Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De 1º a 2º de bac

831 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De 1º a 2º de bac

 1. 1. BACHARELATO 1º de BAC ORIENTACIÓN VOCACIONAL E PROFESIONAL. E.O.E. LUGO
 2. 2. MATERIAS COMÚNS DO BACHARELATO <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Educación Física </li></ul><ul><li>Filosofía e cidadanía </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Lit. I </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Lit. I </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira I </li></ul><ul><li>Ciencias para o mundo contemporáneo </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Historia de España </li></ul><ul><li>Historia da filosofía </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Lit. II </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Lit.II </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira II </li></ul>
 3. 3. BACHARELATO DE CIENCIAS e TECNOLOXÍA ( Materias propias da modalidade. Cursar 3 ) 1º C U R S O <ul><li>Matemáticas I ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Física e Química </li></ul><ul><li>Bioloxía e Xeoloxía </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico I </li></ul><ul><li>Tecnoloxía Industrial I </li></ul>2º C U R S O <ul><li>Matemáticas II( obrig cursa) </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico II </li></ul><ul><li>Electrotecnia </li></ul><ul><ul><li>Bioloxía </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnoloxía indus II </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciencias da Terra e ambientais </li></ul></ul>
 4. 4. BAC. HUMANIDADES E CCSS (Materias propias da modalidade. Cursar 3) <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Historia do M. Contemp. </li></ul><ul><li>Latín I </li></ul><ul><li>Grego I </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Mat. Aplicadas ás CC.SS. I </li></ul><ul><li>= obrigatorio cursar en 1º </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia da arte. </li></ul><ul><li>Economía da empresa </li></ul><ul><li>Matem. apl. ás CCSS II </li></ul><ul><li>Grego II </li></ul><ul><li>Latín II </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>= obrigatorio cursar en 2º </li></ul>
 5. 5. BACHARELATO DE ARTES Artes plásticas, deseño e imaxe (Materias propias da modalidade. Cursar 3) <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Cult. Audiovisual ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Debuxo artístico I </li></ul><ul><li>Debuxo técnico I </li></ul><ul><li>Volume </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Téc de expre gráfico-plástica ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Deseño </li></ul><ul><li>Debuxo artístico II </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico II </li></ul>
 6. 6. BACHARELATO DE ARTES Artes escénicas, música e danza (Materias propias da modalidade. Cursar 3) <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Cult. Audiovisual ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Análise musical I </li></ul><ul><li>Anatomía aplicada </li></ul><ul><li>Linguaxe e práctica musical </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Historia da música e da danza ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Artes escénicas </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>Análise musical II </li></ul>
 7. 7. OPTATIVAS POR CURSO <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Antroploxía </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Segunda lingua estranxeira </li></ul><ul><li>Tecnoloxías da información e comunicación </li></ul><ul><li>Literaturas hispánicas </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Ética e Filosofía do Dereito </li></ul><ul><li>Filosofía da Ciencia e da Tec. </li></ul><ul><li>Met. Estatísticos e numéricos </li></ul><ul><li>Segunda lingua estranxeira </li></ul><ul><li>Xeografía e historia de Galicia </li></ul><ul><li>Literat. Galega do S. XX e da actualidade </li></ul><ul><li>Xeoloxía </li></ul>
 8. 8. Qué facer ao rematar o BACHARELATO I <ul><li>1.- Estudos UNIVERSITARIOS </li></ul><ul><li>2.- Ciclos formativos de GRAO SUPERIOR </li></ul>
 9. 9. Qué facer ao rematar o BACHARELATO II <ul><li>3.- Ensinanzas ARTÍSTICAS </li></ul><ul><li>3.1 Ensinanzas de música </li></ul><ul><li>3.2 Ensinanzas de danza </li></ul><ul><li>3.3 Ensinanzas de arte dramática </li></ul><ul><li>3.4 Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño </li></ul><ul><li>3.5 Ensinanzas artísticas superiores: estudos superiores de deseño </li></ul><ul><li>3.6 Ensinanzas artísticas superiores: estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais </li></ul>
