PAU) </li></ul><ul><li>Os plans de estudos: </li></ul><ul><li>terán 240 créditos. </li></ul><ul><li>Conterán: materias básicas da rama de coñecemento a que estea adscrito cada grao, materias obrigatorias , optativas , prácticas externas (se se inclúen) e traballo de fin de grao </li></ul><ul><li>Titulación: Graduado/a en…. </li></ul>
 7. 7. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>ARTES E HUMANIDADES </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Arte </li></ul><ul><li>Ética </li></ul><ul><li>Expresión Artística </li></ul><ul><li>Filosofía </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Idioma moderno </li></ul><ul><li>Lingua </li></ul><ul><li>Lingua Clásica </li></ul><ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Literatura </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul><ul><li>CIENCIAS </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Xeoloxía </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 8. 8. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>CIENCIAS DA SAÚDE </li></ul><ul><li>Anatomía Animal </li></ul><ul><li>Anatomía Humana </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Bioquímica </li></ul><ul><li>Estatística </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Fisioloxía </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Ciencia Política </li></ul><ul><li>Comunicación </li></ul><ul><li>Dereito </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Educación </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Estatística </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul>
 9. 9. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Expresión Grafíca </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Informática </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 10. 10. ENSINANZAS DE MÁSTER <ul><li>Finalidade: </li></ul><ul><li>Proporcionar unha formación avanzada, de carácter especializado ou multiprofesional, orientada á especialización académica ou profesional, ou a promover a iniciación en tarefas investigadoras. </li></ul><ul><li>Acceso: é necesario estar en posesión dun título universitario oficial. </li></ul><ul><li>Os plans de estudos: </li></ul><ul><li>terán entre 60 e 129 créditos. </li></ul><ul><li>Conterán: materias obrigatorias , optativas , seminarios , prácticas externas, traballos dirixidos , traballo de fin de máster (defensa pública do mesmo), actividades de avaliación e outras segundo as características propias de cada título . </li></ul><ul><li>Titulación: Máster Universitario </li></ul>
 11. 11. ENSINANZAS DE DOUTORADO <ul><li>Finalidade: </li></ul><ul><li>Proporcionar unha formación avanzada nas técnicas de investigación e incluirá a elaboración e presentación da correspondente teses doutoral, consistente nun traballo orixinal de investigación. </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: Doutor/a e incluirá información que especifique a disciplina na que se elaborou a Teses Doutoral. </li></ul>
 12. 12. ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SUG Curso 2010/2011
 13. 13. ARTES E HUMANIDADES <ul><li>Belas Artes </li></ul><ul><li>Filosofía </li></ul><ul><li>Humanidades </li></ul><ul><li>Traducc. e interpretación </li></ul><ul><li>Informac. e Documentación </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Xeografía e Historia </li></ul><ul><li>Lingua e Literatura Españolas </li></ul><ul><li>Estudos de Galego e Español </li></ul><ul><li>Lingua e literatura inglesas </li></ul><ul><li>Español: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Filoloxía Clásica </li></ul><ul><li>Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Lingua e Literaturas Galegas </li></ul><ul><li>Linguas Estranxeiras </li></ul><ul><li>Lingua e literaturas modernas </li></ul><ul><li>Ciencias da cultura e difusión cultural </li></ul>
 14. 14. CIENCIAS <ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos </li></ul><ul><li>Ciencias do Mar </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Ciencias Ambientais </li></ul>
 15. 15. CIENCIAS DA SAÚDE <ul><li>Podoloxía </li></ul><ul><li>Enfermaría </li></ul><ul><li>Fisioterapia </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>Nutrición Humana e Dietética </li></ul><ul><li>Farmacia </li></ul><ul><li>Mediciña </li></ul><ul><li>Odontoloxía </li></ul><ul><li>Óptica e Optometría </li></ul><ul><li>Veterinaria </li></ul>
