Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

методичне об'

 1. 1. ПрограмаПрограма ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯВИХОВАННЯ учнів 1-12 класів загальноосвітніхучнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів Українинавчальних закладів України
 2. 2. Мета та принципи виховання • Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.
 3. 3. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання  Принцип національноїПринцип національної спрямованості.спрямованості. ПередбачаєПередбачає формування національноїформування національної самосвідомості, виховання любові досамосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливерідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу,ставлення до його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіхтолерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають внаціональностей, які проживають в Україні.Україні.
 4. 4. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання  Принцип культуровідповідності.Принцип культуровідповідності. Вихованець і педагог спільними зусиллямиВихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють зміст історичного морально-перетворюють зміст історичного морально- етичного досвіду людства на систему відкритихетичного досвіду людства на систему відкритих проблемпроблем  Принцип цілісності.Принцип цілісності. Виховання організуєтьсяВиховання організується як системний педагогічний процес;як системний педагогічний процес; спрямовується на гармонійний та всебічнийспрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісноїрозвиток особистості, формування в неї цілісної картини світукартини світу
 5. 5. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання  АкмеологічнийАкмеологічний принцип.принцип. Вихователь будуєВихователь будує виховний процес так, щоб вихованецьвиховний процес так, щоб вихованець засвоїв найвищі морально-духовні цінності;засвоїв найвищі морально-духовні цінності; створює умови для оптимальноїстворює умови для оптимальної самореалізації підростаючої особистості,самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей ірозвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.здібностей.
 6. 6. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодіїПринцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії.. Учасники виховного процесу єУчасники виховного процесу є рівноправними партнерами у процесірівноправними партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядівспілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність,один одного, визнають право на відмінність, узгоджують свої позиції.узгоджують свої позиції.
 7. 7. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання  Принцип адекватності виховання доПринцип адекватності виховання до психологічних умов розвиткупсихологічних умов розвитку особистості.особистості. Вихователь зосереджує своюВихователь зосереджує свою увагу на дитині, бере до уваги її вікові таувагу на дитині, бере до уваги її вікові та індивідуальні особливостііндивідуальні особливості  Принцип особистісної орієнтаціїПринцип особистісної орієнтації.. Означає,Означає, що загальні закони психічного розвиткущо загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно іпроявляються у кожної дитини своєрідно і неповторнонеповторно
 8. 8. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання  Принцип превентивностіПринцип превентивності.. Держава, виховні інститути,Держава, виховні інститути, здійснюють профілактикуздійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітейнегативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагаютьта учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативнихїм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища.впливів соціального середовища.
 9. 9. Основні принципи вихованняОсновні принципи виховання  Принцип технологізації.Принцип технологізації. ВиховнийВиховний процес передбачає науковопроцес передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповіднообґрунтовані дії педагога та відповідно організовані ним дії вихованців,організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціальнопідпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей,спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічнимищо узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості тамеханізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети виховання.ведуть до кінцевої мети виховання.
 10. 10. Зміст виховання • Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.
 11. 11. . ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  Ціннісне ставлення 1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА 6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ
 12. 12. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.
 13. 13. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ • виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності
 14. 14. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою
 15. 15. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА  формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом.
 16. 16. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ  Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва
 17. 17. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил  Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я“  Ціннісне ставлення до свого психічного "Я“  Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я"
 18. 18. Структура планування таСтруктура планування та оцінки ефективностіоцінки ефективності вихованнявиховання  Вікові особливості дитиниВікові особливості дитини  Зміст виховної діяльностіЗміст виховної діяльності  КритеріїКритерії  Виховні досягнення учнівВиховні досягнення учнів

×