 10. 10. Qué facer ao rematar o BACHARELATO III <ul><li>4.- Ensinanzas de IDIOMAS </li></ul><ul><li>5.- Ensinanzas TÉCNICO-DEPORTIVAS </li></ul><ul><li>6.-Outras ensinanzas: Forzas Armadas, piloto civil, azafata... </li></ul><ul><li>7.- Mundo LABORAL: Oposicións, cursos de formación ... </li></ul>
 11. 11. Estudos UNIVERSITARIOS (R.D. 1393/2007, de 29 de outubro. BOE 30-10-2007) <ul><li>Estrutura DAS ENSINANZAS . Estrutúranse en 3 ciclos, denominados: </li></ul><ul><li>GRAO. </li></ul><ul><li>MÁSTER. </li></ul><ul><li>DOUTORADO. </li></ul><ul><li>O título de GRADUADO/A estará adscrito a algunha das seguintes ramas de coñecemento : </li></ul><ul><li>Artes é Humanidades </li></ul><ul><li>Ciencias </li></ul><ul><li>Ciencias da Saúde </li></ul><ul><li>Ciencias Sociais e Xurídicas </li></ul><ul><li>Enxeñería e Arquitectura </li></ul>
 12. 12. ESTRUTURA DA PROBA DE ACCES A ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE GRAO <ul><li>FASE XERAL (FX). </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA (FE). Carácter voluntario </li></ul><ul><li>Versarán sobre as materias de 2º curso. </li></ul><ul><li>Anualmente realizaranse 2 convocatorias da proba: ordinaria e extraordinaria. </li></ul><ul><li>FASE XERAL Posibilidade de presentarse, as mesmas materias, en sucesivas convocatorias para mellorar a nota. </li></ul><ul><li>A validez de superación da FX é indefinida. </li></ul>
 13. 13. ESTRUTURA DA PROBA DE ACCESO A ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE GRAO <ul><li>Fase específica .- Posibilidade de presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar as cualificacións de calquera das materias, tendo en conta o período de validez de superación de ditas materias. </li></ul><ul><li>A cualificación das materias da FE terá validez durante os dous cursos seguintes á superación das mesmas. </li></ul>
 14. 14. FASE XERAL - Exercicios <ul><li>Lingua Castelá e Literatura. </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura. </li></ul><ul><li>Historia de España ou Historia da Filosofía. </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués). </li></ul><ul><li>Materia de modalidade do 2º curso do BAC </li></ul>
 15. 15. FASE XERAL - Cualificacións <ul><li>Cada exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, con dous decimais. </li></ul><ul><li>A cualificación será a media aritmética das 5 cualificacións: en forma numérica de 0 a 10 puntos, redondeada á milésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. </li></ul><ul><li>Cualificación mínima da Fase Xeral: é necesario acadar un mínimo de 4 puntos. </li></ul>
 16. 16. CUALIFICACIÓN DE ACCESO (FASE XERAL + NOTA MEDIA DO BAC) <ul><li>Cualificación de acceso: 60% Nota media do BAC + 40% cualificación da Fase Xeral. </li></ul><ul><li>É necesario acadar os 5 puntos (60% NMB + 40% CFX) </li></ul><ul><li>Nota media do BAC( agás relixión): Con dous decimais, redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. </li></ul>
 17. 17. FASE ESPECÍFICA - Exercicios <ul><li>De carácter voluntario. </li></ul><ul><li>Máximo 4 materias de modalidade do 2º curso do BAC (distintas da materia de modalidade elixida para a fase xeral. </li></ul><ul><li>O estudante indicará na solicitude de matrícula para a proba, as materias das que se examinará. </li></ul>
 18. 18. FASE ESPECÍFICA – Cualificacións. <ul><li>Cada exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, con dous decimais. </li></ul><ul><li>Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. </li></ul><ul><li>Non se terá en conta a cualificación da materia no caso de acadar unha cualificación inferior a 5 puntos nesta. </li></ul>
 19. 19. Nota de admisión ás ensinanzas oficiais de grao con límite de praza I. <ul><li>Nota de admisión = 0,6NMB + 0,4 CFX + aM1 + bM2. Expresada con tres cifras decimais arredondada á milésima máis próxima. </li></ul><ul><li>M1, M2= as dúas mellores notas das materias superadas da Proba Específica. </li></ul><ul><li>a,b = parámetros de ponderación da FE que serán de (0,1) ou (0,2), deben facerse públicos ao inicio do curso (ver anexo I orde 16-12-2009). </li></ul><ul><li>A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da FE só no caso de que ditas materias estean adscritas á Rama de coñecemento do título ao que se quere ser admitido. </li></ul>