 16. 16. ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA <ul><li>Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de produtos </li></ul><ul><li>Enxeñaría Informática </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Edificación </li></ul><ul><li>Arquitectura </li></ul><ul><li>Arquitectura Naval </li></ul><ul><li>Enxeñaría Agraria </li></ul><ul><li>Enxeñaría Agrícola </li></ul><ul><li>Enxeñaría Civil </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque </li></ul><ul><li>Enxeñaría Forestal </li></ul><ul><li>Enxeñaría Industrial de Procesos </li></ul><ul><li>Enxeñaría das industrias agroalimentarias </li></ul><ul><li>Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Enerxía </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Obras Públicas </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación </li></ul>
 17. 17. ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA <ul><li>Enxeñaría Eléctrica </li></ul><ul><li>Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Organización industrial </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Química industrial </li></ul><ul><li>E. Dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas </li></ul><ul><li>Enxeñaría Forestal e do Medio Natural </li></ul><ul><li>Enxeñaría Mariña </li></ul><ul><li>Enxeñaría Mecánica </li></ul><ul><li>Enxeñaría Química </li></ul><ul><li>Enxeñaría Náutica e de Transporte Marítimo </li></ul><ul><li>Enxeñaría Xeomática e Topografía </li></ul><ul><li>Tecnoloxía de Enerxía Civil </li></ul>
 18. 18. CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS <ul><li>Administración e Dirección de Empresas </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Ciencias Empresariais </li></ul><ul><li>Ciencias Políticas e da Administración </li></ul><ul><li>CC da Actividade Física e do Deporte </li></ul><ul><li>Comunicación audiovisual </li></ul><ul><li>Educación Social </li></ul><ul><li>Pedagoxía </li></ul><ul><li>Xornalismo </li></ul><ul><li>Publicidade e Relacións Públicas </li></ul><ul><li>Relacións Laborais e Recursos Humanos </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul><ul><li>Turismo </li></ul>
 19. 19. CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS <ul><li>Dereito </li></ul><ul><li>Xestión Pública </li></ul><ul><li>Educación infantil </li></ul><ul><li>Educación Primaria </li></ul><ul><li>Comercialización e Loxística </li></ul><ul><li>Traballo social </li></ul><ul><li>Logopedia </li></ul><ul><li>Xeografía e Ordenación do Territorio </li></ul><ul><li>Comercio </li></ul><ul><li>Consultoría e Xestión da Informática </li></ul><ul><li>Terapia ocupacional </li></ul>
 20. 20. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR <ul><li>Son ensinanzas que teñen por finalidade a preparación e capacitación para o exercicio profesional </li></ul><ul><li>ACCESO: </li></ul><ul><li>- Título de Bacharelato, C.O.U. ou equivalente </li></ul><ul><li> - Título de Técnico Especialista (FP 2) </li></ul><ul><li>- Mediante proba (19 anos ou 18 superado CFGM) </li></ul><ul><li>ORGANIZACIÓN: en MÓDULOS de contido profesionalizador </li></ul><ul><li>FASES: </li></ul><ul><li>-Formación teórico-práctica no centro educativo </li></ul><ul><li>-Formación práctica no centro de traballo </li></ul><ul><li>DURACIÓN: 2 cursos académicos en xeral </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: Técnico Superior na correspondente profesión (nivel 3 de Cualificación) </li></ul>
 21. 21. Formación profesional específica: oferta formativa <ul><li>22 familias profesionais. </li></ul><ul><li>Próximas a publicar 3 novas familias : </li></ul><ul><ul><li>Industrias extrativas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguridade e medioambiente </li></ul></ul><ul><ul><li>Artes e artesanías. </li></ul></ul>
 22. 22. DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS DISPOÑIBLES <ul><li>10% discapacitados. </li></ul><ul><li>3% adicional deportistas de alto nivel galegos. </li></ul><ul><li>3% adicional deportistas alto nivel nacionais. </li></ul>80% Acceso directo 20% Acceso mediante proba