 20. 20. Nota de admisión ás ensinanzas oficiais de grao con límite de praza II. <ul><li>Para a adxudicación de prazas, no caso de empate na nota de admisión, terá preferencia quen na fase xeral elixira unha materia de modalidade vinculada á rama de coñecemento. </li></ul>
 21. 21. ENSINANZAS DE GRAO <ul><li>Finalidade: Proporcionar unha formación xeral orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional. </li></ul><ul><li>Acceso: Bacharelato e proba de acceso (PAU) </li></ul><ul><li>Os plans de estudos: </li></ul><ul><li>terán 240 créditos. </li></ul><ul><li>Conterán: materias básicos da rama de coñecemento a que estea adscrita cada grao, materias obrigatorias , optativas , prácticas externas (se se enclúen) e traballo de fin de grao </li></ul><ul><li>Titulación: Graduado/a en…. </li></ul>
 22. 22. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>ARTES E HUMANIDADES </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Arte </li></ul><ul><li>Ética </li></ul><ul><li>Expresión Artística </li></ul><ul><li>Filosofía </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Idioma moderno </li></ul><ul><li>Lingua </li></ul><ul><li>Lingua Clásica </li></ul><ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Literatura </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul><ul><li>CIENCIAS </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Xeoloxía </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 23. 23. Exemplos ensinanzas de grao da rama artes e humanidades
 24. 24. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>CIENCIAS DA SAÚDE </li></ul><ul><li>Anatomía Animal </li></ul><ul><li>Anatomía Humana </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Bioquímica </li></ul><ul><li>Estatística </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Fisioloxía </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Ciencia Política </li></ul><ul><li>Comunicación </li></ul><ul><li>Dereito </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Educación </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Estatística </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul>
 25. 25. Exemplos ensinanzas de grao da rama ciencias Sociais e Xurídicas
 26. 26. Exemplos ensinanzas de grao da rama ciencias e ciencias da saúde
 27. 27. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Expresión Gráfica </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Informática </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 28. 28. Exemplos ensinanzas de grao da rama de ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
 29. 29. ENSINANZAS DE MÁSTER <ul><li>Finalidade: </li></ul><ul><li>Proporcionar unha formación avanzada, de carácter especializado ou multiprofesional, orientada á especialización académica ou profesional, ou a promover a iniciación en tarefas investigadoras. </li></ul><ul><li>Acceso: é necesario estar en posesión dun título universitario oficial. </li></ul><ul><li>Os plans de estudos: </li></ul><ul><li>terán entre 60 e 120 créditos. </li></ul><ul><li>Conterán: materias obrigatorias , optativas , seminarios , prácticas externas , traballos dirixidos , traballo de fin de máster (defensa pública do mesmo), actividades de avaliación e outras segundo as características propias de cada título. </li></ul><ul><li>Titulación: Máster Universitario </li></ul>
 30. 30. ENSINANZAS DE DOUTORADO <ul><li>Finalidade: </li></ul><ul><li>Proporcionar unha formación avanzada nas técnicas de investigación e incluirá a elaboración e presentación da correspondente teses doutoral, consistente nun traballo orixinal de investigación. </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: Doutor/a e incluirá información que especifíque a disciplina na que se elaborou a Teses Doutoral. </li></ul>
 31. 31. ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SUG. Curso 2010/2011
 32. 32. ARTES E HUMANIDADES <ul><li>Belas Artes </li></ul><ul><li>Filosofía </li></ul><ul><li>Humanidades </li></ul><ul><li>Traducc. e interpretación </li></ul><ul><li>Informac. e Documentación </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Xeografía e Historia </li></ul><ul><li>Lingua e Literatura Españolas </li></ul><ul><li>Estudos de Galego e Español </li></ul><ul><li>Lingua e literatura inglesas </li></ul><ul><li>Español: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Filoloxía Clásica </li></ul><ul><li>Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Lingua e Literaturas Galegas </li></ul><ul><li>Linguas Estranxeiras </li></ul><ul><li>Lingua e literaturas modernas </li></ul><ul><li>Ciencias da cultura e difusión cultural </li></ul>
 33. 33. CIENCIAS <ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos </li></ul><ul><li>Ciencias do Mar </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Ciencias Ambientais </li></ul>
 34. 34. CIENCIAS DA SAÚDE <ul><li>Podoloxía </li></ul><ul><li>Enfermaría </li></ul><ul><li>Fisioterapia </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>Nutrición Humana e Dietética </li></ul><ul><li>Farmacia </li></ul><ul><li>Mediciña </li></ul><ul><li>Odontoloxía </li></ul><ul><li>Óptica e Optometría </li></ul><ul><li>Veterinaria </li></ul>
 35. 35. ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA <ul><li>Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de produtos </li></ul><ul><li>Enxeñaría Informática </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Edificación </li></ul><ul><li>Arquitectura </li></ul><ul><li>Arquitectura Naval </li></ul><ul><li>Enxeñaría Agraria </li></ul><ul><li>Enxeñaría Agrícola </li></ul><ul><li>Enxeñaría Civil </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque </li></ul><ul><li>Enxeñaría Forestal </li></ul><ul><li>Enxeñaría Industrial de Procesos </li></ul><ul><li>Enxeñaría das industrias agroalimentarias </li></ul><ul><li>Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Enerxía </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Obras Públicas </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación </li></ul>
 36. 36. ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA <ul><li>Enxeñaría Eléctrica </li></ul><ul><li>Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Organización industrial </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Química industrial </li></ul><ul><li>E. Dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas </li></ul><ul><li>Enxeñaría Forestal e do Medio Natural </li></ul><ul><li>Enxeñaría Mariña </li></ul><ul><li>Enxeñaría Mecánica </li></ul><ul><li>Enxeñaría Química </li></ul><ul><li>Enxeñaría Náutica e de Transporte Marítimo </li></ul><ul><li>Enxeñaría Xeomática e Topografía </li></ul><ul><li>Tecnoloxía de Enerxía Civil </li></ul>
 37. 37. CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS <ul><li>Administración e Dirección de Empresas </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Ciencias Empresariais </li></ul><ul><li>Ciencias Políticas e da Administración </li></ul><ul><li>CC da Actividade Física e do Deporte </li></ul><ul><li>Comunicación audiovisual </li></ul><ul><li>Educación Social </li></ul><ul><li>Pedagoxía </li></ul><ul><li>Xornalismo </li></ul><ul><li>Publicidade e Relacións Públicas </li></ul><ul><li>Relacións Laborais e Recursos Humanos </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul><ul><li>Turismo </li></ul>
 38. 38. CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS <ul><li>Dereito </li></ul><ul><li>Xestión Pública </li></ul><ul><li>Educación infantil </li></ul><ul><li>Educación Primaria </li></ul><ul><li>Comercialización e Loxística </li></ul><ul><li>Traballo social </li></ul><ul><li>Logopedia </li></ul><ul><li>Xeografía e Ordenación do Territorio </li></ul><ul><li>Comercio </li></ul><ul><li>Consultoría e Xestión da Informática </li></ul><ul><li>Terapia ocupacional </li></ul>
 39. 39. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR <ul><li>Son ensinanzas que teñen por finalidade a preparación e capacitación para o exercicio profesional </li></ul><ul><li>ACCESO: </li></ul><ul><li>- Título de Bacharelato, C.O.U. ou equivalente </li></ul><ul><li> - Título de Técnico Especialista (FP 2) </li></ul><ul><li>- Mediante proba (19 anos ou 18 superado CFGM) </li></ul><ul><li>ORGANIZACIÓN: en MÓDULOS de contido profesionalizador </li></ul><ul><li>FASES: </li></ul><ul><li>- Formación teórico-práctica no centro educativo </li></ul><ul><li>- Formación práctica no centro de traballo </li></ul><ul><li>DURACIÓN: 2 cursos académicos en xeral </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: Técnico Superior na correspondente profesión (nivel 3 de Cualificación) </li></ul>
 40. 40. Formación profesional específica. oferta formativa <ul><li>22 familias profesionais. </li></ul><ul><li>Próximas a publicar 3 novas familias : </li></ul><ul><ul><li>Industrias extrativas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguridade e medioambiente </li></ul></ul><ul><ul><li>Artes e artesanías. </li></ul></ul>