 23. 23. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>AGRARIA </li></ul><ul><li>- Xestión e organización de empresas agropecuarias (2000 horas) </li></ul><ul><li>Xestión e organización dos recursos naturais e Paisaxísticos (2000 horas) </li></ul>
 24. 24. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS </li></ul><ul><li>Animación de actividades físicas e deportivas ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>ADMINISTRACIÓN e XESTIÓN </li></ul><ul><li>- Administración e Finanzas (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Secretariado (1300 horas) </li></ul>
 25. 25. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>MARÍTIMO-PESQUEIRAS </li></ul><ul><li>- Navegación, pesca e transporte marítimo (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción Acuícola (2000 horas) </li></ul><ul><li>Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque (2000 horas) </li></ul>
 26. 26. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ARTES GRÁFICAS </li></ul><ul><li>- Deseño e produción editorial (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción en industrias de artes gráficas (2 000h.) </li></ul><ul><li>COMERCIO E MARKETING </li></ul><ul><li>Xestión comercial e marketing (1400 horas) </li></ul><ul><li>Comercio internacional (2000 horas) </li></ul><ul><li>Xestión do transporte (2000 horas) </li></ul>
 27. 27. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>IMAXE E SON </li></ul><ul><li>Producción de audiovisuais, radio e espectáculos </li></ul><ul><li>(2000 horas)  </li></ul><ul><li>Realización de audiovisuais e espectáculos (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Son (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Imaxe (200horas) </li></ul>
 28. 28. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL </li></ul><ul><li>Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción (2000 horas) </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas (2000 horas) </li></ul><ul><li>Realización e plans de obra (1700 horas) </li></ul>
 29. 29. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ELECTRICIDADE E ELCTRÓNICA </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de produtos electrónicos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Instalacións electrotécnicas (2000 horas) </li></ul><ul><li>Sistemas de regulación e control automáticos </li></ul><ul><li>( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Sistemas de telecomunicación e informáticos </li></ul><ul><li>(2000 horas) </li></ul>
 30. 30. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>FABRICACIÓN MECÁNICA </li></ul><ul><li>- Construcións metálicas (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Deseño en fabricación mecánica </li></ul><ul><li>( 2000 horas) </li></ul><ul><li>- Programación da produción en fabricación mecánica (2000 horas) </li></ul>
 31. 31. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>HOSTELERIA E TURISMO </li></ul><ul><li>Axencias de viaxes e xestión de eventos ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Guía, información e asistencia turística (2000 horas) </li></ul><ul><li>Restauración ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Animación turística (1400 horas) </li></ul><ul><li>Xestión de aloxamentos turísticos ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>INDUSTRIAS ALIMENTARIAS </li></ul><ul><li>Industria alimentaria ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Vitivinicultura (2000 horas) </li></ul>
 32. 32. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>IMAXE PERSOAL </li></ul><ul><li>Asesoría de imaxe persoal (1700 horas) </li></ul><ul><li>Estética (2000 horas) </li></ul><ul><li>TÉXTIL CONFECCIÓN E PEL </li></ul><ul><li>- Patronaxe e moda (2000 horas) </li></ul>
 33. 33. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>INFORMÁTICA e COMUNICACIÓNS </li></ul><ul><li>- Administración de sistemas informáticos en rede ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>- Desenvolvemento de aplicacións informáticas (2000 horas) </li></ul><ul><li>TRANSPORTE e MANTEMENTO DE VEHÍCULOS </li></ul><ul><li>- Automoción (2000 horas) </li></ul>
 34. 34. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>INSTALACIÓN e MANTEMENTO </li></ul><ul><li>- Mantemento de equipo industrial (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Prevención de riscos profesionais (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos (2000 horas) </li></ul>