 41. 41. Distribución das prazas dispoñibles <ul><li>10% discapacitados. </li></ul><ul><li>3% adicional deportistas de alto nivel galegos. </li></ul><ul><li>3% adicional deportistas alto nivel nacionais. </li></ul>80% Acceso directo 20% Acceso mediante proba
 42. 42. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>AGRARIA </li></ul><ul><li>- Xestión e organización de empresas agropecuarias (2000 horas) </li></ul><ul><li>Xestión e organización dos recursos naturais e Paisaxísticos (2000 horas) </li></ul>
 43. 43. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS </li></ul><ul><li>Animación de actividades físicas e deportivas ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>ADMINISTRACIÓN e XESTIÓN </li></ul><ul><li>- Administración e Finanzas (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Secretariado (1300 horas) </li></ul>
 44. 44. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>MARÍTIMO-PESQUEIRAS </li></ul><ul><li>- Navegación, pesca e transporte marítimo (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción Acuícola (2000 horas) </li></ul><ul><li>Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque (2000 horas) </li></ul>
 45. 45. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ARTES GRÁFICAS </li></ul><ul><li>- Deseño e produción editorial (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción en industrias de artes gráficas (2 000h.) </li></ul><ul><li>COMERCIO E MARKETING </li></ul><ul><li>Xestión comercial e marketing (1400 horas) </li></ul><ul><li>Comercio internacional (2000 horas) </li></ul><ul><li>Xestión do transporte (2000 horas) </li></ul>
 46. 46. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>IMAXE E SON </li></ul><ul><li>Producción de audiovisuais, radio e espectáculos </li></ul><ul><li>(2000 horas)  </li></ul><ul><li>Realización de audiovisuais e espectáculos (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Son (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Imaxe (200horas) </li></ul>
 47. 47. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL </li></ul><ul><li>Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción (2000 horas) </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas (2000 horas) </li></ul><ul><li>Realización e plans de obra (1700 horas) </li></ul>
 48. 48. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ELECTRICIDADE E ELCTRÓNICA </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de produtos electrónicos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Instalacións electrotécnicas (2000 horas) </li></ul><ul><li>Sistemas de regulación e control automáticos </li></ul><ul><li>( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Sistemas de telecomunicación e informáticos </li></ul><ul><li>(2000 horas) </li></ul>
 49. 49. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>FABRICACIÓN MECÁNICA </li></ul><ul><li>- Construcións metálicas (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Deseño en fabricación mecánica </li></ul><ul><li>( 2000 horas) </li></ul><ul><li>- Programación da produción en fabricación mecánica (2000 horas) </li></ul>
 50. 50. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>HOSTELERIA E TURISMO </li></ul><ul><li>Axencias de viaxes e xestión de eventos ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Guía, información e asistencia turística (2000 horas) </li></ul><ul><li>Restauración ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Animación turística (1400 horas) </li></ul><ul><li>Xestión de aloxamentos turísticos ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>INDUSTRIAS ALIMENTARIAS </li></ul><ul><li>Industria alimentaria ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Vitivinicultura (2000 horas) </li></ul>
 51. 51. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>IMAXE PERSOAL </li></ul><ul><li>Asesoría de imaxe persoal (1700 horas) </li></ul><ul><li>Estética (2000 horas) </li></ul><ul><li>TÉXTIL CONFECCIÓN E PEL </li></ul><ul><li>- Patronaxe e moda (2000 horas) </li></ul>
 52. 52. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>INFORMÁTICA e COMUNICACIÓNS </li></ul><ul><li>- Administración de sistemas informáticos en rede ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>- Desenvolvemento de aplicacións informáticas (2000 horas) </li></ul><ul><li>TRANSPORTE e MANTEMENTO DE VEHÍCULOS </li></ul><ul><li>- Automoción (2000 horas) </li></ul>