 35. 35. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE </li></ul><ul><li>Interpretación da linguaxe de signos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Educación infantil (2000 horas) </li></ul><ul><li>Animación sociocultural (1700 horas) </li></ul><ul><li>Integración social (1700 horas) </li></ul>
 36. 36. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>SANIDADE </li></ul><ul><li>Anatomía patolóxica e citoloxía (2000 horas) </li></ul><ul><li>Saúde ambiental (2000 horas) </li></ul><ul><li>Dietética (2000 horas) </li></ul><ul><li>Documentación sanitaria (1400 horas) </li></ul><ul><li>Hixiene bucodental (1400 horas) </li></ul><ul><li>Imáxe para o diagnóstico (2000 horas) </li></ul><ul><li>Laboratorio de diagnóstico clínico (2000 horas) </li></ul><ul><li>Próteses dentais (2000 horas) </li></ul><ul><li>Radioterapia (1700 horas) </li></ul><ul><li>Audioloxía protésica (2000 horas) </li></ul>
 37. 37. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>QUÍMICA </li></ul><ul><li>Química ambiental (1400 horas) </li></ul><ul><li>Química industrias (2000 horas) </li></ul><ul><li>Laboratorio de análise e de control de calidade (2000 horas) </li></ul><ul><li>MADEIRA, MOBLE e CORTIZA </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de produtos de carpintería e moble (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción de madeira e moble (2000 horas) </li></ul>
 38. 38. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ENERXÍA e AUGA </li></ul><ul><li>Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (2 000 horas) </li></ul>
 39. 39. OUTRAS ENSINANZAS: CAMPO MILITAR E SEGURIDADE <ul><li>Escalas: </li></ul><ul><li>1.- Tropa e mariñeiría profesional: </li></ul><ul><li>- Ingreso mediante proba </li></ul><ul><li>- Idade entre 18-27 anos </li></ul><ul><li>- Sen titulación </li></ul><ul><li>- Con certificado de escolaridade </li></ul><ul><li>- Con Graduado Escolar ou 2º de E.S.O </li></ul><ul><li>2.- Suboficiais: </li></ul><ul><li>- Só promoción interna con máis de 3 anos de servizo. </li></ul>
 40. 40. OUTRAS ENSINANZAS: CAMPO MILITAR E SEGURIDADE <ul><li>Escalas: </li></ul><ul><li>3.- Oficiais: </li></ul><ul><li>- Ingreso mediante proba. </li></ul><ul><li>- Idade máximo 21 anos </li></ul><ul><li>Con BAC ou COU </li></ul><ul><li>4.-Superior de oficiais: </li></ul><ul><li>- Idade máximo 21 anos </li></ul><ul><li>- Con BAC ou COU e selectividade </li></ul>
 41. 41. NOVOS XACEMENTOS DE EMPREGO. NOVAS OCUPACIÓNS <ul><li>Profesións da formación, a información e a comunicación. </li></ul><ul><li>Profesións da cultura, espectáculos, arte e publicidade. </li></ul><ul><li>Profesións do turismo e o tempo libre. </li></ul><ul><li>Profesións da saúde e dos servizos sociais. </li></ul><ul><li>Profesións do medio ambiente. </li></ul><ul><li>Profesións da agricultura biolóxica, a zootécnia e a pesca. </li></ul><ul><li>Profesións das fianzas e o comercio. </li></ul><ul><li>Profesións da información e a telemática. </li></ul><ul><li>Profesionnais liberais e expertos </li></ul>
 42. 42. DECIDE O TEU FUTURO despois de... <ul><li>REFLEXIONAR sobre as túas posibilidades , intereses , situación persoal ou familiar... </li></ul><ul><li>INFORMARTE sobre os estudios ou formación que pode haber ó teu alcance </li></ul><ul><li>ANALIZAR e coñecer de cerca o TRABALLO para o que pensas formarte ( posibilidades que tes de conseguilo, calidade dese traballo , a túa realización persoal ou como te podes sentir nel...) </li></ul>
 43. 43. O MEU PROXECTO PROFESIONAL <ul><li>Debo establecer unha orde de PRIORIDADE entre os estudios,traballos ou EMPREGOS (profesións, campos profesionais, ocupacións...) que me poden interesar. </li></ul><ul><li>Determino o PERFIL profesional que mellor se axusta ás miñas CONDICIÓNS PERSOAIS. </li></ul><ul><li>Trato de COÑECER en profundidade as condicións e CALIDADE desa ocupación ou profesión á que aspiro. </li></ul><ul><li>PLANIFICO pasos e ESTRATEXIAS para alcanzala, vendo as miñas LIMITACIÓNS e como superalas. </li></ul><ul><li>Establezo PRAZOS adecuados para levalo a cabo. </li></ul><ul><li>ACTUALIZO continuamente o proxecto (posta ao día). </li></ul>

×