 53. 53. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>INSTALACIÓN e MANTEMENTO </li></ul><ul><li>- Mantemento de equipo industrial (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Prevención de riscos profesionais (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos (2000 horas) </li></ul>
 54. 54. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE </li></ul><ul><li>Interpretación da linguaxe de signos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Educación infantil (2000 horas) </li></ul><ul><li>Animación sociocultural (1700 horas) </li></ul><ul><li>Integración social (1700 horas) </li></ul>
 55. 55. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>SANIDADE </li></ul><ul><li>Anatomía patolóxica e citoloxía (2000 horas) </li></ul><ul><li>Saúde ambiental (2000 horas) </li></ul><ul><li>Dietética (2000 horas) </li></ul><ul><li>Documentación sanitaria (1400 horas) </li></ul><ul><li>Hixiene bucodental (1400 horas) </li></ul><ul><li>Imáxe para o diagnóstico (2000 horas) </li></ul><ul><li>Laboratorio de diagnóstico clínico (2000 horas) </li></ul><ul><li>Próteses dentais (2000 horas) </li></ul><ul><li>Radioterapia (1700 horas) </li></ul><ul><li>Audioloxía protésica (2000 horas) </li></ul>
 56. 56. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>QUÍMICA </li></ul><ul><li>Química ambiental (1400 horas) </li></ul><ul><li>Química industrias (2000 horas) </li></ul><ul><li>Laboratorio de análise e de control de calidade (2000 horas) </li></ul><ul><li>MADEIRA, MOBLE e CORTIZA </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de produtos de carpintería e moble (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción de madeira e moble (2000 horas) </li></ul>
 57. 57. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ENERXÍA e AUGA </li></ul><ul><li>Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (2 000 horas) </li></ul>
 58. 58. Outras ensinanzas: campo militar e seguridade <ul><li>Escalas: </li></ul><ul><li>1.- Tropa e marinería profesional: </li></ul><ul><li>- Ingreso mediante proba </li></ul><ul><li>- Idade entre 18-27 anos </li></ul><ul><li>- Sen titulación </li></ul><ul><li>- Con certificado de escolaridade </li></ul><ul><li>- Con Graduado Escolar ou 2º de E.S.O </li></ul><ul><li>2.- Suboficiales: </li></ul><ul><li>- Só promoción interna con máis de 3 anos de servizo. </li></ul>
 59. 59. Outras ensinanzas: campo militar e seguridade <ul><li>Escalas: </li></ul><ul><li>3.- Oficiais: </li></ul><ul><li>- Ingreso mediante proba. </li></ul><ul><li>- Idade máximo 21 anos </li></ul><ul><li>Con BAC ou COU </li></ul><ul><li>4.-Superior de oficiais: </li></ul><ul><li>- Idade máximo 21 anos </li></ul><ul><li>- Con BAC ou COU e selectividade </li></ul>
 60. 60. Novos xacementos de emprego. Novas ocupacións <ul><li>Profesións da formación, a información e a comunicación. </li></ul><ul><li>Profesións da cultura, espectáculos, arte e publicidade. </li></ul><ul><li>Profesións do turismo e o tempo libre. </li></ul><ul><li>Profesións da saúde e dos servizos sociais. </li></ul><ul><li>Profesións do medio ambiente. </li></ul><ul><li>Profesións da agricultura biolóxica, a zootécnia e a pesca. </li></ul><ul><li>Profesións das fianzas e o comercio. </li></ul><ul><li>Profesións da información e a telemática. </li></ul><ul><li>Profesionnais liberais e expertos </li></ul>
 61. 61. DECIDE O TEU FUTURO despois de... <ul><li>REFLEXIONAR sobre as túas posibilidades , intereses , situación persoal ou familiar... </li></ul><ul><li>INFORMARTE sobre os estudios ou formación que pode haber ó teu alcance </li></ul><ul><li>ANALIZAR e coñecer de cerca o TRABALLO para o que pensas formarte ( posibilidades que tes de conseguilo, calidade dese traballo , a túa realización persoal ou como te podes sentir nel...) </li></ul>
 62. 62. O MEU PROXECTO PROFESIONAL <ul><li>Debo establecer unha orde de PRIORIDADE entre os estudios,traballos ou EMPREGOS (profesións, campos profesionais, ocupacións...) que me poden interesar. </li></ul><ul><li>Determino o PERFIL profesional que mellor se axusta ás miñas CONDICIÓNS PERSOAIS. </li></ul><ul><li>Trato de COÑECER en profundidade as condicións e CALIDADE desa ocupación ou profesión á que aspiro. </li></ul><ul><li>PLANIFICO pasos e ESTRATEXIAS para alcanzala, vendo as miñas LIMITACIÓNS e como superalas. </li></ul><ul><li>Establezo PRAZOS adecuados para levalo a cabo. </li></ul><ul><li>ACTUALIZO continuamente o proxecto (posta ó dia). </li></ul>

×